NOTAT. Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 20. marts Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014"

Transkript

1 NOTAT Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 20. marts 2015 Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 Miljøministeriet får hvert 4. år udarbejdet en miljøtilstandsrapport, hvis formål er at give en bred dækkende faktuel beskrivelse af miljø- og naturtilstanden. Miljøministeriet sendte medio 2013 opgaven om udarbejdelse af miljøtilstandsrapporten i offentligt udbud. COWI gav bud på og vandt opgaven. COWI udarbejdede i efteråret medio 2014 udkast til rapport og sendte den 30. juni 2014 udkast til miljøtilstandsrapport i høring frem til 5. september Rapporten er blevet udarbejdet med bistand fra en tværministeriel referencegruppe og en tværministeriel styregruppe. COWI har modtaget de indkomne høringsbemærkninger og foretaget en faglig vurdering af dem. På det grundlag har COWI truffet beslutning om, hvordan høringsbemærkningerne skal afspejles i rapporten. COWI s udarbejdelse af miljøtilstandsrapporten og håndtering af høringskommentarerne er blevet konsulteret af den tværministerielle referencegruppe og styregruppe. Det er COWI, der er udgiver af rapporten, og dermed faglig ansvarlig for indholdet i rapporten. Der er indkommet svar fra 22 parter, hvoraf de 5 ingen bemærkninger havde. Det drejer sig om høringssvar fra følgende parter: 1. Landbrug og Fødevarer 2. Danmarks Naturfredningsforening, WWF og Det Økologiske Råd 3. Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 4. Energistyrelsen 5. NaturErhvervstyrelsen 6. Erhvervsstyrelsen 7. Danmarks Rederiforening 8. Horsens Kommune 9. Dansk Akvakultur 10. Sundhedsstyrelsen 11. Horesta 12. Datatilsynet 13. Naturstyrelsen 14. DCE Nationalt Center for Miljø og Energi 15. Danske Havne 16. Skatteministeriet 17. DANVA Følgende parter havde ingen bemærkninger: 1. Vejdirektoratet 2. Syddansk Universitet 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 4. Banedanmark 5. CAD (Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark)

2 Alle høringssvar er tilgængelige sammen med dette høringsnotat. Høringssvarene vedrører forskellige dele af Miljøtilstandsrapporten. For overblikkets skyld, er kommentarerne refereret under de 10 temaindgange Miljøtilstandsrapporten er opbygget over: 1. Arealer 2. Luft 3. Vand 4. Hav 5. Klimaforandringer 6. Natur og biodiversitet 7. Naturressourcer 8. Miljø og Sundhed 9. Produktion, forbrug og affald 10. Tværgående miljøpolitiske temaer En række høringssvar har givet anledning til ændringer i rapporten, herunder i form af faglige og sproglige præciseringer, tilføjelser af afsnit, tilføjelser af data, tilføjelser og rettelser af fejl i kildehenvisninger samt redaktionelle ændringer. Andre høringssvar er blevet vurderet, men har ikke givet anledning til ændringer i rapporten. Det gælder eksempelvis ønsker til tilføjelser, som ville forudsætte en betydelig udvidelse af omfanget af miljøtilstandsrapport, samt ønsker om mere detaljerede beskrivelser, der vurderes at ville give en skævvridning i indholdet af rapporten. Det har været nødvendigt at prioritere indholdet, både af hensyn til at kunne levere en oversigtlig miljøtilstandsrapport og for at kunne holde arbejdet inden for et rimeligt budget. I andre tilfælde har COWI fagligt ikke været enig i de indkomne bemærkninger og derfor ikke foretaget ændringer i rapporten. Endelig har nogle høringssvar indeholdt ønsker om vurdering af, hvorvidt fremtidige mål kunne nås, om nye politiske initiativer eller ændret politiske prioriteringer. Sådanne høringskommentarer har ikke givet anledning til ændringer i rapporten, da miljøtilstandsrapporten har til formål at give en faglig og tilbageskuende statusbeskrivelse af natur- og miljøtilstanden i Danmark og ikke lancere ny politik. COWI har derfor kun taget stilling til de kommentarer, der har et fagligt indhold. Dette høringsnotat udgør ikke en udtømmende gennemgang af bemærkningerne i de indkomne høringssvar, men indeholder en overordnet gennemgang og en række eksempler på ændringer som høringen har medført, for derved at give et indtryk af ændringer, som høringssvarene har givet anledning til. Styregruppen har besluttet, at Miljøtilstandsrapporten indeholder offentliggjorte data til og med februar Baggrunden herfor er, at rapporten dækker så bredt og forudsætter inddragelse af så mange institutioner, at det vil være umuligt at holde alle data opdateret indtil udgivelsesdato. Der er imidlertid siden foråret 2014 gennemført nogle politiske beslutninger og offentliggjort data der grundlæggende ændrer kapitlernes indhold. For udvalgte områder har styregruppen besluttet at opdatere teksten i miljøtilstandsrapporten. Det drejer sig bl.a. om status for vandplanerne, ændringer som følge af revideret randzonelov, initiativer i Naturplan Danmark og opgørelsen over Grøn Produktion i Danmark. Tema 1 - Arealer Der er foretaget en række faglige og sproglige præciseringer, redaktionelle ændringer, f.eks. i form af flytning af figurer, ændret ombrydning af tekst og rettelser af figurer. Der er tilføjet yderligere referencer til udsagn i temaet og til oversigten i Læs mere. Målsætningsafsnittene i temaet er opdateret med mål for 2

3 Vandplanerne, effekter af Naturplan Danmark og de ændrede mål for udlægning af randzoner. Eksempler på andre ændringer er, at der er tilføjet oplysninger om andelen af landbrugsareal i omdrift. Der er tilføjet en figur, som viser udviklingen i landbrugets overskud af kvælstof og fosfor. Oplysninger om landbrugets eksportandel er præciseret til at omfatte eksport af primærprodukter. Der er efterlyst tekst om udlægning af naturskov. Der er tilføjet tekst om skovenes dyrkningsforhold og arealet med naturskove. Der er efterlyst information om udvikling af natur- og vådområder. Der er tilføjet status for udlægning af vådområder. Der er foreslået tilføjet oplysninger om ændring af VVM-direktivet og procesændring for behandling af VVM-sager, som vil afveje hensyn til forskellig arealanvendelse. Kommende ændring af VVM-regler er ikke medtaget, da hovedformålet er at beskrive udviklingen i natur og miljø. Der er et ønske om yderligere beskrivelse af det intensive landbrugs miljøpåvirkninger ved at sige noget om graden af miljøpåvirkninger. Det er foreslået, at der i afsnittet om forurenede arealer, tilføjes oplysninger om V1 og V2 kortlagte grunde. Det er foreslået, at problemstilling vedrørende nedtrækkende smolt i forbindelse med projektet Egå Engsø beskrives. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Det foreslås at bruge begrebet sprøjtegift. Den officielle term er sprøjtemiddel, hvorfor dette fastholdes i rapporten. Det angives i et høringssvar, at skovenes ejerforhold er uinteressant, og at der i stedet bør være oplysninger om, hvorledes skovarealet fordeles mellem blandskov, ekstensiv skov, monokulturskov og urørt skov. Angivelse af ejerforhold vurderes fortsat relevant. Der er dog tilføjet oplysninger om skovenes dyrkningsforhold. Det bemærkes i høringssvarene, at mere skov gennem skovrejsning ikke nødvendigvis har en positiv betydning for biodiversiteten. Det fremgår af teksten, at der skal stilles krav til dyrkningspraksis for bl.a. at opnå effekter i forhold til biodiversitet. Tema 2 - Luft Der er foretaget en række faglige og sproglige præciseringer og redaktionelle ændringer, f.eks. i form af rettelse af figurer og referencer. Eksempelvis er der foretaget præciseringer ift. angivelse af kilder til partikler og NO2, angivelse af emissionsloft for tungmetaller, udviklingen i udfordringen vedr. partiker fra transport og brændeovne, udlandets bidrag til luftforurening i Danmark, beskrivelsen af udviklingen i PAH, anvendelsen af begreberne biomasse og biobrændstoffer og forklaring af forkortelser og fagudtryk. Der er et ønske om at supplere målsætningsafsnittet om partikler i byerne med WHO s anbefalede grænseværdier. I rapporten er det valgt kun at fokusere på EU's luftkvalitetskriterier og grænseværdier, da Danmark har en forpligtelse til at opfylde disse. Der er et ønske om at nævne afsætningen af kvælstof på følsomme naturområder som beskrevet i kapitel 6. Problematikken med kvælstofafsætning holdes i kapitel 6. Forsuringsproblematikken vurderes at have en for stor vægt i rapporten sammenlignet med den skade, det forvolder i Danmark. Forsuringen er medtaget 3

4 for at sikre kontinuitet ift. tidligere miljøtilstandsrapporter. Desuden er EUmålsætningen for SO2 emission først nået i Der er et ønske om større deltaljering 0g inddragelse af FN-målsætninger i indledende afsnit. Af pladshensyn og fokus på EU-mål imødekommes dette ikke. Der er ønske om at medtage nye kilder og viden, herunder seneste opgørelser omkring PAH og sundhedseffekterne af luftforureningen. Publikationer udgivet efter redaktions afslutning medtages ikke. Der er et ønske om, at ozonproblematikken bliver bedre afspejlet i rapporten. I miljøtilstandsrapporten vises udviklingen i ozondannende gasser ikke ozonkoncentrationen. Hermed skabes sammenhæng til tidligere miljøtilstandsrapporter. For yderligere information henvises til DCEs nationale måleprogram. Der er et ønske om beskrivelse af dioxin i laks i Østersøen, og at dioxinforurening fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg omtales. Det er vurderingen, at indhold af dioxin i laks ikke er relevant at inddrage i afsnittet omkring luftforurening. Myndighedernes indsats med at begrænse udslippene af dioxin til luften har ført til en reduktion i de samlede danske udslip med ca. 78 % i perioden Indførelsen af krav om bedre forbrænding i og rensning af røgen fra affaldsforbrændingsanlæg har ført til at udslippene herfra er faldet med 94 %. Baseret på dette har COWI vurderet, at dioxinudledningen ikke udgør en relevant indikator. Det bemærkes, at dioxinudledning ikke har været angivet i tidligere miljøtilstandsrapporter under temaet luftforurening. Der er et ønske om kvantificering af arealet med naturområder, der er påvirket af forsuring. Af hensyn til rapportens omfang er dette forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Det foreslås, at skibenes indflydelse på luftforurening med svovl nævnes. Det har ikke været muligt at identificere brugbart data fra Danmark, der beskriver udviklingen de sidste 10 år. Det foreslås, at de anvendte tidsserier er de samme for de forskellige indikatorer. Dette imødekommes ikke, da det prioriteres at præsentere alle eksisterende data selvom tidserierne er forskellige. Det angives, at bidraget til luftforurening fra kraftværker angiveligt er underestimeret, da det ikke indregner tiden med opstart og nedlukning af produktionen. Opgørelsesmetoden følger Miljøstyrelsens gældende krav og de data, der indrapporteres til EU. Tema 3 - Vand Der er bl.a. foretaget præcisering og tilretning af de anvendte tidsserier for data, justeringer i referencehenvisninger og tilføjet yderligere referencer. Der er foretaget faglige præciseringer, fx vedrørende næringsstoffer og iltforhold i søer, tilstandsvurdering og forhold af betydning for miljøtilstanden i vandløb, og oplysninger om udviklingen i sigtdybden i søer. Det er i høringssvar bemærket, at vurderingen af udviklingen af miljøtilstanden i søer generaliseres ud fra måling i et mindre antal søer. Antallet af søer, som vurderingen af udviklingen er baseret på, er præciseret. Oplysninger om mål i vandplanerne er opdateret i forhold til de vedtagne vandplaner. Tekst om screening af miljøfremmede stoffer i er justeret, så der er overensstemmelse med referencen, og der tilføjes oplysninger om stoffer, som ikke er pesticider. 4

5 Det er foreslået, at der tilføjes afsnit om udledninger til vandløb fra overløb eller manglende spildevandsrensning i det åbne land. Det nævnes i et høringssvar, at fosforproblematikken i søer, ud over tilførsel, kan skyldes intern belastning. Det nævnes i et høringssvar, at god økologisk tilstand kræver andre elementer end DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks), men også kræver overholdelse af krav til vandplanter, fisk og bentiske alger. Det er valgt ikke at gå yderligere i dybden med disse emner af hensyn til rapportens omfang. Det er foreslået, at teksten vedrørende udviklingen i dambrug justeres, så det tydeliggøres, at belastningen per produceret fisk er faldet. Forslaget er imødekommet, så det fremgår, at produktionen har ligget nogenlunde konstant samtidig med, at udledningen af kvælstof, fosfor og organisk stof er faldet. I et høringsvar foreslås, at der tilføjes en vurdering af, om målene i henhold til Vandrammedirektivet kan nås, da vandplanerne er forsinkede, og indsatsen er begrænset til specifikt målsatte kystvande, vandløb og søer. Teksten er opdateret for så vidt angår vedtagne vandplaner. Der er ikke tilføjet tekst, der vurderer, om målsætningerne kan nås, da rapporten beskriver den historiske udvikling af miljøtilstanden. Tema 4 - Hav Høringssvarene har givet anledning til tilføjelser af referencer samt præciseringer og tilretninger i den faglige og sproglige fremstilling. Dette vedrører f.eks. beskrivelse af årsagssammenhænge mellem næringsstoftilførsel og iltsvind i fjorde, kystvande og de åbne farvande. Der er foretaget tilretning af figurer og tekst, så der vises en samlet tilførsel af kvælstof og fosfor til havet, og tekst om tilførslen og betydningen af næringsstoffer til havet fra Danmark til de indre danske farvande er blevet præciseret. Endvidere er der på baggrund af bemærkninger fra høringen foretaget ændringer og præciseringer af bl.a. beskrivelsen af tilstand og udnyttelse af kommercielle fiskebestande og arter. Der er tilføjet tekst og præciseret tekst vedrørende bl.a. opgørelser af populationer af marsvin m.v. Teksterne om naturtilstanden på havet er tilrettet, så det er præciseret, at de kortlagte områder er indenfor Natura2000 områderne. Der er foretaget præciseringer af tekst og figur om miljøfarlige stoffer. Ændringerne vedrørende gruppedefinitioner af stofgruppe og udvikling i trend for fund af visse miljøfarlige stoffer, ensartethed i enhedsangivelser, datamateriale m.v. Der er i høringssvar efterlyst en beskrivelse af flere arter end de arter, som er omfattet af den fælles fiskeripolitik. Kommentaren har ikke medført ændringer, da det er valgt at fokusere på de vigtigste kommercielle bestande. Det er i høringssvar foreslået, at der inddrages en rapport om kystnære habitater og fiskebestande. Rapporten er interessant, men er ikke medtaget, fordi rapporten er udkommet senere end 28. februar Det er foreslået, at der henvises til ASCOBANS s (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas) forpligtelser og handleplaner. Forpligtelser under ASCOBANS er relevante, men det er valgt at have fokus på forpligtelser i henhold til Danmarks Havstrategi samt habitatdirektivet. Tema 5 - Klimaforandringer På baggrund af høringen er en række beskrivelser præciseret. Bl.a. om metoder til at reducere CO 2-udslip, betydningen af klimagasser for varmeudstråling fra 5

6 jorden, og der er tilføjet beskrivelse af ekstrem nedbør. Danmarks reduktionsmål for udslip af CO 2 er tilføjet. Der er tilføjet og rettet referencer. På baggrund af høringssvar er figur vedrørende udviklingen i Danmarks årsmiddeltemperatur ændret, og der anvendes Gauss-middelværdier. Der er indsat ny figur, der viser ændringer i arealet med havis på den nordlige halvkugle i marts og september. Beskrivelsen af ændringer i pollensæson præciseres. Det er foreslået, at udviklingen over tid i udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer vises. Udviklingen fordelt på sektorer over tid er ikke medtaget af hensyn til rapportens samlede omfang, og da Danmarks samlede udledning af drivhusgasser over tid fremgår, og udledning af drivhusgasser fordelt over sektorer er vist for I et høringssvar vurderes det, at behovet for midler til klimatilpasning afhænger af, hvordan man laver klimatilpasning, bl.a. med henvisning til behovet for renovering af kloakker og brug af alternativ vandafledningsmetoder m.v. Casen om grønne klimatilpasningsløsninger viser, at der kan være store gevinster for samfundet og borgerne, hvis klimatilpasning og innovative løsninger tænkes sammen. Der er ikke foretaget ændringer i afsnittet. Det foreslås i høringssvar, at der inddrages cases, hvor løsninger giver mere natur, f.eks. Egå Engsø ved Aarhus. Et sådant eksempel er omtalt i afsnit 1.8. Det er i et høringssvar foreslået, at rapporten indeholder oplysninger om, hvorvidt de angivne målsætninger vurderes at være realistiske at nå, eller at der tilføres en vurdering af om selve målene er realistiske. Konkret bemærkes det i et høringssvar, at der ikke angives en vurdering af om målsætningen om maksimal temperaturstigning på 2 grader C i forhold til 1750-niveauet er realistisk. Miljøtilstandsrapporten har til formål at beskrive udviklingen i miljøtilstanden og ikke vurdere, om politisk vedtagne mål er realistiske. Tema 6 - Natur og biodiversitet Der er på baggrund af høringssvar foretaget en række præciseringer af tekst og faglige fremstillinger. Ændringerne omfatter henvisninger til internationale mål, rettelse af tilstandsbeskrivelser for arter og naturtyper, så termer svarer til principperne i f.eks. habitatdirektivet. Tekst vedrørende opgørelser af arter omfattet af den nationale rødliste er præciseret. Der er foretaget opdatering af målsætningsafsnit, herunder målsætninger for naturen i skoven samt ændring af målene i randzoneloven. Tekst om brakarealer i forhold til nyetableret natur og anvendelse af begrebet naturnær skovdrift er søgt præciseret. Der er foretaget præcisering af tekst vedrørende kvælstofnedfald fra luften, samt om kilder til ammoniakemission, og der indsættes bl.a. en ny figur vedrørende den beregnede N-deposition. Der er foretaget opdatering af tekst vedrørende beskrivelse af ulv, bæver, 3-registrering m.v. Der er desuden foretaget tilføjelser og præciseringer af referencer. Der er ønsket oplysninger (tal) om biologisk værdifuld skov. Der er ikke fundet en sådan reference, hvorfor der ikke er medtaget oplysninger herom. Det foreslås, at der tilføjes oplysninger om asketoptørre (aksetræer der visner i toppen). Emnet er ikke medtaget af hensyn til rapportens omfang. 6

7 Tema 7 - Naturressourcer En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 7. Det gælder fx tilføjelse af data for 2012, korrektur og tilføjelse af beskrivelse af værdier ved nye landskaber efter råstofgravning. Det bemærkes, at det for læseren er uklart, hvad forskellen på kapitel 7 og 9 er. Derfor er overskriften på kapitel 9 blevet ændret. Der er en række ønsker til emner, der ønskes tilføjet til kapitel 7, herunder en beskrivelse af mængdeopgørelse af skaldyr, beskrivelse af skifergas, affaldsmængder for flere brancher, råstofindvinding og beskrivelse af faktor 4. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er et ønske om, at DMC anvendes i stedet for DMI til at beskrive udviklingen i materialeforbrug. DMI er fastholdt for at følge samme metode som i tidligere Miljøtilstandsrapporter. Der er et ønske om, at indikatoren Danmarks Økologiske Fodaftryk ikke er beskrevet som en case, men en indikator. Vurderingen er, at Danmarks Økologiske Fodaftryk bedst beskrives som en case. Der efterlyses en forklaring på, hvorfor udviklingen, specielt omkring materialeforbrug, går i en bestemt retning. Der ses ikke en entydig retning i udviklingen af Danmarks materialeforbrug. Rapporten giver indblik i udviklingen i forbruget af specifikke materialetyper. Tema 8 - Miljø og Sundhed På baggrund af høringsbemærkningerne, er der indarbejdet en del tilføjelser i form af præciseringer f.eks. omkring partikler, QSAR metode og SIN-listen. Nye referencer er tilføjet, fx omkring udviklingen i PFOS niveauer i sæler og isbjørne og om virkemidler i støjbekæmpelse. Et antal høringssvar efterlyser tilføjelser til kapitel 8. Der gælder fx et ønske om at tilføje en beskrivelse af svært nedbrydelige stoffer CRM og PBT samt en beskrivelse af AMAP, PCB og PFOS i kapitel 8.5. Der er et ønske om, at besøgsfrekvenser i naturen og multifunktionalitet af skove beskrives. Vurderingen er, at disse tilføjelser bliver for specifikke for den samlede beskrivelse af kapitlets overblik over miljø og sundhed. En generel kommentar til kapitlet er, at risikobegrebet i højere grad anvendes, og at der indføres flere koblinger mellem målte mængder og risiko for effekt på mennesker og miljø. Vurderingen er, at kapitlet indeholder nogle beskrivelser af sammenhængen mellem mængder og effekter, og at der er en passende vægtning og udfoldelse af relevante begreber i forhold til rapportens omfang. Der stilles spørgsmål ved, om det skal fremgå, om der er videnskabeligt bevis for sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og nedsat sædkvalitet. Trods stærke indikationer, diskuteres det fortsat, om det er beviseligt, at der er denne sammenhæng. Derfor foretages der ikke ændring i rapporten. Tema 9 - Produktion, forbrug og affald En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 9. Det gælder fx ændring i overskriften på tema 9, tilføjelse af et afsnit om elbiler, opdatering af data og rettelse af tabeller og figurer. Det foreslås, at kapitlet indeholder en opgørelse over materialeforbrug både absolut og relativt. Desuden ønskes en række supplerende beskrivelser af danskernes materialeforbrug, og hvilke årsager og virkemidler der påvirker dette forbrug. Der er et ønske om bredere diskussion af sammenhængen og 7

8 perspektiverne i EU og Danmark på længere sigt for genanvendelse af affald. Der er et ønske om mere deltaljeret beskrivelse af de initiativer, der er igangsat omkring offentlige grønne indkøb. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er en række kommentarer til kapitel 9.1 om Grøn produktion. Store dele af kapitlet er skrevet helt om, da Danmarks Statistik på baggrund af en ny opgørelsesmetode for grøn produktion efter høringen af miljøtilstandsrapporten har offentliggjort en ny statistik for Grøn Produktion. Der savnes en begrundelse og reference på budskabet i kapitel 9.2 om, at Danmark forbruger mere vand, end vi har. Budskabet er hentet i dataene i tabel 9.2.1, her er der angivet en reference. Det bemærkes, at udnyttelse af slagge fra affaldsforbrændingsanlæg ikke er genanvendelse, fordi nedgraderingen af ressourcerne er så voldsom, at det i stedet må betegnes som videre udnyttelse. Kommentaren giver ikke anledning til ændringer, da begrebet genanvendelse er beskrivende i den konkrete situation. Tema 10 - Tværgående miljøpolitiske temaer En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 10. Det gælder fx en mere præcis angivelse af, hvordan de offentlige udgifter til miljøbeskyttelse har udviklet sig siden 1998, tilføjelse af konkrete eksempler på offentlige udgifter, der nu er ændret til gebyrer, sletning af et generelt forbehold for opgørelsesmetoder, da det er universelt gældende at metoder kan ændres over tid. Det angives, at kapitlets formål sammenlignet med de andre kapitler er uklart. Kapitlets indhold følger tidligere miljøtilstandsrapporter. Der er en række ønsker til tilføjelser i kapitlet, herunder en fordeling af de offentlige udgifter til miljøindsatsen på forskellige indsatsområder, en separat opgørelse over bilafgifterne, en opgørelse over antallet af offentligt ansatte, en opgørelse over håndhævelsesaktioner (tilsyn, påbud, bøder mv.) og et ønske om vurdering af effekterne af de grønne afgifter. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er et ønske om at tilføje Østersøhandlingsplanen (BSAP) og OSPAR i kapitel Afsnittet indeholder ikke en fuld opgørelse, men blot udvalgte eksempler. 8

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. MST-140-00067 Ref. Bomgo/EHP Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Natur og Miljøpolitisk Redegørelse 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. MST-140-00067 Ref. Bomgo/EHP Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Natur og Miljøpolitisk Redegørelse 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-140-00067 Ref. Bomgo/EHP Den 20. marts 2015 Høringsnotat Udkast til Natur og Miljøpolitisk Redegørelse 2014 Ifølge Planloven skal Miljøministeren hvert 4. år udsende en eller

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Miljøudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget og Europaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 1 Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 2 Kort præsentation Danmarks Naturfredningsforening 102 år gammel 130.000 medlemmer. Danmarks største grønne

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet v/ Michael Brockenhuus-Schack Formand for landsudvalget for Planteproduktion H:\BBI\oplæg - talepunkter\mbs

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler Status for kvælstof Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler, Indhold 1) Status for Danmarks kvælstofudledninger 2) Tidsforsinkelse og vejen tilbage til et godt

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark & kystvande Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions Denmark Hvordan begyndte miljødebatten? Vi tror at debatten om de indre farvandes forurening begyndte med de døde hummere i oktober 1986 men vi skal

Læs mere

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 1 Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2 Hvordan får naturen plads? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne.

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. Notat Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. 20. februar 2015 Projekt nr. 214379 Udarbejdet af JAD, LKP, MXJ Kontrolleret af LKR

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01170 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N58 Nordby Bakker Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt.

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. Idaba/kfh Den 11. november 2013 Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforums 4. møde den 24. september 2013 I mødet deltog: Niels Peter Nørring, Erik

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Økonomi og Miljø 2012 Eirik S. Amundsen,

Økonomi og Miljø 2012 Eirik S. Amundsen, Økonomi og Miljø 2012 Eirik S. Amundsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet/Det Miljøøkonomiske Råds formandskab Præsentation ved Miljøøkonomisk Seminar, Økonomisk Institut, 8. Marts 2012

Læs mere

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen Skodsborg, 24. august 2010 EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Landbrug og Grøn Vækst - indhold Miljøpåvirkning og lovgivning i EU og DK EU s landbrugsreform i 2013 s scenarie for 2020: Mål

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01213 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N74 Husby Klit Forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

Læs mere

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Danmarks Naturfredningsforenings bud på et landbrug der tilgodeser miljø, natur, landskab og klima/energi Indlæg v. Lars Vilhelm Hansen

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten DCE s kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten er knyttet til de enkelte temaer. Faktuelle fejl og/eller mangler

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01167 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om miljø Udviklingen på luftområdet For

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug . Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug Aarhus Universitet Det er svært at spå, især om fremtiden Forudsætninger: 1.Danmark forbliver i EU 2.Vandrammedirektivet fortsætter uændret 3.EU

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Plantekongres : Målrettet indsats

Plantekongres : Målrettet indsats /U Beskrivelse itler på indlæg Indlægsholdere Min. 45 Målrettet kvælstofregulering I løbet af 2016 fastlægges principperne for den nye regulering af landbrugets kvælstofanvendelse i marken. Den skal gælde

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Løbenummer 1 De Fynske Museer

Løbenummer 1 De Fynske Museer Løbenummer 1 De Fynske Museer Nr. 2 Danmarks Naturfredningsforening Svendborg Dato: 17. august Svendborg Kommune Miljø og Teknik Høringssvar vedrørende udkast Vand- og Naturhandleplaner for Svendborg

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

GRUNDNOTAT til FMPU og FEU

GRUNDNOTAT til FMPU og FEU Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 533 Offentligt GRUNDNOTAT til FMPU og FEU Kommissionens forslag til beslutning, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF,

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30.

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. sawgu Den 30. april 2013 Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013 Deltagere: Helle Katrine Andersen, DANVA Lars Brinch Thysen,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandplan

Høringssvar til forslag til vandplan Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Roskilde Høringssvar til forslag til vandplan Generelt Side 1/7 Virkemidler Med de foreslåede virkemidler for opnåelse af god økologisk tilstand i søer og vandløb i 2015

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere