NOTAT. Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 20. marts Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014"

Transkript

1 NOTAT Miljøteknologi J.nr Ref. bomgo Den 20. marts 2015 Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 Miljøministeriet får hvert 4. år udarbejdet en miljøtilstandsrapport, hvis formål er at give en bred dækkende faktuel beskrivelse af miljø- og naturtilstanden. Miljøministeriet sendte medio 2013 opgaven om udarbejdelse af miljøtilstandsrapporten i offentligt udbud. COWI gav bud på og vandt opgaven. COWI udarbejdede i efteråret medio 2014 udkast til rapport og sendte den 30. juni 2014 udkast til miljøtilstandsrapport i høring frem til 5. september Rapporten er blevet udarbejdet med bistand fra en tværministeriel referencegruppe og en tværministeriel styregruppe. COWI har modtaget de indkomne høringsbemærkninger og foretaget en faglig vurdering af dem. På det grundlag har COWI truffet beslutning om, hvordan høringsbemærkningerne skal afspejles i rapporten. COWI s udarbejdelse af miljøtilstandsrapporten og håndtering af høringskommentarerne er blevet konsulteret af den tværministerielle referencegruppe og styregruppe. Det er COWI, der er udgiver af rapporten, og dermed faglig ansvarlig for indholdet i rapporten. Der er indkommet svar fra 22 parter, hvoraf de 5 ingen bemærkninger havde. Det drejer sig om høringssvar fra følgende parter: 1. Landbrug og Fødevarer 2. Danmarks Naturfredningsforening, WWF og Det Økologiske Råd 3. Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 4. Energistyrelsen 5. NaturErhvervstyrelsen 6. Erhvervsstyrelsen 7. Danmarks Rederiforening 8. Horsens Kommune 9. Dansk Akvakultur 10. Sundhedsstyrelsen 11. Horesta 12. Datatilsynet 13. Naturstyrelsen 14. DCE Nationalt Center for Miljø og Energi 15. Danske Havne 16. Skatteministeriet 17. DANVA Følgende parter havde ingen bemærkninger: 1. Vejdirektoratet 2. Syddansk Universitet 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 4. Banedanmark 5. CAD (Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark)

2 Alle høringssvar er tilgængelige sammen med dette høringsnotat. Høringssvarene vedrører forskellige dele af Miljøtilstandsrapporten. For overblikkets skyld, er kommentarerne refereret under de 10 temaindgange Miljøtilstandsrapporten er opbygget over: 1. Arealer 2. Luft 3. Vand 4. Hav 5. Klimaforandringer 6. Natur og biodiversitet 7. Naturressourcer 8. Miljø og Sundhed 9. Produktion, forbrug og affald 10. Tværgående miljøpolitiske temaer En række høringssvar har givet anledning til ændringer i rapporten, herunder i form af faglige og sproglige præciseringer, tilføjelser af afsnit, tilføjelser af data, tilføjelser og rettelser af fejl i kildehenvisninger samt redaktionelle ændringer. Andre høringssvar er blevet vurderet, men har ikke givet anledning til ændringer i rapporten. Det gælder eksempelvis ønsker til tilføjelser, som ville forudsætte en betydelig udvidelse af omfanget af miljøtilstandsrapport, samt ønsker om mere detaljerede beskrivelser, der vurderes at ville give en skævvridning i indholdet af rapporten. Det har været nødvendigt at prioritere indholdet, både af hensyn til at kunne levere en oversigtlig miljøtilstandsrapport og for at kunne holde arbejdet inden for et rimeligt budget. I andre tilfælde har COWI fagligt ikke været enig i de indkomne bemærkninger og derfor ikke foretaget ændringer i rapporten. Endelig har nogle høringssvar indeholdt ønsker om vurdering af, hvorvidt fremtidige mål kunne nås, om nye politiske initiativer eller ændret politiske prioriteringer. Sådanne høringskommentarer har ikke givet anledning til ændringer i rapporten, da miljøtilstandsrapporten har til formål at give en faglig og tilbageskuende statusbeskrivelse af natur- og miljøtilstanden i Danmark og ikke lancere ny politik. COWI har derfor kun taget stilling til de kommentarer, der har et fagligt indhold. Dette høringsnotat udgør ikke en udtømmende gennemgang af bemærkningerne i de indkomne høringssvar, men indeholder en overordnet gennemgang og en række eksempler på ændringer som høringen har medført, for derved at give et indtryk af ændringer, som høringssvarene har givet anledning til. Styregruppen har besluttet, at Miljøtilstandsrapporten indeholder offentliggjorte data til og med februar Baggrunden herfor er, at rapporten dækker så bredt og forudsætter inddragelse af så mange institutioner, at det vil være umuligt at holde alle data opdateret indtil udgivelsesdato. Der er imidlertid siden foråret 2014 gennemført nogle politiske beslutninger og offentliggjort data der grundlæggende ændrer kapitlernes indhold. For udvalgte områder har styregruppen besluttet at opdatere teksten i miljøtilstandsrapporten. Det drejer sig bl.a. om status for vandplanerne, ændringer som følge af revideret randzonelov, initiativer i Naturplan Danmark og opgørelsen over Grøn Produktion i Danmark. Tema 1 - Arealer Der er foretaget en række faglige og sproglige præciseringer, redaktionelle ændringer, f.eks. i form af flytning af figurer, ændret ombrydning af tekst og rettelser af figurer. Der er tilføjet yderligere referencer til udsagn i temaet og til oversigten i Læs mere. Målsætningsafsnittene i temaet er opdateret med mål for 2

3 Vandplanerne, effekter af Naturplan Danmark og de ændrede mål for udlægning af randzoner. Eksempler på andre ændringer er, at der er tilføjet oplysninger om andelen af landbrugsareal i omdrift. Der er tilføjet en figur, som viser udviklingen i landbrugets overskud af kvælstof og fosfor. Oplysninger om landbrugets eksportandel er præciseret til at omfatte eksport af primærprodukter. Der er efterlyst tekst om udlægning af naturskov. Der er tilføjet tekst om skovenes dyrkningsforhold og arealet med naturskove. Der er efterlyst information om udvikling af natur- og vådområder. Der er tilføjet status for udlægning af vådområder. Der er foreslået tilføjet oplysninger om ændring af VVM-direktivet og procesændring for behandling af VVM-sager, som vil afveje hensyn til forskellig arealanvendelse. Kommende ændring af VVM-regler er ikke medtaget, da hovedformålet er at beskrive udviklingen i natur og miljø. Der er et ønske om yderligere beskrivelse af det intensive landbrugs miljøpåvirkninger ved at sige noget om graden af miljøpåvirkninger. Det er foreslået, at der i afsnittet om forurenede arealer, tilføjes oplysninger om V1 og V2 kortlagte grunde. Det er foreslået, at problemstilling vedrørende nedtrækkende smolt i forbindelse med projektet Egå Engsø beskrives. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Det foreslås at bruge begrebet sprøjtegift. Den officielle term er sprøjtemiddel, hvorfor dette fastholdes i rapporten. Det angives i et høringssvar, at skovenes ejerforhold er uinteressant, og at der i stedet bør være oplysninger om, hvorledes skovarealet fordeles mellem blandskov, ekstensiv skov, monokulturskov og urørt skov. Angivelse af ejerforhold vurderes fortsat relevant. Der er dog tilføjet oplysninger om skovenes dyrkningsforhold. Det bemærkes i høringssvarene, at mere skov gennem skovrejsning ikke nødvendigvis har en positiv betydning for biodiversiteten. Det fremgår af teksten, at der skal stilles krav til dyrkningspraksis for bl.a. at opnå effekter i forhold til biodiversitet. Tema 2 - Luft Der er foretaget en række faglige og sproglige præciseringer og redaktionelle ændringer, f.eks. i form af rettelse af figurer og referencer. Eksempelvis er der foretaget præciseringer ift. angivelse af kilder til partikler og NO2, angivelse af emissionsloft for tungmetaller, udviklingen i udfordringen vedr. partiker fra transport og brændeovne, udlandets bidrag til luftforurening i Danmark, beskrivelsen af udviklingen i PAH, anvendelsen af begreberne biomasse og biobrændstoffer og forklaring af forkortelser og fagudtryk. Der er et ønske om at supplere målsætningsafsnittet om partikler i byerne med WHO s anbefalede grænseværdier. I rapporten er det valgt kun at fokusere på EU's luftkvalitetskriterier og grænseværdier, da Danmark har en forpligtelse til at opfylde disse. Der er et ønske om at nævne afsætningen af kvælstof på følsomme naturområder som beskrevet i kapitel 6. Problematikken med kvælstofafsætning holdes i kapitel 6. Forsuringsproblematikken vurderes at have en for stor vægt i rapporten sammenlignet med den skade, det forvolder i Danmark. Forsuringen er medtaget 3

4 for at sikre kontinuitet ift. tidligere miljøtilstandsrapporter. Desuden er EUmålsætningen for SO2 emission først nået i Der er et ønske om større deltaljering 0g inddragelse af FN-målsætninger i indledende afsnit. Af pladshensyn og fokus på EU-mål imødekommes dette ikke. Der er ønske om at medtage nye kilder og viden, herunder seneste opgørelser omkring PAH og sundhedseffekterne af luftforureningen. Publikationer udgivet efter redaktions afslutning medtages ikke. Der er et ønske om, at ozonproblematikken bliver bedre afspejlet i rapporten. I miljøtilstandsrapporten vises udviklingen i ozondannende gasser ikke ozonkoncentrationen. Hermed skabes sammenhæng til tidligere miljøtilstandsrapporter. For yderligere information henvises til DCEs nationale måleprogram. Der er et ønske om beskrivelse af dioxin i laks i Østersøen, og at dioxinforurening fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg omtales. Det er vurderingen, at indhold af dioxin i laks ikke er relevant at inddrage i afsnittet omkring luftforurening. Myndighedernes indsats med at begrænse udslippene af dioxin til luften har ført til en reduktion i de samlede danske udslip med ca. 78 % i perioden Indførelsen af krav om bedre forbrænding i og rensning af røgen fra affaldsforbrændingsanlæg har ført til at udslippene herfra er faldet med 94 %. Baseret på dette har COWI vurderet, at dioxinudledningen ikke udgør en relevant indikator. Det bemærkes, at dioxinudledning ikke har været angivet i tidligere miljøtilstandsrapporter under temaet luftforurening. Der er et ønske om kvantificering af arealet med naturområder, der er påvirket af forsuring. Af hensyn til rapportens omfang er dette forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Det foreslås, at skibenes indflydelse på luftforurening med svovl nævnes. Det har ikke været muligt at identificere brugbart data fra Danmark, der beskriver udviklingen de sidste 10 år. Det foreslås, at de anvendte tidsserier er de samme for de forskellige indikatorer. Dette imødekommes ikke, da det prioriteres at præsentere alle eksisterende data selvom tidserierne er forskellige. Det angives, at bidraget til luftforurening fra kraftværker angiveligt er underestimeret, da det ikke indregner tiden med opstart og nedlukning af produktionen. Opgørelsesmetoden følger Miljøstyrelsens gældende krav og de data, der indrapporteres til EU. Tema 3 - Vand Der er bl.a. foretaget præcisering og tilretning af de anvendte tidsserier for data, justeringer i referencehenvisninger og tilføjet yderligere referencer. Der er foretaget faglige præciseringer, fx vedrørende næringsstoffer og iltforhold i søer, tilstandsvurdering og forhold af betydning for miljøtilstanden i vandløb, og oplysninger om udviklingen i sigtdybden i søer. Det er i høringssvar bemærket, at vurderingen af udviklingen af miljøtilstanden i søer generaliseres ud fra måling i et mindre antal søer. Antallet af søer, som vurderingen af udviklingen er baseret på, er præciseret. Oplysninger om mål i vandplanerne er opdateret i forhold til de vedtagne vandplaner. Tekst om screening af miljøfremmede stoffer i er justeret, så der er overensstemmelse med referencen, og der tilføjes oplysninger om stoffer, som ikke er pesticider. 4

5 Det er foreslået, at der tilføjes afsnit om udledninger til vandløb fra overløb eller manglende spildevandsrensning i det åbne land. Det nævnes i et høringssvar, at fosforproblematikken i søer, ud over tilførsel, kan skyldes intern belastning. Det nævnes i et høringssvar, at god økologisk tilstand kræver andre elementer end DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks), men også kræver overholdelse af krav til vandplanter, fisk og bentiske alger. Det er valgt ikke at gå yderligere i dybden med disse emner af hensyn til rapportens omfang. Det er foreslået, at teksten vedrørende udviklingen i dambrug justeres, så det tydeliggøres, at belastningen per produceret fisk er faldet. Forslaget er imødekommet, så det fremgår, at produktionen har ligget nogenlunde konstant samtidig med, at udledningen af kvælstof, fosfor og organisk stof er faldet. I et høringsvar foreslås, at der tilføjes en vurdering af, om målene i henhold til Vandrammedirektivet kan nås, da vandplanerne er forsinkede, og indsatsen er begrænset til specifikt målsatte kystvande, vandløb og søer. Teksten er opdateret for så vidt angår vedtagne vandplaner. Der er ikke tilføjet tekst, der vurderer, om målsætningerne kan nås, da rapporten beskriver den historiske udvikling af miljøtilstanden. Tema 4 - Hav Høringssvarene har givet anledning til tilføjelser af referencer samt præciseringer og tilretninger i den faglige og sproglige fremstilling. Dette vedrører f.eks. beskrivelse af årsagssammenhænge mellem næringsstoftilførsel og iltsvind i fjorde, kystvande og de åbne farvande. Der er foretaget tilretning af figurer og tekst, så der vises en samlet tilførsel af kvælstof og fosfor til havet, og tekst om tilførslen og betydningen af næringsstoffer til havet fra Danmark til de indre danske farvande er blevet præciseret. Endvidere er der på baggrund af bemærkninger fra høringen foretaget ændringer og præciseringer af bl.a. beskrivelsen af tilstand og udnyttelse af kommercielle fiskebestande og arter. Der er tilføjet tekst og præciseret tekst vedrørende bl.a. opgørelser af populationer af marsvin m.v. Teksterne om naturtilstanden på havet er tilrettet, så det er præciseret, at de kortlagte områder er indenfor Natura2000 områderne. Der er foretaget præciseringer af tekst og figur om miljøfarlige stoffer. Ændringerne vedrørende gruppedefinitioner af stofgruppe og udvikling i trend for fund af visse miljøfarlige stoffer, ensartethed i enhedsangivelser, datamateriale m.v. Der er i høringssvar efterlyst en beskrivelse af flere arter end de arter, som er omfattet af den fælles fiskeripolitik. Kommentaren har ikke medført ændringer, da det er valgt at fokusere på de vigtigste kommercielle bestande. Det er i høringssvar foreslået, at der inddrages en rapport om kystnære habitater og fiskebestande. Rapporten er interessant, men er ikke medtaget, fordi rapporten er udkommet senere end 28. februar Det er foreslået, at der henvises til ASCOBANS s (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas) forpligtelser og handleplaner. Forpligtelser under ASCOBANS er relevante, men det er valgt at have fokus på forpligtelser i henhold til Danmarks Havstrategi samt habitatdirektivet. Tema 5 - Klimaforandringer På baggrund af høringen er en række beskrivelser præciseret. Bl.a. om metoder til at reducere CO 2-udslip, betydningen af klimagasser for varmeudstråling fra 5

6 jorden, og der er tilføjet beskrivelse af ekstrem nedbør. Danmarks reduktionsmål for udslip af CO 2 er tilføjet. Der er tilføjet og rettet referencer. På baggrund af høringssvar er figur vedrørende udviklingen i Danmarks årsmiddeltemperatur ændret, og der anvendes Gauss-middelværdier. Der er indsat ny figur, der viser ændringer i arealet med havis på den nordlige halvkugle i marts og september. Beskrivelsen af ændringer i pollensæson præciseres. Det er foreslået, at udviklingen over tid i udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer vises. Udviklingen fordelt på sektorer over tid er ikke medtaget af hensyn til rapportens samlede omfang, og da Danmarks samlede udledning af drivhusgasser over tid fremgår, og udledning af drivhusgasser fordelt over sektorer er vist for I et høringssvar vurderes det, at behovet for midler til klimatilpasning afhænger af, hvordan man laver klimatilpasning, bl.a. med henvisning til behovet for renovering af kloakker og brug af alternativ vandafledningsmetoder m.v. Casen om grønne klimatilpasningsløsninger viser, at der kan være store gevinster for samfundet og borgerne, hvis klimatilpasning og innovative løsninger tænkes sammen. Der er ikke foretaget ændringer i afsnittet. Det foreslås i høringssvar, at der inddrages cases, hvor løsninger giver mere natur, f.eks. Egå Engsø ved Aarhus. Et sådant eksempel er omtalt i afsnit 1.8. Det er i et høringssvar foreslået, at rapporten indeholder oplysninger om, hvorvidt de angivne målsætninger vurderes at være realistiske at nå, eller at der tilføres en vurdering af om selve målene er realistiske. Konkret bemærkes det i et høringssvar, at der ikke angives en vurdering af om målsætningen om maksimal temperaturstigning på 2 grader C i forhold til 1750-niveauet er realistisk. Miljøtilstandsrapporten har til formål at beskrive udviklingen i miljøtilstanden og ikke vurdere, om politisk vedtagne mål er realistiske. Tema 6 - Natur og biodiversitet Der er på baggrund af høringssvar foretaget en række præciseringer af tekst og faglige fremstillinger. Ændringerne omfatter henvisninger til internationale mål, rettelse af tilstandsbeskrivelser for arter og naturtyper, så termer svarer til principperne i f.eks. habitatdirektivet. Tekst vedrørende opgørelser af arter omfattet af den nationale rødliste er præciseret. Der er foretaget opdatering af målsætningsafsnit, herunder målsætninger for naturen i skoven samt ændring af målene i randzoneloven. Tekst om brakarealer i forhold til nyetableret natur og anvendelse af begrebet naturnær skovdrift er søgt præciseret. Der er foretaget præcisering af tekst vedrørende kvælstofnedfald fra luften, samt om kilder til ammoniakemission, og der indsættes bl.a. en ny figur vedrørende den beregnede N-deposition. Der er foretaget opdatering af tekst vedrørende beskrivelse af ulv, bæver, 3-registrering m.v. Der er desuden foretaget tilføjelser og præciseringer af referencer. Der er ønsket oplysninger (tal) om biologisk værdifuld skov. Der er ikke fundet en sådan reference, hvorfor der ikke er medtaget oplysninger herom. Det foreslås, at der tilføjes oplysninger om asketoptørre (aksetræer der visner i toppen). Emnet er ikke medtaget af hensyn til rapportens omfang. 6

7 Tema 7 - Naturressourcer En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 7. Det gælder fx tilføjelse af data for 2012, korrektur og tilføjelse af beskrivelse af værdier ved nye landskaber efter råstofgravning. Det bemærkes, at det for læseren er uklart, hvad forskellen på kapitel 7 og 9 er. Derfor er overskriften på kapitel 9 blevet ændret. Der er en række ønsker til emner, der ønskes tilføjet til kapitel 7, herunder en beskrivelse af mængdeopgørelse af skaldyr, beskrivelse af skifergas, affaldsmængder for flere brancher, råstofindvinding og beskrivelse af faktor 4. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er et ønske om, at DMC anvendes i stedet for DMI til at beskrive udviklingen i materialeforbrug. DMI er fastholdt for at følge samme metode som i tidligere Miljøtilstandsrapporter. Der er et ønske om, at indikatoren Danmarks Økologiske Fodaftryk ikke er beskrevet som en case, men en indikator. Vurderingen er, at Danmarks Økologiske Fodaftryk bedst beskrives som en case. Der efterlyses en forklaring på, hvorfor udviklingen, specielt omkring materialeforbrug, går i en bestemt retning. Der ses ikke en entydig retning i udviklingen af Danmarks materialeforbrug. Rapporten giver indblik i udviklingen i forbruget af specifikke materialetyper. Tema 8 - Miljø og Sundhed På baggrund af høringsbemærkningerne, er der indarbejdet en del tilføjelser i form af præciseringer f.eks. omkring partikler, QSAR metode og SIN-listen. Nye referencer er tilføjet, fx omkring udviklingen i PFOS niveauer i sæler og isbjørne og om virkemidler i støjbekæmpelse. Et antal høringssvar efterlyser tilføjelser til kapitel 8. Der gælder fx et ønske om at tilføje en beskrivelse af svært nedbrydelige stoffer CRM og PBT samt en beskrivelse af AMAP, PCB og PFOS i kapitel 8.5. Der er et ønske om, at besøgsfrekvenser i naturen og multifunktionalitet af skove beskrives. Vurderingen er, at disse tilføjelser bliver for specifikke for den samlede beskrivelse af kapitlets overblik over miljø og sundhed. En generel kommentar til kapitlet er, at risikobegrebet i højere grad anvendes, og at der indføres flere koblinger mellem målte mængder og risiko for effekt på mennesker og miljø. Vurderingen er, at kapitlet indeholder nogle beskrivelser af sammenhængen mellem mængder og effekter, og at der er en passende vægtning og udfoldelse af relevante begreber i forhold til rapportens omfang. Der stilles spørgsmål ved, om det skal fremgå, om der er videnskabeligt bevis for sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og nedsat sædkvalitet. Trods stærke indikationer, diskuteres det fortsat, om det er beviseligt, at der er denne sammenhæng. Derfor foretages der ikke ændring i rapporten. Tema 9 - Produktion, forbrug og affald En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 9. Det gælder fx ændring i overskriften på tema 9, tilføjelse af et afsnit om elbiler, opdatering af data og rettelse af tabeller og figurer. Det foreslås, at kapitlet indeholder en opgørelse over materialeforbrug både absolut og relativt. Desuden ønskes en række supplerende beskrivelser af danskernes materialeforbrug, og hvilke årsager og virkemidler der påvirker dette forbrug. Der er et ønske om bredere diskussion af sammenhængen og 7

8 perspektiverne i EU og Danmark på længere sigt for genanvendelse af affald. Der er et ønske om mere deltaljeret beskrivelse af de initiativer, der er igangsat omkring offentlige grønne indkøb. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er en række kommentarer til kapitel 9.1 om Grøn produktion. Store dele af kapitlet er skrevet helt om, da Danmarks Statistik på baggrund af en ny opgørelsesmetode for grøn produktion efter høringen af miljøtilstandsrapporten har offentliggjort en ny statistik for Grøn Produktion. Der savnes en begrundelse og reference på budskabet i kapitel 9.2 om, at Danmark forbruger mere vand, end vi har. Budskabet er hentet i dataene i tabel 9.2.1, her er der angivet en reference. Det bemærkes, at udnyttelse af slagge fra affaldsforbrændingsanlæg ikke er genanvendelse, fordi nedgraderingen af ressourcerne er så voldsom, at det i stedet må betegnes som videre udnyttelse. Kommentaren giver ikke anledning til ændringer, da begrebet genanvendelse er beskrivende i den konkrete situation. Tema 10 - Tværgående miljøpolitiske temaer En række kommentarer har medført ændringer i kapitel 10. Det gælder fx en mere præcis angivelse af, hvordan de offentlige udgifter til miljøbeskyttelse har udviklet sig siden 1998, tilføjelse af konkrete eksempler på offentlige udgifter, der nu er ændret til gebyrer, sletning af et generelt forbehold for opgørelsesmetoder, da det er universelt gældende at metoder kan ændres over tid. Det angives, at kapitlets formål sammenlignet med de andre kapitler er uklart. Kapitlets indhold følger tidligere miljøtilstandsrapporter. Der er en række ønsker til tilføjelser i kapitlet, herunder en fordeling af de offentlige udgifter til miljøindsatsen på forskellige indsatsområder, en separat opgørelse over bilafgifterne, en opgørelse over antallet af offentligt ansatte, en opgørelse over håndhævelsesaktioner (tilsyn, påbud, bøder mv.) og et ønske om vurdering af effekterne af de grønne afgifter. Af hensyn til rapportens omfang er disse forslag til uddybninger af rapporten ikke taget med. Der er et ønske om at tilføje Østersøhandlingsplanen (BSAP) og OSPAR i kapitel Afsnittet indeholder ikke en fuld opgørelse, men blot udvalgte eksempler. 8

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten DCE s kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten er knyttet til de enkelte temaer. Faktuelle fejl og/eller mangler

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Natur og Miljø 2014. Miljøtilstandsrapporten

Natur og Miljø 2014. Miljøtilstandsrapporten Natur og Miljø 214 Miljøtilstandsrapporten kolofon Titel: Natur og Miljø 214 Miljøtilstandsrapporten Redaktion: Projektleder: Sonja Mikkelsen, COWI Assisterende projektleder: Peter Normann Vangsbo, COWI

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade. Nyhedsbrev Juni 2010 Indeks side 2 Saltudskylning i Limfjorden EU stridigt Yderligere forsinkelser af miljømålsindsatsen EU retssag mod Danmark på vej. Indeks side 3 Vadehavet den næste nationalpark Så

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand

Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Faglig rapport fra DMU nr. 550 Danmarks Miljøundersøgelser [Tom side] Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Faglig rapport fra DMU nr. 550 Redaktion:

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007.

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. 1 Det talte ord gælder Den acceptable tærskel for landbrugets miljøpåvirkning? Den nye husdyrlov Tak

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Miljørapport for vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 611 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 611 1.2 Alternativer... 611 1.3 Indvirkning på miljøet...

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Målrettet

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Grøn velfærdspolitik. Natur- og Miljøpolitisk redegørelse. Høringsudkast Juni 2014

Grøn velfærdspolitik. Natur- og Miljøpolitisk redegørelse. Høringsudkast Juni 2014 Grøn velfærdspolitik Natur- og Miljøpolitisk redegørelse Høringsudkast Juni 2014 Titel: Grøn Velfærdspolitik Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2014 Redaktion: Bo Møller

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT til EU-MILJØSPECIALUDVALGET Skov- og Naturstyrelsen 26. juni 2006 Naturområdet J.nr.: SNS-406-33359 Miljøministeriet EJJ/SNS-LAND Ledelsessekretariatet,

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere