FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder"

Transkript

1 De Forenede Nationer CEDAW/C/DNK/CO/8 FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder Distr.: Generelt 11. marts 2015 Original: Engelsk UOFFICIEL OVERSÆTTELSE DEN ENGELSKE TEKST GÆLDER Komiteen vedrørende afskaffelse af diskrimination af kvinder Afsluttende bemærkninger om Danmarks ottende periodiske beretning* 1. Komiteen tog stilling til Danmarks ottende periodiske beretning (CEDAW/C/DNK/8) på sit møde nr og 1288 den 24. februar 2015 (se CEDAW/C/SR.1287 og 1288). Komiteens supplerende spørgsmål er indeholdt i CEDAW/C/DNK/Q/8 og Danmarks besvarelser er indeholdt i CEDAW/C/DNK/Q/8/Add.1. A. Indledning 2. Komiteen påskønner, at deltagerstaten har indsendt sin ottende periodiske beretning. Komiteen påskønner endvidere deltagerstatens skriftlige besvarelse af de supplerende spørgsmål, som er rejst af arbejdsgruppen forud for samlingen, og bifalder delegationens mundtlige præsentation og de yderligere afklaringer som svar på de mundtlige spørgsmål, som Komiteen har stillet i forbindelse med dialogen. 3. Komiteen roser deltagerstaten for sin delegation, som blev ledet af Danmarks FN-ambassadør og faste repræsentant ved FN og andre internationale organisationer i Geneve, Carsten Staur, og som inkluderede repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet, Departementet for Færøernes lagmand, det færøske Erhvervsministerium, det Grønlandske Departement for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender samt Danmarks permanente mission ved FN og andre internationale organisationer i Geneve. 4. Komiteen glæder sig over deltagerstatens anerkendelse af den betydelige rolle som deltagerstatens nationale menneskerettighedsinstitut og frivillige organisationer, især organisationer for kvinders rettigheder, har spillet ved beretningens udarbejdelse (E) * * * Vedtaget på Komiteens sekstende samling (16. februar-6. marts 2015).

2 B. Positive aspekter 5. Komiteen glæder sig over det fremskridt, der er sket siden gennemgangen i 2009 af deltagerstatens syvende periodiske rapport (CEDAW/C/DNK/7) i form af gennemførsel af lovreformer, særligt vedtagelsen af følgende: (a) Lov om ligestilling af kvinder og mænd i Grønland i 2013, (b) Lov om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser i Komiteen glæder sig desuden over følgende politiske tiltag, som deltagerstaten har truffet: (a) Vedtagelse af en tredje national handlingsplan for implementering af Sikkerhedsrådets resolution 1325 (2000) i 2014, (b) Indførelse af ordning for ligestilling ved barsel i forhold til mødres og fædres barsel samt forældreorlov for selvstændige i 2014, (c) Udnævnelse af Minister for Ligestilling i Grønland i 2011, (d) Vedtagelse af Strategi og handlingsplan mod vold i Grønland ( ). 7. Komiteen glæder sig over, at deltagerstaten siden gennemgangen af den forgående rapport (CEDAW/C/DEN/7) i 2009 har ratificeret følgende internationale instrumenter: (a) Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet i 2014, (b) Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug i C. Primære problemområder og anbefalinger Folketinget 8. Komiteen påpeger lovgivningsmagtens væsentlige rolle i at sikre den fulde implementering af konventionen (se Komiteens udtalelse om forholdet til parlamentsmedlemmer, som blev vedtaget ved den 45. samling i 2010). Den inviterer Folketinget samt det Grønlandske landsstyre og det Færøske lagting til, i tråd med deres mandat, at træffe de fornødne foranstaltninger til at implementere disse afsluttende bemærkninger i den indeværende periode frem til den næste indberetningsperiode under konventionen. Konventionens synlighed, den valgfrie protokol samt Komiteens generelle anbefalinger 9. Komiteen bemærker, at deltagerstatens beretning og åbningsredegørelse til Komiteen er tilgængelige på Udenrigsministeriets hjemmeside, samt at Komiteens afsluttende bemærkninger er rundsendt til ministerierne, myndighederne og de frivillige organisationer. Alligevel giver det Komiteen anledning til bekymring, at der er utilstrækkeligt kendskab til konventionen generelt, procedurerne under den valgfrie protokol for anmeldelse af brud på kvinders rettigheder, Komiteens /12

3 generelle anbefalinger samt Komiteens synspunkter og anbefalinger i forhold til individuelle meddelelser og forespørgsler. 10. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Formidler og udbreder kendskabet til konventionen, den tilhørende valgfrie protokol samt Komiteens generelle anbefalinger til alle dele af samfundet og muliggør adgang til oplysninger, herunder med danske oversættelser, der beskriver Komiteens synspunkter og anbefalinger i forhold til individuelle meddelelser og forespørgsler, herunder gennem kompetenceopbyggende tiltag for advokater, dommere, anklagere, politi og andre, der håndhæver lovgivningen. (b) Øger kendskabet blandt kvinder til deres rettigheder under konventionen samt til de retsmidler, de har til rådighed på nationalt og lokalt plan, herunder gennem oplysningskampagner og medierne. Lovgivning 11. Komiteen har med beklagelse konstateret, at deltagerstaten, trods Komiteens tidligere anbefaling (CEDAW/C/DEN/CO/7, pkt. 15), i oktober 2014 besluttede ikke at indarbejde konventionen i sin nationale lovgivning. I denne forbindelse bekymrer det Komiteen, at deltagerstatens Højesteret har afsagt kendelse om, at ikke - indarbejdede traktater ikke har samme status i den nationale lovgivning som indarbejdede traktater. Komiteen gentager, at trods Grønlands og Færøernes selvstyre og autonome status, ligger det primære ansvar for at sikre implementeringen af konventionen i hele statens territorie hos deltagerstaten. Komiteen er desuden bekymret over fraværet af lovgivning, der generelt forbyder alle former for diskrimination af kvinder omfattet af konventionen, samt omfattende lovgivning om forbud mod diskrimination, der dækker alle internationalt anerkendte grunde. Komiteen er bekymret over, at denne situation kan resultere i lovgivningsmæssig uklarhed og inkonsekvens i behandlingen af rettigheder for kvinder, der tilhører udsatte eller marginaliserede grupper, og som møder sammensatte former for diskrimination. 12. Komiteen gentager sin opfordring til deltagerstaten om at genoverveje sin beslutning om ikke at indarbejde konventionen i sin nationale lovgivning eller om i det mindste at vedtage omfattende lovgivning om forbud mod kønsdiskrimination inden for de områder konventionen omfatter. Komiteen anbefaler desuden, at deltagerstaten overvejer at vedtage omfattende lovgivning om forbud mod diskrimination, der dækker alle internationalt anerkendte grunde, samt etablering af institutioner, som kan udveksle og koordinere oplysninger mellem deres forskellige enheder for at tage hånd om diskrimination, således at der sikres lovgivningsmæssig klarhed og konsistens for især kvinder, der er udsat for sammensatte former for diskrimination. Ligestillingsvurdering 13. Komiteen glæder sig over deltagerstatens indførelse af en national strategi for ligestillingsvurdering i den offentlige sektor i Det bemærkes dog med en vis bekymring, at strategien ikke omfatter uddannelse, og at dens anvendelighed til at vurdere ny lovgivning i praksis er begrænset. Komiteen er desuden bekymret over, 3/

4 at de fleste kommunale myndigheder ingen strategi eller plan har for ligestillingsvurdering, trods vedtagelsen af den nationale strategi. 14. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten etablerer tidsfastsatte mål vedrørende uddannelsesinitiativer og involvering af uddannelsessektoren. Komiteen anbefaler endvidere, at deltagerstaten gør en indsats for at fremme udviklingen af ligestillingsvurderingsværktøjer til brug i lovgivning og kontekstspecifikke strategiplaner for ligestillingsvurdering på kommunalt niveau, herunder i Grønland og Færøerne. Midlertidige særlige tiltag 15. Komiteen glæder sig over de eksisterende, skønt begrænsede, midlertidige særlige tiltag og det fremskridt, der er gjort for at øge kvinders deltagelse i Folketinget, samt i ledelsen i virksomheder og uafhængige statsejede virksomheder. Komiteen er dog fortsat bekymret over den manglende repræsentation af kvinder på de højere læreanstalter og i den private sektor, især på beslutningstagerniveau og især inden for tekniske områder som følge af den fortsatte tilstedeværelse af stereotyper om mænds og kvinders rolle i familien og samfundet. Komiteen er endvidere bekymret over den begrænsede brug af midlertidige særlige tiltag i Grønland og Færøerne, samt i forhold til indvandrerkvinder. 16. I overensstemmelse med konventionens artikel 4, stk. 1 og Komiteens generelle anbefaling nr. 25 om emnet, anbefaler Komiteen, at deltagerstaten evaluerer effekten af eksisterende, midlertidige særlige tiltag, især i Grønland og Færøerne, samt i forhold til indvandrerkvinder, herunder ved indsamling og analyse af kønsopdelte data, og at deltagerstaten iværksætter nye foranstaltninger for at fremskynde opnåelsen af en betydelig grad af ligestilling inden for alle områder omfattet af konventionen, hvor kvinder fortsat er udsatte eller underrepræsenterede, og desuden bekæmper stereotyper om traditionelle mande- og kvinderoller i familien og i samfundet. Vold mod kvinder 17. Komiteen glæder sig over de fortsatte fremskridt, som deltagerstaten har opnået i bekæmpelsen af vold mod kvinder, herunder etablering af systematisk uddannelse af sundhedspersonale, politi, lærere, undervisere og andre fagfolk, som arbejder med ofrene for denne vold. Komiteen er dog forsat bekymret i forhold til: (a) Manglen på kønsopdelte data om alle former for vold mod kvinder, herunder vold i hjemmet og drab begået af partnere, (b) Utilstrækkeligheden af beskyttelse af og muligheder for tilhold for ofre for vold mod kvinder i Grønland og Færøerne, (c) Den manglende tilstedeværelse af eksplicitte lovbestemmelser, der sikrer, at kvinder er beskyttet mod psykisk vold. 18. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Vedtager lovgivning om indsamling af data opdelt på alder, etnicitet, nationalitet og forhold mellem offer og voldsudøver ved alle former for vold mod kvinder og etablerer en mekanisme, der giver et klart mandat og tilstrækkeligt med menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer til at analysere disse data, /12

5 (b) Yderligere styrker kvaliteten og tilgængeligheden af beskyttende tiltag, herunder tilhold for kvinder, som er ofre for vold i Grønland og Færøerne, (c) Vedtager et lovgrundlag, der eksplicit beskytter kvinder mod psykisk vold i lighed med Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, som Danmark har tiltrådt. Menneskehandel og udnyttelse til prostitution 19. Komiteen glæder sig over deltagerstatens vedtagelse af den fjerde nationale handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel ( ), udvidelsen af refleksionsperioden til 120 dage, som gør det muligt for ofre at blive i deltagerstaten og modtage medicinsk og psykologisk støtte, samt vedtagelsen af en specifik lovbestemmelse, der giver midlertidigt ophold til ofre, der deltager i efterforskningen og/eller retsforfølgelsen af menneskehandlere. Komiteen er dog fortsat bekymret over den fortsatte praksis, hvor politimyndigheden tilbageholder mulige ofre for menneskehandel, især dem, der ikke har almindelig immigrationsstatus, i op til 72 timer, mens deres identitet fastslås. 20. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer forholdsregler til at sikre ikke-frihedsberøvende ophold med fuld adgang til relevant medicinsk og psykologisk støtte for potentielle ofre for menneskehandel, mens deres identitet fastslås. Komiteen opfordrer desuden deltagerstaten til fortsat at styrke sin indsats for at bekæmpe menneskehandel gennem det internationale, regionale og bilaterale samarbejde med oprindelses-, transit- og bestemmelseslande gennem udveksling af oplysninger og ved at harmonisere procedurer for retsforfølgelse af menneskehandlere. 21. Komiteen glæder sig over deltagerstatens tilbud, som støtter kvinder, der ønsker at komme ud af prostitution, men er bekymret for, at de i ikke tilstrækkelig grad dækker behovene for kvinder, som ikke er statsborgere i deltagerstaten. Komiteen er desuden bekymret over de manglende tiltag for at modvirke efterspørgslen efter prostitution. Skønt det noteres, at køb af sexydelser fra et offer for menneskehandel er ulovligt i deltagerstaten, bekymrer det Komiteen, at sådanne lovovertrædelser endnu ikke er blevet retsforfulgt. Det bekymrer desuden Komiteen, at de fleste af de kvinder, som er involveret i gadeprostitution i deltagerstaten, ikke er statsborgere i deltagerstaten, hvilket kan indikere, at de aktuelle tiltag for at bekæmpe udnyttelse til prostitution ikke i tilstrækkeligt omfang adresserer kvindernes specifikke behov og udsatte situation. 22. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten overvejer tiltag for at modvirke efterspørgslen efter prostitution. Komiteen anbefaler desuden, at deltagerstaten styrker sine tiltag for at retsforfølge og straffe menneskehandlere. Komiteen anbefaler endvidere, at deltagerstaten styrker den hjælp, der ydes til ofre for menneskehandel, som har været tvunget til prostitution, og sikrer, at personer som har købt sexydelser fra ofre for menneskehandel retsforfølges. Komiteen opfordrer ligeledes deltagerstaten til yderligere at styrke sine tiltag for at støtte kvinder, især ikke-statsborgere, som ønsker at komme ud af prostitution. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten analyserer de faktorer, der fører til, at kvinder uden statsborgerskab ender i prostitution med henblik på at anvende analysen på at styrke tiltag for at imødegå særligt udsatte i forhold til menneskehandel og udnyttelse til prostitution. 5/

6 Deltagelse i det politiske og offentlige liv 23. Komiteen anerkender vedtagelsen af lovforslaget om at fremme ligestilling i bestyrelserne i private og offentlige virksomheder i Komiteen glæder sig over de resultater, der er opnået for at øge andelen af kvinder i Folketinget, men er fortsat bekymret over den lave repræsentation af kvinder i det Grønlandske landsstyre og det Færøske lagting. Komiteen er desuden bekymret over underrepræsentationen af kvinder i kommunalbestyrelser og udøvende organer. 24. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at iværksætte tiltag, herunder midlertidige særlige tiltag, som f.eks. lovmæssige kvoter eller incitamenter til at de politiske partier optager et lige antal kvinder og mænd på deres valglister, især på kommunalt niveau samt i Grønland og Færøerne, for at fremme den ligelige repræsentation af kvinder i det politiske og offentlige liv. I den forbindelse bør deltagerstaten være særlig opmærksom på repræsentationen af kvinder i lovgivende og udøvende organer på kommunalt plan samt i Grønland og Færøerne, herunder i beslutningstagende stillinger. Komiteen tilskynder desuden deltagerstaten til nøje at overvåge implementeringen af lovforslaget om at fremme ligestilling i bestyrelser i private og offentlige virksomheder, som blev vedtaget i Nationalitet 25. Komiteen bemærker deltagerstatens politik, der generelt sikrer ligestilling ved overførsel af nationalitet, men er fortsat bekymret over, at den gældende lovgivning om statsborgerskab stadig har en negativ betydning for statsløse kvinder og piger, eftersom lovgivningen ikke giver automatisk statsborgerskab til børn, der er født inden for deltagerstatens territorium af statsløse forældre. 26. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at sikre, at lovgivningen om statsborgerskab til fulde overholder konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed, særligt ved at sikre automatisk statsborgerskab til alle børn, der fødes i Danmark, og som ellers ville være statsløse. I den forbindelse bør deltagerstaten sikre, at de procedurer, der anvendes for at behandle statsløshed, er betimelige og tager ligestillingshensyn i overensstemmelse med Komiteens generelle anbefaling nr. 32 om de kønsrelaterede dimensioner i forhold til kvinders flygtningestatus, asyl, nationalitet og statsløshed. Uddannelse 27. Komiteen roser deltagerstaten for det høje uddannelsesniveau blandt kvinder i Danmark, men er fortsat bekymret over: (a) Den fortsatte forekomst af stereotype uddannelsesvalg blandt kvinder og piger samt mænd og drenge, som medfører en underrepræsentation af kvinder og piger inden for studieområder, der traditionelt er domineret af mænd, som f.eks. videnskab, teknologi, mekanik og matematik, (b) Det lave antal kvinder, der forfølger en akademisk karriere, især på professorniveau, (c) Manglen på helhedsorienterede kandidat- og ph.d.-uddannelser inden for kønsforskning /12

7 28. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Intensiverer sine tiltag for at sikre et mangeartet udvalg af akademiske og erhvervsrettede muligheder for kvinder og mænd og piger og drenge samt træffer yderligere tiltag for at tilskynde kvinder og mænd til at vælge utraditionelle uddannelsesområder og karriereveje, som f.eks. videnskab og teknologi for kvinder og omsorgsjob for mænd, (b) Yderligere tilskynder til og muliggør, at kvinder vælger en akademisk levevej, herunder gennem særlige midlertidige tiltag, især på professorniveau, (c) Overvejer at fremme udviklingen af helhedsorienterede kandidat- og ph.d.-uddannelser inden for kønsforskning. Beskæftigelse 29. Komiteen glæder sig over etableringen i 2011 af en instans til behandling af ligelønsspørgsmål, men er fortsat bekymret over: (a) Den fortsatte lønforskel mellem kønnene og manglen på lovgivningsmæssige krav om gennemsigtighed, herunder i forhold til sammenligningstal i individuelle sager, som arbejdsgiveren skal sikre i forhold til lønoplysninger, manglen på lovgivningsmæssig klarhed om definitionen på arbejde af lige værdi samt manglen på informationer om sager, hvor det er lykkedes at søge oprejsning og kompensation for kønsbaserede lønforskelle, (b) Koncentrationen af kvinder i deltidsjob, som negativt påvirker deres karrieremuligheder og pensionsfordele, (c) Fraværet af klart definerede sanktioner for virksomheder, som undlader at overholde målene for ligelig kønsrepræsentation, (d) Forekomsten af reel de facto-diskrimination på arbejdspladsen i forbindelse med graviditet og fødsel, (e) Manglen af lovgivningsmæssige forpligtelser for offentlige myndigheder til fremme af ligestilling i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter. 30. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Fortsætter med at reducere lønforskellen mellem kønnene med henblik på at eliminere den, herunder ved at forbedre systemet for dataindsamling, således at der kan tilvejebringes regelmæssige og uafhængigt kontrollerbare data om køn og løn, der kan sammenlignes på tværs, og at deltager staten analyserer de indsamlede data som et grundlag for at vurdere de opnåede fremskridt i forhold til ligeløn og for at udarbejde politikker og programmer, der kan eliminere kønsbaserede lønforskelle samt tilvejebringer klar vejledning om ligeløn for arbejde af lige værdi og sikrer effektive mekanismer for at søge oprejsning og kompensation for brud på princippet om ligeløn for arbejde af lige værdi, (b) Iværksætter proaktive tiltag for at eliminere den beskæftigelsesmæssige kønsopdeling, herunder ved at sikre muligheder for at skifte fra deltidsbeskæftigelse til fuldtidsbeskæftigelse og skabe flere muligheder for, at kvinder kan få adgang til fuldtidsbeskæftigelse, 7/

8 (c) Indfører tilstrækkelige og klart definerede sanktioner for virksomheder, der undlader at leve op til målene for ligelig kønsrepræsentation, og sørger for specifikke mekanismer, som sikrer umiddelbar håndhævelse af sådanne sanktioner, (d) Overvejer at styrke retssikkerheden for kvinder i sager om diskrimination på arbejdspladsen i forbindelse med graviditet og fødsel, (e) Træffer foranstaltninger for at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet som led i udbud af offentlige kontrakter, herunder ved at fastlægge krav til de offentlige myndigheder om at fremme ligestilling ved tildelingen af offentlige indkøbsaftaler. Sundhed 31. Den høje forekomst af aborter i Grønland blandt især mindreårige kvinder bekymrer Komiteen. Komiteen bemærker, at abortlovgivningen i Færøerne ikke giver samme adgang til abort for kvinder, som findes for kvinder i Grønland og Danmark. Komiteen er bekymret for, om Færøernes geografiske isolation kan føre til situationer, hvor kvinder og piger, der ønsker at afbryde deres graviditet, kan blive udsat for unødige risici eller er dårligere stillet i forhold til kvinder og piger i Danmark og Grønland. 32. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer foranstaltninger for at reducere den høje forekomst af abort i Grønland, herunder gennem undervisning om seksuel og reproduktiv sundhed, navnlig i skolerne. Komiteen tilskynder desuden deltagerstaten til at vurdere sin stilling til abort i Færøerne med henblik på at sikre, at kvinder og piger i Færøerne har samme adgang til sikker og lovlig abort som kvinder og piger i Danmark. Udsatte grupper af kvinder 33. Komiteen er fortsat bekymret over diskriminationen mod indvandrerkvinder, herunder de sammensatte former for diskrimination på baggrund af køn og andre årsager som etnisk og religiøst tilhørsforhold. Komiteen gentager desuden sin tidligere udtrykte bekymring om, at de fleste kvinder med HIV/AIDS i deltagerstaten er født i udlandet og tilhører etniske minoriteter. 34. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer foranstaltninger til at eliminere diskrimination, herunder sammensatte former for diskrimination, mod indvandrerkvinder såvel i samfundet som helhed som inden for kvindernes egne samfund, og promoverer forbilleder blandt kvinder, der tilhører etniske og religiøse mindretal. Komiteen anbefaler desuden, at der iværksættes yderligere målrettede tiltag for at sikre, at indvandrerkvinder og - piger har adgang til tilbud og undervisning om seksuel og reproduktiv sundhed, især kvinder født i udlandet, som tilhører etniske minoriteter, for dermed at forebygge og takle HIV og andre seksuelt overførte sygdomme. 35. Komiteen bemærker manglen på støttetilbud for lesbiske, biseksuelle og transseksuelle kvinder, der bl.a. skal sikre, at de ikke diskrimineres. 36. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten overvejer at vurdere de vanskeligheder, som lesbiske, biseksuelle og transseksuelle kvinder står overfor, således at de sikres deres fulde rettigheder /12

9 37. Komiteen bemærker med bekymring, at ældre kvinder i deltagerlandet er udsat for sammensatte former for diskrimination. 38. I tråd med Komiteens generelle anbefaling nr. 27 om ældre kvinder og beskyttelse af deres menneskerettigheder, anbefaler komiteen, at deltagerstaten øger kendskabet til sammensatte former for diskrimination, som ældre kvinder møder og er særlig opmærksom på deres usikre situation; at deltagerstaten udvikler tiltag, der i tilstrækkeligt omfang imødekommer deres sundhedsmæssige, økonomiske og følelsesmæssige behov med henblik på at forhindre fattigdom og isolation; samt sikrer at der findes plejecentre, som kan opfylde de ældre kvinders behov, især enlige ældre kvinder og kvinder uden en familie, der kan drage omsorg for dem. Lighed for loven 39. Komiteen er bekymret for, om den øgede brug af et kønsneutralt sprog og kønsneutrale politikker i deltagerstaten utilsigtet kan medføre en stigning i den reelle ulighed mellem kvinder og mænd. Det bekymrer særligt Komiteen, at den kønsneutrale håndhævelse af straffeloven kan føre til en mangel på kønsopdelte data om vold i hjemmet, hvilket kan sløre det faktum, at kvinder i overvældende grad er ofre for sådan vold, og føre til et fald i støtten til ordninger og tilbud, der er målrettet kvinder. 40. Komiteen tilskynder deltagerstaten til grundigt at vurdere den kønsneutrale tilgang i lovgivningen og udformningen af politikker, særligt i forhold til de potentielle negative virkninger en kønsneutral politik kan have for den offentlige støtte til ordninger, der er målrettet kvinder. Familierelationer og økonomiske konsekvenser af skilsmisse 41. Det bekymrer Komiteen, at skønt deltagerstatens lov om ægteskabets retsvirkninger etablerer fælleseje, tager den ikke i tilstrækkelig grad højde for de kønsbaserede økonomiske forskelle mellem ægtefællerne som følge af traditionelle arbejds- og familiemønstre, hvilket ofte medfører, at mænd drager fordel af en stigning i deres menneskelige kapital og større indtjeningspotentiale, mens kvinder ofte oplever det modsatte. Hverken nuværende lovgivning eller retspraksis tager stilling til, hvordan personlig goodwill, fremtidig indtjeningsevne eller øget menneskelig kapital skal fordeles for at afhjælpe eventuelle kønsbaserede økonomiske forskelle mellem ægtefæller. Komiteen er desuden bekymret over, at de økonomiske rettigheder for kvinder, som lever i papirløse forhold, kun nyder delvis beskyttelse som følge af inkonsekvent retspraksis. 42. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at undersøge de økonomiske konsekvenser af skilsmisse for begge ægtefæller, hvor der tages højde for ægteskabets varighed og antallet af børn og vedtage de lovgivningsmæssige tiltag, som måtte være nødvendige for at afhjælpe de økonomiske forskelle mellem mænd og kvinder ved ægteskabets opløsning, herunder særligt at anerkende alle karriererelaterede aktiver (dvs. indtjeningspotentiale, personlig goodwill og øget menneskelig kapital) som en del af den ægteskabelige formue, som skal fordeles mellem ægtefællerne ved skilsmisse, eller som der skal tages højde for ved tildeling af underholdsbidrag. Komiteen opfordrer desuden deltagerstaten til at vedtage de lovgivningsmæssige tiltag, der er nødvendige for at sikre kvinder, som lever i papirløse forhold, økonomisk beskyttelse ved at 9/

10 anerkende deres ret til den ejendom, der er akkumuleret under forholdet, i lighed med Komiteens generelle anbefaling nr. 29 vedrørende konventionens artikel 16 (økonomiske konsekvenser af ægteskab, familierelationer og deres opløsning). Familiesammenføring 43. Komiteen bemærker, at deltagerstaten for nylig har evalueret sin politik om at udenlandske ægtefæller generelt skal være fyldt mindst 24 år for at opnå familiesammenføring, som er vedtaget for at bekæmpe tvangsægteskaber. Komiteen bemærker desuden deltagerstatens påstand under dialogen om, at kravet retligt set er kønsneutralt. Komiteen er dog stadig bekymret over, at kravet stadig reelt unødigt kan begrænse kvinders ret til et familieliv i deltagerstaten. 44. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten etablerer overvågnings- og opfølgningsprocedurer med henblik på at evaluere, om kravet om minimumsalder for familiesammenføring for udenlandske ægtefæller kan medføre reel kønsdiskrimination. Komiteen opfordrer desuden deltagerstaten til at fortsætte med at undersøge alternativer til kravet om minimumsalder som et middel til at bekæmpe tvangsægteskab. Dataindsamling og -analyse 45. Komiteen er bekymret over de manglende kønsopdelte statistiske data og systemer til indsamling og tværgående sammenligning af eksisterende data. Komiteen bemærker, at data opdelt på køn, alder, nationalitet, geografisk placering og socialøkonomisk baggrund er nødvendige for præcist at kunne vurdere situationen for kvinder, for at kunne fastslå, om de lider under diskrimination, for at sikre informeret og målrettet udarbejdelse af politikker og for systematisk at kunne overvåge og evaluere de fremskridt, der er opnået i forhold til at realisere omfattende lighed for kvinder inden for alle de områder, som konventionen omhandler. 46. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at udvikle et kønsindikatorsystem, der kan forbedre indsamlingen af data, som kan sammenlignes på tværs af og opdeles på køn og andre relevante faktorer, der måtte være nødvendige for at vurdere effekten og effektiviteten af politikker og programmer, der sigter på at mainstreame ligebehandling mellem kønnene og fremme kvinders menneskerettigheder. I denne henseende gør Komiteen deltagerstaten opmærksom på Komiteens generelle anbefaling nr. 9 om statistiske data om kvinders situation. Ændring af konventionens artikel 20, stk Komiteen tilskynder deltagerstaten til snarest muligt at tiltræde ændringen af konventionens artikel 20, stk. 1, vedrørende Komiteens mødetidspunkt. Beijing-deklarationen og -handlingsplanen 48. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at anvende Beijing-deklarationen og -handlingsplanen i sine bestræbelser på at implementere konventionens bestemmelser /12

11 2015-Målene og udviklingsrammerne efter Komiteen opfordrer til i overensstemmelse med konventionens bestemmelser at indarbejde et kønsperspektiv i alle tiltag rettet mod at nå 2015-Målene og udviklingsrammerne efter Formidling 50. Komiteen minder om deltagerstatens forpligtelse til systematisk og løbende at implementere konventionens bestemmelser. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at rette særlig opmærksomhed mod implementeringen af disse afsluttende bemærkninger og anbefalinger i perioden fra nu og til indsendelsen af den næste periodiske beretning. Komiteen anmoder derfor om, at disse afsluttende bemærkninger formidles rettidigt, på deltagerstatens officielle sprog, til de relevante statslige institutioner på alle niveauer (nationalt, regionalt og lokalt), særligt til regeringen, Folketinget og domstolene i Danmark, Grønland og Færøerne for at muliggøre deres fulde implementering. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at samarbejde med alle relevante interessenter, herunder arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, menneskerettigheds- og kvindeorganisationer, universiteter, forskningsinstitutioner samt medierne. Komiteen anbefaler endvidere, at disse afsluttende bemærkninger formidles i en passende form på lokalt niveau for dermed at fremme deres implementering. Komiteen anmoder desuden deltagerstaten om i tillæg til Komiteens generelle anbefalinger fortsat at formidle konventionen, den tilknyttede valgfrie protokol og den relevante retspraksis til alle interessenter. Ratifikation af andre traktater 51. Komiteen bemærker, at deltagerstatens overholdelse af de ni væsentlige internationale menneskerettighedsinstrumenter 1 vil fremme kvinders menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i alle livets forhold. Komiteen opfordrer derfor deltagerstaten til at overveje at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, som deltagerstaten endnu ikke har tiltrådt. Komiteen opfordrer endvidere deltagerstaten til at overveje at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (nr. 189). Opfølgning på de afsluttende bemærkninger 52. Komiteen anmoder deltagerstaten om, inden for to år, at indsende skriftlig dokumentation for de tiltag, der er truffet for at implementere de i punkt 18 indeholdte anbefalinger. 1 Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, børnekonventionen, den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinden samt konventionen om rettigheder for personer med handicap. 11/

12 Udarbejdelse af den næste beretning 53. Komiteen inviterer deltagerstaten til at indsende sin niende periodiske beretning i marts Komiteen anmoder den deltagende stat om at følge de harmoniserede retningslinjer for indberetning i medfør af de internationale menneskerettighedstraktater, herunder retningslinjer for et fælleskernedokument og traktatspecifikke dokumenter (HRI/GEN/2/Rev.6, kap. I) /12

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 Konkluderende bemærkninger fra Komiteen for Barnets Rettigheder:

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0572/2011 af Sarah Bonafont, britisk statsborger, om beskyttelse af børn i Ukraine 1. Sammendrag

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter 2007/1 BSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Naser Khader (NY), Inge Lene Ebdrup (NY) og Leif Mikkelsen (NY) Forslag til

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi DE FORENEDE NATIONER 2000 Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børns levestandard i Grønland - del 3 Sammenfatning Steen Wulff og Sissel Lea Nielsen MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Nuuk, 2007

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite

Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite Hvidovre, den 20. december 2011 SIH/kft Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite DH skal koordinere udarbejdelsen af en supplerende rapport

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/0259(NLE) 27.5.2015 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017 Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd 30. oktober 2017 HVILKE UDFORDRINGER NÆVNER RAPPORTEN? Der er færre mænd end kvinder på pædagoguddannelsen og få

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere