Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere"

Transkript

1 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankmst g frdeling af deltagere ved brde Velkmst v/ udvalgsfrmand Bente Helms, Kmmunalbestyrelsen g Hans-Henrik Reinewald, frmand fr Ældresagen på Brnhlm Oplæg ved Vibe Klarup Vetmann, frmand fr Frivilligrådet Jnas Bjørn Jensen, medlem af Københavns Brgerrepræsentatin Per Frst Henriksen, medlem af DGI s hvedbestyrelse g Fredensbrg Kmmunalbestyrelse Jørgen Strm, frmand fr Ældre Sagen i Ledøje-Smørum Orientering m resultatet af brgerpanel-undersøgelse m frivillighed 2 v/analyseknsulent Kristian Pihl, Brnhlms Reginskmmune Oplæg til brdvise samtaler Pause / let anretning: klubsandwich g en brnhlmsk øklgisk mst Brdvise samtaler Krt psamling g afrunding med rientering m den videre prces i arbejdet med Brnhlms Frivillighedsplitik Ordstyrer Jhannes Nilssn, servicedirektør i Brnhlms Reginskmmune Arrangører: Arbejdsgruppe af repræsentanter fr DGI Brnhlm, Ældre Sagen på Brnhlm, Brnhlmske Brgerfreningers Samvirke, Engageret Ungdm, Event Brnhlm g Brnhlms Regins kmmune.

2 2 De 180 fremmødte blev ved ankmsten tildelt et brdnummer g frdelte sig ved de 15 brde, med 12 persner ved hvert brd. Velkmst Udvalgsfrmand Bente Helms fra Kmmunalbestyrelsen g Hans-Henrik Reinewald, frmand fr Ældre Sagen på Brnhlm, bød velkmmen. På Brnhlm er mere end halvdelen af brgerne engageret i frivilligt samarbejde, g Brnhlms Reginskmmune plever et stadigt mere mfattende samarbejde med freningslivet g de frivillige. Der er derfr brug fr at vi fællesskab får defineret g afstemt mål g rammer fr samarbejdet. Der blev præsenteret en definitin på, hvad frivilligt arbejde er, ligesm visinen fr g frmålet med samspillet mellem den frivillige verden g det ffentlige blev fremhævet fra Frivilligchartret (jf. præsentatin). Udver samspillet mellem frivillige g det ffentlige, så plever vi gså et stigende samspil freningslivet g de frivillige imellem. Derfr lægger arbejdsgruppen bag dialgmødet p til, at der udarbejdes en fælles plitik fr frivillighedsmrådet på Brnhlm hvr vi i fællesskab skaber de bedst mulige rammer fr frivillige på Brnhlm, sætter s ngle fælles mål g får aftalt fælles spilleregler. De fire indbudte plægshldere g prgrammet fr mødet blev præsenteret, samt den videre prces fr arbejdet med en frivillighedsplitik. Vibe Klarup Vetmann, frmand fr Frivilligrådet Freninger har ikke længere mnpl på frivillige. Tre tendenser gør sig aktuelt gældende: 1) Danskerne bliver i stigende grad frivillige andre steder end i freningerne, f.eks. i de kmmunale institutiner (plejecentre mm.) Er vi nu ved at erstatte ffentligt ansatte med frivillige? Frem fr at fkusere på dette spørgsmål, bør vi hellere kncentrere vres energi m at frbedre velfærdssamfundet. Vi bør hellere spørge m, hvad det er fr et fællesskab, vi møder henne m hjørnet g hvilket velfærdssamfund vi ønsker s. 2) Udviklingen fr flere g flere ffentlige institutiner er et stigende samspil med lkale frivillige. Min institutin behøver ikke at slutte nede ved havelågen! Udviklingshæmmede hjælper til ved lkale fester. Lkalmrådets betydning g det lkale engagement spiller en stigende rlle. Flere eksempler blev nævnt, herunder et tilbud til de lkale studerende m at spise med på det lkale plejecenter, med tilbud m billig mad, samvær unge g ældre imellem g dermed et plejecenter, der blev et center fr lkalmrådet. Brgere søger til de ffentlige institutiner g de ffentlige institutiner søger ud til brgerne.

3 3 3) En ny undersøgelse m frivillige i Danmark viser en vækst i antallet af frivillige med jb g uddannelse, samt et fald i frivillige uden jb g uddannelse. Det er en bekymrende tendens. Hvrdan kan vi få alle med? Vi bør undgå at stivne i en diskussin m, hvem der stjæler jb fra hinanden. Frivillighed handler m, at vi alle får en mulighed fr at være med, at vi er åbne fr g har blik fr mulighederne. Jnas Bjørn Jensen, medlem af Københavns Brgerrepræsentatin (Se præsentatin) Hvrfr er det vigtigt at have et frivilligt engagement? Frdi frivillighed kan nget, sm kmmuner g medarbejdere ikke kan! Det frivillige arbejde kan g må aldrig blive en erstatning fr kmmunens kernepgave. Første skridt på vej md et vellykket frivilligt engagement er frmuleringen af en plitik g dernæst etablering af et netværk med et minimum af sekretariatsbistand. Ni principper fr samarbejdet med de frivillige freninger blev gennemgået: Anerkendelse, f.eks. af at frivillige ikke underlægges krav på niveau med ansatte. Synliggørelse, sm det f.eks. er kmmet til udtryk i frbindelse med asylcentret på Brnhlm. At lytte til de frivilliges krav g ønsker, g fremme dette ved at sikre én indgang i kmmunen fr frivillige. Styrke, ved at bruge både de frivilliges g ansattes kmpetencer. Inddragelse, sikkert en større udfrdring i København, jf. de 180 fremmødte til dette dialgmøde. Sige tak, f.eks. ved at arrangere en årlig frivillighedsdag Være åben, herunder m rammer, puljer, budget mv. fr samarbejdet Netværke Værdsætte Jnas understregede vigtigheden af at frmulere en plitik i samspil med de frivillige, at sørge fr at den bliver frankret g vigtigheden af at skabe et netværk fr frivillige.

4 4 Spørgsmål / kmmentarer til de første t plægshldere Har de frivillige brug fr en særlig anerkendelse fra kmmunen, spurgte Vibe Vi gør det j ikke fr kmmunens skyld. Flere af deltagerne understregede dg vigtigheden af anerkendelse, g flere støttede frslaget m en årlig frivillighedsdag. Der blev stillet spørgsmålstegn ved m det er freningerne g de frivillige, der skal udvise ansvar fr den hjemløse på gaden er det ikke en kmmunal pgave? Endvidere blev det nævnt, at lkalplitikerne ikke gør det nemt at være frivillig, f.eks. med krav m en arbejdspladsvurdering. Vibe nævnte et eksempel på at hjemløse gså udgør en mulighed i det frivillige arbejde, g kan inddrages. Per Frst Henriksen, medlem af Fredensbrg kmmunalbestyrelse g af DGI s hvedbestyrelse (Se præsentatin) Om samspillet mellem kmmunen g frivillige i Fredensbrg kmmune, med understregning af både plitisk g ledelsesmæssig bevågenhed. De frivillige skal supplere de kmmunale velfærdsydelser ikke erstatte dem. Mulighederne fr samarbejde er mange fr kmmunen. Invlvering i prcesserne er uhyre vigtigt, herunder en præcis definitin af pgaverne. Medarbejderne skal have fkus på at betragte de frivillige sm en ressurce. Infrmér brgerne knstant m samarbejdet. Sørg fr at gøre plitikken aktiv. Frivilliges drivkraft er at være nget fr andre mennesker g/eller frfølge en interesse. Det traditinelle fællesskab er afløst af det mderne fællesskab, med vægt på bl.a. det lystrienterede, åbenhed, flydende grænser g fleksibilitet. Per rienterede herefter m kdeks fr gdt samarbejde i DGI, hvr pinten er at tage udgangspunkt i hver enkelt situatin i stedet fr at arbejde ud fra en fast definitin af rllerne. Afklar frventninger, sæt fkus på kmmunikatin g infrmatin, brug altid bedste hld/persn på pgaven, vær nysgerrig g lyt, vær åben g ærlig, brug uenighed knstruktivt samt rs g anerkend hinanden. Jørgen Strm, frmand fr Ældre Sagen i Ledøje-Smørum (Se præsentatin) Orienterede m prcessen i Egedal Kmmune med at msætte Frivilligchartret fra kncept til praksis. Han gennemgik retningslinjerne fr Ældre Sagens frivillige, herunder at frivillige alene kan supplere ikke erstatte det ffentliges msrgsfrpligtelser. Vi udfører ikke prfessinelle, lvpligtige pleje- eller msrgspgaver. Kmmunens udspil til en aftale blev afvist, hvilket førte til en møderække g et nyt udspil, der er resulteret i Samarbejdsrammer fr frivillighed i Center fr Sundhed g Omsrg. Ja til samarbejde. Dkumentet blev vedtaget af byrådet i december 2013, g efter det første år tyder det på, at det virker. Det er et gdt dkument, der kan bruges hvis du kmmer i tvivl.

5 5 Jørgen nævnte, at der har været t tilfælde, hvr ansatte gav udtryk fr frygt fr at frivillige ville vertage deres arbejde. Fra de frivilliges side har der været udtrykt tilfredshed med rammerne de frebygger md misfrståelser. Der er dg behv fr frmidling af kendskab til dkumentet. Jørgen rienterede sluttelig m en ny publikatin fra Ældre Sagen: Frivillige skaber livskvalitet. Spørgsmål / kmmentarer: Der blev spurgt til i hvr høj der ydes sekretariatsbistand til frivillighedsnetværk i kmmunerne. I Københavns kmmune ydes der sekretariatsbistand (deltids) til netværkene. Egedal Kmmune har en frivilligkrdinatr g i Fredensbrg Kmmune støtter kmmunen et frivilligcenter med ansat persnale. Der blev spurgt til begrænsningerne fr arbejdsløse i at kunne deltage i frivilligt arbejde. Der blev pfrdret til at arbejdsløse kntakter deres A-kasse herm. Det blev understreget at unge ønsker at blive behandlet sm vksne, men samtidig at der tages hensyn til at de unges erfaringer ikke har samme mfang sm de ældre. Kristian Pihl, analyseknsulent, Brnhlms Reginskmmune (Se præsentatin) Gennemgik resultatet af den nyligt gennemførte brgerpanelundersøgelse m frivillighed. Mere end halvdelen af de ca. 900 adspurgte brgere er frtsat frivilligt engagerede, svarende til den første brgerpanelundersøgelse i Den nye undersøgelse viser et nærhedsprincip i svarene, med fkus på at frældre frtsat pririterer frivilligt arbejde i tilknytning til deres børns institutiner, skler g fritidsinteresser, g at ældre medbrgere pririteter frivilligt arbejde fr ældre. Omgangskredsen g lkalsamfundet har gså str priritet. Reginskmmunen bør verveje i højere grad at tage udgangspunkt i mindre enheder end hele Brnhlm. Lkalmrådets rlle synes at være helt afgørende fr det frivillige engagement.

6 6 I tilfælde af at frivillige vertager en kmmunal pgave, bør reginskmmunen være pmærksm på, at størstedelen af brgerne ikke finder det rimeligt verfr de ansatte. Det bør fra plitisk hld meldes ud, m den frivillighed man ønsker, skal være nget, der øger service g udvikling, eller m den anvendes sm spareøvelse. Undersøgelsen tyder på, at der er fundamentale frskelle i brgernes pfattelse af frhldet mellem skat, service g frivilligt arbejde. Størstedelen af paneldeltagerne hælder md, at servicen g udviklingsarbejdet bør udvides, når frivillige inddrages. Det er et mindretal, der vil have de frivilliges indsats mdregnet i skatten. Kristian rienterede m de 13 dilemmaer, der indgik i undersøgelsen m frskellige vinkler g prblemstillinger i samarbejdet mellem frivillige g reginskmmunen. Set ud fra de grænsetilfælde, der er skitseret i undersøgelsen, er brgerne generelt set ikke skræmt af, at der i reginskmmunen samarbejdes med frivillige. Der er med andre rd mange muligheder fr at gå i gang. Brgerne er generelt meget mtiverede fr at deltage i det frivillige arbejde, gså når der samarbejdes med reginskmmunen. Brnhlms Reginskmmune kan g bør tage initiativet. Jævnfør eksemplerne g brgernes mtivatin fr at deltage, er det ikke nødvendigvis freningerne eller erhvervslivet, der skal tage førertrøjen på. Brd-samtaler Fr hvert brd var frlds udpeget en brdleder g referent. Alle referenter har afleveret en sammenfatning fra brdsamtalen, der var pdelt i t punkter: 1) Hvad er dit input til frivillighedsplitikken? - Hvilke elementer er vigtige at have med? - Hvrdan kan den se ud? - Hvad skal den kunne? 2) Dilemma hvr hvert brd havde et af de 13 dilemmaer fra brgerpanel-undersøgelsen Afrunding af dialgmødet Ordstyrer Jhannes Nilssn gjrde en række nedslag ved brdene, hvr brdledere g andre krt sammenfattede resultatet af brdsamtalen. Derefter gentg rdstyreren den videre prces i arbejdet med Brnhlms Frivillighedsplitik, nævnte at referatet af mødet, brdsamtaler g præsentatiner vil blive gjrt tilgængeligt fr alle på BRK s hjemmeside g takkede fr deltagelsen i mødet.

7 7 Sammenfatninger Ikke alle sammenfatninger har plyst det respektive brd nummer, hvr der ikke er nævnt brd numre i psamlingen på de følgende sider. Mellemstreger skiller det ene brd fra det næste. Hvad er dit input til frivillighedsplitikken? - Hvilke elementer er vigtige at have med? - Hvrdan kan den se ud? - Hvad skal den kunne? Der må Ikke være nget bureaukrati. Børn må gså gerne være frivillige. Små puljer til f.eks. bygge hytter el. lign Der sker besparelser, centre bliver nedlagt g det går udver faciliteter, sm de frivillige havde til rådighed. Hvrnår skal der betales løn, hvrnår er det frivilligt? Opgaver skal løses fr den enkelte. Hvrdan kan vi være med til at frmidle ud begge veje, så både den frivillige g den persn, der får hjælp kan sige fra g til. Bank: Overblik ver de ressurcer, der eksisterer g et verblik ver det frivillige arbejde, der allerede udføres dvs vidensdeling. Overblik ver pgaver, sm efterspørges. De enkelte institutiner skal sørge fr, at der er dialg m hvrvidt frivillige tager jb fra andre. Netværk g mødefrum skal stilles til rådighed fr frivillige, så de kan mødes g udveksle erfaringer g viden. Frivillighed skal være til gavn g glæde uden at være et arbejde. Belønning er ikke et krav verhvedet. Det skal være sjvt. Skal have nget ud af det. Gensidig glæde fr alle parter. Frivillighedsplitikken skal mfatte både den traditinelle g den mderne frivillighed. Unge går gså p i, hvad de får ud af det. De kan få skrevet det på deres cv. De vil have et ansvar, udfrdringer g et netværk. Nget de kan tage med sig i deres fremtidige virke arbejde eller uddannelse.

8 8 Rammer må ikke kvæle lysten til at være frivillig. Frivillighedsplitikken har t ben rganiseret men samtidig spntan g åben. Vigtigt at synliggøre pgaver fr frivillige. Plitikken skal ikke være styrende. Der skal være lysten, der styrer. Plitikken skal gøre det nemmere at være frivillig. Den skal give muligheder fr de frivillige. Støtte vækstlag. Kmmunen må ikke gå ind g styre, så plitikken skal måske slet ikke ligge i kmmunalt regi. Skal det hedde en frivillighedsplitik? Det lyder sm nget ppefra styret. Det handler m at afgrænse snitflader g ansvarsmråder. Hvilke elementer er vigtige at have med? - Afgørende at man frstår, at man kan tilbyde g påtage sig pgaven men pgaven kan ikke pålægges. - Vigtigt, at lysten skal drive værket; derfr vigtigt, at 18-midler ikke skæres ned til fx materialer. - Man skal være sikret en øknmi, så der er penge til det, der er nødvendigt, herunder til husleje. - Hvrnår hører frivilligheden p? - Under hvilke frudsætninger arbejder de frivillige? - Frsikringsspørgsmålet. - Afgrænsning af pgaver, ex. må en frivillig få Dankrtet fra en plejehjemsbeber til indkøb - Præciser, at det er frivillighed - samarbejdsrammer fr frivillighed - Præciser, at det er et tillidsfrhld mellem t mennesker Hvrdan kan den se ud? - Bemærk den stre frivillighed, der er på mråder uden fr kmmune-regi - Der er frskellige arter af frivilligt arbejde, ex, Idrætsfreninger, Købmanden i Listed, naben skvler sne. - Brug inspiratinen fra andre steder Hvad skal den kunne? - Være rammen fr, at man gerne vil gøre nget scialt gdt g kunne danne rammen fr et gdt scialt fællesskab. - Det må ikke gøres fr kmpliceret - Frivillighedsarbejdet skal være abslut lystbetnet det må ikke være administrativt tungt. - Øknmisk medvirken fra BRK - Klar linje mellem ansat g frivillig

9 9 - Kmmunen skal ikke bestemme, hvad de frivillige skal lave - Lave rammer vejviser - Fast kntaktpersn ønskes - Frskellige interessegrupper mødes jævnligt - Respektere hinandens frskellighed - Et Frivillig-hus ikke en løsning - En database, hvr frivillige kan trække plysninger - Husk vi er frivillige, ikke ansatte - Et sæt regler fr frivillige - Skal understøtte de frivillige - Afgrænsning, hvad er frivillig i frhld til ansat - Ildsjæle meget vigtige - Understøtte ildsjæle - Krdinatr, der understøtter de frivillige - Frsikringsspørgsmål skal der være styr på f.s.a. skadevlder g/eller skadelidte - Rammer fastsættes hvem må gøre hvad? - Oprette en frivillighedsbank skal styres af en krdinatr - Definitin af frivillighed - Krdinatr: Frivilligkrdinatr g en ledelseskrdinatr. Infrmatiner skal gå hele vejen igennem systemet. Krdinatr skal sørge fr at alle infrmatiner ryger videre til alle - De enkelte persner skal have en kasse, hvr de enkelte persner kan lægge beskeder, sm alle ser - Ens retningslinjer fr alle frivillige - Krdinatr skal have at vide, hvr de henter infrmatiner - Plitik sm vedrører rganisatin g enkeltpersner - Infrmatiner skal være simple, både der hvr man kan finde infrmatinerne g der, hvr man skal videregive infrmatiner - Det eneste, der skal styres udefra er den verrdnede plitik - Snitfladerne mellem frivillighed g jb/ansatte skal defineres - Vi henviser til Jnas ni punkter - Vi henviser til side 20 nederst til højre i Hvem gør hvad

10 10 - Asylansøgere skal fte have søgt m familiesammenføring, hvilket der ikke er et krav m, at kmmunen skal hjælpe til med. Det kan dg ikke verlades til frivillige, g dette tilfælde taler m grænser fr, hvad de frivillige kan g skal stå fr, g hvad de ikke skal - Skepsis mkring øknmi i frivilligheden flk er skeptiske - Anerkendelse skal understreges - Respekt mellem afsender g mdtager -> grænse mellem disse t - Hvem har ansvaret? Hvr lægger det? Persnen/rganisatinen - Arbejdsmral - Sekretariat/tvhlder i kmmunen - Samspil mellem frivillige g det kmmunale system - Hjælp/kmmune -> samarbejde mellem frivillige g kmmunen - Differentieret frivilligplitik i frhld til de frskellige mråder, g vær pmærksm på grænser mellem frivillige g ansatte inden fr både det ffentlige g private - Hvad kan man acceptere? Hver er ansvaret placeret? - Tydelige persner i kmmunen, sm kan stille sig til rådighed, når der er behv en pgave sm frivillige ikke kan tage sig af - Organisering af det mere ufrmelle frivillige arbejde - Frivillig pslagstavle -> inspiratin: prjekt - Frivillighed er ingen erstatning af skal pgaver, kun et supplement - Frivillige ledes af frivillige - Frivilligt arbejde gøres kun af lyst, man stpper efter eget behv - Kmmunen må ikke være afhængig af de frivillige - Frsikring fr frivillige på kmmunale institutiner er en kmmunal pgave - Kmmunen kan spørge frivillige, når der pstår en særlig situatin: flygtningevenner, IT - Oplysning m paragraf 18-midler - Kmmunal pbakning m tildeling af lkaler til frivilligt arbejde - Supplere, ikke erstatte, især på det sciale mråde (de varme hænder). - Gensidig brug fr hinanden, kmmunen g de frivillige respektere frskellighed

11 11 - Omfanget af frivilligt arbejde har ingen grænser. Hvad har jeg lyst til, hvr kan jeg bidrage, lysten driver værket give g mdtage. Hjælp til selvhjælp - Frivillighedskrdinatr bindeled, krdinering, synlighed - Klare regler fr frivillighedspgaver g de ansattes - Frivillige skal hldes udgiftsneutrale - Let læselig/frståelig, gdt illustreret, spændende, pdelt i rganiserede freninger g institutiner, verskuelig / pslagsværk - Skal være et redskab til de frivillige g de ansatte, g freninger g rganisatiner - Vejledende håndbg (ikke skufferedskab) - Så få regler g bånd sm muligt - Få afklaret alle frmer fr frsikringsspørgsmål, f.eks. sprtsklubber, plejehjem mv. - Tæt samarbejde mellem frivillige g ansatte - Sekretærfunktin fr div. mråder - Kmmunen skal have respekt fr de frskellige rganisatiner - Ideerne skal kmme nedefra g p - De frivillige skal på ingen måde erstatte lønnet arbejde - Frivillighed lever af lyst g dør af pligt - Plitikken skal have alle frmelle ting i rden - Den skal tilfredsstille både bruger g giver - Klare aftaler, mkring pgaven g mkring håndtering af svære situatiner - Hvem tager sig af de frivillige? - Fleksibel plitik, skal dække alt frivilligt arbejde, klarhed, plads til at de frivillige selv kan udstykke retningslinjer - Synliggørelse: frivillighedsbørs et sted at henvende sig, hvis man ønsker at vær frivillig, med en beskrivelse af pgavens art, menneskebank (se længere nede), udbud g efterspørgsel indenfr frivillighed - Attester: krav til de frivillige, tavshedspligt, attester sv. skal frivilligheden begrænses? - Hvrdan får vi frivilligheden ud i lkalsamfundene en menneskebank, hvr man kan få verblik ver de frivilliges kmpetencer, inkludering mange vil både være med, men vil gså gerne være sammen med ligesindede, kmmunikatin synliggørelse

12 12 - Værdier: Det giver nget at være frivillig! det er givtigt, man giver, men får meget igen! - CV et: Det kan give erfaringer g kmpetencer til brug i arbejdslivet, men det er ikke det, der driver - De frivillige ønsker ikke at stjæle jbs - De frivillige har lyst til at være frivillige, de har sagt ja til at være frivillige, ikke til at skrive attester, de skal vide hvad de går ind til - Scialt samvær: faglige møder, udveksling af erfaringer - Retningslinjer: de frivillige anerkender de prfessinelle g mvendt inddragelse, gensidig respekt, de frivillige skal ledes, man skal samtidig have plads til selv at frmulere retningslinjer fr deres arbejde, klare rammer med plads (vigtigt!) - Hvr går grænserne fr frivillighed? Faglige mråder, hvr går grænsen? Lektiehjælp sv., fagligt men helt i rden - Samarbejde på tværs af de frivillige rganisatiner: netværksudvalg sv., udveksle erfaringer på tværs af freninger, udveksle prblematikker - Anerkendelse - Selvbestemmelse - Styrker - Udvikling / kmpetencer - Åbenhed - Synliggørelse - Dynamisk - Kmmunikatin - Brnhlms Frivilligheds Charter / Muligheder fr medbrgerskab på Brnhlm - Klare rammer g rllefrdeling - De frivilliges plitik ikke kmmunens! - Plitikken skal: Sikre medindflydelse Frivillige skal tages med på råd Frivillige indbydes fra starten Frivillighedskrdinatr

13 13 Fælles definitin på hvad frivillighed er Principper fr frivillighed klare grænser Fællesskab fr frivillige g deres freninger på tværs, netværk g videndeling (måske gså m faciliteter) Samarbejde gør stærkere på tværs af freninger En frivilligheds-bank hvr man kan melde sig sm frivillig Åbenhed verfr andre interessegrupper - Frigøre alle 18 midler til frivilligt arbejde - Adskil frivillige g plitikere - I plitikken skal indehlde regler g retning fr vilkår g risik frsikring - Rumme enkeltpersner, der søger muligheder fr at være frivillig - Inspiratin fra Ledøje-Smørum - Frhldet mellem ansatte g frivillige grænser mellem lønarbejde / men det er flydende g ændrer sig hele tiden / skal hldes simpelt er lvbestemt, myndighedspgaver / retningslinjer / det er svært at sætte grænsen / er der hævd på, hvad der er frivilligt eller lønnet? / vi skal ikke være bange fr ændringer tidligere var det familie + frivillige i fællesskab - Sætte rammer, definere felter - Acceptere at frivillighed ikke nødvendigvis er freningsbaseret. Enkeltpersner hjælper gså / byder sig til sm frivillige - Frsikringsafklaring - Afklaring i frhld til dagpengeregler - Kntaktpersn i BRK, hjælp til freninger g andre, der gerne ville IKKE krdinere, men hjælpe med jura g rganisatin, service - Det skal være nemt at være frivillig på Brnhlm - Kmmunen skal ikke hlde fest fr de frivillige -> skulderklap får man internt i freningerne - Alle skal kunne blive frivillige! Udsatte g arbejdsløse - Frivillighedsplitikken skal stille rammer p, herunder juridiske frhld samt frhldet mellem frivillighed g arbejdet

14 14 - Frivillighedsplitikken skal laves på baggrund af et bredt frivillighedsspektrum. Både: unge, ældre, idræt g skak etc. Men altid med henblik på klare retningslinjer g rammer, samt tryghed - Bistand fra kmmunen i frm af blandt andet krdinatr g lkaler til aktiviteter er meget vigtigt fr frivillige g rganisatinslivet - Der skal tilbydes et let tilgængeligt fællesskab fr frivillige i frm af evt. en virtuel internetside eller rent fysisk i frm af et frivillighus - Frivilligheden skal styres af frivillige - Kntakt g samarbejde med kmmunen er væsentlig, men kmmunen skal ikke have direkte indflydelse på de enkelte rganisatiners egne plitikker. - Det hele skal med kultur: jernbane samles under dette / idrætsfreningerne sprt / samle freningerne under paraplyrgan / freninger under kmmand hjemmeværnet: kmmunen skal sætte en dagsrden fr disse - Der skal ikke sættes begrænsninger fr arbejde / ingen kmmunal indblanding / intet pres i frmelt kmmunalt samarbejde / ingen spilleregler fr frivillige uden fr statslig risici - Frivillighed skal ikke spare kmmunens penge / Freningen gerne mdtage penge men skal ikke frpligtes eller sættes rammer - Et frivilligt frum mangel på prmtin - Netværk mellem freninger - Frivilligheds krdinatr skal sætte pgaver i udbud - Frmaliseret kmmunalt samarbejde kan ødelægge frivilligheden - Kan ufaglærte gøre arbejdet gdt? - Frivillighed aflaste flk - Bureaukrati skal lempes - Plitikken skal navigere frivillige / tryghed gøre det lettere Dilemmaer: En gruppe unge beslutter at undervise børn i at skate på byens skateranlæg. Undervisningen er fr så vidt under psyn g den er ikke rganiseret i en frening. Tilbuddet frmidles gennem reginskmmunen sm en aktivitet, der kan træde i stedet fr aktivitetstilbud fr børn i 4. klasse, hvr tilbuddet m klub er sparet væk.

15 15 Hvis kmmunen reklamerer fr en aktivitet skal de stå til ansvar fr de mennesker, der er invlverede. Hvis der sker nget, hvis ansvar er det så? Det skurer i ørerne, at et tilbud er pstået i stedet fr nget, der er lukket. Frældre har ansvaret fr deres børn, det er ikke kmmunens ansvar. Der kan vel ikke være ngen prblemer i at kmmunen reklamerer fr et tilbud. Det er bare en plysning fr brgerne. Vigtigt at alle frbehld plyses, så kmmunen gør klart, at man ikke har et ansvar. Det er da bare fint, at der bliver reklameret fr muligheder g i virkeligheden kan en besparelse måske være med til at åbne nget nyt. En gruppe entusiastiske gymnastikudøvere begynder at besøge et plejecenter fr, med bebere g pårørendes tilladelse, at lave gymnastik med de ældre, der har lyst. Den frivillige indsats viser sig at hjælpe, da de ældre der deltager i gymnastikken på plejecenteret bliver mere selvhjulpne, g får mere md på livet. Reginskmmunen synes tiltaget er så gdt at det skal udbredes til alle plejecentre på øen. Gruppen der startede det hele bliver instruktører fr de ansatte, der fremver skal lave gymnastik på reginskmmunens plejecentre. Må kmmunen freslå en pgave, sm de frivillige kan tage? JA! Men arbejdet kan ikke pålægges! - Uenighed i gruppen. Ngle mente, at den frivillige instruktør tg arbejdet fra en ansat, samt at pkvalificering af de ansatte er arbejdsgivers ansvar. - Andre syntes, det var OK, at der blev gjrt brug af en dygtig frivillig fra fx en idrætsfrening. - DGI ville gerne påtage sig pgaven md at få et beløb, der kunne gå tilbage til freningerne. En grundejerfrening indgår aftale med reginskmmunen m at passe blmster, slå græs på fællesarealet g tømme skraldespande i mrådet. Freningen mdtager i kntant tilskud, hvad der svarer til 75 % af driftsmkstningerne. Reginskmmunen sparer altså 25 % på driften af fællesarealet. - Serviceniveauet prethldes ikke -> BRK skal ikke give penge til det der skal ikke spares penge, Klemensker er et gdt eksempel - Hvrdan kan man sikre sig at man får kvaliteten? - Man skal ikke have penge fr det - Frudsætning at pengene kun går til freningen - Det skal ikke kunne gå til lønninger, men til freningen - Det er vigtigt at de frivillige har et sted at være, f.eks. bibliteket - Vigtigt med lkal frankring

16 16 - Frivillighedsplitikken skal stille rammer p, herunder af juridiske frhld, samt frhldet mellem frivillighed g arbejdet Et bådelaug vertager den kmmunale havns pgave med at pkræve havneleje fra både g administrere venteliste til pladser i havnen. Freningen mdtager i kntant tilskud, hvad der svarer til 75 % af driftsmkstningerne. Reginskmmunen sparer altså 25 % på de administrative havnepgaver. Der skal laves en partnerskabsaftale med kmmunen (Årsdale Havn!). Så der er klare retningslinjer fr kmmune g havn (Bådelaug). Retningslinjer fr pkrævning af havneleje, fr drift g vedligehldelse af havn Ansvarsfrdeling / genfrhandling tidsramme / antale både +/- En gruppe bedstefrældre deltager i undervisningen i indsklingen sm ekstra vksne. Frmålet er ikke, at de skal undervise, men at hjælpe til med praktiske ting g med at hlde r i klassen. Reginskmmunen sparer ikke penge, men kvaliteten i skledagen frbedres fr eleverne. Frældrene må gerne bage kage til klassen. - Hvad er det fr bedstefrældre man lukker ind i undervisningen -> faglige kmpetencer? - Hvrdan sikres det at de frivillige er i stand til at håndtere pgaven pædaggisk frsvarligt? - Gd ide at bedstefrældre tager med på tur ikke ind i kernepgaven undervisning - Hvrfr g hvrdan skal der hldes r i klassen? - Eksemplet skaber basis fr frskelsbehandling, fra en skle til en anden - Praktisk hjælp kan være k ikke når det kmmer til fagligt indhld - Psitivt at bedstefrældre kan få glæden i at se barnet i en sklesituatin g gensidigt fr barnet at bringe mrmr ind i hverdagslivet på sklen Str uenighed i gruppen hvedparten mener ikke at eksemplet er acceptabelt. En gruppe efterlønnere beslutter at lave sangaftener på et plejehjem. De synger fra højsklesangbgen g aktiverer dermed de ældre. De ansatte får bedre tid til de gøremål, der kræver faglig indsigt fx medicindsering, verlevering sv. Der er sangaften en gang m ugen, g det varer typisk en time. - Hvem har i tilfælde af ulykker ansvaret? - Overlades en del af de ansattes ansvar g jbbeskrivelse til de frivillige - Eventuelle besparelser vil verdrage ansvaret til de frivillige, hvilket ikke er i rden - Må efterlønnere udføre det frivillige arbejde?

17 17 En frening er ked af at skiltene ved øens seværdigheder er i dårlig frfatning, g flere steder kan man ikke længere se, hvad det er man kigger på. Freningens medlemmer tilbyder at friske skiltene p, md at reginskmmunen betaler materialerne i dette tilfælde udprint af nye plancher g lignende. Freningens indsats betyder at reginskmmunen kan spare penge, samtidig med at kvaliteten fr de besøgende ved seværdighederne øges hurtigere. Ok at pgaven bliver løst, hvis der kan pnås enighed med andre frivillige på øen. En frening er ked af, at deres naturmråde ikke længere passes lige så gdt sm det tidligere er blevet. I frbindelse med budgetfrhandlingerne frsvinder finansieringen til den kmmunale drift af mrådet det betyder, at naturmrådet får lv til at vkse til. Freningen indgår en aftale med reginskmmunen m at hlde mrådet efter bedste evne. Reginskmmunen finder finansiering, der dækker freningens udgifter til indsatsen, g mrådet bevares sm naturmråde. Dilemma! Skal kntra Kan pgaver. En kirkelig frening tilbyder en kmmunal skle at supplere undervisningen i kristendmskundskab med yderligere et par timer m ugen. Undervisningen kster ikke reginskmmunen nget, g undervisningen bliver en del af den understøttende undervisning på sklens 3. g 5. klassetrin. Intet svar En nyetableret dagligvarekæde indgår et samarbejde med en frening m at pakke g udbringe varer fr ældre. Reginskmmunen indgår i arbejdet ved at døgnplejen hjælper de ældre med at bestille varerne hs freningen. Dagligvarebutikken samler g pakker varerne, mens freningens medlemmer kører ud til de ældre med indkøbene. Ordningen kan kun benyttes, hvis de ældre ikke har pårørende, der kan klare indkøbene. Reginskmmunen har en lille ekstramkstning i frhld til at hjælpe de ældre med at bestille varer. De ældre laver en aftale med freningen, persnalet hjælper dem, der ikke kan. Det er den, der skal have varerne, sm der betaler varerne. Kntakten skal gå direkte fra den ældre til freningen. Det er et dilemma, at man skiller rdningen således at de har pårørende, der kan klare det g ikke kan klare det. Reginskmmunen er hvert år vært fr Flkemødet i Allinge. I den frbindelse er der en masse skraldespande, der skal tømmes g skrald, der skal samles p på Cirkuspladsen. Reginskmmunen indgår en

18 18 aftale med idrætsklubben m, at junirhldene i håndbld samler skrald under Flkemødet md en kntant betaling til klubben. Der betales, så er det ikke frivilligt / knflikt med arbejdsmiljølven. (Det havde været rart, hvis vi havde kunnet frberede s) Den kmmunale børnehave indkalder frældrene til arbejdsdag en lørdag. Arbejdet består i at skifte sandet i sandkassen, male legehusene g sætte nye net i fdbldmålene. Sandet er blevet leveret, g er betalt af reginskmmunen, ligesm malingen g de nye net. Det møder kun 25 frældre p ud af 250, men arbejdet går hurtigt, g inden dagen er mme er arbejdet færdigt. Børnehaven serverer kaffe g saftevand, g frældrene har taget kage med til vksne g børn. Mangel på beskæftigelse: - Er det k at kmmuner bruger penge på materialer, sm ikke bruges af prfessinel arbejdskraft? - Hvr går grænsen til srt arbejde? - Man må ikke arbejde frivilligt indenfr ens eget fagmråde, eller hvad? - Knsekvenser fr håndværkere, de kan miste arbejdet - Det er dg almindelig praksis ellers bliver der j ikke gjrt nget - Overenskmststridigt - Når frsikring g kmmune ikke kan g vil, træder de frivillige til - Der er både frdele g ulemper, g det er svært at finde et facit - Pakker det ind i andre ting, aktivitetsdag sv. - Kan give børnene et indblik i, at man selv må hjælpe til en gang imellem, lære børnene frivillighed - Beløbsgrænse k p til et vist beløb? Bldklubben ligger i en lille by, g udviklingen ser ikke ud til at være lige m hjørnet. Der er dg stadig et senirhld i fdbld, g der er ved at kmme gdt gang i ungdmsafdelingen, takket være ngle ildsjæle blandt frældrene. Fdbldbanen bliver nedlagt i budgetfrhandlingerne, men bldklubben vil meget nødig være gæster på banen i nabbyen, der huser ærkerivalerne. Derfr indgår de en aftale med reginskmmunen m indkøb af en str frntklipper, der kan klippe banerne på tre timer. Bldklubben står herefter fr klipning g kridtning af bldbanerne. - Ikke købe plæneklipper - Tilbage til gamle dage, hvr klubben selv passer sine baner, kridtning mm.

19 19 Den kmmunale børnehave indkalder frældrene til arbejdsdag en lørdag. Arbejdet består i at skifte sandet i sandkassen, male legehusene g sætte nye net i fdbldmålene. Sandet er blevet leveret, g er betalt af reginskmmunen, ligesm malingen g de nye net. Det møder kun 25 frældre p ud af 250, men arbejdet går hurtigt, g inden dagen er mme er arbejdet færdigt. Børnehaven serverer kaffe g saftevand, g frældrene har taget kage med til vksne g børn. - Nrmalt - Tage hånd m dem, sm deltager - Der er ikke nget dilemma - Skal der males? Bliver der taget arbejde? - Dem, sm deltager bliver rystet sammen skal ikke demtiveres - Der bliver frigivet midler - Det kan være en løsning fr de små skler frivilligt arbejde - Det får det til at løbe rundt Vigtigt knklusin: Frivillighedsplitikken: nget man kan påtage sig g ikke blive pålagt / skal ikke være en måde at spare penge på / tryghed / man skal have lyst / plitikken skal frivilligt gdtages af freninger / ingen begrænsninger fr frivillige samarbejdsmuligheder / kmmunens frivillighedsplitik skal tilgå kmmunens institutiner g freninger kan tilslutte sig denne plitik, af eget valg En frening er ked af, at deres naturmråde ikke længere passes lige så gdt sm det tidligere er blevet. I frbindelse med budgetfrhandlingerne frsvinder finansieringen til den kmmunale drift af mrådet det betyder, at naturmrådet får lv til at vkse til. Freningen indgår en aftale med reginskmmunen m at hlde mrådet efter bedste evne. Reginskmmunen finder finansiering, der dækker freningens udgifter til indsatsen, g mrådet bevares sm naturmråde. Det er delvist k, men der kan være et dilemma, frdi det kan være svært at få medlemmer til f.eks. brgerfrening/aktive kvinder mm., hvis man frpligter medlemmerne til at være aktive med f.eks. blmsterpasning/vanding g pasning af grønne mråder

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl. 18.00 kl. 18.45 Kl. 18.55 Kl. 19.55 Kl. 20.05 Kl.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere