Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---"

Transkript

1 Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af

2 Struktur Indledning og hovedresultater Medarbejderprofiler og karrierevalg Ændringer i ansættelsesforhold i forbindelse med sektorskift Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere Motiver for karrierevalg forskelle mellem grupperne Kompetencegenanvendelse Metodiske bemærkninger Slide 2

3 1. Indledning --- om undersøgelsens udgangspunkt og fortolkningen af resultater I det følgende præsenteres resultaterne af s analyse af højtuddannedes karriereveje til og fra staten Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2926 højtuddannede, der i perioden har foretaget et af følgende skift: Fra staten til det private Fra staten til amt eller kommune Fra det private til staten Fra amt eller kommune til stat Fra en organisation i staten til en anden (internt statsligt mobile) Samt højtuddannede, der i perioden 1998 til 2006 har været ansat i den samme statslige organisation (statsligt immobile) Undersøgelsens resultater skal læses i lyset af denne afgrænsning af undersøgelsespopulationen Slide 3

4 1. Indledning --- om undersøgelsens udgangspunkt og fortolkningen af resultater Oversigt over analysen I afsnit 1 opsummeres analysens resultater I afsnit 2 gennemføres en analyse af sammenhængene mellem karrierevalg og de højtuddannedes baggrunde I afsnit 3 undersøges hvilke ændringer i ansættelsesforhold, der følger af de forskellige jobskift I afsnit 4 analyseres motiverne for jobskifte. De mest udslagsgivende faktorer præsenteres og det identificeres hvilke faktorer, der henholdsvis tiltrækker og frastøder højtuddannede medarbejdere I afsnit 5 analyseres forskelle mellem de 6 typer karrierevalg i relation til hvilke faktorer, der har været udslagsgivende for karrierevalget I afsnit 6 analyseres kompetencegenanvendelsen og kompetenceefterspørgslen i forbindelse med de højtuddannedes sektorskift Sidst i slideshowet findes en række metodiske bemærkninger til analysen Som appendiks findes en særskilt analyse af sammenhængen mellem køn og de udslagsgivende faktorer for karrierevalg Metodenotat findes også som selvstændigt bilag Slide 4

5 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 2: Medarbejderprofiler og karrierevalg Skiftet væk fra staten Chancen for at skifte fra staten til det private er: Højere for chefer end for menige medarbejdere Højere for ingeniører, arkitekter, naturvidenskabere, økonomer og humanister end for de øvrige uddannelsesgrupper Lavere for ph.d.er end for højtuddannede uden en ph.d. grad Lavere for medarbejdere med officersuddannelse end for øvrige uddannelsesgrupper Chancen for at skifte fra staten til amter og kommuner er: Markant højere for medarbejdere med en sundhedsvidenskabelig uddannelse Højere for arkitekter, humanister, naturvidenskabere, bibliotekarer, samfundsvidenskabere og økonomer Højere for kvinder end mænd Lavere jo længere tid man har været på arbejdsmarkedet Lavere for ph.d.er Chancen for at skifte fra staten til andre statslige organisationer er: Højere for ph.d.er Højere for jurister, naturvidenskabere, jordbrugs og veterinæruddannede, ingeniører og personer med sundhedsvidenskabelige uddannelser Slide 5

6 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 2: Medarbejderprofiler og karriereskift Skiftet til staten: Chancen for at skifte fra staten til den private sektor er: Højere for mænd end for kvinder Højere jo yngre man er Højere for medarbejdere med jordbrugs- og veterinæruddannelser end for de øvrige uddannelsesgrupper Lavere for officerer end for de øvrige uddannelsesgrupper Mønstrene for de øvrige uddannelsesgrupper er ens Chancen for at skifte fra staten til amter og kommuner er: Højere for højtuddannede med sundheds- og samfundsvidenskabelige uddannelser, men ens for de øvrige uddannelsesgrupper Højere for medarbejdere med en ph.d. grad Højere for højtuddannede med hjemmeboende børn Højere for kvinder Slide 6

7 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 3: Hvad opnår eller mister medarbejderne ved jobskifte? Løn Et jobskifte medfører generelt lønstigning* Skiftet fra staten til det private giver den højeste lønstigning på i snit kr. om måneden Skiftet fra staten til amt eller kommune eller til et andet job i staten giver en lønstigning på kr. om måneden, mens lønnen er uændret ved skift fra amt eller kommune til stat Personer, der skifter fra det private til staten oplever generelt et lønfald på ca kr. om måneden Arbejdstid Tre ud af fire oplever ikke væsentlige ændringer i arbejdstid ifm. jobskifte* Dog oplever 22 pct. af dem, der skifter fra amt eller kommune til staten en stigning i arbejdstid, mens kun 11 pct. oplever et fald De statsligt internt mobile tegner sig for den højeste andel, der arbejder > 45 timer om ugen både før og efter jobskifte Karriereudvikling 8 ud af 10 fastholder deres placering i stillingshierarkiet ved jobskifte Jobskiftere fra staten til hhv. det private eller amt og kommune tegner sig for den største andel, der rykker op i stillingshierarkiet (14 pct.) Jobskifte fra det private til staten tegner sig for den største andel, der rykker ned i stigningshierarkiet (21 pct.) * Der er kontrolleret for placering i stillingshierarkiet Slide 7

8 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 4: Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere Forventninger til det nye job: Højtuddannede forventer generelt mere i løn samt bedre arbejdsvilkår i forhold til ferie, barsel, seniorordning mv. på tværs af jobskift Jobskiftere fra staten til det private vs. fra det private til staten har modsatrettede forventninger til forandringerne i løn, arbejdstimer, tryghed i ansættelse og øvrige ansættelsesvilkår For de tre øvrige grupper er billedet stort set ens og i tråd med de overordnede konklusioner Motiver for jobskifte: De mest betydningsfulde motiver for jobskifte er: Mulighed for faglig udvikling De personlige frihedsgrader, der ligger i jobbet Jobbets mulighed for videre karriere De mindst betydningsfulde motiver for jobskifte er: Ønsket om en hierarkisk organisering Den sociale prestige ved arbejdet Arbejdstempoet Ligheder i motiverne Det er i høj grad i samme faktorer, der er mest udslagsgivende for de højtuddannedes karrierevalg uafhængigt af hvilket valg de foretager I afsnit 5.3. analyseres forskelle mellem grupperne Slide 8

9 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 4: Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere Tiltrækning vs. frastødning af medarbejdere Et snævert flertal skifter job primært på grund af de positive egenskaber ved deres nye arbejdsplads (vs. negative forhold ved den gamle arbejdsplads). Det positive tilvalg er mest markant for jobskiftere fra amt og kommune til staten Fravalget af den tidligere arbejdsplads er mest markant for skift fra stat til amt og kommune Hvilke egenskaber tiltrækker vs. frastøder? Tiltrækker: Muligheder for faglig udvikling, mulighed for videre karriere dog væsentlige forskelle på tværs Frastøder: Nærmeste leders lederevne, det psykiske arbejdsmiljø et generelt træk Slide 9

10 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 5: Motiver for karrierevalg forskelle mellem grupperne Sammenlignet med de øvrige karriereskift tiltrækker staten i højere grad medarbejdere fra: Privat sektor på baggrund af: Det akademiske miljø på arbejdspladsen Balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid Formel kompetenceudvikling Øvrige arbejdsvilkår (ferie, barsel mv.) Andre statslige organisationer på baggrund af: Placering i stillingshierarkiet Den sociale prestige ved arbejdet Amter og kommuner på baggrund af: Det akademiske miljø Muligheder for formel kompetenceudvikling Muligheder for videre karriere Slide 10

11 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 5: Motiver for karrierevalg forskelle mellem grupperne Sammenlignet med de øvrige karriereskift tiltrækker den private sektor i højere grad medarbejder fra staten på baggrund af: Lønniveauet Arbejdets værdi for slutbrugerne Omfanget af plads til idérigdom Muligheder for videre karriere Ønsket om flad organisering Sammenlignet med de øvrige karriereskift tiltrækker kommuner og amter i højere grad medarbejder fra staten på baggrund af: Nærmeste leders lederevne Mulighed for videre karriere Slide 11

12 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 6: Hvilke kompetencer hhv. genbruges og opbygges i forbindelse med jobskifte? Efterspørgsel efter kompetencer De 5 mest efterspurgte kompetencer er ens på tværs af de tre sektorer. Disse er (i) specialviden inden for fagområde, (ii) analysekompetencer, (iii) evne til at arbejde tværfagligt, (iv) skriftlig og (v) mundtlig fremstilling. Kompetencegenbrug Medarbejdere rekrutteres i høj grad på baggrund af deres kompetencer inden for de 5 ovenstående områder dette gælder på tværs af sektorer. Slide 12

13 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 6: Hvilke kompetencer hhv. genbruges og opbygges i forbindelse med jobskifte? Kompetenceopbygningsbehov Jobskifte til staten Staten som kompetenceudvikler: Ved jobskifte til staten er der en række kompetencer, der er i højere grad skal opbygges end ved jobskifte fra staten. Det drejer sig særligt om: Specialviden inden for fagområde, sagsbehandling, skriftlig fremstilling, mundtlig fremstilling samt kommunikation og mediehåndtering Jobskifte fra staten Sektorspecifikke behov: Behovet for opbygning af kompetencer drejer sig primært om kompetencer rettet mod det private erhvervsliv, herunder forretningsforståelse og salg og markedsføring, men også projektledelse. Internt mobile medarbejdere har behov for at opbygge kompetencer inden for projektledelse, proceskompetence, kommunikation og mediehåndtering samt specialviden inden for fagområde. Slide 13

14 1. Undersøgelsens hovedresultater --- Afsnit 6: Hvilke kompetencer hhv. genbruges og opbygges i forbindelse med jobskifte? Overordnet ses en tendens til, at staten sammenlignet med de øvrige sektorer ikke i lige så høj grad ansætter medarbejdere ud fra de kompetencer, de besidder, men derimod giver dem muligheden for at opbygge de manglende kompetencer Slide 14

15 2. Hvilke højtuddannede foretager hvilke karrierevalg?--- En analyse af medarbejderprofiler og karrierevalg

16 2. Medarbejderprofiler og karrierevalg --- Tilgang I det følgende analyseres de højtuddannedes profil Der foretages sammenligning af gruppernes sammensætning med hensyn til: Alder Køn Uddannelse Placering i stillingshierarkiet Familiemæssig situation Antal år på arbejdsmarkedet Først præsenteres gruppernes fordeling i relation til disse baggrundsvariable i en række frekvenstabeller (slide 17 til 24) Så præsenteres resultaterne af en række spørgsmål stillet til de statsligt immobile (slide 25) Dernæst gennemføres regressionsanalyser, der med kontrol for de øvrige baggrundsvariable viser, hvilke forskelle, der er på de 6 grupper af karrierevalg (slide 26 til 36) Slide 16

17 2.1 Har køn betydning for sektorskift? Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Statsligt immobile Total Mænd 60 % 43 % 56 % 40 % 52 % 70 % 58 % Kvinder 40 % 57 % 44 % 60 % 48 % 33 % 42 % N Flere kvinder end mænd skifter mellem stat og amt eller kommune Flere mænd end kvinder skifter mellem staten og det private Den høje andel af mænd i gruppen af statsligt immobile skyldes fortrinsvist, at gruppen af officerer (326 personer) fastholder stilling indenfor forsvaret og stort set kun består af mænd Slide 17

18 2.2 Har alder betydning sektorskift? Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Statsligt immobile Total <34 år 20 % 14 % 18 % 26 % 17 % 4 % 13 % år 51 % 55 % 46 % 46 % 52 % 37 % 44 % år 24 % 23 % 24 % 18 % 24 % 48 % 34 % 55 + år 5 % 8 % 12 % 10 % 7 % 11 % 9 % N Blandt de statsligt immobile er der færre yngre medarbejdere og flere ældre sammenlignet med gruppen, der foretager et jobskifte Generelt tyder det på, at de unge er mere mobile end de ældre, mens alder ikke spiller den store rolle for hvilket karriereskift, de højtuddannede foretager Slide 18

19 2.3 Sektorskift og uddannelsesbaggrund Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Statsligt immobile Total Jura 16 % 12 % 10 % 4 % 24 % 13 % 13 % Økonomi 12 % 8 % 14 % 7 % 14 % 7 % 10 % Samfundsvidenskab 13 % 16 % 9 % 14 % 19 % 6 % 10 % Humaniora 9 % 12 % 14 % 23 % 13 % 12 % 13 % Ingeniør 16 % 8 % 21 % 5 % 6 % 11 % 12 % Naturvidenskab 13 % 14 % 15 % 13 % 11 % 12 % 13 % Sundhedsvidenskab 4 % 21 % 4 % 22 % 2 % 1 % 5 % Jordbrug og veterinærvidenskab 6 % 1 % 4 % 1 % 3 % 4 % 4 % Arkitekt 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % Bibliotekar 0 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % Etatsuddannet 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 3 % 2 % Officer 6 % 1 % 1 % 0 % 2 % 23 % 11 % Andet 3 % 1 % 5 % 6 % 3 % 4 % 4 % N Slide 19

20 2.3 Sektorskift og uddannelsesbaggrund De tre samfundsvidenskabelige uddannelser fylder meget i alle 5 typer karriereskift Der er dog få økonomer blandt de, der skifter mellem stat og amt/kommune Få jurister rekrutteres fra amt eller kommune til staten Ingeniørerne fylder mere i de grupper, der skifter mellem staten og det private, end i de øvrige grupper Højtuddannede med sundhedsvidenskabelig uddannelsesbaggrund fylder mest blandt de, der skifter mellem stat og amt/kommune Gruppen af immobile domineres af officerer. Ellers har gruppen en fordeling af uddannelsesbaggrunde, der svarer til den samlede gruppe Slide 20

21 2.3 Hvad betyder en ph.d. uddannelse for karriereveje til eller fra staten? Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Statsligt immobile Total Ph.d. 17 % 25 % 10 % 8 % 21 % 11 % 13 % Ikke ph.d. 83 % 75 % 90 % 92 % 89 % 89 % 87 % N Andelen af ph.d.er er højest blandt de, der skifter fra staten til amt eller kommune og internt i staten Også blandt de, der skifter fra staten til det private er andelen af ph.d.er højere end for gennemsnittet af de højtuddannede, der har staten som en del af deres karrierevej Slide 21

22 2.4 Tidligere stillingsposition og sektorskift Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Total Leder 21 % 14 % 31 % 14 % 20 % 22 % Ikke leder 79 % 86 % 69 % 86 % 80 % 78 % N Spørgsmålet om stilling er ikke stillet til de immobile, hvorfor denne gruppe ikke indgår i tabellen Andelen af chefer er højest blandt de, der skifter fra det private til staten Relativt få af de, der skifter mellem stat og amt/kommune, er chefer Slide 22

23 2.5 Familiemæssig situation og sektorskiftskift Hjemmeboende børn < 15 Ingen hjemmeboende børn < 15 Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Statsligt immobile Total 64 % 73 % 61 % 61 % 67 % 55 % 60 % 36 % 27 % 39 % 39 % 33 % 45 % 40 % N Det er ikke hjemmeboende børn, der afholder statsligt immobile fra at foretage jobskifte. Alderssammensætningen synes at spille en vigtigere rolle, jf. tidligere slide. Andelen af højtuddannede med børn er højest blandt de, der skifter fra staten til amt eller kommune senere analyser viser, at denne gruppe forventer lavere arbejdstid Slide 23

24 2.6 Har antal år på arbejdsmarkedet betydning for sektorskift og immobilitet? År for afslutning af uddannelse Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Statsligt immobile Total % 6 % 8 % 5 % 5 % 12 % 8 % % 15 % 18 % 10 % 18 % 43 % 28 % % 56 % 44 % 35 % 52 % 36 % 42 % % 23 % 30 % 50 % 26 % 9 % 21 % N De statsligt immobile har været længere på arbejdsmarkedet end de, der foretager jobskifte. En mulig fortolkning er at disse medarbejdere efter en årrække på arbejdsmarkedet har fundet det rette job og derfor ikke skifter arbejde Det er også muligt, at jo længere man har været på arbejdsmarkedet, jo mindre er man indstillet på at skifte job Kommuner og amter leverer unge højtuddannede til de statslige arbejdspladser Derudover har de fem typer jobskiftere en meget ens sammensætning med hensyn til anciennitet på arbejdsmarkedet Slide 24

25 2.7 De immobile akademikere Flertallet af de immobile akademikere oplever, at der er gode karrieremuligheder og faglige udfordringer i deres job Over 50 pct. af de immobile har haft forskellige stillinger i organisationen og er steget i graderne Cirka 80 pct. af de immobile akademikere har varetaget forskellige jobfunktioner og oplever faglige udfordringer og udvikling på deres nuværende arbejdsplads 40 pct. af de immobile har én eller flere gange søgt job i eller uden for staten 24 pct. af de immobile har søgt job i det private, 19 pct. et andet job i staten og 11 pct. et job i amt eller kommune Cirka 30 pct. oplever, at der er karakteristika ved både det private og kommunerne, der gør, at de ikke søger disse job De immobile, der ikke har søgt job i det private, fremhæver hårdt arbejdspres og fokus på bundlinien som årsager De immobile, der ikke har søgt job i amt eller kommune fremhæver manglende akademisk miljø og utilstrækkelige karrieremuligheder Slide 25

26 2.8. Karrieregruppernes samlede profil --- Sammenligning af de højtuddannedes profiler på tværs af karrierevalg I det følgende analyseres forskelle i de højtuddannedes baggrunde Hver karrierevalg sammenlignes med de karrierevalg under ét Analyserne gennemføres ved hjælp af logistiske regressionsmodeller og sammenhænge angives i odds ratio Fortolkning af odds ratio: Odds ratio er et statistisk mål for styrken af sammenhængen mellem variable og er det hyppigst anvendte sammenhængsmål i forbindelse med logistisk regressionsanalyse. En odds ratio på fx 1,57 betyder, at for hver gang værdien på den pågældende faktor stiger med 1, stiger chancen for at respondenten har foretaget det pågældende skift 1,57 gange dvs. chancen stiger med 57 pct. En odds ratio på 0,7 betyder, at for hver gang værdien på den pågældende dimension stiger med 1, stiger chancen for at respondenten har foretaget dette skifte med 0,7 gange dvs. chancen reduceres med 30 pct. Slide 26

27 2.8. Karrieregruppernes samlede profil --- Sammenligning af de højtuddannedes profiler på tværs af karrierevalg De præsenterede modeller indeholder alle signifikante baggrundsvariable Modellerne er konstrueret ved at inddrage alle baggrundsvariable i første udgave af modellen, for derefter at ekskludere insignifikante variable trinvist (én efter én) Følgende baggrundsvariable er inkluderet i den initiale model og de endelige modeller er derfor kontrolleret for betydningen af disse variable: Køn, alder, uddannelse (herunder ph.d. uddannelse), stillingsniveau, hjemmeboende børn og antal år på arbejdsmarkedet I den første af modelpræsentationerne (slide 29) uddybes fortolkningen af tabellen. Denne uddybende fortolkning kan anvendes som læsevejledning til de øvrige tabeller baseret på logistisk regression Slide 27

28 2.8. Karrieregruppernes samlede profil --- Sammenligning af de højtuddannedes profiler på tværs af karrierevalg Analysemodel Køn Alder Uddannelse Ph.d. grad Stillingsniveau Karrierevalg Hjemmeboende børn Antal år på arbejdsmarkedet Denne model gennemføres for hvert af de seks karrierevalg. Karrierevalg er kodet som en binær variable, der sondrer det enkelte karrierevalg fra de fem øvrige. I analysen af stat til privat anvendes eksempelvis en afhængig variable, hvor stat til privat er tildelt værdien 1, mens alle øvrige respondenter er tildelt værdien 0 Slide 28

29 2.8 Stat til privat --- En sammenligning med de øvrige karrierevalg Jordbrugs- og veterinærvidenskab Officersuddannelse Køn (kvinde eller ej) Alder Odds ratio 1,85 0,41 0,72 0,94 N=2926, Nagelkerke R 2 = 6 % Chancen for at foretage sektorskiftet fra staten til det private er 85 pct. højere for de jordbrugs- og veterinæruddannede end for højtuddannede med en anden uddannelsesbaggrund Chancen for skiftet er 59 pct. mindre for officerer end for de øvrige højtuddannede Alle øvrige uddannelsesgrupper følger det samme mønster i forhold til skiftet fra staten til det private Chancen for at foretage sektorskiftet fra staten til det private er 28 pct. mindre for kvinder end for mænd. Chancen for at foretage et skifte fra staten til det private falder med 6 pct. for hvert år ældre, den højtuddannede er Disse resultater er kontrolleret for alle øvrige baggrundsvariable medtaget i undersøgelsen. Forskellen mellem mænd og kvinder kan således ikke henføres til eksempelvis kønsmæssige forskelle i stillingsniveau, da der er kontrolleret for effekten af denne variable. For en oversigt over de inkluderede baggrundsvariable se slide 28. Slide 29

30 2.8 Stat til privat --- Fokus: sammenhængen mellem alder og sektorskifte for kvinder For at undersøge en hypotese om forskel på ældre og yngre kvinders karrierevalg har vi suppleret analysen af sektorskiftet stat til privat med en særskilt analyse af kvinderne i surveyen I en model, hvor der er kontrolleret for alle øvrige baggrundsvariable (se slide 27) er der 58 % større chance for at kvinder under 45 år har skiftet fra staten til det private end for kvinder over 45 år Resultatet (at yngre kvinder er mere tilbøjelige til at foretage dette sektorskifte end de ældre kvinder) gælder uanset, hvor grænsen mellem unge og ældre kvinder sættes (i intervallet 30 til 50 år) og gælder også, når den ældste del af kvinderne (fx 50+ år) udelukkes fra analysen Det viser sig også, at det ikke har nogen betydning for dette karrierevalg om kvinderne har hjemmeboende børn eller ej Analysen viser at, den generelle sammenhæng mellem alder og skiftet fra stat til privat (se slide 29) også gælder for kvinderne i undersøgelsen Slide 30

31 2.8 Stat til amt eller kommune --- En sammenligning med de øvrige karrierevalg Ph.d. (Ph.d. eller ej) Sundhedsvidenskab Samfundsvidenskab Hjemmeboende børn < 15 (børn eller ej) Køn (kvinde eller ej) Odds ratio 5,09 2,19 1,88 1,69 1,72 N=2926, Nagelkerke R 2 = 9 % Højtuddannede med en samfunds- og sundhedsvidenskabelig uddannelse er mere tilbøjelige til at have en karrierevej, der leder til skiftet fra staten til amt eller kommune sammenlignet med de højtuddannede med anden uddannelsesbaggrund Mønsteret for alle øvrige uddannelsesgrupper er ens Tilbøjeligheden til dette karrierevalg er større, hvis den højtuddannede har en ph.d. grad Derudover er chancen for, at kvinderne og de, der har børn foretager dette karrierevalg højere sammenlignet med mænd og højtuddannede uden hjemmeboende børn Slide 31

32 2.8 Stat til amt eller kommune --- Fokus: sammenhængen mellem alder og sektorskifte for kvinder For at undersøge en hypotese om forskel på ældre og yngre kvinders karrierevalg har vi suppleret analysen af sektorskiftet stat til amt eller kommune med en særskilt analyse af kvinderne i surveyen I en model, hvor der er kontrolleret for alle øvrige baggrundsvariable (se slide 27) er der 73 pct. større chance for, at kvinder under 45 år har skiftet fra staten til amt eller kommune end for kvinder over 45 år Resultatet (at yngre kvinder er mere tilbøjelige til at foretage dette sektorskifte end de ældre kvinder) gælder uanset, hvor grænsen mellem unge og ældre kvinder sættes (i intervallet 30 til 50 år) og gælder også, når den ældste del af kvinderne (fx 50+ år) udelukkes fra analysen I denne analyse opfanger det at have hjemmeboende børn og det at være ung en del af den samme variation. Hvis begge disse variable indsættes i modellen samtidigt fremkommer ingen af variablene signifikante. Når én af disse to variable indsættes sammen med de øvrige signifikante baggrundsvariable er de hver især signifikante med nogenlunde samme påvirkningskraft Analysen viser, at de unge kvinder er mere tilbøjelige til at foretage skiftet fra stat til amt eller kommune end de ældre kvinder. Alder har ikke signifikant betydning for mændenes tilbøjelighed til at foretage dette sektorskifte Slide 32

33 2.8 Privat til stat --- En sammenligning med de øvrige karrierevalg Odds ratio Ingeniør uddannelse Arkitekt uddannelse Naturvidenskab Stilling (chef eller ej) Økonom uddannelse Humaniora Ph.d. (Ph.d. eller ej) Officers uddannelse 3,54 2,97 2,20 2,12 1,84 1,67 0,49 0,21 N=2926, Nagelkerke R 2 = 11 % Ingeniører, arkitekter, naturvidenskabsuddannede, økonomer og humanister er mere tilbøjelige til at have en karrierevej, der fører til skiftet fra det private til staten sammenlignet med de højtuddannede med andre uddannelser Chancen for at træffe dette karrierevalg er også større, hvis man har en chefstilling Modsat er chancen mindre for, at højtuddannede med en officersuddannelse og en ph.d.- grad træffer dette karrierevalg Slide 33

34 2.8 Amt eller kommune til stat --- En sammenligning med de øvrige karrierevalg Sundhedsvidenskab Arkitektuddannelse Humaniora Naturvidenskab Bibliotekaruddannelse Odds ratio 30,63 8,25 5,98 5,14 4,86 Samfundsvidenskab Økonomuddannelse Køn (kvinde eller ej) Antal år på arbejdsmarkedet Ph.d. (Ph.d. eller ej) Odds ratio 4,67 2,37 1,52 0,92 0,33 N=2926, Nagelkerke R 2 = 25 % Chancen for, at en medarbejder med en sundhedsvidenskabelig uddannelse har foretaget skiftet fra amt eller kommune til staten, er 30 gange så høj sammenlignet med højtuddannede med andre uddannelser Chancen for dette karrierevalg øges også, hvis den højtuddannede har en af følgende uddannelsesbaggrunde: arkitektuddannelse, humaniora, naturvidenskab, økonomi, samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, arkitekt og bibliotekar Det at være kvinde øger også chancen for at have en karrierevej, der fører til et skifte fra amt eller kommune til staten Modsat formindskes chancen for at være i denne gruppe, hvis medarbejderen har en ph.d. grad eller hvis man har været mange år på arbejdsmarkedet Slide 34

35 2.8 Internt statsligt mobile --- En sammenligning med de øvrige karrierevalg Odds ratio Ph.d. (Ph.d. eller ej) Jura Antal år på arbejdsmarkedet Naturvidenskab Jordbrug- og veterinæruddannelse Ingeniøruddannelse Sundhedsvidenskab 3,25 2,19 0,96 0,55 0,49 0,47 0,27 N=2926, Nagelkerke R 2 = 8 % For ph.d.er er chancen for at vælge en karriere internt i staten godt 3 gange så stor som for de højtuddannede uden en ph.d. grad Chancen for at foretage dette karrierevalg er cirka dobbelt så stor for juristerne som for højtuddannede med en anden uddannelse Modsat er højtuddannede med naturvidenskabelige, jordbrugs- og veterinærvidenskabelige, ingeniør uddannelser omkring 50 pct. mindre tilbøjelige til at foretage dette karrierevalg De med en sundhedsvidenskabelig uddannelse er 73 pct. mindre tilbøjelige til at gøre karriere internt i staten i forhold til et af de øvrige karrierevalg For hvert år en højtuddannet har været på arbejdsmarkedet reduceres chancen for at foretage et jobskifte internt i staten med 4 pct. Slide 35

36 2.8 Statsligt immobile --- En sammenligning med de øvrige karrierevalg Officers uddannelse Antal år på arbejdsmarkedet Alder Etatsuddannelse Samfundsvidenskab Arkitektuddannelse Sundhedsvidenskab Odds ratio 17,49 5,35 1,08 1,03 0,54 0,17 0,16 N=2926, Nagelkerke R 2 = 35 % Denne analyse svarer på, hvad der adskiller de statsligt immobile fra de øvrige højtuddannede, der har foretaget et af de 5 jobskift Officererne er 17 gange mere tilbøjelige til at forblive i den samme organisation i staten (forsvaret) som højtuddannede, der har taget en anden uddannelse Også de etatsuddannede er mere tilbøjelige til at blive i den samme organisation i staten Hver gang en højtuddannet statslig medarbejder har været ét år mere på arbejdsmarkedet, stiger chancen for immobilitet med 8 pct. Effekten forstærkes af, at også alder trækker i samme retning Chancen for immobilitet er mindre blandt de samfundsvidenskabs-, arkitekt og sundhedsvidenskabsuddannede end for de øvrige uddannelsesgrupper Slide 36

37 2.9 En sammenligning af karrierevalgene --- Opsamling af udvalgte faktorer Stat til privat Stat til amt eller kommune Privat til stat Amt eller kommune til stat Internt statsligt mobile Statsligt immobile Alder 0,94 1,03 0,92 0,96 1,08 Køn 0,72 1,72 1,52 Ph.d. 1,88 0,49 0,33 3,25 Antal år på arbejdsmarkedet Hjemmeboende børn 1,69 Chef 2,13 N=2926 Tabellen angiver odds ratio for multivariate sammenhænge mellem flere baggrundsvariable og hvert af de 6 karrierevalg. Analysen analyserer forskelle mellem det enkelte karreierevalg og de øvrige karrierevalg under ét (se forklaring slide 26-28). Alle signifikante sammenhænge for de udvalgte 6 uafhængige variable er angivet. Analyserne er gennemført med kontrol for uddannelsesbaggrund. For fortolkning af odds ratio se slide 26 Slide 37

38 2.9 En sammenligning af karrierevalgene --- Tværgående analyse af udvalgte faktorer Chancen for at skifte fra staten til det private er højere for de unge, mens de ældre er mere tilbøjelige til at være statsligt immobile Kvinderne er mere tilbøjelige til at skifte mellem stat og amt/kommune, mens mændene er mere tilbøjelige til at skifte fra staten til det private Ph.d.er er mere tilbøjelige til at vælge karriere internt i staten og til at skifte fra stat til amt eller kommune end højtuddannede uden en ph.d. grad. Modsat er ph.d.ere mindre tilbøjelige til at skifte fra andre sektorer til staten Højtuddannede med hjemmeboende børn er tilbøjelige til at skifte fra staten til amt eller kommune Cheferne i undersøgelsespopulationen er dobbelt så tilbøjelige som de menige medarbejdere til at skifte fra det private til staten Immobilitet stiger med alder og antal år på arbejdsmarkedet Modsat er chancen for en karriere internt i staten og for et jobskifte fra staten til det private højere jo kortere tid den højtuddannede har været på arbejdsmarkedet Slide 38

39 2.9 En sammenligning af karrierevalgene --- Opsamling: køns betydning for karrierevalg Ligheder mellem kønnene: Mænd er ikke mere mobile end kvinder: chancen for jobmobilitet er lige stor for mænd og kvinder Chancen for at foretage en karriere internt i staten er også lige stor for mænd og kvinder Chancen for at skifte fra det private til staten er lige høj for mænd og kvinder Forskelle mellem kønnene: Chancen for at foretage sektor skift mellem staten og amt eller kommune er højere for kvinder end for mænd Chancen for at skifte fra staten til det private er højere for mænd end for kvinder Slide 39

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning Ref. KAB/- 28.02.2017 I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ref. MBH- 29.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte

LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte Januar 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1. INDLEDNING Epinion har i samarbejde med Undervisningsministeriet

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N www.forskningsanalyse.dk www.cfa.au.dk cfa@cfa.au.dk

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Økonometri 1. Kvalitative variabler. Kvalitative variabler. Dagens program. Kvalitative variable 8. marts 2006

Økonometri 1. Kvalitative variabler. Kvalitative variabler. Dagens program. Kvalitative variable 8. marts 2006 Dagens program Økonometri 1 Kvalitative variable 8. marts 2006 Kvalitative variabler som forklarende variabler i en lineær regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.1-7.4) Kvalitative variabler generelt Dummy

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere