Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K T E CVR EAN september 2010 Vedlagt sendes til orientering Forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love (Institut/or Menneskerettigheders kompetence i/orhold til køn). J.nr Det bemærkes, at der kan ske ændringer i lovforslaget inden dets fremsættelse. F orslaget er sendt i høring hos: Dansk Arbejdsgiverforening, Personalestyrelsen, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Landsorganisationen i Danmark, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, KL, Danske Regioner, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Institut for Menneskerettigheder, Ligebehandlingsnævnet, Kvinderådet, K vinfo, SFI og F oreningen for Kønsforskning i Danmark. Høringerne er sendt den 28. september 2010, og fristen udløber tirsdag den 12. oktober 2010.

2 Lovforslag nr. L xx Folketinget Fremsat den 20 I O afbeskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love l (Institut/or Menneskerettigheders kompetence i.forhold til køn) Udenrigsministeriet 1 I lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 2, nr. 4, indsættes efter "at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af": "køn,", Beskæftigelsesministeriet 2 I lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006, foretages følgende ændring: affattes således: " 18 Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen tilofrenes, foreningernes. organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling." Minister for ligestilling 3 I lov om ligestilling af kvinder og mænd, j f. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007, som ændret ved lov nr. 387 af 27.maj 2008 og lov nr. 484 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: 1. Efter 13 indsættes i Kapitel 5: "Institut for Menneskerettigheder 14. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn herunder ved at give ofre for forskelsbe- I Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 20 i Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) og artikel 12, i Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og genesteydelser. Beskæftigelsesmin., JAICenter j.nr

3 - 2 - handling uvildig bistand til at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen tilofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uvildige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling (Ophævet)." Loven træder i kraft den l. januar 20 ll. 4 Loven gælder ikke for F ærøerne og Grønland. 5

4 - 3 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indhold5.fortegnelse 1. Indledning Baggrund Gældende ret Lovforslagets udformning Beskæftigelsesministeriets overvejelser Lovforslagets indhold Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenserfor erhvervslivet mv Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Høring... 6 ll. Sammenfattende skema Indledning Dette lovforslag har til fonnål at sikre, at Institut for Menneskerettigheder rar kompetence til at varetage forpligtelserne i artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF og i artikel 12 i kønsligestillingsdirektivet om varer og tjenesteydelser /EF. EU-retten stiller i artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF krav om, at medlemsstaterne sikrer borgerne bistand som ofre for forskelsbehandling i forbindelse med deres klager over forskelsbehandling på grund af køn. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at der er organer, der har kompetence til at foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling på grund af køn, offentliggøre uafhængige rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på kønsområdet. Institut for Menneskerettigheder er oprettet ved lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder med senere ændringer. Instituttet er allerede tillagt kompetence i forbindelse med forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Kønsligestillingsdirektivet om varer og tjenesteydelser stiller i artikel 12 samme krav til udpegning af organ til fremme af ligebehandling som artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv. Lovforslaget indeholder derfor også en bestemmelse, der gennemfører dette direktiv. Henlæggelsen af kompetencen til Institut for Menneskerettigheder vil ske ved ændring aflov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. og lov om ligestilling af kvinder og mænd. 2. Baggrund for indførelse af et uafhængigt ligestillingsorgan for kønsområdet I åbningsskrivelse nr. 2006/2525 K(2007)1039 af21. marts 2007 gjorde Kommissionen gældende, at Danmark ikke havde gennemført en række bestemmelser i det ændrede ligebehandlingsdirektiv (2002/73) korrekt. Kommissionen anførte bl.a., at artikel 8a i det ændrede ligebehandlingsdirektiv (2002/73) om udpegning af organ til fremme af ligebehandling ikke var gennemført korrekt.

5 - 4 - Efter 15. august 2009 er ligebehandlingsdirektivet (76/2071E0F), herunder det ændrede ligebehandlingsdirektiv (2002/73IEF) ophævet og afløst af det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv (2006/54/EF). Artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv omhandler udpegning af organ til fremme af ligebehandling. Efter forhandlinger med Kommissionen har Kommissionen frafaldet en række punkter i åbningsskrivelsen. Imidlertid har Kommissionen ved begrundet udtalelse af23. november 2009 fastholdt, at artikel 20 vedrørende punkt l og 2 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv (2006/54IEF) ikke er korrekt implementeret i dansk ret. Kommissionen anførte, at traktaten er overtrådt ved, at der ikke ydes ofre for forskelsbehandling tilstrækkelig beskyttelse i forbindelse med det nævn, der har ansvaret for Iigebehandling af alle personer uden forskelsbehandling på grund af køn, samt ved ikke at sørge for, at det eller de nævn, der har ansvaret for fremme af analyse, tilsyn og støtte i forbindelse med ligebehandling af alle personer uden forskelsbehandling på grund af køn, bør foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre uafhængige rapporter og fremsætte henstillinger om emner i forbindelse med en sådan forskelsbehandling. Det er hensigten, at ligebehandlingsområdet skal overvåges bl.a. ved løbende at udarbejde rapporter til relevante nationale og internationale organisationer med henblik på at sikre et godt overblik over ligestiilingsindsatsen på kønsområdet i lighed med hvad der allerede sker inden for området for race eller etnisk oprindelse. Regeringen har meddelt Kommissionen, at den vil efterkomme den begrundede udtalelse og henlægge kompetencen efter artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv til Institut for Menneskerettigheder. 3. Gældende ret Siden oktober 2005 har der påhvilet Danmark en forpligtelse til at udpege et eller flere organer til at fremme ligebehandling af alle uanset køn. Af forarbejderne til lov om Ligebehandlingsnævnet i december 2007 fremgår, at forpligtelsen på området i praksis varetages af en række organer. Det har været regeringens opfattelse, at artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv var gennemført, idet Institut for Menneskerettigheder, universiteter, sektorforskningsinstitutioner og KVINFO, som er et nationalt center for oplysning, dokumentation og kulturelle anliggender kan foretage uafhængige undersøgelser, fremsætte henstillinger og offentliggøre uafhængige rapporter. Med hensyn til at bistå ofre for forskelsbehandling i forbindelse med deres klager over forskelsbehandling har det været regeringens opfattelse, at Ligebehandlingsnævnet (indtil l. januar 2009 Ligestillingsnævnet) er en korrekt gennemførelse af direktivet, da det er en administrativ og uafhængig klageinstans, som behandler klager over kønsrelateret forskelsbehandling og bistår klagerne med rådgivning om, hvor og hvordan en sag om forskelsbehandling kan anlægges og føres. Civilstyrelsen kan give oplysninger om, hvordan personer, der er blevet afvist af nævnet, kan ansøge om retshjælp. 4. Lovforslagets udformning 4.1. Beskæfligelsesministeriets overvejelser Regeringen har som svar på Kommissionens begrundede udtalelse i november 2009 meddelt, at gennemførelsen kunne tydeliggøres ved at udpege Institut for Menneskerettigheder som specialiseret ligebehandlingsorgan i Danmark for så vidt angår ligebehandling uanset køn. Institut for Menneskerettigheder har allerede denne kompetence i forhold til race og etnisk oprindelse. Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse af 29. juni 2000( 2000/43IEF) indeholder i artikel 13 en bestemmelse svarende til artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv. Det omarbejdede Iigebehandlingsdirektiv svarer i vidt omfang til direktiverne om ligebehandling uanset race og etnisk oprindelse, hvorfor det er nærliggende at tage udgangspunkt i det hidtidige arbejde i Institut for Menneskerettigheder med at bekæmpe forskelsbehandling. Instituttets årlige statusrapporter har siden 2002 omfattet et afsnit om kvinders rettigheder. I det hele lægger regeringen vægt på at samle bekæmpelsen af forskelsbehandling i forhold til alle beskyttede kriterier i de samme institutioner, hvilket også er sket ved oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet. Det er i øvrigt en tendens, der gør sig gældende i flere europæiske lande. Her kan særligt fremhæves Norge og Sverige.

6 - 5 - Institut for Menneskerettigheder er Darunarks nationale menneskerettighedsinstitution. En national menneskerettighedsinstitution skal i henhold til internationale principper vedrørende status for nationale institutioner til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne etableres ved lov eller tilsvarende, og den skal nyde fuld uafhængighed, herunder skal institutionen sikres tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at kunne udfylde sin rolle effektivt. Udover at være uafhængig skal institutionen have pluralisme i de styrende organer. Det betyder typisk, at der i bestyrelsen eller som kommissærer er udpeget repræsentanter fra de folkelige organisationer, fra minoritetsgrupper, fra forskellige trossamfund, fagforeninger, universiteter m. v. Det kan anføres, at nationale menneskerettighedsinstitutioner kan have ansvaret for regelmæssigt at foretage en evaluering af resultaterne af nationale politikker til forebyggelse af forskelsbehandling. Endvidere bør de regelmæssigt indgå i en fornuftig dialog med organisationer, der repræsenterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling på grund af de forhold, der er omfattet af forslaget. Det er forudsat, at Institut for Menneskerettigheder samarbejder med øvrige ligestillingsaktører, herunder KVINFO. Henlæggelsen af kompetencen til Institut for Menneskerettigheder vil ske ved ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. og lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslagets indhold Med lovforslaget foreslås det, at følgende love ændres: At lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder ændres, således at Institut for Menneskerettigheder rar kompetence til at overvåge kønsområdet på samme måde som Instituttet i dag har kompetence i forhold til race eller etnisk oprindelse. At der i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov mv., jf lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006 indsættes en ny bestemmelse, der angiver, at Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. på grund afkøn, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling. At der i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf.lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007, som senere ændret lov nr. 387 af 27.maj 2008 om oprettelse afligebehandlingsnævnet indsættes en ny bestemmelse, der angiver, at Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme ligebehandling inden for ligestillingslovens område af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling. Det foreslås, at ændringerne skal træde i kraft fra den [1. januar 20 Il]. Der henvises i øvrigt til bemærkninger nedenfor til de enkelte bestemmelser. 5. Ligestillingsmæssige konseæ-venser Lovforslaget vurderes at have positive ligestillingsrnæssige konsekvenser, idet formålet med loven er at styrke det uafhængige ligestillingsarbejde uden for regeringens regi. 6. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer, at Institut for Menneskerettigheder skal varetage nye opgaver inden for kønsområdet, og lovforslaget vil derfor betyde, at den økonomiske indsats på ligestillingsområdet forøges væsentligt. Det forventes, at lovforslaget vil koste staten årligt 6,0 mio. kr. heraf2,6 mio. kr. i lønsum. 7. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

7 9. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget er en opfølgning på en begrundet udtalelse vedrørende det ændrede ligebehandlingsdirektiv 2002/73/EF (nu det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv 2006!54!EF) om utilstrækkelig gennemførelse afbestemmeisen om udpegning af ligestillingsorgan på kønsområdet. 11. Høring Lovforslaget har været sendt til høring hos Dansk Arbejdsgiverforening, Personalestyrelsen, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Landsorganisationen i Danmark, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, KL, Danske Regioner, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Institut for Menneskerettigheder, Ligebehandlingsnævnet, Kvinderådet, Kvinfo, SFI og Foreningen for Kønsforskning i Danmark. 12. Sammenfattende skema Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser! mindre- Negative konsekvenser! merudgifter udgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Ingen Ja. Årlige merudgifter for staten på 6,0 kommuner og regioner mio. kr. heraf 2,6 mio. kr. i lønsum Administrative konsekvenser for stat, Ingen af betydning Ingen kommuner og regioner Økonomiske og administrative kon- Ingen af betydning Ingen af betydning sekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Milj ømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 20 i Rådets direktiv 2006!54!EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) og artikel 17, stk. l i Rådets direktiv !EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 ( 2, stk. 2, nr. 4.) Det foreslås, at køn indsættes som nyt beskyttet kriterium i lov nr. 411 af 6. juni 2002 med senere ændringer om etablering af Dansk Center for Internationale Studier, således at Institut for Menneskerettigheder ud over opgaver i forbindelse med forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse også kan behandle opgaver i forbindelse med forskelsbehandling på grund af køn. Da ligestillingsopgaverne på kønsområdet skal varetages som et led i instituttets øvrige virke vedrørende fremme af ligebehandling, er det fimdet hensigtsmæssigt at indsætte kønskriteriet i lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier 2, stk. 2, nra. ( 18) Til 2

8 - 7 - Med bestemmelsen sikres, at Institut for Menneskerettigheder har kompetence til at fremme ligestilling på arbejdsmarkedet på kønsområdet. Derfor indsættes en særlig bestemmelse i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov mv., jf lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni Der er tale om en ordret gengivelse af direktivteksten. Til 3 ( 14) Med bestemmelsen sikres, at Institut for Menneskerettigheder har kompetence til at fremme ligestilling på kønsområdet inden for ligestillingslovens område. Derfor indsættes en særlig bestemmelse i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007, som ændret ved lov nr. 387 af27.maj 2008 og lov nr. 484 af 12. juni Der er tale om en ordret gengivelse af direktivteksten. Til 4 Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttræden. Det foreslås, at loven skal træde i kraft den l. januar 20 ll. Til 5 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

9 - 8 - BILAG 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende love Gældendeformulering Lovforslaget Udenrigsministeriet 1 I lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder foretages følgende ændring: Stk.2. Institut for Menneskerettigheder skal i sin virksomhed tage udgangspunkt i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, herunder især de i FN s verdenserklæring, FN s konventioner og Europarådets konventioner omtalte menneskerettigheder, samt de i grundloven indeholdte frihedsrettigheder. Instituttet skal fremme arbejdet med forskning i og oplysning om menneskerettighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved l) -- 2) -- 3)-- 4) at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med at la behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen tilofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling, 5) I 2, stk. 2, nr. 4, indsættes efter "at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af": "køn,". Beskæftigelsesministeriet 2 lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov mv., jf. lovbekendtgøreise nr. 734 af 28. juni 2006, foretages følgende ændring: 18. (Ophævet) affattes således: " 18 Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen tilofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling."

10 - 9 - Minister for ligestilling 3 I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007, som ændret ved lov nr. 387 af 27.maj 2008 og lov nr. 484 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: Kapitel 5 (Ophævet) 1. Efter 13 i indsættes i Kapitel 5: "Institut for Menneskerettigheder 14. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn herunder ved at give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at fa behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen tilofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uvildige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling (Ophævet)."

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere