NOTAT. Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 20. marts Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014"

Transkript

1 NOTAT Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 20. marts 2015 Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 Miljøministeriet får hvert 4. år udarbejdet en miljøtilstandsrapport, hvis formål er at give en bred dækkende faktuel beskrivelse af miljø- og naturtilstanden. Miljøministeriet sendte medio 2013 opgaven om udarbejdelse af miljøtilstandsrapporten i offentligt udbud. COWI gav bud på og vandt opgaven. COWI udarbejdede i efteråret medio 2014 udkast til rapport og sendte den 30. juni 2014 udkast til miljøtilstandsrapport i høring frem til 5. september Rapporten er blevet udarbejdet med bistand fra en tværministeriel referencegruppe og en tværministeriel styregruppe. COWI har modtaget de indkomne høringsbemærkninger og foretaget en faglig vurdering af dem. På det grundlag har COWI truffet beslutning om, hvordan høringsbemærkningerne skal afspejles i rapporten. COWI s udarbejdelse af miljøtilstandsrapporten og håndtering af høringskommentarerne er blevet konsulteret af den tværministerielle referencegruppe og styregruppe. Det er COWI, der er udgiver af rapporten, og dermed faglig ansvarlig for indholdet i rapporten. Der er indkommet svar fra 22 parter, hvoraf de 5 ingen bemærkninger havde. Det drejer sig om høringssvar fra følgende parter: 1. Landbrug og Fødevarer 2. Danmarks Naturfredningsforening, WWF og Det Økologiske Råd 3. Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 4. Energistyrelsen 5. NaturErhvervstyrelsen 6. Erhvervsstyrelsen 7. Danmarks Rederiforening 8. Horsens Kommune 9. Dansk Akvakultur 10. Sundhedsstyrelsen 11. Horesta 12. Datatilsynet 13. Naturstyrelsen 14. DCE Nationalt Center for Miljø og Energi 15. Danske Havne 16. Skatteministeriet 17. DANVA Følgende parter havde ingen bemærkninger: 1. Vejdirektoratet 2. Syddansk Universitet 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 4. Banedanmark 5. CAD (Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark)

2 Alle høringssvar er tilgængelige sammen med dette høringsnotat. Høringssvarene vedrører forskellige dele af Miljøtilstandsrapporten. For overblikkets skyld, er kommentarerne refereret under de 10 temaindgange Miljøtilstandsrapporten er opbygget over: 1. Arealer 2. Luft 3. Vand 4. Hav 5. Klimaforandringer 6. Natur og biodiversitet 7. Naturressourcer 8. Miljø og Sundhed 9. Produktion, forbrug og affald 10. Tværgående miljøpolitiske temaer En række høringssvar har givet anledning til ændringer i rapporten, herunder i form af faglige og sproglige præciseringer, tilføjelser af afsnit, tilføjelser af data, tilføjelser og rettelser af fejl i kildehenvisninger samt redaktionelle ændringer. Andre høringssvar er blevet vurderet, men har ikke givet anledning til ændringer i rapporten. Det gælder eksempelvis ønsker til tilføjelser, som ville forudsætte en betydelig udvidelse af omfanget af miljøtilstandsrapport, samt ønsker om mere detaljerede beskrivelser, der vurderes at ville give en skævvridning i indholdet af rapporten. Det har været nødvendigt at prioritere indholdet, både af hensyn til at kunne levere en oversigtlig miljøtilstandsrapport og for at kunne holde arbejdet inden for et rimeligt budget. I andre tilfælde har COWI fagligt ikke været enig i de indkomne bemærkninger og derfor ikke foretaget ændringer i rapporten. Endelig har nogle høringssvar indeholdt ønsker om vurdering af, hvorvidt fremtidige mål kunne nås, om nye politiske initiativer eller ændret politiske prioriteringer. Sådanne høringskommentarer har ikke givet anledning til ændringer i rapporten, da miljøtilstandsrapporten har til formål at give en faglig og tilbageskuende statusbeskrivelse af natur- og miljøtilstanden i Danmark og ikke lancere ny politik. COWI har derfor kun taget stilling til de kommentarer, der har et fagligt indhold. Dette høringsnotat udgør ikke en udtømmende gennemgang af bemærkningerne i de indkomne høringssvar, men indeholder en overordnet gennemgang og en række eksempler på ændringer som høringen har medført, for derved at give et indtryk af ændringer, som høringssvarene har givet anledning til. Styregruppen har besluttet, at Miljøtilstandsrapporten indeholder offentliggjorte data til og med februar Baggrunden herfor er, at rapporten dækker så bredt og forudsætter inddragelse af så mange institutioner, at det vil være umuligt at holde alle data opdateret indtil udgivelsesdato. Der er imidlertid siden foråret 2014 gennemført nogle politiske beslutninger og offentliggjort data der grundlæggende ændrer kapitlernes indhold. For udvalgte områder har styregruppen besluttet at opdatere teksten i miljøtilstandsrapporten. Det drejer sig bl.a. om status for vandplanerne, ændringer som følge af revideret randzonelov, initiativer i Naturplan Danmark og opgørelsen over Grøn Produktion i Danmark. Tema 1 - Arealer Der er foretaget en række faglige og sproglige præciseringer, redaktionelle ændringer, f.eks. i form af flytning af figurer, ændret ombrydning af tekst og rettelser af figurer. Der er tilføjet yderligere referencer til udsagn i temaet og til oversigten i Læs mere. Målsætningsafsnittene i temaet er opdateret med mål for 2

3 Vandplanerne, effekter af Naturplan Danmark og de ændrede mål for udlægning af randzoner. Eksempler på andre ændringer er, at der er tilføjet oplysninger om andelen af landbrugsareal i omdrift. Der er tilføjet en figur, som viser udviklingen i landbrugets overskud af kvælstof og fosfor. Oplysninger om landbrugets eksportandel er præciseret til at omfatte eksport af primærprodukter. Der er efterlyst tekst om udlægning af naturskov. Der er tilføjet tekst om skovenes dyrkningsforhold og arealet med naturskove. Der er efterlyst information om udvikling af natur- og vådområder. Der er tilføjet status for udlægning af vådområder. Der er foreslået tilføjet oplysninger om ændring af VVM-direktivet og procesændring for behandling af VVM-sager, som vil afveje hensyn til forskellig arealanvendelse. Kommende ændring af VVM-regler er ikke medtaget, da hovedformålet er at beskrive udviklingen i natur og miljø. Der er et ønske om yderligere beskrivelse af det intensive landbrugs miljøpåvirkninger ved at sige noget om graden af miljøpåvirkninger. Det er foreslået, at der i afsnittet om forurenede arealer, tilføjes oplysninger om V1 og V2 kortlagte grunde. Det er foreslået, at problemstilling vedrørende nedtrækkende smolt i forbindelse med projektet Egå Engsø beskrives. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Det foreslås at bruge begrebet sprøjtegift. Den officielle term er sprøjtemiddel, hvorfor dette fastholdes i rapporten. Det angives i et høringssvar, at skovenes ejerforhold er uinteressant, og at der i stedet bør være oplysninger om, hvorledes skovarealet fordeles mellem blandskov, ekstensiv skov, monokulturskov og urørt skov. Angivelse af ejerforhold vurderes fortsat relevant. Der er dog tilføjet oplysninger om skovenes dyrkningsforhold. Det bemærkes i høringssvarene, at mere skov gennem skovrejsning ikke nødvendigvis har en positiv betydning for biodiversiteten. Det fremgår af teksten, at der skal stilles krav til dyrkningspraksis for bl.a. at opnå effekter i forhold til biodiversitet. Tema 2 - Luft Der er foretaget en række faglige og sproglige præciseringer og redaktionelle ændringer, f.eks. i form af rettelse af figurer og referencer. Eksempelvis er der foretaget præciseringer ift. angivelse af kilder til partikler og NO2, angivelse af emissionsloft for tungmetaller, udviklingen i udfordringen vedr. partiker fra transport og brændeovne, udlandets bidrag til luftforurening i Danmark, beskrivelsen af udviklingen i PAH, anvendelsen af begreberne biomasse og biobrændstoffer og forklaring af forkortelser og fagudtryk. Der er et ønske om at supplere målsætningsafsnittet om partikler i byerne med WHO s anbefalede grænseværdier. I rapporten er det valgt kun at fokusere på EU's luftkvalitetskriterier og grænseværdier, da Danmark har en forpligtelse til at opfylde disse. Der er et ønske om at nævne afsætningen af kvælstof på følsomme naturområder som beskrevet i kapitel 6. Problematikken med kvælstofafsætning holdes i kapitel 6. Forsuringsproblematikken vurderes at have en for stor vægt i rapporten sammenlignet med den skade, det forvolder i Danmark. Forsuringen er medtaget 3

4 for at sikre kontinuitet ift. tidligere miljøtilstandsrapporter. Desuden er EUmålsætningen for SO2 emission først nået i Der er et ønske om større deltaljering 0g inddragelse af FN-målsætninger i indledende afsnit. Af pladshensyn og fokus på EU-mål imødekommes dette ikke. Der er ønske om at medtage nye kilder og viden, herunder seneste opgørelser omkring PAH og sundhedseffekterne af luftforureningen. Publikationer udgivet efter redaktions afslutning medtages ikke. Der er et ønske om, at ozonproblematikken bliver bedre afspejlet i rapporten. I miljøtilstandsrapporten vises udviklingen i ozondannende gasser ikke ozonkoncentrationen. Hermed skabes sammenhæng til tidligere miljøtilstandsrapporter. For yderligere information henvises til DCEs nationale måleprogram. Der er et ønske om beskrivelse af dioxin i laks i Østersøen, og at dioxinforurening fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg omtales. Det er vurderingen, at indhold af dioxin i laks ikke er relevant at inddrage i afsnittet omkring luftforurening. Myndighedernes indsats med at begrænse udslippene af dioxin til luften har ført til en reduktion i de samlede danske udslip med ca. 78 % i perioden Indførelsen af krav om bedre forbrænding i og rensning af røgen fra affaldsforbrændingsanlæg har ført til at udslippene herfra er faldet med 94 %. Baseret på dette har COWI vurderet, at dioxinudledningen ikke udgør en relevant indikator. Det bemærkes, at dioxinudledning ikke har været angivet i tidligere miljøtilstandsrapporter under temaet luftforurening. Der er et ønske om kvantificering af arealet med naturområder, der er påvirket af forsuring. Af hensyn til rapportens omfang er dette forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Det foreslås, at skibenes indflydelse på luftforurening med svovl nævnes. Det har ikke været muligt at identificere brugbart data fra Danmark, der beskriver udviklingen de sidste 10 år. Det foreslås, at de anvendte tidsserier er de samme for de forskellige indikatorer. Dette imødekommes ikke, da det prioriteres at præsentere alle eksisterende data selvom tidserierne er forskellige. Det angives, at bidraget til luftforurening fra kraftværker angiveligt er underestimeret, da det ikke indregner tiden med opstart og nedlukning af produktionen. Opgørelsesmetoden følger Miljøstyrelsens gældende krav og de data, der indrapporteres til EU. Tema 3 - Vand Der er bl.a. foretaget præcisering og tilretning af de anvendte tidsserier for data, justeringer i referencehenvisninger og tilføjet yderligere referencer. Der er foretaget faglige præciseringer, fx vedrørende næringsstoffer og iltforhold i søer, tilstandsvurdering og forhold af betydning for miljøtilstanden i vandløb, og oplysninger om udviklingen i sigtdybden i søer. Det er i høringssvar bemærket, at vurderingen af udviklingen af miljøtilstanden i søer generaliseres ud fra måling i et mindre antal søer. Antallet af søer, som vurderingen af udviklingen er baseret på, er præciseret. Oplysninger om mål i vandplanerne er opdateret i forhold til de vedtagne vandplaner. Tekst om screening af miljøfremmede stoffer i er justeret, så der er overensstemmelse med referencen, og der tilføjes oplysninger om stoffer, som ikke er pesticider. 4

5 Det er foreslået, at der tilføjes afsnit om udledninger til vandløb fra overløb eller manglende spildevandsrensning i det åbne land. Det nævnes i et høringssvar, at fosforproblematikken i søer, ud over tilførsel, kan skyldes intern belastning. Det nævnes i et høringssvar, at god økologisk tilstand kræver andre elementer end DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks), men også kræver overholdelse af krav til vandplanter, fisk og bentiske alger. Det er valgt ikke at gå yderligere i dybden med disse emner af hensyn til rapportens omfang. Det er foreslået, at teksten vedrørende udviklingen i dambrug justeres, så det tydeliggøres, at belastningen per produceret fisk er faldet. Forslaget er imødekommet, så det fremgår, at produktionen har ligget nogenlunde konstant samtidig med, at udledningen af kvælstof, fosfor og organisk stof er faldet. I et høringsvar foreslås, at der tilføjes en vurdering af, om målene i henhold til Vandrammedirektivet kan nås, da vandplanerne er forsinkede, og indsatsen er begrænset til specifikt målsatte kystvande, vandløb og søer. Teksten er opdateret for så vidt angår vedtagne vandplaner. Der er ikke tilføjet tekst, der vurderer, om målsætningerne kan nås, da rapporten beskriver den historiske udvikling af miljøtilstanden. Tema 4 - Hav Høringssvarene har givet anledning til tilføjelser af referencer samt præciseringer og tilretninger i den faglige og sproglige fremstilling. Dette vedrører f.eks. beskrivelse af årsagssammenhænge mellem næringsstoftilførsel og iltsvind i fjorde, kystvande og de åbne farvande. Der er foretaget tilretning af figurer og tekst, så der vises en samlet tilførsel af kvælstof og fosfor til havet, og tekst om tilførslen og betydningen af næringsstoffer til havet fra Danmark til de indre danske farvande er blevet præciseret. Endvidere er der på baggrund af bemærkninger fra høringen foretaget ændringer og præciseringer af bl.a. beskrivelsen af tilstand og udnyttelse af kommercielle fiskebestande og arter. Der er tilføjet tekst og præciseret tekst vedrørende bl.a. opgørelser af populationer af marsvin m.v. Teksterne om naturtilstanden på havet er tilrettet, så det er præciseret, at de kortlagte områder er indenfor Natura2000 områderne. Der er foretaget præciseringer af tekst og figur om miljøfarlige stoffer. Ændringerne vedrørende gruppedefinitioner af stofgruppe og udvikling i trend for fund af visse miljøfarlige stoffer, ensartethed i enhedsangivelser, datamateriale m.v. Der er i høringssvar efterlyst en beskrivelse af flere arter end de arter, som er omfattet af den fælles fiskeripolitik. Kommentaren har ikke medført ændringer, da det er valgt at fokusere på de vigtigste kommercielle bestande. Det er i høringssvar foreslået, at der inddrages en rapport om kystnære habitater og fiskebestande. Rapporten er interessant, men er ikke medtaget, fordi rapporten er udkommet senere end 28. februar Det er foreslået, at der henvises til ASCOBANS s (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas) forpligtelser og handleplaner. Forpligtelser under ASCOBANS er relevante, men det er valgt at have fokus på forpligtelser i henhold til Danmarks Havstrategi samt habitatdirektivet. Tema 5 - Klimaforandringer På baggrund af høringen er en række beskrivelser præciseret. Bl.a. om metoder til at reducere CO 2-udslip, betydningen af klimagasser for varmeudstråling fra 5

6 jorden, og der er tilføjet beskrivelse af ekstrem nedbør. Danmarks reduktionsmål for udslip af CO 2 er tilføjet. Der er tilføjet og rettet referencer. På baggrund af høringssvar er figur vedrørende udviklingen i Danmarks årsmiddeltemperatur ændret, og der anvendes Gauss-middelværdier. Der er indsat ny figur, der viser ændringer i arealet med havis på den nordlige halvkugle i marts og september. Beskrivelsen af ændringer i pollensæson præciseres. Det er foreslået, at udviklingen over tid i udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer vises. Udviklingen fordelt på sektorer over tid er ikke medtaget af hensyn til rapportens samlede omfang, og da Danmarks samlede udledning af drivhusgasser over tid fremgår, og udledning af drivhusgasser fordelt over sektorer er vist for I et høringssvar vurderes det, at behovet for midler til klimatilpasning afhænger af, hvordan man laver klimatilpasning, bl.a. med henvisning til behovet for renovering af kloakker og brug af alternativ vandafledningsmetoder m.v. Casen om grønne klimatilpasningsløsninger viser, at der kan være store gevinster for samfundet og borgerne, hvis klimatilpasning og innovative løsninger tænkes sammen. Der er ikke foretaget ændringer i afsnittet. Det foreslås i høringssvar, at der inddrages cases, hvor løsninger giver mere natur, f.eks. Egå Engsø ved Aarhus. Et sådant eksempel er omtalt i afsnit 1.8. Det er i et høringssvar foreslået, at rapporten indeholder oplysninger om, hvorvidt de angivne målsætninger vurderes at være realistiske at nå, eller at der tilføres en vurdering af om selve målene er realistiske. Konkret bemærkes det i et høringssvar, at der ikke angives en vurdering af om målsætningen om maksimal temperaturstigning på 2 grader C i forhold til 1750-niveauet er realistisk. Miljøtilstandsrapporten har til formål at beskrive udviklingen i miljøtilstanden og ikke vurdere, om politisk vedtagne mål er realistiske. Tema 6 - Natur og biodiversitet Der er på baggrund af høringssvar foretaget en række præciseringer af tekst og faglige fremstillinger. Ændringerne omfatter henvisninger til internationale mål, rettelse af tilstandsbeskrivelser for arter og naturtyper, så termer svarer til principperne i f.eks. habitatdirektivet. Tekst vedrørende opgørelser af arter omfattet af den nationale rødliste er præciseret. Der er foretaget opdatering af målsætningsafsnit, herunder målsætninger for naturen i skoven samt ændring af målene i randzoneloven. Tekst om brakarealer i forhold til nyetableret natur og anvendelse af begrebet naturnær skovdrift er søgt præciseret. Der er foretaget præcisering af tekst vedrørende kvælstofnedfald fra luften, samt om kilder til ammoniakemission, og der indsættes bl.a. en ny figur vedrørende den beregnede N-deposition. Der er foretaget opdatering af tekst vedrørende beskrivelse af ulv, bæver, 3-registrering m.v. Der er desuden foretaget tilføjelser og præciseringer af referencer. Der er ønsket oplysninger (tal) om biologisk værdifuld skov. Der er ikke fundet en sådan reference, hvorfor der ikke er medtaget oplysninger herom. Det foreslås, at der tilføjes oplysninger om asketoptørre (aksetræer der visner i toppen). Emnet er ikke medtaget af hensyn til rapportens omfang. 6

7 Tema 7 - Naturressourcer En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 7. Det gælder fx tilføjelse af data for 2012, korrektur og tilføjelse af beskrivelse af værdier ved nye landskaber efter råstofgravning. Det bemærkes, at det for læseren er uklart, hvad forskellen på kapitel 7 og 9 er. Derfor er overskriften på kapitel 9 blevet ændret. Der er en række ønsker til emner, der ønskes tilføjet til kapitel 7, herunder en beskrivelse af mængdeopgørelse af skaldyr, beskrivelse af skifergas, affaldsmængder for flere brancher, råstofindvinding og beskrivelse af faktor 4. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er et ønske om, at DMC anvendes i stedet for DMI til at beskrive udviklingen i materialeforbrug. DMI er fastholdt for at følge samme metode som i tidligere Miljøtilstandsrapporter. Der er et ønske om, at indikatoren Danmarks Økologiske Fodaftryk ikke er beskrevet som en case, men en indikator. Vurderingen er, at Danmarks Økologiske Fodaftryk bedst beskrives som en case. Der efterlyses en forklaring på, hvorfor udviklingen, specielt omkring materialeforbrug, går i en bestemt retning. Der ses ikke en entydig retning i udviklingen af Danmarks materialeforbrug. Rapporten giver indblik i udviklingen i forbruget af specifikke materialetyper. Tema 8 - Miljø og Sundhed På baggrund af høringsbemærkningerne, er der indarbejdet en del tilføjelser i form af præciseringer f.eks. omkring partikler, QSAR metode og SIN-listen. Nye referencer er tilføjet, fx omkring udviklingen i PFOS niveauer i sæler og isbjørne og om virkemidler i støjbekæmpelse. Et antal høringssvar efterlyser tilføjelser til kapitel 8. Der gælder fx et ønske om at tilføje en beskrivelse af svært nedbrydelige stoffer CRM og PBT samt en beskrivelse af AMAP, PCB og PFOS i kapitel 8.5. Der er et ønske om, at besøgsfrekvenser i naturen og multifunktionalitet af skove beskrives. Vurderingen er, at disse tilføjelser bliver for specifikke for den samlede beskrivelse af kapitlets overblik over miljø og sundhed. En generel kommentar til kapitlet er, at risikobegrebet i højere grad anvendes, og at der indføres flere koblinger mellem målte mængder og risiko for effekt på mennesker og miljø. Vurderingen er, at kapitlet indeholder nogle beskrivelser af sammenhængen mellem mængder og effekter, og at der er en passende vægtning og udfoldelse af relevante begreber i forhold til rapportens omfang. Der stilles spørgsmål ved, om det skal fremgå, om der er videnskabeligt bevis for sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og nedsat sædkvalitet. Trods stærke indikationer, diskuteres det fortsat, om det er beviseligt, at der er denne sammenhæng. Derfor foretages der ikke ændring i rapporten. Tema 9 - Produktion, forbrug og affald En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 9. Det gælder fx ændring i overskriften på tema 9, tilføjelse af et afsnit om elbiler, opdatering af data og rettelse af tabeller og figurer. Det foreslås, at kapitlet indeholder en opgørelse over materialeforbrug både absolut og relativt. Desuden ønskes en række supplerende beskrivelser af danskernes materialeforbrug, og hvilke årsager og virkemidler der påvirker dette forbrug. Der er et ønske om bredere diskussion af sammenhængen og 7

8 perspektiverne i EU og Danmark på længere sigt for genanvendelse af affald. Der er et ønske om mere deltaljeret beskrivelse af de initiativer, der er igangsat omkring offentlige grønne indkøb. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er en række kommentarer til kapitel 9.1 om Grøn produktion. Store dele af kapitlet er skrevet helt om, da Danmarks Statistik på baggrund af en ny opgørelsesmetode for grøn produktion efter høringen af miljøtilstandsrapporten har offentliggjort en ny statistik for Grøn Produktion. Der savnes en begrundelse og reference på budskabet i kapitel 9.2 om, at Danmark forbruger mere vand, end vi har. Budskabet er hentet i dataene i tabel 9.2.1, her er der angivet en reference. Det bemærkes, at udnyttelse af slagge fra affaldsforbrændingsanlæg ikke er genanvendelse, fordi nedgraderingen af ressourcerne er så voldsom, at det i stedet må betegnes som videre udnyttelse. Kommentaren giver ikke anledning til ændringer, da begrebet genanvendelse er beskrivende i den konkrete situation. Tema 10 - Tværgående miljøpolitiske temaer En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 10. Det gælder fx en mere præcis angivelse af, hvordan de offentlige udgifter til miljøbeskyttelse har udviklet sig siden 1998, tilføjelse af konkrete eksempler på offentlige udgifter, der nu er ændret til gebyrer, sletning af et generelt forbehold for opgørelsesmetoder, da det er universelt gældende at metoder kan ændres over tid. Det angives, at kapitlets formål sammenlignet med de andre kapitler er uklart. Kapitlets indhold følger tidligere miljøtilstandsrapporter. Der er en række ønsker til tilføjelser i kapitlet, herunder en fordeling af de offentlige udgifter til miljøindsatsen på forskellige indsatsområder, en separat opgørelse over bilafgifterne, en opgørelse over antallet af offentligt ansatte, en opgørelse over håndhævelsesaktioner (tilsyn, påbud, bøder mv.) og et ønske om vurdering af effekterne af de grønne afgifter. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er et ønske om at tilføje Østersøhandlingsplanen (BSAP) og OSPAR i kapitel Afsnittet indeholder ikke en fuld opgørelse, men blot udvalgte eksempler. 8

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten DCE s kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten er knyttet til de enkelte temaer. Faktuelle fejl og/eller mangler

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013 VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 213 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND Faglig rapport fra DMU nr. 790 2010 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen om persistente organiske miljøgifte Udkast af 29. maj 2012 Titel: Redaktion: Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere