CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG"

Transkript

1

2

3 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 1 Du er fuldmægtig i et kontor i en styrelse, og du arbejder med erhvervsfremme. Din minister har netop været ude i pressen for at annoncere et nyt lovforslag, som skal afbureaukratisere en række ordninger. Der skal fjernes en række mindre reguleringer af nogle brancher for at skabe bedre vækstmuligheder for virksomhederne. Ministeren har allerede meldt ud, at det vil skabe omkring nye arbejdspladser. Du får til opgave at vurdere de erhvervsmæssige effekter, som skal indgå i lovforslagets bemærkninger. Du finder frem til, at afreguleringen ikke vil have nogen nævneværdig effekt for erhvervet. Ifølge din analyse vil forslaget højst skabe 100 nye arbejdspladser. Du vender sagen med din kontorchef, som er enig i din analyse. I beslutter jer imidlertid for i lyset af ministerens holdning og udmeldinger at skrive en blød formulering i lovforslaget om, at effekterne kan være op til 500 nye arbejdspladser. Er det i orden? Ja eller nej

4

5 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 2 Du er konsulent i et departement. Du er uddannet økonom og har mange års erfaring med dit område. Ministeren efterspørger en forhøjelse af afgiften på sodavand for at begrænse salget og forbedre befolkningens sundhed. Du skal sammen med to andre medarbejdere i ministeriet udarbejde et lovforslag om forhøjelsen. I skal bl.a. belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget, herunder i hvilket omfang en højere afgift vil øge grænsehandelen. Det er din vurdering, at forslaget vil have stor effekt på grænsehandlen, og at det udgør en væsentlig ulempe ved forslaget. Du forelægger din økonomiske vurdering for din kontorchef, som også har erfaring med området. Kontorchefen deler ikke din vurdering. Det er chefens vurdering på baggrund af bl.a. de oplysninger, som du har fremlagt om effekterne af tidligere afgiftsændringer på andre varer, at forslaget kun vil have en lille effekt på grænsehandlen, men kontorchefen medgiver, at konklusionen ikke er helt klar. Du er ikke overbevist om, at chefens vurdering er korrekt og overvejer at gå til din afdelingschef, men ændrer alligevel din økonomiske konklusion i overensstemmelse med chefens vurdering. Er det i orden? Ja eller nej

6

7 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 3 Du er specialkonsulent i et kontor vedrørende naturgenopretning. Din kontorchef anmoder dig om at udarbejde et notat, som ministeren har bedt om. Notatet skal belyse et nyt forslag om anvendelse af 100 mio.kr. til et genopretningsprojekt for et område i Nordsjælland. Ministeren vil gerne lancere forslaget om en måned. Ministeriet har bevillingsmæssig og lovmæssig hjemmel til forslaget, men du finder hurtigt frem til, at projektet ikke vil opfylde de normale faglige kriterier, som ministeriet anvender. Effekten er meget lille pr. udgiftskrone. Du vender sagen med din chef. På den ene side er I klar over, at ministeren er meget opsat på netop dette projekt, som skal bruges til at indgå en større politisk aftale. På den anden side er I enige om, at forslaget har store faglige mangler. I bliver enige om at udarbejde et notat til ministeren, hvori I beskriver forslagets faglige svagheder, og I foreslår på den baggrund ministeren, at initiativet droppes. Er det i orden? Ja eller nej

8

9 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 4 Du er specialkonsulent i et kontor, som arbejder med forebyggelse af arbejdsulykker. Oppositionens leder har fremsat et forslag om at lempe reglerne på arbejdsmiljøområdet med det formål at fremme beskæftigelsen. Din minister er imod forslaget og udtrykker tvivl om, hvorvidt forslaget reelt vil have nogen stor effekt på beskæftigelsen. Du bliver bedt om at skrive et notat om oppositionslederens forslag og udarbejde nogle korte talepunkter til brug for ministerens møde med en af regeringspartiernes arbejdsmarkedsordførere. I din analyse af forslaget finder du bl.a. frem til oplysninger fra udlandet, som klart peger på, at forslaget kun vil medføre en lille stigning i antallet af arbejdsulykker, men have en relativ stor effekt på beskæftigelsen. Du skriver dine oplysninger om de udenlandske erfaringer ind i dit faglige notat til ministeren om sagen, men da du kender din ministers holdning, skriver du i talepunkterne til ministeren, at forslaget er uacceptabelt og usympatisk, idet det er umenneskeligt at ville acceptere selv en lille stigning i antallet af ulykker for at gavne beskæftigelsen. I talepunkterne nævner du ikke de udenlandske erfaringer eller effekten på beskæftigelsen i øvrigt. Er det i orden? Ja eller nej

10

11 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 5 Du er konsulent i en styrelsen og skal lave udkast til bemærkningerne til et lovforslag, som strammer reglerne for anvendelse af et bestemt tilsætningsstof i fødevarer. Lovforslaget har høj prioritet for din minister og er med på regeringens lovprogram. Du foretog også en faglig vurdering af sagen, da de indledende tanker om et evt. lovforslag blev vendt med ministeren. Du fandt dengang frem til, at der var fem udenlandske og danske undersøgelser om emnet. Din faglige sammenfatning af undersøgelserne er, at der selv om der er nogen usikkerhed om konklusionerne kun synes at være en meget beskeden risiko for, at tilsætningsstoffet er sundhedsfarligt i de mængder, som er tilladt ifølge den nugældende lovgivning. Ministeren blev dengang oplyst om denne faglige vurdering, men fandt ud fra en politisk vurdering, at den tvivl, der trods alt er om sundhedsfaren, skulle komme borgerne til gode, og at man derfor skulle fremsætte et lovforslag, som strammer reglerne. I lyset af dette forudgående forløb beslutter du dig for i lovforslagets bemærkninger at skrive: Der er ifølge internationale og danske undersøgelser en risiko for, at tilsætningsstoffet er sundhedsfarligt i de mængder, der i dag er tilladt om end der er usikkerhed vedrørende omfanget heraf. Regeringen finder, at denne usikkerhed bør komme borgerne til gode. Regeringen foreslår derfor en stramning af reglerne. Er det i orden? Ja eller nej

12

13 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 6 Du er kontorchef i et departement og har ansvaret for socialt udsatte grupper. I dagens nyheder er der en historie om et kort uanmeldt interview, som en journalist havde med din minister. Under interviewet spørger journalisten, om ministeren og regeringen ikke har været for passiv over for vanskeligt stillede børn. Ministeren afviser dette, og nævner som bevis på ministerens aktive indsats, at ministeriets tilskud til vanskeligt stillede børn er øget med ca. 500 mio. kr., siden regeringen trådte til. Flere repræsentanter fra frivillige organisationer kritiserer efterfølgende udtalelsen, som de finder, er en overdrivelse. Flere journalister spørger ind til sagen, og din ministeren vil gerne komme med en supplerende udtalelse, idet ministeren selv er blevet usikker på, om det hurtige svar var helt korrekt. Du ved, at de 500 mio.kr. ikke skyldes regeringens beslutninger, men beslutninger der er truffet af den tidligere regering. Da pengene imidlertid først er kommet til udbetaling under denne regering, finder du ministerens udtalelse om det øgede tilskud korrekt. Og du udarbejder et fagligt notat, som kan udleveres til pressen, hvori ministerens udtalelser om regeringens aktive indsats bekræftes. I notatet nævnes ikke de beslutninger, som den tidligere regering traf, og som udløste pengene. Er det i orden? Ja eller nej

14

15 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 7 Du er fuldmægtig i et ministerium og skal udarbejde et beredskab til din minister til brug for et avisinterview. Inden interviewet har I fra journalisten ved avisen modtaget en række spørgsmål, som journalisten bl.a. vil stille. Ét af spørgsmålene lyder: Er der flere udsatte personer i Danmark (sindslidende, misbrugere, prostituerede, hjemløse mv.), siden regeringen tiltrådte? Du kan se af oplysningerne fra Danmarks Statistik, at der er registreret ca flere sindslidende, mens antallet af misbrugere, prostituerede og hjemløse er faldet med i alt ca Du lægger et beredskab op til din minister, hvori det foreslås, at ministeren besvarer spørgsmålet med: Siden regeringen tiltrådte, er antallet af social udsatte misbrugere, prostituerede og hjemløse faldet med ca personer. Er det i orden? Ja eller nej

16

17 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 8 Du er pressemedarbejder i et ministerium. Din minister bliver ringet op af en journalist, som har hørt, at ministeren har holdt et hemmeligt møde med lederen af et oppositionsparti. Journalisten vil gerne have bekræftet sin historie. Mødet har fundet sted, men din minister vil gerne benægte historien af hensyn til de meget vigtige politiske forhandlinger, der finder sted bag lukkede døre. Du råder ministeren til at svare, at ministeren af principielle grunde ikke vil oplyse om sin mødekalender. Er det i orden? Ja eller nej

18

19 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 9 Du er ansat som pressemedarbejder for ministeren. I dagens aviser får ministeren hård kritik for sin håndtering af en sag i sit parti, hvor et medlem af en kommunalbestyrelse er blevet ekskluderet. Ministeren beder dig om at udarbejde nogle talepunkter, som kan bruges i pressen, og hvor kritikken tilbagevises. Du efterkommer anmodningen, da ministerens særlige rådgiver er optaget af en anden sag, men skriver et talepapir med en nedtonet kritik af ministerens kritikere i partiet. Er det i orden? Ja eller nej

20

21 MINISTERUDTALELSER I DEN OFFENTLIGE DEBAT CASE N o 10 Du er kontorchef i et departement. Der er udskrevet folketingsvalg, og din minister har indledt sin valgkamp. I valgkampen er der kommet en diskussion af ministerens håndtering af en række sager. Flere oppositionspartier er kommet med alvorlige beskyldninger mod ministeren. Din minister vil gerne afvise beskyldningerne og ringer til dig og beder om at få en kopi af en række interne notater om sagerne, som du tidligere har udarbejdet til ministeren. Du sender kopierne til ministeren. Er det i orden? Ja eller nej

22

23 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 11 Du er kontorchef for tilskudskontoret i en styrelse, og du skal levere beslutningsgrundlaget i en sag, hvor ministeren på baggrund af en række indkomne ansøgninger skal træffe beslutning om fordeling af 100 mio.kr. til en række energibesparende foranstaltninger rundt om i landet, som bl.a. også skal gavne beskæftigelsen i yderområderne. Din minister er valgt i et af områderne og du vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, om nogle af pengene går til dette område. Du indstiller derfor, at 25 mio. kr. går hertil. Er det i orden? Ja eller nej

24

25 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 12 Du er kontorchef i en styrelse. Du behandler bl.a. ansøgninger fra kommuner om midler fra en pulje på 500 mio.kr. til nye innovative initiativer inden for den kommunale ældreomsorg. Du skal udarbejde et beslutningsgrundlag, som skal forelægges ministeren. I har indtil nu fået 60 ansøgninger fra en række kommuner, og I er gået i gang med at behandle de ansøgninger, der er kommet ind. Det ser ud til, at kun få af ansøgningerne er gode og velunderbyggede. Der er 14 dage, indtil ansøgningsfristen udløber. Én af ansøgningerne handler om et stort projekt, som har væsentlig betydning for en kommune på Lolland. Heller ikke denne ansøgning kan imødekommes inden for de saglige kriterier, men du synes, at kommunens projektidé lyder spændende, og du kan se, at hvis kommunen ændrer en del ved projektets udformning, vil den kunne falde ind under kriterierne. Kommunen ringer til dig, for at høre om, hvornår de kan forvente at få et svar, og de spørger også ind til ministeriets praksis for imødekommelse af ansøgninger. Du svarer ved at gennemgå jeres kriterier for tildeling af midler fra puljen og nævner, at kommunen kan foretage en række konkrete ændringer i deres projekt, som vil forbedre kommunens chancer for at få andel af midlerne, men at du selvfølgelig ikke kan love noget. Kommunen bliver glad for din hjælp og vil indsende en ny og bedre ansøgning inden ansøgningsfristens udløb. Er denne fremgangsmåde i orden? Ja eller nej

26

27 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 13 Du er konsulent i et kontor, som giver dispensation til landmænd, der vil opføre store grisestalde. Der er en fast praksis for, hvornår man giver sådanne dispensationer. Du har fået ansøgninger ind fra en lang række landmænd og er ved at vurdere dem. Du har fået en ny minister, som ser med stor alvor på de tiltagende problemer, som findes i en række såkaldte udkantskommuner med lav økonomisk vækst og høj ledighed. Du har ikke hørt om, at din nye minister vil foretage ændringer i praksis, men du forventer, at ministeren gerne vil give flere dispensationer end ministerens forgænger, som var meget optaget af miljøbeskyttelse. Du indstiller derfor til din chef, at flere af de indkomne ansøgninger, end det tidligere har været tilfældet, konkret imødekommes med en dispensation. Er det i orden? Ja eller nej

28

29 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 14 Du er kontorchef i et departement og har ansvaret for planlovens bestemmelser om sommerhusbyggeri. En kommune i din ministers valgkreds indsender en ansøgning om dispensation for byggeri af sommerhuse nær stranden. Du ved, at din minister tidligere har udtalt sig imod de nuværende stramme regler på området. Du ser imidlertid ingen grund til, at du ikke skal behandle sagen som alle andre lignende sager, og du ser bort fra ministerens holdning og tilknytning. Er det i orden? Ja eller nej

30

31 FORVALTNINGSAFGØRELSER CASE N o 15 Du er fuldmægtig i et departement, og du skal sammen med en kollega fordele tilskud til en række frivillige organisationer, som hjælper med integration af flygtninge i det danske samfund. Ved fordelingen af midlerne lægges der vægt på en række nærmere fastlagte faglige kriterier. I har modtaget ansøgninger fra mange organisationer, men den samlede tilskudspulje giver kun mulighed for at yde tilskud til nogle få organisationer. To af organisationerne opfylder de faglige kriterier i lige omfang, men der er kun midler til at give tilskud til den ene af organisationerne. Den ene af de to organisationer har fået meget positiv presseomtale, fordi den hjælper flygtningebørn, som kommer fra krigszoner, og et flertal af Folketingets partier har udtrykt sympati for organisationens arbejde. I vurderer derfor, at det med stor sandsynlighed vil give anledning til kritiske spørgsmål fra Folketinget til ministeren, hvis organisationen ikke modtager et tilskud. I indstiller derfor, at der ud fra en samlet vurdering gives tilskud til denne frivillige organisation. Er det i orden? Ja eller nej

32

33 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 16 Du er fuldmægtig i en styrelse og skal udarbejde et udkast til ministerens besvarelse af et samrådsspørgsmål fra sundhedsudvalget. Udvalget har bedt ministeren om en detaljeret redegørelse for udviklingen i ventetiderne på kræftsygdomme i en toårig periode. Du udarbejder et baggrundsnotat, som viser, at der i overensstemmelse med regeringens målsætning er et pænt fald i ventetiderne på 7 ud af 10 kræftsygdomme, men at der imidlertid også er en stigning i ventetiderne for 3 af sygdommene. Du udarbejder et talepunkt til ministeren, som både nævner den positive og den negative udvikling. Ministeren spørger, om det ikke er muligt at ændre talepunkterne, så de kun eksplicit nævner de sygdomme, der har faldende ventetider, og ikke nævner, at ventetiden er steget for andre sygdomme. Du retter talepunkterne til efter ministerens ønsker. Er det i orden? Ja eller nej

34

35 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 17 Du er specialkonsulent i et departement, og din minister skal besvare et udvalgsspørgsmål i Folketinget om regeringens miljøregler over for landbruget. Spørgsmålet lyder: Medfører de indgreb, som regeringen i sidste uge aftalte med sine støttepartier, en øget belastning af landbrugets økonomi, og står denne belastning mål med de beskedne miljøeffekter, som aftalen indebærer? Din kontorchef får en forespørgsel via ministersekretariatet, om besvarelsen ikke kort kan nævne den øgede belastning uden at sætte præcise tal på og primært have fokus på miljøeffekterne og det politiske budskab om, at der nu endelig er fundet en politisk afklaring, som støttes af et flertal i Folketinget. I overvejer sagen og udarbejder en besvarelse, der stemmer overens med ministersekretariatets forespørgsel. Er det i orden? Ja eller nej

36

37 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 18 Du er fuldmægtig i et departement og skal udarbejde et udkast til besvarelse af et spørgsmål, som din minister har fået fra et medlem af et oppositionsparti i Folketinget. Spørgsmålet lyder: Hvornår modtog ministeren oplysning om, at ministeriet havde begået en regnefejl? Du ser to potentielle svarmuligheder. Spørgsmålet kan besvares med, at ministeren den 2. april modtog en kort mundtlig orientering om, at der var begået en regnefejl, men at den præcise størrelse først blev klarlagt den 24. juni, hvorefter ministeren straks orienterede Folketinget om regnefejlen. Eller spørgs målet kan besvares med, at ministeren den 24. juni fik en orientering om, at der var begået en regnefejl på 2,1 mia. kr., og ministeren straks orienterede Folketinget den 25. juni. Du drøfter de to svarmuligheder med din chef. I vurderer begge, at den førstnævnte svarmulighed kan afstedkomme yderligere spørgsmål om, hvorfor ministeriet var så længe om at identificere regnefejlens omfang. For at undgå dette, vælger I at indstille til ministeren, at den anden svarmulighed anvendes. Er det i orden? Ja eller nej

38

39 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 19 Du er konsulent i et departement og arbejder bl.a. med landbrugets økonomiske vilkår. Din minister er kaldt i samråd i Folketingets Fødevareudvalg om landbrugets aktuelle problemer med eksport til Kina. Du udarbejder sammen med en kollega et notat, der redegør for sagen. I har modtaget en række oplysninger fra bl.a. Danmarks Statistik og landbrugserhvervet. Samrådet er allerede om nogle få dage, og I har meget travlt. Du får af én af dine kollegaer at vide, at en anden minister for en måned siden udtalte sig om sagen ved et stort offentligt arrangement med en række erhvervsorganisationer og repræsentanter for Folketingets partier. Idet tiden er knap, og du mener, at det er dit ministerium, som er ressortansvarlige, finder du det ikke nødvendigt at kontakte det andet ministerium for at høre, hvad deres minister har udtalt om sagen. I lægger jeres egen vurdering af sagen op til jeres minister. Er det i orden? Ja eller nej

40

41 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA FOLKETINGET CASE N o 20 Du er fuldmægtig i et kontor i et departement og har afsluttet en sag, hvor du har udarbejdet et svar på et udvalgsspørgsmål fra Folketinget, som ministeren har godkendt og svaret er sendt til Folketinget. Spørgsmålet drejede sig om, hvilke selskaber som sidste år betalte skat af olieudvinding i Nordsøen. Du har i den anledning fået en række oplysninger fra Danmarks Statistik. Der er gået en måned, og du opdager, at du i din opgørelse har overset ét af selskaberne, som derfor ikke er nævnt i svaret til Folketinget. Du tænker grundigt over sagen og taler med en ældre kollega, som fortæller dig, at ministeriet ikke plejer at rette fejl af denne karakter. Du er i tvivl om, hvorvidt fejlen er væsentlig og er i tvivl om, hvad du skal gøre. Efter et par dages overvejelser vælger du ikke at gå videre med sagen og nævner ikke fejlen for andre. Er det i orden? Ja eller nej

42

43 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 21 Du er specialkonsulent i et departement, og din kontorchef beder dig om at udarbejde et notat, som ministeren har bedt om til brug for et offentligt debatmøde med en oppositionspolitiker. Ministeren vil gerne gå imod oppositionspolitikerens forslag om tilskud til nogle beskæftigelsesfremmende aktiviteter og beder om et baggrundsnotat, der belyser oppositionslederens forslag. Du overvejer, om du i baggrundsnotatet kun skal medtage de argumenter, der taler for din ministers afvisning, eller om du skal angive alle væsentlige argumenter for og imod? Du beslutter dig for det sidste. Er det i orden? Ja eller nej

44

45 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 22 Du er fuldmægtig i et departement, og din kontorchef beder dig om at udarbejde en tale, som ministeren har bedt om til brug for et offentligt debatmøde med en række oplæg fra ledere fra Folketingets partier. Ministeren vil fortælle om regeringens politik på integrationsområdet og beder om, at der i talen skal indgå tal for udviklingen i indvandrergruppers kriminalitet, der fokuserer på det fald, der er sket, mens regeringen har haft magten. Du udarbejder et notat til ministeren, der dækkende belyser udviklingen i kriminaliteten, men i talen medtager du kun de kriminalitetsformer, hvor udviklingen støtter ministerens politiske sag, selv om det ikke helt giver et dækkende billede af den samlede udvikling. Er det i orden? Ja eller nej

46

47 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 23 Du er pressemedarbejder i ministersekretariatet og bliver af din departementschef bedt om at skrive et bidrag til en tale, som ministeren skal holde på et møde i partiforeningen i ministerens valgkreds. Talebidraget skal handle om de resultater, ministeren har opnået i sin ministertid. Du skriver talebidraget, selv om du ikke er særlig rådgiver. Er det i orden? Ja eller nej

48

49 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 24 Du er specialkonsulent i et departement og skal sammen med to af dine kollegaer udarbejde et fagligt baggrundspapir og et talepapir om tiltag til at nedbringe antallet af personer på kontanthjælp, som ministeren skal bruge i et indlæg til et arrangement om kontanthjælp. På baggrund af flere undersøgelser opstiller I et katalog over seks centrale, potentielle hovedinstrumenter, men fravælger herefter ét af de potentielle instrumenter en lavere kontanthjælpsydelse idet I finder, at dette instrument vil stride mod de politiske udmeldinger, som regeringen er kommet med. I udarbejder herefter et fagligt oplæg til ministeren, hvori I redegør for de forventede positive effekter af hvert af de fem resterende instrumenter, og hvilke ulemper og omkostninger, der er forbundet med de enkelte forslag, men hvor I slet ikke nævner det instrument, som angik en lavere kontanthjælpsydelse. Og I udarbejder på grundlag heraf talepunkter, som ministeren kan anvende ved arrangementet. Er det i orden? Ja eller nej

50

51 MINISTERTALER VED ARRANGEMENTER, KONFERENCER MV. CASE N o 25 Du er konsulent i et kontor i departementet, som står for sager vedrørende EU. Ministeren har fremsat et lovforslag, som indebærer afgivelse af dansk suverænitet til EU, og der skal være folkeafstemning om spørgsmålet om fire måneder. Ministeren skal derfor deltage i en række informationsmøder om emnet. Du bliver bedt om at skrive et bidrag til ministerens tale, hvor ministeren vil fremlægge sit politiske syn på, hvorfor vælgerne skal stemme ja ved folkeafstemningen. Du skriver det efterspurgte talebidrag. Er det i orden? Ja eller nej

52

53

54

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer.

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 73.D.204.i CC: Bilag: Fra: Emne: Erhvervsinstrumenter

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

SYV C E N T R A L E PLIGTER

SYV C E N T R A L E PLIGTER SYV CENTRALE PLIGTER KODEX VII KODEX VII SYV C E N T R A L E PLIGTER FOR EMBEDSMÆND I CENTRALADMINISTRATIONEN KODEX VII SYV CENTRALE PLIGTER FOR EMBEDSMÆND I CENTRALADMINISTRATIONEN Syv centrale pligter

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere