Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt."

Transkript

1 Forslag til arbejdsplan for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien. Arbejdsplanen er udarbejdet af bestyrelse og udvalg. Og forelægges til vedtagelse på generalforsamling den 30. oktober 2013 Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt. Dette skal ske ved: Arbejdspladsbesøg: Faglige sekretærers arbejdspladsbesøg efter anmodning fra medlemmer. Uopfordret arbejdspladsbesøg. Vores geografiske område er opdelt i en række områder, hvor bestyrelsesmedlemmer og faglige sekretærer er tildelt ansvar for overvågning, registrering og besøg. Arbejdet skal evalueres og reorganiseres. Kontinuerlige arbejdspladsbesøg, herudover skal alle valgte, ansatte og bestyrelsen i fagforeningen samlet ud af huset og på pladsbesøg minimum 2 gange årligt. Frokostmøder gennemføres på udvalgte områder. Organisering: Fagforeningen arbejder ud fra principperne i organiseringsstrategien og alle skal uddannes i organisering og medlemsinddragelse. Hovedprincipperne er: Lyt til kollagerne på den enkelte arbejdsplads/firma og find frem til hvad de finder vigtigt. Find meningsdannerne på den enkelte arbejdsplads/firma og inddrag dem i løsning af problemerne, således at fagforeningens indsats i højere grad bliver at rådgive og vejlede. Få kollagernes hjælp til at registrer medlemmerne. Få kollegernes hjælp til at organiserer medlemmer. Få kollegers resultater og succeser til at spredes til inspiration. Der opstilles konkrete mål for udvikling af klubber og netværk i udvalgte firmaer, arbejdspladser og på konkrete fagområder. Klubber og netværkernes opgaver bliver i højere grad selv at løse de konkrete opgaver på arbejdspladserne, samtidig med en målsætning om en forøgelse af organisationsprocenten forfølges. Mål som resultater skal være synlige og anvendes til at anspore og inspirerer til yderligere indsats. For at styrke og udvikle organiseringsindsatsen arbejdes der med at styrke organiseringsteamet. På byggeområdet skal, så meget som muligt, af besøgs- og organiseringsindsatsen koordineres med de øvrige organisationer i Byggefagenes Samvirke. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

2 Aktionsudvalg: Med repræsentation fra grupperne og ungdommen nedsætter bestyrelsen et aktionsudvalg, hvis formål er at understøtte det faglige og politiske arbejde gennem aktionsformer der sikre såvel inddragelse som medieopmærksomhed. Medlemsfastholdelse og medlemsregistrering: Indsatsen for at fastholdemedlemmer fortsættes. En effektiv registrering med opfølgende kontakt til alle medlemmer, der er på vej væk fra fagforeningen, skal sikre os, at færre forlader fagforeningen - med mindre det har naturlige årsager, såsom fraflytning uddannelse mv. Ansvarlig: Faglig afdeling. A- Kassen og Arbejdsmarkedsindsatsen: Organiseringsindsatsen med medlemsinddragelse gennemføres også i A-kassen. Den yderligere digitalisering af 3Fs hjemmeside, betyder, at de stærke medlemmer bliver i stand til at gøre mere selv, hvorved de overskyende ressourcer kan bruges til at hjælpe de svage. Den største udfordring i den kommende periode, bliver at sikre vores medlemmer, mod at falde ud af det meget beskårne dagpengesystem. Derfor skal samarbejdet mellem de faglige afdelinger, socialrådgiverne og A-kassen effektiviseres på følgende områder: Jobanvisning Uddannelse/omskoling Kompetence afklaring Hjælp på det sociale område Medlemsmøder: Der gennemføres årligt minimum 2 medlemsmøder. Formålet er at vi hele tiden får en debat der kan være med til at styrke organisationen. Det er vigtigt at møderne har en karakter som er inddragende, således at møderne giver indflydelse til medlemmerne. Der afholdes et medlemsmøde om foråret, og et medlemsmøde umiddelbart ca. 1 måned forud for generalforsamlingen, sådan at bestyrelsens planer og medlemmers ønsker kan forbedre den demokratiske proces. Ansvarlig: Daglig Ledelse Politisk strategi: Fagforeningen vil fortsat være i front, når det gælder såvel den lokalpolitiske, landspolitiske samt internationale udvikling. Lokalt. Vi vil øve indflydelse lokalt for at øge beskæftigelsen, bekæmpe privatisering, udvikle den offentlige sektor og forbedre velfærden - både den sociale og miljømæssige, samt øve aktiv indflydelse på administrationen af arbejdsmarkedspolitik og formidling. Vi vil fortsætte arbejdet med at få indført Arbejdsklausuler- og Sociale klausuler i de kommuner fagforeningen dækker. Vi vil engagere os i den kommende valgkamp op til kommunevalget i Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

3 Landspolitisk. Regeringsskiftet er et resultat af et fortsat tættere fagligt- og politisk samarbejde, som fagforeningen var en aktiv del af. Den seneste udvikling med en række forlig der favoriserer de bedrestillede på bekostning af de svage grupper samt flexreformen er et udtryk for, at vi ikke har fået rykket grundlæggende ved den borgerlige og ny liberale politik. Vi fik en ny regering. Nu vil vi forstærke arbejdet for at vi også for en ny politik. Vores indsats vil koncentrere sig om en politik mod social dumpning, en klimabeskæftigelsesplan og en ændret arbejdsmarkedspolitik samt sikring af praktikpladser. Vi fortsætter samarbejdet andre fagforeninger samt sociale og grønne bevægelser for at styrke denne målsætning. Vi vil arbejde for at partierne i rød blok inkl. de radikale inddrages i at føre en politik der går i denne retning, vi vil i den sammenhæng afholde møder med partierne. International politik. Vi opfordrer til, at der bliver tilføjet en social protokol til EU traktaten - og at der føres en økonomisk politik, der beskytter befolkningerne og som sikrer at det bliver de rige, der kommer til at betale deres egen krise. Vi vil fortsat arbejde for en grøn beskæftigelses dagsorden på europæisk plan Det nordiske- og internationale arbejde prioriteres og støttes gennem samarbejdet i Byggefagenes Samvirke. Samarbejde. Vi vil som fagforening søge den bedst mulige koordinering af indsatsen med de øvrige organisationer, vi samarbejder med. Det gælder Byggefagenes Samvirke, OK-initiativet, Fagligt Ansvar, Folkebevægelsen, og plan 2B- (som bl.a. omhandler Bæredygtig beskæftigelse, grøn omstilling i byggeri og industri) Fagforeningens Værdier: Vi vil være en fagforening der trækker samfundet i retning af Grøn omstilling og social retfærdighed. Vi vil være en fagforening der som bygger på samarbejde, solidaritet og styrken i fællesskab.. Vi vil være en fagforening der giver plads til hvert enkelt fag og bygger på fagenes sammenhold. Vi vil være en fagforening der bygger på medlemmernes indflydelse og ideer. Vi vil være en fagforening der bygger på organisering og inddragelse af medlemmerne. Vi vil være en fagforening der udbygger og fastholder et højt aktivitetsniveau. Vi vil være en fagforening der bruger fælleskabet til at sikre den enkelte magt i sit arbejds- og samfundsliv. Vi vil være en fagforening der sikre at det er de svageste grupper vi bruger flest ressourcer på. Vi vil være en fagforening der understøtter at de stærkeste grupper bliver bedre til at opnå resultater. Vi vil være en fagforening der bygger på viden og ekspertise og deling af denne med flest muligt af medlemmerne. Vi vil være en fagforening der udvikler nye former byggende på de gamle værdier gør din pligt og kræv din ret Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

4 Vision. Ud fra værdierne udarbejder et udvalg oplæg til vision for fagforeningen og samfundets udvikling de kommende 10år. Oplægget skal endvidere indeholde et oplæg til kerneopgaver og deres prioritering. Organiseringsindsatsen skal være hovedprioriteringen. Ansvarlig: Bestyrelsen. Arbejdsgange: For at frigøre resurser til medlemsrelateret arbejde og for at kunne prioritere arbejdsopgaverne fortsættes den omfattende gennemgang af alle fagforeningens arbejdsopgaver og arbejdsgange. Hvert enkelt område skal gennemgå alle rutiner, nedskrive arbejdsgange, fjerne overflødige opgaver, som en sikring mod enhver form for dobbeltarbejde. Vi skal arbejde med at understøtte vores faglige indsats ved en effektiv administration, så vi konstant har fokus og overblik over medlemsudvikling, økonomi, beskæftigelsen, medlemmernes lønudvikling, uddannelsesniveau og kontaktadresser mv. Ansvarlig: Daglig Ledelse og SU Uddannelsesområdet: Uddannelse af såvel medlemmer, som fagforeningens personale er afgørende for at få resurser nok til at løse fagforeningens opgaver. En gang årligt indkaldes alle TR og SR, samt klubbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på de tekniske skoler til en uddannelses- og udviklingskonference, hvor behov afdækkes og planer etableres i forhold til den overordnede uddannelsesstrategi. Alle nyvalgte TR og SR skal indkaldes og tilbydes kurser så de rustes bedst muligt. De lokale uddannelsesudvalg for tømrere, gulvlæggere, murere og struktørere har ved en fællesansøgning fået kr fra AER (Arbejdsgivernes elevrefusion) som skal bruges til praktikpladsopsøgende arbejde så vi sikrer nye praktikpladser til de praktikpladssøgende. Der er nu etableret efteruddannelse i samarbejde med Roskilde Tekniske skole i energirenovering/ bæredygtigt byggeri m.m. Dette samarbejde udbygges således at vore medlemmer kan tilbydes en bredere vifte af efteruddannelse. Ansvarlig: Uddannelsesudvalget. Medie og Kommunikation: For at sikre vores faglige og politiske mål, vil vi forbedre vores information og kommunikation. Der skal udarbejdes en kommunikations- strategi og politik. Strategien og politikken skal omfatte de kommunikations- muligheder som vi benytter. Vores medlemsblad Faglig Fokus er en del af vores kommunikationsmiddel. Den elektroniske information skal udvikles. Der nedsættes en brugergruppe til forbedring af vores informationer. Ansvarlig: Daglig ledelse og bladudvalg. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

5 Sikkerheds og miljøarbejdet: Fælles miljøudvalget i BJMF: 1 årligt møde der er åbent for alle. Samarbejde med brancheklubber og firmaklubber om organisering af deres arbejdsmiljøarbejde. Afholdelse af emnemøder/ fyraftensmøder. Sikre valg af flere sikkerhedsrepræsentanter på pladser og i firmaer. Møder med nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter Sikre at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter gennemgår relevant kursusforløb. Aktiv medvirken i Byggefagenes Sikkerhedspatrulje. Deltagelse i den internationale arbejdsmiljøkonference EWHN. Deltagelse i Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere. Finde fælles fokusområder Ligestillingsudvalg: Ligestillingsudvalget arbejder med at udvikle netværk for afdelingens kvinder. Der gennemføres en aktivitetsrække med gymnastik og debataftener. Til disse arrangementer kan inviteres kvinder fra andre fagforeninger. Målsætningen er at brede arbejdet ud til andre faggrupper både nationalt og internationalt. EU udvalg: EU arbejdet er et vigtigt område da EU blander sig i alt. Der bliver reelt ikke vedtaget nogen love eller lavet angreb på vores rettigheder, uden at EU har været inde over. EU-udvalget skal arbejde med at sætte fokus på- og gennemføre oplysningsaktiviteter om konsekvenserne af EU s beslutninger. Særlig rettes fokus på arbejdsmarkedspolitikken, indgreb i overenskomster, strejkeret, angreb på dagpenge og den danske model. Udvalget skal være et værktøj som fagforeningen kan trække på. Fagforeningen er medlem af Folkebevægelsen mod EU og Fagbevægelsen mod Unionen. Vi skal fastholde og videreudvikle vores internationale samarbejde og kontakter. Det indebærer at vi deltager i møder / konferencer nationalt og internationalt EU- udvalget afholder mindst 6 møder årligt, møderne er åbne og sættes i bladet eller på hjemmesiden. Hjemmesiden opgraderes, referater, mødeindkaldelser med mere bør lægges der på, og på sigt kommer bredere ud digitalt. Vi vil være med til: at styrke EU- oplysningen og samarbejdet såvel på landsplan som i København sammen med Folkebevægelsens faglige udvalg. at sikre at der bliver afholdt en Faglig konference / seminar. I 2014 er der valg til EU- parlamentet, og vi vil aktivt arbejde for at sikre og styrke Folkebevægelsen Mod EU. Liste N Der kan blive tale om offentligt møde og rundtur til skurvogne gerne sammen med byggefagene. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

6 Internationalt arbejde: Arbejdsprogram for Freds & Solidaritets/Det Internationale arbejde i BJMF FRESO-udvalget fortsætter samarbejdet i Cuba- foreningen, Antiracistisk netværk og Palæstina netværket. Der laves arrangement i fagforeningen sammen med den Venezuelanske repræsentant i Danmark. Der laves et Grønlands- arrangement. Kollektive medlemsskaber er: Internationalt forum. Fagligt Columbia fokus. Dansk Cubansk venskabsforening. Antiracistisk Netværk. Demos (abonnement af 10 eksemplarer af Demosbladet) Oplysning- og kulturudvalg. Bestyrelsen nedsætter et Oplysning- og kulturudvalg, hvis opgave bliver at tage initiativer til oplysning og kulturelle aktiviteter. OK Overenskomstforhandlingerne i 2014 bliver meget afgørende for at fastholde den Danske model. Fra vores side vil kravene om kædeansvar og betydelig forhøjelse af mindste- lønnen være de centrale temaer. Fra Arbejdsgiverside kan vi forvente krav til øget fleksibilitet, som vi vil vende os imod. Vi vil engagere vores medlemmer tidligt i forløbet fordi vi forudser at vi både skal kunne true med og også have opbakning til at gennemfører en konflikt. Vi vil forsøge at opbygge et fællesskab med andre fagforeninger med henblik på at skabe et maksimalt pres på arbejdsgiverne og dermed give støtte til forhandlerne fra vores side. Gennem Byggefagene og gennem dette samarbejde, vil vi arbejde på at der afgives en musketered som skal forhindre Dansk Industri i at tvinge overenskomster ned over andre fagområder, sådan som det har været tilfældet ved de foregående OK- forhandlinger. Arbejdsløshedsarbejdet: Temaerne for arbejdet er, øget beskæftigelse, bekæmpelse af social dumping og en ændret arbejdsmarkedspolitik. Fagforeningen har et selvstændigt Arbejdsløshedsudvalg, der koordinerer deres indsats med Daglig Ledelse, således at vi får maksimal gennemslagskraft både over for omverdenen, men også i mobiliseringen af egne medlemmer. Ansvarlig: Arbejdsløshedsudvalg og Daglig Ledelse. Bopæl: Fagforeningen er nu samlet på Mølle Alle 26 Der er igangsat et udvalgsarbejde der kommer med forslag til hvordan vi indretter os på Mølle Alle når pavillonerne nedtages om 2 år. Hovedprincipperne er at der skal være plads til medlemsaktiviteter, klubaktiviteter brancheklubber og personale. De fysiske rammer skal være et åbent og levende miljø. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

7 Økonomi: Fagforeningens økonomi skal styrkes. En ny økonomisk styremodel (70/30) er besluttet, med det formål at sikre den samlede lønudgift ikke overstiger 70 % af fagforeningens indtægter. Vores mål er: at fastholde og øge vores medlemstal. at gennemgå arbejdsgange, for at opnå ressourcebesparelser at der skabes overskud på kr. 1 million i hvert af regnskabsårene samt 2015 at lønningerne holdes i ro indtil den nuværende lønsats passeres af det GF fastlagte indeks, tillagt medlemmernes lønstigningstakst i pct. at alle udgifter gennemgås med henblik på at finde besparelser. at vores kontingentsystem forenkles således, at fagforeningen ved udgangen af 2015 har et kontingentniveau for servicegruppen og et kontingentniveau for bygningsgruppen. Arbejdsplan / 2. udkast bestyrelsesmødet 23. oktober

Ordinær generalforsamling i BJMF 30. oktober 2012

Ordinær generalforsamling i BJMF 30. oktober 2012 Arbejdsplan Plan for udvikling af en stærk faglig og politisk organisation med styr på økonomien Arbejdsplanen er udarbejdet af bestyrelse og udvalg, og forelægges til vedtagelse på generalforsamling den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i BJMF 25. oktober 2011

Ordinær generalforsamling i BJMF 25. oktober 2011 Ordinær generalforsamling i BJMF 25. oktober 2011 Arbejdsplan Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats,

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Der er flere afgørende grunde til at fagforeningens økonomiske situation er anspændt.

Økonomisk Redegørelse Der er flere afgørende grunde til at fagforeningens økonomiske situation er anspændt. København den 8. marts 2012 Redegørelse vedrørende den økonomiske situation, samt oplæg til beslutning om initiativer der kan rette op på vores økonomi og sikre at vi kan leve op til vores mål og beslutninger

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden Udsnit af LO Hovedstadens politiske program 2014-2018 LO Hovedstaden vil arbejde for, at kendskabet til den danske model og kendskabet til værdien

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag 1 FORSLAG - A HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden Almindeligt forslag Vision om et fagligt fællesskab drevet af relationer HK Service

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Bestyrelsen skal, for at leve op til teksten i 2, arbejde efter følgende program:

Bestyrelsen skal, for at leve op til teksten i 2, arbejde efter følgende program: Vedtægter 2012 2015 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK/Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er fastsat

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

#FREMTIDENS FAGFORENING

#FREMTIDENS FAGFORENING #FREMTIDENS FAGFORENING VISIONEN OM ET FAGLIGT FÆLLESSKAB DREVET AF RELATIONER 2016-2020 Fællesskabet kom før fagforeningen Sammenholdet kom før strukturen Relationerne kom før reglerne Fra interessedrevet

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland Vester Allé 7, 8000 Århus C. Tlf.: 70 15 04 50 E-mail: aarhus@forbundet.dk www.ejendom-midt.dk Åbningstider: Mandag torsdag kl. 09.00-15.00 Fredag 09.00-12.00

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20

LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20 LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20 1 af 5 1 Semco klub 20, har til formål at forbedre løn og arbejdsvilkår, samt at arbejde for, at de gældende overenskomst- og sikkerhedsbestemmelser overholdes og udnyttes

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Mål- og handlingsplan for BJMF 2013 til 2016

Mål- og handlingsplan for BJMF 2013 til 2016 Mål- og handlingsplan for BJMF 2013 til 2016 Indledning Fagforeningen er nu godt 2 år gammel. Efter en forholdsvis vellykket fusionsproces i 2010,der førte frem til vores stiftende generalforsamling 16.

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Svendebreve, lærepladser og VM-præmier

Svendebreve, lærepladser og VM-præmier Nr. 6 oktober 2011 www.3f.dk/bjmf 9. november - Aldrig mere en Krystalnat - se program på www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Svendebreve, lærepladser og VM-præmier Side 2, 7, 21 og 24 Grevindens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Næstved Kommune 11. november 2010 Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Lederne www.lederne.dk Indhold De nye AMO-regler - kort Hvad er intentionerne?

Læs mere

Giv fagbevægelsen tilbage til medlemmerne

Giv fagbevægelsen tilbage til medlemmerne Giv fagbevægelsen tilbage til medlemmerne - Succes eller nederlag, det afgør vi selv! Anders Olsens tale Kongres 08 29. september 2008 Alle fagforeninger og faglige ledere ønsker forbedringer for medlemmerne.

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere