Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 16. november 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministeriets grundnotat vedrørende Kommissionens forslag til direktiv om afgifter af personbiler, KOM(2005) 261 endelig.

2 2 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til direktiv om afgifter af personbiler. (KOM(2005) 261 endelig) Resumé Kommissionen foreslår, at registreringsafgifter af personbiler afvikles inden udgangen af 2015, at der gennemføres ordninger med godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler for at undgå dobbeltbeskatning (indtil registreringsafgifterne er afviklet), at beskatningsgrundlaget for såvel registreringsafgifter og de løbende afgifter ændres så de kommer til at indeholde et element, der direkte knytter sig til CO2- udledningen. Senest pr. 1. december 2008 foreslås, at mindst 25 pct. af indtægterne fra afgifterne skal være CO2-afhængige og pr. 1. december 2010 skal andelen være 50 pct. Forslaget har fået en meget blandet modtagelse og det forventes at drøftelser på politisk niveau vil have lange udsigter. Danmark støtter Kommissionens arbejde for at hindre dobbeltbeskatning og for at reducere udledningen af CO2. Fra dansk side kan afviklingen af registreringsafgiften ikke støttes. Baggrund Kommissionen fremsatte d. 5. juli 2005 forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler. Forslaget bygger på dele af den meddelelse om bilbeskatning, som Kommissionen offentlig-gjorde i oktober 2002 (KOM(2002) 431). Kommissionen ønsker med forslaget at forbedre det indre markeds funktion ved at reducere forvridninger på det europæiske bilmarked. Afgifter af anskaffelse som f.eks. registreringsafgiften vurderes at tilskynde segmentering af EU s bilmarked og dermed begrænse konkurrencen. Dertil vil afvikling af

3 3 registreringsafgiften fjerne eksisterende skattemæssige hindringer for overførsel af personbiler fra et medlemsland til et andet. Endvidere ønsker Kommissionen, at knytte bilafgifterne til bilernes CO2-udledning. Kommissionen angiver personbiler som en væsentlig kilde til CO2-udledning og foreslår at anvende skatte- og afgiftsmæssige instrumenter som en del af EU's strategi for reduktion af CO2-udledning fra personbiler. Forslagets indhold Afvikling af registreringsafgifter af personbiler inden udgangen af 2015 Kommissionen begrunder denne del af forslaget med at registreringsafgiften skaber problemer i forhold til funktionen af det indre marked og dermed påvirker den europæiske bilindustris konkurrenceevne i negativ retning. Forslaget forventes at medføre mindre bureaukrati, større gennemsigtighed og retssikkerhed for alle berørte parter og dermed færre hindringer for de frie vare- og personbevægelser. Kommissionen anfører, at bilindustrien vil få bedre mulighed for at udnytte stordriftsfordele og derved kunne øge konkurrencedygtigheden og - til en vis grad - beskæftigelsen. Kommissionen nævner, at det fragmenterede bilmarked i EU medfører, at bilindustrien i dag er forhindret i at producere personbiler med de samme specifikationer til hele det indre marked. Med forslaget vil der ske en indbyrdes tilnærmelse af de nationale beskatningssystemer, især hvad angår beskatningsgrundlaget for personbiler. Kommissionen henleder særligt opmærksomheden på de forskelle, der er i før-skat priser for personbiler i medlemslandene. Endvidere forventer Kommissionen en hurtigere udskiftning af bilparken til nyere biler, der er mere brændstoføkonomiske, ved en afskaffelse af registreringsafgiften. Det er Kommissionens opfattelse, at registreringsafgiften kan afskaffes uden budgetmæssige virkninger, da de tabte indtægter kan opvejes ved en gradvis og sideløbende overførsel af indtægter fra registreringsafgifter til vægtafgifter og om nødvendigt til andre beskatningsforanstaltninger, herunder eventuelt vejafgifter. Kommissionen anfører til støtte herfor, at sådanne afgifter udgør en mere stabil indtægtskilde for de nationale budgetter, da de genererer indtægter igennem hele personbilens levetid i modsætning til registreringsafgiften, hvor der kun er tale om indtægter ved erhvervelsen af den pågældende bil.

4 4 Ordninger med godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler for at undgå dobbeltbeskatning (indtil registreringsafgifterne er afviklet) Kommissionen begrunder denne del af forslaget i et ønske om at undgå dobbeltbeskatning f.eks. i forbindelse med skift af bopæl inden for EU. Refusionsordningen vil skulle ledsages af et begrænset antal EU-bestemmelser, som kan fastlægge objektive og gennemsigtige metoder til at beregne restværdien for brugte biler, der eksporteres eller permanent overføres til registrering i en anden medlemsstat. Kommissionen forventer at godtgørelsesordninger vil kunne få visse positive økonomiske virkninger for borgerne og bilbranchen, men at de ikke tager fat om de nuværende hindringer på det indre marked. Kommissionen anser derfor godtgørelsesordninger ved udførsel af biler som en midlertidig minimumløsning. Beskatningsgrundlaget for såvel registreringsafgifter og de løbende afgifter ændres så de kommer til at indeholde et element, der direkte knytter sig til CO2-udledningen. Kommissionen begrunder denne del af forslaget med målet om, at den gennemsnitlige CO2-udledning for personbiler maksimalt må være 120 g/km i Afgifter der afhænger af brændstofforbruget, vil give borgerne incitament til at vælge mere brændstoføkonomiske biler. Kommissionen anfører, at personbiler udleder store mængder CO2 svarende til ca. 12 pct. af den samlede CO2-udledning - og at de derfor er af særlig betydning for EU s målsætning om at opfylde sine miljøforpligtelser i Kyotoprotokollen. Endvidere er afgiftsmæssige foranstaltninger en af de tre søjler i Fællesskabets strategi til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler. Formålet med forslaget er, at gennemføre Fællesskabets strategi for nedbringelsen af CO2-emissioner fra personbiler. Forslaget tager ikke sigte på et øge beskatningsniveau for personbiler men på at udnytte de afgiftsmæssige foranstaltninger fuldt ud for at nå op på målsætningen om 120 gram CO2 pr. kilometer. Afgiftsmæssige foranstaltninger udgør et kraftigt incitament til f.eks. at forny bilparken hurtigere og at få forbrugerne til at ændre adfærd til fordel for mere brændstoføkonomiske personbiler. Når det gælder de løbende afgifter af personbiler, foreslås det, at beskatningsgrundlaget omlægges, så afgiften inden udgangen af 2010 helt eller del-

5 5 vis baseres på den enkelte personbils udledning af CO2. I forhold til registreringsafgiften bør de medlemsstater, der gør brug heraf, også indarbejde et CO2-baseret element i beskatningsgrundlaget inden udgangen af 2010, samtidig med at de arbejder hen imod en gradvis afskaffelse af denne afgift. Ved fastsættelsen af fristen til at omlægge beskatningsgrundlaget for både registrerings- og vægtafgiften er der taget hensyn til EU s tilsagn om senest i 2010 at nedbringe udledningen af carbondioxid fra personbiler til 120 g pr. km. For at undgå, at det indre marked opsplittes yderligere, fordi medlemsstaterne anvender bestemmelserne om carbondioxid på forskellig vis, foreslår Kommissionen, at mindst 25 pct. af det samlede provenu af henholdsvis registrerings- og vægtafgifter senest den 1. december 2008 (starten på Kyotoperioden) bør stamme fra det CO2-baserede element i disse afgifter. Senest den 31. december 2010 bør mindst 50 pct. af det samlede provenu af både den årlige vægtafgift og registreringsafgiften (indtil den afskaffes) stamme fra det CO2-baserede element i disse afgifter. Det samlede provenu fra afgiftens CO2-baserede element bør gradvis øges frem til 2010, og samtidig bør provenuet fra den gamle afgiftsstruktur gradvis reduceres, så budgetvirkningen holdes neutral. Det vil efter forslaget være op til hver enkelt medlemsstat at fastsætte afgiftsniveauet med hensyn til Euro pr. g CO2 pr. km. Kommissionen angiver, at forslaget vil medføre en forbedring af miljøet takket være nedbringelsen af CO2-emissioner og muligvis også af andre forurenende emissioner. I dette specifikke tilfælde er der en tæt sammenhæng mellem det indre marked og miljømålsætningen, og de to elementer bør derfor betragtes under ét, hvis der skal kunne opnås tilfredsstillende resultater. Kommissionen anfører endvidere, at indførelse af en afgift til nedbringelse af CO2-emissionerne kan få meget mærkbare konsekvenser. Ifølge en COWIundersøgelse vil medtagelsen af et CO2-element i beregnings-grundlaget for de eksisterende afgifter (i EU anvendes registreringsafgiften og vægtafgiften almindeligvis samtidigt) medføre en mærkbar nedbringelse af CO2- emissionerne. I nogle tilfælde blev det anslået, at det blot ved medtagelse af et CO2-element i den årlige vægtafgift ville være muligt at opnå en nedbringelse svarende til 50 pct. af det opstillede mål. Det fremgår tydeligt, at hvis de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye biler skal nedbringes betydeligt, må man differentiere afgifterne, så de bliver meget lavere for de mest energieffektive biler end for biler med ringe energieffektivitet. Selv om Fællesskabets mål om et gennemsnit på 120g CO2-emissioner pr. km for nye biler for en stor del, dvs. mellem ca. 30,5 pct. og 86 pct., kan nås ved en optimal anvendelse af afgiftsmæssige foranstaltninger, der består af CO2-baserede registre-

6 6 rings- og vægtafgifter, er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt til helt at nå dette mål. Det vil være nødvendigt at træffe andre foranstaltninger, som f.eks. at øge andelen af dieselbiler eller fremme brugen af mindre biler ( downsizing ), for at nå dette mål. Disse foranstaltninger bør have til formål at internalisere de eksterne omkostninger og bygge på princippet om, at forureneren betaler. Samtidig bør de være enkle, gennemsigtige, ens for alle typer, klasser og segmenter. Retsgrundlag Forslaget er baseret på EF-traktatens artikel 93, som kræver vedtagelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. Høring Forslaget har været sendt i høring. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark anfører, at de er meget betænkelige ved en omlægning af registreringsafgiften til en afgift på ejerskab/brug af bilen, uanset at dette måtte ske over en årrække, som følge af usikkerheden i branchen og blandt forbrugerne i en over-gangsperiode med konstant faldende værdier. CAD finder, at den bedste løsning er at gøre registreringsafgiften mere CO2-afhængig, som også vil være den enkleste måde at sikre provenuet på. Danmarks Automobilforhandler Forening DAF har i første omgang ingen bemærkninger til selve forslaget. DAF vil dog gerne påpege, at Danmark pga. registreringsafgiftens højde bør søge en så lang overgangsperiode som muligt år anses for realistisk af hensyn til landets brugtbilspriser og bilernes værdi for såvel autobranchen og finansieringskilderne som for de enkelte bilejere. Danmarks Naturfredningsforening finder ikke, at forslaget er vejen frem, da det vil gøre anskaffelsen af alle biler billigere og dermed øge forureningen. DN foreslår i stedet miljødifferentierede registreringsafgifter, som også knyttes til andre forureningsfaktorer såsom udledningen af partikler. Danske Biludlejere anfører, at en pludselig eller gradvis afvikling af registreringsafgiften vil betyde en værdiforringelse af biludlejningsselskabernes største aktiv, nemlig bilparken, og dermed egenkapitalen. DB anfører endvidere,

7 7 at den nuværende godtgørelse af registrerings-afgift ved udførsel af biler ikke er økonomisk forsvarlig, idet kun 86 pct. af den registrerings-afgift, der vurderes indeholdt i den pågældende bils værdi refunderes, hvilket medfører tab. Danske Sælgere kan principielt tilslutte sig, at registreringsafgiften omlægges til en løbende afgift. DS finder dog, at der ligeledes bør foretages en nivellering af afgifterne i de enkelte lande. DS finder ikke, at der i forslaget tages højde for det sikkerhedsmæssige aspekt, men at afgiften ensidigt relateres til CO2-udledningen, hvilket kan gå ud over både sikkerhed og arbejdsmiljø. DS gør opmærksom på, at en fjernelse af registreringsafgiften kan medføre tab for de bilejere, der allerede har købt en bil til den gældende registreringsafgift. DS finder, at en favorisering af dieselbiler, som følge af mindre CO2- forurening, bør løses ved en omlægning, som samtidig relateres til, at dieselbilerne forsynes med partikelfiltre. DS foreslår afslutningsvis, at det totale afgiftstryk i samme forbindelse sænkes. Dansk Industri og Bilbranchen mener, at der grundlæggende er behov for en harmonisering af afgiftsbelægningen af biler i EU, for derigennem at udvikle et funktionelt indre marked for biler, sikre det fulde udbytte af de teknologiske fremskridt og derigennem udbrede sikrere og mere miljøvenlige biler på de europæiske veje. Autobranchen har således endnu ikke haft mulighed for at udnytte de enorme potentialer, der ligger i at handle på tværs af grænserne i EU uden restriktioner. En harmonisering af afgiftsprincipperne, hvor registreringsafgiften reduceres/fjernes, kan endvidere være medvirkende til at reducere/fjerne problemerne med det eksisterende refusionssystem ved import og reeksport af køretøjer. Den nuværende afgifts-struktur er endvidere medvirkende til i stigende omfang at forvride konkurrencen i takt med, at den teknologiske udvikling forælder afgiftsstrukturen og de indbyggede særregler. DI og Bilbranchen foreslår, at der skabes større incitament til at udskifte og skrotte den ældste del af bilparken, f.eks. efter forureneren betaler -princippet. Introduktionen af en mere markant CO2-del i ejerafgiften harmonerer således ifølge DI og Bilbranchen godt med princippet om lige konkurrencevilkår landene imellem. DI og Bilbranchen påpeger, at der i forbindelse med omlægningen skal tages højde for værdien af den allerede indregistrerede bilpark, og støtter et refusionssystem i overgangsperioden, dog således at selve værdiansættelsen af bilen sker på objektive kriterier.

8 8 DI og Bilbranchen ønsker klare udmeldinger fra regeringen, når beslutningen om omlægning er truffet en omlægning som ikke er mulig at gennemføre uden omkostninger i form af et midlertidigt provenutab. DI og Bilbranchen er grundlæggende enig med Kommissionen i betragtningen om, at det ikke er en holdbar situation, at regelgrundlaget fastsættes af EF-Domstolens afgørelse som følge af et uklart retsgrundlag. Som følge af EF-domstolens domsafsigelse af 15. september 2005, som gik Danmark imod, må det ifølge DI og Bilbranchen anses som endnu mere vanskeligt at opretholde en særskilt dansk afgift på 180 pct. Dansk Metal glæder sig over, at der nu bliver gjort tiltag fra Kommissionens side til at omlægge registreringsafgiften på personbiler, og erklærer sig enig i, at eksistensen af 25 forskellige skattesystemer er en hindring for, at det internationale marked kan fungere. DM anfører, at skal arbejdskraftens mobilitet for alvor øges, bør der tages et kig på de mange og høje afgifter, som bilejerne belastes af. DM bemærker, at danske bilpriser, før afgifter, stadig er blandt de laveste i Europa, indtil undtagelse i EU-lovgivningen på et tidspunkt udløber, hvilket forventes at resultere i endnu dyrere biler i Danmark end pt. DM anfører, at det danske afgiftssystem, ifølge FDM, gør, at det samlet set kan koste op mod kr. ekstra at købe en, efter europæisk standard, sikker og miljøvenlig bil, hvoraf de kr. går direkte i statskassen. DM støtter i en vis udstrækning forslaget, herunder nedtrapningen over en længere periode og at en del af afgiften lægges over på brugen af selve bilen. DM støtter derimod ikke idéen om, at afgiften skal være afhængig af CO2- udslippet inden 2015, da dette vil lægge en dobbeltafgift på nuværende bilejere, som ikke får gevinst af den lavere registreringsafgift. DM foreslår, at forhøjelsen kun skal omfatte nyindregistrerede biler, hvor afgiften gøres afhængig af miljøvenligheden og hvor langt bilen kører på literen. De Danske Bilimportører påpeger i sit høringssvar en del af de uhensigtsmæssigheder, der i dag hersker på det danske bilmarked, og støtter bl.a. på den baggrund forslaget, hvilket regeringen opfordres til også at gøre. DBI er enig i formålet om at skabe et fælles grundlag for personbilbeskatningen i EU, så de medlemslande, der anvender en sådan beskatning, omstrukturer deres systemer. DBI bemærker, at den danske registreringsafgift er den mest ekstreme af samtlige bilafgifter i Europa. DBI anfører nogle kendetegn for det danske bilmarked, hvor gennemsnitalderen er steget fra 7,8 år ved udgangen af 2000 til 9,2 år ved udgangen af 2004, der er sket en kraftig stigning i parallelimporten af nye biler baseret på kreativ udnyttelse af den ekstreme

9 9 værdiafgift, salget er flyttet over på billige biler, der har en større miljøbelastning, der er en forsinkelse af sikkerhedsteknologi som følge af registreringsafgiften, der har været et samlet merprovenu på 6,2 mia. kr. i forhold til de afgivne løfter i forbindelse med omlægningen af ejerafgiften, og statens provenu fra registreringsafgiften vil i 2005 runde 20 mia. kr. en stigning på 4 mia. kr. i forhold til DBI finder, at alt efter omlægningens karakter vil det medføre et større salg af moderne, miljøvenlige og sikre biler. En eventuel reduktion af det samlede afgiftstryk vil endvidere føre til større bilsalg og kortere levetid for den enkelte bil. DBI har den holdning, at den nuværende sammensætning af de danske registreringsafgifter hindrer indførelsen af moderne miljøvenlige og sikre biler. Samtidig finder DBI, at de nuværende registreringsafgifter betyder, at Danmark er på kant med EU på flere områder, når det gælder fri bevægelighed og skabelsen af det indre marked. FDM støtter en gradvis afskaffelse af registreringsafgifterne og en samtidig optrapning af CO2-elementet i de årlige afgifter til bedring af både miljø og sikkerhed. FDM anfører dog, at en provenuneutral omlægning vil kræve en hen ved tredobling af ejerafgifter, hvilket vil få sociale konsekvenser og tvinge visse befolkningsgrupper ud af bilmarkedet. FDM advarer mod en risiko for, at CO2-udledningen ikke reduceres så meget som forventet, men at afgifts-trykket til gengæld bliver uforudsigeligt højt. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer anfører, at den aktuelle danske registreringsafgift ikke fungerer hensigtsmæssigt i øjeblikket, hvor der kan være ganske store forskelle i afgifts-belastningen af en given bilmodel afhængig af vilkårene ved den første indregistrering. Under alle omstændigheder finder FSR, at det vil være en fordel, afgiftsteknisk set, at man mere og mere fjerner sig fra værdielementet som beskatningsgrundlag. FSR anbefaler, at der meledes detaljeret ud om afgifts- og godtgørelsessatser frem til år 2015 af hensyn til aktørerne på bilmarkedet. HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene finder ikke, at forslaget giver anledning til direkte bemærkninger, da forslaget alene vedrører personbiler. HTS anfører dog, at det er meget sandsynligt, at HTS i tilfælde af, at registreringsafgiften omlægges for alle kategorier af motorkøretøjer, vil have synspunkter hertil. Håndværksrådet er isoleret set modstandere af, at der sker en afvikling af registreringsafgiften frem mod 2015 som foreslås, men foretrækker at registreringsafgiften bevares, men gøres mere CO2-afhængig over en passende lang overgangsperiode. Håndværksrådet vil klart prioritere lavere skat på ar-

10 10 bejdskraft frem for lavere registreringsafgift. HVR anfører, at en fælles skattebase i EU er fornuftig, såfremt landene selv kan fastsætte skattesatsen. HVR tilføjer endvidere, at det udover en meget lang overgangsperiode, er påkrævet at få overblik over, hvordan forsikringsmarkedet og de finansielle leverandører vil reagere på en omlægning. Landbrugsraadet er positivt indstillet over for forslaget, og kan give opbakning til lavere registreringsafgifter og indførsel af forureneren betaler - princippet. LR så dog gerne, at også last- og godsvogne inkluderes i de af direktivet omfattede køretøjer. Endvidere fremhæves, at biobrændsler passende kunne promoveres ved lavere afgifter herpå. Landsorganisationen i Danmark stiller sig positivt over for forslaget. LO lægger vægt på, at en omlægning bidrager til at reducere CO2-udledningen. En forenkling af beskatningen af personbiler vil samtidig medvirke til at mindske de aktuelle problemer med at tage sin bil med ved flytning på tværs af EU s landegrænser. Rådet for Bæredygtig Trafik finder, at den danske bilbeskatning ligger uden for EU s kompetenceområde, og finder, at Kommissionen optræder som talerør for den europæiske bilindustri. Forslaget vil således ifølge RBT medføre, at Danmark oversvømmes af 44 pct. flere biler, som vil skabe kaos. Lande uden bilindustri såsom Finland, Grækenland og Danmark har indtil nu heldigvis kunnet fastholde en pæn registreringsafgift. RBT opfordrer Danmark til at fastholde, at EU ikke skal blande sig i den danske bilbeskatning. Danmark blev således også frifundet den 15. juni 2005 i en sag ved EFdomstolen anlagt af Kommissionen på foranledning af brancheforeningen, Den Danske Bilbranche. RBT finder ikke, at forslaget vil være til fordel for miljøet, da bilsalget vil eksplodere, hvilket vil øge bilkørslen på trods af forbrugsrelaterede afgifter sættes tilsvarende op. Endvidere er bilproduktion meget energikrævende, hvorfor en hurtig udskiftningstakt for biler vil gøre ondt værre. RBT anfører endvidere, at både køb og brug af biler er blevet meget billigere gennem de seneste 25 år alene fra 1980 til 1998 er biler blevet 48 pct. billigere set i forhold til danskernes disponible indtægt, mens benzinprisen er faldet med 82 pct. udregnet på samme måde, jf. Bilmagasinet. RBT finder, at Kommissionen overdriver beskatningsniveauet i Danmark, og har lavet alvorlige fejl i beskrivelsen af de danske regler i baggrundspapirerne. Det er således udeladt, at beskatningen kun er 104,06 pct. når bilens importpris er op til kr., hvorved registreringsafgiften af en ny bil til kr. kun udgør ca. 47 pct. af købsprisen hos forhandleren. Der er endvidere

11 11 udeladt diverse fradragsmuligheder for abs-bremser mv. og muligheden for gulpladebiler er tillige udeladt. Skatteborgerforeningen finder det grundlæggende betænkeligt, at Kommissionen blander sig i danske skatteforhold, og mener derfor udelukkende, at forslagets elementer kan betragtes som anbefalinger til den danske regering. SBF hilser en afvikling af registreringsafgiften velkommen, og foreslår regeringen at gennemføre afviklingen hurtigere end foreslået. SBF bemærker, at det er foreningens grundlæggende opfattelse, at bilafgifter mest hensigtsmæssigt opkræves, således at de korresponderer med de omkostninger, privatbilismen vurderes at påføre det offentlige. SBF finder, at den eksisterende registreringsafgift og den grønne ejerafgift begge belønner de bilejere, som bruger bilen mest muligt ved at nedbringe den betalte afgift pr. kørt kilometer. SBF finder, at den grønne ejerafgift kunne udvides med faktorer som: partikeludledning pr. kørt kilometer, sikkerhed mm. SBF opfordrer regeringen til snarligst at lave særlige ordninger, der tillader (evt. tilskynder til), at bilister nemt og uden for mange omkostninger kan afmelde deres bil i kortere eller længere perioder og på den måde slippe for at betale den periodiske ejerafgift. SBF forventer, at allerede indregistrerede biler fortsætter under det nuværende system, hvilket SBF finder vil ligge inden for rammerne af skattestoppet. SBF opfordrer regeringen til løbende at overveje om forhøjelse af benzinafgiften kan lade sig gøre med de grænsehandelsmæssige aspekter for øje, og derefter udnytte muligheden til samtidig at reducere provenuet fra andre generelle afgifter på privatbilisme. SBF finder, at dette vil være inden for skattestoppets rammer, idet sigtet er miljømæssigt. SBF finder, at vej- og kørselsafgifter bør afvises ud fra de betænkelige overvågningsaspekter, der ligger heri. Indførelse af bompenge (f.eks. i storbyer) finder SBF vil være et brud på skattestoppet, hvis det ikke samtidig garanteres, at det opnåede provenu finder sin vej tilbage til landets bilister igen. Men SBF finder, at regeringen med fordel kunne se nærmere på en generel vejafgift, baseret på et såkaldt vignetsystem (maskinaflæsbar vignet). Afslutningsvis anfører SBF, at det samlede provenu fra bilafgifter efter foreningens opfattelse overstiger de offentlige udgifter forbundet med privatbilisme, og derfor med tiden må og skal reduceres, men også at regeringens førsteprioritet bør være reduktioner af den danske beskatning af arbejdskraft (først og fremmest den høje marginalbeskatning). Det Økologiske Råd finder, at Danmark bør arbejde for en ordning, hvor alle typer bilafgifter inddrages, og hvor alle EU-landene skal sikre gennemførelse af forureneren betaler -princippet på personbilområdet. I praksis er det dog

12 12 meget vanskeligt at beregne den samlede miljøbelastning, og det skal derfor samtidig sikres, at det samlede afgiftsniveau er højt nok til at medvirke til at løse miljøproblemerne, herunder at transporten bidrager forholdsmæssigt til opfyldelsen af EU s klimaaftaler. ØR finder ikke, at muligheden for at opkræve en afgift ved køb bør fjernet. Da det ikke kun er bilkørsel, men også produktion og bortskaffelse af biler, der bidrager til miljøproblemer. Afgiften bør derimod gøres afhængig af bilens miljøbelastning i en samlet livscyklusvurdering, herunder også dens partikelemissioner. ØR finder, at afgiften ved kørsel bør øges væsentligt mest hensigtsmæssigt ved indførsel af kilometerafhængige afgifter, bedst som kørselsafgifter. ØR finder, at der af hensyn til det indre marked kan indføres maksimumsgrænser for registreringsafgiften, dog mindst 130 pct. af bilens pris uden afgifter, men at der skal gives mulighed for afgiftssænkning ved indførelse af kompenserende kørselsafgift. ØR finder endvidere, at der skal være mulighed for afgiftsdifferentiering for de mindst brændstofforbrugende biler og for dieselbiler uden partikelfiltre, og foreslår mulighed for særlig afgiftsfritagelse for særlige miljøvenlige biler, svarende til LUPO -loven. ØR finder, at der tilsvarende skal sikre incitament til sikkerhedsfremmende foranstaltninger i biler. Skatterevisorforeningen, Registrerede Revisorer FRR, Foreningen Danske Revisorer og Advokatrådet har meddelt, at forslaget ikke har givet anledning til bemærkninger. Andre landes holdninger Forslaget har fået en meget blandet modtagelse, og det forventes at drøftelser på politisk niveau vil have lange udsigter. Foreløbig dansk holdning Danmark støtter Kommissionens arbejde for at hindre dobbeltbeskatning og for at reducere udledningen af CO2. Fra dansk side er man meget skeptisk over for en afskaffelse af registreringsafgiften. Det bemærkes, at regeringen i forbindelse med forhandlingerne om forslaget vil støtte, at Kommissionen anmodes om nærmere at belyse, hvorfor en fuldstændig afvikling af registreringsafgifter er nødvendig for at nå direktivets mål.

13 13 Nærhedsprincippet Regeringen oversendte nærhedsnotat den 12. august 2005 til Folketingets Europaudvalg, hvori det vurderes, at direktivforslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet (KOM (2005) 0261 bilag 2). Som nævnt ovenfor vil regeringen i forbindelse med forhandlingerne om forslaget støtte, at Kommissionen anmodes om nærmere at belyse, hvorfor en fuldstændig afvikling af registreringsafgifter er nødvendig for at nå direktivets mål. Samfundsøkonomiske og statsfinansielle forhold Afvikling af registreringsafgifter af personbiler inden udgangen af 2015 Kommissionen foreslår en provenuneutral omlægning af registreringsafgiften til løbende bilafgifter. Prisen på bilforbrug vil efter en sådan omlægning være uændret og den samlede efterspørgsel upåvirket. En gennemførelse af forslaget vil dog have betydelige midlertidige statsfinansielle konsekvenser. Afgifter vedrørende anskaffelse og ejerskab af motorkøretøjer bidrager med mia. kr. til statskassen, hvoraf registreringsafgiften udgør ca. 2/3. En omlægning til løbende ejerafgifter ville betyde, at afgiften af en almindelig personbil, der i dag er f.eks kr. årligt skulle forhøjes til ca kr. årligt. En aftrapningsmodel kunne introduceres, hvor nye biler blev solgt med mindre registrerings-afgift og større årlig afgift, således at registreringsafgiften efter en årrække blev nul. Konsekvenserne af en sådan model for brugtvognsmarkedet ville imidlertid skulle overvejes nøje, for at bilejere, der allerede har betalt registreringsafgift ikke påføres et urimeligt formuetab. Endvidere vil der skulle etableres balancerede ordninger for beskatningen af brugte indførte biler og motorcykler. En gradvis aftrapning af registreringsafgiften vil under alle omstændigheder medføre væsentlige midlertidige statslige indtægtstab da bilejere, der har betalt høj registreringsafgift ikke oveni kan afkræves højere løbende afgift.

14 14 Ordninger med godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler for at undgå dobbeltbeskatning (indtil registreringsafgifterne er afviklet) Denne del af forslaget forventes ikke at ville have store konsekvenser for Danmark, idet Danmark allerede i 2002 gennemførte godtgørelse ved udførsel af brugte biler. Den danske godtgørelsesordning ved udførsel af biler fra Danmark tager udgangspunkt i billens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Dette er helt parallelt med de regler, der gælder ved indførsel af brugte biler mv. Beskatningsgrundlaget for såvel registreringsafgifter og de løbende afgifter ændres så de kommer til at indeholde et element, der direkte knytter sig til CO2-udledningen. I Danmark er CO2-udledningen allerede inddraget i bilbeskatningen, idet den løbende afgift af alle personbiler, der er registreret første gang siden midten af 1997 beregnes på grundlag af billernes energiforbrug og dermed CO2- udledning givet kørselsomfanget. Når det gælder omlægning af registreringsafgiften viser danske undersøgelser at miljøeffekten er praktisk taget nul, mens de provenumæssige omkostninger kan være betydelige, i form af tabt provenu fra brændstof- og brændstofforbrugsafgiften mv. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Der er ikke foretaget en konkret vurdering af forslagets administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Det er bilbranchen, der i dag står for opkrævning af registrerings-afgiften. Afvikles registreringsafgiften helt vil de administrative omkostninger vedrørende denne opkrævning ligeledes blive afviklet. Der betales registreringsafgift af erhvervslivets biler og bilbranchen inkl. udlejnings- og leasingselskaber har afgiftsberigtigede personbiler som en stor del af deres aktivmasse. De økonomiske virkninger for virksomhederne vil hænge snævert sammen med hvordan forslaget gennemføres i praksis. Miljømæssige konsekvenser

15 15 Forslaget bygger miljøargumentationen på den gennemsnitlige CO2- udledning fra personbiler. Derved ses bort fra niveauet for den samlede klimapåvirkning (CO2-udledning). Miljø-påvirkningen fra f.eks. partikler, kulbrinter og kvælstofilter (NOx) inddrages ikke. Der vil f.eks. kunne opnås reduktioner i den gennemsnitlige CO2-udledning pr. km ved skift fra benzindrevne personbiler til dieseldrevne personbiler, men det medfører samtidig, at forureningen af partikler og kvælstofilter (NOx) vil stige. Lovgivningsmæssige konsekvenser En gennemførelse af direktivet vil have betydelige lovgivningsmæssige konsekvenser. Tidligere forelæggelser for Folketinget Der er sendt nærhedsnotat i sagen til Folketingets Europaudvalg den 12. august Nærhedsnotatet er ligeledes fremsendt til Folketingets Skatteudvalg den 30. august 2005.

Folketingets Skatteudvalg. Til udvalgets orientering sendes hermed notat om Kommissionens forslag direktiv om afgift af personbiler KOM(2005)261

Folketingets Skatteudvalg. Til udvalgets orientering sendes hermed notat om Kommissionens forslag direktiv om afgift af personbiler KOM(2005)261 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2004-521-0009 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Til udvalgets orientering sendes hermed notat om Kommissionens forslag direktiv om afgift af personbiler

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg 30. maj 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften DI Omlægning af registreringsafgiften 1. Transporten er vital for den enkelte og samfundet Danmark hører til blandt de rigeste lande i verden. Den placering skal fastholdes. Derfor skal DI hele tiden arbejde

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt J.nr. 2008-518-0032 Dato: 11. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Trafik Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N

Rådet for Bæredygtig Trafik Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N Trafikudvalget (2. samling) S 3230 - Offentligt Rådet for Bæredygtig Trafik Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N www.baeredygtigtrafik.dk København den 11. september 2005 Skatteministeriet Nicolai

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2007 2828 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 2828 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 2828 - Økofin Bilag 1 Offentligt 1. november 2007 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 13. november 2007 1. Lissabon-strategien: Den nye treårige cyklus KOM-dokument foreligger ikke

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008 Europaudvalget 2008 2898 - miljø Bilag 1 Offentligt KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N OT AT T IL FOLKE TI NGETS M I LJØPOLI TI SKE U DV AL G 22. september 2008 J.nr. Ref. STKJE Side 1/8 Rådsmøde (Miljø)

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere