N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog : Indholdsfortegnelse: Den 20. december Ref SHE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Den 20. december 2011. Ref SHE. she@kl.dk."

Transkript

1 N O TAT KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog : Indholdsfortegnelse: Beskæftigelsesministeren... 2 Børne- og Undervisningsministeren... 6 Finansministeren Justitsministeren Klima-, energi- og bygningsministeren Kulturministeren Miljøministeren Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser Ministeren for sundhed og forebyggelse Skatteministeren Social- og integrationsministeren Transportministeren Økonomi- og indenrigsministeren Den 20. december 2011 Ref SHE Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/29 Angivelsen i parentes efter lovforslaget angiver fremsættelsestidspunktet Der skal bemærkes, at det kun er udvalgte lovforslag med kommunal betydning, der er givet bemærkninger til.

2 Beskæftigelsesministeren Ændring af ferieloven (Feb II) Af lovkataloget fremgår, at forslaget vedrører fortolkning af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet vedrørende retten til ferie. Den nærmere udformning af forslaget er under overvejelse. Lovforslaget er endnu ikke fremsat og sendt til høring. KL er blevet informeret om, at lovforslaget bl.a. kommer til at omhandle lønmodtageres ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie. Det forventes, at lovforslaget bliver fremsat i februar 2012 og træder i kraft fra den 1. maj KL vurderer, at lovforslaget vil betyde, at lønmodtagere får ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie. Forslaget vil betyde, at kommunerne får betydelige merudgifter. KL vil derfor fremsætte krav om DUT. Pensionsstyrelsen har tidligere vurderet, at en lovændring kan medføre en merudgift for offentlige og private arbejdsgivere på en milliard kr. pr. år. De offentlige og private arbejdsgiveres beregninger fører til endnu større udgifter. Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme m.v.) (Feb II) Forslaget er en tilpasning af arbejdsskadesikringsloven til ændringer af fo r- ældelsesloven vedtaget i maj Med vedtagelse af forslaget vil der ikke længere være forældelsesregler i forhold til erhvervssygdomme. Desuden sker en række tekniske/redaktionelle ændringer, som efter det oplyste primært har betydning for myndigheden på området (Arbejdsskadestyrelsen) KL tilsluttede sig forslaget om den nævnte ændring af forældelsesloven, som blev vedtaget tidligere i år. KL har på det foreliggende ikke bemærkninger til lovforslaget. Vedtagelse af forslaget har kun indirekte og formentlig i meget beskedent omfang bety d- ning for kommunerne, idet det kan påvirke størrelsen af de lovpligtige bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Afskaffelse af starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timersreglen og introduktionsydelsen (Nov II) Forslaget afskaffer de såkaldte fattigdomsydelser starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timers reglen og introduktionsydelsen. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen 2

3 fra oktober Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Forslaget betyder afskaffelse af bureaukratiske regler, hvilket kommuner som udgangspunkt ser som en stor lettelse. Modsat betyder de højere ydelser et mindre incitament for mange kontanthjælpsmodtagere til at tage et job. De øgede udgifter til kontanthjælp vil som udgangspunkt være dækket af budgetgarant i- en. Der må forventes et mindre behov for enkeltydelser og dermed mindreudgifter for kommunerne, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Der må forventes en mindre DUT-modregning som følge af de administrative besparelser, Forlængelse af suspensionsperioden for refusionsbestemmelse efter sygedagpengeloven (Nov II) Forslaget indebærer en 2-årig forlængelse af den nuværende suspension af sygedagpengelovens bestemmelse om, at der ikke ydes statsrefusion af en kommunes udgifter til sygedagpenge i sager, hvor kommunen ikke følger rettidigt op. Forslaget fremsættes for at kunne følge udviklingen i kommunernes indsats uden reglen over en længere periode. KL støtter op om forslaget, men så gerne, at der var tale om en permanent ophævelse, idet tallene viser, at kommunerne i over 90 pct. af sagerne opfylder kravene til rettidighed. KL vil løbende monitorere rettidighedstallene og vil være i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen herom. Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed m.v. (Nov II) Lovforslaget vedrører en ophævelse af reglerne om, at første ret og pligt til tilbud til unge modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp under 30 år, skal have en varighed på mindst 6 måneder samt en ophævelse af reglerne om fuldtidsaktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge efter 2 ½ års ledighed. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Forslaget flugter med KL s synspunkter bl.a. i Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen om, at aktivering skal tilpasses den enkeltes behov. Forslaget vil medføre besparelser på driftsudgifter til aktivering og evt. også på udgifterne til administration. 3

4 3 lovforslag om gennemførelse af tilbagetrækningsreformen (Nov II) Der fremsættes 3 lovforslag, som udmønter dele af Aftale om senere tilbagetrækning mellem V, KF, DF og RV fra maj 2011: forhøjelse af efterlønsalder (forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag), ændring af lov om fleksydelse og af lov om delpension. Hertil kommer lovforslag om Seniorførtidspension, som fremsættes af Social- og integrationsministeren. KL har i sit høringssvar hilst velkommen, at der gennemføres reformer, der kan forbedre de offentlige finanser og øge arbejdsudbuddet. Der er imidlertid behov for en forventning s- afstemning om en ny seniorførtidspensionsordning. KL's bestyrelse havde gerne set en tydeligere differentiering mellem de to ordninger. Det er afgørende for KL, at de t tydeliggøres over for borgerne, at kriterierne for tilkendelse af seniorpension bliver de samme som i den eksisterende førtidspensionsordning. KL har endnu ikke haft mulighed for at vurdere den økonomiske betydning for kommunerne. Flere lovforslag om forenklinger (Jan I og II) Der fremsættes flere lovforslag, som især er en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering fra maj Der er bl.a. tale om følgende: optagelse i og overflytning mellem a-kasser samt vedrørende ydelsessystemet for arbejdsløsheds-, barsels- og sygedagpenge, herunder om opfølgning og samspil med virksomheder og a-kasser, endelig indgår der forslag om samtaler, kontakt og aktive tilbud. KL har i sit høringssvar bemærket, at forslagene giver lettelser, men ikke ændr er væsentligt på de administrative byrder for jobcentrene. Lovforslaget vedr. sygedagpenge har været i høring, og KL har kun afgivet tekniske bemærkninger. KL vil monitorere de forslag, som efter KL's opfattelse kan risikere at medføre administrative byrder for kommunerne, selvom det modsatte er formålet. Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud (Jan II) Lovforslaget vedrører ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra senest 6 måneder til senest 12 måneder. Forslaget indebærer også en nedsættelse af varighedskravet for ret og pligt tilbud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra mindst 4 uger til mindst 2 uger. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Forslaget giver en lettelse i ret- og pligtreglerne og dermed en reduktion af aktiveringsindsatsen og formentlig også en administrativ lettelse for jobcentrene. 4

5 Forslaget vil medføre besparelser på driftsudgifter til aktivering og evt. også administrat i- ve besparelser. Ændring af frist for anmeldelse af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema vedr. sygedagpenge (Jan II) Forslaget vedrører især ændringer af sygedagpengelovens frister for anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpenge med henblik på at sikre en mere effektiv administration af sygedagpengesager. Forslaget åbner også op for en mere effektiv udsendelse af oplysningsskema til den sygemeldte via NemRefusion. KL har været med til at udforme lovforslaget, som ligger i tråd med regelsaneringen på sygedagpengeområdet og er et udtryk for, at loven tilpasses den digitale verden. Lovforslaget vil også medføre administrative lettelser for kommunerne, som arbejdsgiver. Forlængelse af dagpengeperioden, ferie til kontanthjælpsmodtagere og ændring af prisloft for selvvalgt uddannelse (Feb II) Lovforslaget indebærer en forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af Forslaget indebærer også, at kontanthjælpsmodtagere får ret til ferie i 5 uger om året. Endelig indebærer forslaget, at ufaglærte og faglærte samt ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 ugers selvvalgt uddannelse uden prisloft. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Forslaget om forlængelse af dagpengeperioden vil medføre merudgifter til arbejd sløshedsdagpenge i 2012 og Forslaget om 5 ugers ferie til kontanthjælpsmodtagere vil formentlig alene betyde en mi n- dre udvidelse af de nuværende muligheder for aktiveringsfri perioder. KL er enig i, at uddannelse er et vigtigt redskab i aktiveringsindsatsen, men er kritisk overfor, at kommunerne skal medfinansiere udgifter, de reelt ingen indflydelse har på, som tilfældet er ved 6 ugers selvvalgt uddannelse. Med fjernelsen af prisloftet øges udgi f- terne til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket principielt er et skridt i den forkerte retning. 5

6 Lovgivning om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed (Mar I) For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere indføres forsøgsvis en skattefri jobpræmie på op til 600 kr. pr. måned i 2012 og Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Der eksisterer allerede en tilsvarende forsøgsordning for enlige forsørgere, som nu udvides til en meget stor målgruppe (alle som inden for et år har modtaget kontanthjælp i 47 uger). Kommunerne får en stor administrativ opgave, især fordi opgaven ikke kan nå at blive it-understøttet fuldt ud inden ikrafttrædelse. Det er usikkert på nuværende tidspunkt, men det forventes, at jobpræmien finansieres af staten. Børne- og Undervisningsministeren Ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (Forenkling af rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud) (Jan I) Forslaget indebærer, at rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud forenkles, og at koordineringen af rammeaftalerne flyttes fra regionerne til kommunerne. Ordningen på undervisningsområdet svarer herefter til, hvad der gælder på det sociale område. KL har ønsket denne lovændring. Da det er kommunerne, der har flertallet af tilbud, giver det også bedst mening, at kommunerne sidder for bordenden, når der skal koordineres. Forslaget betyder, at kommunerne fremover skal koordinere rammeaftalerne på samme måde som på det sociale område. Erfaringerne fra det sociale område er, at den kommunale koordinering går godt. Ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) (Jan II) Forslaget indfører en ny afgræsning af specialundervisning m.v., således at specialundervisning kun omfatter støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 klokketimer af 60 minutter svarende til 12 undervisningstimer af 45 minutter ugentlig. Forslaget følger således op på det gennemførte analysearbejder og aftalen om kommunernes økonomi for Forslaget vil betyde, at kommunerne/skolerne får mulighed for en mere fleksibel tildeling af støtte til børn med særlige behov og derved en bedre ressourceudnyttelse. Med de nuvæ- 6

7 rende regler tildeles det enkelte barn et antal ugentlige støttetimer, som lægges ind i ba r- nets skema. Der tages ikke hensyn til, at støttebehovet kan variere henover året, alt efter hvad klassen konkret arbejder med og barnets læring. Med lovændringen kan skolerne vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst i forhold til den gruppe af børn, som har særlige behov. Ændring af lov om folkeskolen (Tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole) (Jan II) Forslaget vedrører en række ændringer af det eksisterende klagesystem på specialundervisningsområdet, således at klagesystemet indrettes under he n- syntagen til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole. Det foreslås bl.a., at der indsættes en særlig formodningsregel, så det vil kræve særligt vægtige faglige grunde, før klagenævnet kan tilsidesætte en kommunal afgørelse om at give et inkluderende tilbud. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for KL har ønsket en tilpasning af klagereglerne, så Klagenævnets afgørelser ikke modarbejder, men understøtter den inkluderende skole. Forslaget vil betyde, at kommunernes afgørelser om tildeling af inkluderende løsninger til børn med særlige behov vil medføre færre omgørelser fra Klagenævnets side. Ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit valg i folkeskolen) (Feb I) Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Der vil blive fremsat forslag på baggrund af en evaluering af fritvalgsreglerne samt anbefalinger fra et af Undervisningsministeriet nedsat udvalg, hvor de relevante parter er repræsenteret. KL har i økonomiaftalerne for 2011 og 2012 og i et udvalgsarbejde peget på, at det frie skolevalg over kommunegrænser for elever med behov for specialundervisning medfører større økonomiske konsekvenser for bopælskommunen, og det bør lovrevisionen tage højde for. Endvidere har KL talt for en revision af loven, der indbefatter en lille begrænsning af det almindelige frie skolevalg. Skolens leder skal i helt særlige tilfælde have mulighed for at afvise at optage en elev, med henvisning til elevens/klassens læring. En sådan beslutning skal godkendes i forvaltningen. Ændringerne vil bidrage til at sikre, at kommunerne ikke får merudgifter, når forældrene vælger at gøre brug af deres ret til et frit skolevalg. 7

8 Ændring af lov om folkeskolen (Bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbud til børn, der henvises til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted) (Mar II) Forslaget indebærer, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbuddet til børn, der af de sociale myndigheder i bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted i en anden kommune. Forslaget følger op på et gennemført analysearbejde og aftalen om kommunernes økonomi for KL har fremsat ønske om dette i økonomiaftalen. Forslaget vil betyde, at kommunerne i forbindelse med en anbringelse får overvejet ba r- nets skoletilbud, samt at skolekommunens incitament til at iværksætte inkluderende løsninger øges. Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser (Midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidrag, videreførelse af praktikpladsfremmende foranstaltninger og adgang til skolepraktik) (Nov II) Forslaget har til formål at forstærke indsatsen for, at flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Forslaget følger op på den brede politiske aftale fra november 2011 Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i Forslaget indebærer, at den nugældende præmie- og bonusordning videreføres på samme niveau i 2012 og finansieres gennem en forhøjelse af AER-bidraget med 389 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i Indsatsen er således udgiftsneutral for staten. Med den brede politiske aftale lægges op til, at praktikpladsaftalen med KL for 2011 videreføres på uændret niveau i 2012 det vil sige ekstra praktikpladser i forhold til Ifølge lovforslaget vil kommunerne få en nettoindtægt på 110 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af en ny aftale for 2012, idet det dog anføres, at der er tale om et skøn med betydelig usikkerhed. KL har afgivet høringssvar. I høringssvaret efterlyses en nærmere redegørelse for lovforslagets økonomiske konsekvenser, jf. de kommende forhandlinger om en evt. ny aftale. S a- gen forelægges bestyrelsen på møde i december Det er en afgørende forudsætning for KL, at de ekstra praktikpladser finansieres fuldt ud, ligesom det gælder for den nuværende praktikpladsaftale. KL vurderer i den forbi n- delse, at de finansieringsmæssige konsekvenser ikke er på plads, herunder i forhold til 8

9 arbejdsværdi. Det er vigtigt, at den private sektor også løfter sin del af opgaven med at skaffe det nødvendige antal praktikpladser. Lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser (Områdelov) (Mar II) Forslaget vedrører de generelle principper og bestemmelser for styringen af ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Lovforslaget indeholder endvidere nye rammer for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner om uddannelser, bygninger og fælles faciliteter samt mulighed for kommunal deltagelse i sådanne samarbejder. KL har pt. ikke et nærmere kendskab til indholdet af de bebudede ændringer i forhold til kommende muligheder for kommunernes samarbejde med de pågældende uddannelse s- institutioner. Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser (Feb II) Forslaget har til formål at øge kvaliteten af de gymnasiale uddannelser. Forslaget indebærer, at der indføres et fleksibelt loft på 28 elever for klassekvotienten i de gymnasiale uddannelser. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for I forlængelse af KL s hidtidige udspil om eftersyn af ungdomsuddannelserne foreslår KL en kritisk tilgang til lovforslaget. Hvis ungdomsuddannelserne skal have ressourcer til at tilrettelægge et rummeligt og inkluderende studiemiljø, så kræver det frie ledelsesmæssige rammer på den enkelte uddannelsesinstitution. Et loft over antallet af elever i de gymn a- siale uddannelser gavner som udgangspunkt ikke dette, og bør implementeres med den størst mulige lokale fleksibilitet. Ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) (Jan I) Forslaget indebærer primært, at produktionsskoler skal udfærdige et kompetencebevis for eleverne efter endt skoleophold, hvis den enkelte elev ønsker et sådant. Forslaget følger op på en bred politisk aftale fra juli 2011 om En styrket indsats over for unge ledige. KL har ikke tidligere udtalt sig om kompetencebeviset, som følger af den aftale som kom til at hedde Ungepakke 3. Beviset vil understøtte de unges mulighed for at få meritoverført deres erhvervede kompetencer på produktionsskolerne. Det vil give større nytte i efterfølgende ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Opfølgning på revisionsbestemmelse) (Mar II) Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Lovforslaget vil indeholde forslag om at udskyde revisionen. 9

10 Det er ikke positivt, at evalueringen og revisionen af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov hermed skal udskydes. Uddannelsen er bedre kendt under navnet Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Ordningen trænger til et eftersyn og en justering og KL har en række konkrete holdninger til dette. Ændring af en række love på Børne- og Undervisningsministeriets område (Etablering af hjemmel til digital kommunikation i forbi n- delse med tildeling af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) (Feb II) Forslaget giver hjemmel til, at svar på ansøgning om specialpædagogisk støtte kan sendes til ansøgerens Digitale Post (e-boks). KL og regeringen har i økonomiaftalerne for aftalt betydelige effektiviseringer på digital post. Kommunerne kan samlet set effektivisere for ca. 600 mio. kr. årligt fra KL finder, at forslaget imødekommer denne målsætning ved at fjerne en juridisk barriere for udsendelse af digital post på de konkrete områder. Forslaget understøtter, at kommunerne kan realisere de forudsatte gevinster ved Digital Post besparelser på både porto og arbejdsgange. Forslaget bidrager således til at realisere de aftalte effektiviseringer i økonomiaftalerne for KL har dog ikke estimeret konkrete gevinster ved digital kommunikation på lige præcis disse områder. Ændring af regler om klubtilbud, fritidshjem og SFO Det indgik i Økonomiaftalen for 2012, at regeringen skulle fremsætte forslag om, at hjemlen til at drive fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven skulle fjernes. Reglerne for de yngste børn i skolealderen skulle samles i folkeskoleloven, mens reglerne for de større børn og unge overordnet skulle samles i ungdoms- og folkeskoleloven. Ændringen skulle indebære, at kommunerne skulle omlægge fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven for børn i skolealderen til tilbud efter folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven. Forslaget forpli g- ter alle kommuner til at gennemføre de omlægninger, som en række kommuner allerede har gennemført, men som i nogle kommuner har været vanskelige at gennemføre. Lovændringen indgår i statens bidrag til Gensidighedsaftalen for 2012 med et potentiale på 143 mio. kr. KL konstaterede i forbindelse med gennemgangen af lovkataloget, at forslaget er udeladt. Finansministeriet har efterfølgende oplyst, at regeringen alligevel ikke vil fremsætte forslaget. 10

11 Finansministeren Lov om Offentlig Digital post (Mar II) Lovforslaget skal sikre en klar retstilstand vedrørende retsvirkningerne ved digital kommunikation mellem på den ene side borger og virksomheder og på den anden side myndighederne. Lovforslaget skal endvidere skabe hjemmel til, at det gøres obligatorisk for borgere og virksomheder at være tilsluttet til det digitale postsystem. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober KL, Danske Regioner og regeringen har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Det fremgår af strategien, at det skal være obligatorisk for virksomheder og borgere at have en digital postkasse i henholdsvis 2013 og Det fremgår også, at et digitalt brev skal have samme juridiske gyldighed som almindelig brevpost. KL mener, at lovforslaget understøtter strategiens initiativer og bidrager til at øge den digitale kommunikation. Endvidere er forslaget en nødvendig forudsætning for at realisere aftalerne om kommunernes økonomi for mellem KL og regeringen, hvoraf det fremgår, at den kommunale sektor skal effektivisere for ca. 600 mio. kr. om året fra 2015 gennem digital post. Forslaget indebærer en betydelig økonomisk gevinst for kommunerne, fordi en høj anve n- delsesgrad af Digital post løsningen er en forudsætning for at realisere de aftalte effektiviseringer i økonomiaftalerne for Ændring af forskellige love på Økonomi- og Indenrigsministeriets, Sundheds- og Forebyggelsesministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets, Miljøministeriets, Justitsministeriets samt Social- og Integrationsministeriets områder (Obligatorisk digital kommunikation mellem borgere og det offentlige) (Mar II) Forslaget skaber hjemmel til at stille krav om, at kommunikationen mellem borgere og det offentlige skal foregå digitalt på de af forslaget omfattede områder. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober KL, Danske Regioner og regeringen har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Det fremgår af strategien, at ansøgninger, anmeldelser mv. til offentlige myndigheder kan gøres obligatorisk på alle relevante områder. Dette punkt er en hel central forudsætning for at realisere målsætningerne om digital borgerbetjening i den kommunale digitalis e- ringsstrategi, der skal realisere et samlet potentiale på 1,1 mia. kr. fra 2015 gennem digital borgerbetjening. På baggrund af de to digitaliseringsstrategier har KL s sekretariat været involveret i at udarbejde en bølgeplan, der angiver hvilke områder i hele den offentlige sektor, der skal omfattes af kravet om obligatorisk digital kommunikation, og hvornår dette skal være gældende. KL mener, at lovforslaget understøtter den fællesoffentlige strategi og er en nødvendig forudsætning for at øge den digitale kommunikation. 11

12 Forslaget indebærer en betydelig økonomisk gevinst for kommunerne, fordi en højere anvendelsesgrad af de digitale kommunikationskanaler medfører reducerede transaktionsomkostninger. Lov om udgiftslofter (Mar I) Lovforslaget vil indeholde regler om et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter, herunder regler om Folketingets fastsættelse af udgiftslofter og om sanktioner ved manglende overholdelse af de enkelte udgiftslofter. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober KL kender endnu ikke det konkrete indhold af lovforslaget. Afhængigt af hvorledes loven udmøntes, er KL er af den overbevisning, at det samlede loft for den kommunale økonomi bør være til forhandling hvert år i forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen. Et system med fastlagte flerårige lofter, som ikke står til forhandling, er ikke holdbart i en tid, hvor udsigterne for dansk økonomi kan skifte over natten. Endvidere er det afgørende at udgiftsloftet bliver så overordnet som muligt, således at det politiske råderum i kommunerne ikke indskrænkes. Det er desuden afgørende for KL, at loven ikke kommer til at indeholde yderligere indskrænkning af det kommunale handlerum jf. de elementer, som indgik i daværende regerings udspil til budgetlov, som blev præsenteret i foråret. Hvorvidt den nuværende regeringen ønsker at gennemføre flere af disse elementer er endnu uvist. Justitsministeren Ændring af udlændingeloven (Ny balance i reglerne om ægtefæll e- sammenføring, fravigelse af persondatalovens 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling m.v.) (Jan II) Forslaget indebærer bl.a., at de nuværende pointsystemer for at opnå familiesammenføring og tidsubegrænset opholdstilladelse afskaffes. Ligeledes afskaffes indvandringsprøven, medborgerskabsprøven, og der ændres på kravene til danskkundskaber for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Hvilke mere præcise krav, der skal erstatte de nuværende bestemmelser, er endnu ikke kendte, men ifølge regeringsgrundlaget vil der fortsat blive stillet krav om forudgående fuldtidsbeskæftigelse (eller uddannelse) i mindst 3 år for at kunne få tidsubegrænset ophold. KL vurderer, at reglerne bliver mere overskuelige, og at det i højere grad vil være muligt at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse til forskel fra i dag, hvor kravene bl.a. til sprogkundskaber er så høje, så ca. halvdelen af nydanskere ikke vil kunne opfylde dem. 12

13 For kommunerne kan ændringerne få den betydning, at antallet af familiesammenførte vil stige. Det kan både medføre flere opgaver for kommunerne, idet der skal iværksættes en integrationsindsats for flere, men det kan også positivt bidrage til et øget arbejdsudbud og vækst. De økonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. Ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Familiesammenføring med børn, oprettelse af et uafhængigt klagenævn, valgret til kommunale og regionale valg) (Mar II) Lovforslaget indebærer ændringer i reglerne for familiesammenføring med børn, oprettelse af et uafhængigt klagenævn for familiesammenføringssager og genindførelse af valgret og valgbarhed for 3. landsborgere efter 3 års uafbrudt ophold i Danmark. KL har tidligere givet udtryk for, at det som led i integrationen er positivt, at der er mulighed for at stemme til kommunalvalg efter 3 år. KL vurderer, at en ændring i reglerne for familiesammenføring med børn kan medføre en stigning i antallet. I forbindelse med en større integrationsreform, som der forventes fremsat lovforslag om i næste folketingssamling, kan det overvejes, om KL skal foreslå, at børn og unge også bliver omfattet af integrationsloven, hvor der i dag alene skal iværksættes modtagelsesprogrammer for voksne. De økonomiske konsekvenser af en ændring af familiesammenføringsreglerne skal forhandles med KL. Ændring af straffeloven, retsplejeloven, færdselsloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse (Forhøjelse af den kr i- minelle lavalder) (Dec I) Med lovforslaget hæves den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Desuden indeholder lovforslaget en række konsekvensændringer som følge heraf. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget. Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget indgår også i aftalerne om finansloven for Lovforslaget behandles politisk i KL. Det indstilles i høringssvaret, at KL ikke har bemærkninger til ændring af den kriminelle lavalder. KL har tidligere udtalt, at KL ikke skal forholde sig til spørgsmålet om den kriminelle lavalder, før de eksisterende handlemuligheder i lovgivningen over for unge kriminelle er udnyttet 13

14 KL blev kompenseret for øget behov for flere pladser på sikrede institutioner til 14-årige i forbindelse med sænkelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år. Denne kompensation tilbageføres som led i DUT-aftalen. Klima-, energi- og bygningsministeren Lov om fremme af energibesparelser i bygninger mv. (Jan II) Lovforslaget medfører blandt andet, at klima-, energi- og bygningsministeren vil kunne stille krav om anvendelse af energi fra vedvarende energikilder i forbindelse med alle renoveringer af offentlige bygninger. KL har i et høringssvar kommenteret på, at det er samfundsøkonomisk ufornuftigt, at se på energiforsyningen på bygningsniveau frem for i en større helhedsplanlægning. KL m e- ner, at kommunerne skal have til opgave at lave strategiske energiplaner. I energipla n- lægningen vil afvejningen mellem energirenovering af bygninger og valg af energikilder ske ud fra en lokal vurdering. Det vil kunne blive et krav, at kommunerne opsætter vedvarende energikilder på skoler og institutioner, hvor man ville have valgt en kollektiv løsning på varmeforsyningen. Lovgivning som opfølgning på ny energiaftale (Mar II) Energiforliget bliver i skrivende stund forhandlet mellem de politiske partier. Regeringen har i sit energiudspil foreslået, at der afsættes en pulje til partnerskaber om strategiske energiplanlægning i kommunerne for bedre udnyttelse af lokale ressourcer. Hovedinteresserne fra KL s side er primært, at strategisk energiplanlægning skal være en obligatorisk opgave ud fra det synspunkt, det udelukkende er kommunerne, der er i stand til at planlægge den konkrete lokale omstilling til vedvarende energi. Endvidere har KL haft budskaber vedr. vindmøller og biogas. Hvis der i energiforliget afsættes en pulje til partnerskaber om strategisk energiplanlæ g- ning må kommunerne vente yderligere nogle år før der kommer en afklaring på, om strategisk energiplanlægning bliver en obligatorisk opgave. Det kan endvidere forventes, at kommunerne skal finde plads til ca. 500 MW vindmøller på land. Det betyder også, at der måske kan komme justeringer i de incitamenter, som følger af VE-loven til gavn for vindmølleplanlægningen. KL har foreslået, at de nuværende 4 ordninger (Grøn Ordning, Værditabsordningen, Køberetsordningen og Garantifond) fastholdes, dog med den ændring, at Grøn Ordningen forhøjes. Kulturministeren 14

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere