e-leadership Udvikling af færdigheder i e-leadership Fremme af den digitale transformation af Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-leadership Udvikling af færdigheder i e-leadership Fremme af den digitale transformation af Europa www.eskills-guide.eu"

Transkript

1 e-leadership Udvikling af færdigheder i e-leadership Fremme af den digitale transformation af Europa

2 e-leadership

3 Ansvarsfraskrivelse Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for brugen af nedenstående oplysninger. Synspunkterne er forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens synspunkter. Intet i denne brochure indebærer eller udtrykker en garanti af nogen art. Resultaterne bør kun anvendes som retningslinjer som led i en overordnet strategi. Europa-Kommissionen, Gengivelse er tilladt med kildeangivelse. Kolofon Denne brochure er udarbejdet af empirica Gesellschaft für Kommunikations-und Technologieforschung mbh på vegne af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GROW). Det er en publikation om det europæiske initiativ inden for e-leadership under servicekontrakten "Europæiske retningslinjer og kvalitetsmærker for nye læseplaner, der fremmer færdigheder i e-leadership." (www. eskills-guide.eu) Redaktion: Redaktion: Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Design & layout: Trykt i Tyskland 03

4 04 e-leadership

5 Forord Hvis Europa skal konkurrere, vokse og generere arbejdspladser, skal der tages fat på den aktuelle akutte mangel på folk, der er i stand til at lede den innovation, der er nødvendig for at få udbytte af fremskridtene inden for informations-og kommunikationsteknologi (IKT). Økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser kræver, at der identificeres muligheder for innovation, og at disse udnyttes effektivt. Dette kræver til gengæld gode færdigheder i e-leadership. Det er den slags færdigheder, der kan føre til, at medarbejderne udvikler forretningsmodeller og udnytter mulighederne for innovation ved at gøre brug af IKT og leverer værdi til deres organisationer. EU's strategi for e-færdigheder er en nøglekomponent i drivkraften til at øge konkurrenceevne, produktivitet og beskæftigelse af arbejdskraften ved at tage fat på behovet for digitale færdigheder i den europæiske industri. Den fremmer rammebetingelserne for innovation og vækst og for nye digitale arbejdspladser. Og den sikrer, at viden, færdigheder, kompetencer og opfindsomhed hos den europæiske arbejdsstyrke opfylder de højeste internationale standarder 0g konstant opdateres i en proces med effektiv livslang læring. I 2013 lancerede Europa-Kommissionen "Grand Coalition for Digital Jobs" (Den store koalition for digitale arbejdspladser) for at intensivere og fremskynde indsatsen for at udfylde hullet i de digitale færdigheder. Inden for strategien for e-færdigheder har udviklingen af færdigheder i e-leadership draget fordel af Kommissionens dedikerede initiativ. Dette nye initiativ er blevet meget positivt modtaget af førende interessenter. Det begyndte oprindeligt i 2013 med fokus på store virksomheder og blev i 2014 udvidet til også at omfatte små og mellemstore virksomheder, gazeller og nystartede virksomheder. Det vil blive opretholdt og udvidet yderligere i de kommende år. Indtil nu er der opnået meget interessante og lovende resultater, og talrige interessenter opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres støtte til udviklingen af færdigheder i e-leadership. Især anbefaler rapporten "European Policy Forum on Digital Entrepreneurship" (marts 2015) (Europæisk politikforum for digitalt iværksætteri) om "den digitale transformation af europæisk industri og europæiske virksomheder" at fremme vigtigheden af digital ledelse yderligere og erklærer, at der bør udvikles og indbygges indhold i færdigheder i e-leadership i enhver form for uddannelse i generel ledelse og i uddannelsesprogrammer for virksomhedsledere og højtstående embedsmænd. Der er stærk enighed om, at det i den digitale tidsalder haster med en fælleseuropæisk indsats for at øge forekomsten af færdigheder i e-leadership på tværs af alle industrisektorer og virksomheder. Michel Catinat Afdelingschef Centrale støtteteknologier og digital økonomi Generaldirektoratet for Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er. Europa-Kommissionen 05

6 e-leadership e-leadership-udfordringen Europa har behov for færdigheder i e-leadership for at kunne forny sig og skabe vækst I bestræbelserne på at sikre tilstrækkelig vækst og kvalitetsjobs står Europa over for en betydelig mangel på e-ledere, mennesker, der er i stand til at drive en vellykket innovation og udnytte fremskridtene inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser er afhængig af, at der identificeres muligheder for innovation, og at disse udnyttes effektivt, og dette kræver igen gode færdigheder i e-leadership. Det er den slags færdigheder, der kan føre til, at medarbejderne ledes til at identificere og udvikle forretningsmodeller og udnytte mulighederne for innovation ved at gøre brug af IKT og derved levere værdi til deres organisationer. Initiativer i Europa-Kommissionen Europa-Kommissionen har allerede reageret på udbredte mangler i den aktuelle tilgængelighed af e-færdigheder, færdigheder vedrørende IKT, der er påpeget af europæiske interessenter. Den har iværksat initiativer, der fremmer e-færdigheder i Europa og øget professionalisme blandt brugere af IKT. Fokus er flyttet fra at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel af e-færdigheder og koncentrerer sig nu om kvalifikationskløften i e-leadership. Færdigheder i e-leadership Færdigheder i e-leadership omfatter viden og kompetencer til at iværksætte og styre IKT-relateret innovation på alle niveauer i virksomhederne, fra nystartede til de største selskaber, fra privat til offentlig. Efterspørgslen efter e-leadership, der kan udnytte og organisere IKT-innovation med henblik på at levere forretningsværdi, er stigende i hele den europæiske industri. Forskning bekræfter, at der er en betydelig mangel i hele Europa. Udviklingen i IKT-arbejdsstyrken i Europa i 2013 i forhold til 2011 og prognosen for 2015 Ledelse, arkitektur og analyse 29,2 % 33,8 % Centrale IKT-brugere - professionelt niveau 4,3 % 7,9 % Andre IKT-brugere - professionelt niveau -21,2 % Centrale IKT-brugere - associeret/teknikerniveau 5,9 % 9,9 % Andre IKT-brugere - associeret/teknikerniveau -27,1 % 2013 / 2011 I alt 0,3 % 3,1 % prognose 2015 /

7 Trufne foranstaltninger For at lukke hullet i e-leadership-færdigheder kræves der forbedringer i Europas uddannelsesmæssige økosystem, gennem: bedre processer til at generere uddannelsestilbud som opfylder interessenternes behov tilskyndelse til nyt kursusdesign og -indhold styrket kommunikation i udvikling og implementering af færdigheder i e-leadership. Nye færdigheder til ny teknologi Kontinuerlig innovation i IKT-applikationer giver mulighed for konkurrencedygtighed og vækst i europæiske virksomheder, men udfordrer også Europa med hensyn til at bibringe forståelse og færdigheder, der vil gøre det muligt at udnytte mulighederne. Den nye bølge af IKT-innovation - med sammensmeltningen af sociale, mobile og cloud-teknologier, fremkomsten af Big Data og den nye analytik til at skabe værdi - indeholder mange tendenser, der forventes at påvirke efterspørgslen efter færdigheder i e-leadership i det næste årti. De tendenser, vi har identificeret, har et betydeligt forstyrrende potentiale - hurtigt fremstormende teknologier med stor indvirkning og betydelig værdi. Disse vil på dramatisk vis ændre ligevægten i markedet og gennemgribende påvirke balancen i færdigheder. Der vil være mindre efterspørgsel efter operationelle IKT-færdigheder, men der vil være øget behov for specialiserede design- og implementeringsfærdigheder i nye digitale tjenester. Der er behov for færdigheder i e-leadership for at identificere og udnytte disse nye muligheder for forretningsvækst. Teknologitendenser Mobilitet: Den hurtige udbredelse af mobile enheder og teknologier og udnyttelsen af mobile løsninger i forretningsmiljøet. Cloud computing: den nye leveringsmodel for ITprogrammel og -tjenester baseret på fleksible forretningsmodeller efter behov. Big data analytics: nye teknologier og arkitektur som trækker værdi effektivt ud af store mængder data gennem højhastighedsfangst, opdagelse og/eller analyse. Sociale medieteknologier: i og uden for virksomheder, anvendelse af sociale markedsføringsteknikker og fremme af samarbejde og videndeling. Internet of Things: En dynamisk global netværksinfrastruktur med selvkonfigurerende funktioner baseret på standardiserede og indbyrdes kompatible kommunikationsprotokoller, hvor fysiske og virtuelle "ting" har identiteter, fysiske egenskaber og virtuelle personligheder, anvender intelligente grænseflader og er problemfrit integreret i informationsnetværket. Sikre systemer: På baggrund af europæiske organisationers stigende afhængighed af IKT-systemer og den voksende kompleksitet i forbundne miljøer, er der stor efterspørgsel efter og formidling af software og værktøjer til at sikre IT-systemerne på alle niveauer. Mikroelektronik og parallelle systemer: Den stigende udbredelse af multicore-/manycore-teknologier revolutionerer halvlederindustrien og påvirker dynamikken i alle slutbrugermarkeder for mikroprocessorer. Overgangen til parallelitet medfører udfordringer i softwareudviklingen og kræver ændring af værktøjer, systemer og metoder til softwaredesign og -udvikling. Konvergens: Ud over effekten af hver tendens har konvergensen af disse nye teknologier en kumulativ virkning på markedets struktur. Den fælles udnyttelse af dem stiller endnu større krav til kompetence i e-leadership. 07

8 e-leadership Prognose for e-leadership En undersøgelse af virksomheder i 2013 identificerede og kvantificerede virksomheder, der med succes implementerede innovative IT-projekter og udforskede, hvor mange medarbejdere i og uden for IT-afdelinger, der iværksatte og styrede disse projekter. På dette grundlag anslås behovene for en europæisk arbejdsstyrke inden for e-leadership i EU28 til mellem (antal personer, der med held foreslår innovative projekter med anvendelse af IT) og (ledere af innovative projekter med anvendelse af IT). Ca. 40 % af e-lederne findes i IT-afdelingerne og 60 % udenfor. E-ledere i SMV'er udgør ca % af totalen. sådanne skøn. IDC og empirica har skønnet, at efterspørgslen efter IKT-beskæftigelse på et højt uddannelsesniveau vil stige med 4,6 % i gennemsnit pr. år til Det synes rimeligt at antage, at efterspørgslen efter e-leadership er tæt forbundet med IKT-jobs, der kræver de højeste kvalifikationer. Efterspørgslen i 2015 skønnes at ligge mellem og ved at anvende en vækstrate på 4,6 % og mellem og i Prognose for efterspørgslen efter e-leadership-jobs i EU e-ledere: Jobs og potentiel efterspørgsel Nedre grænse Øvre grænse På baggrund af fastlæggelsen af efterspørgslen for 2013 må prognoser for behovet for e-leadership bero på skønnede vækstrater, da der kun i ringe grad findes markedsdata om stillinger inden for e-leadership eller fremtidige ansættelser. Vi bruger en analogi med IKT-stillinger på højeste uddannelsesniveau, for hvilke der findes Under hensyntagen til efterspørgsel på grund af udvidelse (nye arbejdspladser) og udskiftning (på grund af pensioneringer mv.) vil Europa derfor få brug for mellem og ekstra e-ledere i 2020, eller mellem og om året. 08

9 Europa har behov for tusindvis af nye e-ledere hvert år Den europæiske e-leadership-arbejdsstyrke er for nylig blevet anslået til mellem og personer. I lyset af IDC's og empiricas skøn med en gennemsnitlig stigning på 4,6 % til 2020, viser figuren en potentiel efterspørgsel på e-ledere i 2020 ud fra en konservativ fremskrivning. Nationale korrespondenter i alle medlemsstater gennemførte i begyndelsen af 2013 en systematisk søgning efter udbudte uddannelsesprogrammer i e-leadership. Resultaterne viser, at Europa har været igennem et boom af tværfaglige uddannelser på kandidatniveau - med en kombination af forretning og IT, men primært til personer i begyndelsen af karrieren. Der skal gøres noget! Det europæiske landskab for videregående uddannelse og lederuddannelse i e-leadership 2013 Kombinationsprogrammer 1091 Professionelt orienterede 494 Potentielle kandidatprogrammer 47 Kandidatprogrammer 21 Programmer (A) på kandidatniveau med en kombination af IKT + forretning... og (b) rettet mod dem med professionel erfaring ikke fuldtid på stedet... og tager sigte på den øverste ledelse med meget høj teknisk standard... og adgang kræver betydelig forretningserfaring + alumnemission: at transformere forretningen Oven i disse skøn vil Europa få brug for mindst yderligere e-ledere i 2020 inklusive behovet for udskiftning, eller om året. Dette giver en stærk udfordring til det aktuelle uddannelsesmæssige økosystem. Programmer er en mangelvare Der blev i Europa kun fundet 21 e-leadership-programmer, som interessenter havde defineret dem - der var i stand til føre erfarne ledere gennem transformationen af virksomheden. e-leadership-udfordringen Behovet for at fremskynde innovation er stigende i hele Europa for at styrke konkurrenceevnen, skabe vækst i økonomien og skabe arbejdspladser. En vigtig faktor i innovationsindsatsen er styrken i ledelsen, især udnyttelsen af nye muligheder i IKT. Men udbuddet af færdigheder i e-leadership ligger langt under efterspørgslen, og der er behov for en koordineret reaktion. 09

10 e-leadership Reaktion på efterspørgslen Formål og fremgangsmåde e-leadership-initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen, oprindeligt med fokus på færdigheder i e-leadership til store virksomheder. Målet er at udvikle, demonstrere og formidle europæiske retningslinjer og kvalitetsmærker for nye læseplaner, som fremmer færdigheder i e-leadership. Retningslinjerne er udviklet ved hjælp af resultater fra undersøgelser, input fra interessenter, og analyse af bedste praksis i samarbejde med førende handelshøjskoler. Retningslinjerne er blevet brugt i hele Europa og har vundet bred accept samt vist sig at være nyttige for interessenterne. Mål for forbedringer Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa har implementeret en stor og meget vellykket transformation af sin virksomhed, og er fast besluttet på at fortsætte denne succes ved at sikre, at ledere medbringer de bedste færdigheder i e-leadership. Der vil ske store forbedringer gennem øget forekomst af bedste praksis i kommunikationen af markedskrav, transparens i indhold og tildeling af kvalitetsmærker. Der er fokus på færdigheder i e-leadership hos personer i "ressourcestærke" positioner i virksomheder, hvor ledere er i stand til at mobilisere betydelige menneskelige og andre ressourcer. Sådanne ledere, herunder IT-chefer og relaterede stillinger på C-niveau, vejleder de øverste lag af de menneskelige ressourcer i en virksomhed, og tager direkte ansvar for forretning, innovation og konkurrenceevne. Kvaliteten kan nemt opretholdes, hvis efterspørgselssidens forståelse af arbejdspladsens kvalifikationsbehov føres tilbage til udbyderne. Feedback fra alumner vil bidrage til, at formidling og indhold fortsat er attraktiv(t) og give yderligere oplysninger om at udvikle kravene til ledelse i arbejdet. Lede innovation i store virksomheder Den første fase i e-leadership-initiativet fokuserer på de ledelsesmæssige behov hos de øverste beslutningstagere i større virksomheder. Disse ledere overvåger porteføljer, der omfatter både veldefinerede og fremspirende innovationsmuligheder. Deres stræben efter innovation kræver, at de engagerer højt kvalificerede medarbejdere, hvoraf mange har brug for hjælp til at nå den nødvendige, indgående forståelse af IKT og dens potentielle værdi. Małgorzata Ryniak VOLVO, Informationsteknologi Volvo investerer i vores IT-folk, så de bliver bemyndiget til at lede for os. Den større kvalitet og sammenhæng i tilbuddene om uddannelse i e-leadership,som Europa Kommissionen har indledt, er meget attraktiv for os. Specifikke færdigheder omfatter hurtig, disciplineret vurdering af business cases og risici, samtidig med at kreativitet er nødvendig for at designe nye forretningsmodeller og udnytte mulighederne for innovation. Europa-Kommissionens indsats for at lukke kvalifikationskløften i e-leadership Som en del af Kommissionens e-leadership-initiativet er der udviklet retningslinjer for læseplaner til udbredelse af e-leadership i virksomheder. Metoden understøtter en vurdering af de færdigheder, der er nødvendige for e-leadership i virksomhedens beslutningstagning, og definitionen af læringsresultater, der er relevante for handling i nøgleroller op til C-niveau. Der genereres læseplanprofiler, som definerer målindhold og uddannelsesmæssige erfaringer, der skal indgå i læseplaner for e-leadership, der tilbydes af institutioner med videregående og ledelsesmæssige uddannelser. 10

11 Cristina Alvarez CIO Telefonica Spanien Kommissionens initiativ til at forbedre udbuddet af kompetencer i e-leadership er af stor interesse for os; vi forventer at gøre omfattende brug af programmer, som leverer disse kompetencer. Der er tilskyndet til at udvikle og forbedre up-to-date uddannelsestilbud, der kan øge udbuddet af erfarne og højt kvalificerede ledere i IKT-baseret innovation i den private og offentlige sektor. Jeanne Bracken Direktør & forlægger, LID Editorial Spanien Gennemførelsen af retningslinjerne giver gennemsigtighed til virksomheder, der søger e-leadership, og til fagfolk, der ønsker at engagere sig i efteruddannelse med udsigt til større ansvar for og succes i transformationen af forretningen. Pascal Buffard Formand for CIGREF og formand for AXA Technology Services For CIGREF er temaet "e-leadership" en top 10-udfordring for ledere hen imod At stå i spidsen for digital transformation betyder først og fremmest evnen til at udvikle en strategisk vision i forbindelse med det digitale med alle interessenter. CIGREF tilskynder intensivering af aktioner til fremme af e-leadership i Europa over for alle økonomiske aktører. Demonstrationer på forskellige handelshøjskoler og universiteter i Europa viste i praksis, hvordan læseplanprofiler kombineret med kvalitetskriterier kan hjælpe med at vurdere programmer fra videregående uddannelsesinstitutioner og handelshøjskoler. En nøgle er fleksible og kollaborative læringsformater. Lad os være realistiske. Det er usandsynligt, at vi kan skabe innovative ledere med traditionel metode! Online-muligheden - MOOC'er for e-leadership Innovation i undervisningen kan bidrage til at øge udbredelsen af færdigheder i e-leadership, samtidig med at programmerne holdes økonomisk overkommelige, og tilbud om online-kurser er et attraktivt alternativ. Men resultaterne af investeringen til dato i "massive åbne online-kurser" (MOOC) på områder relateret til e-leadership i Europa og USA er endnu ikke fuldt synlig. De fleste universiteter har et program på kandidatniveau i IKT og ledelse, men selv i USA undervises der traditionelt i disse på stedet. MOOC'er tilbyder i dag kurser på et relativt elementært niveau, typisk med læringsmål, der er forblevet stabile i årevis - ikke noget, der karakteriserer IKT-områder. Der er stadig meget få online-programmer, der kombinerer IKT og forretningsfærdigheder. De fleste tilbud består af isolerede, korte, hurtigtvirkende "piller", der varer under en time. Disse er hverken integrerede i eller giver kreditter til større programmer. 11

12 e-leadership Fonde Bedste praksis i e-leadership-uddannelse Retningslinjerne for læseplaner i e-leadership er bygget på eksisterende bedste praksis i Europa og resten af verden. Et centralt input har været det fremragende EuroCIO-program for uddannelse af ledere. Et hierarki af modulære programmer leverer lederskab og faglige kvalifikationer. Bedste praksis i e-leadership-uddannelse fra EuroCIO belønne livslang læring, forbedre færdighederne hos dem, der allerede er i beskæftigelse og har erfaring, især inden for virksomhedsarkitektur, -strategi og -innovation; sikre, at de programmer, der tilbydes, er baseret på stabile, men fleksible læseplaner, som er leverandørneutrale; tilskynde den akademiske verden, erhvervslivet og den offentlige sektor til regelmæssigt at engagere sig og fokusere på komplementaritet snarere end forskelle; tillade den akademiske verden at sikre relevansen og holdbarheden i tilgangen til læseplaner; MBA i generel informationsstyring EuroCIO Executive MBA i CIM Professionelle programmer Modulopbyggede kurser EuroCIO Professionelt program i IT- styring EuroCIO Professionelt program i IT-strategimgmt EuroCIO Professionelt program i efterspørgselsmgmt Professionelt program i virksomheds- & erhvervslivsarkitektur I tilgangen til uddannelsen er udvikling af læseplaner et resultat af forhandlinger i et udvalg bestående af repræsentanter for erhvervslivet og handelshøjskoler. Individuelle udvalg beskæftiger sig med specifikke programmer. Der er indført nye teknikker til optrapning af dette program for at levere de antal, Europa kræver. Læseplanvejledning fra INSEAD e-leadership-initiativet bygger på konklusionerne fra INSEAD-undersøgelsen "European e-competence Curricula Development Guidelines" (Retningslinjer for udvikling af læseplaner for europæisk e-kompetence), der omfatter politiske og institutionelle retningslinjer på tværs af hele e-færdighedsdomænet. De politiske retningslinjer er at: tilskynde erhvervslivet til at styrke personlig udvikling og give incitamenter til livslang læring f.eks. ved inklusion i bedømmelse af præstationer. De institutionelle retningslinjer for en vellykket udvikling af læseplaner anbefaler: (1) skabe appetit blandt potentielle studerende; (2) sikre relevans for erhvervslivet og potentielle arbejdsgivere; (3) designe læseplaner som et sæt af moduler, hvilket gør dem nemme at kombinere med andre læseplaner og fremmer tværfaglige tilgange; (4) foregribe kandidaternes behov for at holde viden up to date; (5) overvåge læseplanernes design- og formidlingsproces med henblik på konstant forbedring. 12

13 Metoden til opskalering af tilvejebringelse af færdigheder i e-leadership tager fuldt ud hensyn til disse retningslinjer. e-leadership-initiativet hæver INSEAD-ideerne til et niveau med en portefølje af nye læseplaner, der leverer færdigheder i e-leadership indlejret i en bæredygtig, levende kvalitetssikringsramme. Denne ramme sikrer en fortsat overensstemmelse mellem kursusindhold og innovation og ledelseskrav på tværs af økonomiske sektorer og alle organisationsstørrelser. Den europæiske ramme for e-kompetence Multi-færdighedsbegrebet e-leadership og dets relevans for den fremtidige økonomiske og sociale udvikling i den europæiske økonomi er blevet bredt bekræftet af interessenterne på området. Læseplanprofilerne reagerer på interessenternes insisteren på, at retningslinjerne for læseplaner bør udnytte den forbedrede markedsgennemsigtighed af links til e-kompetencerammen. Hver læseplanprofil er knyttet til den europæiske e-kompetenceramme, og gør det klart, hvilke e-cf-kompetencer, der forbedres ved kompatible programmer. Retningslinjer for nye læseplaner Opskalering af udbuddet af færdigheder i e-leadership Opskalering af udbuddet af færdigheder i e-leadership kræver mekanismer, der behandler en manglende gennemsigtighed i indholdet af de programmer, der tilbydes. Programmerne er ikke lette at sammenligne, så tilliden til tilbuddene er begrænset. Anerkendelse fra en pålidelig kilde er en gennemprøvet mekanisme til at skabe tillid, udløse handling, og fremskynde flowet af e-leadership-færdigheder. Styrkelse af økosystemet for udvikling af e-færdigheder Opskalering af tilgangen kræver en klar analyse af steder og processer, hvor der kan tilvejebringes forbedringer i gennemsigtighed og sammenlignelighed. Der skal også være en klar specifikation af, hvordan tilpasningen af kravene til ledelse af innovation i den store virksomhed kan garanteres, og hvordan der kan gives klare signaler om, at visse uddannelsestilbud lever op til disse krav. Økosystemet for udvikling af e-færdigheder giver en passende analytisk ramme. Resumé af den rolle gennemsigtighed, sammenlignelighed og tillid spiller til støtte for anerkendelse af programmet Skabe gennemsigtighed Skabe sammenlignelighed Skabe tillid Give anerkendelse Øge det uddannelsesmæssige udbud; accelerere flowet af færdigheder i e-leadership 13

14 e-leadership Prof. Dr. John Board Dekan for Henley Business School Henley, med sin stærke forsknings- og undervisningstradition, har ydet direkte bidrag til e-leadership-initiativet og tilpasset centrale programmer til at opfylde de krav, som er angivet i læseplanprofilerne for e-leadership. Retningslinjerne og kvalitetsmærkerne er i centrum af en portefølje af læseplanprofiler om e-leadership, flankeret af kvalitetsvurdering og interaktion med interessenterne og indarbejdelse af effektive feedback-kanaler. Læseplan- Eduardo Vendrell Formand, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática og professor ved Universitat Politécnica de València I min rolle som formand for det spanske råd af dekaner for grader i informatik (CODDII) er jeg er engageret i initiativet for e-færdigheder og e-leadership, støttet af Europa-Kommissionen. profiler giver gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem uddannelsestilbud til interessenter i økosystemet. Højere læreanstalter og handelshøjskoler er forsynet med midlerne til at tilpasse programmets læringsresultater efter virksomhedernes efterspørgsel efter dygtige ledere på en måde, der er transparent for arbejdsgivere og fremtidige e-ledere. Læseplanprofil for e-leadership Læseplanprofiler for e-leadership, som er nøglen til retningslinjerne for udvikling af nye læseplaner, udvikles af et team af akademikere og repræsentanter for industrien med støtte fra uddannelseseksperter. Profilerne giver sammenlignelighed på tværs af programmerne - og bringer gennemsigtighed ind i økosystemet for e-færdigheder. De beskriver og eksponerer efterspørgslen efter færdigheder i e-leadership, og bidrager til, at læseplanerne holder trit med et skiftende miljø. Profilerne er enkle i struktur og kræver kun få ressourcer til vedligeholdelse og brug - i overensstemmelse med det økonomiske klima. Løsninger i dag skal være lette! Økosystemet til udvikling af e-færdigheder FORSYNINGSSYSTEM Programmer på institutioner for videregående uddannelse og lederuddannelse RETNINGSLINJER og KVALITETSMÆRKER Interaktion mellem interessenter Feedbackkanaler Portefølje af læseplanprofiler EFTERSPØRGSELS- SYSTEM Virksomheder - der søger ledelse til innovationsprogrammer med brug af IKT Kvalitetskriterier og evaluering 14

15 Silvia Leal Akademisk direktør, IE Business School IE Business School var blandt de første i Europa til at anvende retningslinjerne for e-leadership på vores videregående uddannelser, og vi anbefaler varmt, at andre universiteter og handelshøjskoler bruger samme metode. Adam Dzidowski Teknologiuniversitetet i Wroclaw, Fakultetet for datalogi og ledelse. Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Direktør, l'ecole de Management des Systèmes d'information de Grenoble, professoratet Orange - GEM «Digital Natives» I det kommende år vil professoratet "Digital Natives" Orange-Grenoble Ecole de Management og Emsi lede udviklingen af moduler og certifikater i e-leadership til studerende på de vigtigste studieordninger på Grenoble Ecole de Management (GEM). Disse moduler og certifikater vil være for studerende og fagfolk. Den vigtigste del af e-leadership-pakken er dens refleksive potentiale, og hvordan det kan bruges til at stille de rigtige spørgsmål om de eksisterende programmer. Komponenter i en studieordning for e-leadership Titel Meningsfyldt navn på læseplanens profil Rationale Kort beskrivelse af relevans og efterspørgsel Eksempler på roller Angivelse af typiske roller i arbejdsmiljøer Det centrale indhold De vigtigste emner relateret til denne profiltype Lærings- Resultater Viden, færdigheder og kompetencer Kompetencer Kortlagt efter e-kompetencerammen 15

16 e-leadership Eksempel på en læseplanprofil i e-leadership: Forretnings- og virksomhedsarkitektur Titel Rationale Læseplanprofil for e-leadership Forretnings- og virksomhedsarkitektur Markedets efterspørgsel Virksomheder, især dem med internationale aktiviteter, er nødt til at beskæftige sig med kompleksitet, da denne øger risici og omkostninger, og at være hurtige til at reagere på ændringer i markedet. At designe en virksomhed til at nå disse mål kræver både færdigheder i forretnings- og IKT-arkitektur. Læseplanen for forretnings- og erhvervsarkitektur tager disse udfordringer op og sigter mod at øge erfarne fagfolks evne til at engagere sig med centrale interessenter, når strategi, arkitektur, forandring og værdi skal forbindes. Fokus er både på at udvikle faglig kompetence og at styrke adfærdsmæssige færdigheder. Adgangsprofil Centralt indhold Læring Eksempel på roller Programmer baseret på denne profil kræver typisk deltagere, der allerede har praktisk erfaring i IT-aktiverede roller til forandring af forretningen. Forretnings- og virksomhedsarkitekturens livscyklus som katalysator for virksomhedens strategi og gennemførelse med links til indbyrdes forbundne funktioner: Strategi og virksomhedsarkitektur Løsninger til virksomhedsarkitektur Implementering af virksomhedsarkitektur Kombinere undervisning i teori med faciliteret gruppegennemgang af bedste praksis stærkt forankret i en organisatorisk kontekst Give mulighed for, at studerende kan bruge erfaring og indsigt fra læseplanen i deres arbejdsmiljø Virksomhedsarkitekt Forretningsarkitekt Læringsresultater Skabe arkitektonisk design, der hjælper med at innovere forretnings- og driftsmodeller Udnytte digitale tendenser til at udvikle mål for arkitekturmodeller Forudse og drive arkitektoniske ændringer for forretningspræstation Påvirke arkitekturinteressenter på tværs af grænser Opbygge arkitektonisk formåen og lede tværfagligt personale e-cf-kompetenceniveau A.1 Afstemning af IS og forretningsstrategi 4 A.5 Arkitekturdesign 5 A.7 Overvågning af teknologitendenser 4 A.9 Innovation 4 E.7 Forandringsledelse i virksomheden 4 Forståelse af e-leadership A.3 Udvikling af forretningsplaner B.6 Systemudvikling C.3 Serviceformidling E.2 Projekt- og porteføljeledelse E.3 Risikostyring E.9 IT-styreformer Hver læseplanprofil har et navn, en kortfattet begrundelse for sin plads i porteføljen, en fortegnelse over de roller, den kvalificerer til, samt et resumé af indholdet. Kernen i hver profil omfatter læringsresultater ved gennemførelse: viden, færdigheder og kompetencer, som et program leverer for at forme færdighederne i e-leadership. Alle profiler, der er udviklet i første fase af initiativet, leverer kernekompetencerne til e-leadership i store virksomheder. Der refereres til læringsresultater i e-kompetencerammen for at give maksimal gennemsigtighed og for at udnytte eksisterende selvevaluering og HR-planlægning. 16

17 Justering af programmer til læseplanprofiler vil accelerere flowet i færdigheder ved at opfylde interessenternes krav til: at inspirere institutioner for videregående uddannelse og lederuddannelse til at udvikle nye programmer udnyttelse af akademisk ekspertise fortæl dem ikke, hvordan man skal undervise,...at lade dem indarbejde den nyeste forskning at eksponere de ønskede resultater, de læringsresultater, der efterspørges. Vedtagelse af retningslinjerne og udbud af programmer, der opfylder kravene, vil påvirke lederuddannelse og beslutninger om ansættelser skabe gennemsigtighed for spirende e-ledere og vejlede om valg af yderligere uddannelse. Fremgangsmåden tager fuldt hensyn til forskellige færdigheder i e-leadership til forskellige roller. Portefølje i e-leadership Industrien og de højere læreanstalter har leveret version 1 af tre profiler: Forretnings- og virksomhedsarkitektur Forvaltningspraksis for informationssikkerhed og Innovation og transformation gennem IKT. Marco Ferretti C.I.N.I Nationalt konsortium af italienske IKT-universiteter - Lab for IKT-kompetencer og professor ved universitetet i Pavia CINI Lab for IKT-kompetencer forudser muligheden for at starte indsamling af et bredt sæt af vurderinger af universitetsuddannelser mod læseplanprofiler i e-leadership og er parat til yderligere at støtte e-leadership-initiativet. Læseprofiler tilpasser sig skiftende krav og nye profiler genereres, hvor afgrænsningen viser sig at være for snæver. Programudbydere kan analysere deres tilbud og bruge en profil til at tilpasse dem, eller designe dem fra bunden ved hjælp af et simpelt selvevalueringsværktøj. Der findes et prototypeværktøj til støtte for en struktureret sammenligning af et enkelt uddannelsesprogram mod en læseplanprofil, hvor der bygges på kvalitetskriterier og produceres en evalueringsrapport om et uddannelsestilbud. Højere læreanstalter og lederuddannelsesinstitutioner kan vurdere deres programmer og offentliggøre resultaterne på nettet for at informere kommende og nuværende ledere, der rekrutterer eller uddanner e-ledere. For at opbygge ekstra tillid er der defineret et kvalitetsmærke på grundlag af en let, uafhængig vurdering med genbrug af eksisterende certificering. Filomena Ferrucci Professor, Università di Salerno, Fisciano (SA), Universitetet i Salerno har aktiveret en ny uddannelse for at imødekomme fagfolks behov for kompetencer både inden for informationsteknologi og forretning, og som sætter dem i stand til at drive forandring og innovation, kort sagt til at være e-ledere. Dette program opfylder retningslinjerne for e-leadership, og viser, at det adresserer industriens krav. Kvalitetscertifikatet for e-leadership Kvalitetscertifikatet for uddannelse i e-leadership omfatter kriterier, processer og et certifikatstyringssystem indlejret i en ledelsesstruktur med let ledelse. Uafhængig kvalitetsvurdering tager fuldt hensyn til eksisterende akkreditering, og tidligere vurderinger og undersøgelser af nationale systemer for akkreditering udnyttes maksimalt. Birgit Hanny Bestyrelsesmedlem, ASIIN ASIIN understøtter e-leadership-initiativet og dets læseplanprofiler som instrumenter til udvikling af uddannelsestilbud af høj kvalitet på akademisk niveau. 17

18 e-leadership En prototype til online-gennemsigtighed i uddannelser Læseplanprofiler for e-leadership Et prototype-webmiljø demonstrerer retningslinjerne og den nye tilgang til gennemsigtighed i læseplaner og sammenlignelighed mellem dem. Dette miljø kan understøtte anerkendelse, interaktion mellem interessenter og feedback med et minimum af administration. Diagrammet viser, hvordan tre læseplanprofiler kan præsenteres, så alle interesserede kan få adgang til detaljerede specifikationer og fuld forståelse af indholdet. Prototype-webmiljøet understøtter interaktiv præsentation af hver læseplanprofil i porteføljen. Hver profil formidler klare læringsresultater, og har en begrundelse og et kerneindhold. Den angiver den relevante læringserfaring, viser sammenhængen mellem læringsmål og den tilsvarende e-cf-kompetence og specificerer under "e-leadership-forståelse" den genstand, e-ledere skal forstå i tilstrækkelig grad for at lede andre i præstation snarere end at præstere selv. Prototypepræsentation af en portefølje af læseplanprofiler for e-leadership 18

19 Prototypepræsentation af en læseplanprofil for e-leadership Offentliggørelse af den komplette læseplanprofil øger gennemsigtigheden og er med til at sikre, at den holdes ajour. For at reducere de administrative omkostninger leveres logoer og alt materiale direkte af uddannelsesinstitutionerne.programejere gennemfører også evalueringer og anvender simple værktøjer til at mappe deres program til en læseplanprofil. Arbejdsgivere og alumner kan registrere sig og engagere sig i samarbejde om forbedringer. Programevalueringer - og læseplanprofiler - får feedback fra interessenter og indehavere af viden. Målet er i bevægelse. Med denne direkte feedback bevares der maksimal fleksibilitet, således at nødvendige ændringer hurtigt kan iværksættes. 19

20 e-leadership Gennemsigtighed gennem anerkendelse For at sikre gennemsigtighed i de enkelte uddannelsestilbud kan institutioner for videregående uddannelser og handelshøjskoler registrere og indsende en evaluering af deres programmer mod en læseplanprofil. Hvert element i mapningen af individuelle programmer mod en profil kan opfanges som helt eller delvist kompatibelt, og dette giver gennemsigtighed og bygger en stærk ramme for sammenlignelighed mellem uddannelsestilbud. Præsentation af tilgangen til kvalitet Når der gives et kvalitetsmærke, skal kravet eller standarden for målingen være klar. Et krav vedrørende programmer, der er kompatible med en anerkendt læseplanprofil for e-leadership, er let at acceptere. Prototypepræsentation af et selvevalueringsværktøj 20

e-færdigheder for job i Europa Måling af fremskridt og vejen videre frem

e-færdigheder for job i Europa Måling af fremskridt og vejen videre frem Ansvarsfraskrivelse Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for den brug, der kan gøres af nedenstående oplysninger. Synspunkterne er forfatternes

Læs mere

På vej mod en europæisk kvalitetsstandard for IKT-branchens uddannelser og certificeringer

På vej mod en europæisk kvalitetsstandard for IKT-branchens uddannelser og certificeringer På vej mod en europæisk kvalitetsstandard for IKT-branchens uddannelser og certificeringer Forslag til kvalitetsstandard, tilknyttede tjenester og værktøjer Udarbejdet for Europa-kommissionen, Generaldirektoratet

Læs mere

e-færdigheder: Den internationale dimension og effekten ved globalisering

e-færdigheder: Den internationale dimension og effekten ved globalisering e-færdigheder: Den internationale dimension og effekten ved globalisering page 1 Ansvarsfraskrivelse Hverken Europa-Kommissionen eller nogen person, som handler på Kommissionens vegne er ansvarlig for

Læs mere

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: Udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Erhvervspolitik Indholdsfortegnelse OM PROJEKTET...2

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Nemmere virksomhedsoverdragelse

Nemmere virksomhedsoverdragelse Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I

DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I NC-30-08-498-DA-C Mere information: Der er yderligere information om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi på s hjemmeside: http://eit.europa.eu Hvordan får man fat i publikationer fra EU

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

- et informationssamfund for alle

- et informationssamfund for alle - et informationssamfund for alle Meddelelse om Kommissionens initiativ op til det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 eeurope@cec.eu.int eeurope - hvorfor netop

Læs mere

Støtte til virksomheder i vækstfasen

Støtte til virksomheder i vækstfasen Erhvervspublikationer Støtte til virksomheder i vækstfasen»vejledning i god praksis«for erhvervsfremmeorganisationer EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Støtte til virksomheder i vækstfasen»vejledning

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere