Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt."

Transkript

1 Forslag til arbejdsplan for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien. Arbejdsplanen er udarbejdet af bestyrelse og udvalg. Og forelægges til vedtagelse på generalforsamling den 30. oktober 2013 Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt. Dette skal ske ved: Arbejdspladsbesøg: Faglige sekretærers arbejdspladsbesøg efter anmodning fra medlemmer. Uopfordret arbejdspladsbesøg. Vores geografiske område er opdelt i en række områder, hvor bestyrelsesmedlemmer og faglige sekretærer er tildelt ansvar for overvågning, registrering og besøg. Arbejdet skal evalueres og reorganiseres. Kontinuerlige arbejdspladsbesøg, herudover skal alle valgte, ansatte og bestyrelsen i fagforeningen samlet ud af huset og på pladsbesøg minimum 2 gange årligt. Frokostmøder gennemføres på udvalgte områder. Organisering: Fagforeningen arbejder ud fra principperne i organiseringsstrategien og alle skal uddannes i organisering og medlemsinddragelse. Hovedprincipperne er: Lyt til kollagerne på den enkelte arbejdsplads/firma og find frem til hvad de finder vigtigt. Find meningsdannerne på den enkelte arbejdsplads/firma og inddrag dem i løsning af problemerne, således at fagforeningens indsats i højere grad bliver at rådgive og vejlede. Få kollagernes hjælp til at registrer medlemmerne. Få kollegernes hjælp til at organiserer medlemmer. Få kollegers resultater og succeser til at spredes til inspiration. Der opstilles konkrete mål for udvikling af klubber og netværk i udvalgte firmaer, arbejdspladser og på konkrete fagområder. Klubber og netværkernes opgaver bliver i højere grad selv at løse de konkrete opgaver på arbejdspladserne, samtidig med en målsætning om en forøgelse af organisationsprocenten forfølges. Mål som resultater skal være synlige og anvendes til at anspore og inspirerer til yderligere indsats. For at styrke og udvikle organiseringsindsatsen arbejdes der med at styrke organiseringsteamet. På byggeområdet skal, så meget som muligt, af besøgs- og organiseringsindsatsen koordineres med de øvrige organisationer i Byggefagenes Samvirke. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

2 Aktionsudvalg: Med repræsentation fra grupperne og ungdommen nedsætter bestyrelsen et aktionsudvalg, hvis formål er at understøtte det faglige og politiske arbejde gennem aktionsformer der sikre såvel inddragelse som medieopmærksomhed. Medlemsfastholdelse og medlemsregistrering: Indsatsen for at fastholdemedlemmer fortsættes. En effektiv registrering med opfølgende kontakt til alle medlemmer, der er på vej væk fra fagforeningen, skal sikre os, at færre forlader fagforeningen - med mindre det har naturlige årsager, såsom fraflytning uddannelse mv. Ansvarlig: Faglig afdeling. A- Kassen og Arbejdsmarkedsindsatsen: Organiseringsindsatsen med medlemsinddragelse gennemføres også i A-kassen. Den yderligere digitalisering af 3Fs hjemmeside, betyder, at de stærke medlemmer bliver i stand til at gøre mere selv, hvorved de overskyende ressourcer kan bruges til at hjælpe de svage. Den største udfordring i den kommende periode, bliver at sikre vores medlemmer, mod at falde ud af det meget beskårne dagpengesystem. Derfor skal samarbejdet mellem de faglige afdelinger, socialrådgiverne og A-kassen effektiviseres på følgende områder: Jobanvisning Uddannelse/omskoling Kompetence afklaring Hjælp på det sociale område Medlemsmøder: Der gennemføres årligt minimum 2 medlemsmøder. Formålet er at vi hele tiden får en debat der kan være med til at styrke organisationen. Det er vigtigt at møderne har en karakter som er inddragende, således at møderne giver indflydelse til medlemmerne. Der afholdes et medlemsmøde om foråret, og et medlemsmøde umiddelbart ca. 1 måned forud for generalforsamlingen, sådan at bestyrelsens planer og medlemmers ønsker kan forbedre den demokratiske proces. Ansvarlig: Daglig Ledelse Politisk strategi: Fagforeningen vil fortsat være i front, når det gælder såvel den lokalpolitiske, landspolitiske samt internationale udvikling. Lokalt. Vi vil øve indflydelse lokalt for at øge beskæftigelsen, bekæmpe privatisering, udvikle den offentlige sektor og forbedre velfærden - både den sociale og miljømæssige, samt øve aktiv indflydelse på administrationen af arbejdsmarkedspolitik og formidling. Vi vil fortsætte arbejdet med at få indført Arbejdsklausuler- og Sociale klausuler i de kommuner fagforeningen dækker. Vi vil engagere os i den kommende valgkamp op til kommunevalget i Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

3 Landspolitisk. Regeringsskiftet er et resultat af et fortsat tættere fagligt- og politisk samarbejde, som fagforeningen var en aktiv del af. Den seneste udvikling med en række forlig der favoriserer de bedrestillede på bekostning af de svage grupper samt flexreformen er et udtryk for, at vi ikke har fået rykket grundlæggende ved den borgerlige og ny liberale politik. Vi fik en ny regering. Nu vil vi forstærke arbejdet for at vi også for en ny politik. Vores indsats vil koncentrere sig om en politik mod social dumpning, en klimabeskæftigelsesplan og en ændret arbejdsmarkedspolitik samt sikring af praktikpladser. Vi fortsætter samarbejdet andre fagforeninger samt sociale og grønne bevægelser for at styrke denne målsætning. Vi vil arbejde for at partierne i rød blok inkl. de radikale inddrages i at føre en politik der går i denne retning, vi vil i den sammenhæng afholde møder med partierne. International politik. Vi opfordrer til, at der bliver tilføjet en social protokol til EU traktaten - og at der føres en økonomisk politik, der beskytter befolkningerne og som sikrer at det bliver de rige, der kommer til at betale deres egen krise. Vi vil fortsat arbejde for en grøn beskæftigelses dagsorden på europæisk plan Det nordiske- og internationale arbejde prioriteres og støttes gennem samarbejdet i Byggefagenes Samvirke. Samarbejde. Vi vil som fagforening søge den bedst mulige koordinering af indsatsen med de øvrige organisationer, vi samarbejder med. Det gælder Byggefagenes Samvirke, OK-initiativet, Fagligt Ansvar, Folkebevægelsen, og plan 2B- (som bl.a. omhandler Bæredygtig beskæftigelse, grøn omstilling i byggeri og industri) Fagforeningens Værdier: Vi vil være en fagforening der trækker samfundet i retning af Grøn omstilling og social retfærdighed. Vi vil være en fagforening der som bygger på samarbejde, solidaritet og styrken i fællesskab.. Vi vil være en fagforening der giver plads til hvert enkelt fag og bygger på fagenes sammenhold. Vi vil være en fagforening der bygger på medlemmernes indflydelse og ideer. Vi vil være en fagforening der bygger på organisering og inddragelse af medlemmerne. Vi vil være en fagforening der udbygger og fastholder et højt aktivitetsniveau. Vi vil være en fagforening der bruger fælleskabet til at sikre den enkelte magt i sit arbejds- og samfundsliv. Vi vil være en fagforening der sikre at det er de svageste grupper vi bruger flest ressourcer på. Vi vil være en fagforening der understøtter at de stærkeste grupper bliver bedre til at opnå resultater. Vi vil være en fagforening der bygger på viden og ekspertise og deling af denne med flest muligt af medlemmerne. Vi vil være en fagforening der udvikler nye former byggende på de gamle værdier gør din pligt og kræv din ret Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

4 Vision. Ud fra værdierne udarbejder et udvalg oplæg til vision for fagforeningen og samfundets udvikling de kommende 10år. Oplægget skal endvidere indeholde et oplæg til kerneopgaver og deres prioritering. Organiseringsindsatsen skal være hovedprioriteringen. Ansvarlig: Bestyrelsen. Arbejdsgange: For at frigøre resurser til medlemsrelateret arbejde og for at kunne prioritere arbejdsopgaverne fortsættes den omfattende gennemgang af alle fagforeningens arbejdsopgaver og arbejdsgange. Hvert enkelt område skal gennemgå alle rutiner, nedskrive arbejdsgange, fjerne overflødige opgaver, som en sikring mod enhver form for dobbeltarbejde. Vi skal arbejde med at understøtte vores faglige indsats ved en effektiv administration, så vi konstant har fokus og overblik over medlemsudvikling, økonomi, beskæftigelsen, medlemmernes lønudvikling, uddannelsesniveau og kontaktadresser mv. Ansvarlig: Daglig Ledelse og SU Uddannelsesområdet: Uddannelse af såvel medlemmer, som fagforeningens personale er afgørende for at få resurser nok til at løse fagforeningens opgaver. En gang årligt indkaldes alle TR og SR, samt klubbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på de tekniske skoler til en uddannelses- og udviklingskonference, hvor behov afdækkes og planer etableres i forhold til den overordnede uddannelsesstrategi. Alle nyvalgte TR og SR skal indkaldes og tilbydes kurser så de rustes bedst muligt. De lokale uddannelsesudvalg for tømrere, gulvlæggere, murere og struktørere har ved en fællesansøgning fået kr fra AER (Arbejdsgivernes elevrefusion) som skal bruges til praktikpladsopsøgende arbejde så vi sikrer nye praktikpladser til de praktikpladssøgende. Der er nu etableret efteruddannelse i samarbejde med Roskilde Tekniske skole i energirenovering/ bæredygtigt byggeri m.m. Dette samarbejde udbygges således at vore medlemmer kan tilbydes en bredere vifte af efteruddannelse. Ansvarlig: Uddannelsesudvalget. Medie og Kommunikation: For at sikre vores faglige og politiske mål, vil vi forbedre vores information og kommunikation. Der skal udarbejdes en kommunikations- strategi og politik. Strategien og politikken skal omfatte de kommunikations- muligheder som vi benytter. Vores medlemsblad Faglig Fokus er en del af vores kommunikationsmiddel. Den elektroniske information skal udvikles. Der nedsættes en brugergruppe til forbedring af vores informationer. Ansvarlig: Daglig ledelse og bladudvalg. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

5 Sikkerheds og miljøarbejdet: Fælles miljøudvalget i BJMF: 1 årligt møde der er åbent for alle. Samarbejde med brancheklubber og firmaklubber om organisering af deres arbejdsmiljøarbejde. Afholdelse af emnemøder/ fyraftensmøder. Sikre valg af flere sikkerhedsrepræsentanter på pladser og i firmaer. Møder med nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter Sikre at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter gennemgår relevant kursusforløb. Aktiv medvirken i Byggefagenes Sikkerhedspatrulje. Deltagelse i den internationale arbejdsmiljøkonference EWHN. Deltagelse i Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere. Finde fælles fokusområder Ligestillingsudvalg: Ligestillingsudvalget arbejder med at udvikle netværk for afdelingens kvinder. Der gennemføres en aktivitetsrække med gymnastik og debataftener. Til disse arrangementer kan inviteres kvinder fra andre fagforeninger. Målsætningen er at brede arbejdet ud til andre faggrupper både nationalt og internationalt. EU udvalg: EU arbejdet er et vigtigt område da EU blander sig i alt. Der bliver reelt ikke vedtaget nogen love eller lavet angreb på vores rettigheder, uden at EU har været inde over. EU-udvalget skal arbejde med at sætte fokus på- og gennemføre oplysningsaktiviteter om konsekvenserne af EU s beslutninger. Særlig rettes fokus på arbejdsmarkedspolitikken, indgreb i overenskomster, strejkeret, angreb på dagpenge og den danske model. Udvalget skal være et værktøj som fagforeningen kan trække på. Fagforeningen er medlem af Folkebevægelsen mod EU og Fagbevægelsen mod Unionen. Vi skal fastholde og videreudvikle vores internationale samarbejde og kontakter. Det indebærer at vi deltager i møder / konferencer nationalt og internationalt EU- udvalget afholder mindst 6 møder årligt, møderne er åbne og sættes i bladet eller på hjemmesiden. Hjemmesiden opgraderes, referater, mødeindkaldelser med mere bør lægges der på, og på sigt kommer bredere ud digitalt. Vi vil være med til: at styrke EU- oplysningen og samarbejdet såvel på landsplan som i København sammen med Folkebevægelsens faglige udvalg. at sikre at der bliver afholdt en Faglig konference / seminar. I 2014 er der valg til EU- parlamentet, og vi vil aktivt arbejde for at sikre og styrke Folkebevægelsen Mod EU. Liste N Der kan blive tale om offentligt møde og rundtur til skurvogne gerne sammen med byggefagene. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

6 Internationalt arbejde: Arbejdsprogram for Freds & Solidaritets/Det Internationale arbejde i BJMF FRESO-udvalget fortsætter samarbejdet i Cuba- foreningen, Antiracistisk netværk og Palæstina netværket. Der laves arrangement i fagforeningen sammen med den Venezuelanske repræsentant i Danmark. Der laves et Grønlands- arrangement. Kollektive medlemsskaber er: Internationalt forum. Fagligt Columbia fokus. Dansk Cubansk venskabsforening. Antiracistisk Netværk. Demos (abonnement af 10 eksemplarer af Demosbladet) Oplysning- og kulturudvalg. Bestyrelsen nedsætter et Oplysning- og kulturudvalg, hvis opgave bliver at tage initiativer til oplysning og kulturelle aktiviteter. OK Overenskomstforhandlingerne i 2014 bliver meget afgørende for at fastholde den Danske model. Fra vores side vil kravene om kædeansvar og betydelig forhøjelse af mindste- lønnen være de centrale temaer. Fra Arbejdsgiverside kan vi forvente krav til øget fleksibilitet, som vi vil vende os imod. Vi vil engagere vores medlemmer tidligt i forløbet fordi vi forudser at vi både skal kunne true med og også have opbakning til at gennemfører en konflikt. Vi vil forsøge at opbygge et fællesskab med andre fagforeninger med henblik på at skabe et maksimalt pres på arbejdsgiverne og dermed give støtte til forhandlerne fra vores side. Gennem Byggefagene og gennem dette samarbejde, vil vi arbejde på at der afgives en musketered som skal forhindre Dansk Industri i at tvinge overenskomster ned over andre fagområder, sådan som det har været tilfældet ved de foregående OK- forhandlinger. Arbejdsløshedsarbejdet: Temaerne for arbejdet er, øget beskæftigelse, bekæmpelse af social dumping og en ændret arbejdsmarkedspolitik. Fagforeningen har et selvstændigt Arbejdsløshedsudvalg, der koordinerer deres indsats med Daglig Ledelse, således at vi får maksimal gennemslagskraft både over for omverdenen, men også i mobiliseringen af egne medlemmer. Ansvarlig: Arbejdsløshedsudvalg og Daglig Ledelse. Bopæl: Fagforeningen er nu samlet på Mølle Alle 26 Der er igangsat et udvalgsarbejde der kommer med forslag til hvordan vi indretter os på Mølle Alle når pavillonerne nedtages om 2 år. Hovedprincipperne er at der skal være plads til medlemsaktiviteter, klubaktiviteter brancheklubber og personale. De fysiske rammer skal være et åbent og levende miljø. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

7 Økonomi: Fagforeningens økonomi skal styrkes. En ny økonomisk styremodel (70/30) er besluttet, med det formål at sikre den samlede lønudgift ikke overstiger 70 % af fagforeningens indtægter. Vores mål er: at fastholde og øge vores medlemstal. at gennemgå arbejdsgange, for at opnå ressourcebesparelser at der skabes overskud på kr. 1 million i hvert af regnskabsårene samt 2015 at lønningerne holdes i ro indtil den nuværende lønsats passeres af det GF fastlagte indeks, tillagt medlemmernes lønstigningstakst i pct. at alle udgifter gennemgås med henblik på at finde besparelser. at vores kontingentsystem forenkles således, at fagforeningen ved udgangen af 2015 har et kontingentniveau for servicegruppen og et kontingentniveau for bygningsgruppen. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER 2 STYRKE TIL MERE Forord Kongressen afsatte i 2010, 3. mio. kr. til organiserings og medlemsfastholdelse.

Læs mere

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere