Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 16. november 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministeriets grundnotat vedrørende Kommissionens forslag til direktiv om afgifter af personbiler, KOM(2005) 261 endelig.

2 2 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til direktiv om afgifter af personbiler. (KOM(2005) 261 endelig) Resumé Kommissionen foreslår, at registreringsafgifter af personbiler afvikles inden udgangen af 2015, at der gennemføres ordninger med godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler for at undgå dobbeltbeskatning (indtil registreringsafgifterne er afviklet), at beskatningsgrundlaget for såvel registreringsafgifter og de løbende afgifter ændres så de kommer til at indeholde et element, der direkte knytter sig til CO2- udledningen. Senest pr. 1. december 2008 foreslås, at mindst 25 pct. af indtægterne fra afgifterne skal være CO2-afhængige og pr. 1. december 2010 skal andelen være 50 pct. Forslaget har fået en meget blandet modtagelse og det forventes at drøftelser på politisk niveau vil have lange udsigter. Danmark støtter Kommissionens arbejde for at hindre dobbeltbeskatning og for at reducere udledningen af CO2. Fra dansk side kan afviklingen af registreringsafgiften ikke støttes. Baggrund Kommissionen fremsatte d. 5. juli 2005 forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler. Forslaget bygger på dele af den meddelelse om bilbeskatning, som Kommissionen offentlig-gjorde i oktober 2002 (KOM(2002) 431). Kommissionen ønsker med forslaget at forbedre det indre markeds funktion ved at reducere forvridninger på det europæiske bilmarked. Afgifter af anskaffelse som f.eks. registreringsafgiften vurderes at tilskynde segmentering af EU s bilmarked og dermed begrænse konkurrencen. Dertil vil afvikling af

3 3 registreringsafgiften fjerne eksisterende skattemæssige hindringer for overførsel af personbiler fra et medlemsland til et andet. Endvidere ønsker Kommissionen, at knytte bilafgifterne til bilernes CO2-udledning. Kommissionen angiver personbiler som en væsentlig kilde til CO2-udledning og foreslår at anvende skatte- og afgiftsmæssige instrumenter som en del af EU's strategi for reduktion af CO2-udledning fra personbiler. Forslagets indhold Afvikling af registreringsafgifter af personbiler inden udgangen af 2015 Kommissionen begrunder denne del af forslaget med at registreringsafgiften skaber problemer i forhold til funktionen af det indre marked og dermed påvirker den europæiske bilindustris konkurrenceevne i negativ retning. Forslaget forventes at medføre mindre bureaukrati, større gennemsigtighed og retssikkerhed for alle berørte parter og dermed færre hindringer for de frie vare- og personbevægelser. Kommissionen anfører, at bilindustrien vil få bedre mulighed for at udnytte stordriftsfordele og derved kunne øge konkurrencedygtigheden og - til en vis grad - beskæftigelsen. Kommissionen nævner, at det fragmenterede bilmarked i EU medfører, at bilindustrien i dag er forhindret i at producere personbiler med de samme specifikationer til hele det indre marked. Med forslaget vil der ske en indbyrdes tilnærmelse af de nationale beskatningssystemer, især hvad angår beskatningsgrundlaget for personbiler. Kommissionen henleder særligt opmærksomheden på de forskelle, der er i før-skat priser for personbiler i medlemslandene. Endvidere forventer Kommissionen en hurtigere udskiftning af bilparken til nyere biler, der er mere brændstoføkonomiske, ved en afskaffelse af registreringsafgiften. Det er Kommissionens opfattelse, at registreringsafgiften kan afskaffes uden budgetmæssige virkninger, da de tabte indtægter kan opvejes ved en gradvis og sideløbende overførsel af indtægter fra registreringsafgifter til vægtafgifter og om nødvendigt til andre beskatningsforanstaltninger, herunder eventuelt vejafgifter. Kommissionen anfører til støtte herfor, at sådanne afgifter udgør en mere stabil indtægtskilde for de nationale budgetter, da de genererer indtægter igennem hele personbilens levetid i modsætning til registreringsafgiften, hvor der kun er tale om indtægter ved erhvervelsen af den pågældende bil.

4 4 Ordninger med godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler for at undgå dobbeltbeskatning (indtil registreringsafgifterne er afviklet) Kommissionen begrunder denne del af forslaget i et ønske om at undgå dobbeltbeskatning f.eks. i forbindelse med skift af bopæl inden for EU. Refusionsordningen vil skulle ledsages af et begrænset antal EU-bestemmelser, som kan fastlægge objektive og gennemsigtige metoder til at beregne restværdien for brugte biler, der eksporteres eller permanent overføres til registrering i en anden medlemsstat. Kommissionen forventer at godtgørelsesordninger vil kunne få visse positive økonomiske virkninger for borgerne og bilbranchen, men at de ikke tager fat om de nuværende hindringer på det indre marked. Kommissionen anser derfor godtgørelsesordninger ved udførsel af biler som en midlertidig minimumløsning. Beskatningsgrundlaget for såvel registreringsafgifter og de løbende afgifter ændres så de kommer til at indeholde et element, der direkte knytter sig til CO2-udledningen. Kommissionen begrunder denne del af forslaget med målet om, at den gennemsnitlige CO2-udledning for personbiler maksimalt må være 120 g/km i Afgifter der afhænger af brændstofforbruget, vil give borgerne incitament til at vælge mere brændstoføkonomiske biler. Kommissionen anfører, at personbiler udleder store mængder CO2 svarende til ca. 12 pct. af den samlede CO2-udledning - og at de derfor er af særlig betydning for EU s målsætning om at opfylde sine miljøforpligtelser i Kyotoprotokollen. Endvidere er afgiftsmæssige foranstaltninger en af de tre søjler i Fællesskabets strategi til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler. Formålet med forslaget er, at gennemføre Fællesskabets strategi for nedbringelsen af CO2-emissioner fra personbiler. Forslaget tager ikke sigte på et øge beskatningsniveau for personbiler men på at udnytte de afgiftsmæssige foranstaltninger fuldt ud for at nå op på målsætningen om 120 gram CO2 pr. kilometer. Afgiftsmæssige foranstaltninger udgør et kraftigt incitament til f.eks. at forny bilparken hurtigere og at få forbrugerne til at ændre adfærd til fordel for mere brændstoføkonomiske personbiler. Når det gælder de løbende afgifter af personbiler, foreslås det, at beskatningsgrundlaget omlægges, så afgiften inden udgangen af 2010 helt eller del-

5 5 vis baseres på den enkelte personbils udledning af CO2. I forhold til registreringsafgiften bør de medlemsstater, der gør brug heraf, også indarbejde et CO2-baseret element i beskatningsgrundlaget inden udgangen af 2010, samtidig med at de arbejder hen imod en gradvis afskaffelse af denne afgift. Ved fastsættelsen af fristen til at omlægge beskatningsgrundlaget for både registrerings- og vægtafgiften er der taget hensyn til EU s tilsagn om senest i 2010 at nedbringe udledningen af carbondioxid fra personbiler til 120 g pr. km. For at undgå, at det indre marked opsplittes yderligere, fordi medlemsstaterne anvender bestemmelserne om carbondioxid på forskellig vis, foreslår Kommissionen, at mindst 25 pct. af det samlede provenu af henholdsvis registrerings- og vægtafgifter senest den 1. december 2008 (starten på Kyotoperioden) bør stamme fra det CO2-baserede element i disse afgifter. Senest den 31. december 2010 bør mindst 50 pct. af det samlede provenu af både den årlige vægtafgift og registreringsafgiften (indtil den afskaffes) stamme fra det CO2-baserede element i disse afgifter. Det samlede provenu fra afgiftens CO2-baserede element bør gradvis øges frem til 2010, og samtidig bør provenuet fra den gamle afgiftsstruktur gradvis reduceres, så budgetvirkningen holdes neutral. Det vil efter forslaget være op til hver enkelt medlemsstat at fastsætte afgiftsniveauet med hensyn til Euro pr. g CO2 pr. km. Kommissionen angiver, at forslaget vil medføre en forbedring af miljøet takket være nedbringelsen af CO2-emissioner og muligvis også af andre forurenende emissioner. I dette specifikke tilfælde er der en tæt sammenhæng mellem det indre marked og miljømålsætningen, og de to elementer bør derfor betragtes under ét, hvis der skal kunne opnås tilfredsstillende resultater. Kommissionen anfører endvidere, at indførelse af en afgift til nedbringelse af CO2-emissionerne kan få meget mærkbare konsekvenser. Ifølge en COWIundersøgelse vil medtagelsen af et CO2-element i beregnings-grundlaget for de eksisterende afgifter (i EU anvendes registreringsafgiften og vægtafgiften almindeligvis samtidigt) medføre en mærkbar nedbringelse af CO2- emissionerne. I nogle tilfælde blev det anslået, at det blot ved medtagelse af et CO2-element i den årlige vægtafgift ville være muligt at opnå en nedbringelse svarende til 50 pct. af det opstillede mål. Det fremgår tydeligt, at hvis de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye biler skal nedbringes betydeligt, må man differentiere afgifterne, så de bliver meget lavere for de mest energieffektive biler end for biler med ringe energieffektivitet. Selv om Fællesskabets mål om et gennemsnit på 120g CO2-emissioner pr. km for nye biler for en stor del, dvs. mellem ca. 30,5 pct. og 86 pct., kan nås ved en optimal anvendelse af afgiftsmæssige foranstaltninger, der består af CO2-baserede registre-

6 6 rings- og vægtafgifter, er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt til helt at nå dette mål. Det vil være nødvendigt at træffe andre foranstaltninger, som f.eks. at øge andelen af dieselbiler eller fremme brugen af mindre biler ( downsizing ), for at nå dette mål. Disse foranstaltninger bør have til formål at internalisere de eksterne omkostninger og bygge på princippet om, at forureneren betaler. Samtidig bør de være enkle, gennemsigtige, ens for alle typer, klasser og segmenter. Retsgrundlag Forslaget er baseret på EF-traktatens artikel 93, som kræver vedtagelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. Høring Forslaget har været sendt i høring. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark anfører, at de er meget betænkelige ved en omlægning af registreringsafgiften til en afgift på ejerskab/brug af bilen, uanset at dette måtte ske over en årrække, som følge af usikkerheden i branchen og blandt forbrugerne i en over-gangsperiode med konstant faldende værdier. CAD finder, at den bedste løsning er at gøre registreringsafgiften mere CO2-afhængig, som også vil være den enkleste måde at sikre provenuet på. Danmarks Automobilforhandler Forening DAF har i første omgang ingen bemærkninger til selve forslaget. DAF vil dog gerne påpege, at Danmark pga. registreringsafgiftens højde bør søge en så lang overgangsperiode som muligt år anses for realistisk af hensyn til landets brugtbilspriser og bilernes værdi for såvel autobranchen og finansieringskilderne som for de enkelte bilejere. Danmarks Naturfredningsforening finder ikke, at forslaget er vejen frem, da det vil gøre anskaffelsen af alle biler billigere og dermed øge forureningen. DN foreslår i stedet miljødifferentierede registreringsafgifter, som også knyttes til andre forureningsfaktorer såsom udledningen af partikler. Danske Biludlejere anfører, at en pludselig eller gradvis afvikling af registreringsafgiften vil betyde en værdiforringelse af biludlejningsselskabernes største aktiv, nemlig bilparken, og dermed egenkapitalen. DB anfører endvidere,

7 7 at den nuværende godtgørelse af registrerings-afgift ved udførsel af biler ikke er økonomisk forsvarlig, idet kun 86 pct. af den registrerings-afgift, der vurderes indeholdt i den pågældende bils værdi refunderes, hvilket medfører tab. Danske Sælgere kan principielt tilslutte sig, at registreringsafgiften omlægges til en løbende afgift. DS finder dog, at der ligeledes bør foretages en nivellering af afgifterne i de enkelte lande. DS finder ikke, at der i forslaget tages højde for det sikkerhedsmæssige aspekt, men at afgiften ensidigt relateres til CO2-udledningen, hvilket kan gå ud over både sikkerhed og arbejdsmiljø. DS gør opmærksom på, at en fjernelse af registreringsafgiften kan medføre tab for de bilejere, der allerede har købt en bil til den gældende registreringsafgift. DS finder, at en favorisering af dieselbiler, som følge af mindre CO2- forurening, bør løses ved en omlægning, som samtidig relateres til, at dieselbilerne forsynes med partikelfiltre. DS foreslår afslutningsvis, at det totale afgiftstryk i samme forbindelse sænkes. Dansk Industri og Bilbranchen mener, at der grundlæggende er behov for en harmonisering af afgiftsbelægningen af biler i EU, for derigennem at udvikle et funktionelt indre marked for biler, sikre det fulde udbytte af de teknologiske fremskridt og derigennem udbrede sikrere og mere miljøvenlige biler på de europæiske veje. Autobranchen har således endnu ikke haft mulighed for at udnytte de enorme potentialer, der ligger i at handle på tværs af grænserne i EU uden restriktioner. En harmonisering af afgiftsprincipperne, hvor registreringsafgiften reduceres/fjernes, kan endvidere være medvirkende til at reducere/fjerne problemerne med det eksisterende refusionssystem ved import og reeksport af køretøjer. Den nuværende afgifts-struktur er endvidere medvirkende til i stigende omfang at forvride konkurrencen i takt med, at den teknologiske udvikling forælder afgiftsstrukturen og de indbyggede særregler. DI og Bilbranchen foreslår, at der skabes større incitament til at udskifte og skrotte den ældste del af bilparken, f.eks. efter forureneren betaler -princippet. Introduktionen af en mere markant CO2-del i ejerafgiften harmonerer således ifølge DI og Bilbranchen godt med princippet om lige konkurrencevilkår landene imellem. DI og Bilbranchen påpeger, at der i forbindelse med omlægningen skal tages højde for værdien af den allerede indregistrerede bilpark, og støtter et refusionssystem i overgangsperioden, dog således at selve værdiansættelsen af bilen sker på objektive kriterier.

8 8 DI og Bilbranchen ønsker klare udmeldinger fra regeringen, når beslutningen om omlægning er truffet en omlægning som ikke er mulig at gennemføre uden omkostninger i form af et midlertidigt provenutab. DI og Bilbranchen er grundlæggende enig med Kommissionen i betragtningen om, at det ikke er en holdbar situation, at regelgrundlaget fastsættes af EF-Domstolens afgørelse som følge af et uklart retsgrundlag. Som følge af EF-domstolens domsafsigelse af 15. september 2005, som gik Danmark imod, må det ifølge DI og Bilbranchen anses som endnu mere vanskeligt at opretholde en særskilt dansk afgift på 180 pct. Dansk Metal glæder sig over, at der nu bliver gjort tiltag fra Kommissionens side til at omlægge registreringsafgiften på personbiler, og erklærer sig enig i, at eksistensen af 25 forskellige skattesystemer er en hindring for, at det internationale marked kan fungere. DM anfører, at skal arbejdskraftens mobilitet for alvor øges, bør der tages et kig på de mange og høje afgifter, som bilejerne belastes af. DM bemærker, at danske bilpriser, før afgifter, stadig er blandt de laveste i Europa, indtil undtagelse i EU-lovgivningen på et tidspunkt udløber, hvilket forventes at resultere i endnu dyrere biler i Danmark end pt. DM anfører, at det danske afgiftssystem, ifølge FDM, gør, at det samlet set kan koste op mod kr. ekstra at købe en, efter europæisk standard, sikker og miljøvenlig bil, hvoraf de kr. går direkte i statskassen. DM støtter i en vis udstrækning forslaget, herunder nedtrapningen over en længere periode og at en del af afgiften lægges over på brugen af selve bilen. DM støtter derimod ikke idéen om, at afgiften skal være afhængig af CO2- udslippet inden 2015, da dette vil lægge en dobbeltafgift på nuværende bilejere, som ikke får gevinst af den lavere registreringsafgift. DM foreslår, at forhøjelsen kun skal omfatte nyindregistrerede biler, hvor afgiften gøres afhængig af miljøvenligheden og hvor langt bilen kører på literen. De Danske Bilimportører påpeger i sit høringssvar en del af de uhensigtsmæssigheder, der i dag hersker på det danske bilmarked, og støtter bl.a. på den baggrund forslaget, hvilket regeringen opfordres til også at gøre. DBI er enig i formålet om at skabe et fælles grundlag for personbilbeskatningen i EU, så de medlemslande, der anvender en sådan beskatning, omstrukturer deres systemer. DBI bemærker, at den danske registreringsafgift er den mest ekstreme af samtlige bilafgifter i Europa. DBI anfører nogle kendetegn for det danske bilmarked, hvor gennemsnitalderen er steget fra 7,8 år ved udgangen af 2000 til 9,2 år ved udgangen af 2004, der er sket en kraftig stigning i parallelimporten af nye biler baseret på kreativ udnyttelse af den ekstreme

9 9 værdiafgift, salget er flyttet over på billige biler, der har en større miljøbelastning, der er en forsinkelse af sikkerhedsteknologi som følge af registreringsafgiften, der har været et samlet merprovenu på 6,2 mia. kr. i forhold til de afgivne løfter i forbindelse med omlægningen af ejerafgiften, og statens provenu fra registreringsafgiften vil i 2005 runde 20 mia. kr. en stigning på 4 mia. kr. i forhold til DBI finder, at alt efter omlægningens karakter vil det medføre et større salg af moderne, miljøvenlige og sikre biler. En eventuel reduktion af det samlede afgiftstryk vil endvidere føre til større bilsalg og kortere levetid for den enkelte bil. DBI har den holdning, at den nuværende sammensætning af de danske registreringsafgifter hindrer indførelsen af moderne miljøvenlige og sikre biler. Samtidig finder DBI, at de nuværende registreringsafgifter betyder, at Danmark er på kant med EU på flere områder, når det gælder fri bevægelighed og skabelsen af det indre marked. FDM støtter en gradvis afskaffelse af registreringsafgifterne og en samtidig optrapning af CO2-elementet i de årlige afgifter til bedring af både miljø og sikkerhed. FDM anfører dog, at en provenuneutral omlægning vil kræve en hen ved tredobling af ejerafgifter, hvilket vil få sociale konsekvenser og tvinge visse befolkningsgrupper ud af bilmarkedet. FDM advarer mod en risiko for, at CO2-udledningen ikke reduceres så meget som forventet, men at afgifts-trykket til gengæld bliver uforudsigeligt højt. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer anfører, at den aktuelle danske registreringsafgift ikke fungerer hensigtsmæssigt i øjeblikket, hvor der kan være ganske store forskelle i afgifts-belastningen af en given bilmodel afhængig af vilkårene ved den første indregistrering. Under alle omstændigheder finder FSR, at det vil være en fordel, afgiftsteknisk set, at man mere og mere fjerner sig fra værdielementet som beskatningsgrundlag. FSR anbefaler, at der meledes detaljeret ud om afgifts- og godtgørelsessatser frem til år 2015 af hensyn til aktørerne på bilmarkedet. HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene finder ikke, at forslaget giver anledning til direkte bemærkninger, da forslaget alene vedrører personbiler. HTS anfører dog, at det er meget sandsynligt, at HTS i tilfælde af, at registreringsafgiften omlægges for alle kategorier af motorkøretøjer, vil have synspunkter hertil. Håndværksrådet er isoleret set modstandere af, at der sker en afvikling af registreringsafgiften frem mod 2015 som foreslås, men foretrækker at registreringsafgiften bevares, men gøres mere CO2-afhængig over en passende lang overgangsperiode. Håndværksrådet vil klart prioritere lavere skat på ar-

10 10 bejdskraft frem for lavere registreringsafgift. HVR anfører, at en fælles skattebase i EU er fornuftig, såfremt landene selv kan fastsætte skattesatsen. HVR tilføjer endvidere, at det udover en meget lang overgangsperiode, er påkrævet at få overblik over, hvordan forsikringsmarkedet og de finansielle leverandører vil reagere på en omlægning. Landbrugsraadet er positivt indstillet over for forslaget, og kan give opbakning til lavere registreringsafgifter og indførsel af forureneren betaler - princippet. LR så dog gerne, at også last- og godsvogne inkluderes i de af direktivet omfattede køretøjer. Endvidere fremhæves, at biobrændsler passende kunne promoveres ved lavere afgifter herpå. Landsorganisationen i Danmark stiller sig positivt over for forslaget. LO lægger vægt på, at en omlægning bidrager til at reducere CO2-udledningen. En forenkling af beskatningen af personbiler vil samtidig medvirke til at mindske de aktuelle problemer med at tage sin bil med ved flytning på tværs af EU s landegrænser. Rådet for Bæredygtig Trafik finder, at den danske bilbeskatning ligger uden for EU s kompetenceområde, og finder, at Kommissionen optræder som talerør for den europæiske bilindustri. Forslaget vil således ifølge RBT medføre, at Danmark oversvømmes af 44 pct. flere biler, som vil skabe kaos. Lande uden bilindustri såsom Finland, Grækenland og Danmark har indtil nu heldigvis kunnet fastholde en pæn registreringsafgift. RBT opfordrer Danmark til at fastholde, at EU ikke skal blande sig i den danske bilbeskatning. Danmark blev således også frifundet den 15. juni 2005 i en sag ved EFdomstolen anlagt af Kommissionen på foranledning af brancheforeningen, Den Danske Bilbranche. RBT finder ikke, at forslaget vil være til fordel for miljøet, da bilsalget vil eksplodere, hvilket vil øge bilkørslen på trods af forbrugsrelaterede afgifter sættes tilsvarende op. Endvidere er bilproduktion meget energikrævende, hvorfor en hurtig udskiftningstakt for biler vil gøre ondt værre. RBT anfører endvidere, at både køb og brug af biler er blevet meget billigere gennem de seneste 25 år alene fra 1980 til 1998 er biler blevet 48 pct. billigere set i forhold til danskernes disponible indtægt, mens benzinprisen er faldet med 82 pct. udregnet på samme måde, jf. Bilmagasinet. RBT finder, at Kommissionen overdriver beskatningsniveauet i Danmark, og har lavet alvorlige fejl i beskrivelsen af de danske regler i baggrundspapirerne. Det er således udeladt, at beskatningen kun er 104,06 pct. når bilens importpris er op til kr., hvorved registreringsafgiften af en ny bil til kr. kun udgør ca. 47 pct. af købsprisen hos forhandleren. Der er endvidere

11 11 udeladt diverse fradragsmuligheder for abs-bremser mv. og muligheden for gulpladebiler er tillige udeladt. Skatteborgerforeningen finder det grundlæggende betænkeligt, at Kommissionen blander sig i danske skatteforhold, og mener derfor udelukkende, at forslagets elementer kan betragtes som anbefalinger til den danske regering. SBF hilser en afvikling af registreringsafgiften velkommen, og foreslår regeringen at gennemføre afviklingen hurtigere end foreslået. SBF bemærker, at det er foreningens grundlæggende opfattelse, at bilafgifter mest hensigtsmæssigt opkræves, således at de korresponderer med de omkostninger, privatbilismen vurderes at påføre det offentlige. SBF finder, at den eksisterende registreringsafgift og den grønne ejerafgift begge belønner de bilejere, som bruger bilen mest muligt ved at nedbringe den betalte afgift pr. kørt kilometer. SBF finder, at den grønne ejerafgift kunne udvides med faktorer som: partikeludledning pr. kørt kilometer, sikkerhed mm. SBF opfordrer regeringen til snarligst at lave særlige ordninger, der tillader (evt. tilskynder til), at bilister nemt og uden for mange omkostninger kan afmelde deres bil i kortere eller længere perioder og på den måde slippe for at betale den periodiske ejerafgift. SBF forventer, at allerede indregistrerede biler fortsætter under det nuværende system, hvilket SBF finder vil ligge inden for rammerne af skattestoppet. SBF opfordrer regeringen til løbende at overveje om forhøjelse af benzinafgiften kan lade sig gøre med de grænsehandelsmæssige aspekter for øje, og derefter udnytte muligheden til samtidig at reducere provenuet fra andre generelle afgifter på privatbilisme. SBF finder, at dette vil være inden for skattestoppets rammer, idet sigtet er miljømæssigt. SBF finder, at vej- og kørselsafgifter bør afvises ud fra de betænkelige overvågningsaspekter, der ligger heri. Indførelse af bompenge (f.eks. i storbyer) finder SBF vil være et brud på skattestoppet, hvis det ikke samtidig garanteres, at det opnåede provenu finder sin vej tilbage til landets bilister igen. Men SBF finder, at regeringen med fordel kunne se nærmere på en generel vejafgift, baseret på et såkaldt vignetsystem (maskinaflæsbar vignet). Afslutningsvis anfører SBF, at det samlede provenu fra bilafgifter efter foreningens opfattelse overstiger de offentlige udgifter forbundet med privatbilisme, og derfor med tiden må og skal reduceres, men også at regeringens førsteprioritet bør være reduktioner af den danske beskatning af arbejdskraft (først og fremmest den høje marginalbeskatning). Det Økologiske Råd finder, at Danmark bør arbejde for en ordning, hvor alle typer bilafgifter inddrages, og hvor alle EU-landene skal sikre gennemførelse af forureneren betaler -princippet på personbilområdet. I praksis er det dog

12 12 meget vanskeligt at beregne den samlede miljøbelastning, og det skal derfor samtidig sikres, at det samlede afgiftsniveau er højt nok til at medvirke til at løse miljøproblemerne, herunder at transporten bidrager forholdsmæssigt til opfyldelsen af EU s klimaaftaler. ØR finder ikke, at muligheden for at opkræve en afgift ved køb bør fjernet. Da det ikke kun er bilkørsel, men også produktion og bortskaffelse af biler, der bidrager til miljøproblemer. Afgiften bør derimod gøres afhængig af bilens miljøbelastning i en samlet livscyklusvurdering, herunder også dens partikelemissioner. ØR finder, at afgiften ved kørsel bør øges væsentligt mest hensigtsmæssigt ved indførsel af kilometerafhængige afgifter, bedst som kørselsafgifter. ØR finder, at der af hensyn til det indre marked kan indføres maksimumsgrænser for registreringsafgiften, dog mindst 130 pct. af bilens pris uden afgifter, men at der skal gives mulighed for afgiftssænkning ved indførelse af kompenserende kørselsafgift. ØR finder endvidere, at der skal være mulighed for afgiftsdifferentiering for de mindst brændstofforbrugende biler og for dieselbiler uden partikelfiltre, og foreslår mulighed for særlig afgiftsfritagelse for særlige miljøvenlige biler, svarende til LUPO -loven. ØR finder, at der tilsvarende skal sikre incitament til sikkerhedsfremmende foranstaltninger i biler. Skatterevisorforeningen, Registrerede Revisorer FRR, Foreningen Danske Revisorer og Advokatrådet har meddelt, at forslaget ikke har givet anledning til bemærkninger. Andre landes holdninger Forslaget har fået en meget blandet modtagelse, og det forventes at drøftelser på politisk niveau vil have lange udsigter. Foreløbig dansk holdning Danmark støtter Kommissionens arbejde for at hindre dobbeltbeskatning og for at reducere udledningen af CO2. Fra dansk side er man meget skeptisk over for en afskaffelse af registreringsafgiften. Det bemærkes, at regeringen i forbindelse med forhandlingerne om forslaget vil støtte, at Kommissionen anmodes om nærmere at belyse, hvorfor en fuldstændig afvikling af registreringsafgifter er nødvendig for at nå direktivets mål.

13 13 Nærhedsprincippet Regeringen oversendte nærhedsnotat den 12. august 2005 til Folketingets Europaudvalg, hvori det vurderes, at direktivforslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet (KOM (2005) 0261 bilag 2). Som nævnt ovenfor vil regeringen i forbindelse med forhandlingerne om forslaget støtte, at Kommissionen anmodes om nærmere at belyse, hvorfor en fuldstændig afvikling af registreringsafgifter er nødvendig for at nå direktivets mål. Samfundsøkonomiske og statsfinansielle forhold Afvikling af registreringsafgifter af personbiler inden udgangen af 2015 Kommissionen foreslår en provenuneutral omlægning af registreringsafgiften til løbende bilafgifter. Prisen på bilforbrug vil efter en sådan omlægning være uændret og den samlede efterspørgsel upåvirket. En gennemførelse af forslaget vil dog have betydelige midlertidige statsfinansielle konsekvenser. Afgifter vedrørende anskaffelse og ejerskab af motorkøretøjer bidrager med mia. kr. til statskassen, hvoraf registreringsafgiften udgør ca. 2/3. En omlægning til løbende ejerafgifter ville betyde, at afgiften af en almindelig personbil, der i dag er f.eks kr. årligt skulle forhøjes til ca kr. årligt. En aftrapningsmodel kunne introduceres, hvor nye biler blev solgt med mindre registrerings-afgift og større årlig afgift, således at registreringsafgiften efter en årrække blev nul. Konsekvenserne af en sådan model for brugtvognsmarkedet ville imidlertid skulle overvejes nøje, for at bilejere, der allerede har betalt registreringsafgift ikke påføres et urimeligt formuetab. Endvidere vil der skulle etableres balancerede ordninger for beskatningen af brugte indførte biler og motorcykler. En gradvis aftrapning af registreringsafgiften vil under alle omstændigheder medføre væsentlige midlertidige statslige indtægtstab da bilejere, der har betalt høj registreringsafgift ikke oveni kan afkræves højere løbende afgift.

14 14 Ordninger med godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler for at undgå dobbeltbeskatning (indtil registreringsafgifterne er afviklet) Denne del af forslaget forventes ikke at ville have store konsekvenser for Danmark, idet Danmark allerede i 2002 gennemførte godtgørelse ved udførsel af brugte biler. Den danske godtgørelsesordning ved udførsel af biler fra Danmark tager udgangspunkt i billens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Dette er helt parallelt med de regler, der gælder ved indførsel af brugte biler mv. Beskatningsgrundlaget for såvel registreringsafgifter og de løbende afgifter ændres så de kommer til at indeholde et element, der direkte knytter sig til CO2-udledningen. I Danmark er CO2-udledningen allerede inddraget i bilbeskatningen, idet den løbende afgift af alle personbiler, der er registreret første gang siden midten af 1997 beregnes på grundlag af billernes energiforbrug og dermed CO2- udledning givet kørselsomfanget. Når det gælder omlægning af registreringsafgiften viser danske undersøgelser at miljøeffekten er praktisk taget nul, mens de provenumæssige omkostninger kan være betydelige, i form af tabt provenu fra brændstof- og brændstofforbrugsafgiften mv. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Der er ikke foretaget en konkret vurdering af forslagets administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Det er bilbranchen, der i dag står for opkrævning af registrerings-afgiften. Afvikles registreringsafgiften helt vil de administrative omkostninger vedrørende denne opkrævning ligeledes blive afviklet. Der betales registreringsafgift af erhvervslivets biler og bilbranchen inkl. udlejnings- og leasingselskaber har afgiftsberigtigede personbiler som en stor del af deres aktivmasse. De økonomiske virkninger for virksomhederne vil hænge snævert sammen med hvordan forslaget gennemføres i praksis. Miljømæssige konsekvenser

15 15 Forslaget bygger miljøargumentationen på den gennemsnitlige CO2- udledning fra personbiler. Derved ses bort fra niveauet for den samlede klimapåvirkning (CO2-udledning). Miljø-påvirkningen fra f.eks. partikler, kulbrinter og kvælstofilter (NOx) inddrages ikke. Der vil f.eks. kunne opnås reduktioner i den gennemsnitlige CO2-udledning pr. km ved skift fra benzindrevne personbiler til dieseldrevne personbiler, men det medfører samtidig, at forureningen af partikler og kvælstofilter (NOx) vil stige. Lovgivningsmæssige konsekvenser En gennemførelse af direktivet vil have betydelige lovgivningsmæssige konsekvenser. Tidligere forelæggelser for Folketinget Der er sendt nærhedsnotat i sagen til Folketingets Europaudvalg den 12. august Nærhedsnotatet er ligeledes fremsendt til Folketingets Skatteudvalg den 30. august 2005.

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.09.2002 KOM(2002) 431 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET BESKATNING AF PERSONBILER I EU - handlingsmuligheder

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 1 Offentligt Notat GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG J.nr. 2011-521-0023 Den 16. maj 2012 Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.09.2002 KOM(2002) 431 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET BESKATNING AF PERSONBILER I EU - handlingsmuligheder

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om afgifter på personbiler. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2005) 809}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om afgifter på personbiler. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2005) 809} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.7.2005 KOM(2005) 261 endelig 2005/0130 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om afgifter på personbiler (forelagt af Kommissionen) {SEK(2005) 809}

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Vejen til grøn biltrafik

Vejen til grøn biltrafik Vejen til grøn biltrafik Det Radikale Venstres folketingsgruppe, januar 2010 Vejen til grøn biltrafik Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik i Danmark. Vi vil reducere bilernes CO2- udledning med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt J.nr. 2005-511-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Kristian Jensen /John Fuhrmann Vedrørende forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Miljø- og Planlægningsudvalget, Skatteudvalget MPU alm. del - Bilag 76,SAU alm. del - Bilag 44 Offentligt 1 Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Skriftligt oplæg til Danmarks Automobilforhandler

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

EU-kommissionen beskedne krav vedr. CO2 udslip fra biler er let at opfylde.

EU-kommissionen beskedne krav vedr. CO2 udslip fra biler er let at opfylde. Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 8. marts 2007 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt. En grøn omlægning af bilbeskatning

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt. En grøn omlægning af bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere