Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 197 Bilag 2 Offentligt J.nr (Tidligere nr.: ) Dato: 14. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brintog elbiler). Thor Möger Pedersen /Lene Skov Henningsen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler). Organisation Bemærkninger Kommentarer Advokatrådet Advokatrådet har ingen bemærkninger. Brancheorganisationen for værksteder (CAD) Med den fremadrettede regulering af vægt- og ejerafgiften til 2020, fastholdes alene afgifternes reale værdi. Med reguleringen af udligningsafgiften sikres det, at afgiften fortsat udjævner den afgiftsmæssige fordel ved diesel, som netop er intentionen med udligningsafgiften. Bryggeriforeningen CAD kan på ingen måde indstille forslaget til vedtagelse. Skatteministeriet opfordres til at foretage en væsentlig grundigere undersøgelse af de samlede konsekvenser, og på det grundlag sende forslaget i høring igen. De danske bilejere er blandt de hårdest beskattede allerede ved køb af bil, hvorfor CAD er imod yderligere stramninger. Lovforslaget indeholder ingen vurdering af, hvilke konsekvenser forslaget vil få for den bilsælgende del af autobranchen eller for autoreparatørerne, pga. lavere bilsalg og prisfald på dieselbiler, og hermed er konsekvenserne for antallet af arbejds- og praktikpladser heller ikke belyst. Et indgreb som påvirker grundlaget for værkstedernes omsætning negativt, vil indebære yderligere reduktion af arbejds- og praktikpladser indenfor autobranchen, og der er mangel på begge dele. Bryggeriforeningen ser overordnet positivt på skattereformen, som sænker skatten på arbejde, hvilket vil forbedre konkurrenceevne og skabe arbejdspladser i Forhøjelsen af bilafgifterne må isoleret set forventes at påvirke bilbranchen negativt, men bilforbruget forventes kun påvirket i begrænset omfang. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med, at den bidrager til finansieringen af en markant nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod 2022, hvilket må forventes at komme også autobranchen til gode. Skattereformen skønnes på længere sigt at indebære en forøgelse af den samlede beskæftigelse svarende til ca personer. Herudover skal det bemærkes, at udligningsafgiften ikke er ændret siden Der er opstået en afgiftsmæssig fordel for ejerne af dieselbiler i forhold til ejerne af benzinbiler. Det er denne afgiftsbetingede skævhed, der rettes op på med forhøjelsen af udligningsafgiften. Bemærkningerne er noteret. Side 2

3 Danmark. Bryggeriforeningen er derimod bekymret for, at en del af finansieringen sker gennem øgede afgifter, der indebærer tab af arbejdspladser. Indekseringen vil øge grænsehandelen, når afgiftsspændet øges. Tyskland har ikke hævet deres afgifter på øl de seneste 20 år, og Tyskland har ligesom Sverige ikke afgift på læskedrikke. Konsekvensen er mere grænsehandel, mindre provenu og tabte arbejdspladser. Øget grænsehandel påvirker desuden miljø og klima negativt, når danskerne kører til grænsen for at handle varer, de ellers kunne købe lokalt. Siden den seneste grænsehandelsrapport er grænsehandelen med øl og læskedrikke steget betydeligt herunder bl.a. som følge af afgiftsstigningerne i forbindelse med finansloven for Bryggeriforeningen må derfor kraftigt advare mod at indeksere varer, der er så grænsehandelsfølsomme som øl og læskedrikke. Den psykologiske effekt kan være langt større end den effekt, indekseringen ud fra en nøgtern vurdering burde have. Desuden vil en indeksering øge inflationen og ramme socialt skævt, fordi afgifterne på øl og læskedrikke belaster de laveste indkomster hårdest. Ser dog med tilfredshed, at regeringen løbende følger udviklingen i grænsehandelen. En indeksering af ølafgiften vil forskyde forbruget mod produkter med højt indhold af alkohol, fordi afgiften på spiritus ikke indekseres. Det er de samlede prisforskelle mellem landene, der driver grænsehandlen og dermed også de underliggende forskelle i pris ekskl. moms og afgifter. Da afgiftsniveauet for øl i Tyskland er lavt, og da Sverige og Tyskland ikke har afgift på sodavand, vil en langt større del af varernes pris stige i takt med den almindelige prisudvikling i de to lande. Indekseringen forventes derfor alt andet lige at fastholde prisforskellen i forhold til Tyskland og Sverige, for så vidt angår de varer, som i Tyskland og Sverige ikke er omfattet af afgift og i en vis udstrækning også for de varer, som i Tyskland kun er pålagt en lav afgift. Dermed vurderes virkningerne på grænsehandelen også at være meget begrænsede. Herudover er Skatteministeriet ikke bekendt med, at der skulle være en psykologisk effekt på grænsehandlen, som skulle medføre en stigning ud over det, som de faktiske afgiftsforhøjelser tilsiger. Afgiften på spiritus udgør i dag 150 kr. per liter ren alkohol, mens den for øl er 63,6 kr. per liter ren alkohol. Yderligere forhøjelser af spiritusafgiften forventes derfor at medføre provenutab. Derfor indekseres spiritusafgiften ikke. Herudover vil forskydningen mod spiritus være begrænset. Side 3

4 Business Danmark Ølmoderationsordningen udhules, hvis den ikke samtidig reguleres, idet den reelle afgiftsstigning ellers bliver forholdsmæssigt højere for mikrobryggerierne. Bryggeriforeningen er helt generelt modstander af at hæve læskedrikafgiften gennem en indeksering, fordi det ikke har nogen væsentlig sundhedsmæssig effekt. Gennem de seneste 10 år er der som følge af sukkerreducerede læskedrikalternativer sket en betragtelig nedgang i sukkerindtaget fra læskedrikke, hvilket har bidraget mest til at reducere børns og voksnes sukkerindtag. Indekseringen vil efter Bryggeriforeningens opfattelse øge grænsehandelen, men vil ikke reducere forbruget. Business Danmark er uenig i, at forhøjelsen af udligningsafgiften vil have en positiv grøn effekt. Forhøjelsen kan få erhvervslivet til i højere grad at vælge benzinbiler med et højere CO 2 -udslip end dieselbiler. Der kan være mange gode grunde til at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler, men elbiler er ikke et alternativ for erhvervslivet i dag. Der opnås derfor næppe en grønnere dansk bilpark ved at favorisere elbilerne på bekostning af diesel- og hybridbiler, som har en lang rækkevidde og er miljørigtige. Bemærkningerne er imødekommet. Satserne i ølmoderationsordningen vil også blive omfattet af indekseringen. Der er tale om en indeksering med den forventede prisudvikling på 1,8 pct. om året. Afgifternes reale værdi fastholdes frem til Der er derfor ikke tale om en reel forhøjelse, og dermed fastholdes den adfærdsregulerende effekt af afgift realt. Samtidig fastholdes forbrugernes tilskyndelse til at vælge det sukkerfri alternativ frem for det sukkerholdige til gavn for sundheden. Det er ikke vurderingen, at indekseringen af sodavandsafgiften vil have væsentlig betydning for grænsehandelen, jf. ovenfor. Det er rigtigt, at benzindrevne biler er mindre energieffektive end tilsvarende dieseldrevne. Omvendt udleder benzindrevne biler mindre NOx og færre partikler, og de er derfor bedre, når det gælder luftkvaliteten. De gældende satser for energiafgiften af diesel og benzin samt for udligningsafgiften har medført, at også bilister med en årskørsel under gennemsnittet, vælger dieseldrevne biler. Det giver alt andet lige en dårligere luftkvalitet i byerne, end hvis der var balance i afgifterne. Skal bilen bruges til lange daglige ture, er el-drevne biler, som teknologien ser ud i dag, ikke et alternativ til diesel- eller benzindrevne biler. Det ændrer forslaget ikke ved, men det kan i et vist omfang tilskynde skift fra dieseldrift til benzindrift, herunder til benzin/el hybridbiler. Udvidet brug af eldrevne biler til kortere ture i byerne kan endvidere give væsentlige forbedringer af Side 4

5 Danske Advokater Danmarks Rederiforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Dansk Erhverv Danske Advokater har ingen bemærkninger. Danmarks Rederiforening byder generelt skattereformsforslagene velkommen, idet de tager fat på problemet med den for høje personbeskatning i Danmark. Det indebærer også, at de i forhold til denne høring accepterer, at satserne i tonnageskatteloven fremover indeksreguleres, så den faktiske skattebetaling fra rederierne ikke eroderes over tid. De gør dog opmærksom på, at dette ikke er normen i EU, og at man derfor i øvrigt skal være yderst forsigtig med at regulere disse satser for at undgå, at dansk skibsfarts rammevilkår adskiller sig mærkbart fra konkurrenternes. DA har ingen bemærkninger. Ser positivt på den samlede skattereform, som trækker i en fornuftig retning for samfundsøkonomien og erhvervslivets rammevilkår. Ifølge OECDs statistikker er Danmark det land, som er mest ude af takt med nabolande, når det drejer sig om indirekte skatter. Smertegrænsen for nye skatter og afgifter er nået, ikke mindst for de grænsehandelsfølsomme varer. Det er ærgerligt, at en del af skattereformen finansieres ved indek- luftkvaliteten. Når det gælder biler, som kan køre langt på en liter brændstof, herunder hybridbiler, gives der med de nugældende regler store fradrag i registreringsafgiften. Ejerafgiften afhænger endvidere af brændstofforbruget, ligesom udligningsafgiften, og bilafgifterne tilskynder hermed i dag til valg af bil med en god brændstoføkonomi. Bemærkningerne er noteret. Bemærkningerne er noteret. Se kommentaren til Bryggeriforeningen. Side 5

6 sering af punktafgifter. Dansk Erhverv er modstander af indeksering på dette område, da det vil udbygge afgiftsforskellen til vore nabolande, herunder set i lyset af at hverken Sverige eller Tyskland indekserer den type afgifter. Resultatet bliver mere grænsehandel, mindre udenlandsk handel og mindre beskæftigelse; ikke mindst i udkantsområderne. Den psykologiske betydning af indekseringerne vil få en effekt på grænsehandelen, som overstiger det provenu, som statskassen får ind. Betegnelsen usunde varer er i øvrigt ikke retvisende, idet fedtafgiften pålægges en meget stor del af det samlede fødevareudbud og kan på ingen måde isoleres til de usunde varer. Tilsvarende med nødder mv. der er pålagt chokoladeafgift (råstofafgift). Dansk Erhverv finder, at forhøjelsen af udligningsafgiften vil have negative miljømæssige konsekvenser, idet dieselbiler alt andet lige er mere energieffektive end benzinbiler, og dieselbilers partikeludslip kan reduceres ad andre veje. Forhøjelsen giver en omkostningsforøgelse for virksomheder og private med dieselbiler, og har negative konsekvenser for arbejdsudbuddet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ændringer af brændstofbeskatningen bør afvente den annoncerede provenuneutrale omlægning af bilafgifterne. Se kommentaren til Bryggeriforeningen. De afgifter, som foreslås indekseret, er for størstedelens vedkommende varer, som er usunde, når de forbruges i større mængder. På den baggrund er det ikke vurderingen, at betegnelsen usunde varer er vildledende. Fedtafgiften pålægges det mættede fedt i en lang række varer. Afgiftsbelastningen er størst på de varer, der har et højt indhold af mættet fedt, og som dermed kan betegnes som usunde. Formålet med forhøjelsen af udligningsafgiften er at rette op på en afgiftsbetinget skævhed, idet der gennem årene er opstået en afgiftsmæssig fordel for ejerne af dieselbiler i forhold til ejerne af benzinbiler. Forhøjelsen skal også ses i lyset af, at den bidrager til at finansiere en markant nedsættelse af skatten på arbejde. Den samlede skattereform skønnes på længere sigt at forøge beskæftigelsen svarende til ca personer i job. Dieselbiler udleder mere NOx og flere skadelige partikler sammenlignet med benzinbiler. Det gælder særligt de ældre biler. Forhøjelsen kan derfor, som en positiv sideeffekt rette op på en afgiftsbetinget skævhed og bidrage til at Side 6

7 Dansk Industri (DI) Forlængelsen af afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler giver miljømæssigt mening. Men det vil give lige så stor miljømæssig mening og meget mere erhvervs- og vækstmæssig mening at allokere støtten til produktion af bioprodukter og enzymer med lige så stort potentiale på transportområdet, og som produceres i Danmark i modsætning til biler. DI støtter ikke den kraftige afgiftsforhøjelse, som lovudkastet medfører. I første omgang vil det medføre en stor likviditetsbelastning af de danske virksomheder, men i det omfang, afgifterne ikke kan overvæltes på forbrugerne, vil der også være tale om en reel øget afgiftsbelastning. Særligt er DI kritisk over for den forslåede indeksering af punktafgifterne, som vil bidrage til at øge grænsehandlen yderligere både med traditionelle grænsehandelsvarer, men også med en lang række andre varer, som i stigende grad er omfattet af grænsehandel. Grænsehandel flytter økonomisk aktivitet ud af landet til skade for danske arbejdspladser og økonomien generelt. DI opfordrer derfor til, at et politisk flertal snart opnår enighed om at sænke de mest forvridende og skadelige afgifter, og ved samme lejlighed det samlede skattetryk. reducere udledningen af NOx og partikler, bl.a. gennem en hurtigere udskiftning af de ældste dieselbiler. Når det gælder hensynet til klima og miljø, vil regeringen gennemføre en provenuneutral omlægning af bilafgifterne med henblik på fremme en grøn bilpark. Med hensyn til biobrændstoffer gives efter gældende regler incitament til anvendelse heraf gennem brændstofafgifterne. Alle dieselbiler kan køre på diesel iblandet en vis mængde biodiesel og alle benzindrevne biler på benzin iblandet en vis mængde bioethanol. På den måde gives allerede i dag effektiv tilskyndelse til udvidet brug af biobrændstoffer. Bortset fra forhøjelsen af udligningsafgiften er der alene tale om, at afgifterne indekseres med den forventede prisudvikling, og der er derfor ikke tale om reelle forhøjelser, men om at afgifternes reale værdi frem til 2020 fastholdes. Det er ikke forventningen, at indekseringen vil have en væsentlig effekt på grænsehandelen, jf. kommentaren til Bryggeriforeningen. Det er korrekt, at danskernes grænsehandel flytter økonomisk aktivitet ud af Danmark. Det berører dog primært detailhandelen, da de varer, som danskerne køber i udlandet, i høj grad produceres i Danmark. Grænsehandelseffekterne af forslaget vurderes at være meget begrænsede, da der alene er tale om en indeksering, som fastholder afgifternes reale værdi. Derudover indgår de mest græn- Side 7

8 Danske Biludlejere Danske Regioner Danske Revisorer (FSR) Danske Slagtemestre (DSM) Danske Biludlejere finder det uheldigt, at køretøjsafgifter endnu en gang skal finansiere andre politiske tiltag. Det giver ikke umiddelbart nogen mening at anføre, at forhøjelsen af udligningsafgiften har et sundhedsfremmende element, idet dieselbiler er forsynet med partikelfilter. Dieselbiler har endvidere en bedre brændstoføkonomi end tilsvarende benzindrevne biler, hvilket nedbringer miljøbelastningen og afhængigheden af fossile brændstoffer. Danske Regioner kan ikke nå at afgive høringssvar indenfor den fastsatte høringsfrist. Der tages forbehold for dels den politiske behandling af lovforslaget, og dels forbehold for lovforslagets økonomiske konsekvenser for regionerne. FSR har noteret sig, at der primært er tale om en indeksering af afgiftssatserne i de pågældende afgiftslove og tonnageskattelove. FSR har ingen bemærkninger hertil. DSM anfører, at der verserer en retssag anlagt af DSM mod Skatteministeriet om det lovmedholdelige i fedtafgiften. DSM henviser til deres for retten fremlagte processkrifter, hvoraf det fremgår, at fedtafgiften ikke alene er i strid med EU-retten, men også er skadelig for folkesundheden. Ligeledes at afgiften reelt ikke er sundhedsmæssigt begrundet, men har fiskale hensyn. De fiskale effekter af fedtafgiften sehandelsfølsomme afgifter ikke i indekseringen, dvs. afgifterne på tobak og spiritus, da de allerede har et niveau, hvor yderligere forhøjelser vurderes at medføre provenutab. Der henvises til bemærkningerne til CAD og Dansk Erhverv om forhøjelsen af udligningsafgiften. Det skal endvidere bemærkes, at forlængelsen af afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler bidrager til at fremme udbredelsen af disse klima- og miljøvenlige biler og til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Provenuet fra fedtafgiften udgør i Side 8

9 Dagligvareleverandørerne (DLF) er dog samlet set negative, da afgiften udvirker voldsomt stigende grænsehandel og formentlig nu andrager i omegnen af 20 mia. kr. på årsbasis og da beregning og administration af afgiften beslaglægger betydelige ressourcer hos de afgiftspligtige virksomheder. DSM skal i den forbindelse tillade sig at betvivle Skatteministeriets offentligt udlagte vurdering af grænsehandlens omfang. DSM henviser til, at der tegner sig et politisk flertal for at afskaffe fedtafgiften, hvilket de finder glædeligt, og forventer, at det sker senest i forbindelse med finansloven for Derfor forekommer dette lovudkast, som lægger op til en forhøjelse af fedtafgiften på omkring 15 pct. at være helt vanvittig. DSM henviser i den forbindelse til en mail fra den 20. juli d.å. sendt til skatteordførerne for Folketingets partier. DSM henviser desuden til deres presseudtalelse af den 24. juni DSM er bekendt med, at der af regeringsgrundlaget for den nuværende regering fremgår, at man ønsker at regulere fedtafgiften i takt med prisudviklingen. Derfor undrer det dem, at man nu lægger op til at ville forhøje afgiften med ca. 15 pct., hvilket er langt ud over prisudviklingen. DSM henstiller kraftigt til, at fedtafgiften afskaffes, og at den del af høringsudkastet, som angår fedtafgiften, udgår af lovudkastet. DLF anfører, at fødevare- og dagligvareområdet gennem krisen har været hårdt presset, og at de seneste afgiftsstigninger har bidraget til at fastholde en negativ flad udvikling i markedet. Det har betydet, at forbrugerne også er blevet de første seks måneder af 2012 ca. 50 pct. af det forudsatte i finansloven for 2012, hvilket næppe havde været tilfældet, hvis der var sket en dramatisk stigning i grænsehandelen med de fedtafgiftspligtige varer. Indekseringen af fedtafgiften er en del af aftalen om skattereformen. Herudover er der ikke tale om en reel forhøjelse af afgiften men alene tale om, at der indekseres med den forventede prisudvikling på 1,8 pct. om året frem til 2020, svarende til en samlet forhøjelse på ((1,018) 8-1)*100= 15,34 pct. Herved sikres det, at afgiftens reale værdi fastholdes frem til Der er ikke tale om en reel forhøjelse, men alene tale om at afgifternes reale værdi fastholdes, ved at der indekseres med den forventede prisudvikling, jf. ovenfor. Indekseringen af afgifterne vil medføre den samme afgiftsstigning i kroner og øre på både discount og dyrere produkter. Den relative prisstigning vil dog være mindst for de dyreste produkter, da afgiften her udgør en mindre Side 9

10 Datatilsynet De Samvirkende Købmænd (DSK) langt mere fokuseret på pris og en større del af deres forbrug købes på tilbud og har søgt mod discount og evt. lavere produktkvalitet. DLF anfører videre, at den generelle fokus på pris og de stigende afgifter har betydet en markant vækst i grænsehandelen, ikke alene på de traditionelle grænsehandelsprodukter, men på en lang række dagligvarer. Det har ifølge DLF også bidraget til en forbrugeropfattelse af, at danske fødevarepriser er alt for høje en opfattelse der også har bidraget til stigende grænsehandel. DLF mener ikke, det er korrekt, at de danske fødevarepriser ligger over europæisk niveau og henviser til en undersøgelse foretaget af deres europæiske brancheorganisation, som viser, at de danske fødevarepriser uden moms ligger på niveau med gennemsnittet af de 12 lande, vi normalt sammenligner os med. DLF mener endvidere, at den høje danske fødevaremoms og de høje danske punktafgifter på dagligvareområdet skaber en forbrugeropfattelse af, at de danske fødevarepriser er høje. Dermed rettes forbrugernes fokus mod pris, hvilket også bidrager til stigende grænsehandel. DLF mener endvidere, at indekseringen af afgifterne er lig med en indeksering afgrænsehandlen med tab af arbejdspladser til følge. DLF anbefaler derfor bl.a., at man afstår fra implementering af indekseringen af afgifterne. Datatilsynet har ingen bemærkninger. DSK vil gerne kvittere for de overordnede linjer i skattereformen. Resultatet er godt for dansk del af prisen, og afgiftsforhøjelserne tilskynder derfor isoleret set ikke til et skift til discount og evt. lavere produktkvalitet. Det er Skatteministeriets vurdering, at indekseringen af afgifterne vil have en meget begrænset effekt på grænsehandlen, jf. kommentar til Bryggeriforeningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderede i maj 2012 (Tilbudskultur i dagligvarehandlen, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01, maj 2012), at selv når der korrigeres for forskelle i moms, afgifter, velstand og tilbud, er priserne i Danmark 4-6 pct. højere end i gennemsnittet af syv sammenlignelige EU-lande (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Nederlandene og Tyskland). Se kommentar til Bryggeriforeningen. Bemærkningerne er noteret. Side 10

11 økonomi, og tryghed hos boligejerne kan forhåbentlig sætte gang i det private forbrug igen og skabe de arbejdspladser i den private sektor, der er hårdt brug for. Danmark skiller sig dog negativt ud med de indirekte skatter, især punktafgifterne, som ligger i top sammenlignet med andre lande. Siden den sidste grænsehandelsrapport fra 2007 har der været en række afgiftsstigninger, som har forøget grænsehandelen. Desuden har den økonomiske krise gjort forbrugerne mere bevidste end tidligere. Og på trods af at man ikke kender den nuværende grænsehandels omfang, ønsker regeringen endnu flere afgiftsforhøjelser. Hverken Tyskland eller Sverige har så mange afgifter som Danmark, og de har heller ikke faste indekseringer. Derfor tyder det på, at de foreslåede indekseringer er ensidige og blot udvider afgiftsspændet til de nærmeste nabolande. Den psykologiske virkning kan få større konsekvenser for grænsehandelen, end en mindre indeksering burde få. Grænsehandelsbutikkerne har øget markedsføringen i Danmark, især med dagligvarer. Med ensidige danske afgiftsforhøjelser bliver det endnu mere attraktivt at handle i Tyskland frem for i danske butikker DSK finder betegnelsen usunde varer unfair, fordi det er en massebetegnelse for varer, som de fleste husstande har et naturlige for- Det er Skatteministeriets vurdering, at indekseringen af afgifterne vil have en meget begrænset effekt på grænsehandlen, jf. kommentar til Bryggeriforeningen. Se kommentar til Bryggeriforeningen. Skatteministeriet er ikke bekendt med, at ændringer i de danske punktafgifter har påvirket udenlandske grænsehandelsbutikkers markedsføringsstrategi. En eventuel øget markedsføring rettet mod danske forbrugere skal sandsynligvis også ses i sammenhæng med den underliggende prisforskel mellem f.eks. Danmark og Tyskland, selv når man renser for moms og afgifter, jf. kommentar til Dagligvareleverandørerne. De afgifter, som foreslås indekseret, er for størstedelens vedkommende varer, som er usunde, når de forbruges i større mængder, og på den baggrund er det ikke vur- Side 11

12 Erhvervsstyrelsen brug af, og de bliver ikke sundere af at blive handlet uden for landets grænser. DSK opfordrer i øvrigt indtrængende til, at fedtafgiften afskaffes, og at sukkerafgiften ikke udvides, som annonceret, i En forøget grænsehandel og mindre handel fra udlændinge vil i øvrigt koste arbejdspladser og belaste miljøet. Erhvervsstyrelsen har modtaget ovennævnte forslag i høring. Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har følgende bemærkninger for så vidt angår de administrative konsekvenser. Med forslaget sker der en forhøjelse af en række sundhedsfremmende afgifter, forbrugsafgifter, udligningsafgiften for dieselbiler, vægtafgift og grøn ejerafgift, tonnageafgift samt afgift af ledningsført vand. Endvidere, foreslås det, at reguleringen af afgifterne, med undtagelse af tonnageafgiften og udligningsafgiften for dieselbiler, foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og Selve satsændringerne af de pågældende afgifter udgør en erhvervsøkonomisk byrde og vurderes ikke at påvirke virksomhedernes administrative omkostninger. CKR vurderer dog, at indførelsen af diskretionære forhøjelser af afgifter vil medføre administrative lettelser for de omfattede virksomheder, idet de ikke længere skal tilpasse sig årlige forhøjelser af afgifterne. I stedet bundtes for- deringen, at betegnelsen usunde varer er vildledende eller unfair. Derudover er der med dette forslag ikke tale om reelle afgiftsforhøjelser på usunde varer, men udelukkende diskretionære forhøjelser af afgifterne svarende til en indeksering af afgifterne frem til 2020, som har til hensigt at fastholde afgifternes reale værdi. Effekten på grænsehandlen forventes, som nævnt ovenfor, at være begrænset, og dermed forventes effekten på beskæftigelsen ligeledes at være meget begrænset og må forventes hovedsageligt at berøre detailhandlen, jf. kommentar til Dansk Industri. Bemærkningerne er medtaget i lovforslaget. Side 12

13 FDM højelserne sammen, således at de dækker over flere år. CKR bemærker i denne sammenhæng, at tonnageskatteordningen foreslås reguleret årligt svarende til pris- og lønudviklingen. Formålet med dette er at undgå en reduktion af den effektive beskatning. De omfattede rederier skal opgøre tonnagebeskattet indkomst og almindeligt beskattet indkomst hver for sig og vil i denne forbindelse være nødsaget til årligt at tilpasse deres systemer således, at de understøtter de årlige ændringer af tonnageskattesatserne. Dette vurderer CKR til at medføre øgede løbende administrative byrder for de omfattede rederier. FDM tager klart afstand fra yderligere stigninger i bilafgifterne, idet danske bilister allerede betaler over 40 mia. kr. årligt i afgifter. FDM finder det kritisabelt, at der sker en markant forøgelse af bilafgifterne forud for den bebudede provenuneutrale omlægning af bilafgifterne. FDM efterspørger konkret dokumentation af de forventede miljøog sundhedsmæssige effekter ved forhøjelsen af udligningsafgiften. Udligningsafgiften er et usædvanligt dårligt virkemiddel til reduktion af skadelige partikler fra dieselbiler, idet afgiften alene relaterer sig til brændstofforbrug og ikke til udstødningsnormer, kørselsomfang eller -geografi. Det vil være FDM s påstand, at dieselpersonbilers luftforurening kun er et reelt sundhedsmæssigt problem på en brøkdel af vejnettet i Danmark, og at det samlet set med dette lovforslag vil få en ganske marginal effekt for hele landet. Det er FDM s påstand, at Formålet med forhøjelsen af udligningsafgiften er at rette op på en afgiftsbetinget skævhed. Forhøjelsen skal også ses i den sammenhæng, at den bidrager til at finansiere en markant nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod Skattereformen skønnes på længere sigt at forøge beskæftigelsen svarende til ca personer i job. Afgiften på diesel er i dag væsentligt lavere end afgiften på benzin. De, der anvender diesel, får over 70 pct. mere energi for den energiafgift, de betaler sammenlignet med de, der anvender benzin. Når det gælder miljøet, udleder benzindrevne biler stadig færre partikler og mindre NOx end tilsvarende dieselbiler. Skævheden i brændstofafgiften og den lave udligningsafgift har imidlertid medført, at der langt oftere vælges en dieseldrevet bil, end hvis brændstofafgiften af diesel havde været den samme som af benzin. Side 13

14 HORESTA KL Landbrug & Fødevarer (L&F) langt majoriteten af dieselbilernes trafikarbejde sker på strækninger, hvor den sundhedsmæssige negative påvirkning fra dieselpersonbilerne er marginal. HORESTA er generelt skeptisk overfor øgede afgifter i Danmark og støtter derfor ikke indekseringen med 1,8 pct. årligt frem mod HORESTA mener, at indeksering afgifterne (herunder forbrugsafgifter, vin, øl, alkoholsodavand, chokolade mv., konsumis, mineralvand og mættet fedt) bidrager til at fastholde et højt dansk omkostningsniveau for virksomhederne vil øge grænsehandlen og hæmme konkurrenceevnen overfor udlandet. KL har ikke haft mulighed for at foretage en politisk drøftelse af forslaget, og vil evt. vende tilbage med supplerende bemærkninger. KL har ingen bemærkninger til det materielle i forslaget. Landbrug & Fødevarer ser det som positive tiltag, at skatten på arbejde sænkes. L&F lægger vægt på, at forliget giver skattelettelser på 7 mia. kr., og at der gennemføres offentlige besparelser på 3,7 mia. kr. mhp. finansiering. L&F mener dog ikke, at skattereformen er tilstrækkelig ambitiøs. Der mangler i høj grad fokus på omkostningslettelser for erhvervslivet, herunder en omlægning af de høje danske afgifter, der i dag hæmmer konkurrenceevnen betydeligt. L&F finder det meget betænkeligt, at afgifter, der er blevet indført for at regulere adfærd, i større og større omfang anvendes som finansiering. Særligt nævnes fedtog sukkerafgifterne, som svækker Det rettes der nu op på. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Business Danmark og til Dansk Erhverv om forhøjelsen af udligningsafgiften og de miljømæssige konsekvenser. Se kommentar til Bryggeriforeningen. For så vidt angår fedt- og sukkerafgifterne er der tale om afgifter, der alene pålægges det danske forbrug og derfor som udgangspunkt ikke belaster eksportvirksomhederne, idet afgifterne ikke Side 14

15 Videncentret for Landbrug Vin og spiritus organisationen i Danmark (VSOD) eksportvirksomhedernes konkurrenceevne. Afgifterne er administrativt tunge og er som hovedregel markant højere end i de lande, som Danmark konkurrerer med. L&F finder det beklageligt at, regeringen i en situation, hvor Danmark har hårdt brug for, at der også fremadrettet findes virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark - pålægger erhvervslivet højere afgifter. L&F mener endvidere, at højere afgifter forringer rammevilkårene i Danmark og skubber til en udvikling, hvor danske virksomheder enten lukker eller flytter produktionen til udlandet. L&F mener endvidere, at indekseringen af fedtafgiften vil medføre en stigning på 100 kr. for en familie i 2020 sammenlignet med i dag og opfordrer på den baggrund kraftigt til at fedtafgiften afskaffes, i stedet for at den forhøjes. Med hensyn til forhøjelsen af udligningsafgiften bifalder L&F, at forhøjelsen ikke omfatter lastbiler. L&F finder dog fortsat, at forhøjelsen er en byrde for erhvervslivet, da store dele af erhvervslivet anvender dieselbiler. Videncentret har ingen bemærkninger. VSOD er stærkt imod, at der foreslås en afgiftsjustering, som indebærer en voldsom afgiftsforhøjelse af vin. Vinafgiften er siden 1. oktober 2011 steget med 74 %. Med den foreslåede indeksering den 1. januar 2013, vil vinafgiften være steget med næsten 80 % og i 2018 med 100 %. Intet europæisk land har efter VSODs kendskab gennemført så voldsomme afgiftsstigninger på en pålægges varer, der eksporteres. Langt hovedparten af de afgifter, som indgår i indekseringen, må forventes at belaste husholdningerne, idet de kan overvæltes i priserne, og forventes derfor ikke at belaste virksomhederne. Hermed forventes indekseringen heller ikke at bidrage til en forringelse af rammevilkårene og udflytning af produktionen til udlandet. Indekseringen sikrer alene, at afgiften ikke udhules realt, og der vil derfor ikke være tale om en reel stigning i afgiften. Der er med dette forslag ikke tale om reelle afgiftsforhøjelser, men udelukkende diskretionære forhøjelser af afgifterne svarende til en indeksering af afgifterne frem til 2020, som har til hensigt at fastholde afgifternes reale værdi. Det er Skatteministeriets vurdering, at indekseringen af afgifter- Side 15

16 SFR Skattefaglig forening Tobaksindustrien enkelt alkoholtype i de sidste årtier. Erfaringer fra andre europæiske lande peger på, at der ofte skal meget mindre til for at påvirke grænsehandelen uforholdsmæssigt meget. Der er reel grund til bekymring for konsekvenserne af forslaget. Alt taler for, at vi i øjeblikket oplever en decideret Ketchup-effekt. I dag købes hver 6. flaske ved grænsen, men forslaget kan medføre, at grænsehandelen bliver helt anderledes systematiseret. Øgede afgifter er en ren gave for grænsehandelsindustrien. Det påvirker folkesundheden negativt, fordi store indkøb øger folks private lagre og dermed tilgængeligheden, hvilket fører til øget forbrug. Intet tyder på, at danskerne vil drikke mindre vin på grund af afgiftsforhøjelser. Varerne vil blot blive købt ved grænsen, og den vin, der stadig købes i Danmark, vil være af en ringere kvalitet, end den der købes i dag. SFR har ingen bemærkninger. Tobaksindustrien har ingen bemærkninger. ne vil have en meget begrænset effekt på grænsehandlen, jf. kommentar til Bryggeriforeningen. Skatteministeriet er ikke bekendt med undersøgelser, som skulle dokumentere, at hver 6. flaske vin, der forbruges i Danmark, skulle være grænsehandlet. Ifølge Skatteministeriets seneste undersøgelse er det nærmere hver 10. flaske vin, og de foreløbige undersøgelser for 2010 og 2011 peger på et tilsvarende omfang. Det er ikke Skatteministeriets vurdering, at øgede afgifter skulle resultere i et større forbrug. Her udover er der med dette forslag, som nævnt ovenfor, ikke tale om reelle afgiftsforhøjelser, men udelukkende en indeksering, som fastholder afgiftens reale værdi. Da afgiften udgør en mindre del af den samlede pris, jo dyrere vinen er, vil de dyreste vine opleve den relativt mindste prisstigning som følge af afgiftsændringen. I det omfang at en høj pris er forbundet med en højere kvalitet, vil prisstigningen altså være mindre for disse vine. Afgiftsforhøjelserne tilskynder derfor isoleret set ikke til et skift til vine af en ringere kvalitet. Side 16

17

18

19

20

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte-

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 8. december 2011 Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 1. Indledning og sammenfatning Energiafgifter er et populært skatteobjekt. Bare indenfor de seneste år er forhøjelser af energiafgifterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov.

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov. Til Folketingets tolke Skatteudvalg 29. oktober 2010 Vedr. Fedtafgiftsloven Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Grænsehandel koster dyrt

Grænsehandel koster dyrt Grænsehandel koster dyrt AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Grænsehandlen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Rapport om grænsehandel 2001

Rapport om grænsehandel 2001 Rapport om grænsehandel 2001 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Sammenfatning og anbefalinger 1. Denne rapport indeholder 2. Hovedresultaterne 3. Grænsehandelsfølsomme varer 4. Afgiftspolitiske konsekvenser

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. november 2005 Til underretning for

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Miljø- og Planlægningsudvalget, Skatteudvalget MPU alm. del - Bilag 76,SAU alm. del - Bilag 44 Offentligt 1 Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Skriftligt oplæg til Danmarks Automobilforhandler

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere