Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ CR 1/3/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010"

Transkript

1 Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ CR 1/3/2010 LNS har gennemført en undersøgelse af 22 (21) behandleres ønsker og meninger om deres virke. Undersøgelsen er foretaget af bestyrelsen på baggrund af spørgsmål udarbejdet af bestyrelsen rettet mod områder, som bestyrelsesmedlemmerne ønskede at få belyst. Spørgsmålene er stillet ved telefoninterviews i december 2009 og januar Opgørelsen er, hvor det er muligt, opgjort i ja, nej, ved ikke-svar, og nuanceringen må ske ved at læse de anførte kommentarer. Ved ikke-kategori dækker over svar som: måske, ved ikke, har ingen mening, usikker, det er et irrelevant spørgsmål, vil ikke svare, har ikke svaret. Her følger først en opsummering, dernæst opgørelsen med tal og kommentarer. Opsummering Et vigtigt resultat af denne undersøgelse er for LNS at få afdækket, og dernæst taget stilling til, hvilke indsatsområder LNS kunne koncentrere sig om indsatsområder, som både vil styrke LNS, den enkelte behandler samt alternativ behandling som sådan. Der skal til stadighed skabes bedre vilkår i samfundet for den alternative behandling, så behandlerne har et uproblematisk rum at ekspandere ind i, men samtidig skal den enkelte behandler også være i stand til at udfylde det rum, så der opnås respekt og anerkendelse fra klienter, omgivende befolkning samt (måske) politikerne. Undersøgelsen af behandlerne har belyst mange aspekter af det alternative behandlerliv, og meget kunne problematiseres, men de tre overordnede spørgsmål, vi har forholdt os til, er: 1. Behandlernes ønsker til en sammenslutning eller forening (et ideal) 2. Behandlernes nuværende situation 3. Behandlernes vurdering af LNS 1. Behandlernes ønsker til en sammenslutning eller forening: idealbilledet (2-5) Er der overhovedet behov for en sammenslutning/forening? Det synes 95 pct., og mht. aktiviteter ønsker 41 pct., at den skal udbrede kendskab til alternativ behandling, 32 pct. vil gerne have mulighed for fagligt fællesskab og uddannelse, 27 pct. ønsker arbejde for ligestilling med konventionel behandling. En vigtig mission for sammenslutningen ser altså ud til at være arbejde med markedsføringsstrategier rettet mod både befolkningen og det etablerede system. Det vil glæde ca. 3/4. Direkte spurgt om bestemte aktiviteter, prioriteres ønskerne således (gruppe 3 spørgsmål): Konferencer om KAB: 95 pct., info til terapeuter: 86 pct., promovering 81 pct., faglig udvikling: 76 pct., forskning: 71 pct., hjælp til klinikdrift: 71 pct., kvalitetssikring: 71 pct., politisk arbejde 67 pct., harmonisering 57 pct. Igen ses stort fokus på markedsføring, udbredelse, kendskab og egenfaglig udvikling. Hvordan? Ikke underligt ønsker 50 pct., at ovenstående skal ske ved hjælp af oplysning, 18 pct. mener, der skal faglig udvikling til altså at behandlerne bliver dygtigere, og 18 pct. ønsker direkte politisk pres. Serviceydelser til den enkelte behandler i en sådan sammenslutning skulle for 82 pct. s vedkommende bestå af fagforeningstilbud som kurser, faglig udvikling, opdatering, advokatbistand, gode forsikringstilbud osv. (Se 2.4). Og hvad med kontingent? 91 pct. ønsker kontingenter. Omkring 1000 kr. alt afhængig af ydelserne ser ud til at være et acceptabelt leje Meningsmåling behandlere Page 1

2 Kommunikationsformer i en sådan sammenslutning: Med bestyrelsen vil 86 pct. umiddelbart vælge mail og nyhedsbreve. 14 pct. en blog. Men medlemmerne imellem fordeler det sig anderledes: 33 pct. vil gerne blogge med hinanden, hele 24 pct. peger på, at der skal oprettes lokalgrupper, der taler sammen (de siger ikke hvordan, men det ser ud til, at der er ønsker om lokal kommunikation mellem behandlerne.) 19 pct. vil tale sammen via mail og kun 10 pct. via blad. Interessant i forhold til at diskutere NH s fremtid, som er den dyreste enkeltpost på LNS budget. Hvilket organiserende princip skal man bruge i denne sammenslutning? 57 pct. mener interesser, 52 pct. ønsker lokalforeninger (Spørgsmål 4) Muligheder for praksis: Hele 81 pct. ønsker alternative og konventionelle side om side: Kun 38 pct. ønsker, at KAB skal være gratis. 62 pct. ønsker en form for betaling, tilskud e.l., men understreger, at folk skal selv betale noget, og en nævner, at der kunne gives tilskud i forhold til succesfuld helbredelse. 43 pct. ønsker ikke kvalitetssikring af spirituel behandling, 33 pct. gør. (Spørgsmål 5) Konklusion: Behandlerne vil gerne slutte sig sammen. Foreningen skal arbejde for udbredelse, kvalitetsforbedringer og ligestilling og skal også fokusere på fagforeningstiltag. Mange vil gerne have lokalforeninger, der kan arbejde sammen på tværs og gerne med den konventionelle behandler også. 2. Behandlernes nuværende situation (6) Problemfelter: 47 pct. har økonomiske vanskeligheder som alt. behandler, 14 pct. har geografiske (fx tyndt befolkede områder), 10 pct. har organisatoriske problemer. (Måske ønsker alt. behandlere at bo på landet, men de kunne med fordel slå sig sammen om et behandlersted/sundhedshus i en nærliggende by, deles om omkostningerne og gøre brug af det offentliges transportmuligheder til stedet.) Moms: 33 pct. betaler moms og 83 pct. af dem vil gerne undgå det (mangel på viden?) Uddannelse: Der er vægt på uddannelse. Mange har over 660 timer og også mange over Hvor meget er det i årsværk eller ECTS point den nye pointskala mellem EU-landene, som angiver graden af uddannelse den er et kig værd pct. har lært noget om indre hjælp. 1 ECTS - Europæiske Meritoverførselssytem (European Credit Transfer System) Det Europæiske Meritoverførselssystem (ECTS) er blevet udviklet for at gøre det lettere for institutionerne at anerkende det, de studerende har lært i udlandet ved at have en fælles opgørelsesenhed. ECTS-systemet er bl.a. baseret på nogle grundprincipper om information (om læseplaner og de studerendes præstationer) og anvendelse af ECTS (der angiver den studerendes arbejdsindsats). ECTS er en talværdi mellem 1 og 60, der tillægges kursusenheder med henblik på at beskrive den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at kunne gennemføre dem. De afspejler den forventede arbejdsbyrde for hver kursusenhed i relation til den totale arbejdsbyrde, der kræves for at gennemføre et fuldt akademisk studieår ved institutionen. Der skal tillægges ECTS til alle de tilbudte kursusenheder, hvad enten de er obligatoriske eller valgfrie. Der kan også tillægges ECTS til projektarbejde, erhvervspraktik og afhandlinger, når disse "enheder" udgør en normal del af uddannelsesforløbet, herunder også postgraduate grader såfremt der foretaget en bedømmelse af det indlærte stof. I ECTS repræsenterer 60 ECTS arbejdsindsatsen for et helt studieår, 30 ECTS svarer normalt til et semester og 20 ECTS til et kvartal. Der er ingen forbindelse mellem ECTS-angivelsen og kursusenhedens niveau eller sværhedsgrad. En kursusenheds niveau kan derfor ikke udtrykkes i ECTS og et mere krævende kursus skal ikke nødvendigvis have tildelt flere ECTS end et kursus på et lavere niveau. For at få tildelt ECTS skal den studerende have gennemført et kursus med et tilfredsstillende resultat og have opfyldt bedømmelseskravene. Den studerende får med andre ord ikke tildelt ECTS blot for at følge undervisningen eller opholde sig i udlandet, men skal opfylde de bedømmelseskrav, som værtsinstitutionen opstiller og godtgøre, at han/hun har fået det forventede udbytte af kursusenheden. Bedømmelsesproceduren kan antage forskellige former f. eks. skriftlige eller mundtlige eksaminer, kursusarbejde, en kombination af disse to former eller andre former såsom oplæg på seminarer. Taget fra: Pointsystemet ECTS-systemet opdeler et akademisk studieår i 60 ECTS-point. 1½ point svarer til en uges fuldtidsstudium (idet der uofficielt regnes med 40 timers arbejde). I Danmark erstattede ECTS-systemet det gamle STÅ (studenter årsværk) system. I det gamle system var en STÅ lig en studerendes gennemførelse af et studieår Meningsmåling behandlere Page 2

3 Hvordan følger behandlerne med? 76 pct. via trykte medier, 57 pct. også via personlig kontakt, og 48 pct. også med net. Dette taler imod at nedlægge NH, men også for at skabe mere personlig kontakt via messe, kurser, arrangementer, konferencer. Konklusion: Mange behandlere har rigtig mange timers uddannelse, og dette burde synliggøres, så ikke 47 pct. har økonomiske vanskeligheder. Der er nok af syge/usunde mennesker, der har brug for behandling. 3. Behandlernes vurdering af LNS (7) Hvorfor er du i LNS? 38 pct. ønsker at støtte den gode sag, 24 pct. pga. koda, politisk arbejde 14 pct. Vi kendes altså ikke specielt på egentlig fagforeningsarbejde, og her er måske en ekspansionsmulighed eller PR-mulighed for LNS. 57 pct. er tilfredse med vores udadvendte arbejde, 38 pct. mener der er plads til forbedringer. 72 pct. er tilfredse med vores interne arbejde (koda, blad, orientering, arrangementer, webside). Kommunikation med LNS: Bloginteresse: 71 pct., NH: 71 pct. (29 pct. ønsker forbedringer), nyhedsbrev: 66 pct., med bestyrelsen 62 pct. i orden, 19 pct. ønsker lokalgrupper. Mht. forsikring: De fleste af dem, der ikke har forsikringer, ønsker en via LNS. ISO er ukendt af 62 pct., og for 52 pct. betyder den noget, for 43 pct. betyder den ikke noget. RAB: 19 pct. er RAB-registrerede, 19 pct. ønsker en anden form for kvalificering. Stand på messe: Ja tak fra 48 pct., men 95 pct. bakker op om temadage. GF opbakning mangler pga. afstand 38 pct., og 24 pct. vil komme med et godt trækplaster. Konklusion: En del områder kunne opdyrkes/forbedres til glæde for behandlerne og LNS. Resurserne efterlyses. Læs mere på: Meningsmåling behandlere Page 3

4 Opgørelse med tal og kommentarer 1. Behandlere, typer der har deltaget i undersøgelsen Jylland: 1Kinesiolog og kraniosakral, body mirror healing 2kinesiolog, exam. zoneterapeut 3spirituel vejledn., kanalisering 4akupunktør 5kirologi 6fodterapeut 7Healing og massage 8Hypnoterapeut, familiebeh. Parterapi, indiv. terapi 9Healing, energiplaster Sjælland: 1. Formidler af Bruno Grønings guddommelige kraft 2. Healing, massage, transformationsterapi 3. Zoneterapi, healing, astrologi, lydhealing 4. kinesiolog 5. zoneterapeut (personligt medlem) 6 zoneterapeut, øreakupunktør, kiroterapi 7. kinesiolog 8. Coach, sundhedskonsulent 9Biopat 10fodterapeut 11Massør og Akupunktør 12Regressionsterapeut, forløsning af energier 13 Intet svar (I alt 22 indtil nummer 2.5 inkl., hvorefter 1 forlader undersøgelsen) 2. Organisation Respondenter: 22. Jylland 9, Sjælland 13. Jeg vil godt starte med at stille dig nogle spørgsmål, der ikke specielt har gøre med dit medlemskab af LNS, men mere med organisering af de alternative behandlere. Hvis nu du forestiller dig, at der ikke var nogen behandlerorganisationer, og vi skulle starte helt forfra med at etablere en behandlerorganisation, hvad vil du så svare på følgende spørgsmål 2.1 Er der behov for, at alternative behandlere organiserer sig eller slutter sig sammen i foreninger? Jylland: ja 8 nej 1 Sjælland: ja 13 nej 0 I alt: ja: 21 = 95% nej: 1 = 5% Der er brug for fagligt netværk til formidling og udveksling, for at skabe nyt og få nye input, talerør, fremme forståelse, støtte hinanden, netværk genererer energi, erfaringsudveksling, kan flytte i flok, sammen gå Meningsmåling behandlere Page 4

5 mod læger, tale vore interesser, trængt socialt Løs struktur uden vedtægter er sagen. Det skaber kævl og magtmennesker 2.2 Hvad skulle en sådan forening arbejde for? Udbredelse Jylland: 6 Sjælland: 3 I alt: 9 = 41% Gøre folk opmærksomme på forskellige behandlinger, at de virker. Bruge læger, der siger det virker. Udbrede kendskab til den måde vi arbejder på, markedsføre os, stå frem med budskaber, sprede viden om muligheder for selvhjælp til at holde sig rask Politisk pression Udbredelse af den holistiske ide, holisme mennesket som en helhed. Fortælle omverden at vigtigt at se sundhed mere holistisk Fagligt fællesskab/uddannelse Jylland 1 Sjælland 6 I alt: 7 = 32% Arbejde for økonomisk fællesskab, mødes, udveksle erfaringer, nyheder. Give deres tilstedeværelse vægt ligesom andre faglige sammenslutninger. Rammer for sociale og faglige sammenhænge. Også etisk. Fælles mål. Vide hvad man har med at gøre Bakke behandlerne op Uddannelse og viden af alt. behandlere, så det bliver seriøst Ligestilling med etablerede Jylland: 2 Sjælland: 4 I alt: 6 = 27% Få behandlerne godkendt af myndighederne, bedre samarbejde med det etablerede, modvirke forbud, stå stærkt. Alternativ behandling som en del af sygesikringen Mere statstilskud til vor undervisning Anerkendt de rigtige steder, i lægehuse, kendskab til KAM, anerkendelse 2.3 På hvilken måde skulle foreningen nå de resultater? Ved oplysning: Jylland: 6 Sjælland: 5 I alt: 11 = 50% Meningsmåling behandlere Page 5

6 Finde dem der var åbne og kunne holde seminarer med læger, lave kurser og oplyse om terapeutisk arbejde. Snakker højt, mødes, hjemmeside, få befolkningen med, så kommer politikerne med, så kommer pressen. Lokalaviser bombarderes med cases, kender evt. personer, udbredelse af succeshistorier dagblade, radio. Ved at være meget fremme i presse og medlemsblad med nyt, ved at mange støtter op Oplysning af befolkningen, lade presset komme nedefra Gå i spidsen for at udbrede kendskab Samles 1 gang månedligt el mødes 1 gang månedligt, komme med statistikker over resultater. Faglig udvikling/uddannelse/forskning Jylland: 1 Sjælland: 3 I alt: 4 = 18% Så medlemmerne kommer til at stå stærkere, kurser osv. Forskning, fælles målsætning, gode ledere der kan synliggøre målene. Selv yde en indsats. Indbyrdes udveksler erfaringer. Konfrontere dem, der ikke virker seriøse Ligesom alle andre fagforeninger. Der dukker måske nye fag op, der kræver en fagforening. Man kan få inspiration fra IT-området til at lave en fagforening. Politisk pres Jylland: 1 Sjælland: 3 I alt: 4 = 18% Politisk pres, påvirke politikere, pressen Pres på partier, så naturmedicin ikke bliver forbudt. Det skal have love til at eksistere, selvom det ikke er lægeundersøgt. Ved ikke Jylland: 1 Sjælland: 2 I alt: 3 = 14% 2.4 Hvad skulle en sådan forening have af serviceydelser specielt for dig? Faglig udvikling, fagforeningstilbud og oplysning Jylland: 9 Sjælland: 9 I alt: 18 = 82% Gode forsikringer, praktiske ting, koda, rådgivning om praktiske forhold, RAB-registrering, tilfredshedsundersøgelser, sørge for jævn fordeling af behandlere Interessegrupper, rum til mødes med åbent sind, kom ud i hele landet. Group care, stille spørgsmål til kolleger, fagligt forum, skal lære af hinanden, formidling både alment og specifikt, netværk, lytte: hvad kommer af nye ideer, medlemsblad, foredrag Skoleaktiviteter. Man kan sammenligne med andre skolers aktiviteter. Advokatbistand, overenskomst med sygesikringen, undervisningstilbud Meningsmåling behandlere Page 6

7 Korte nyhedsbreve med link til mere læsning og uddybning. Lobbyisme for sund livsstil, medlemsblad, oplysningsforum Ved ikke/ingen Jylland: 1 Sjælland: 2 I alt: 3 = 14% 2.5 Hvordan skulle en sådan forening finansieres, og med hvor stort et kontingent årligt for den enkelte? Kontingenter Jylland: 8 Sjælland: 12 I alt: 20 = 91% Kontingentstørrelse: efter hvor meget man har efter indtægt, skal aftales demokratisk, bør være en stor org. med alle foreninger under sig, ikke for højt, sæt som man vil, hvis det kan trækkes fra, udgifter skal dækkes. ca. 2000, 4000 rimeligt med lønnet stab, 2000 årligt Kommer an på hvad man får: , 600, 1000, 2000 for meget, Andet Jylland: 1 Sjælland: 1 I alt: 2 = 9% Udveksle tid og tjenester, bytteringe, ikke penge, kun til enkeltstående formål. Ved ikke 2.6 Ville du selv være interesseret i at deltage i arbejdet? Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Jylland: ja 6 nej 3 Sjælland: ja 5 nej 7 I alt ja 11 = 52% nej 10 = 48% 2.7 Hvad kunne du i givet fald byde ind med? Respondenter: God til sprede nyheder. Gå på net, finde ting give videre, arrangere foredrag fx. Pionerarbejde forskning Opslag ophænges i byen og i forretningerne. Fortæller når jeg møder nogen. Lave interviews, tale med medlemmer, Personlige kvaliteter, ideer, entusiasme Vores åndelige arbejde Min erfaring. Erfaring, for jeg har prøvet det, engagerer mig i fagligt arbejde Praktisk arbejde, medlemsregister 2.8 Hvordan skulle kommunikationen foregå: a. mellem bestyrelse og medlemmer? Meningsmåling behandlere Page 7

8 Mail/nyhedsbreve: Jylland: 9 Sjælland: 9 I alt: 18 = 86% Lukket forum/blog Jylland: 1 Sjælland: 2 I alt: 3 = 14% Desuden nævner 4 møder, 3 blad, tidsskrift, 1 SMS, 1 tilfredshedsundersøgelser b. medlemmerne imellem? Blog/forum Jylland: 3 Sjælland: 4 I alt: 7 = 33% Interessegruppe/lokalgruppe Jylland: 1 Sjælland: 4 I alt: 5 = 24% Mail Jylland: 4 Sjælland: 0 I alt: 4 = 19% Blad Jylland: 0 Sjælland: 2 I alt: 2 = 10% Ved ikke: 3 = 14% 3. Hvilke aktiviteter? Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Nu spørger jeg, hvad du synes en sådan forening skal beskæftige sig med. - Du skal svare ja måske,ved ikke nej 3.1 Forskning Jylland: ja 8 nej 0 måske 1 Sjælland: ja 7 nej 2 måske 3 I alt: ja 15 = 71% nej 2 = 10% måske 4 = 19% Kommentar: Meningsmåling behandlere Page 8

9 Må ikke være finansieret af medicinalindustrien 3.2 Politisk påvirkning Jylland: ja 7 nej 1 måske 1 Sjælland: ja 7 nej 3 måske 2 I alt: ja 14 = 67% nej 4 = 19% måske 3 = 14% 3.3 Oplysningsvirksomhed til terapeuterne. Jylland: ja 8 nej 1 måske 0 Sjælland: Ja 10 nej 1 måske 1 I alt: ja 18 = 86% nej 2 = 10% måske 1 = 5% Faglige oplysninger, forskning, viden om ernæring, ny viden og forskningsresultater. Åndsvidenskab og naturvidensk. møder hinanden Lovgivning, forbud Behandlinger der virker Undervisningstilbud, nye tiltag 3.4 Lønforhold for terapeuter a la fagforening Jylland: ja 1 nej 6 måske 2 Sjælland: ja 2 nej 7 måske 3 I alt: ja 3 = 14% nej: 13 = 62% måske 5 = 24% Vejledende tariffer ønskes 3.5 Med hjælp til opbygning af en praksis Jylland: ja 6 nej 1 måske 2 Sjælland: ja 9 nej 1 måske 2 I alt: ja 15 = 71% nej 2 = 10% måske 4 = 19% regnskab, told/skat/moms, administration, tilskudsordning, revisor, bogføring, annoncering, markedsføringsdata, regler, omkostninger. Via åbent forum på nettet el. halvårlige infomøder, kurser nyhedsbreve. Være positiv trods bundlinje, Et specifikt iværksætterkursus, hvordan bygges praksis op. Hjælp til at få klienter, kliniketablering, være sparringspartner Uddannelser, godkendelse. 3.6 Skal en sådan forening beskæftige sig med sekretariatshjælp Jylland: ja 2 nej 2 måske 5 Sjælland: ja 5 nej 3 måske 4 I alt: ja 17 = 33% nej 5 = 24% måske 9 = 43% Køb den ydelse Meningsmåling behandlere Page 9

10 3.7 Med at skaffe goder til medlemmerne Jylland: ja 4 nej 4 måske 1 Sjælland: ja 5 nej 2 måske 5 I alt: ja 9 = 43% nej 6 = 29% måske 6 = 29% 3.8 Med at lave stormøder/konferencer med fokus på alternativ behandling Jylland: ja 9 nej 0 måske 0 Sjælland: ja 11 nej 0 måske 1 I alt: ja 20 = 95% nej 0 måske 1 = 5% 3.9 Skal en sådan forening beskæftige sig med faglig udvikling eller videreuddannelse? Jylland: ja 7 nej 2 måske 0 Sjælland: ja 9 nej 1 måske 2 I alt ja 16 = 76% nej 3 = 14% måske 2 = 10% Ikke lave kurserne, men stille krav til at kurserne er dækkende og kan opfylde krav til visse standarder Kurser der henvender sig til fagene, kvalitetsstempel Kiroterapi, kost, workshops, danne fællesskab, kurser, foredrag, tværfagligt samarbejde 3.10 Skal en sådan forening beskæftige sig med promovering af alternative behandlingsformer til befolkningen? Jylland: ja 9 nej 0 måske 0 Sjælland: ja 8 nej 3 måske 1 I alt ja 17 = 81% nej 3 = 14% måske 1 = 5% 3.11 Skal den beskæftige sig med kvalitetssikring, f.eks. kvalitetsstempel og certificeringsordninger Jylland: ja 6 nej 2 måske 1 Sjælland: ja 9 nej 2 måske 1 I alt: ja 15 = 71% nej 4 = 19% måske 2 = 10% Fordi det er en jungle, undgå mistanke, ved hvad vi står for, løfte tilliden. For at undgå snyd, overbetaling, de ufine skader de andre Hvis ikke det virker, skal man henvise. Mål på resultater Noget for spirituelt, meget alene Skal have et vist niveau Fordi befolkningen er tvivlende over for alternativ beh. Det smitter af på politikerne 3.12 Skal den beskæftige sig med den enkelte behandlers synliggørelse Jylland: ja 3 nej 5 måske 1 Sjælland: ja 5 nej 7 måske 0 I alt: ja 8 = 38% nej 12 = 57% måske 1 = 5% 3.13 Skal den beskæftige sig med harmonisering af alternative sundhedsydelser internationalt? Jylland: ja 4 nej 2 måske Meningsmåling behandlere Page 10

11 Sjælland: ja 8 nej 2 måske 2 I alt: ja 12 = 57% nej 4 = 19% måske 5 = 24% Anerkendelse af uddannelse I Norden Så går der regler i det 3.14 Skal den beskæftige sig med eller stå for noget andet? Beskæftige sig mere med lokalområder Respekt og troværdighed vær god og kærlig Hvor i landet der er jobmuligheder 4. Organiserende princip (her kan der være flere svar) Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Skal organiseringen inden for en sådan forening ordnes efter 4.1 Fag, f.eks. behandlingsform Jylland: ja 4 nej 2 måske 1 Sjælland: ja 3 nej 6 måske 1 I alt: ja 7 = 33% nej 8 = 38% måske 2 = 10% 4.2 Interesser Jylland: ja 8 nej 0 måske 0 Sjælland: ja 4 nej 2 måske 3 I alt: ja 12 = 57% nej 2 = 10% måske 3 = 14% 4.3 Efter registreret/ikke registreret behandler Jylland: ja 1 nej 7 måske 1 Sjælland: ja 3 nej 5 måske 1 I alt: ja 4 = 19% nej 12 = 57% måske 2 = 10% 4.4 Fysisk manipulerende - ikke fysisk behandler (f.eks. spirituel behandler) Jylland: ja 3 nej 6 måske 1 Sjælland: ja 3 nej 6 måske 1 I alt: ja 6 = 29% nej 12 = 57% måske 2 = 10% 4.5 Lokalforeninger med forskellige behandlertyper Jylland: ja 6 nej 2 måske 1 Sjælland: ja 5 nej 3 måske 2 I alt: ja 11 = 52% nej 5 = 24% måske 3 = 14% 4.6 Skulle den organiseres på anden måde? Meningsmåling behandlere Page 11

12 Lad folk selv danne netværk og komme derind hvor de vil. Søg fællestræk Alle være sammen, ingen opdeling Fint, hvis man kan få lokale foreninger til at fungere. Efter strategiområder. Hvis man på en generalforsamling vælger nogle strategier, kan man vælge at gå ind i en sådan gruppe. På tværs af beh.typer Regioner bedst 5. Muligheder for praksis 21 respondenter. Jylland: 9, Sjælland: 12 Nu vil jeg gerne høre din mening om forskellige muligheder for praksis 5.1 Ønsker du alternativ behandling og konventionel behandling side om side i lokale sundhedshuse? Jylland: ja 8 nej 1 måske 0 Sjælland: ja 9 nej 2 måske 1 I alt: ja 17 = 81% nej 3 = 14% måske 1 = 5% Kan ikke undvære hinanden, fint med mere samarbejde Kunne lette henvisning, flere bruger/accepterer Kan lære af hinanden Kun hvis man er registreret Lægerne vil ikke høre 5.2 Ønsker du, at den alternative behandling skal være gratis for brugeren og patienten? Jylland: ja 3 nej 6 måske 0 Sjælland: ja 5 nej 7 måske 0 I alt: ja 8 = 38% nej 13 = 62% måske 0 Flere ville bruge og acceptere det. Mange ville godt bruge alt.beh.,hvis betale mindre, ligesom med kosttilskud. For at behandlingsformerne kan blive brugt mere Ligestillet med det offentlige Alle skal have råd Ikke gratissamfund, valgfrihed, heller ikke hos lægen, selv tage ansvar for egen krop, gør folk umotiverede. Skal betale noget også i sundhedsvæsnet. Mødes: Alt. beh koste mere, læger mindre, noget-for-noget princippet Der er ikke noget der er gratis i dag. Der kunne godt være et tilskud Sundest hvis folk betaler noget, for derved tager de ansvar for eget helbred Ellers bliver ikke taget alvorligt Meningsmåling behandlere Page 12

13 Hjælper kun når selv betaler, demonstrerer motivation Brugerbetaling, også hos læger Ikke fuldstændig gratis, men en bonusordning, hvis man bliver helbredt. 5.3 Skal spirituel behandling kvalitetssikres? Jylland: ja 3 nej 5 måske 1 Sjælland: ja 4 nej 4 måske 4 I alt: ja 7 = 33% nej 9 = 43% måske 5 = 24% Ved at spørge klienterne Det er vigtigt, at man er registreret under en eller anden form Fordi, hvor får behandleren sin viden fra? De skal ikke nævne noget om død og sygdom, f.eks. som clairvoyant, det er uetisk. Etik betyder meget. Det er vigtigt, at den behandler man går til, er seriøs. Ikke muligt. Ikke kvalificeret til det. Ikke kvalitet nok i spirituel behandling. Fungerer godt uden Kan snydes med. Klienter må selv godkende. Kun hvis de selv er interesserede. Mere at have nogle overordnede retningslinjer. Som en vejviser for brugeren. 6. Dig SOM BEHANDLER Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Nu spørger jeg dig om nogle personlige forhold for dig SOM BEHANDLER: - Du skal svare Ja Måske, Ved ikke eller Nej 6.1 Har du problemer med at klare dig som behandler? Økonomisk? Jylland: ja 5 nej 4 måske 0 sjælland: ja 5 nej 5 måske 2 I alt: ja 10 = 47,6% nej 9 = 42,8% måske 2 = 10% Juridisk og lovgivningsmæssigt? Jylland: ja 0 nej 7 måske 2 Sjælland: ja 0 nej 10 måske 2 i alt ja 0 nej 17 = 81% måske 4 = 19% Fagligt? Jylland: ja 0 nej 7 måske 2 Sjælland: ja: 0 nej 10 måske 2 I alt: ja 0 nej 17 = 80,9% måske.4 = 19% Meningsmåling behandlere Page 13

14 6.1.4 Organisatorisk? Jylland: ja 0 nej 9 måske 0 Sjælland: ja 2 nej 7 måske 3 I alt: ja 2 = 10% nej 16 = 76% måske 3 = 14% Geografisk? Jylland: ja 2 nej 6 måske 1 Sjælland: ja 1 nej 9 måske 2 I alt: ja 3 = 14% nej 15 = 71% måske 3 = 14% 6.2 Er du momsfritaget? Jylland ja 5 nej 4 Sjælland ja 9 nej 2 ved ikke 1 I alt: ja 14 = 67% nej 6 = 33% ved ikke 1 = 5% Vil du gerne være det? ja 5 (83% af de 6 nej) nej 1 (17% af de 6 nej) 6.3 Hvor mange timers uddannelse har du som alternativ behandler? Jylland: ca.560, , ved ikke, > 660, > 800, 875, 300, > 700 Fodterapi er ikke alt. beh.! Sjælland: >1000, >1000, >1000, >660, >660, >660, ved ikke men mange, mange, ved ikke 6.4 Inkluderer din uddannelse som alt. behandler indre hjælp eller undervisning? Jylland: ja 7 nej 2 Sjælland: ja 9 nej 3 I alt: ja 16 = 76% nej 5 = 24% 6.5 Hvad skulle ændres for at du bedre kunne praktisere din behandlingsform? Ikke noget/alt fint: Jylland: 3 Sjælland: 6 I alt: 9 = 43% Markedsføring: Jylland: 2 Sjælland: 3 I alt: 5 = 24% Bedre til at sælge sig selv, anerkendelse fra det etableredes side, flere kunder, få budskabet ud i alle kroge At det etablerede og alt. taler sammen, vil gerne bruge det inden for sygehusene. Tværfagligt samarbejde og uddannelse: Jylland: 3 Sjælland: Meningsmåling behandlere Page 14

15 I alt: 3 = 14% Samarbejde med foreningen eller andre behandlere, som kunne henvise til hinanden i lokalområderne. Placering: Jylland: 0 Sjælland: 2 I alt: 2 = 10% Andet: 2 Min alder, mere tid 6.6 Hvordan følger du med i udviklingen inden for naturterapi? (Kan svare flere steder) Trykte medier, TV: Jylland: 6 Sjælland: 10 I alt: 16 = 76% Personlig kontakt/kurser Jylland: 7 Sjælland: 5 I alt: 12 = 57% Nettet: Jylland: 6 Sjælland: 4 I alt: 10 = 48% 6.7 Er der et problemområde, du gerne vil uddybe? Jylland: Læger ser forkert på os. Svært at sige, at man er alternativ behandler, ikke accept. For mange ved for lidt inden for ernæringsområdet, rådgiver forkert. Mange ved for lidt om kost inden for alternativ beh. Kost betyder alt for godt liv. Alternativ beh. der drikker cola light uha! Sjælland: Useriøse behandlere smitter af på de seriøse. Sygeplejerskerne må ikke bruge deres alt. beh. på sygehusene, men patienten må gerne tage en behandler ind på sygehuset. Ja, der skal skelnes mellem indre og ydre undervisning i spørgsmålet om uddannelse, ellers er det irrelevant. 7. Dig som LNS-MEDLEM Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: Meningsmåling behandlere Page 15

16 Nu kommer der spørgsmål, der handler om dig som LNS- MEDLEM 7.1 Hvorfor har du meldt dig ind i LNS? God sag Jylland: 0 Sjælland: 8 I alt: 8 = 38% Kommentarer: Støtte en forening der støtter mit (reinkarnations-regressession) Det er bredt. Ting der kunne interessere mig personligt og i mit job Virkede som et godt område at støtte for aktivitet Mente god ide at være sammen Organisationen lyder spændende, og jeg er interesseret i at være et sted hvor man har med AB at gøre jeg regner med god hjælp og støtte, får bladet, tandsæbe får praktisk nytte God energi. Koda Jylland: 4 Sjælland: 1 I alt: 5 = 24% Politisk arbejde: Jylland 3 Sjælland 0 I alt: 3 = 14% Kommentarer: Udadvendt arbejde i toppen, til politikere, I arbejder med at skabe anerkendelse Holistsisk vinkel Jylland: 2 Sjælland: 0 I alt: 2 = 10% Kommentarer: I arbejder i den retning verden skal gå. Holistisk tankegang medicin, homøopatisk. Klamrer mig til dem der vil udbrede det holistiske Andet: 3 = 14% På anbefaling for længe siden Lars Mikkelsen fik mig ind. Ikke sv. 7.2 Er du tilfreds med LNS' arbejde udadtil? Jylland: ja 5 nej 4 ved ikke 0 Sjælland: ja 7 nej 4 ved ikke 1 I alt: ja 12 = 57% nej 8 = 38% ved ikke 1 = 5% Meningsmåling behandlere Page 16

17 Stort overskud og engagement Messer, viser I gør noget, blad kommer ud med budskab Nyhedsbreve er korte og klare Vær mere synlige og politiske Indspiste Københavnere, lav noget i Jylland Mere presse på. Alle de der har fået hjælp må gerne stå frem, LNS skal hjælpe med dette NH for små bogstaver 7.3 Er du tilfreds med det, LNS gør for dig? Jylland ja 7 nej 2 ved ikke 0 Sjælland ja 8 nej 1 ved ikke 3 I alt: ja 15 = 72% nej 3 = 14% ved ikke 3 = 14% Koda, blad, orientering, gode arrangementer, websiden Saml mere lokalt Nyhedsbrev for flippet, useriøst med det flower power vandmærke 7.4 Hvilken rolle har du i LNS om 5 år? Jylland: aktiv 1 medlem 5 ved ikke 3 Sjælland: aktiv 2 medlem 3 ved ikke 7 I alt: aktiv 3 = 14% medlem 8 = 38% ved ikke 10 = 48% 7.5 Hvis vi laver en blog, hvor vi kan informere hinanden og debattere, vil du så benytte den? Jylland: ja 9 nej 0 ved ikke 0 Sjælland: ja 6 nej 5 ved ikke 1 I alt: ja 15 = 71% nej 5 = 24% ved ikke 1 = 5% Ikke computer, orker ikke, ikke tid 7.6 Hvad synes du om medlemsbladet NaturHelse? Jylland: godt 6 mindre godt 3 Sjælland: godt 9 mindre godt 3 I alt: godt 15 = 71% mindre godt 6 = 29% Godt: varieret, orienterer bredt, gode artikler, lille pænt blad, nyheder om forskellige områder, informativt, godt spændende, varieret, holdt ajour Mindre godt: For lange artikler, for lille skrift, for kompakt, for docerende, for tæt skrevet, for små bogstaver, flere afsnitsoverskrifter, brug ikke plads på org.medlemmer, moderniser, udvid med jobannoncer, kursustilbud og bogsider Meningsmåling behandlere Page 17

18 7.7 Læser du vores nyhedsbreve? Jylland: ja 7 nej 2 ved ikke 0 Sjælland: ja 7 nej 4 ved ikke 1 I alt: ja 14 = 66% nej 6 = 29% ved ikke 1 = 5% For lange, lav links i stedet, mailkludder, ikke tid, ikke god til computer 7.8 Er kommunikationen med bestyrelsen optimal? Jylland: ja 7 nej 2 ved ikke 0 Sjælland: ja 6 nej 2 ved ikke 4 I alt: ja 13 = 62% nej 4 = 19% ved ikke 4 = 19% Bedre med lokalgrupper/regionsgrupper, kunne lave møder og større konferencer. Tilbagesvar på mail ønskes Prioriterer det ikke selv 7.9 Har du selv tegnet en ansvarsforsikring som alternativ behandler? Jylland: ja 8 nej 1 Sjælland: ja 6 nej 6 I alt: Ja 14 = 67% Nej 7 = 33% 7.10 Hvor? Via forening DA, Tryg, FDZ, Thisted, LASF (Landsf. Af Statsaut. Fodterapeuter), Købstædernes Forsikring Anbefal: Runa, Alm. Brand, Tryg, LASF 7.11 Hvis NEJ: Har du brug for en ansvarsforsikring via LNS? Jylland: ja 1 Sjælland: ja 4 nej: 2 I alt: ja 5 (af de 7 nej) = 71% nej 2 = 29% 7.12 Ved du, at LNS er ISO certificeret? Jylland ja 4 nej 5 Sjælland ja 4 nej 8 I alt: ja 8 = 38 % nej 13 = 62% 7.13 Hvad betyder LNS' ISO certificering for dig? Jylland: noget 5 intet 4 ved ikke 0 Sjælland: noget 6 intet 5 ved ikke 1 I alt: noget 11 = 52% intet 9 = 43% ved ikke 1 = 5% Noget: Godt stempel at have, kvalitetsstempling, mere styr på tingene, procedurer godkendt, sikkerhed for medlemmerne, tænker på noget professionelt, samarbejde i bestyrelsen er veldefineret Meningsmåling behandlere Page 18

19 7.14 Er du RAB-registreret? Jylland: ja 1 nej 6 ved ikke 2 Sjælland: ja 3 nej 8 ved ikke 1 I alt: ja 4 = 19% nej 14 = 67% ved ikke 3 = 14% Hvor: Healerringen, SAB, Biopatforening, DA 7.15 Kunne du tænke dig en anden form for registrering eller kvalificering? Jylland: ja 1 nej 4 ved ikke 4 Sjælland: ja 3 nej 7 ved ikke 2 I alt: ja 4 = 19% nej 11 = 52% ved ikke 6 = 29% Udtalelse fra klienter. Indføre en certificeringsordning på basis af klienttilfredshedsundersøgelser og beskrivelse af kompetencer Kompetencerne skal synliggøres. Bruger mund til mund 7.16 Hvis du kunne stå på vores stand til messer og præsentere dig selv, ville du så det? Jylland: ja 5 nej 4 Sjælland: ja 5 nej 7 I alt: ja 10 = 48% nej 11 = 52% Fortælle om mig, PR, oplysning, sjovt, kontakt med folk, gerne for LNS 7.17 Er det en god ide at holde temadage og lignende arrangementer i LNS-regi? Jylland: ja 9 nej 0 Sjælland: ja 11 nej 1 I alt: ja 20 = 95% nej 1 = 5 % Om hvad: Lindekilde, Curdorff, Flytlie Hvordan får gang i klinikken for nybegyndere, klarer sig økonomisk, googleoptimering + anden synliggørelse, Indre energier, Theta healing, artikler om forskning og e-sans, det spirituelle, placeboeffekt + tankens kraft Mit fag familiebehandling, børneopdragelse og anerkendelse af sig selv Om noget bredt, om zoneterapi, om kiroterapi, få folk til at forstå at man er human+ om positiv ånd +alle skal have hjælp ligegyldigt hvor dumme de er. Noget om kost og helbred, selvhelbredende krop og energi Fortælle om nogle sygdomme, diabetes, gigt, cancer 7.18 Hvad kunne få dig til at komme til næste generalforsamling? Jylland: mindre afstand 6 intet 1 trækplaster 2 Sjælland: mindre afstand 2 intet 2 trækplaster 3 tid 4 andet 1 I alt: mindre afstand 8= 38 % intet 3= 14% trækplaster 5=24%tid 4=19%andet 1=5% Meningsmåling behandlere Page 19

20 Afstand: Læg i Vejle, på Fyn (Odense: Hotel Ansgar) Trækplaster: Et foredrag først, at vi har nogle saglige ting. Cremer, naturcremer, musikalsk oplevelse, sang (8. Før og nu) I 2005 stillede vi et udsnit af medlemmerne en række spørgsmål. Nu vil vi gerne stille dem igen for at få belyst, om der har været en udvikling på de forskellige områder: Ikke opgjort Meningsmåling behandlere Page 20

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem.

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem. Denne tekst er en preheader, som uddyber indholdet af nyheds brevet. Se nyheds brevet online her Del nyhedsbrevet Kære læser Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode?

Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode? Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode? Fire overordnede grupper SYNLIGHED KVALITET JOBSKABELSE FORTSÆTTE DET GODE ARBEJDE Synlighed - Synlighed - Synlighed

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere