Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få succes i de lokale uddannelsesudvalg"

Transkript

1 Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

2 forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne. Dette har givet nye muligheder for medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg og stiller samtidig nye krav til medlemmernes indsigt i den nye lov. For at få maksimal indflydelse gælder det om at være godt klædt på. I denne pjece giver vi en række gode råd til LUU, der kan medvirke til at styrke samarbejdet med skolerne. Ifølge erhvervsuddannelsesloven er det de lokale uddannelsesudvalgs opgave at fastlægge undervisningens nærmere indhold inden for de enkelte uddannelser, følge behovet for fornyelse og fremkomme med forslag hertil. rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. indstille til skolen, hvilke valgfag af lokal betydning, der bør udbydes på skolen. Som det fremgår af loven, er LUU s tre væsentligste arbejdsområder ret brede. Til hvert område knytter sig en række forskellige delopgaver, som LUU-medlemmer bør kende til. I denne pjece giver vi en række bud på, hvad LUU kan arbejde med. Der er tale om en inspirationsliste, som vi håber, at uddannelsesudvalgene kan bruge aktivt til at sætte nye punkter på dagsordenen.

3 1: Undervisningens indhold Uddannelsesordningen og kompetencemål En af de væsentlige opgaver for LUU er at fastlægge undervisningens indhold. Her er der sket en række ændringer som følge af reformen. Der er indført mere målstyring og mindre tidsstyring af uddannelserne, hvilket giver bedre mulighed for lokal fleksibilitet og tilpasning. Eleverne kan opnå målene i en uddannelse på forskellig måde og i forskelligt tempo. Uddannelsesordningen erstatter den tidligere vejledning. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Her fastlægges en række overordnede kompetencemål, som eleven skal opnå. Der vil være tale om mål, som eleven skal opnå for at kvalificere sig til første skoleperiode på hovedforløbet, og mål, som eleven skal opnå for at modtage et svendebrev. Den lokale undervisningsplan beskriver så, hvordan skolen konkret gennemfører undervisningen for at sikre, at eleverne når de ønskede kompetencemål i de enkelte skoleår. Uddannelsesordningen er ikke så detaljeret beskrevet som vejledningen, hvilket giver flere frihedsgrader til skolerne i forbindelse med udformning af den konkrete undervisning. Diskutér den nye uddannelsesordning grundigt igennem, så I får en ensartet forståelse af indholdet. Hvordan vil I fortolke de enkelte kompetencemål? Kontakt evt. det faglige udvalg og bed dem om at uddybe målene. 3

4 Lokale undervisningsplaner En meget vigtig opgave for det lokale uddannelsesudvalg er i samarbejde med skolen at fastlægge indholdet i undervisningsplanen inden for udvalgets område. Her er det vigtigt at have en fælles forståelse for, hvordan en undervisningsplan skal opbygges, se ud, fungere, og hvordan den skal udarbejdes. Diskutér og fastlæg krav til udformningen af undervisningsplanen. herunder hvor detaljeret den skal være. Få evt. inspiration fra andre skoler. Uddannelsesudvalget bør deltage i den løbende justering af planens udformning og indhold. Udannelsesudvalgets opgave er desuden at være sparringspartner i forbindelse med beskrivelse af undervisningens nærmere mål, indhold og tilrettelæggelse. Endelig skal uddannelsesudvalget sikre, at de centrale ændringer i uddannelserne, som kommer fra de faglige udvalg, indarbejdes i uddannelserne. Skolen skal sørge for løbende fornyelse og ændringer af planen i samarbejde med LUU. Gør undervisningens mål, indhold og tilrettelæggelse til et fast punkt på dagsordenen. Diskutér løbende, hvordan de enkelte elementer i undervisningen bidrager til at opfylde målet. Kom med forslag til fornyelse af undervisningen. Diskutér, hvordan nye ændringer fra de faglige udvalg kan indføres i undervisningen. 4

5 Indledende kompetenceafklaring Skolerne skal kompetenceafklare den enkelte elev ved indgangen til uddannelsesforløbet inden for de første 2 uger. Kompetenceafklaringen skal bl.a. afgøre, om eleven kan få merit for hele eller dele af grundforløbet, eller om eleven skal tilbydes et længerevarende grundforløb. Få en grundig snak med skolen om, hvordan den gennemfører kompetenceafklaringen. Kom med forslag til, hvordan man kan styrke den. Den personlige uddannelsesplan Eleven skal have en personlig uddannelsesplan. Skolen har ansvaret for at udarbejde planen ved starten af uddannelsesforløbet i samarbejde med eleven og en evt. praktikvirksomhed. Kompetencevurderingen skal indgå i grundlaget for planen. Der skal tages stilling til grundforløbets indhold og varighed, valg af grundforløbspakke og evt. godskrivning af dele af grundforløbet. Elever kan fremover vælge at udskifte et fag eller et niveau i undervisningen, hvis de ønsker at kvalificere sig til at læse videre. Elevplan skal hvis skolen har det anvendes til at oprette og ajourføre elevens personlige uddannelsesplan. LUU bør have et indblik i uddannelsesplanerne i form af udskrifter fra Elevplan. Drøft løbende udvalgte planer med henblik på at vurdere elevernes udvikling. 5

6 Grundforløbet Med reformen blev grundforløbet mere fleksibelt. Det skal i højere grad tilpasses den enkelte elevs forudsætninger. Eleven skal introduceres til en eller flere ønskede uddannelser og skal møde relevant faglighed i praktiske sammenhænge. Skolen kan fx i den valgfri undervisning tilbyde korte virksomhedsophold på højst 1 uge. Skolerne skal tillige udbyde særligt strukturerede grundforløb - de såkaldte grundforløbspakker - for uafklarede elever og elever med svage uddannelsesforudsætninger. Desuden skal skolen tilbyde grundforløbspakker til afklarede elever med realistisk uddannelsesvalg. Få en grundig drøftelse af, hvordan skolen i grundforløbet kan sætte mere fokus på, at eleverne får individuelle, praksisnære forløb. Tilbyd eventuelt at hjælpe med at finde virksomheder, der kan tage elever på korte virksomhedsophold. Diskutér, hvordan grundforløbspakkerne skal sammensættes. Skolerne skal løbende foretage en bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt i grundforløbet. Diskutér, hvilke metoder man bør indføre for at sikre en bedre løbende bedømmelse af elevernes udvikling i grundforløbet. Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve. De nærmere rammer for projektet og prøven skal fastlægges i skolens lokale undervisningsplan. Fastlæg i LUU de nærmere regler og procedurer for grundforløbsprojektet og prøven. 6

7 Kompetencevurdering i ny mesterlære I den ny mesterlære foretager skolen sammen med praktikvirksomheden en kompetencevurdering af eleven ved afslutningen af første år i praktikvirksomheden. Som led i kompetencevurderingen løser eleven en praktisk opgave, udarbejdet af praktikvirksomheden og skolen i fællesskab. Den praktiske prøve tager udgangspunkt i den praktiske oplæring. Opgaven løses så vidt muligt i virksomheden, men kan evt. løses på skolen, efter aftale mellem elev, virksomhed og skole. Diskutér rammerne for skolens kompetencevurdering i ny mesterlære. Kom med forslag til, hvordan den praktiske prøve kan gennemføres. 7

8 Grundfag Undervisningen skal være mere helhedsorienteret. Det betyder, at undervisningen i grundfag skal tilrettelægges i sammenhæng med områdefag og specialefag, så eleven opnår indsigt og færdigheder i grundfaget og dets faktiske anvendelse. Tal med lærerne om, hvordan de sikrer, at eleverne får en helhedsorienteret undervisning, hvor de teoretiske og praktiske fag integreres. Tag evt. samtaler med eleverne for at vurdere, hvordan nye tiltag virker. Valgfag Den enkelte skole fastsætter, hvilke valgfag der skal udbydes. Skolen skal dog altid tilbyde undervisning i mindst ét fremmedsprog ud over engelsk. Desuden skal man tilbyde undervisning i etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med tilslutning til et valgfag, skal skolen henvise eleven til andre skoler. Skolen skal tilbyde fag og niveauer, der har betydning for elevernes mulighed for videreuddannelse og for adgangen til de videregående uddannelser. LUU kan tage ansvar for at udvikle ideer til lokale valgfag på hovedforløbet, dvs. valgfag med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområder. Kom med forslag til valgfag og niveauer, som I mener, bør udbydes. Der skal tages hensyn til det lokale erhvervslivs behov. Desuden skal der skal være tilbud til elever, der ønsker at læse videre. 8

9 Kvalitetssikring af undervisningen Skolen skal have et kvalitetssikringssystem, som måler kvaliteten af uddannelsens skoledel. Der skal opstilles en procedure for selvevaluering af udvalgte områder på skolen. LUU skal inddrages i selvevalueringen og i arbejdet med opfølgning. Skolen skal bl.a. udarbejde en handlingsplan for bedre gennemførelsesprocenter. Skolen skal løbende indsamle informationer og dokumentere sine resultater, herunder især indsatsen for at øge elevernes gennemførelsesprocent. Skolen skal på hjemmesiden dokumentere, hvordan man håndterer kvalitetsarbejdet. LUU s deltagelse i kvalitetsarbejdet og bedømmelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Sæt skolens procedurer for kvalitetssikring og selvevaluering på dagsordenen i uddannelsesudvalget. Diskutér, hvordan LUU kan informeres og inddrages i kvalitetsarbejdet. Kom med forslag, der kan medvirke til at øge elevernes gennemførelsesprocent. Foretag en gennemgang af beskrivelsen af kvalitetsarbejdet på skolens hjemmeside. Kom med forslag til ændringer, hvor det er nødvendigt. Skolens bedømmelsesplan Skolen foretager løbende en bedømmelse af elevens præstationer i henhold til skolens bedømmelsesplan. Kravet til bedømmelse indebærer, at prøveformerne samlet skal tilgodese uddannelsens formål, og skal sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eleverne. LUU skal i den forbindelse rådgive skolen i forbindelse med bedømmelse og valg af prøveformer. Specielt skal der i den lokale undervisningsplan tages stilling til, hvordan valgfagene bedømmes. Få en grundig gennemgang af skolens bedømmelsesplan. Diskutér den jævnligt og kom med input til planen og nye prøveformer. Tag særligt stilling til, hvordan valgfagene skal bedømmes. 9

10 2: Generel rådgivning om uddannelserne Internationalisering og innovation Erhvervsuddannelserne skal lægge vægt på at styrke elevernes selvstændighedskultur, innovative og kreative evner og deres internationale kompetencer. Dels ved at sikre, at eleven i sin uddannelsestid deltager i mindst ét projekt, der styrker elevens innovative kompetencer. Dels ved at forbedre elevernes muligheder for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Desuden skal eleverne deltage i mindst ét projekt, som bidrager til udviklingen af deres internationale kompetencer. Diskutér, hvordan I sammen med lærerne kan indføre undervisningsmetoder, emner og lignende, som kan fremme innovative og internationale kompetencer. Prøv sammen med lærerne at opfordre og støtte flere elever til at deltage i udenlandske skole- eller praktikophold. 10

11 fornyelse af uddannelserne Uddannelserne skal opdateres stadig oftere, bl.a. som følge af den teknologiske udvikling og globaliseringen. LUU bør hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til at opfange nye kompetencebehov i erhvervslivet. En opgave for LUU er at vurdere kompetencebehovene på et mere overordnet niveau og bidrage til løbende fornyelse af uddannelsernes kompetencemål. Hvordan kan man på det konkrete niveau indarbejde nye kompetencekrav i undervisningen? LUU s opgave er at tage initiativer til fornyelse og udvikling af uddannelserne og undervisningen. Fastlæg en procedure for, hvordan I vil indsamle ny viden om uddannelsesbehov i det lokale erhvervsliv. Man kan fx invitere virksomheder på besøg i udvalget, tage på virksomhedsbesøg eller studere jobannoncer. Sammenfat jeres vurderinger og send dem til det faglige udvalg. Overvej også, hvordan man kan indarbejde nye kompetencekrav i undervisningen. 11

12 Lærerkvalifikationer De lokale uddannelsesudvalg bør til stadighed forholde sig aktivt til, hvordan lærerkvalifikationerne er. Uddannelsesudvalget skal løbende inddrages i, hvordan lærerne opnår passende indsigt i de relevante erhvervsområder. Invitér lærerne til at fortælle lidt om deres undervisning. Diskutér ny viden og nye metoder med lærerne. Foreslå evt. efteruddannelseskurser og virksomhedsbesøg. Kontaktlærere og mentorer Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb. Desuden skal skolen sikre social, personlig og psykologisk rådgivning, evt. i samarbejde med andre skoler eller myndigheder. Følg indsatsen med kontaktlærernes og mentorernes arbejde, bl.a. for at se, om der er behov for at justere i tilrettelæggelsen af undervisningen. 12

13 3: Samspil mellem erhvervsliv og skole Samspillet med praktikvirksomhederne En af LUU s opgaver er at vurdere, hvordan man kan forbedre samspillet mellem skolen og de lokale praktikvirksomheder. Uddannelsesudvalget kan i den forbindelse særligt overveje, hvordan man kan styrke vekseluddannelsesprincippet. Målet er at skabe bedre sammenhæng mellem skolens undervisning og virksomhedernes oplæring af elever. Dette kan fx ske ved, at lærerne besøger lokalområdets virksomheder eller ved at invitere praktikvirksomheder til forskellige arrangementer på skolen. Uddannelsesudvalget har en vigtig rolle at spille, når det gælder om at styrke samspillet mellem skolen og virksomhederne. Opstil fx en række forslag til, hvordan man kan styrke dialogen mellem lærerne og virksomhederne. Der er stor tilfredshed i virksomhederne med den øgede dialog i den ny mesterlære. Invitér fx praktikvirksomheder til møde i udvalget og hør deres mening. Formidling af praktikpladser LUU skal sammen skolen, det faglige udvalg m.fl. foretage et opsøgende arbejde i forhold til at skaffe flere praktikpladser. Det opsøgende arbejde kan fx foregå ved virksomhedsbesøg, informationsmøder eller lignende. Uddannelsesudvalget kan også medvirke til godkendelse af virksomheder i lokalområdet. Drøft med skolen, hvordan uddannelsesudvalget kan være aktivt opsøgende i forhold til at skaffe nye praktikpladsmuligheder. Der kan evt. formuleres et konkret projekt. 13

14 Behandling af klager LUU skal tage sig af klager fra elever vedrørende praktikpladserne. Generelt er det dog en fordel, at uddannelsesudvalget har kendskab til klager, der er indsendt til skolen, selvom det er skolen, der skal agere på klagerne. Klager er et vigtigt redskab til at drøfte evt. justeringer af undervisningen, samarbejdet eller lignende. LUU skal have udarbejdet en procedure for, hvordan man håndterer klager over praktikstederne. Uddannelsesudvalget kan opfordre skolen til at videresende alle klager i kopi til udvalget, således at man kan drøfte evt. ændringer. Praktikplan og praktikerklæringen Praktikvirksomheden skal fastlægge en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion. Virksomheden arbejder sammen med skolen om at fastlægge elevens personlige uddannelsesplan. Uddannelsesudvalget kan med fordel bidrage til at motivere flere praktikvirksomheder til at udarbejde egentlige uddannelsesplaner for praktikken. Overvej, hvordan man kan fremme arbejdet med uddannelsesplaner for praktikuddannelsen, så der kommer bedre sammenhæng mellem skole- og praktikdelen. Følg op på, i hvilken udstrækning eleverne når deres mål i praktikperioden. Praktikerklæringen underskrives af virksomheden i samarbejde med eleven. Erklæringen skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden. Og som noget nyt, om eleven har nået målene for praktikperioden. Hertil kommer virksomhedens vurdering af elevens behov for ekstra skoleundervisning og praktikuddannelse. 14

15 Kvalitetssikring af praktikdelen Der er kommet øget fokus på kvalitetsarbejdet i uddannelserne. I den forbindelse skal LUU bidrage med forslag til, hvordan man kan foretage en løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikdelen. Uddannelsesudvalget skal bl.a. følge udviklingen i større elevgruppers gennemførelse af praktikuddannelsen. Man kan med fordel spille en aktiv rolle og være med til at udvikle kvaliteten i praktikken. Brug fx mulighederne i TrænerGuiden (www.traenerguide.dk). Desuden kan man opfordre skolen til at udbyde træner- eller læremesterkurser. Fastlæg, hvad uddannelsesudvalget forstår ved god kvalitet i praktikken. Hvordan kan LUU medvirke til at styrke kvaliteten af den praktiske oplæring i de lokale virksomheder? Få en grundig gennemgang af TrænerGuiden. Overvej, hvordan man kan udbrede kendskabet til TrænerGuiden og evt. træner/læremesterkurser. Elevplan Elevplan er et obligatorisk redskab på alle erhvervsskoler, der har EASY-systemet. Det er et planlægningsværktøj, der kan være til stor gavn for praktikvirksomhederne. Samtidig kan Elevplan føre til en bedre sammenhæng mellem elevens skole- og praktikdel. LUU-medlemmerne bør derfor sætte sig godt ind i Elevplans muligheder. Arbejd aktivt for at udbrede kendskabet til og brugen af Elevplan i virksomhederne. I 2008 kom der helt nye funktioner i Elevplan, udviklet specielt til virksomhederne. Her ligger en oplagt markedsføringsopgave for LUU.

16

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 45543 Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere