FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder"

Transkript

1 De Forenede Nationer CEDAW/C/DNK/CO/8 FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder Distr.: Generelt 11. marts 2015 Original: Engelsk UOFFICIEL OVERSÆTTELSE DEN ENGELSKE TEKST GÆLDER Komiteen vedrørende afskaffelse af diskrimination af kvinder Afsluttende bemærkninger om Danmarks ottende periodiske beretning* 1. Komiteen tog stilling til Danmarks ottende periodiske beretning (CEDAW/C/DNK/8) på sit møde nr og 1288 den 24. februar 2015 (se CEDAW/C/SR.1287 og 1288). Komiteens supplerende spørgsmål er indeholdt i CEDAW/C/DNK/Q/8 og Danmarks besvarelser er indeholdt i CEDAW/C/DNK/Q/8/Add.1. A. Indledning 2. Komiteen påskønner, at deltagerstaten har indsendt sin ottende periodiske beretning. Komiteen påskønner endvidere deltagerstatens skriftlige besvarelse af de supplerende spørgsmål, som er rejst af arbejdsgruppen forud for samlingen, og bifalder delegationens mundtlige præsentation og de yderligere afklaringer som svar på de mundtlige spørgsmål, som Komiteen har stillet i forbindelse med dialogen. 3. Komiteen roser deltagerstaten for sin delegation, som blev ledet af Danmarks FN-ambassadør og faste repræsentant ved FN og andre internationale organisationer i Geneve, Carsten Staur, og som inkluderede repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet, Departementet for Færøernes lagmand, det færøske Erhvervsministerium, det Grønlandske Departement for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender samt Danmarks permanente mission ved FN og andre internationale organisationer i Geneve. 4. Komiteen glæder sig over deltagerstatens anerkendelse af den betydelige rolle som deltagerstatens nationale menneskerettighedsinstitut og frivillige organisationer, især organisationer for kvinders rettigheder, har spillet ved beretningens udarbejdelse (E) * * * Vedtaget på Komiteens sekstende samling (16. februar-6. marts 2015).

2 B. Positive aspekter 5. Komiteen glæder sig over det fremskridt, der er sket siden gennemgangen i 2009 af deltagerstatens syvende periodiske rapport (CEDAW/C/DNK/7) i form af gennemførsel af lovreformer, særligt vedtagelsen af følgende: (a) Lov om ligestilling af kvinder og mænd i Grønland i 2013, (b) Lov om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser i Komiteen glæder sig desuden over følgende politiske tiltag, som deltagerstaten har truffet: (a) Vedtagelse af en tredje national handlingsplan for implementering af Sikkerhedsrådets resolution 1325 (2000) i 2014, (b) Indførelse af ordning for ligestilling ved barsel i forhold til mødres og fædres barsel samt forældreorlov for selvstændige i 2014, (c) Udnævnelse af Minister for Ligestilling i Grønland i 2011, (d) Vedtagelse af Strategi og handlingsplan mod vold i Grønland ( ). 7. Komiteen glæder sig over, at deltagerstaten siden gennemgangen af den forgående rapport (CEDAW/C/DEN/7) i 2009 har ratificeret følgende internationale instrumenter: (a) Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet i 2014, (b) Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug i C. Primære problemområder og anbefalinger Folketinget 8. Komiteen påpeger lovgivningsmagtens væsentlige rolle i at sikre den fulde implementering af konventionen (se Komiteens udtalelse om forholdet til parlamentsmedlemmer, som blev vedtaget ved den 45. samling i 2010). Den inviterer Folketinget samt det Grønlandske landsstyre og det Færøske lagting til, i tråd med deres mandat, at træffe de fornødne foranstaltninger til at implementere disse afsluttende bemærkninger i den indeværende periode frem til den næste indberetningsperiode under konventionen. Konventionens synlighed, den valgfrie protokol samt Komiteens generelle anbefalinger 9. Komiteen bemærker, at deltagerstatens beretning og åbningsredegørelse til Komiteen er tilgængelige på Udenrigsministeriets hjemmeside, samt at Komiteens afsluttende bemærkninger er rundsendt til ministerierne, myndighederne og de frivillige organisationer. Alligevel giver det Komiteen anledning til bekymring, at der er utilstrækkeligt kendskab til konventionen generelt, procedurerne under den valgfrie protokol for anmeldelse af brud på kvinders rettigheder, Komiteens /12

3 generelle anbefalinger samt Komiteens synspunkter og anbefalinger i forhold til individuelle meddelelser og forespørgsler. 10. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Formidler og udbreder kendskabet til konventionen, den tilhørende valgfrie protokol samt Komiteens generelle anbefalinger til alle dele af samfundet og muliggør adgang til oplysninger, herunder med danske oversættelser, der beskriver Komiteens synspunkter og anbefalinger i forhold til individuelle meddelelser og forespørgsler, herunder gennem kompetenceopbyggende tiltag for advokater, dommere, anklagere, politi og andre, der håndhæver lovgivningen. (b) Øger kendskabet blandt kvinder til deres rettigheder under konventionen samt til de retsmidler, de har til rådighed på nationalt og lokalt plan, herunder gennem oplysningskampagner og medierne. Lovgivning 11. Komiteen har med beklagelse konstateret, at deltagerstaten, trods Komiteens tidligere anbefaling (CEDAW/C/DEN/CO/7, pkt. 15), i oktober 2014 besluttede ikke at indarbejde konventionen i sin nationale lovgivning. I denne forbindelse bekymrer det Komiteen, at deltagerstatens Højesteret har afsagt kendelse om, at ikke - indarbejdede traktater ikke har samme status i den nationale lovgivning som indarbejdede traktater. Komiteen gentager, at trods Grønlands og Færøernes selvstyre og autonome status, ligger det primære ansvar for at sikre implementeringen af konventionen i hele statens territorie hos deltagerstaten. Komiteen er desuden bekymret over fraværet af lovgivning, der generelt forbyder alle former for diskrimination af kvinder omfattet af konventionen, samt omfattende lovgivning om forbud mod diskrimination, der dækker alle internationalt anerkendte grunde. Komiteen er bekymret over, at denne situation kan resultere i lovgivningsmæssig uklarhed og inkonsekvens i behandlingen af rettigheder for kvinder, der tilhører udsatte eller marginaliserede grupper, og som møder sammensatte former for diskrimination. 12. Komiteen gentager sin opfordring til deltagerstaten om at genoverveje sin beslutning om ikke at indarbejde konventionen i sin nationale lovgivning eller om i det mindste at vedtage omfattende lovgivning om forbud mod kønsdiskrimination inden for de områder konventionen omfatter. Komiteen anbefaler desuden, at deltagerstaten overvejer at vedtage omfattende lovgivning om forbud mod diskrimination, der dækker alle internationalt anerkendte grunde, samt etablering af institutioner, som kan udveksle og koordinere oplysninger mellem deres forskellige enheder for at tage hånd om diskrimination, således at der sikres lovgivningsmæssig klarhed og konsistens for især kvinder, der er udsat for sammensatte former for diskrimination. Ligestillingsvurdering 13. Komiteen glæder sig over deltagerstatens indførelse af en national strategi for ligestillingsvurdering i den offentlige sektor i Det bemærkes dog med en vis bekymring, at strategien ikke omfatter uddannelse, og at dens anvendelighed til at vurdere ny lovgivning i praksis er begrænset. Komiteen er desuden bekymret over, 3/

4 at de fleste kommunale myndigheder ingen strategi eller plan har for ligestillingsvurdering, trods vedtagelsen af den nationale strategi. 14. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten etablerer tidsfastsatte mål vedrørende uddannelsesinitiativer og involvering af uddannelsessektoren. Komiteen anbefaler endvidere, at deltagerstaten gør en indsats for at fremme udviklingen af ligestillingsvurderingsværktøjer til brug i lovgivning og kontekstspecifikke strategiplaner for ligestillingsvurdering på kommunalt niveau, herunder i Grønland og Færøerne. Midlertidige særlige tiltag 15. Komiteen glæder sig over de eksisterende, skønt begrænsede, midlertidige særlige tiltag og det fremskridt, der er gjort for at øge kvinders deltagelse i Folketinget, samt i ledelsen i virksomheder og uafhængige statsejede virksomheder. Komiteen er dog fortsat bekymret over den manglende repræsentation af kvinder på de højere læreanstalter og i den private sektor, især på beslutningstagerniveau og især inden for tekniske områder som følge af den fortsatte tilstedeværelse af stereotyper om mænds og kvinders rolle i familien og samfundet. Komiteen er endvidere bekymret over den begrænsede brug af midlertidige særlige tiltag i Grønland og Færøerne, samt i forhold til indvandrerkvinder. 16. I overensstemmelse med konventionens artikel 4, stk. 1 og Komiteens generelle anbefaling nr. 25 om emnet, anbefaler Komiteen, at deltagerstaten evaluerer effekten af eksisterende, midlertidige særlige tiltag, især i Grønland og Færøerne, samt i forhold til indvandrerkvinder, herunder ved indsamling og analyse af kønsopdelte data, og at deltagerstaten iværksætter nye foranstaltninger for at fremskynde opnåelsen af en betydelig grad af ligestilling inden for alle områder omfattet af konventionen, hvor kvinder fortsat er udsatte eller underrepræsenterede, og desuden bekæmper stereotyper om traditionelle mande- og kvinderoller i familien og i samfundet. Vold mod kvinder 17. Komiteen glæder sig over de fortsatte fremskridt, som deltagerstaten har opnået i bekæmpelsen af vold mod kvinder, herunder etablering af systematisk uddannelse af sundhedspersonale, politi, lærere, undervisere og andre fagfolk, som arbejder med ofrene for denne vold. Komiteen er dog forsat bekymret i forhold til: (a) Manglen på kønsopdelte data om alle former for vold mod kvinder, herunder vold i hjemmet og drab begået af partnere, (b) Utilstrækkeligheden af beskyttelse af og muligheder for tilhold for ofre for vold mod kvinder i Grønland og Færøerne, (c) Den manglende tilstedeværelse af eksplicitte lovbestemmelser, der sikrer, at kvinder er beskyttet mod psykisk vold. 18. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Vedtager lovgivning om indsamling af data opdelt på alder, etnicitet, nationalitet og forhold mellem offer og voldsudøver ved alle former for vold mod kvinder og etablerer en mekanisme, der giver et klart mandat og tilstrækkeligt med menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer til at analysere disse data, /12

5 (b) Yderligere styrker kvaliteten og tilgængeligheden af beskyttende tiltag, herunder tilhold for kvinder, som er ofre for vold i Grønland og Færøerne, (c) Vedtager et lovgrundlag, der eksplicit beskytter kvinder mod psykisk vold i lighed med Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, som Danmark har tiltrådt. Menneskehandel og udnyttelse til prostitution 19. Komiteen glæder sig over deltagerstatens vedtagelse af den fjerde nationale handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel ( ), udvidelsen af refleksionsperioden til 120 dage, som gør det muligt for ofre at blive i deltagerstaten og modtage medicinsk og psykologisk støtte, samt vedtagelsen af en specifik lovbestemmelse, der giver midlertidigt ophold til ofre, der deltager i efterforskningen og/eller retsforfølgelsen af menneskehandlere. Komiteen er dog fortsat bekymret over den fortsatte praksis, hvor politimyndigheden tilbageholder mulige ofre for menneskehandel, især dem, der ikke har almindelig immigrationsstatus, i op til 72 timer, mens deres identitet fastslås. 20. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer forholdsregler til at sikre ikke-frihedsberøvende ophold med fuld adgang til relevant medicinsk og psykologisk støtte for potentielle ofre for menneskehandel, mens deres identitet fastslås. Komiteen opfordrer desuden deltagerstaten til fortsat at styrke sin indsats for at bekæmpe menneskehandel gennem det internationale, regionale og bilaterale samarbejde med oprindelses-, transit- og bestemmelseslande gennem udveksling af oplysninger og ved at harmonisere procedurer for retsforfølgelse af menneskehandlere. 21. Komiteen glæder sig over deltagerstatens tilbud, som støtter kvinder, der ønsker at komme ud af prostitution, men er bekymret for, at de i ikke tilstrækkelig grad dækker behovene for kvinder, som ikke er statsborgere i deltagerstaten. Komiteen er desuden bekymret over de manglende tiltag for at modvirke efterspørgslen efter prostitution. Skønt det noteres, at køb af sexydelser fra et offer for menneskehandel er ulovligt i deltagerstaten, bekymrer det Komiteen, at sådanne lovovertrædelser endnu ikke er blevet retsforfulgt. Det bekymrer desuden Komiteen, at de fleste af de kvinder, som er involveret i gadeprostitution i deltagerstaten, ikke er statsborgere i deltagerstaten, hvilket kan indikere, at de aktuelle tiltag for at bekæmpe udnyttelse til prostitution ikke i tilstrækkeligt omfang adresserer kvindernes specifikke behov og udsatte situation. 22. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten overvejer tiltag for at modvirke efterspørgslen efter prostitution. Komiteen anbefaler desuden, at deltagerstaten styrker sine tiltag for at retsforfølge og straffe menneskehandlere. Komiteen anbefaler endvidere, at deltagerstaten styrker den hjælp, der ydes til ofre for menneskehandel, som har været tvunget til prostitution, og sikrer, at personer som har købt sexydelser fra ofre for menneskehandel retsforfølges. Komiteen opfordrer ligeledes deltagerstaten til yderligere at styrke sine tiltag for at støtte kvinder, især ikke-statsborgere, som ønsker at komme ud af prostitution. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten analyserer de faktorer, der fører til, at kvinder uden statsborgerskab ender i prostitution med henblik på at anvende analysen på at styrke tiltag for at imødegå særligt udsatte i forhold til menneskehandel og udnyttelse til prostitution. 5/

6 Deltagelse i det politiske og offentlige liv 23. Komiteen anerkender vedtagelsen af lovforslaget om at fremme ligestilling i bestyrelserne i private og offentlige virksomheder i Komiteen glæder sig over de resultater, der er opnået for at øge andelen af kvinder i Folketinget, men er fortsat bekymret over den lave repræsentation af kvinder i det Grønlandske landsstyre og det Færøske lagting. Komiteen er desuden bekymret over underrepræsentationen af kvinder i kommunalbestyrelser og udøvende organer. 24. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at iværksætte tiltag, herunder midlertidige særlige tiltag, som f.eks. lovmæssige kvoter eller incitamenter til at de politiske partier optager et lige antal kvinder og mænd på deres valglister, især på kommunalt niveau samt i Grønland og Færøerne, for at fremme den ligelige repræsentation af kvinder i det politiske og offentlige liv. I den forbindelse bør deltagerstaten være særlig opmærksom på repræsentationen af kvinder i lovgivende og udøvende organer på kommunalt plan samt i Grønland og Færøerne, herunder i beslutningstagende stillinger. Komiteen tilskynder desuden deltagerstaten til nøje at overvåge implementeringen af lovforslaget om at fremme ligestilling i bestyrelser i private og offentlige virksomheder, som blev vedtaget i Nationalitet 25. Komiteen bemærker deltagerstatens politik, der generelt sikrer ligestilling ved overførsel af nationalitet, men er fortsat bekymret over, at den gældende lovgivning om statsborgerskab stadig har en negativ betydning for statsløse kvinder og piger, eftersom lovgivningen ikke giver automatisk statsborgerskab til børn, der er født inden for deltagerstatens territorium af statsløse forældre. 26. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at sikre, at lovgivningen om statsborgerskab til fulde overholder konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed, særligt ved at sikre automatisk statsborgerskab til alle børn, der fødes i Danmark, og som ellers ville være statsløse. I den forbindelse bør deltagerstaten sikre, at de procedurer, der anvendes for at behandle statsløshed, er betimelige og tager ligestillingshensyn i overensstemmelse med Komiteens generelle anbefaling nr. 32 om de kønsrelaterede dimensioner i forhold til kvinders flygtningestatus, asyl, nationalitet og statsløshed. Uddannelse 27. Komiteen roser deltagerstaten for det høje uddannelsesniveau blandt kvinder i Danmark, men er fortsat bekymret over: (a) Den fortsatte forekomst af stereotype uddannelsesvalg blandt kvinder og piger samt mænd og drenge, som medfører en underrepræsentation af kvinder og piger inden for studieområder, der traditionelt er domineret af mænd, som f.eks. videnskab, teknologi, mekanik og matematik, (b) Det lave antal kvinder, der forfølger en akademisk karriere, især på professorniveau, (c) Manglen på helhedsorienterede kandidat- og ph.d.-uddannelser inden for kønsforskning /12

7 28. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Intensiverer sine tiltag for at sikre et mangeartet udvalg af akademiske og erhvervsrettede muligheder for kvinder og mænd og piger og drenge samt træffer yderligere tiltag for at tilskynde kvinder og mænd til at vælge utraditionelle uddannelsesområder og karriereveje, som f.eks. videnskab og teknologi for kvinder og omsorgsjob for mænd, (b) Yderligere tilskynder til og muliggør, at kvinder vælger en akademisk levevej, herunder gennem særlige midlertidige tiltag, især på professorniveau, (c) Overvejer at fremme udviklingen af helhedsorienterede kandidat- og ph.d.-uddannelser inden for kønsforskning. Beskæftigelse 29. Komiteen glæder sig over etableringen i 2011 af en instans til behandling af ligelønsspørgsmål, men er fortsat bekymret over: (a) Den fortsatte lønforskel mellem kønnene og manglen på lovgivningsmæssige krav om gennemsigtighed, herunder i forhold til sammenligningstal i individuelle sager, som arbejdsgiveren skal sikre i forhold til lønoplysninger, manglen på lovgivningsmæssig klarhed om definitionen på arbejde af lige værdi samt manglen på informationer om sager, hvor det er lykkedes at søge oprejsning og kompensation for kønsbaserede lønforskelle, (b) Koncentrationen af kvinder i deltidsjob, som negativt påvirker deres karrieremuligheder og pensionsfordele, (c) Fraværet af klart definerede sanktioner for virksomheder, som undlader at overholde målene for ligelig kønsrepræsentation, (d) Forekomsten af reel de facto-diskrimination på arbejdspladsen i forbindelse med graviditet og fødsel, (e) Manglen af lovgivningsmæssige forpligtelser for offentlige myndigheder til fremme af ligestilling i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter. 30. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) Fortsætter med at reducere lønforskellen mellem kønnene med henblik på at eliminere den, herunder ved at forbedre systemet for dataindsamling, således at der kan tilvejebringes regelmæssige og uafhængigt kontrollerbare data om køn og løn, der kan sammenlignes på tværs, og at deltager staten analyserer de indsamlede data som et grundlag for at vurdere de opnåede fremskridt i forhold til ligeløn og for at udarbejde politikker og programmer, der kan eliminere kønsbaserede lønforskelle samt tilvejebringer klar vejledning om ligeløn for arbejde af lige værdi og sikrer effektive mekanismer for at søge oprejsning og kompensation for brud på princippet om ligeløn for arbejde af lige værdi, (b) Iværksætter proaktive tiltag for at eliminere den beskæftigelsesmæssige kønsopdeling, herunder ved at sikre muligheder for at skifte fra deltidsbeskæftigelse til fuldtidsbeskæftigelse og skabe flere muligheder for, at kvinder kan få adgang til fuldtidsbeskæftigelse, 7/

8 (c) Indfører tilstrækkelige og klart definerede sanktioner for virksomheder, der undlader at leve op til målene for ligelig kønsrepræsentation, og sørger for specifikke mekanismer, som sikrer umiddelbar håndhævelse af sådanne sanktioner, (d) Overvejer at styrke retssikkerheden for kvinder i sager om diskrimination på arbejdspladsen i forbindelse med graviditet og fødsel, (e) Træffer foranstaltninger for at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet som led i udbud af offentlige kontrakter, herunder ved at fastlægge krav til de offentlige myndigheder om at fremme ligestilling ved tildelingen af offentlige indkøbsaftaler. Sundhed 31. Den høje forekomst af aborter i Grønland blandt især mindreårige kvinder bekymrer Komiteen. Komiteen bemærker, at abortlovgivningen i Færøerne ikke giver samme adgang til abort for kvinder, som findes for kvinder i Grønland og Danmark. Komiteen er bekymret for, om Færøernes geografiske isolation kan føre til situationer, hvor kvinder og piger, der ønsker at afbryde deres graviditet, kan blive udsat for unødige risici eller er dårligere stillet i forhold til kvinder og piger i Danmark og Grønland. 32. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer foranstaltninger for at reducere den høje forekomst af abort i Grønland, herunder gennem undervisning om seksuel og reproduktiv sundhed, navnlig i skolerne. Komiteen tilskynder desuden deltagerstaten til at vurdere sin stilling til abort i Færøerne med henblik på at sikre, at kvinder og piger i Færøerne har samme adgang til sikker og lovlig abort som kvinder og piger i Danmark. Udsatte grupper af kvinder 33. Komiteen er fortsat bekymret over diskriminationen mod indvandrerkvinder, herunder de sammensatte former for diskrimination på baggrund af køn og andre årsager som etnisk og religiøst tilhørsforhold. Komiteen gentager desuden sin tidligere udtrykte bekymring om, at de fleste kvinder med HIV/AIDS i deltagerstaten er født i udlandet og tilhører etniske minoriteter. 34. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer foranstaltninger til at eliminere diskrimination, herunder sammensatte former for diskrimination, mod indvandrerkvinder såvel i samfundet som helhed som inden for kvindernes egne samfund, og promoverer forbilleder blandt kvinder, der tilhører etniske og religiøse mindretal. Komiteen anbefaler desuden, at der iværksættes yderligere målrettede tiltag for at sikre, at indvandrerkvinder og - piger har adgang til tilbud og undervisning om seksuel og reproduktiv sundhed, især kvinder født i udlandet, som tilhører etniske minoriteter, for dermed at forebygge og takle HIV og andre seksuelt overførte sygdomme. 35. Komiteen bemærker manglen på støttetilbud for lesbiske, biseksuelle og transseksuelle kvinder, der bl.a. skal sikre, at de ikke diskrimineres. 36. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten overvejer at vurdere de vanskeligheder, som lesbiske, biseksuelle og transseksuelle kvinder står overfor, således at de sikres deres fulde rettigheder /12

9 37. Komiteen bemærker med bekymring, at ældre kvinder i deltagerlandet er udsat for sammensatte former for diskrimination. 38. I tråd med Komiteens generelle anbefaling nr. 27 om ældre kvinder og beskyttelse af deres menneskerettigheder, anbefaler komiteen, at deltagerstaten øger kendskabet til sammensatte former for diskrimination, som ældre kvinder møder og er særlig opmærksom på deres usikre situation; at deltagerstaten udvikler tiltag, der i tilstrækkeligt omfang imødekommer deres sundhedsmæssige, økonomiske og følelsesmæssige behov med henblik på at forhindre fattigdom og isolation; samt sikrer at der findes plejecentre, som kan opfylde de ældre kvinders behov, især enlige ældre kvinder og kvinder uden en familie, der kan drage omsorg for dem. Lighed for loven 39. Komiteen er bekymret for, om den øgede brug af et kønsneutralt sprog og kønsneutrale politikker i deltagerstaten utilsigtet kan medføre en stigning i den reelle ulighed mellem kvinder og mænd. Det bekymrer særligt Komiteen, at den kønsneutrale håndhævelse af straffeloven kan føre til en mangel på kønsopdelte data om vold i hjemmet, hvilket kan sløre det faktum, at kvinder i overvældende grad er ofre for sådan vold, og føre til et fald i støtten til ordninger og tilbud, der er målrettet kvinder. 40. Komiteen tilskynder deltagerstaten til grundigt at vurdere den kønsneutrale tilgang i lovgivningen og udformningen af politikker, særligt i forhold til de potentielle negative virkninger en kønsneutral politik kan have for den offentlige støtte til ordninger, der er målrettet kvinder. Familierelationer og økonomiske konsekvenser af skilsmisse 41. Det bekymrer Komiteen, at skønt deltagerstatens lov om ægteskabets retsvirkninger etablerer fælleseje, tager den ikke i tilstrækkelig grad højde for de kønsbaserede økonomiske forskelle mellem ægtefællerne som følge af traditionelle arbejds- og familiemønstre, hvilket ofte medfører, at mænd drager fordel af en stigning i deres menneskelige kapital og større indtjeningspotentiale, mens kvinder ofte oplever det modsatte. Hverken nuværende lovgivning eller retspraksis tager stilling til, hvordan personlig goodwill, fremtidig indtjeningsevne eller øget menneskelig kapital skal fordeles for at afhjælpe eventuelle kønsbaserede økonomiske forskelle mellem ægtefæller. Komiteen er desuden bekymret over, at de økonomiske rettigheder for kvinder, som lever i papirløse forhold, kun nyder delvis beskyttelse som følge af inkonsekvent retspraksis. 42. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at undersøge de økonomiske konsekvenser af skilsmisse for begge ægtefæller, hvor der tages højde for ægteskabets varighed og antallet af børn og vedtage de lovgivningsmæssige tiltag, som måtte være nødvendige for at afhjælpe de økonomiske forskelle mellem mænd og kvinder ved ægteskabets opløsning, herunder særligt at anerkende alle karriererelaterede aktiver (dvs. indtjeningspotentiale, personlig goodwill og øget menneskelig kapital) som en del af den ægteskabelige formue, som skal fordeles mellem ægtefællerne ved skilsmisse, eller som der skal tages højde for ved tildeling af underholdsbidrag. Komiteen opfordrer desuden deltagerstaten til at vedtage de lovgivningsmæssige tiltag, der er nødvendige for at sikre kvinder, som lever i papirløse forhold, økonomisk beskyttelse ved at 9/

10 anerkende deres ret til den ejendom, der er akkumuleret under forholdet, i lighed med Komiteens generelle anbefaling nr. 29 vedrørende konventionens artikel 16 (økonomiske konsekvenser af ægteskab, familierelationer og deres opløsning). Familiesammenføring 43. Komiteen bemærker, at deltagerstaten for nylig har evalueret sin politik om at udenlandske ægtefæller generelt skal være fyldt mindst 24 år for at opnå familiesammenføring, som er vedtaget for at bekæmpe tvangsægteskaber. Komiteen bemærker desuden deltagerstatens påstand under dialogen om, at kravet retligt set er kønsneutralt. Komiteen er dog stadig bekymret over, at kravet stadig reelt unødigt kan begrænse kvinders ret til et familieliv i deltagerstaten. 44. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten etablerer overvågnings- og opfølgningsprocedurer med henblik på at evaluere, om kravet om minimumsalder for familiesammenføring for udenlandske ægtefæller kan medføre reel kønsdiskrimination. Komiteen opfordrer desuden deltagerstaten til at fortsætte med at undersøge alternativer til kravet om minimumsalder som et middel til at bekæmpe tvangsægteskab. Dataindsamling og -analyse 45. Komiteen er bekymret over de manglende kønsopdelte statistiske data og systemer til indsamling og tværgående sammenligning af eksisterende data. Komiteen bemærker, at data opdelt på køn, alder, nationalitet, geografisk placering og socialøkonomisk baggrund er nødvendige for præcist at kunne vurdere situationen for kvinder, for at kunne fastslå, om de lider under diskrimination, for at sikre informeret og målrettet udarbejdelse af politikker og for systematisk at kunne overvåge og evaluere de fremskridt, der er opnået i forhold til at realisere omfattende lighed for kvinder inden for alle de områder, som konventionen omhandler. 46. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at udvikle et kønsindikatorsystem, der kan forbedre indsamlingen af data, som kan sammenlignes på tværs af og opdeles på køn og andre relevante faktorer, der måtte være nødvendige for at vurdere effekten og effektiviteten af politikker og programmer, der sigter på at mainstreame ligebehandling mellem kønnene og fremme kvinders menneskerettigheder. I denne henseende gør Komiteen deltagerstaten opmærksom på Komiteens generelle anbefaling nr. 9 om statistiske data om kvinders situation. Ændring af konventionens artikel 20, stk Komiteen tilskynder deltagerstaten til snarest muligt at tiltræde ændringen af konventionens artikel 20, stk. 1, vedrørende Komiteens mødetidspunkt. Beijing-deklarationen og -handlingsplanen 48. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at anvende Beijing-deklarationen og -handlingsplanen i sine bestræbelser på at implementere konventionens bestemmelser /12

11 2015-Målene og udviklingsrammerne efter Komiteen opfordrer til i overensstemmelse med konventionens bestemmelser at indarbejde et kønsperspektiv i alle tiltag rettet mod at nå 2015-Målene og udviklingsrammerne efter Formidling 50. Komiteen minder om deltagerstatens forpligtelse til systematisk og løbende at implementere konventionens bestemmelser. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at rette særlig opmærksomhed mod implementeringen af disse afsluttende bemærkninger og anbefalinger i perioden fra nu og til indsendelsen af den næste periodiske beretning. Komiteen anmoder derfor om, at disse afsluttende bemærkninger formidles rettidigt, på deltagerstatens officielle sprog, til de relevante statslige institutioner på alle niveauer (nationalt, regionalt og lokalt), særligt til regeringen, Folketinget og domstolene i Danmark, Grønland og Færøerne for at muliggøre deres fulde implementering. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at samarbejde med alle relevante interessenter, herunder arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, menneskerettigheds- og kvindeorganisationer, universiteter, forskningsinstitutioner samt medierne. Komiteen anbefaler endvidere, at disse afsluttende bemærkninger formidles i en passende form på lokalt niveau for dermed at fremme deres implementering. Komiteen anmoder desuden deltagerstaten om i tillæg til Komiteens generelle anbefalinger fortsat at formidle konventionen, den tilknyttede valgfrie protokol og den relevante retspraksis til alle interessenter. Ratifikation af andre traktater 51. Komiteen bemærker, at deltagerstatens overholdelse af de ni væsentlige internationale menneskerettighedsinstrumenter 1 vil fremme kvinders menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i alle livets forhold. Komiteen opfordrer derfor deltagerstaten til at overveje at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, som deltagerstaten endnu ikke har tiltrådt. Komiteen opfordrer endvidere deltagerstaten til at overveje at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (nr. 189). Opfølgning på de afsluttende bemærkninger 52. Komiteen anmoder deltagerstaten om, inden for to år, at indsende skriftlig dokumentation for de tiltag, der er truffet for at implementere de i punkt 18 indeholdte anbefalinger. 1 Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, børnekonventionen, den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinden samt konventionen om rettigheder for personer med handicap. 11/

12 Udarbejdelse af den næste beretning 53. Komiteen inviterer deltagerstaten til at indsende sin niende periodiske beretning i marts Komiteen anmoder den deltagende stat om at følge de harmoniserede retningslinjer for indberetning i medfør af de internationale menneskerettighedstraktater, herunder retningslinjer for et fælleskernedokument og traktatspecifikke dokumenter (HRI/GEN/2/Rev.6, kap. I) /12

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 UREDIGERET FORELØBIG VERSION FN Konvention om Barnets Rettigheder CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 Original: Engelsk Vurdering af rapporter indgivet af deltagerstater i henhold til Konventionens

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem 1. Mål for retningslinjerne Vedtagelsen af retningslinjer vedrørende vold mod kvinder er udtryk for

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk 1 Børnekonventionen www.visdomsnettet.dk 2 Børnekonventionen Her kan man læse hele FN s konvention om barnets rettigheder, som i daglig tale kaldes Børnekonventionen. De i denne konvention deltagende stater,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik?

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? Policy briefing Rasmus Willig Ph.d., lektor og formand for Dansk Sociologforening Roskilde Universitet Der spares historisk på vuggestuer og børnehaver.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere