CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG"

Transkript

1

2

3 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 1 Du er fuldmægtig i et kontor i en styrelse, og du arbejder med erhvervsfremme. Din minister har netop været ude i pressen for at annoncere et nyt lovforslag, som skal afbureaukratisere en række ordninger. Der skal fjernes en række mindre reguleringer af nogle brancher for at skabe bedre vækstmuligheder for virksomhederne. Ministeren har allerede meldt ud, at det vil skabe omkring nye arbejdspladser. Du får til opgave at vurdere de erhvervsmæssige effekter, som skal indgå i lovforslagets bemærkninger. Du finder frem til, at afreguleringen ikke vil have nogen nævneværdig effekt for erhvervet. Ifølge din analyse vil forslaget højst skabe 100 nye arbejdspladser. Du vender sagen med din kontorchef, som er enig i din analyse. I beslutter jer imidlertid for i lyset af ministerens holdning og udmeldinger at skrive en blød formulering i lovforslaget om, at effekterne kan være op til 500 nye arbejdspladser. Er det i orden? Ja eller nej

4

5 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 2 Du er konsulent i et departement. Du er uddannet økonom og har mange års erfaring med dit område. Ministeren efterspørger en forhøjelse af afgiften på sodavand for at begrænse salget og forbedre befolkningens sundhed. Du skal sammen med to andre medarbejdere i ministeriet udarbejde et lovforslag om forhøjelsen. I skal bl.a. belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget, herunder i hvilket omfang en højere afgift vil øge grænsehandelen. Det er din vurdering, at forslaget vil have stor effekt på grænsehandlen, og at det udgør en væsentlig ulempe ved forslaget. Du forelægger din økonomiske vurdering for din kontorchef, som også har erfaring med området. Kontorchefen deler ikke din vurdering. Det er chefens vurdering på baggrund af bl.a. de oplysninger, som du har fremlagt om effekterne af tidligere afgiftsændringer på andre varer, at forslaget kun vil have en lille effekt på grænsehandlen, men kontorchefen medgiver, at konklusionen ikke er helt klar. Du er ikke overbevist om, at chefens vurdering er korrekt og overvejer at gå til din afdelingschef, men ændrer alligevel din økonomiske konklusion i overensstemmelse med chefens vurdering. Er det i orden? Ja eller nej

6

7 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 3 Du er specialkonsulent i et kontor vedrørende naturgenopretning. Din kontorchef anmoder dig om at udarbejde et notat, som ministeren har bedt om. Notatet skal belyse et nyt forslag om anvendelse af 100 mio.kr. til et genopretningsprojekt for et område i Nordsjælland. Ministeren vil gerne lancere forslaget om en måned. Ministeriet har bevillingsmæssig og lovmæssig hjemmel til forslaget, men du finder hurtigt frem til, at projektet ikke vil opfylde de normale faglige kriterier, som ministeriet anvender. Effekten er meget lille pr. udgiftskrone. Du vender sagen med din chef. På den ene side er I klar over, at ministeren er meget opsat på netop dette projekt, som skal bruges til at indgå en større politisk aftale. På den anden side er I enige om, at forslaget har store faglige mangler. I bliver enige om at udarbejde et notat til ministeren, hvori I beskriver forslagets faglige svagheder, og I foreslår på den baggrund ministeren, at initiativet droppes. Er det i orden? Ja eller nej

8

9 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 4 Du er specialkonsulent i et kontor, som arbejder med forebyggelse af arbejdsulykker. Oppositionens leder har fremsat et forslag om at lempe reglerne på arbejdsmiljøområdet med det formål at fremme beskæftigelsen. Din minister er imod forslaget og udtrykker tvivl om, hvorvidt forslaget reelt vil have nogen stor effekt på beskæftigelsen. Du bliver bedt om at skrive et notat om oppositionslederens forslag og udarbejde nogle korte talepunkter til brug for ministerens møde med en af regeringspartiernes arbejdsmarkedsordførere. I din analyse af forslaget finder du bl.a. frem til oplysninger fra udlandet, som klart peger på, at forslaget kun vil medføre en lille stigning i antallet af arbejdsulykker, men have en relativ stor effekt på beskæftigelsen. Du skriver dine oplysninger om de udenlandske erfaringer ind i dit faglige notat til ministeren om sagen, men da du kender din ministers holdning, skriver du i talepunkterne til ministeren, at forslaget er uacceptabelt og usympatisk, idet det er umenneskeligt at ville acceptere selv en lille stigning i antallet af ulykker for at gavne beskæftigelsen. I talepunkterne nævner du ikke de udenlandske erfaringer eller effekten på beskæftigelsen i øvrigt. Er det i orden? Ja eller nej

10

11 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 5 Du er konsulent i en styrelsen og skal lave udkast til bemærkningerne til et lovforslag, som strammer reglerne for anvendelse af et bestemt tilsætningsstof i fødevarer. Lovforslaget har høj prioritet for din minister og er med på regeringens lovprogram. Du foretog også en faglig vurdering af sagen, da de indledende tanker om et evt. lovforslag blev vendt med ministeren. Du fandt dengang frem til, at der var fem udenlandske og danske undersøgelser om emnet. Din faglige sammenfatning af undersøgelserne er, at der selv om der er nogen usikkerhed om konklusionerne kun synes at være en meget beskeden risiko for, at tilsætningsstoffet er sundhedsfarligt i de mængder, som er tilladt ifølge den nugældende lovgivning. Ministeren blev dengang oplyst om denne faglige vurdering, men fandt ud fra en politisk vurdering, at den tvivl, der trods alt er om sundhedsfaren, skulle komme borgerne til gode, og at man derfor skulle fremsætte et lovforslag, som strammer reglerne. I lyset af dette forudgående forløb beslutter du dig for i lovforslagets bemærkninger at skrive: Der er ifølge internationale og danske undersøgelser en risiko for, at tilsætningsstoffet er sundhedsfarligt i de mængder, der i dag er tilladt om end der er usikkerhed vedrørende omfanget heraf. Regeringen finder, at denne usikkerhed bør komme borgerne til gode. Regeringen foreslår derfor en stramning af reglerne. Er det i orden? Ja eller nej

12

13 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 6 Du er kontorchef i et departement og har ansvaret for socialt udsatte grupper. I dagens nyheder er der en historie om et kort uanmeldt interview, som en journalist havde med din minister. Under interviewet spørger journalisten, om ministeren og regeringen ikke har været for passiv over for vanskeligt stillede børn. Ministeren afviser dette, og nævner som bevis på ministerens aktive indsats, at ministeriets tilskud til vanskeligt stillede børn er øget med ca. 500 mio. kr., siden regeringen trådte til. Flere repræsentanter fra frivillige organisationer kritiserer efterfølgende udtalelsen, som de finder, er en overdrivelse. Flere journalister spørger ind til sagen, og din ministeren vil gerne komme med en supplerende udtalelse, idet ministeren selv er blevet usikker på, om det hurtige svar var helt korrekt. Du ved, at de 500 mio.kr. ikke skyldes regeringens beslutninger, men beslutninger der er truffet af den tidligere regering. Da pengene imidlertid først er kommet til udbetaling under denne regering, finder du ministerens udtalelse om det øgede tilskud korrekt. Og du udarbejder et fagligt notat, som kan udleveres til pressen, hvori ministerens udtalelser om regeringens aktive indsats bekræftes. I notatet nævnes ikke de beslutninger, som den tidligere regering traf, og som udløste pengene. Er det i orden? Ja eller nej

14

15 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 7 Du er fuldmægtig i et ministerium og skal udarbejde et beredskab til din minister til brug for et avisinterview. Inden interviewet har I fra journalisten ved avisen modtaget en række spørgsmål, som journalisten bl.a. vil stille. Ét af spørgsmålene lyder: Er der flere udsatte personer i Danmark (sindslidende, misbrugere, prostituerede, hjemløse mv.), siden regeringen tiltrådte? Du kan se af oplysningerne fra Danmarks Statistik, at der er registreret ca flere sindslidende, mens antallet af misbrugere, prostituerede og hjemløse er faldet med i alt ca Du lægger et beredskab op til din minister, hvori det foreslås, at ministeren besvarer spørgsmålet med: Siden regeringen tiltrådte, er antallet af social udsatte misbrugere, prostituerede og hjemløse faldet med ca personer. Er det i orden? Ja eller nej

16

17 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 8 Du er pressemedarbejder i et ministerium. Din minister bliver ringet op af en journalist, som har hørt, at ministeren har holdt et hemmeligt møde med lederen af et oppositionsparti. Journalisten vil gerne have bekræftet sin historie. Mødet har fundet sted, men din minister vil gerne benægte historien af hensyn til de meget vigtige politiske forhandlinger, der finder sted bag lukkede døre. Du råder ministeren til at svare, at ministeren af principielle grunde ikke vil oplyse om sin mødekalender. Er det i orden? Ja eller nej

18

19 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 9 Du er ansat som pressemedarbejder for ministeren. I dagens aviser får ministeren hård kritik for sin håndtering af en sag i sit parti, hvor et medlem af en kommunalbestyrelse er blevet ekskluderet. Ministeren beder dig om at udarbejde nogle talepunkter, som kan bruges i pressen, og hvor kritikken tilbagevises. Du efterkommer anmodningen, da ministerens særlige rådgiver er optaget af en anden sag, men skriver et talepapir med en nedtonet kritik af ministerens kritikere i partiet. Er det i orden? Ja eller nej

20

21 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 10 Du er kontorchef i et departement. Der er udskrevet folketingsvalg, og din minister har indledt sin valgkamp. I valgkampen er der kommet en diskussion af ministerens håndtering af en række sager. Flere oppositionspartier er kommet med alvorlige beskyldninger mod ministeren. Din minister vil gerne afvise beskyldningerne og ringer til dig og beder om at få en kopi af en række interne notater om sagerne, som du tidligere har udarbejdet til ministeren. Du sender kopierne til ministeren. Er det i orden? Ja eller nej

22

23 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 11 Du er kontorchef for tilskudskontoret i en styrelse, og du skal levere beslutningsgrundlaget i en sag, hvor ministeren på baggrund af en række indkomne ansøgninger skal træffe beslutning om fordeling af 100 mio.kr. til en række energibesparende foranstaltninger rundt om i landet, som bl.a. også skal gavne beskæftigelsen i yderområderne. Din minister er valgt i et af områderne og du vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, om nogle af pengene går til dette område. Du indstiller derfor, at 25 mio. kr. går hertil. Er det i orden? Ja eller nej

24

25 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 12 Du er kontorchef i en styrelse. Du behandler bl.a. ansøgninger fra kommuner om midler fra en pulje på 500 mio.kr. til nye innovative initiativer inden for den kommunale ældreomsorg. Du skal udarbejde et beslutningsgrundlag, som skal forelægges ministeren. I har indtil nu fået 60 ansøgninger fra en række kommuner, og I er gået i gang med at behandle de ansøgninger, der er kommet ind. Det ser ud til, at kun få af ansøgningerne er gode og velunderbyggede. Der er 14 dage, indtil ansøgningsfristen udløber. Én af ansøgningerne handler om et stort projekt, som har væsentlig betydning for en kommune på Lolland. Heller ikke denne ansøgning kan imødekommes inden for de saglige kriterier, men du synes, at kommunens projektidé lyder spændende, og du kan se, at hvis kommunen ændrer en del ved projektets udformning, vil den kunne falde ind under kriterierne. Kommunen ringer til dig, for at høre om, hvornår de kan forvente at få et svar, og de spørger også ind til ministeriets praksis for imødekommelse af ansøgninger. Du svarer ved at gennemgå jeres kriterier for tildeling af midler fra puljen og nævner, at kommunen kan foretage en række konkrete ændringer i deres projekt, som vil forbedre kommunens chancer for at få andel af midlerne, men at du selvfølgelig ikke kan love noget. Kommunen bliver glad for din hjælp og vil indsende en ny og bedre ansøgning inden ansøgningsfristens udløb. Er denne fremgangsmåde i orden? Ja eller nej

26

27 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 13 Du er konsulent i et kontor, som giver dispensation til landmænd, der vil opføre store grisestalde. Der er en fast praksis for, hvornår man giver sådanne dispensationer. Du har fået ansøgninger ind fra en lang række landmænd og er ved at vurdere dem. Du har fået en ny minister, som ser med stor alvor på de tiltagende problemer, som findes i en række såkaldte udkantskommuner med lav økonomisk vækst og høj ledighed. Du har ikke hørt om, at din nye minister vil foretage ændringer i praksis, men du forventer, at ministeren gerne vil give flere dispensationer end ministerens forgænger, som var meget optaget af miljøbeskyttelse. Du indstiller derfor til din chef, at flere af de indkomne ansøgninger, end det tidligere har været tilfældet, konkret imødekommes med en dispensation. Er det i orden? Ja eller nej

28

29 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 14 Du er kontorchef i et departement og har ansvaret for planlovens bestemmelser om sommerhusbyggeri. En kommune i din ministers valgkreds indsender en ansøgning om dispensation for byggeri af sommerhuse nær stranden. Du ved, at din minister tidligere har udtalt sig imod de nuværende stramme regler på området. Du ser imidlertid ingen grund til, at du ikke skal behandle sagen som alle andre lignende sager, og du ser bort fra ministerens holdning og tilknytning. Er det i orden? Ja eller nej

30

31 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 15 Du er fuldmægtig i et departement, og du skal sammen med en kollega fordele tilskud til en række frivillige organisationer, som hjælper med integration af flygtninge i det danske samfund. Ved fordelingen af midlerne lægges der vægt på en række nærmere fastlagte faglige kriterier. I har modtaget ansøgninger fra mange organisationer, men den samlede tilskudspulje giver kun mulighed for at yde tilskud til nogle få organisationer. To af organisationerne opfylder de faglige kriterier i lige omfang, men der er kun midler til at give tilskud til den ene af organisationerne. Den ene af de to organisationer har fået meget positiv presseomtale, fordi den hjælper flygtningebørn, som kommer fra krigszoner, og et flertal af Folketingets partier har udtrykt sympati for organisationens arbejde. I vurderer derfor, at det med stor sandsynlighed vil give anledning til kritiske spørgsmål fra Folketinget til ministeren, hvis organisationen ikke modtager et tilskud. I indstiller derfor, at der ud fra en samlet vurdering gives tilskud til denne frivillige organisation. Er det i orden? Ja eller nej

32

33 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 16 Du er fuldmægtig i en styrelse og skal udarbejde et udkast til ministerens besvarelse af et samrådsspørgsmål fra sundhedsudvalget. Udvalget har bedt ministeren om en detaljeret redegørelse for udviklingen i ventetiderne på kræftsygdomme i en toårig periode. Du udarbejder et baggrundsnotat, som viser, at der i overensstemmelse med regeringens målsætning er et pænt fald i ventetiderne på 7 ud af 10 kræftsygdomme, men at der imidlertid også er en stigning i ventetiderne for 3 af sygdommene. Du udarbejder et talepunkt til ministeren, som både nævner den positive og den negative udvikling. Ministeren spørger, om det ikke er muligt at ændre talepunkterne, så de kun eksplicit nævner de sygdomme, der har faldende ventetider, og ikke nævner, at ventetiden er steget for andre sygdomme. Du retter talepunkterne til efter ministerens ønsker. Er det i orden? Ja eller nej

34

35 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 17 Du er specialkonsulent i et departement, og din minister skal besvare et udvalgsspørgsmål i Folketinget om regeringens miljøregler over for landbruget. Spørgsmålet lyder: Medfører de indgreb, som regeringen i sidste uge aftalte med sine støttepartier, en øget belastning af landbrugets økonomi, og står denne belastning mål med de beskedne miljøeffekter, som aftalen indebærer? Din kontorchef får en forespørgsel via ministersekretariatet, om besvarelsen ikke kort kan nævne den øgede belastning uden at sætte præcise tal på og primært have fokus på miljøeffekterne og det politiske budskab om, at der nu endelig er fundet en politisk afklaring, som støttes af et flertal i Folketinget. I overvejer sagen og udarbejder en besvarelse, der stemmer overens med ministersekretariatets forespørgsel. Er det i orden? Ja eller nej

36

37 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 18 Du er fuldmægtig i et departement og skal udarbejde et udkast til besvarelse af et spørgsmål, som din minister har fået fra et medlem af et oppositionsparti i Folketinget. Spørgsmålet lyder: Hvornår modtog ministeren oplysning om, at ministeriet havde begået en regnefejl? Du ser to potentielle svarmuligheder. Spørgsmålet kan besvares med, at ministeren den 2. april modtog en kort mundtlig orientering om, at der var begået en regnefejl, men at den præcise størrelse først blev klarlagt den 24. juni, hvorefter ministeren straks orienterede Folketinget om regnefejlen. Eller spørgs målet kan besvares med, at ministeren den 24. juni fik en orientering om, at der var begået en regnefejl på 2,1 mia. kr., og ministeren straks orienterede Folketinget den 25. juni. Du drøfter de to svarmuligheder med din chef. I vurderer begge, at den førstnævnte svarmulighed kan afstedkomme yderligere spørgsmål om, hvorfor ministeriet var så længe om at identificere regnefejlens omfang. For at undgå dette, vælger I at indstille til ministeren, at den anden svarmulighed anvendes. Er det i orden? Ja eller nej

38

39 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 19 Du er konsulent i et departement og arbejder bl.a. med landbrugets økonomiske vilkår. Din minister er kaldt i samråd i Folketingets Fødevareudvalg om landbrugets aktuelle problemer med eksport til Kina. Du udarbejder sammen med en kollega et notat, der redegør for sagen. I har modtaget en række oplysninger fra bl.a. Danmarks Statistik og landbrugserhvervet. Samrådet er allerede om nogle få dage, og I har meget travlt. Du får af én af dine kollegaer at vide, at en anden minister for en måned siden udtalte sig om sagen ved et stort offentligt arrangement med en række erhvervsorganisationer og repræsentanter for Folketingets partier. Idet tiden er knap, og du mener, at det er dit ministerium, som er ressortansvarlige, finder du det ikke nødvendigt at kontakte det andet ministerium for at høre, hvad deres minister har udtalt om sagen. I lægger jeres egen vurdering af sagen op til jeres minister. Er det i orden? Ja eller nej

40

41 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 20 Du er fuldmægtig i et kontor i et departement og har afsluttet en sag, hvor du har udarbejdet et svar på et udvalgsspørgsmål fra Folketinget, som ministeren har godkendt og svaret er sendt til Folketinget. Spørgsmålet drejede sig om, hvilke selskaber som sidste år betalte skat af olieudvinding i Nordsøen. Du har i den anledning fået en række oplysninger fra Danmarks Statistik. Der er gået en måned, og du opdager, at du i din opgørelse har overset ét af selskaberne, som derfor ikke er nævnt i svaret til Folketinget. Du tænker grundigt over sagen og taler med en ældre kollega, som fortæller dig, at ministeriet ikke plejer at rette fejl af denne karakter. Du er i tvivl om, hvorvidt fejlen er væsentlig og er i tvivl om, hvad du skal gøre. Efter et par dages overvejelser vælger du ikke at gå videre med sagen og nævner ikke fejlen for andre. Er det i orden? Ja eller nej

42

43 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 21 Du er specialkonsulent i et departement, og din kontorchef beder dig om at udarbejde et notat, som ministeren har bedt om til brug for et offentligt debatmøde med en oppositionspolitiker. Ministeren vil gerne gå imod oppositionspolitikerens forslag om tilskud til nogle beskæftigelsesfremmende aktiviteter og beder om et baggrundsnotat, der belyser oppositionslederens forslag. Du overvejer, om du i baggrundsnotatet kun skal medtage de argumenter, der taler for din ministers afvisning, eller om du skal angive alle væsentlige argumenter for og imod? Du beslutter dig for det sidste. Er det i orden? Ja eller nej

44

45 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 22 Du er fuldmægtig i et departement, og din kontorchef beder dig om at udarbejde en tale, som ministeren har bedt om til brug for et offentligt debatmøde med en række oplæg fra ledere fra Folketingets partier. Ministeren vil fortælle om regeringens politik på integrationsområdet og beder om, at der i talen skal indgå tal for udviklingen i indvandrergruppers kriminalitet, der fokuserer på det fald, der er sket, mens regeringen har haft magten. Du udarbejder et notat til ministeren, der dækkende belyser udviklingen i kriminaliteten, men i talen medtager du kun de kriminalitetsformer, hvor udviklingen støtter ministerens politiske sag, selv om det ikke helt giver et dækkende billede af den samlede udvikling. Er det i orden? Ja eller nej

46

47 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 23 Du er pressemedarbejder i ministersekretariatet og bliver af din departementschef bedt om at skrive et bidrag til en tale, som ministeren skal holde på et møde i partiforeningen i ministerens valgkreds. Talebidraget skal handle om de resultater, ministeren har opnået i sin ministertid. Du skriver talebidraget, selv om du ikke er særlig rådgiver. Er det i orden? Ja eller nej

48

49 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 24 Du er specialkonsulent i et departement og skal sammen med to af dine kollegaer udarbejde et fagligt baggrundspapir og et talepapir om tiltag til at nedbringe antallet af personer på kontanthjælp, som ministeren skal bruge i et indlæg til et arrangement om kontanthjælp. På baggrund af flere undersøgelser opstiller I et katalog over seks centrale, potentielle hovedinstrumenter, men fravælger herefter ét af de potentielle instrumenter en lavere kontanthjælpsydelse idet I finder, at dette instrument vil stride mod de politiske udmeldinger, som regeringen er kommet med. I udarbejder herefter et fagligt oplæg til ministeren, hvori I redegør for de forventede positive effekter af hvert af de fem resterende instrumenter, og hvilke ulemper og omkostninger, der er forbundet med de enkelte forslag, men hvor I slet ikke nævner det instrument, som angik en lavere kontanthjælpsydelse. Og I udarbejder på grundlag heraf talepunkter, som ministeren kan anvende ved arrangementet. Er det i orden? Ja eller nej

50

51 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 25 Du er konsulent i et kontor i departementet, som står for sager vedrørende EU. Ministeren har fremsat et lovforslag, som indebærer afgivelse af dansk suverænitet til EU, og der skal være folkeafstemning om spørgsmålet om fire måneder. Ministeren skal derfor deltage i en række informationsmøder om emnet. Du bliver bedt om at skrive et bidrag til ministerens tale, hvor ministeren vil fremlægge sit politiske syn på, hvorfor vælgerne skal stemme ja ved folkeafstemningen. Du skriver det efterspurgte talebidrag. Er det i orden? Ja eller nej

52

53

54

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Skatteudvalget 2011-12 L 12, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for baggrunden for, at

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling:

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling: Kirkeudvalget 2011-12 L 105, endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Notat Talepapir til svar på KIU L 105 Samrådsspørgsmål A den 1. juni 2012 Dato: 30. maj 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Samrådsspørgsmål

Læs mere

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 237 Offentligt Beretning nr. 1 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 375 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1860415 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Tale 27. august 2015 J.nr. 15-2388779 Samrådsspørgsmål D Proces og Administration tco og hch - Tale til besvarelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN KONTROL MED REGERINGEN

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN KONTROL MED REGERINGEN Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN KONTROL MED REGERINGEN KONTROL MED REGERINGEN INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1.

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere.

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 40 Offentligt Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål B om solceller i Folketingets Klima-, Energi og Bygningspolitiske

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere

De to årlige ikrafttrædelsesdatoer kan kun undtagelsesvist fraviges. Det gælder, såfremt der er tale om:

De to årlige ikrafttrædelsesdatoer kan kun undtagelsesvist fraviges. Det gælder, såfremt der er tale om: Vejledning til ministerierne om de fælles ikrafttrædelsesdatoer Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen ønsker at videreføre de fælles ikrafttrædelsesdatoer. Erhvervsrettet lovgivning skal derfor

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Side 1 af 7 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål om multimediebeskatningen i Folketingets Uddannelsesudvalg tirsdag den

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Svar. (Det talte ord gælder) Tak for de to spørgsmål, som jeg gerne vil besvare samlet.

Svar. (Det talte ord gælder) Tak for de to spørgsmål, som jeg gerne vil besvare samlet. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 668 Offentligt Samråd den 6. april 2016 i Miljø- og fødevareudvalget (spm AC/AD) Deltagere: Miljø- og fødevareudvalget Praktik:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område.

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1134 Offentligt TALEMANUSKRIPT (Det talte ord gælder) Side 1 af 13 Samrådstale spg. BP og BQ vedr. den nye bekendtgørelse for godkendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg Socialudvalget 2011-12 L 106, endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Dato: 29. maj 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2012-0032-0223 Dok.: 428146 UDKAST TIL TALEPAPIR

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf (

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf ( Grønlandsudvalget 2011-12 GRU alm. del Bilag 1 Offentligt Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU Mødetidspunkt m.v. Udvalget vedrørende Grønlandske forhold har ingen fast mødedag,

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere