Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 197 Bilag 2 Offentligt J.nr (Tidligere nr.: ) Dato: 14. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brintog elbiler). Thor Möger Pedersen /Lene Skov Henningsen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler). Organisation Bemærkninger Kommentarer Advokatrådet Advokatrådet har ingen bemærkninger. Brancheorganisationen for værksteder (CAD) Med den fremadrettede regulering af vægt- og ejerafgiften til 2020, fastholdes alene afgifternes reale værdi. Med reguleringen af udligningsafgiften sikres det, at afgiften fortsat udjævner den afgiftsmæssige fordel ved diesel, som netop er intentionen med udligningsafgiften. Bryggeriforeningen CAD kan på ingen måde indstille forslaget til vedtagelse. Skatteministeriet opfordres til at foretage en væsentlig grundigere undersøgelse af de samlede konsekvenser, og på det grundlag sende forslaget i høring igen. De danske bilejere er blandt de hårdest beskattede allerede ved køb af bil, hvorfor CAD er imod yderligere stramninger. Lovforslaget indeholder ingen vurdering af, hvilke konsekvenser forslaget vil få for den bilsælgende del af autobranchen eller for autoreparatørerne, pga. lavere bilsalg og prisfald på dieselbiler, og hermed er konsekvenserne for antallet af arbejds- og praktikpladser heller ikke belyst. Et indgreb som påvirker grundlaget for værkstedernes omsætning negativt, vil indebære yderligere reduktion af arbejds- og praktikpladser indenfor autobranchen, og der er mangel på begge dele. Bryggeriforeningen ser overordnet positivt på skattereformen, som sænker skatten på arbejde, hvilket vil forbedre konkurrenceevne og skabe arbejdspladser i Forhøjelsen af bilafgifterne må isoleret set forventes at påvirke bilbranchen negativt, men bilforbruget forventes kun påvirket i begrænset omfang. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med, at den bidrager til finansieringen af en markant nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod 2022, hvilket må forventes at komme også autobranchen til gode. Skattereformen skønnes på længere sigt at indebære en forøgelse af den samlede beskæftigelse svarende til ca personer. Herudover skal det bemærkes, at udligningsafgiften ikke er ændret siden Der er opstået en afgiftsmæssig fordel for ejerne af dieselbiler i forhold til ejerne af benzinbiler. Det er denne afgiftsbetingede skævhed, der rettes op på med forhøjelsen af udligningsafgiften. Bemærkningerne er noteret. Side 2

3 Danmark. Bryggeriforeningen er derimod bekymret for, at en del af finansieringen sker gennem øgede afgifter, der indebærer tab af arbejdspladser. Indekseringen vil øge grænsehandelen, når afgiftsspændet øges. Tyskland har ikke hævet deres afgifter på øl de seneste 20 år, og Tyskland har ligesom Sverige ikke afgift på læskedrikke. Konsekvensen er mere grænsehandel, mindre provenu og tabte arbejdspladser. Øget grænsehandel påvirker desuden miljø og klima negativt, når danskerne kører til grænsen for at handle varer, de ellers kunne købe lokalt. Siden den seneste grænsehandelsrapport er grænsehandelen med øl og læskedrikke steget betydeligt herunder bl.a. som følge af afgiftsstigningerne i forbindelse med finansloven for Bryggeriforeningen må derfor kraftigt advare mod at indeksere varer, der er så grænsehandelsfølsomme som øl og læskedrikke. Den psykologiske effekt kan være langt større end den effekt, indekseringen ud fra en nøgtern vurdering burde have. Desuden vil en indeksering øge inflationen og ramme socialt skævt, fordi afgifterne på øl og læskedrikke belaster de laveste indkomster hårdest. Ser dog med tilfredshed, at regeringen løbende følger udviklingen i grænsehandelen. En indeksering af ølafgiften vil forskyde forbruget mod produkter med højt indhold af alkohol, fordi afgiften på spiritus ikke indekseres. Det er de samlede prisforskelle mellem landene, der driver grænsehandlen og dermed også de underliggende forskelle i pris ekskl. moms og afgifter. Da afgiftsniveauet for øl i Tyskland er lavt, og da Sverige og Tyskland ikke har afgift på sodavand, vil en langt større del af varernes pris stige i takt med den almindelige prisudvikling i de to lande. Indekseringen forventes derfor alt andet lige at fastholde prisforskellen i forhold til Tyskland og Sverige, for så vidt angår de varer, som i Tyskland og Sverige ikke er omfattet af afgift og i en vis udstrækning også for de varer, som i Tyskland kun er pålagt en lav afgift. Dermed vurderes virkningerne på grænsehandelen også at være meget begrænsede. Herudover er Skatteministeriet ikke bekendt med, at der skulle være en psykologisk effekt på grænsehandlen, som skulle medføre en stigning ud over det, som de faktiske afgiftsforhøjelser tilsiger. Afgiften på spiritus udgør i dag 150 kr. per liter ren alkohol, mens den for øl er 63,6 kr. per liter ren alkohol. Yderligere forhøjelser af spiritusafgiften forventes derfor at medføre provenutab. Derfor indekseres spiritusafgiften ikke. Herudover vil forskydningen mod spiritus være begrænset. Side 3

4 Business Danmark Ølmoderationsordningen udhules, hvis den ikke samtidig reguleres, idet den reelle afgiftsstigning ellers bliver forholdsmæssigt højere for mikrobryggerierne. Bryggeriforeningen er helt generelt modstander af at hæve læskedrikafgiften gennem en indeksering, fordi det ikke har nogen væsentlig sundhedsmæssig effekt. Gennem de seneste 10 år er der som følge af sukkerreducerede læskedrikalternativer sket en betragtelig nedgang i sukkerindtaget fra læskedrikke, hvilket har bidraget mest til at reducere børns og voksnes sukkerindtag. Indekseringen vil efter Bryggeriforeningens opfattelse øge grænsehandelen, men vil ikke reducere forbruget. Business Danmark er uenig i, at forhøjelsen af udligningsafgiften vil have en positiv grøn effekt. Forhøjelsen kan få erhvervslivet til i højere grad at vælge benzinbiler med et højere CO 2 -udslip end dieselbiler. Der kan være mange gode grunde til at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler, men elbiler er ikke et alternativ for erhvervslivet i dag. Der opnås derfor næppe en grønnere dansk bilpark ved at favorisere elbilerne på bekostning af diesel- og hybridbiler, som har en lang rækkevidde og er miljørigtige. Bemærkningerne er imødekommet. Satserne i ølmoderationsordningen vil også blive omfattet af indekseringen. Der er tale om en indeksering med den forventede prisudvikling på 1,8 pct. om året. Afgifternes reale værdi fastholdes frem til Der er derfor ikke tale om en reel forhøjelse, og dermed fastholdes den adfærdsregulerende effekt af afgift realt. Samtidig fastholdes forbrugernes tilskyndelse til at vælge det sukkerfri alternativ frem for det sukkerholdige til gavn for sundheden. Det er ikke vurderingen, at indekseringen af sodavandsafgiften vil have væsentlig betydning for grænsehandelen, jf. ovenfor. Det er rigtigt, at benzindrevne biler er mindre energieffektive end tilsvarende dieseldrevne. Omvendt udleder benzindrevne biler mindre NOx og færre partikler, og de er derfor bedre, når det gælder luftkvaliteten. De gældende satser for energiafgiften af diesel og benzin samt for udligningsafgiften har medført, at også bilister med en årskørsel under gennemsnittet, vælger dieseldrevne biler. Det giver alt andet lige en dårligere luftkvalitet i byerne, end hvis der var balance i afgifterne. Skal bilen bruges til lange daglige ture, er el-drevne biler, som teknologien ser ud i dag, ikke et alternativ til diesel- eller benzindrevne biler. Det ændrer forslaget ikke ved, men det kan i et vist omfang tilskynde skift fra dieseldrift til benzindrift, herunder til benzin/el hybridbiler. Udvidet brug af eldrevne biler til kortere ture i byerne kan endvidere give væsentlige forbedringer af Side 4

5 Danske Advokater Danmarks Rederiforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Dansk Erhverv Danske Advokater har ingen bemærkninger. Danmarks Rederiforening byder generelt skattereformsforslagene velkommen, idet de tager fat på problemet med den for høje personbeskatning i Danmark. Det indebærer også, at de i forhold til denne høring accepterer, at satserne i tonnageskatteloven fremover indeksreguleres, så den faktiske skattebetaling fra rederierne ikke eroderes over tid. De gør dog opmærksom på, at dette ikke er normen i EU, og at man derfor i øvrigt skal være yderst forsigtig med at regulere disse satser for at undgå, at dansk skibsfarts rammevilkår adskiller sig mærkbart fra konkurrenternes. DA har ingen bemærkninger. Ser positivt på den samlede skattereform, som trækker i en fornuftig retning for samfundsøkonomien og erhvervslivets rammevilkår. Ifølge OECDs statistikker er Danmark det land, som er mest ude af takt med nabolande, når det drejer sig om indirekte skatter. Smertegrænsen for nye skatter og afgifter er nået, ikke mindst for de grænsehandelsfølsomme varer. Det er ærgerligt, at en del af skattereformen finansieres ved indek- luftkvaliteten. Når det gælder biler, som kan køre langt på en liter brændstof, herunder hybridbiler, gives der med de nugældende regler store fradrag i registreringsafgiften. Ejerafgiften afhænger endvidere af brændstofforbruget, ligesom udligningsafgiften, og bilafgifterne tilskynder hermed i dag til valg af bil med en god brændstoføkonomi. Bemærkningerne er noteret. Bemærkningerne er noteret. Se kommentaren til Bryggeriforeningen. Side 5

6 sering af punktafgifter. Dansk Erhverv er modstander af indeksering på dette område, da det vil udbygge afgiftsforskellen til vore nabolande, herunder set i lyset af at hverken Sverige eller Tyskland indekserer den type afgifter. Resultatet bliver mere grænsehandel, mindre udenlandsk handel og mindre beskæftigelse; ikke mindst i udkantsområderne. Den psykologiske betydning af indekseringerne vil få en effekt på grænsehandelen, som overstiger det provenu, som statskassen får ind. Betegnelsen usunde varer er i øvrigt ikke retvisende, idet fedtafgiften pålægges en meget stor del af det samlede fødevareudbud og kan på ingen måde isoleres til de usunde varer. Tilsvarende med nødder mv. der er pålagt chokoladeafgift (råstofafgift). Dansk Erhverv finder, at forhøjelsen af udligningsafgiften vil have negative miljømæssige konsekvenser, idet dieselbiler alt andet lige er mere energieffektive end benzinbiler, og dieselbilers partikeludslip kan reduceres ad andre veje. Forhøjelsen giver en omkostningsforøgelse for virksomheder og private med dieselbiler, og har negative konsekvenser for arbejdsudbuddet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ændringer af brændstofbeskatningen bør afvente den annoncerede provenuneutrale omlægning af bilafgifterne. Se kommentaren til Bryggeriforeningen. De afgifter, som foreslås indekseret, er for størstedelens vedkommende varer, som er usunde, når de forbruges i større mængder. På den baggrund er det ikke vurderingen, at betegnelsen usunde varer er vildledende. Fedtafgiften pålægges det mættede fedt i en lang række varer. Afgiftsbelastningen er størst på de varer, der har et højt indhold af mættet fedt, og som dermed kan betegnes som usunde. Formålet med forhøjelsen af udligningsafgiften er at rette op på en afgiftsbetinget skævhed, idet der gennem årene er opstået en afgiftsmæssig fordel for ejerne af dieselbiler i forhold til ejerne af benzinbiler. Forhøjelsen skal også ses i lyset af, at den bidrager til at finansiere en markant nedsættelse af skatten på arbejde. Den samlede skattereform skønnes på længere sigt at forøge beskæftigelsen svarende til ca personer i job. Dieselbiler udleder mere NOx og flere skadelige partikler sammenlignet med benzinbiler. Det gælder særligt de ældre biler. Forhøjelsen kan derfor, som en positiv sideeffekt rette op på en afgiftsbetinget skævhed og bidrage til at Side 6

7 Dansk Industri (DI) Forlængelsen af afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler giver miljømæssigt mening. Men det vil give lige så stor miljømæssig mening og meget mere erhvervs- og vækstmæssig mening at allokere støtten til produktion af bioprodukter og enzymer med lige så stort potentiale på transportområdet, og som produceres i Danmark i modsætning til biler. DI støtter ikke den kraftige afgiftsforhøjelse, som lovudkastet medfører. I første omgang vil det medføre en stor likviditetsbelastning af de danske virksomheder, men i det omfang, afgifterne ikke kan overvæltes på forbrugerne, vil der også være tale om en reel øget afgiftsbelastning. Særligt er DI kritisk over for den forslåede indeksering af punktafgifterne, som vil bidrage til at øge grænsehandlen yderligere både med traditionelle grænsehandelsvarer, men også med en lang række andre varer, som i stigende grad er omfattet af grænsehandel. Grænsehandel flytter økonomisk aktivitet ud af landet til skade for danske arbejdspladser og økonomien generelt. DI opfordrer derfor til, at et politisk flertal snart opnår enighed om at sænke de mest forvridende og skadelige afgifter, og ved samme lejlighed det samlede skattetryk. reducere udledningen af NOx og partikler, bl.a. gennem en hurtigere udskiftning af de ældste dieselbiler. Når det gælder hensynet til klima og miljø, vil regeringen gennemføre en provenuneutral omlægning af bilafgifterne med henblik på fremme en grøn bilpark. Med hensyn til biobrændstoffer gives efter gældende regler incitament til anvendelse heraf gennem brændstofafgifterne. Alle dieselbiler kan køre på diesel iblandet en vis mængde biodiesel og alle benzindrevne biler på benzin iblandet en vis mængde bioethanol. På den måde gives allerede i dag effektiv tilskyndelse til udvidet brug af biobrændstoffer. Bortset fra forhøjelsen af udligningsafgiften er der alene tale om, at afgifterne indekseres med den forventede prisudvikling, og der er derfor ikke tale om reelle forhøjelser, men om at afgifternes reale værdi frem til 2020 fastholdes. Det er ikke forventningen, at indekseringen vil have en væsentlig effekt på grænsehandelen, jf. kommentaren til Bryggeriforeningen. Det er korrekt, at danskernes grænsehandel flytter økonomisk aktivitet ud af Danmark. Det berører dog primært detailhandelen, da de varer, som danskerne køber i udlandet, i høj grad produceres i Danmark. Grænsehandelseffekterne af forslaget vurderes at være meget begrænsede, da der alene er tale om en indeksering, som fastholder afgifternes reale værdi. Derudover indgår de mest græn- Side 7

8 Danske Biludlejere Danske Regioner Danske Revisorer (FSR) Danske Slagtemestre (DSM) Danske Biludlejere finder det uheldigt, at køretøjsafgifter endnu en gang skal finansiere andre politiske tiltag. Det giver ikke umiddelbart nogen mening at anføre, at forhøjelsen af udligningsafgiften har et sundhedsfremmende element, idet dieselbiler er forsynet med partikelfilter. Dieselbiler har endvidere en bedre brændstoføkonomi end tilsvarende benzindrevne biler, hvilket nedbringer miljøbelastningen og afhængigheden af fossile brændstoffer. Danske Regioner kan ikke nå at afgive høringssvar indenfor den fastsatte høringsfrist. Der tages forbehold for dels den politiske behandling af lovforslaget, og dels forbehold for lovforslagets økonomiske konsekvenser for regionerne. FSR har noteret sig, at der primært er tale om en indeksering af afgiftssatserne i de pågældende afgiftslove og tonnageskattelove. FSR har ingen bemærkninger hertil. DSM anfører, at der verserer en retssag anlagt af DSM mod Skatteministeriet om det lovmedholdelige i fedtafgiften. DSM henviser til deres for retten fremlagte processkrifter, hvoraf det fremgår, at fedtafgiften ikke alene er i strid med EU-retten, men også er skadelig for folkesundheden. Ligeledes at afgiften reelt ikke er sundhedsmæssigt begrundet, men har fiskale hensyn. De fiskale effekter af fedtafgiften sehandelsfølsomme afgifter ikke i indekseringen, dvs. afgifterne på tobak og spiritus, da de allerede har et niveau, hvor yderligere forhøjelser vurderes at medføre provenutab. Der henvises til bemærkningerne til CAD og Dansk Erhverv om forhøjelsen af udligningsafgiften. Det skal endvidere bemærkes, at forlængelsen af afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler bidrager til at fremme udbredelsen af disse klima- og miljøvenlige biler og til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Provenuet fra fedtafgiften udgør i Side 8

9 Dagligvareleverandørerne (DLF) er dog samlet set negative, da afgiften udvirker voldsomt stigende grænsehandel og formentlig nu andrager i omegnen af 20 mia. kr. på årsbasis og da beregning og administration af afgiften beslaglægger betydelige ressourcer hos de afgiftspligtige virksomheder. DSM skal i den forbindelse tillade sig at betvivle Skatteministeriets offentligt udlagte vurdering af grænsehandlens omfang. DSM henviser til, at der tegner sig et politisk flertal for at afskaffe fedtafgiften, hvilket de finder glædeligt, og forventer, at det sker senest i forbindelse med finansloven for Derfor forekommer dette lovudkast, som lægger op til en forhøjelse af fedtafgiften på omkring 15 pct. at være helt vanvittig. DSM henviser i den forbindelse til en mail fra den 20. juli d.å. sendt til skatteordførerne for Folketingets partier. DSM henviser desuden til deres presseudtalelse af den 24. juni DSM er bekendt med, at der af regeringsgrundlaget for den nuværende regering fremgår, at man ønsker at regulere fedtafgiften i takt med prisudviklingen. Derfor undrer det dem, at man nu lægger op til at ville forhøje afgiften med ca. 15 pct., hvilket er langt ud over prisudviklingen. DSM henstiller kraftigt til, at fedtafgiften afskaffes, og at den del af høringsudkastet, som angår fedtafgiften, udgår af lovudkastet. DLF anfører, at fødevare- og dagligvareområdet gennem krisen har været hårdt presset, og at de seneste afgiftsstigninger har bidraget til at fastholde en negativ flad udvikling i markedet. Det har betydet, at forbrugerne også er blevet de første seks måneder af 2012 ca. 50 pct. af det forudsatte i finansloven for 2012, hvilket næppe havde været tilfældet, hvis der var sket en dramatisk stigning i grænsehandelen med de fedtafgiftspligtige varer. Indekseringen af fedtafgiften er en del af aftalen om skattereformen. Herudover er der ikke tale om en reel forhøjelse af afgiften men alene tale om, at der indekseres med den forventede prisudvikling på 1,8 pct. om året frem til 2020, svarende til en samlet forhøjelse på ((1,018) 8-1)*100= 15,34 pct. Herved sikres det, at afgiftens reale værdi fastholdes frem til Der er ikke tale om en reel forhøjelse, men alene tale om at afgifternes reale værdi fastholdes, ved at der indekseres med den forventede prisudvikling, jf. ovenfor. Indekseringen af afgifterne vil medføre den samme afgiftsstigning i kroner og øre på både discount og dyrere produkter. Den relative prisstigning vil dog være mindst for de dyreste produkter, da afgiften her udgør en mindre Side 9

10 Datatilsynet De Samvirkende Købmænd (DSK) langt mere fokuseret på pris og en større del af deres forbrug købes på tilbud og har søgt mod discount og evt. lavere produktkvalitet. DLF anfører videre, at den generelle fokus på pris og de stigende afgifter har betydet en markant vækst i grænsehandelen, ikke alene på de traditionelle grænsehandelsprodukter, men på en lang række dagligvarer. Det har ifølge DLF også bidraget til en forbrugeropfattelse af, at danske fødevarepriser er alt for høje en opfattelse der også har bidraget til stigende grænsehandel. DLF mener ikke, det er korrekt, at de danske fødevarepriser ligger over europæisk niveau og henviser til en undersøgelse foretaget af deres europæiske brancheorganisation, som viser, at de danske fødevarepriser uden moms ligger på niveau med gennemsnittet af de 12 lande, vi normalt sammenligner os med. DLF mener endvidere, at den høje danske fødevaremoms og de høje danske punktafgifter på dagligvareområdet skaber en forbrugeropfattelse af, at de danske fødevarepriser er høje. Dermed rettes forbrugernes fokus mod pris, hvilket også bidrager til stigende grænsehandel. DLF mener endvidere, at indekseringen af afgifterne er lig med en indeksering afgrænsehandlen med tab af arbejdspladser til følge. DLF anbefaler derfor bl.a., at man afstår fra implementering af indekseringen af afgifterne. Datatilsynet har ingen bemærkninger. DSK vil gerne kvittere for de overordnede linjer i skattereformen. Resultatet er godt for dansk del af prisen, og afgiftsforhøjelserne tilskynder derfor isoleret set ikke til et skift til discount og evt. lavere produktkvalitet. Det er Skatteministeriets vurdering, at indekseringen af afgifterne vil have en meget begrænset effekt på grænsehandlen, jf. kommentar til Bryggeriforeningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderede i maj 2012 (Tilbudskultur i dagligvarehandlen, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01, maj 2012), at selv når der korrigeres for forskelle i moms, afgifter, velstand og tilbud, er priserne i Danmark 4-6 pct. højere end i gennemsnittet af syv sammenlignelige EU-lande (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Nederlandene og Tyskland). Se kommentar til Bryggeriforeningen. Bemærkningerne er noteret. Side 10

11 økonomi, og tryghed hos boligejerne kan forhåbentlig sætte gang i det private forbrug igen og skabe de arbejdspladser i den private sektor, der er hårdt brug for. Danmark skiller sig dog negativt ud med de indirekte skatter, især punktafgifterne, som ligger i top sammenlignet med andre lande. Siden den sidste grænsehandelsrapport fra 2007 har der været en række afgiftsstigninger, som har forøget grænsehandelen. Desuden har den økonomiske krise gjort forbrugerne mere bevidste end tidligere. Og på trods af at man ikke kender den nuværende grænsehandels omfang, ønsker regeringen endnu flere afgiftsforhøjelser. Hverken Tyskland eller Sverige har så mange afgifter som Danmark, og de har heller ikke faste indekseringer. Derfor tyder det på, at de foreslåede indekseringer er ensidige og blot udvider afgiftsspændet til de nærmeste nabolande. Den psykologiske virkning kan få større konsekvenser for grænsehandelen, end en mindre indeksering burde få. Grænsehandelsbutikkerne har øget markedsføringen i Danmark, især med dagligvarer. Med ensidige danske afgiftsforhøjelser bliver det endnu mere attraktivt at handle i Tyskland frem for i danske butikker DSK finder betegnelsen usunde varer unfair, fordi det er en massebetegnelse for varer, som de fleste husstande har et naturlige for- Det er Skatteministeriets vurdering, at indekseringen af afgifterne vil have en meget begrænset effekt på grænsehandlen, jf. kommentar til Bryggeriforeningen. Se kommentar til Bryggeriforeningen. Skatteministeriet er ikke bekendt med, at ændringer i de danske punktafgifter har påvirket udenlandske grænsehandelsbutikkers markedsføringsstrategi. En eventuel øget markedsføring rettet mod danske forbrugere skal sandsynligvis også ses i sammenhæng med den underliggende prisforskel mellem f.eks. Danmark og Tyskland, selv når man renser for moms og afgifter, jf. kommentar til Dagligvareleverandørerne. De afgifter, som foreslås indekseret, er for størstedelens vedkommende varer, som er usunde, når de forbruges i større mængder, og på den baggrund er det ikke vur- Side 11

12 Erhvervsstyrelsen brug af, og de bliver ikke sundere af at blive handlet uden for landets grænser. DSK opfordrer i øvrigt indtrængende til, at fedtafgiften afskaffes, og at sukkerafgiften ikke udvides, som annonceret, i En forøget grænsehandel og mindre handel fra udlændinge vil i øvrigt koste arbejdspladser og belaste miljøet. Erhvervsstyrelsen har modtaget ovennævnte forslag i høring. Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har følgende bemærkninger for så vidt angår de administrative konsekvenser. Med forslaget sker der en forhøjelse af en række sundhedsfremmende afgifter, forbrugsafgifter, udligningsafgiften for dieselbiler, vægtafgift og grøn ejerafgift, tonnageafgift samt afgift af ledningsført vand. Endvidere, foreslås det, at reguleringen af afgifterne, med undtagelse af tonnageafgiften og udligningsafgiften for dieselbiler, foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og Selve satsændringerne af de pågældende afgifter udgør en erhvervsøkonomisk byrde og vurderes ikke at påvirke virksomhedernes administrative omkostninger. CKR vurderer dog, at indførelsen af diskretionære forhøjelser af afgifter vil medføre administrative lettelser for de omfattede virksomheder, idet de ikke længere skal tilpasse sig årlige forhøjelser af afgifterne. I stedet bundtes for- deringen, at betegnelsen usunde varer er vildledende eller unfair. Derudover er der med dette forslag ikke tale om reelle afgiftsforhøjelser på usunde varer, men udelukkende diskretionære forhøjelser af afgifterne svarende til en indeksering af afgifterne frem til 2020, som har til hensigt at fastholde afgifternes reale værdi. Effekten på grænsehandlen forventes, som nævnt ovenfor, at være begrænset, og dermed forventes effekten på beskæftigelsen ligeledes at være meget begrænset og må forventes hovedsageligt at berøre detailhandlen, jf. kommentar til Dansk Industri. Bemærkningerne er medtaget i lovforslaget. Side 12

13 FDM højelserne sammen, således at de dækker over flere år. CKR bemærker i denne sammenhæng, at tonnageskatteordningen foreslås reguleret årligt svarende til pris- og lønudviklingen. Formålet med dette er at undgå en reduktion af den effektive beskatning. De omfattede rederier skal opgøre tonnagebeskattet indkomst og almindeligt beskattet indkomst hver for sig og vil i denne forbindelse være nødsaget til årligt at tilpasse deres systemer således, at de understøtter de årlige ændringer af tonnageskattesatserne. Dette vurderer CKR til at medføre øgede løbende administrative byrder for de omfattede rederier. FDM tager klart afstand fra yderligere stigninger i bilafgifterne, idet danske bilister allerede betaler over 40 mia. kr. årligt i afgifter. FDM finder det kritisabelt, at der sker en markant forøgelse af bilafgifterne forud for den bebudede provenuneutrale omlægning af bilafgifterne. FDM efterspørger konkret dokumentation af de forventede miljøog sundhedsmæssige effekter ved forhøjelsen af udligningsafgiften. Udligningsafgiften er et usædvanligt dårligt virkemiddel til reduktion af skadelige partikler fra dieselbiler, idet afgiften alene relaterer sig til brændstofforbrug og ikke til udstødningsnormer, kørselsomfang eller -geografi. Det vil være FDM s påstand, at dieselpersonbilers luftforurening kun er et reelt sundhedsmæssigt problem på en brøkdel af vejnettet i Danmark, og at det samlet set med dette lovforslag vil få en ganske marginal effekt for hele landet. Det er FDM s påstand, at Formålet med forhøjelsen af udligningsafgiften er at rette op på en afgiftsbetinget skævhed. Forhøjelsen skal også ses i den sammenhæng, at den bidrager til at finansiere en markant nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod Skattereformen skønnes på længere sigt at forøge beskæftigelsen svarende til ca personer i job. Afgiften på diesel er i dag væsentligt lavere end afgiften på benzin. De, der anvender diesel, får over 70 pct. mere energi for den energiafgift, de betaler sammenlignet med de, der anvender benzin. Når det gælder miljøet, udleder benzindrevne biler stadig færre partikler og mindre NOx end tilsvarende dieselbiler. Skævheden i brændstofafgiften og den lave udligningsafgift har imidlertid medført, at der langt oftere vælges en dieseldrevet bil, end hvis brændstofafgiften af diesel havde været den samme som af benzin. Side 13

14 HORESTA KL Landbrug & Fødevarer (L&F) langt majoriteten af dieselbilernes trafikarbejde sker på strækninger, hvor den sundhedsmæssige negative påvirkning fra dieselpersonbilerne er marginal. HORESTA er generelt skeptisk overfor øgede afgifter i Danmark og støtter derfor ikke indekseringen med 1,8 pct. årligt frem mod HORESTA mener, at indeksering afgifterne (herunder forbrugsafgifter, vin, øl, alkoholsodavand, chokolade mv., konsumis, mineralvand og mættet fedt) bidrager til at fastholde et højt dansk omkostningsniveau for virksomhederne vil øge grænsehandlen og hæmme konkurrenceevnen overfor udlandet. KL har ikke haft mulighed for at foretage en politisk drøftelse af forslaget, og vil evt. vende tilbage med supplerende bemærkninger. KL har ingen bemærkninger til det materielle i forslaget. Landbrug & Fødevarer ser det som positive tiltag, at skatten på arbejde sænkes. L&F lægger vægt på, at forliget giver skattelettelser på 7 mia. kr., og at der gennemføres offentlige besparelser på 3,7 mia. kr. mhp. finansiering. L&F mener dog ikke, at skattereformen er tilstrækkelig ambitiøs. Der mangler i høj grad fokus på omkostningslettelser for erhvervslivet, herunder en omlægning af de høje danske afgifter, der i dag hæmmer konkurrenceevnen betydeligt. L&F finder det meget betænkeligt, at afgifter, der er blevet indført for at regulere adfærd, i større og større omfang anvendes som finansiering. Særligt nævnes fedtog sukkerafgifterne, som svækker Det rettes der nu op på. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Business Danmark og til Dansk Erhverv om forhøjelsen af udligningsafgiften og de miljømæssige konsekvenser. Se kommentar til Bryggeriforeningen. For så vidt angår fedt- og sukkerafgifterne er der tale om afgifter, der alene pålægges det danske forbrug og derfor som udgangspunkt ikke belaster eksportvirksomhederne, idet afgifterne ikke Side 14

15 Videncentret for Landbrug Vin og spiritus organisationen i Danmark (VSOD) eksportvirksomhedernes konkurrenceevne. Afgifterne er administrativt tunge og er som hovedregel markant højere end i de lande, som Danmark konkurrerer med. L&F finder det beklageligt at, regeringen i en situation, hvor Danmark har hårdt brug for, at der også fremadrettet findes virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark - pålægger erhvervslivet højere afgifter. L&F mener endvidere, at højere afgifter forringer rammevilkårene i Danmark og skubber til en udvikling, hvor danske virksomheder enten lukker eller flytter produktionen til udlandet. L&F mener endvidere, at indekseringen af fedtafgiften vil medføre en stigning på 100 kr. for en familie i 2020 sammenlignet med i dag og opfordrer på den baggrund kraftigt til at fedtafgiften afskaffes, i stedet for at den forhøjes. Med hensyn til forhøjelsen af udligningsafgiften bifalder L&F, at forhøjelsen ikke omfatter lastbiler. L&F finder dog fortsat, at forhøjelsen er en byrde for erhvervslivet, da store dele af erhvervslivet anvender dieselbiler. Videncentret har ingen bemærkninger. VSOD er stærkt imod, at der foreslås en afgiftsjustering, som indebærer en voldsom afgiftsforhøjelse af vin. Vinafgiften er siden 1. oktober 2011 steget med 74 %. Med den foreslåede indeksering den 1. januar 2013, vil vinafgiften være steget med næsten 80 % og i 2018 med 100 %. Intet europæisk land har efter VSODs kendskab gennemført så voldsomme afgiftsstigninger på en pålægges varer, der eksporteres. Langt hovedparten af de afgifter, som indgår i indekseringen, må forventes at belaste husholdningerne, idet de kan overvæltes i priserne, og forventes derfor ikke at belaste virksomhederne. Hermed forventes indekseringen heller ikke at bidrage til en forringelse af rammevilkårene og udflytning af produktionen til udlandet. Indekseringen sikrer alene, at afgiften ikke udhules realt, og der vil derfor ikke være tale om en reel stigning i afgiften. Der er med dette forslag ikke tale om reelle afgiftsforhøjelser, men udelukkende diskretionære forhøjelser af afgifterne svarende til en indeksering af afgifterne frem til 2020, som har til hensigt at fastholde afgifternes reale værdi. Det er Skatteministeriets vurdering, at indekseringen af afgifter- Side 15

16 SFR Skattefaglig forening Tobaksindustrien enkelt alkoholtype i de sidste årtier. Erfaringer fra andre europæiske lande peger på, at der ofte skal meget mindre til for at påvirke grænsehandelen uforholdsmæssigt meget. Der er reel grund til bekymring for konsekvenserne af forslaget. Alt taler for, at vi i øjeblikket oplever en decideret Ketchup-effekt. I dag købes hver 6. flaske ved grænsen, men forslaget kan medføre, at grænsehandelen bliver helt anderledes systematiseret. Øgede afgifter er en ren gave for grænsehandelsindustrien. Det påvirker folkesundheden negativt, fordi store indkøb øger folks private lagre og dermed tilgængeligheden, hvilket fører til øget forbrug. Intet tyder på, at danskerne vil drikke mindre vin på grund af afgiftsforhøjelser. Varerne vil blot blive købt ved grænsen, og den vin, der stadig købes i Danmark, vil være af en ringere kvalitet, end den der købes i dag. SFR har ingen bemærkninger. Tobaksindustrien har ingen bemærkninger. ne vil have en meget begrænset effekt på grænsehandlen, jf. kommentar til Bryggeriforeningen. Skatteministeriet er ikke bekendt med undersøgelser, som skulle dokumentere, at hver 6. flaske vin, der forbruges i Danmark, skulle være grænsehandlet. Ifølge Skatteministeriets seneste undersøgelse er det nærmere hver 10. flaske vin, og de foreløbige undersøgelser for 2010 og 2011 peger på et tilsvarende omfang. Det er ikke Skatteministeriets vurdering, at øgede afgifter skulle resultere i et større forbrug. Her udover er der med dette forslag, som nævnt ovenfor, ikke tale om reelle afgiftsforhøjelser, men udelukkende en indeksering, som fastholder afgiftens reale værdi. Da afgiften udgør en mindre del af den samlede pris, jo dyrere vinen er, vil de dyreste vine opleve den relativt mindste prisstigning som følge af afgiftsændringen. I det omfang at en høj pris er forbundet med en højere kvalitet, vil prisstigningen altså være mindre for disse vine. Afgiftsforhøjelserne tilskynder derfor isoleret set ikke til et skift til vine af en ringere kvalitet. Side 16

17

18

19

20

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Dato 24. november 2011 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Høringssvar til lovforslag L 33 Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 5 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 27-11-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til L 34 Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt 1 Advokatrådet Bryggeriforeningen Ingen bemærkninger Bryggeriforeningen henviser til regeringens målsætning om at lave en provenuneutral omlægning af mineralvandsafgiften.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Indirekte skatter Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar 2012 Lene

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0049 Fremsættes i Folketinget d. 21. november 2011 Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 83 Bilag 5 Offentligt J.nr. 12-0236911 Dato: 23. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 83 - Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende Forslag til lov

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL F R E I T P R A SK UDVALG H E S N Æ GMRER SALG GRÆNSE D E K R A VALG TA 3 ANDEL DEN ABSURDE GRÆNSEHANDEL Grænsehandel er et af de mest absurde trafikmønstre i Danmark. Ikke fordi

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 10 Offentligt J.nr. 2011-231-0049 Dato: 27-11-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende L 33 - forslag til lov

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE. Bedre afgifter. - et afgiftspolitisk udspil

VIDEN VÆKST BALANCE. Bedre afgifter. - et afgiftspolitisk udspil VIDEN VÆKST BALANCE Bedre afgifter - et afgiftspolitisk udspil Positiv effekt på beskæftigelse, eksport og BNP i de kommende år Forord Gennem de seneste årtier er danske virksomheder blevet pålagt stadig

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt 5. maj 2009 JARA/KKo Folketingets Skatteudvalg Att.: Liza Christensen Christiansborg 1240 København K Forårspakke 2.0 L 195-207 DI sendte d. 26. marts en række

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg 30. maj 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz ISBN: 87-90922-63-8 ISBN: 87-90922-64-6 (Internet) Pris: 50 kr. Yderligere eksemplarer

Læs mere