N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog : Indholdsfortegnelse: Den 20. december Ref SHE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Den 20. december 2011. Ref SHE. she@kl.dk."

Transkript

1 N O TAT KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog : Indholdsfortegnelse: Beskæftigelsesministeren... 2 Børne- og Undervisningsministeren... 6 Finansministeren Justitsministeren Klima-, energi- og bygningsministeren Kulturministeren Miljøministeren Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser Ministeren for sundhed og forebyggelse Skatteministeren Social- og integrationsministeren Transportministeren Økonomi- og indenrigsministeren Den 20. december 2011 Ref SHE Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/29 Angivelsen i parentes efter lovforslaget angiver fremsættelsestidspunktet Der skal bemærkes, at det kun er udvalgte lovforslag med kommunal betydning, der er givet bemærkninger til.

2 Beskæftigelsesministeren Ændring af ferieloven (Feb II) Af lovkataloget fremgår, at forslaget vedrører fortolkning af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet vedrørende retten til ferie. Den nærmere udformning af forslaget er under overvejelse. Lovforslaget er endnu ikke fremsat og sendt til høring. KL er blevet informeret om, at lovforslaget bl.a. kommer til at omhandle lønmodtageres ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie. Det forventes, at lovforslaget bliver fremsat i februar 2012 og træder i kraft fra den 1. maj KL vurderer, at lovforslaget vil betyde, at lønmodtagere får ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie. Forslaget vil betyde, at kommunerne får betydelige merudgifter. KL vil derfor fremsætte krav om DUT. Pensionsstyrelsen har tidligere vurderet, at en lovændring kan medføre en merudgift for offentlige og private arbejdsgivere på en milliard kr. pr. år. De offentlige og private arbejdsgiveres beregninger fører til endnu større udgifter. Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme m.v.) (Feb II) Forslaget er en tilpasning af arbejdsskadesikringsloven til ændringer af fo r- ældelsesloven vedtaget i maj Med vedtagelse af forslaget vil der ikke længere være forældelsesregler i forhold til erhvervssygdomme. Desuden sker en række tekniske/redaktionelle ændringer, som efter det oplyste primært har betydning for myndigheden på området (Arbejdsskadestyrelsen) KL tilsluttede sig forslaget om den nævnte ændring af forældelsesloven, som blev vedtaget tidligere i år. KL har på det foreliggende ikke bemærkninger til lovforslaget. Vedtagelse af forslaget har kun indirekte og formentlig i meget beskedent omfang bety d- ning for kommunerne, idet det kan påvirke størrelsen af de lovpligtige bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Afskaffelse af starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timersreglen og introduktionsydelsen (Nov II) Forslaget afskaffer de såkaldte fattigdomsydelser starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timers reglen og introduktionsydelsen. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen 2

3 fra oktober Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Forslaget betyder afskaffelse af bureaukratiske regler, hvilket kommuner som udgangspunkt ser som en stor lettelse. Modsat betyder de højere ydelser et mindre incitament for mange kontanthjælpsmodtagere til at tage et job. De øgede udgifter til kontanthjælp vil som udgangspunkt være dækket af budgetgarant i- en. Der må forventes et mindre behov for enkeltydelser og dermed mindreudgifter for kommunerne, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Der må forventes en mindre DUT-modregning som følge af de administrative besparelser, Forlængelse af suspensionsperioden for refusionsbestemmelse efter sygedagpengeloven (Nov II) Forslaget indebærer en 2-årig forlængelse af den nuværende suspension af sygedagpengelovens bestemmelse om, at der ikke ydes statsrefusion af en kommunes udgifter til sygedagpenge i sager, hvor kommunen ikke følger rettidigt op. Forslaget fremsættes for at kunne følge udviklingen i kommunernes indsats uden reglen over en længere periode. KL støtter op om forslaget, men så gerne, at der var tale om en permanent ophævelse, idet tallene viser, at kommunerne i over 90 pct. af sagerne opfylder kravene til rettidighed. KL vil løbende monitorere rettidighedstallene og vil være i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen herom. Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed m.v. (Nov II) Lovforslaget vedrører en ophævelse af reglerne om, at første ret og pligt til tilbud til unge modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp under 30 år, skal have en varighed på mindst 6 måneder samt en ophævelse af reglerne om fuldtidsaktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge efter 2 ½ års ledighed. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Forslaget flugter med KL s synspunkter bl.a. i Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen om, at aktivering skal tilpasses den enkeltes behov. Forslaget vil medføre besparelser på driftsudgifter til aktivering og evt. også på udgifterne til administration. 3

4 3 lovforslag om gennemførelse af tilbagetrækningsreformen (Nov II) Der fremsættes 3 lovforslag, som udmønter dele af Aftale om senere tilbagetrækning mellem V, KF, DF og RV fra maj 2011: forhøjelse af efterlønsalder (forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag), ændring af lov om fleksydelse og af lov om delpension. Hertil kommer lovforslag om Seniorførtidspension, som fremsættes af Social- og integrationsministeren. KL har i sit høringssvar hilst velkommen, at der gennemføres reformer, der kan forbedre de offentlige finanser og øge arbejdsudbuddet. Der er imidlertid behov for en forventning s- afstemning om en ny seniorførtidspensionsordning. KL's bestyrelse havde gerne set en tydeligere differentiering mellem de to ordninger. Det er afgørende for KL, at de t tydeliggøres over for borgerne, at kriterierne for tilkendelse af seniorpension bliver de samme som i den eksisterende førtidspensionsordning. KL har endnu ikke haft mulighed for at vurdere den økonomiske betydning for kommunerne. Flere lovforslag om forenklinger (Jan I og II) Der fremsættes flere lovforslag, som især er en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering fra maj Der er bl.a. tale om følgende: optagelse i og overflytning mellem a-kasser samt vedrørende ydelsessystemet for arbejdsløsheds-, barsels- og sygedagpenge, herunder om opfølgning og samspil med virksomheder og a-kasser, endelig indgår der forslag om samtaler, kontakt og aktive tilbud. KL har i sit høringssvar bemærket, at forslagene giver lettelser, men ikke ændr er væsentligt på de administrative byrder for jobcentrene. Lovforslaget vedr. sygedagpenge har været i høring, og KL har kun afgivet tekniske bemærkninger. KL vil monitorere de forslag, som efter KL's opfattelse kan risikere at medføre administrative byrder for kommunerne, selvom det modsatte er formålet. Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud (Jan II) Lovforslaget vedrører ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra senest 6 måneder til senest 12 måneder. Forslaget indebærer også en nedsættelse af varighedskravet for ret og pligt tilbud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra mindst 4 uger til mindst 2 uger. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Forslaget giver en lettelse i ret- og pligtreglerne og dermed en reduktion af aktiveringsindsatsen og formentlig også en administrativ lettelse for jobcentrene. 4

5 Forslaget vil medføre besparelser på driftsudgifter til aktivering og evt. også administrat i- ve besparelser. Ændring af frist for anmeldelse af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema vedr. sygedagpenge (Jan II) Forslaget vedrører især ændringer af sygedagpengelovens frister for anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpenge med henblik på at sikre en mere effektiv administration af sygedagpengesager. Forslaget åbner også op for en mere effektiv udsendelse af oplysningsskema til den sygemeldte via NemRefusion. KL har været med til at udforme lovforslaget, som ligger i tråd med regelsaneringen på sygedagpengeområdet og er et udtryk for, at loven tilpasses den digitale verden. Lovforslaget vil også medføre administrative lettelser for kommunerne, som arbejdsgiver. Forlængelse af dagpengeperioden, ferie til kontanthjælpsmodtagere og ændring af prisloft for selvvalgt uddannelse (Feb II) Lovforslaget indebærer en forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af Forslaget indebærer også, at kontanthjælpsmodtagere får ret til ferie i 5 uger om året. Endelig indebærer forslaget, at ufaglærte og faglærte samt ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 ugers selvvalgt uddannelse uden prisloft. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for Forslaget om forlængelse af dagpengeperioden vil medføre merudgifter til arbejd sløshedsdagpenge i 2012 og Forslaget om 5 ugers ferie til kontanthjælpsmodtagere vil formentlig alene betyde en mi n- dre udvidelse af de nuværende muligheder for aktiveringsfri perioder. KL er enig i, at uddannelse er et vigtigt redskab i aktiveringsindsatsen, men er kritisk overfor, at kommunerne skal medfinansiere udgifter, de reelt ingen indflydelse har på, som tilfældet er ved 6 ugers selvvalgt uddannelse. Med fjernelsen af prisloftet øges udgi f- terne til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket principielt er et skridt i den forkerte retning. 5

6 Lovgivning om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed (Mar I) For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere indføres forsøgsvis en skattefri jobpræmie på op til 600 kr. pr. måned i 2012 og Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Der eksisterer allerede en tilsvarende forsøgsordning for enlige forsørgere, som nu udvides til en meget stor målgruppe (alle som inden for et år har modtaget kontanthjælp i 47 uger). Kommunerne får en stor administrativ opgave, især fordi opgaven ikke kan nå at blive it-understøttet fuldt ud inden ikrafttrædelse. Det er usikkert på nuværende tidspunkt, men det forventes, at jobpræmien finansieres af staten. Børne- og Undervisningsministeren Ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (Forenkling af rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud) (Jan I) Forslaget indebærer, at rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud forenkles, og at koordineringen af rammeaftalerne flyttes fra regionerne til kommunerne. Ordningen på undervisningsområdet svarer herefter til, hvad der gælder på det sociale område. KL har ønsket denne lovændring. Da det er kommunerne, der har flertallet af tilbud, giver det også bedst mening, at kommunerne sidder for bordenden, når der skal koordineres. Forslaget betyder, at kommunerne fremover skal koordinere rammeaftalerne på samme måde som på det sociale område. Erfaringerne fra det sociale område er, at den kommunale koordinering går godt. Ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) (Jan II) Forslaget indfører en ny afgræsning af specialundervisning m.v., således at specialundervisning kun omfatter støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 klokketimer af 60 minutter svarende til 12 undervisningstimer af 45 minutter ugentlig. Forslaget følger således op på det gennemførte analysearbejder og aftalen om kommunernes økonomi for Forslaget vil betyde, at kommunerne/skolerne får mulighed for en mere fleksibel tildeling af støtte til børn med særlige behov og derved en bedre ressourceudnyttelse. Med de nuvæ- 6

7 rende regler tildeles det enkelte barn et antal ugentlige støttetimer, som lægges ind i ba r- nets skema. Der tages ikke hensyn til, at støttebehovet kan variere henover året, alt efter hvad klassen konkret arbejder med og barnets læring. Med lovændringen kan skolerne vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst i forhold til den gruppe af børn, som har særlige behov. Ændring af lov om folkeskolen (Tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole) (Jan II) Forslaget vedrører en række ændringer af det eksisterende klagesystem på specialundervisningsområdet, således at klagesystemet indrettes under he n- syntagen til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole. Det foreslås bl.a., at der indsættes en særlig formodningsregel, så det vil kræve særligt vægtige faglige grunde, før klagenævnet kan tilsidesætte en kommunal afgørelse om at give et inkluderende tilbud. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for KL har ønsket en tilpasning af klagereglerne, så Klagenævnets afgørelser ikke modarbejder, men understøtter den inkluderende skole. Forslaget vil betyde, at kommunernes afgørelser om tildeling af inkluderende løsninger til børn med særlige behov vil medføre færre omgørelser fra Klagenævnets side. Ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit valg i folkeskolen) (Feb I) Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Der vil blive fremsat forslag på baggrund af en evaluering af fritvalgsreglerne samt anbefalinger fra et af Undervisningsministeriet nedsat udvalg, hvor de relevante parter er repræsenteret. KL har i økonomiaftalerne for 2011 og 2012 og i et udvalgsarbejde peget på, at det frie skolevalg over kommunegrænser for elever med behov for specialundervisning medfører større økonomiske konsekvenser for bopælskommunen, og det bør lovrevisionen tage højde for. Endvidere har KL talt for en revision af loven, der indbefatter en lille begrænsning af det almindelige frie skolevalg. Skolens leder skal i helt særlige tilfælde have mulighed for at afvise at optage en elev, med henvisning til elevens/klassens læring. En sådan beslutning skal godkendes i forvaltningen. Ændringerne vil bidrage til at sikre, at kommunerne ikke får merudgifter, når forældrene vælger at gøre brug af deres ret til et frit skolevalg. 7

8 Ændring af lov om folkeskolen (Bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbud til børn, der henvises til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted) (Mar II) Forslaget indebærer, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbuddet til børn, der af de sociale myndigheder i bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted i en anden kommune. Forslaget følger op på et gennemført analysearbejde og aftalen om kommunernes økonomi for KL har fremsat ønske om dette i økonomiaftalen. Forslaget vil betyde, at kommunerne i forbindelse med en anbringelse får overvejet ba r- nets skoletilbud, samt at skolekommunens incitament til at iværksætte inkluderende løsninger øges. Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser (Midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidrag, videreførelse af praktikpladsfremmende foranstaltninger og adgang til skolepraktik) (Nov II) Forslaget har til formål at forstærke indsatsen for, at flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Forslaget følger op på den brede politiske aftale fra november 2011 Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i Forslaget indebærer, at den nugældende præmie- og bonusordning videreføres på samme niveau i 2012 og finansieres gennem en forhøjelse af AER-bidraget med 389 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i Indsatsen er således udgiftsneutral for staten. Med den brede politiske aftale lægges op til, at praktikpladsaftalen med KL for 2011 videreføres på uændret niveau i 2012 det vil sige ekstra praktikpladser i forhold til Ifølge lovforslaget vil kommunerne få en nettoindtægt på 110 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af en ny aftale for 2012, idet det dog anføres, at der er tale om et skøn med betydelig usikkerhed. KL har afgivet høringssvar. I høringssvaret efterlyses en nærmere redegørelse for lovforslagets økonomiske konsekvenser, jf. de kommende forhandlinger om en evt. ny aftale. S a- gen forelægges bestyrelsen på møde i december Det er en afgørende forudsætning for KL, at de ekstra praktikpladser finansieres fuldt ud, ligesom det gælder for den nuværende praktikpladsaftale. KL vurderer i den forbi n- delse, at de finansieringsmæssige konsekvenser ikke er på plads, herunder i forhold til 8

9 arbejdsværdi. Det er vigtigt, at den private sektor også løfter sin del af opgaven med at skaffe det nødvendige antal praktikpladser. Lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser (Områdelov) (Mar II) Forslaget vedrører de generelle principper og bestemmelser for styringen af ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Lovforslaget indeholder endvidere nye rammer for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner om uddannelser, bygninger og fælles faciliteter samt mulighed for kommunal deltagelse i sådanne samarbejder. KL har pt. ikke et nærmere kendskab til indholdet af de bebudede ændringer i forhold til kommende muligheder for kommunernes samarbejde med de pågældende uddannelse s- institutioner. Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser (Feb II) Forslaget har til formål at øge kvaliteten af de gymnasiale uddannelser. Forslaget indebærer, at der indføres et fleksibelt loft på 28 elever for klassekvotienten i de gymnasiale uddannelser. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for I forlængelse af KL s hidtidige udspil om eftersyn af ungdomsuddannelserne foreslår KL en kritisk tilgang til lovforslaget. Hvis ungdomsuddannelserne skal have ressourcer til at tilrettelægge et rummeligt og inkluderende studiemiljø, så kræver det frie ledelsesmæssige rammer på den enkelte uddannelsesinstitution. Et loft over antallet af elever i de gymn a- siale uddannelser gavner som udgangspunkt ikke dette, og bør implementeres med den størst mulige lokale fleksibilitet. Ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) (Jan I) Forslaget indebærer primært, at produktionsskoler skal udfærdige et kompetencebevis for eleverne efter endt skoleophold, hvis den enkelte elev ønsker et sådant. Forslaget følger op på en bred politisk aftale fra juli 2011 om En styrket indsats over for unge ledige. KL har ikke tidligere udtalt sig om kompetencebeviset, som følger af den aftale som kom til at hedde Ungepakke 3. Beviset vil understøtte de unges mulighed for at få meritoverført deres erhvervede kompetencer på produktionsskolerne. Det vil give større nytte i efterfølgende ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Opfølgning på revisionsbestemmelse) (Mar II) Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Lovforslaget vil indeholde forslag om at udskyde revisionen. 9

10 Det er ikke positivt, at evalueringen og revisionen af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov hermed skal udskydes. Uddannelsen er bedre kendt under navnet Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Ordningen trænger til et eftersyn og en justering og KL har en række konkrete holdninger til dette. Ændring af en række love på Børne- og Undervisningsministeriets område (Etablering af hjemmel til digital kommunikation i forbi n- delse med tildeling af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) (Feb II) Forslaget giver hjemmel til, at svar på ansøgning om specialpædagogisk støtte kan sendes til ansøgerens Digitale Post (e-boks). KL og regeringen har i økonomiaftalerne for aftalt betydelige effektiviseringer på digital post. Kommunerne kan samlet set effektivisere for ca. 600 mio. kr. årligt fra KL finder, at forslaget imødekommer denne målsætning ved at fjerne en juridisk barriere for udsendelse af digital post på de konkrete områder. Forslaget understøtter, at kommunerne kan realisere de forudsatte gevinster ved Digital Post besparelser på både porto og arbejdsgange. Forslaget bidrager således til at realisere de aftalte effektiviseringer i økonomiaftalerne for KL har dog ikke estimeret konkrete gevinster ved digital kommunikation på lige præcis disse områder. Ændring af regler om klubtilbud, fritidshjem og SFO Det indgik i Økonomiaftalen for 2012, at regeringen skulle fremsætte forslag om, at hjemlen til at drive fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven skulle fjernes. Reglerne for de yngste børn i skolealderen skulle samles i folkeskoleloven, mens reglerne for de større børn og unge overordnet skulle samles i ungdoms- og folkeskoleloven. Ændringen skulle indebære, at kommunerne skulle omlægge fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven for børn i skolealderen til tilbud efter folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven. Forslaget forpli g- ter alle kommuner til at gennemføre de omlægninger, som en række kommuner allerede har gennemført, men som i nogle kommuner har været vanskelige at gennemføre. Lovændringen indgår i statens bidrag til Gensidighedsaftalen for 2012 med et potentiale på 143 mio. kr. KL konstaterede i forbindelse med gennemgangen af lovkataloget, at forslaget er udeladt. Finansministeriet har efterfølgende oplyst, at regeringen alligevel ikke vil fremsætte forslaget. 10

11 Finansministeren Lov om Offentlig Digital post (Mar II) Lovforslaget skal sikre en klar retstilstand vedrørende retsvirkningerne ved digital kommunikation mellem på den ene side borger og virksomheder og på den anden side myndighederne. Lovforslaget skal endvidere skabe hjemmel til, at det gøres obligatorisk for borgere og virksomheder at være tilsluttet til det digitale postsystem. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober KL, Danske Regioner og regeringen har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Det fremgår af strategien, at det skal være obligatorisk for virksomheder og borgere at have en digital postkasse i henholdsvis 2013 og Det fremgår også, at et digitalt brev skal have samme juridiske gyldighed som almindelig brevpost. KL mener, at lovforslaget understøtter strategiens initiativer og bidrager til at øge den digitale kommunikation. Endvidere er forslaget en nødvendig forudsætning for at realisere aftalerne om kommunernes økonomi for mellem KL og regeringen, hvoraf det fremgår, at den kommunale sektor skal effektivisere for ca. 600 mio. kr. om året fra 2015 gennem digital post. Forslaget indebærer en betydelig økonomisk gevinst for kommunerne, fordi en høj anve n- delsesgrad af Digital post løsningen er en forudsætning for at realisere de aftalte effektiviseringer i økonomiaftalerne for Ændring af forskellige love på Økonomi- og Indenrigsministeriets, Sundheds- og Forebyggelsesministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets, Miljøministeriets, Justitsministeriets samt Social- og Integrationsministeriets områder (Obligatorisk digital kommunikation mellem borgere og det offentlige) (Mar II) Forslaget skaber hjemmel til at stille krav om, at kommunikationen mellem borgere og det offentlige skal foregå digitalt på de af forslaget omfattede områder. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober KL, Danske Regioner og regeringen har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Det fremgår af strategien, at ansøgninger, anmeldelser mv. til offentlige myndigheder kan gøres obligatorisk på alle relevante områder. Dette punkt er en hel central forudsætning for at realisere målsætningerne om digital borgerbetjening i den kommunale digitalis e- ringsstrategi, der skal realisere et samlet potentiale på 1,1 mia. kr. fra 2015 gennem digital borgerbetjening. På baggrund af de to digitaliseringsstrategier har KL s sekretariat været involveret i at udarbejde en bølgeplan, der angiver hvilke områder i hele den offentlige sektor, der skal omfattes af kravet om obligatorisk digital kommunikation, og hvornår dette skal være gældende. KL mener, at lovforslaget understøtter den fællesoffentlige strategi og er en nødvendig forudsætning for at øge den digitale kommunikation. 11

12 Forslaget indebærer en betydelig økonomisk gevinst for kommunerne, fordi en højere anvendelsesgrad af de digitale kommunikationskanaler medfører reducerede transaktionsomkostninger. Lov om udgiftslofter (Mar I) Lovforslaget vil indeholde regler om et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter, herunder regler om Folketingets fastsættelse af udgiftslofter og om sanktioner ved manglende overholdelse af de enkelte udgiftslofter. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober KL kender endnu ikke det konkrete indhold af lovforslaget. Afhængigt af hvorledes loven udmøntes, er KL er af den overbevisning, at det samlede loft for den kommunale økonomi bør være til forhandling hvert år i forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen. Et system med fastlagte flerårige lofter, som ikke står til forhandling, er ikke holdbart i en tid, hvor udsigterne for dansk økonomi kan skifte over natten. Endvidere er det afgørende at udgiftsloftet bliver så overordnet som muligt, således at det politiske råderum i kommunerne ikke indskrænkes. Det er desuden afgørende for KL, at loven ikke kommer til at indeholde yderligere indskrænkning af det kommunale handlerum jf. de elementer, som indgik i daværende regerings udspil til budgetlov, som blev præsenteret i foråret. Hvorvidt den nuværende regeringen ønsker at gennemføre flere af disse elementer er endnu uvist. Justitsministeren Ændring af udlændingeloven (Ny balance i reglerne om ægtefæll e- sammenføring, fravigelse af persondatalovens 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling m.v.) (Jan II) Forslaget indebærer bl.a., at de nuværende pointsystemer for at opnå familiesammenføring og tidsubegrænset opholdstilladelse afskaffes. Ligeledes afskaffes indvandringsprøven, medborgerskabsprøven, og der ændres på kravene til danskkundskaber for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Hvilke mere præcise krav, der skal erstatte de nuværende bestemmelser, er endnu ikke kendte, men ifølge regeringsgrundlaget vil der fortsat blive stillet krav om forudgående fuldtidsbeskæftigelse (eller uddannelse) i mindst 3 år for at kunne få tidsubegrænset ophold. KL vurderer, at reglerne bliver mere overskuelige, og at det i højere grad vil være muligt at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse til forskel fra i dag, hvor kravene bl.a. til sprogkundskaber er så høje, så ca. halvdelen af nydanskere ikke vil kunne opfylde dem. 12

13 For kommunerne kan ændringerne få den betydning, at antallet af familiesammenførte vil stige. Det kan både medføre flere opgaver for kommunerne, idet der skal iværksættes en integrationsindsats for flere, men det kan også positivt bidrage til et øget arbejdsudbud og vækst. De økonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. Ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Familiesammenføring med børn, oprettelse af et uafhængigt klagenævn, valgret til kommunale og regionale valg) (Mar II) Lovforslaget indebærer ændringer i reglerne for familiesammenføring med børn, oprettelse af et uafhængigt klagenævn for familiesammenføringssager og genindførelse af valgret og valgbarhed for 3. landsborgere efter 3 års uafbrudt ophold i Danmark. KL har tidligere givet udtryk for, at det som led i integrationen er positivt, at der er mulighed for at stemme til kommunalvalg efter 3 år. KL vurderer, at en ændring i reglerne for familiesammenføring med børn kan medføre en stigning i antallet. I forbindelse med en større integrationsreform, som der forventes fremsat lovforslag om i næste folketingssamling, kan det overvejes, om KL skal foreslå, at børn og unge også bliver omfattet af integrationsloven, hvor der i dag alene skal iværksættes modtagelsesprogrammer for voksne. De økonomiske konsekvenser af en ændring af familiesammenføringsreglerne skal forhandles med KL. Ændring af straffeloven, retsplejeloven, færdselsloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse (Forhøjelse af den kr i- minelle lavalder) (Dec I) Med lovforslaget hæves den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Desuden indeholder lovforslaget en række konsekvensændringer som følge heraf. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget. Et Danmark, der står sammen fra oktober Forslaget indgår også i aftalerne om finansloven for Lovforslaget behandles politisk i KL. Det indstilles i høringssvaret, at KL ikke har bemærkninger til ændring af den kriminelle lavalder. KL har tidligere udtalt, at KL ikke skal forholde sig til spørgsmålet om den kriminelle lavalder, før de eksisterende handlemuligheder i lovgivningen over for unge kriminelle er udnyttet 13

14 KL blev kompenseret for øget behov for flere pladser på sikrede institutioner til 14-årige i forbindelse med sænkelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år. Denne kompensation tilbageføres som led i DUT-aftalen. Klima-, energi- og bygningsministeren Lov om fremme af energibesparelser i bygninger mv. (Jan II) Lovforslaget medfører blandt andet, at klima-, energi- og bygningsministeren vil kunne stille krav om anvendelse af energi fra vedvarende energikilder i forbindelse med alle renoveringer af offentlige bygninger. KL har i et høringssvar kommenteret på, at det er samfundsøkonomisk ufornuftigt, at se på energiforsyningen på bygningsniveau frem for i en større helhedsplanlægning. KL m e- ner, at kommunerne skal have til opgave at lave strategiske energiplaner. I energipla n- lægningen vil afvejningen mellem energirenovering af bygninger og valg af energikilder ske ud fra en lokal vurdering. Det vil kunne blive et krav, at kommunerne opsætter vedvarende energikilder på skoler og institutioner, hvor man ville have valgt en kollektiv løsning på varmeforsyningen. Lovgivning som opfølgning på ny energiaftale (Mar II) Energiforliget bliver i skrivende stund forhandlet mellem de politiske partier. Regeringen har i sit energiudspil foreslået, at der afsættes en pulje til partnerskaber om strategiske energiplanlægning i kommunerne for bedre udnyttelse af lokale ressourcer. Hovedinteresserne fra KL s side er primært, at strategisk energiplanlægning skal være en obligatorisk opgave ud fra det synspunkt, det udelukkende er kommunerne, der er i stand til at planlægge den konkrete lokale omstilling til vedvarende energi. Endvidere har KL haft budskaber vedr. vindmøller og biogas. Hvis der i energiforliget afsættes en pulje til partnerskaber om strategisk energiplanlæ g- ning må kommunerne vente yderligere nogle år før der kommer en afklaring på, om strategisk energiplanlægning bliver en obligatorisk opgave. Det kan endvidere forventes, at kommunerne skal finde plads til ca. 500 MW vindmøller på land. Det betyder også, at der måske kan komme justeringer i de incitamenter, som følger af VE-loven til gavn for vindmølleplanlægningen. KL har foreslået, at de nuværende 4 ordninger (Grøn Ordning, Værditabsordningen, Køberetsordningen og Garantifond) fastholdes, dog med den ændring, at Grøn Ordningen forhøjes. Kulturministeren 14

LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12

LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 NOVEMBER 2011 REGERINGEN LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 november 2011 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN...

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog 30. november 2011 Indhold Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens lovkatalog... 1 Beskæftigelse... 3 Ændring

Læs mere

Regeringens lovkatalog - hjemmeside

Regeringens lovkatalog - hjemmeside NOTAT Regeringens lovkatalog - hjemmeside Regeringens lovkatalog - hjemmeside... 1 Beskæftigelsesministeren... 3 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Finansministeren... 8 Justitsministeren... 9 Klima-,

Læs mere

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Forord Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2011

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskrise.

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag indhold: Bilag nr. 1. Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Bilag nr. 2.. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag nr.

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 Den 7. oktober 2014 DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 1. Overordnet vurdering Regeringen har i dag fremlagt sit lovkatalog for den kommende samling. Udmøntning af politiske aftaler Der mangler nye

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2012

Aftaler om Finansloven for 2012 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011 Aftaler om Finansloven for 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere