e-leadership Udvikling af færdigheder i e-leadership Fremme af den digitale transformation af Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-leadership Udvikling af færdigheder i e-leadership Fremme af den digitale transformation af Europa www.eskills-guide.eu"

Transkript

1 e-leadership Udvikling af færdigheder i e-leadership Fremme af den digitale transformation af Europa

2 e-leadership

3 Ansvarsfraskrivelse Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for brugen af nedenstående oplysninger. Synspunkterne er forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens synspunkter. Intet i denne brochure indebærer eller udtrykker en garanti af nogen art. Resultaterne bør kun anvendes som retningslinjer som led i en overordnet strategi. Europa-Kommissionen, Gengivelse er tilladt med kildeangivelse. Kolofon Denne brochure er udarbejdet af empirica Gesellschaft für Kommunikations-und Technologieforschung mbh på vegne af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GROW). Det er en publikation om det europæiske initiativ inden for e-leadership under servicekontrakten "Europæiske retningslinjer og kvalitetsmærker for nye læseplaner, der fremmer færdigheder i e-leadership." (www. eskills-guide.eu) Redaktion: Redaktion: Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Design & layout: Trykt i Tyskland 03

4 04 e-leadership

5 Forord Hvis Europa skal konkurrere, vokse og generere arbejdspladser, skal der tages fat på den aktuelle akutte mangel på folk, der er i stand til at lede den innovation, der er nødvendig for at få udbytte af fremskridtene inden for informations-og kommunikationsteknologi (IKT). Økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser kræver, at der identificeres muligheder for innovation, og at disse udnyttes effektivt. Dette kræver til gengæld gode færdigheder i e-leadership. Det er den slags færdigheder, der kan føre til, at medarbejderne udvikler forretningsmodeller og udnytter mulighederne for innovation ved at gøre brug af IKT og leverer værdi til deres organisationer. EU's strategi for e-færdigheder er en nøglekomponent i drivkraften til at øge konkurrenceevne, produktivitet og beskæftigelse af arbejdskraften ved at tage fat på behovet for digitale færdigheder i den europæiske industri. Den fremmer rammebetingelserne for innovation og vækst og for nye digitale arbejdspladser. Og den sikrer, at viden, færdigheder, kompetencer og opfindsomhed hos den europæiske arbejdsstyrke opfylder de højeste internationale standarder 0g konstant opdateres i en proces med effektiv livslang læring. I 2013 lancerede Europa-Kommissionen "Grand Coalition for Digital Jobs" (Den store koalition for digitale arbejdspladser) for at intensivere og fremskynde indsatsen for at udfylde hullet i de digitale færdigheder. Inden for strategien for e-færdigheder har udviklingen af færdigheder i e-leadership draget fordel af Kommissionens dedikerede initiativ. Dette nye initiativ er blevet meget positivt modtaget af førende interessenter. Det begyndte oprindeligt i 2013 med fokus på store virksomheder og blev i 2014 udvidet til også at omfatte små og mellemstore virksomheder, gazeller og nystartede virksomheder. Det vil blive opretholdt og udvidet yderligere i de kommende år. Indtil nu er der opnået meget interessante og lovende resultater, og talrige interessenter opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres støtte til udviklingen af færdigheder i e-leadership. Især anbefaler rapporten "European Policy Forum on Digital Entrepreneurship" (marts 2015) (Europæisk politikforum for digitalt iværksætteri) om "den digitale transformation af europæisk industri og europæiske virksomheder" at fremme vigtigheden af digital ledelse yderligere og erklærer, at der bør udvikles og indbygges indhold i færdigheder i e-leadership i enhver form for uddannelse i generel ledelse og i uddannelsesprogrammer for virksomhedsledere og højtstående embedsmænd. Der er stærk enighed om, at det i den digitale tidsalder haster med en fælleseuropæisk indsats for at øge forekomsten af færdigheder i e-leadership på tværs af alle industrisektorer og virksomheder. Michel Catinat Afdelingschef Centrale støtteteknologier og digital økonomi Generaldirektoratet for Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er. Europa-Kommissionen 05

6 e-leadership e-leadership-udfordringen Europa har behov for færdigheder i e-leadership for at kunne forny sig og skabe vækst I bestræbelserne på at sikre tilstrækkelig vækst og kvalitetsjobs står Europa over for en betydelig mangel på e-ledere, mennesker, der er i stand til at drive en vellykket innovation og udnytte fremskridtene inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser er afhængig af, at der identificeres muligheder for innovation, og at disse udnyttes effektivt, og dette kræver igen gode færdigheder i e-leadership. Det er den slags færdigheder, der kan føre til, at medarbejderne ledes til at identificere og udvikle forretningsmodeller og udnytte mulighederne for innovation ved at gøre brug af IKT og derved levere værdi til deres organisationer. Initiativer i Europa-Kommissionen Europa-Kommissionen har allerede reageret på udbredte mangler i den aktuelle tilgængelighed af e-færdigheder, færdigheder vedrørende IKT, der er påpeget af europæiske interessenter. Den har iværksat initiativer, der fremmer e-færdigheder i Europa og øget professionalisme blandt brugere af IKT. Fokus er flyttet fra at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel af e-færdigheder og koncentrerer sig nu om kvalifikationskløften i e-leadership. Færdigheder i e-leadership Færdigheder i e-leadership omfatter viden og kompetencer til at iværksætte og styre IKT-relateret innovation på alle niveauer i virksomhederne, fra nystartede til de største selskaber, fra privat til offentlig. Efterspørgslen efter e-leadership, der kan udnytte og organisere IKT-innovation med henblik på at levere forretningsværdi, er stigende i hele den europæiske industri. Forskning bekræfter, at der er en betydelig mangel i hele Europa. Udviklingen i IKT-arbejdsstyrken i Europa i 2013 i forhold til 2011 og prognosen for 2015 Ledelse, arkitektur og analyse 29,2 % 33,8 % Centrale IKT-brugere - professionelt niveau 4,3 % 7,9 % Andre IKT-brugere - professionelt niveau -21,2 % Centrale IKT-brugere - associeret/teknikerniveau 5,9 % 9,9 % Andre IKT-brugere - associeret/teknikerniveau -27,1 % 2013 / 2011 I alt 0,3 % 3,1 % prognose 2015 /

7 Trufne foranstaltninger For at lukke hullet i e-leadership-færdigheder kræves der forbedringer i Europas uddannelsesmæssige økosystem, gennem: bedre processer til at generere uddannelsestilbud som opfylder interessenternes behov tilskyndelse til nyt kursusdesign og -indhold styrket kommunikation i udvikling og implementering af færdigheder i e-leadership. Nye færdigheder til ny teknologi Kontinuerlig innovation i IKT-applikationer giver mulighed for konkurrencedygtighed og vækst i europæiske virksomheder, men udfordrer også Europa med hensyn til at bibringe forståelse og færdigheder, der vil gøre det muligt at udnytte mulighederne. Den nye bølge af IKT-innovation - med sammensmeltningen af sociale, mobile og cloud-teknologier, fremkomsten af Big Data og den nye analytik til at skabe værdi - indeholder mange tendenser, der forventes at påvirke efterspørgslen efter færdigheder i e-leadership i det næste årti. De tendenser, vi har identificeret, har et betydeligt forstyrrende potentiale - hurtigt fremstormende teknologier med stor indvirkning og betydelig værdi. Disse vil på dramatisk vis ændre ligevægten i markedet og gennemgribende påvirke balancen i færdigheder. Der vil være mindre efterspørgsel efter operationelle IKT-færdigheder, men der vil være øget behov for specialiserede design- og implementeringsfærdigheder i nye digitale tjenester. Der er behov for færdigheder i e-leadership for at identificere og udnytte disse nye muligheder for forretningsvækst. Teknologitendenser Mobilitet: Den hurtige udbredelse af mobile enheder og teknologier og udnyttelsen af mobile løsninger i forretningsmiljøet. Cloud computing: den nye leveringsmodel for ITprogrammel og -tjenester baseret på fleksible forretningsmodeller efter behov. Big data analytics: nye teknologier og arkitektur som trækker værdi effektivt ud af store mængder data gennem højhastighedsfangst, opdagelse og/eller analyse. Sociale medieteknologier: i og uden for virksomheder, anvendelse af sociale markedsføringsteknikker og fremme af samarbejde og videndeling. Internet of Things: En dynamisk global netværksinfrastruktur med selvkonfigurerende funktioner baseret på standardiserede og indbyrdes kompatible kommunikationsprotokoller, hvor fysiske og virtuelle "ting" har identiteter, fysiske egenskaber og virtuelle personligheder, anvender intelligente grænseflader og er problemfrit integreret i informationsnetværket. Sikre systemer: På baggrund af europæiske organisationers stigende afhængighed af IKT-systemer og den voksende kompleksitet i forbundne miljøer, er der stor efterspørgsel efter og formidling af software og værktøjer til at sikre IT-systemerne på alle niveauer. Mikroelektronik og parallelle systemer: Den stigende udbredelse af multicore-/manycore-teknologier revolutionerer halvlederindustrien og påvirker dynamikken i alle slutbrugermarkeder for mikroprocessorer. Overgangen til parallelitet medfører udfordringer i softwareudviklingen og kræver ændring af værktøjer, systemer og metoder til softwaredesign og -udvikling. Konvergens: Ud over effekten af hver tendens har konvergensen af disse nye teknologier en kumulativ virkning på markedets struktur. Den fælles udnyttelse af dem stiller endnu større krav til kompetence i e-leadership. 07

8 e-leadership Prognose for e-leadership En undersøgelse af virksomheder i 2013 identificerede og kvantificerede virksomheder, der med succes implementerede innovative IT-projekter og udforskede, hvor mange medarbejdere i og uden for IT-afdelinger, der iværksatte og styrede disse projekter. På dette grundlag anslås behovene for en europæisk arbejdsstyrke inden for e-leadership i EU28 til mellem (antal personer, der med held foreslår innovative projekter med anvendelse af IT) og (ledere af innovative projekter med anvendelse af IT). Ca. 40 % af e-lederne findes i IT-afdelingerne og 60 % udenfor. E-ledere i SMV'er udgør ca % af totalen. sådanne skøn. IDC og empirica har skønnet, at efterspørgslen efter IKT-beskæftigelse på et højt uddannelsesniveau vil stige med 4,6 % i gennemsnit pr. år til Det synes rimeligt at antage, at efterspørgslen efter e-leadership er tæt forbundet med IKT-jobs, der kræver de højeste kvalifikationer. Efterspørgslen i 2015 skønnes at ligge mellem og ved at anvende en vækstrate på 4,6 % og mellem og i Prognose for efterspørgslen efter e-leadership-jobs i EU e-ledere: Jobs og potentiel efterspørgsel Nedre grænse Øvre grænse På baggrund af fastlæggelsen af efterspørgslen for 2013 må prognoser for behovet for e-leadership bero på skønnede vækstrater, da der kun i ringe grad findes markedsdata om stillinger inden for e-leadership eller fremtidige ansættelser. Vi bruger en analogi med IKT-stillinger på højeste uddannelsesniveau, for hvilke der findes Under hensyntagen til efterspørgsel på grund af udvidelse (nye arbejdspladser) og udskiftning (på grund af pensioneringer mv.) vil Europa derfor få brug for mellem og ekstra e-ledere i 2020, eller mellem og om året. 08

9 Europa har behov for tusindvis af nye e-ledere hvert år Den europæiske e-leadership-arbejdsstyrke er for nylig blevet anslået til mellem og personer. I lyset af IDC's og empiricas skøn med en gennemsnitlig stigning på 4,6 % til 2020, viser figuren en potentiel efterspørgsel på e-ledere i 2020 ud fra en konservativ fremskrivning. Nationale korrespondenter i alle medlemsstater gennemførte i begyndelsen af 2013 en systematisk søgning efter udbudte uddannelsesprogrammer i e-leadership. Resultaterne viser, at Europa har været igennem et boom af tværfaglige uddannelser på kandidatniveau - med en kombination af forretning og IT, men primært til personer i begyndelsen af karrieren. Der skal gøres noget! Det europæiske landskab for videregående uddannelse og lederuddannelse i e-leadership 2013 Kombinationsprogrammer 1091 Professionelt orienterede 494 Potentielle kandidatprogrammer 47 Kandidatprogrammer 21 Programmer (A) på kandidatniveau med en kombination af IKT + forretning... og (b) rettet mod dem med professionel erfaring ikke fuldtid på stedet... og tager sigte på den øverste ledelse med meget høj teknisk standard... og adgang kræver betydelig forretningserfaring + alumnemission: at transformere forretningen Oven i disse skøn vil Europa få brug for mindst yderligere e-ledere i 2020 inklusive behovet for udskiftning, eller om året. Dette giver en stærk udfordring til det aktuelle uddannelsesmæssige økosystem. Programmer er en mangelvare Der blev i Europa kun fundet 21 e-leadership-programmer, som interessenter havde defineret dem - der var i stand til føre erfarne ledere gennem transformationen af virksomheden. e-leadership-udfordringen Behovet for at fremskynde innovation er stigende i hele Europa for at styrke konkurrenceevnen, skabe vækst i økonomien og skabe arbejdspladser. En vigtig faktor i innovationsindsatsen er styrken i ledelsen, især udnyttelsen af nye muligheder i IKT. Men udbuddet af færdigheder i e-leadership ligger langt under efterspørgslen, og der er behov for en koordineret reaktion. 09

10 e-leadership Reaktion på efterspørgslen Formål og fremgangsmåde e-leadership-initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen, oprindeligt med fokus på færdigheder i e-leadership til store virksomheder. Målet er at udvikle, demonstrere og formidle europæiske retningslinjer og kvalitetsmærker for nye læseplaner, som fremmer færdigheder i e-leadership. Retningslinjerne er udviklet ved hjælp af resultater fra undersøgelser, input fra interessenter, og analyse af bedste praksis i samarbejde med førende handelshøjskoler. Retningslinjerne er blevet brugt i hele Europa og har vundet bred accept samt vist sig at være nyttige for interessenterne. Mål for forbedringer Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa har implementeret en stor og meget vellykket transformation af sin virksomhed, og er fast besluttet på at fortsætte denne succes ved at sikre, at ledere medbringer de bedste færdigheder i e-leadership. Der vil ske store forbedringer gennem øget forekomst af bedste praksis i kommunikationen af markedskrav, transparens i indhold og tildeling af kvalitetsmærker. Der er fokus på færdigheder i e-leadership hos personer i "ressourcestærke" positioner i virksomheder, hvor ledere er i stand til at mobilisere betydelige menneskelige og andre ressourcer. Sådanne ledere, herunder IT-chefer og relaterede stillinger på C-niveau, vejleder de øverste lag af de menneskelige ressourcer i en virksomhed, og tager direkte ansvar for forretning, innovation og konkurrenceevne. Kvaliteten kan nemt opretholdes, hvis efterspørgselssidens forståelse af arbejdspladsens kvalifikationsbehov føres tilbage til udbyderne. Feedback fra alumner vil bidrage til, at formidling og indhold fortsat er attraktiv(t) og give yderligere oplysninger om at udvikle kravene til ledelse i arbejdet. Lede innovation i store virksomheder Den første fase i e-leadership-initiativet fokuserer på de ledelsesmæssige behov hos de øverste beslutningstagere i større virksomheder. Disse ledere overvåger porteføljer, der omfatter både veldefinerede og fremspirende innovationsmuligheder. Deres stræben efter innovation kræver, at de engagerer højt kvalificerede medarbejdere, hvoraf mange har brug for hjælp til at nå den nødvendige, indgående forståelse af IKT og dens potentielle værdi. Małgorzata Ryniak VOLVO, Informationsteknologi Volvo investerer i vores IT-folk, så de bliver bemyndiget til at lede for os. Den større kvalitet og sammenhæng i tilbuddene om uddannelse i e-leadership,som Europa Kommissionen har indledt, er meget attraktiv for os. Specifikke færdigheder omfatter hurtig, disciplineret vurdering af business cases og risici, samtidig med at kreativitet er nødvendig for at designe nye forretningsmodeller og udnytte mulighederne for innovation. Europa-Kommissionens indsats for at lukke kvalifikationskløften i e-leadership Som en del af Kommissionens e-leadership-initiativet er der udviklet retningslinjer for læseplaner til udbredelse af e-leadership i virksomheder. Metoden understøtter en vurdering af de færdigheder, der er nødvendige for e-leadership i virksomhedens beslutningstagning, og definitionen af læringsresultater, der er relevante for handling i nøgleroller op til C-niveau. Der genereres læseplanprofiler, som definerer målindhold og uddannelsesmæssige erfaringer, der skal indgå i læseplaner for e-leadership, der tilbydes af institutioner med videregående og ledelsesmæssige uddannelser. 10

11 Cristina Alvarez CIO Telefonica Spanien Kommissionens initiativ til at forbedre udbuddet af kompetencer i e-leadership er af stor interesse for os; vi forventer at gøre omfattende brug af programmer, som leverer disse kompetencer. Der er tilskyndet til at udvikle og forbedre up-to-date uddannelsestilbud, der kan øge udbuddet af erfarne og højt kvalificerede ledere i IKT-baseret innovation i den private og offentlige sektor. Jeanne Bracken Direktør & forlægger, LID Editorial Spanien Gennemførelsen af retningslinjerne giver gennemsigtighed til virksomheder, der søger e-leadership, og til fagfolk, der ønsker at engagere sig i efteruddannelse med udsigt til større ansvar for og succes i transformationen af forretningen. Pascal Buffard Formand for CIGREF og formand for AXA Technology Services For CIGREF er temaet "e-leadership" en top 10-udfordring for ledere hen imod At stå i spidsen for digital transformation betyder først og fremmest evnen til at udvikle en strategisk vision i forbindelse med det digitale med alle interessenter. CIGREF tilskynder intensivering af aktioner til fremme af e-leadership i Europa over for alle økonomiske aktører. Demonstrationer på forskellige handelshøjskoler og universiteter i Europa viste i praksis, hvordan læseplanprofiler kombineret med kvalitetskriterier kan hjælpe med at vurdere programmer fra videregående uddannelsesinstitutioner og handelshøjskoler. En nøgle er fleksible og kollaborative læringsformater. Lad os være realistiske. Det er usandsynligt, at vi kan skabe innovative ledere med traditionel metode! Online-muligheden - MOOC'er for e-leadership Innovation i undervisningen kan bidrage til at øge udbredelsen af færdigheder i e-leadership, samtidig med at programmerne holdes økonomisk overkommelige, og tilbud om online-kurser er et attraktivt alternativ. Men resultaterne af investeringen til dato i "massive åbne online-kurser" (MOOC) på områder relateret til e-leadership i Europa og USA er endnu ikke fuldt synlig. De fleste universiteter har et program på kandidatniveau i IKT og ledelse, men selv i USA undervises der traditionelt i disse på stedet. MOOC'er tilbyder i dag kurser på et relativt elementært niveau, typisk med læringsmål, der er forblevet stabile i årevis - ikke noget, der karakteriserer IKT-områder. Der er stadig meget få online-programmer, der kombinerer IKT og forretningsfærdigheder. De fleste tilbud består af isolerede, korte, hurtigtvirkende "piller", der varer under en time. Disse er hverken integrerede i eller giver kreditter til større programmer. 11

12 e-leadership Fonde Bedste praksis i e-leadership-uddannelse Retningslinjerne for læseplaner i e-leadership er bygget på eksisterende bedste praksis i Europa og resten af verden. Et centralt input har været det fremragende EuroCIO-program for uddannelse af ledere. Et hierarki af modulære programmer leverer lederskab og faglige kvalifikationer. Bedste praksis i e-leadership-uddannelse fra EuroCIO belønne livslang læring, forbedre færdighederne hos dem, der allerede er i beskæftigelse og har erfaring, især inden for virksomhedsarkitektur, -strategi og -innovation; sikre, at de programmer, der tilbydes, er baseret på stabile, men fleksible læseplaner, som er leverandørneutrale; tilskynde den akademiske verden, erhvervslivet og den offentlige sektor til regelmæssigt at engagere sig og fokusere på komplementaritet snarere end forskelle; tillade den akademiske verden at sikre relevansen og holdbarheden i tilgangen til læseplaner; MBA i generel informationsstyring EuroCIO Executive MBA i CIM Professionelle programmer Modulopbyggede kurser EuroCIO Professionelt program i IT- styring EuroCIO Professionelt program i IT-strategimgmt EuroCIO Professionelt program i efterspørgselsmgmt Professionelt program i virksomheds- & erhvervslivsarkitektur I tilgangen til uddannelsen er udvikling af læseplaner et resultat af forhandlinger i et udvalg bestående af repræsentanter for erhvervslivet og handelshøjskoler. Individuelle udvalg beskæftiger sig med specifikke programmer. Der er indført nye teknikker til optrapning af dette program for at levere de antal, Europa kræver. Læseplanvejledning fra INSEAD e-leadership-initiativet bygger på konklusionerne fra INSEAD-undersøgelsen "European e-competence Curricula Development Guidelines" (Retningslinjer for udvikling af læseplaner for europæisk e-kompetence), der omfatter politiske og institutionelle retningslinjer på tværs af hele e-færdighedsdomænet. De politiske retningslinjer er at: tilskynde erhvervslivet til at styrke personlig udvikling og give incitamenter til livslang læring f.eks. ved inklusion i bedømmelse af præstationer. De institutionelle retningslinjer for en vellykket udvikling af læseplaner anbefaler: (1) skabe appetit blandt potentielle studerende; (2) sikre relevans for erhvervslivet og potentielle arbejdsgivere; (3) designe læseplaner som et sæt af moduler, hvilket gør dem nemme at kombinere med andre læseplaner og fremmer tværfaglige tilgange; (4) foregribe kandidaternes behov for at holde viden up to date; (5) overvåge læseplanernes design- og formidlingsproces med henblik på konstant forbedring. 12

13 Metoden til opskalering af tilvejebringelse af færdigheder i e-leadership tager fuldt ud hensyn til disse retningslinjer. e-leadership-initiativet hæver INSEAD-ideerne til et niveau med en portefølje af nye læseplaner, der leverer færdigheder i e-leadership indlejret i en bæredygtig, levende kvalitetssikringsramme. Denne ramme sikrer en fortsat overensstemmelse mellem kursusindhold og innovation og ledelseskrav på tværs af økonomiske sektorer og alle organisationsstørrelser. Den europæiske ramme for e-kompetence Multi-færdighedsbegrebet e-leadership og dets relevans for den fremtidige økonomiske og sociale udvikling i den europæiske økonomi er blevet bredt bekræftet af interessenterne på området. Læseplanprofilerne reagerer på interessenternes insisteren på, at retningslinjerne for læseplaner bør udnytte den forbedrede markedsgennemsigtighed af links til e-kompetencerammen. Hver læseplanprofil er knyttet til den europæiske e-kompetenceramme, og gør det klart, hvilke e-cf-kompetencer, der forbedres ved kompatible programmer. Retningslinjer for nye læseplaner Opskalering af udbuddet af færdigheder i e-leadership Opskalering af udbuddet af færdigheder i e-leadership kræver mekanismer, der behandler en manglende gennemsigtighed i indholdet af de programmer, der tilbydes. Programmerne er ikke lette at sammenligne, så tilliden til tilbuddene er begrænset. Anerkendelse fra en pålidelig kilde er en gennemprøvet mekanisme til at skabe tillid, udløse handling, og fremskynde flowet af e-leadership-færdigheder. Styrkelse af økosystemet for udvikling af e-færdigheder Opskalering af tilgangen kræver en klar analyse af steder og processer, hvor der kan tilvejebringes forbedringer i gennemsigtighed og sammenlignelighed. Der skal også være en klar specifikation af, hvordan tilpasningen af kravene til ledelse af innovation i den store virksomhed kan garanteres, og hvordan der kan gives klare signaler om, at visse uddannelsestilbud lever op til disse krav. Økosystemet for udvikling af e-færdigheder giver en passende analytisk ramme. Resumé af den rolle gennemsigtighed, sammenlignelighed og tillid spiller til støtte for anerkendelse af programmet Skabe gennemsigtighed Skabe sammenlignelighed Skabe tillid Give anerkendelse Øge det uddannelsesmæssige udbud; accelerere flowet af færdigheder i e-leadership 13

14 e-leadership Prof. Dr. John Board Dekan for Henley Business School Henley, med sin stærke forsknings- og undervisningstradition, har ydet direkte bidrag til e-leadership-initiativet og tilpasset centrale programmer til at opfylde de krav, som er angivet i læseplanprofilerne for e-leadership. Retningslinjerne og kvalitetsmærkerne er i centrum af en portefølje af læseplanprofiler om e-leadership, flankeret af kvalitetsvurdering og interaktion med interessenterne og indarbejdelse af effektive feedback-kanaler. Læseplan- Eduardo Vendrell Formand, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática og professor ved Universitat Politécnica de València I min rolle som formand for det spanske råd af dekaner for grader i informatik (CODDII) er jeg er engageret i initiativet for e-færdigheder og e-leadership, støttet af Europa-Kommissionen. profiler giver gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem uddannelsestilbud til interessenter i økosystemet. Højere læreanstalter og handelshøjskoler er forsynet med midlerne til at tilpasse programmets læringsresultater efter virksomhedernes efterspørgsel efter dygtige ledere på en måde, der er transparent for arbejdsgivere og fremtidige e-ledere. Læseplanprofil for e-leadership Læseplanprofiler for e-leadership, som er nøglen til retningslinjerne for udvikling af nye læseplaner, udvikles af et team af akademikere og repræsentanter for industrien med støtte fra uddannelseseksperter. Profilerne giver sammenlignelighed på tværs af programmerne - og bringer gennemsigtighed ind i økosystemet for e-færdigheder. De beskriver og eksponerer efterspørgslen efter færdigheder i e-leadership, og bidrager til, at læseplanerne holder trit med et skiftende miljø. Profilerne er enkle i struktur og kræver kun få ressourcer til vedligeholdelse og brug - i overensstemmelse med det økonomiske klima. Løsninger i dag skal være lette! Økosystemet til udvikling af e-færdigheder FORSYNINGSSYSTEM Programmer på institutioner for videregående uddannelse og lederuddannelse RETNINGSLINJER og KVALITETSMÆRKER Interaktion mellem interessenter Feedbackkanaler Portefølje af læseplanprofiler EFTERSPØRGSELS- SYSTEM Virksomheder - der søger ledelse til innovationsprogrammer med brug af IKT Kvalitetskriterier og evaluering 14

15 Silvia Leal Akademisk direktør, IE Business School IE Business School var blandt de første i Europa til at anvende retningslinjerne for e-leadership på vores videregående uddannelser, og vi anbefaler varmt, at andre universiteter og handelshøjskoler bruger samme metode. Adam Dzidowski Teknologiuniversitetet i Wroclaw, Fakultetet for datalogi og ledelse. Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Direktør, l'ecole de Management des Systèmes d'information de Grenoble, professoratet Orange - GEM «Digital Natives» I det kommende år vil professoratet "Digital Natives" Orange-Grenoble Ecole de Management og Emsi lede udviklingen af moduler og certifikater i e-leadership til studerende på de vigtigste studieordninger på Grenoble Ecole de Management (GEM). Disse moduler og certifikater vil være for studerende og fagfolk. Den vigtigste del af e-leadership-pakken er dens refleksive potentiale, og hvordan det kan bruges til at stille de rigtige spørgsmål om de eksisterende programmer. Komponenter i en studieordning for e-leadership Titel Meningsfyldt navn på læseplanens profil Rationale Kort beskrivelse af relevans og efterspørgsel Eksempler på roller Angivelse af typiske roller i arbejdsmiljøer Det centrale indhold De vigtigste emner relateret til denne profiltype Lærings- Resultater Viden, færdigheder og kompetencer Kompetencer Kortlagt efter e-kompetencerammen 15

16 e-leadership Eksempel på en læseplanprofil i e-leadership: Forretnings- og virksomhedsarkitektur Titel Rationale Læseplanprofil for e-leadership Forretnings- og virksomhedsarkitektur Markedets efterspørgsel Virksomheder, især dem med internationale aktiviteter, er nødt til at beskæftige sig med kompleksitet, da denne øger risici og omkostninger, og at være hurtige til at reagere på ændringer i markedet. At designe en virksomhed til at nå disse mål kræver både færdigheder i forretnings- og IKT-arkitektur. Læseplanen for forretnings- og erhvervsarkitektur tager disse udfordringer op og sigter mod at øge erfarne fagfolks evne til at engagere sig med centrale interessenter, når strategi, arkitektur, forandring og værdi skal forbindes. Fokus er både på at udvikle faglig kompetence og at styrke adfærdsmæssige færdigheder. Adgangsprofil Centralt indhold Læring Eksempel på roller Programmer baseret på denne profil kræver typisk deltagere, der allerede har praktisk erfaring i IT-aktiverede roller til forandring af forretningen. Forretnings- og virksomhedsarkitekturens livscyklus som katalysator for virksomhedens strategi og gennemførelse med links til indbyrdes forbundne funktioner: Strategi og virksomhedsarkitektur Løsninger til virksomhedsarkitektur Implementering af virksomhedsarkitektur Kombinere undervisning i teori med faciliteret gruppegennemgang af bedste praksis stærkt forankret i en organisatorisk kontekst Give mulighed for, at studerende kan bruge erfaring og indsigt fra læseplanen i deres arbejdsmiljø Virksomhedsarkitekt Forretningsarkitekt Læringsresultater Skabe arkitektonisk design, der hjælper med at innovere forretnings- og driftsmodeller Udnytte digitale tendenser til at udvikle mål for arkitekturmodeller Forudse og drive arkitektoniske ændringer for forretningspræstation Påvirke arkitekturinteressenter på tværs af grænser Opbygge arkitektonisk formåen og lede tværfagligt personale e-cf-kompetenceniveau A.1 Afstemning af IS og forretningsstrategi 4 A.5 Arkitekturdesign 5 A.7 Overvågning af teknologitendenser 4 A.9 Innovation 4 E.7 Forandringsledelse i virksomheden 4 Forståelse af e-leadership A.3 Udvikling af forretningsplaner B.6 Systemudvikling C.3 Serviceformidling E.2 Projekt- og porteføljeledelse E.3 Risikostyring E.9 IT-styreformer Hver læseplanprofil har et navn, en kortfattet begrundelse for sin plads i porteføljen, en fortegnelse over de roller, den kvalificerer til, samt et resumé af indholdet. Kernen i hver profil omfatter læringsresultater ved gennemførelse: viden, færdigheder og kompetencer, som et program leverer for at forme færdighederne i e-leadership. Alle profiler, der er udviklet i første fase af initiativet, leverer kernekompetencerne til e-leadership i store virksomheder. Der refereres til læringsresultater i e-kompetencerammen for at give maksimal gennemsigtighed og for at udnytte eksisterende selvevaluering og HR-planlægning. 16

17 Justering af programmer til læseplanprofiler vil accelerere flowet i færdigheder ved at opfylde interessenternes krav til: at inspirere institutioner for videregående uddannelse og lederuddannelse til at udvikle nye programmer udnyttelse af akademisk ekspertise fortæl dem ikke, hvordan man skal undervise,...at lade dem indarbejde den nyeste forskning at eksponere de ønskede resultater, de læringsresultater, der efterspørges. Vedtagelse af retningslinjerne og udbud af programmer, der opfylder kravene, vil påvirke lederuddannelse og beslutninger om ansættelser skabe gennemsigtighed for spirende e-ledere og vejlede om valg af yderligere uddannelse. Fremgangsmåden tager fuldt hensyn til forskellige færdigheder i e-leadership til forskellige roller. Portefølje i e-leadership Industrien og de højere læreanstalter har leveret version 1 af tre profiler: Forretnings- og virksomhedsarkitektur Forvaltningspraksis for informationssikkerhed og Innovation og transformation gennem IKT. Marco Ferretti C.I.N.I Nationalt konsortium af italienske IKT-universiteter - Lab for IKT-kompetencer og professor ved universitetet i Pavia CINI Lab for IKT-kompetencer forudser muligheden for at starte indsamling af et bredt sæt af vurderinger af universitetsuddannelser mod læseplanprofiler i e-leadership og er parat til yderligere at støtte e-leadership-initiativet. Læseprofiler tilpasser sig skiftende krav og nye profiler genereres, hvor afgrænsningen viser sig at være for snæver. Programudbydere kan analysere deres tilbud og bruge en profil til at tilpasse dem, eller designe dem fra bunden ved hjælp af et simpelt selvevalueringsværktøj. Der findes et prototypeværktøj til støtte for en struktureret sammenligning af et enkelt uddannelsesprogram mod en læseplanprofil, hvor der bygges på kvalitetskriterier og produceres en evalueringsrapport om et uddannelsestilbud. Højere læreanstalter og lederuddannelsesinstitutioner kan vurdere deres programmer og offentliggøre resultaterne på nettet for at informere kommende og nuværende ledere, der rekrutterer eller uddanner e-ledere. For at opbygge ekstra tillid er der defineret et kvalitetsmærke på grundlag af en let, uafhængig vurdering med genbrug af eksisterende certificering. Filomena Ferrucci Professor, Università di Salerno, Fisciano (SA), Universitetet i Salerno har aktiveret en ny uddannelse for at imødekomme fagfolks behov for kompetencer både inden for informationsteknologi og forretning, og som sætter dem i stand til at drive forandring og innovation, kort sagt til at være e-ledere. Dette program opfylder retningslinjerne for e-leadership, og viser, at det adresserer industriens krav. Kvalitetscertifikatet for e-leadership Kvalitetscertifikatet for uddannelse i e-leadership omfatter kriterier, processer og et certifikatstyringssystem indlejret i en ledelsesstruktur med let ledelse. Uafhængig kvalitetsvurdering tager fuldt hensyn til eksisterende akkreditering, og tidligere vurderinger og undersøgelser af nationale systemer for akkreditering udnyttes maksimalt. Birgit Hanny Bestyrelsesmedlem, ASIIN ASIIN understøtter e-leadership-initiativet og dets læseplanprofiler som instrumenter til udvikling af uddannelsestilbud af høj kvalitet på akademisk niveau. 17

18 e-leadership En prototype til online-gennemsigtighed i uddannelser Læseplanprofiler for e-leadership Et prototype-webmiljø demonstrerer retningslinjerne og den nye tilgang til gennemsigtighed i læseplaner og sammenlignelighed mellem dem. Dette miljø kan understøtte anerkendelse, interaktion mellem interessenter og feedback med et minimum af administration. Diagrammet viser, hvordan tre læseplanprofiler kan præsenteres, så alle interesserede kan få adgang til detaljerede specifikationer og fuld forståelse af indholdet. Prototype-webmiljøet understøtter interaktiv præsentation af hver læseplanprofil i porteføljen. Hver profil formidler klare læringsresultater, og har en begrundelse og et kerneindhold. Den angiver den relevante læringserfaring, viser sammenhængen mellem læringsmål og den tilsvarende e-cf-kompetence og specificerer under "e-leadership-forståelse" den genstand, e-ledere skal forstå i tilstrækkelig grad for at lede andre i præstation snarere end at præstere selv. Prototypepræsentation af en portefølje af læseplanprofiler for e-leadership 18

19 Prototypepræsentation af en læseplanprofil for e-leadership Offentliggørelse af den komplette læseplanprofil øger gennemsigtigheden og er med til at sikre, at den holdes ajour. For at reducere de administrative omkostninger leveres logoer og alt materiale direkte af uddannelsesinstitutionerne.programejere gennemfører også evalueringer og anvender simple værktøjer til at mappe deres program til en læseplanprofil. Arbejdsgivere og alumner kan registrere sig og engagere sig i samarbejde om forbedringer. Programevalueringer - og læseplanprofiler - får feedback fra interessenter og indehavere af viden. Målet er i bevægelse. Med denne direkte feedback bevares der maksimal fleksibilitet, således at nødvendige ændringer hurtigt kan iværksættes. 19

20 e-leadership Gennemsigtighed gennem anerkendelse For at sikre gennemsigtighed i de enkelte uddannelsestilbud kan institutioner for videregående uddannelser og handelshøjskoler registrere og indsende en evaluering af deres programmer mod en læseplanprofil. Hvert element i mapningen af individuelle programmer mod en profil kan opfanges som helt eller delvist kompatibelt, og dette giver gennemsigtighed og bygger en stærk ramme for sammenlignelighed mellem uddannelsestilbud. Præsentation af tilgangen til kvalitet Når der gives et kvalitetsmærke, skal kravet eller standarden for målingen være klar. Et krav vedrørende programmer, der er kompatible med en anerkendt læseplanprofil for e-leadership, er let at acceptere. Prototypepræsentation af et selvevalueringsværktøj 20

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere