Miljøstyrelsen Sagsnr Att.: Christian Lange Fogh Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604"

Transkript

1 Miljøstyrelsen Att.: Christian Lange Fogh Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr Dokumentnr Københavns Kommune modtog den 9. december 2010 udkast til luftkvalitetsplan i høring med høringsfrist til den 10. januar Vi gør opmærksom på, at kommunen finder høringsperioden for kort for så vigtig en sag. Høringssvaret skal behandles af kommunens Teknik- og Miljøudvalg den 07. februar. Der tages derfor forbehold for ændringer i høringssvaret ved den politiske behandling. Overordnet vurderer Københavns Kommune, at luftkvalitetsplanen ikke indeholder de fremadrettede og ambitiøse handlinger, som kommunen mener, det er nødvendig for at sikre overholdelse af NO 2 - grænseværdien i København i Desuden mener kommunen, at beregninger i Miljøstyrelsens luftkvalitetsplan er tvivlsomme og i modstrid med de begninger Danmarks Miljøundersøgelser udførte for et år siden. Derudover savner kommunen effektive tiltag målrettet person- og varebiler allerede på nuværende tidspunkt frem for at afvente den teknologiske udvikling. Baggrund Miljøstyrelsen har ansvaret for vurdering og styring af luftkvaliteten og for at sikre, at Danmark overholder EU s grænseværdier for luftkvalitet. Grænseværdien for NO 2 er i øjeblikket overskredet i København/Frederiksberg, Århus og Ålborg Luftforureningen i København kommer langt overvejende fra vejtrafikken. Koncentrationer af visse forurenende stoffer såsom bly, kulilte og svovldioxid er faldende, mens luftens indhold af kvælstofdioxid NO 2 derimod er stagneret. Ca. 80 % af NO 2 en i luften langs trafikerede gader stammer fra lokal trafik. EU s grænseværdi for NO 2 er fastsat til 40 g/m3 og skal være opfyldt fra 1. januar I 2009 var årsmiddelværdien for NO 2 på H.C. Andersens Boulevard på 50 g/m3 og på Jagtvej på 43 g/m3. I København er der placeret to gadeluftmålestationer og en baggrundsmålestation, der danner basis for vurdering af luftkvaliteten. I København har der over en årrække været problemer med at overholde grænseværdien for NO 2, som skal være opfyldt fra 1. januar Det gældende luftdirektiv 2008/50/EF giver EU s medlemslande mulighed for at opnå en udsættelse for overholdelse af grænseværdien for NO 2 i op til 5 år. Miljøstyrelsen har benyttet sig af mulighe-! ""# $ ""% &' (')) &*+'' %#,,,))

2 den, og udarbejdet denne plan som forudsætning for at få udsættelse fra 2010 frem til Kvælstofoxider NOx dannes ved forbrændingsprocesser såsom i kraftværker og bilmotorer, og summen af NO og NO 2 kaldes NOx. NOx emission fra biltrafikken består hovedsageligt af NO og kun en mindre del NO 2, der sendes direkte til luften. Hovedparten af NO reagerer med luftens ozon O 3 og danner NO 2. NO 2 er en sundhedsskadelig gas, som er luftvejsirriterende og kan nedsætte lungefunktionen og menneskers modstandskraft mod infektioner i lungerne. NO 2 er et problem for folk med luftvejssygdomme, som astma og kronisk bronkitis. Resume af Miljøstyrelsens plan Luftkvalitetsplanen for NO 2 redegør for en række tiltag, som er gennemført før og efter det gældende luftkvalitetsdirektiv, der er trådt i kraft i Luftkvalitetsplanen indeholder ikke nye tiltag, men beskriver en række tiltag om generel reduktion af NOx-udslip, partikelindsatsen og grøn transport, som i større eller mindre grad medvirker til forbedring af luftkvaliteten. Miljøstyrelsen antager, at med overholdelse af grænseværdier på H. C. Andersens Boulevard, som er en af Danmarks mest trafikerede bygader, vil grænseværdierne også være overholdt på de øvrige trafikerede gader i København, Århus og Aalborg. Miljøstyrelsen vurderer, at nedenstående tiltag har den største effekt på NO 2, så København kan overholde EU s grænseværdie i Vurderingen er foretaget på baggrund rapport fra COWI om de forventede NOx emissioner på H.C. Andersens Boulevard i 2015 og beregnet effekten af vedtagne tiltag. Miljøstyrelsen vurderer: Energimærkning af personbiler, som er tiltrådt i 2000, vil øge bevidstheden og opmærksomheden om energirigtige biler og det ville resultere i en effekt på 0,1 g/m 3. I 2009 trådte en ny regel i kraft om nyindkøb af taxikøretøjer, der som minimum skal leve op til energiklasse C og samtidig overholde en skrappere euronorm end andre nye køretøjer. Det forventes at resultere i en reduktion på 0,8 g/m 3. Miljøkrav i miljøzone vil medføre at mange busser og lastbiler skiftes ud til nye mindre forurenede køretøjer. Det vurderes at give en reduktion i NO 2 på 3,1 g/m 3. Forlængelse af afgiftsfritagelse for el-biler frem til 2015 vil resultere i indkøb af elbiler og en effekt på 0,2 g/m 3. Side 2 af 2

3 Indførelse af brændstofforbrugsafgift for person- og varebiler vil give en reduktion på 0,1 g/m 3. Miljøstyrelsen udregner det forventede niveau for NO 2 på H.C. Andersens Boulevard til 41 g/m3 i En reduktion i forhold til i dag er baseret på en forventning om at gamle biler udskiftes. Tiltagene vil i alt give en reduktion på 4 g/m 3. På det grundlag forventer Miljøstyrelsen at forureningsniveauet for NO 2 i 2015 er på 37 g/m 3, som ligger under EU s grænseværdi og Danmark vil dermed overholde kravene i luftdirektivet. MST- Årsmiddelværdi for NO 2 (g/m 3 ) på H.C. Andersens Boulevard (forventet) 41 (forventet) Kommunens generelle bemærkninger Luftforurening fra trafik vokser i takt med stigende biltrafik og stigende andel af dieselbiler, og forureningen er et alvorligt miljø- og sundhedsmæssigt problem, der kræver en ekstra indsats. Luftkvalitetsplanen iværksætter ikke nye tiltag, men tager udgangspunkt i allerede vedtagne initiativer. Miljøstyrelsen vælger at søge EU-kommission om udsættelse af tidsfristen for overholdelse af grænseværdierne for NO2 i stedet for at iværksætte en effektiv indsats til en hurtig forbedring af luftkvaliteten i København. Miljøstyrelsen kunne fx nedbringe forureningen med NO 2 yderligere ved at indføre skærpede krav i miljøzonen som i Tyskland. Den omfattende biltrafik i København, der bl.a. medfører trængsel og luftforurening, kræver handlinger, og der er intet der tyder på, at København i de kommende år får færre biler uden yderligere tiltag. Danmarks Miljøundersøgelsers virkemiddelkatalog fra 2009 peges på et behov for en kombination af virkemidler for at kunne reducere antallet af overskridelser til nul i Rapporten har peget på følgende virkemidler: Tyske miljøzoneregler i København, NOx reducerende udstyr på tunge køretøjer, kørselsafgifter, fremskyndelse af nye emissions normer for diesel person- og varebiler, forbud mod benzin personbiler uden katalysator, introduktion af miljøbiler, lokal trafikplanlægning og overflytning af biltrafik til kollektiv trafik. Dette er ikke afspejlet i Miljøstyrelsens plan. Selv om fremskrivningen af NO 2 er behæftet med store usikkerheder anerkender København Kommune, at de allerede vedtagne tiltag medfører en vis forbedring af luftkvaliteten, men på kort sigt får det ikke den store effekt og København er langt fra målet. Stramning af EU normer og miljøzonen kan ikke alene løse den trafikrelaterede forurening indenfor den nærmeste fremtid. Det kræver ligeledes sideløbende innovative tiltag, der udvikler tekniske løsninger, begrænser trafikmængden og stiller miljøkrav til forurenende køretøjer. Københavns Side 3 af 3

4 Kommune tror derfor ikke på Miljøstyrelsens plan, der kan få nedbragt NO 2 -forureningen på H.C. Andersens Boulevard i Desuden vurderer København Kommune, at Miljøstyrelsens udregning af det forventede NO 2 niveau på H.C. Andersens Boulevard i 2015 er for optimistisk. Effekten af de vedtagne tiltag og renere køretøjer vil ifølge Miljøstyrelsens vurdering i bedste fald resultere i en forureningsgrad i 2015, som lige akkurat lever op til EU s krav. Luftforureningen med NO 2 udgør en sundhedsrisiko og har samfundsmæssige konsekvenser. Københavns Kommune finder derfor, at Miljøstyrelsens mål er for uambitiøse. Kommunens specifikke bemærkninger: TEMA2010 har ikke alle parametre med Beregningen af NO 2 fra trafikken og effekten af vedtagne tiltag, som er udført af COWI, baseres på en beregningsmodel for luftkvalitet TEMA2010, som udelukkende tager udgangspunkt i trafikmængden og trafiksammensætningen. Luftforureningen er ikke kun et resultat af hvad der kommer ud af køretøjers udstødning, men øvrige forhold såsom bidraget fra bybaggrund, gadens fysiske udformning og meteorologiske forhold har ligeledes en væsentlig betydning for omfanget af forureningen. I sammenligningen med DMU s gadeluftkvalitetsmodel OSPM (Operational Street Pollution Model), der modellerer over væsentlige parametre finder Københavns Kommune beregningsresultaterne fra TEMA2010 upålidelige. Modsatte konklusioner skaber tvivl Luftkvalitetsplanen udpeger indførelse af miljøzone i København og miljøkrav ved nyindkøb af taxikøretøjer som de indsatsområder, der vil sikre overholdelse af EU s grænseværdi for NO 2 i DMU konkluderede, at Antallet af gadestrækninger i København, som overskrider grænseværdien i 2010 er omkring 35. I 2015 er det 15 og i Problemet med overskridelser af grænseværdierne vil derfor løse sig selv inden for en tiårig periode, men vil kræve nye tiltag for at kunne overholdes i Det betyder, at selv om miljøzonen bliver fuldt implementeret og selv om der løbende sker en forbedring af bilparken, vil det ikke være muligt at overholde NO 2 grænseværdien i 2010 og heller ikke ved udskydelse frem til DMU gennemførte ligeledes i 2010 en evaluering af miljøzonens effekt på luftkvaliteten. Evalueringen viste, at den forventede årsmiddelværdi af NO 2 på H.C. Andersens Boulevard vil være 47,3 g/m 3 uden miljøzonen. Miljøstyrelsens udregning gav derimod en koncentration på 41 g/m 3. Det handler altså om en væsentlig afvigelse på godt 15%. Tre rapporter (Virkemiddelkataloget, Luft kvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark, COWI s dokumentationsnotat) frem- Side 4 af 4

5 lægger forskellige budskaber og skaber tvivl om, hvorvidt de udpegede indsatsområder kan sikre overholdelse af grænseværdien for NO2. Miljøstyrelsen bør tydeliggøre forskellen mellem DMU s og COWI s konklusioner, som Miljøstyrelsen baserer sig på. NO 2 skal beregnes på flere vejstrækninger DMU s NO 2 virkemiddelkatalog konkluderede, at antallet af gadestrækninger i København, der overskrider grænseværdien i 2010 er omkring 35 og i 2015 vurderes det at være 15 (heriblandt H.C. Andersens Boulevard). Overskridelserne vil koncentreres i den centrale del af København og i det østlige af Frederiksberg samt på de store indfaldsveje. Uden nye tiltag vil NO 2 niveauet på fx Nørre Søgade, H.C. Andersens Boulevard, Åboulevard m.fl. fortsat ligge over EU s grænseværdi i 2010 og Københavns Kommune er ikke enig i Miljøstyrelsens antagelse om, at, HVIS NO 2 -grænseværdien er overholdt på H.C. Andersens Boulevard gælder det også alle gader i byen. Miljøstyrelsen burde have udført beregninger på flere gader for at sikre en repræsentativitet på luftkvalitet for hele byen, da DMU s målinger viser, at de højeste NO 2 - niveauer i København findes i andre gader. Miljøstyrelsen vil ikke stoppe NO 2 -udledningen fra personog varebiler Diesel person- og varebiler er en væsentlig kilde til NOx-udledningen i byernes gader. Der er udviklet en effektiv katalysator til benzinbiler og en SCR-katalysator til tunge køretøjer, men for diesel person- og varebiler findes der ikke en tilsvarende katalysator, og der er indlysende behov for udvikling af tekniske løsninger. Luftkvalitetsplanen indeholder ikke effektive tiltag målrettet person- og varebiler allerede på nuværende tidspunkt men påpeger at afventning på den teknologiske udvikling, der kommer med tiden tilstrækkelig. Euro 6 træder i kraft fra 2015 for personbiler og fra 2016 for varebiler. Miljøstyrelsen burde indføre en skrotningsordning for gamle biler før 1990, som er uden katalysator og mest forurenende, i stedet for blot at afvente den teknologiske udvikling. Regeringen har hidtil reguleret disse køretøjer ved at indføre en lovgivning om omlægning af bilafgifter, der gør det en smule billigere at købe miljørigtige personbiler. Eksempelvis lovgivning om afgift efter brændstofforbrug for person- og varebiler og en lov om en årlig afgift på dieselpersonbiler uden partikelfilter. Luftkvalitetsplanen bør genovervejes Københavns Kommune arbejder på at sikre en god luftkvalitet for borgerne og har højere ambitioner end det planen lægger op til. Kommunen vil tilbyde et af verdens reneste og sundeste storbymiljøer. Det betyder blandt andet, at luftforureningen skal begrænses. Miljømetropolens mål for 2015 er, at luften skal være så ren, at københavnernes Side 5 af 5

6 sundhed ikke belastes. Det kræver nye tiltag at realisere målet og Københavns Kommune har god grund til at fastholde sit ønske om at: Indføre trængselsafgifter/bompenge Skærpe kravene i den nuværende miljøzoneordning som i Tyskland, således at kommunen får mulighed for at stille krav om lukkede partikelfiltre på diesel person- og varebiler samt krav om katalysator på ældre benzinbiler. Gøre miljøzonen dynamisk. Indførelse af en dynamisk miljøzoneordning, hvorved det sikres, at miljøzonereglerne hele tiden er opdateret i forhold til reneste teknologimulighed, uden at det kræver detaljeret lovændring. Gennemførelse af ovennævnte initiativer vil styrke kommunens indsats mod luftforureningen og sætte skub i udviklingen af miljøteknologi. Med dette udgangspunkt anbefaler Københavns Kommune Miljøstyrelsen at genoverveje sin luftkvalitetsplan med henblik på at iværksætte nye tiltag som hurtigere bringer NO 2 ned og som i 2015 bringer luftkvaliteten på et niveau, der kan være med til at gøre København til en af verdens sundeste og reneste storbyer. Med venlig hilsen Charlotte Korsgaard Områdechef / Faris Salim Abdali Side 6 af 6

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU Overblik over EU s regulering af luftforurening Indhold ISBN: 78-87-92044-62-4 Tekst: Kåre Press-Kristensen, Ulla Skovsbøl

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Bilag 560 Offentligt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 4. reviderede udgave

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer Lastbiltransport, klima Indsatser, holdninger og værktøjer ITD. International Transport Danmark. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7467 1233. itd@itd.dk. www.itd.dk Udgivet af ITD International Transport Danmark

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere