Politisk Økonomisk Beretning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk Økonomisk Beretning 2011"

Transkript

1 Departementet for Finanser Politisk Økonomisk Beretning 2011 FM 2011 / 10

2 Naalakkersuisut er i henhold til budgetloven forpligtet til at fremlægge en årlig Politisk- Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger. Udover at belyse Grønlands Selvstyres økonomi og den generelle udvikling i indtægter og udgifter, er formålet at foretage en analyse af økonomi- og aktivitetsudviklingen på et eller flere centrale udgifts- og indtægtsområder, herunder i forhold til finanslovens forudsætninger. Beretningen har til hensigt at øge informationen om Grønlands Selvstyres økonomi og danne grundlag for en kvalificeret debat om den økonomiske udvikling i Selvstyret og i Grønland som helhed. Beretningen har også til hensigt at synliggøre særlige problemområder og udviklingstendenser, og skal i henhold til lovgivningen have en form, så den kan indgå i Naalakkersuisuts og Inatsisartuts overvejelser om den økonomiske udvikling og prioritering. Naalakkersuisuts nærværende Politisk-Økonomiske Beretning for 2011 skal ses i sammenhæng med Naalakkersuisut s arbejde med det kommende forslag til finanslov for Denne offentliggøres i august

3 Forord Økonomisk Råd udsendte i efteråret 2010 deres første rapport. Rapporten vurderer den økonomiske udvikling i Grønland frem til På baggrund af den forventede befolkningsudvikling konkluderer rapporten, at vores nuværende velfærdssamfund kun kan opretholdes, hvis vi samlet finder 30 mia. kr. frem til 2040 i finansiering. Dette svarer til, at vi hvert år frem til 2040 i gennemsnit skal finde 1 mia. kr. enten i form af besparelser eller nye indtægter. Årsagen er primært, at vores produktion og produktivitet er for lav og den demografiske udvikling, hvor der bliver flere ældre og dermed færre erhvervsaktive. Vi skal således bane vejen for økonomisk vækst. Udfordringen er kolossal og vil berøre samtlige sektorer i vores samfund. Selvstyret, kommunerne, de offentligt ejede selskaber, den private sektor og ikke mindst borgerne skal hver især bidrage til at finansiere fastholdelsen af vores nuværende velfærdssamfund gennem effektivitet og højere rentabilitet. Økonomisk Råds første rapport vil i mange år frem sætte dagsordenen for den økonomiske politik i Grønland. Ethvert tiltag skal således vurderes i forhold til om det bidrager positivt eller negativt til finansieringen af vores velfærdssamfund frem mod Status Quo er ikke en mulighed I 2011 vil Skatte- og Velfærdskommissionen udkomme med deres betænkning. Betænkningen vil indeholde en række anbefalinger til hvorledes vores samfund kan indrettes med henblik på at udvikle og fremtidssikre vores samfund. I Skatte- og Velfærdskommissionens diskussionsoplæg, der kom i foråret 2010, blev det slået fast, at samfundet og borgerne har oplevet mange fremskridt de senere år levetiden er stigende, flere unge får en uddannelse og mange er i beskæftigelse. Men der er også mange og store udfordringer. Nogle af disse deles med andre lande. Globaliseringen skaber nye økonomiske spilleregler, og en aldrende befolkning stiller særlige krav. Der er også en række andre udfordringer. Et særligt udgangspunkt er en stor geografi med en lille og spredt befolkning. Samtidig er den aktuelle situation hverken holdbar menneskeligt, socialt eller økonomisk. 3

4 En selvbærende økonomisk udvikling kræver en bedre uddannet arbejdsstyrke og strukturændringer. Samtidig skal der være gode vilkår for at tiltrække virksomheder og sætte nye erhvervsprojekter i gang. Ganske kort konstaterer Skatte- og Velfærdskommissionen i deres diskussionsoplæg, at det eksisterende system som det grønlandske samfund er bygget op omkring ikke er selvbærende, og efterlader mange uløste problemer. Status quo er således ikke en mulighed. Balancerede forandringer er nødvendige Forårssamlingen 2011 vil være begyndelsen på en lang række samlinger, hvor Inatsisartut skal forholde sig til hvorledes de nødvendige strukturelle ændringer kan gennemføres. En række initiativer vil blive fremlagt på forårssamlingen. De helt store vil være redegørelserne, der følger af Skatte- og Velfærdskommissionens og Transportkommissionens betænkninger. Dertil kommer, at Naalakkersuisut løbende vil præsentere nye initiativer, der udspringer af arbejdet med Den Regionale Udviklingsstrategi, Børne- og Ungestrategien samt Uddannelsesplanen. Disse vil bl.a. være en revidering af fiskeriloven og nye initiativer på uddannelsesområdet herunder særligt folkeskolen. Fælles for disse initiativer vil være, at de ligger op til vanskelige beslutninger, der vil medføre forandringer af vores samfund. Det er her vigtigt at sætte sig det mål, at der med forandringerne sker forbedringer. Udfordringen bliver at finde de balancerede løsninger, der sikrer at Grønland fortsat er et velfærdssamfund også om 30 år. Dette indebærer, at borgerne i Grønland ikke alene sikres adgang til at nyde af velfærdssamfundets goder, men også gives mulighederne og grundlaget for at kunne yde endnu mere til velfærdssamfundets opretholdelse. Dem der kan yde, skal yde. Dette er en grundlæggende samfundspligt. Alternativet at lade stå til er ikke en mulighed. I løbet af ganske få år ville dette medføre et behov for omfattende besparelser, der også vil omfatte nedskæringer på velfærdssamfundets kerneydelser sundhed, uddannelse og social sikring. Dette samfund er der ingen af os der ønsker og for at undgå dette, så skal der ske forandringer i måden vi yder til og nyder fra samfundets goder. Vi skal således alle bidrage til forandringerne, og gør vi det, vil vi komme styrket ud som samfund. Vi kan heller ikke lade stå til i håbet om, at der bliver gjort et kommercielt fund af olie i havet ud for Grønland. 4

5 Selvom sommerens boringer var opløftende og viste spor af olie blev der ikke gjort et kommercielt fund. Og der kan meget vel gå en årrække inden der bliver gjort et kommercielt fund. Dertil kommer, at der er en lang tidshorisont førend et kommercielt oliefund giver det grønlandske samfund et økonomisk afkast, der modsvarer de økonomiske udfordringer vi har med ikke alene at opretholde vores nuværende velfærdssamfund men også at gøre det grønlandske samfund uafhængigt at det danske bloktilskud. På den baggrund er der ingen tvivl om at balancerede forandringer er nødvendige allerede indenfor de kommende år. Med disse ord skal jeg på vegne af Naalakkersuisut overlade Politisk-Økonomisk Beretning 2011 til Inatsisartut og til andre der måtte være interesserede. God læse- og debatlyst Maliina Abelsen Medlem af Naalakkersuisut for Finanser 5

6 Forord Finanspolitikken Langsigtet holdbarhed Den økonomiske situation Konjunktursituationen Den offentlige sektors økonomi Kommunernes økonomi Samfundets gældsætning Sundhed Børn og Unge Uddannelsesområdet Fra førskole, folkeskole og efterskole til et uddannelsesforløb Uddannelsesløfte Modernisering af den offentlige sektor Offentligt ejede selskabers fremadrettede rolle Regional udviklingsstrategi Strukturændringer på erhvervsområdet Væksterhverv Forbedring af rammebetingelserne for fiskerierhvervet Strukturtilpasning i fangererhvervet Strukturtilpasning af landbrugserhvervet Boliger Infrastruktur

7 1. Finanspolitikken 1.1 Langsigtet holdbarhed Den grønlandske økonomi står overfor store udfordringer i de næste årtier. En af de store udfordringer er affødt af den demografiske udvikling. Grønland vil i de næste årtier få væsentligt flere ældre, mens antallet af erhvervsaktive vil begynde at falde. Levetiden for mænd og kvinder stiger, og det betyder også flere ældre. Konsekvensen af befolkningsudviklingen er et stigende pres på offentlige serviceydelser. De næste ti år vil byde på uændrede til svagt stigende offentlige udgifter opgjort i forhold til BNP da antallet af børn og unge vil falde. I perioden fra nu og frem til omkring 2020 er der en forholdsvis gunstig udvikling i forsørgerbyrden. Ganske vist stiger antallet af personer over 65 år med deraf følgende merudgifter til pensioner, sundhedsydelser og pleje. Men samtidig vil der ske et fald i antallet af personer under 17 år med deraf følgende muligheder for at reducere udgifterne til daginstitutioner og folkeskoler m.v. Efter 2020 vil udgifterne dog stige. Fremskrivningerne viser at de offentlige udgifter til pensioner, sundhed og ældrepleje vil blive udsat for et betydeligt pres fra omkring 2020 og frem til Velfærdssamfundet bliver finansieret gennem indtægterne til Landskassen. Lidt over halvdelen af disse indtægter er skatter og afgifter mv. fra økonomisk aktivitet i Grønland. Den anden halvdel af indtægterne består af overførsler fra Danmark og EU i form af bloktilskud, refusioner og tilskud. Igennem mange år er de offentlige indtægter steget mindre end grønlandsk BNP og disponibel BNI. De offentlige indtægter udgør dermed en faldende del af værdiskabelsen. Det skyldes især, at bloktilskuddet fra Danmark er steget mindre end væksten i BNP. Overførslerne er faldet fra at udgøre 38 pct. af BNP i 1994 til 28 pct. af BNP i Der er udsigt til, at denne proces vil fortsætte fremover. De langsigtede fremskrivninger af de offentlige indtægter og udgifter viser en klar tendens til en gradvis forværring af den offentlige saldo. Flere ældre og færre erhvervsaktive vil øge presset på de offentlige serviceudgifter, mens indtægterne til Landskassen vil udgøre en faldende andel af BNP. Disse to forholdsvis sikre tendenser skaber en langsigtet finanspolitisk klemme som er illustreret i nedenstående figur.

8 Figur 1. Den langsigtede finanspolitiske klemme Offentlige udgifter og indtægter Udgangspunkt for modelberegning Pct. af BNP Udgifter Indtægter Anm.: Ekskl. Renter, tillagt salg af varer og tjenester. BNP skønnet i Fremskrivning fra holdbarhedsmodel med 1 pct. produktivitetsvækst. Kilde: Økonomisk Råds rapport, Samlet er der tale om at der oparbejdes et underskud på 30 mia. kr. i hele perioden eller et årligt gennemsnit på 1 mia. kr. Fremskrivningen af den offentlige saldo viser et forløb, som klart er uholdbart. Forskellen mellem udgifterne og indtægterne vil vokse dramatisk frem mod De forventede indtægter er ikke store nok til at finansiere de forventede udgifter. Denne fremskrivning i den offentlige saldo kan ikke blive til virkelighed. Underskud i denne størrelsesorden vil ikke kunne finansieres ved lånoptagelse. Der bliver således hurtigt behov for at foretage finanspolitiske tilpasninger i form af reduktion i udgifterne eller stigning i Landskassens indtægtsgrundlag i perioden frem mod Økonomisk Råd peger på tre mulige retninger, der kan bidrage til at sikre en langsigtet holdbar og troværdig finanspolitik: 1) Udbredelse af beskatningsgrundlaget i Grønland til bredere dele af den økonomiske aktivitet 2) Styring og prioritering af udgiftssiden samt 8

9 3) Strukturreformer, der sigter på større arbejdsudbud og selvforsørgelse blandt personer i de erhvervsaktive aldre. Udfordringen er kolossal og vil berøre samtlige sektorer i vores samfund. Selvstyret, kommunerne, de offentligt ejede selskaber, den private sektor og ikke mindst borgerne skal hver især bidrage til at finansiere fastholdelsen af vores nuværende velfærdssamfund. Økonomisk Råds første rapport vil i mange år frem sætte dagsordenen for den økonomiske politik i Grønland. Ethvert tiltag skal således vurderes i forhold til om det bidrager positivt eller negativt til finansieringen af vores velfærdssamfund frem mod Det er Naalakkersuisuts vurdering, at vi skal bruge tiden frem til 2020 til at gennemføre de ændringer af vores samfund, der kan sikre at vi kan opretholde og udbygge det velfærdssamfund, vi kender i dag. Den demografiske medvind vi har frem til 2020 giver os muligheden for at gennemføre de nødvendige ændringer på en balanceret måde, hvor borgerne i Grønland ikke alene sikres adgang til at nyde af velfærdssamfundets goder, men også gives mulighederne og grundlaget for at kunne yde endnu mere til velfærdssamfundets opretholdelse. De første skridt vil blive diskuteret i løbet af forårssamlingen 2011 og besluttet med Finansloven for 2012, hvor Naalakkersuisut i overensstemmelse med Økonomisk Råds anbefalinger vil arbejde for at konsolidere finanspolitikken yderligere. 9

10 Økonomisk Råd Formandskabets anbefalinger Formandskabet anser forslaget til finanslov for 2011 for at være udtryk for en nødvendig stramning af de offentlige finanser. Det anbefales, at Naalakkersuisut i de kommende år tager yderligere skridt i retning af at konsolidere de offentlige finanser. I det omfang påtænkte besparelser og merindtægter ikke bliver gennemført, vil det blive nødvendigt at finde kompenserende budgetforbedringer for at sikre en ansvarlig linje i finanspolitikken. Det anbefales, at Naalakkersuisut iværksætter en overvågning af udviklingen i samfundets samlede gæld. En stigning i nettogælden i den offentlige sektor og de selvstyreejede selskaber kan kun overvejes, hvis stigningen modsvares af erhvervelse af kommercielt rentable aktiver. Det anbefales, at Naalakkersuisut udarbejder en samlet plan for langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Planen skal indeholde såvel forslag til strukturreformer som mål for udgiftsvækst i hele den offentlige sektor og krav til såvel tilpasninger i de offentlige indtægter. En sådan langsigtet plan skal også indeholde operationelle mål for de offentligt ejede selskabers gæld og soliditet og for opfølgning på planen. Det anbefales, at der iværksættes en styring af folkeskoleområdet, der kan sikre, at udgifterne tilpasses til udviklingen i elevtallene. Det anbefales, at demografiske ændringer generelt indgår i budgetteringen af offentlige udgifter og indtægter. Det anbefales, at folkeskolen indrettes efter, at alle elever uanset bosted skal opnå gode sproglige forudsætninger i dansk og engelsk for at muliggøre, at mange flere unge får en uddannelse. Det anbefales, at dækningen med uddannede lærere med ekspertise i fagene dansk, engelsk og matematik forbedres for børn fra bygder og yderdistrikter, og der sker en modernisering af undervisningen gennem større anvendelse af IKT i undervisningen. Det anbefales, at Selvstyret og kommunerne løbende informerer om de store økonomiske gevinster både for den enkelte og for samfundet i, at flere får en uddannelse. Informationen skal særligt rettes mod de ældste elever i folkeskolen som tegn på, at samfundet forventer af unge, at de gør, hvad de kan for at tage en uddannelse, og at samfundet vil stille uddannelsespladser og kollegier til rådighed. Der anbefales en løbende opfølgning på og offentliggørelse af resultaterne af trintest og afgangsprøver for skolerne i hver enkelt kommune. Det anbefales særskilt, at børn fra bygder og yderdistrikter får en mere effektiv og IKT-støttet undervisning i fremmedsprog. Det anbefales, at der mindst hvert 5. år gennemføres undersøgelse af uddannelsesresultaterne for årgangene fra 1971 og frem for at vurdere indsatsen i folkeskolen i forhold til målet om, at 2/3 skal have en kompetencegivende uddannelse. Kilde: Økonomisk Råds rapport. Oktober

11 1.2 Den økonomiske situation Konjunktursituationen Konjunkturerne i 2008 var gunstige, og væksten skønnes at have været omkring 2,5 pct. Den økonomiske vækst er gået ned i tempo i de seneste år. Vækstskønnene er sammenfattet i tabel 1. Tabel 1. Centrale økonomiske nøgletal for grønlandsk økonomi Realvækst i BNP, pct.* 1,0** 2,5* -2,5* 0,0* 1,0* Medio ledige i byerne, antal * 1.400* Inflationen, pct. 2,8 6,8 1,7 1,9 2,0 DAU-saldoen, mio. kr *Anm.: De med stjerne markerede tal er Formandskabets skøn. Inflationen er opgjort som stigningen i gennemsnittet af forbrugerprisindekset mellem to år. Gennemsnittet for f.eks fastlægges som 0,25*januar 09+0,5*juli ,25*januar 10. For 2011 er indregnet effekten af de foreslåede afgiftsforhøjelser i FFL2011. DAU-saldoen er Selvstyrets skøn. Øvrige tal er fra Grønlands Statistik, statistikbanken. ** Korrigeret. Værdien af den samlede import excl. olieprodukter faldt i 2009 med 6 pct. efter en vækst i 2008 på 17 pct. Udviklingen i importen tyder på, at investeringer og forbrug af varer faldt en del i 2009 efter en stærk stigning i I 1. halvår 2010 var importen ekskl. brændsel 16 pct. højere end i samme periode af Værdien af vareeksporten faldt med 22 pct. i 2009 efter en stigning på 6 pct. i Der har været et fald i eksport af olivin og guldmalm siden Værdien af eksporten af fisk og skaldyr faldt dog også med ca. 20 pct. i 2009 efter en fremgang på 10 pct. i I 1. halvår 2010 var eksporten af fisk og skaldyr 13 pct. højere end i 1. halvår Til gengæld var der næsten ingen eksport af olivin og guldmalm, så den samlede eksport var 5 pct. lavere end året før. Udviklingen i dele af det private forbrug kan vurderes ved hjælp af udviklingen i indførselsafgifterne. Senest blev en række indførselsafgifter øget i efteråret 2007, så udviklingen siden årsskiftet 2007/08 er ikke påvirket af satsændringer, men afspejler udviklingen i selve indførslen af de pågældende varer. Provenuet af afgifterne har været vigende siden da. Specielt har bilsalget og dermed provenuet af bilafgifterne været stadigt stærkt faldende som følge af et fald i bilsalget i 2009 og yderligere i

12 Der er i de seneste år sket en mærkbar forværring af Grønlands finansielle position i forhold til omverdenen. Der er sket et omsving fra nettoindskud til nettogæld i løbet af de seneste år. I 2005 havde det grønlandske samfund et nettoindskud i pengeinstitutter på næsten 1 mia. kr. I juni 2010 var det vendt til en nettogæld på næsten 650 mio. kr. Desuden er låntagningen i realkreditinstitutterne taget betydeligt til. De udestående realkreditlån er steget med mere end 1,4 mia. kr. til lidt over 2,5 mia. kr. fra begyndelsen af 2005 til juni 2010, men tilvæksten bøjede dog tydeligt af i løbet af Over for penge- og realkreditinstitutterne er gælden således steget mere end 3 mia. kr. mere end indlånene siden I den udstrækning gældsætningen afspejler øgede og rentable investeringer er det ikke nødvendigvis et problem. Udviklingen kan imidlertid ikke fortsætte mange år frem i tiden, hvis modstykket især er øget forbrug, underskudsdækning og subsidierede investeringer med et dårligt afkast. Arbejdsløsheden målt ved medioledigheden er steget lidt i løbet af 2009, og tendensen fortsatte i begyndelsen af Det gennemsnitlige antal medioledige faldt fra til personer fra 2005 til 2008, men steg til i Det svarer til 4,3 pct. af den potentielle arbejdsstyrke. I 1. halvår 2010 var antallet af medioledige 210 højere end i 1. halvår 2009, men stigningen i ledigheden fra 2009 til 2010 ophørte stort set i maj og juni. Fiskeriet er den vigtigste eksportorienterede aktivitet i Grønland. Heraf er rejefiskeriet det økonomisk set vigtigste. Grønlandske fartøjer har i en årrække fanget mellem og tons rejer om året, men i 2009 faldt fangsterne med næsten 10 pct. til tons, idet der skete en nedsættelse af rejekvoterne som følge af bekymring for bestandens størrelse. Næstvigtigst er fiskeri af hellefisk. Fangsterne har i de seneste 3 år været i underkanten af tons om året. Rundt regnet 90 pct. af hellefiskene fanges ved Vestgrønland. I de senere år har der igen været et vist fiskeri af torsk, men det er usikkert, om en mere permanent bestand vil udvikle sig. Den biologiske rådgivning er at undgå direkte fiskeri på bestanden i Inflationen har været stærkt påvirket af forhøjelse af en række indførselsafgifter i efteråret 2007 og nogenlunde samtidige huslejeforhøjelser. I juli 2010 var forbrugerpriserne 2,3 pct. højere end året før. Inflationen i 2011 skønnes i tabel 1 at blive 2,0 pct. Stigningen følger af, at de foreslåede afgiftsændringer i nogen grad vil påvirke forbrugerpriserne. Dette er udgangspunktet for arbejdet med at finansiere vores velfærdssamfund i de næste 30 år. Selvom der er udsigt til, at grønlandsk økonomi i løbet af 2010 har bevæget sig ind i en stabiliseringsfase, vil økonomien fortsat være skrøbelig i de kommende år. Væksten ventes i bedste fald at blive beskeden og af en sådan størrelsesorden, at ledigheden ikke kan forventes at blive mærkbart reduceret. Det betyder, at der kan forventes et fortsat pres på Selvstyrets økonomi, og der skal prioriteres skarpt mellem de forskellige offentlige udgiftsområder. I en sådan situation er det 12

13 særligt vigtigt, at der prioriteres midler til områder, som kan bidrage til at løse det langsigtede holdbarhedsproblem, og det vil især sige uddannelse og smidiggørelse af arbejdsmarkedet Den offentlige sektors økonomi Den offentlige sektor fylder den største del af samfundsøkonomien. En sund økonomi i den offentlige sektor er derfor afgørende for at kunne skabe langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Indtægter og udgifter i Grønlands Selvstyre og i kommunerne i perioden fra 2006 til 2014 er vist i nedenstående tabel. I Finansloven for 2010 og frem til 2014 er der budgetteret med et samlet underskud på DAUsaldoen på i alt 722 mio. kr. Kommunerne budgetter i samme periode med et underskud på 119 mio. kr. Samlet har den offentlige sektor haft et underskud siden Det største underskud er realiseret i Tabel 2: Økonomiske nøgletal for den offentlige sektor Landskassens Udgifter heraf anlæg Landskassens Indtægter DAU-saldo Kommunernes Udgifter heraf anlæg Kommunernes Indtægter Resultat Kilder: FL2010 & FL2011, samt KANUKOKAs budgetter og regnskab. = Budgettal Selvstyrets økonomi Finanslovene i 2010 og i 2011 er udarbejdet med et mål om en budgetteret balance på drift og anlæg. Dette er opnået. Selvstyret har givet store udlån til Nukissiorfiit til anlæggelsen af vandkraftværker i Sisimiut og i Ilulissat. Disse udlån gør at Selvstyrets samlede DAU resultat er negativt. Et samlet underskud på DAU saldoen er ikke problematisk så længe der er balance på drift og anlæg og udlånene er til projekter som er samfundsøkonomisk rentable. 13

14 Naalakkersuisut har med finanslovene 2010 og 2011 lagt op til en forstærket indsats på børn og unge området, sundhedsvæsenet og indenfor boligbyggeriet. Samtidig er der gennemført en række besparelser og socialt balancerede skatteforhøjelser for at sikre balancen i økonomien. En konsekvens af de senere års DAU underskud er en faldende likviditet i landskassen. Likviditetens forventede udvikling fremgår af nedenstående oversigt. Tabel 3. Grønlands Selvstyres forventede likviditetsudvikling (mio. kr.) Likviditet primo 1.049,5 949,2 838,6 808,8 DAU-resultat 200,3 210,6 129,8-46,3 Afløb A&R-fond Likviditet ultimo 749,2 638,6 608,8 755,1 Årligt lånebehov Kilde: Departementet for Finanser Landskassen skal til enhver tid have en likviditet der svarer til 10 % af omsætningen. Det vil sige ca mio.kr. Dette princip er begrundet i, at der kan være store udsving ved udbetaling af lønninger m.v. som kræver en minimumslikviditet. På den baggrund har det i 2010 været nødvendigt at optage et lån på 250 mio. kr. Lånet er optaget hos Nordisk Investeringsbank til finansiering af vandkraftværket i Sisimiut. Tilbagebetalingstiden på lånet er 15½ år, hvor de første 5 år er afdragsfrie, mens de sidste 10½ år indeholder betaling af både afdrag og renter. Låneaftalen pålægger Selvstyret nogle forpligtelser, som giver Nordisk Investeringsbank sikkerhed for at Selvstyret med rimelighed kan forventes at tilbagebetale lånet. I henhold til aftalen må Selvstyret på intet tidspunkt have en samlet rentebærende nettogæld på mere end 20 % af de årlige indtægter. Da landskassens likvide beholdning i øjeblikket er større end den langfristede gæld, er nettogælden negativ. Tabel 4. Oversigt over nettogæld og lånemuligheder i medfør af låneaftale med NIB Poster (mio. kr.) Indtægter i alt % heraf Langfristet gæld Likvide- og Fondsbeholdninger

15 Nettogæld Kilde: Landskassens Regnskab 2009 og FL2011 Tabellen viser de forskellige dele der tilsammen giver nettogælden, som bruges til beregning af lånemaksimum. Der vil i 2011 og de følgende år kunne optages yderligere lån op til 1,56 mia. kr. før grænsen på 20 % af de samlede indtægter bliver nået. Såfremt Selvstyret ønsker, at optage lån ud over denne grænse på 20 % af indtægterne skal Nordisk Investeringsbank godkende dette. Klausulen forhindrer således ikke Selvstyret i at foretage samfundsmæssigt rentable investeringer i fremtiden. For at sikre tilstrækkelig likviditet i en periode med underskud på DAU saldoen vil det blive nødvendigt at låne op til yderligere 600 mio. kr. i årene Kommunernes økonomi Kommunerne har de seneste år været udfordret af kommunesammenlægningerne. Samtidig har konjuktur- og befolkningsudviklingen givet en særlig udfordring i Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia. Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia forhøjede begge kommuneskatten fra 27 til 28 % ved indgangen til 2011, mens de kommunale skattesatser i Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq fortsat er på 25 %. Forhøjelsen af de kommunale skattesatser i Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia har primært baggrund i forfalden skattegæld til Selvstyret. Skattegælden vedrører for meget udbetalt a conto skatteafregning i forhold til de faktisk realiserede skatteindtægter. Det er især for 2009, at Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia har fået for meget udbetalt i a conto skat i forhold til de faktisk realiserede skatteindtægter. Denne afvigelse har baggrund i konjunkturudviklingen i Disse kommuner er i særlig grad ramt af tilbagegangen i fiskerisektoren og turismen, ligesom den midlertidige lukning af guldminen i Nalunaq påvirker Kommune Kujalleq negativt. Skattegælden medførte, at Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia i slutningen af 2010 hver skulle betale henholdsvis 37,6 og 31,5 mio. kr. til Selvstyret. Naalakkersuisut bemyndigede derfor disse kommuner til at optage et banklån af tilsvarende størrelsesorden. Forhøjelsen af de kommunale skattesatser fra 27 til 28 % forventes at betyde et årligt merprovenu på ca. 8 mio. kr. for Kommune Kujalleq og godt 17 mio. kr. Qaasuitsup Kommunia. Forhøjelsen af de kommunale skattesatser forventes i kombination med gennemførelse af besparelser i disse 15

16 kommuner, at være tilstrækkelig til at skabe en holdbar forbedring af disse kommuners økonomi på kort sigt. Både Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia har over en længere årrække oplevet en nedgang i deres befolkningstal, mens Qeqqata Kommunia og specielt Kommuneqarik Sermersooq omvendt har haft en stigning i deres befolkningstal. Nedgangen i befolkningstallene i Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia forringer disse kommuners indtægtsgrundlag. På den baggrund er det nødvendigt, at Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia tager beslutninger med henblik på at tilpasse deres serviceapparat til nedgangen i befolkningstallet. Som Skatte- og Velfærdskommissionen beskrev sidste forår er status quo ikke en mulighed, og hvis de kommunale serviceapparater ikke tilpasses vil der mangle et væsentligt bidrag til at løse den finanspolitiske klemme, som beskrevet i afsnit 1.1. Naalakkersuisut forventer at løsningen af disse særlige udfordringer vil blive et tema i forbindelse med bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne. Restanceudviklingen Likviditeten både i Landskassen og i de kommunale kasser er generelt under pres. Dette pres forstærkes af borgernes restancer til det offentlige, der samlet er på ca. 937 mio. kr. Restancerne fordeler sig med ca. 440 mio. kr. til Selvstyret og ca. 402 mio. kr. til kommunerne. Resten fordeler sig primært til offentligt ejede virksomheder. Se Bilag A, Tabel A4. Figur 2. Den samlede restanceudvikling fra august 2008 til januar Restanceudviklingen Millioner jun-2008 dec-2008 jun-2009 dec-2009 jun-2010 dec-2010 Kilde: Skattestyrelsen 16

17 Den nedadgående udvikling i 2009 er udtryk for at Skattestyrelsen forbedrede inddrivelsen af indeholdte A-skatter. Til gengæld er der en foruroligende udvikling for så vidt angår gælden til de grønlandske kommuner, hvilket slår igennem i De kommunale krav indgår i øjeblikket i et sådant antal, at intet pantefogedretligt system kan følge med i håndteringen af dem, når borgernes retssikkerhedsgarantier skal iagttages. De kommunale krav er især underholdningsbidrag, betaling for børn anbragt udenfor hjemmet samt hjælp med tilbagebetalingspligt. En stor del af de kommunale krav vedrører ganske små beløb, for eksempel renovationsregninger der udgør 25 % af sagerne, men beløbsmæssigt kun udgør 2 % af de samlede restancer. Problemet med det store antal af sager, der hver især kun vedrører ganske små beløb, er at de som udgangspunkt kræver de samme administrative ressourcer at håndtere. For at kunne bruge Inddrivelsesmyndighedens ressourcer mere målrettet er Skattestyrelsen gået i gang med at kortlægge hvor der overhovedet er potentielle inddrivelsesmuligheder. Skattestyrelsen har i forbindelse med Skatte- og Velfærdskommissionens arbejde foretaget en række særkørsler, hvor restancerne er sammenholdt med de enkelte restanters indkomster. Ud fra disse særkørsler vurderes det, at op mod 80 % af underholdsbidragene, betaling for børn anbragt udenfor hjemmet samt hjælp med tilbagebetalingspligt må anses for uerholdelige. På denne baggrund må det konstateres, at en del restancer skyldes borgernes manglende betalingsevne. Men udviklingen indenfor bl.a. de kommunale restancer på renovation, hvor den enkelte restance er ca. 240 kr. er snarere et udtryk for manglende betalingsvilje. Som et skridt til at imødegå udviklingen, vil Naalakkersuisut på forårssamlingen 2011 fremsætte et lovforslag, der giver det offentlige mulighed for direkte at kræve, at betaling for en række offentlige serviceydelser (renovations-, skorstensfejnings- og daginstitutionsbetaling med videre) kan kræves tilmeldt til Betalingsservice. Dette tiltag forventes at løse noget af problemet, men kan ikke eliminere det helt. 1.3 Samfundets gældsætning Informationer baseret på 1) lån og indestående i pengeinstitutter i Grønland, Færøerne og Danmark, 2) lån ydet af realkreditinstitutter i Danmark, 3) de offentligt ejede selskabers gæld og 4) den offentlige sektors gæld giver et entydigt billede af, at samfundets samlede gældsætning er stigende. 17

18 Lån og bankindeståender Figur 3 viser indskud fra og udlån til husholdninger, virksomheder og offentlig sektor i Grønland fra pengeinstitutter i Kongeriget. Der ses et markant omsving fra nettoindskud til nettogæld i løbet af de seneste år som følge af stigende låntagning frem til 2009 og vigende indlån i en lidt længere periode. I 2005 havde borgere og virksomheder og det offentlige et nettoindskud i pengeinstitutter på næsten 1 mia. kr. I juni 2010 var det vendt til en nettogæld på næsten 650 mio. kr. Figur 3. Grønlandske, Færøske og Danske pengeinstitutters udlån og indlån fra Grønland. 6 Mia. Kr Udlån Indlån Anm.: Tallene er opgjort ekskl. Udlån og indlån med MFIer. Sidste observation er 2. kvartal Kilde: Økonomisk Råds Rapport, 2010 / Danmarks Nationalbank. Lån i realkreditinstitutter Samtidig er låntagningen i realkreditinstitutterne taget betydeligt til, jf. figur 4. Det drejer sig især om lån til ejerboliger, overvejende de såkaldt 20/20/60-boliger, hvor selvstyret finansierer 20 pct., kommunen andre 20 pct., og 60 pct. finansieres af ejeren, typisk via realkreditlån. De udestående realkreditlån er steget med mere end 1,4 mia. kr. til lidt over 2,5 mia. kr. fra begyndelsen af 2005 til juni 2010, men tilvæksten bøjede dog tydeligt af i løbet af Det stemmer i hovedtræk med, at antallet af færdigbyggede boliger i 2009 var lavere end i 2007 og

19 Figur 4. Danske realkreditinstitutioners udlån til Grønland fordelt på ejendomskategori. Mia. Kr. 3 2,5 2 1,5 1 0, Ejerboliger I alt Anm.: Sidste observation er 2. kvartal Kilde: Økonomisk Råds rapport, 2010 / Finanstilsynet. Over for penge- og realkreditinstitutterne er gælden således steget mere end 3 mia. kr. mere end indlånene siden Gældsopbygningen afspejler i høj grad byggeri af nye ejerboliger. Hastigheden i gældsopbygningen har dog været aftagende, idet stigningen i nettogælden på 600 mio. kr. fra juni 2009 til juni 2010 var mindre end gældsopbygningen året før. Gæld i offentligt ejede selskaber Gælden i de helt og delvist offentligt ejede selskaber er efter en top i 2008 faldet i Gælden vil stige i de kommende år som følge af at Royal Arctic Line A/S får gennemført sit vedtagne nybygningsprogram og i takt med at Illuut A/S s igangsatte boligbyggerier bliver færdige. Desuden forventer Air Greenland at investere i nye fly og helikoptere i de kommende år, der skal fremmedfinansieres. 19

20 Om Royal Greenland A/S skal det særligt bemærkes, at selskabet i 2009 fik tilført 500 mio. kr. i alt fra Landskassen fordi gælden var blevet så stor, at långivere stillede større krav til soliditeten. Der er siden 2009 sket en konsolidering i selskabet, men igen i regnskabsåret 2009/10 er der sket en stigning på 117 mio. kr. i den rentebærende gæld. Der foretages en nøje overvågning af gældsudviklingen i selskabet for at undgå, at der igen bliver stillet krav om kapitaltilførsel fra Landskassen. Tabel 5. Udviklingen i den nettorentebærende gæld for de offentligt ejede aktieselskaber Nettorentebærende gæld i mio. kr Air Greenland A/S Royal Arctic Line A/S Tele Greenland A/S KNI A/S Royal Greenland A/S A/S Boligselskabet INI Great Greenland A/S Greenland Development A/S Greenland Venture A/S Grønlands Turist og Erhvervsråd A/S Inuit Service Company A/S NunaMinerals A/S NunaOil A/S I alt Anm.: Det skal bemærkes at Illuut A/S ikke er medtaget, da selskabet endnu ikke har aflagt sit første årsregnskab. GrønlandsBanken A/S, som selstyret ejer 13,7 % af, er heller ikke medtaget, da begrebet nettorentebærende gæld og udregningsmetoden ikke passer godt på en finansiel institution. Kilde: Grønlands Selvstyre, Formandens Departement Den offentlige sektors gældsætning Gælden i den offentlige sektor, dvs. Selvstyret og kommunerne er fortsat beskeden. Selvstyret har som tidligere nævnt optaget et udlandslån på 250 mio. kr. i 2010 og forventer at optage yderligere lån på niveauet 600 mio. kr. frem til Kommunerne har en samlet gæld på ca. 157 mio. kr. (Januar 2010) Men det grønlandske samfund står overfor beslutninger om igangsættelse af en række projekter der kan ændre den offentlige sektors gældssætning fundamentalt. Hvorvidt projekterne realiseres afhænger bl.a. af den fremtidige udvikling i råstofefterforskningen og Alcoa-projektet samt 20

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum 21. Februar 2015 Indhold Koalitionsaftalen i et

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

Oplæg til Naalakkersuisut

Oplæg til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer 27. januar 2015 Sagsnummer: 2015-110613 Ad dagsordenspunkt: Oplæg til Naalakkersuisut Mål og principper for den økonomiske politik Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi 139 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Grønland blev kun i beskedent omfang påvirket af den internationale økonomiske krise,

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING NATIONALREGNSKAB OG HANDELSBALANCE Grønland står over for

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Naalakkersuisut skal i henhold til budgetloven fremlægge en årlig Politisk-Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Stor forskel mellem offentlig nulvækst og borgernes serviceforventninger

Stor forskel mellem offentlig nulvækst og borgernes serviceforventninger Stor forskel mellem offentlig nulvækst og borgernes serviceforventninger Borgerne vil forvente, at den offentlige service stiger i takt med velstands- og befolkningsudviklingen. Som den tidligere VK-regering

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Grønland står over for betydelige økonomiske problemer.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere