Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr."

Transkript

1 Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1

2 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. maj Niels Næsselund Regnskab 2007 for Midttrafik Resumé Regnskabet for Midttrafik for 2007 udviser en samlet budgetoverskridelse på ca. 30,6 mio. kroner i Hovedårsagen til budgetafvigelsen ligger i markante mindreindtægter på busdriften som delvist opvejes af mindreudgifter indenfor samme område. På de øvrige forretningsområder er der tale om mindreforbrug på privatbanerne og på handicapkørslen, ligesom der er et mindreforbrug på selve Trafikselskabets budget. Regnskabsresultatet giver anledning til korrektioner af de afregnede aconto bestillerbidrag, ligesom det giver anledning til en revurdering af budgettet for Forslag til et revideret budget for 2008 behandles under et andet dagsordenspunkt på bestyrelsesmødet. Regnskabsresultatet er i løbet af april 2008 gennemgået med bestillerne, herunder specielt fordelingen af indtægterne. På den baggrund er der foretaget mindre omposteringer ud fra en faglig velbegrundet vurdering. Foreløbigt regnskab 2007 for Midttrafik Regnskabet er udarbejdet på baggrund af registreringerne i økonomisystemet pr. marts Det betyder blandt andet, at eventuelle senere indberetninger og justeringer, ikke er indarbejdet i tabeloversigterne. Det skal dog bemærkes, at fordelingen af indtægterne er justeret marginal på baggrund af møderækken med bestillerne i april Nærværende notat er en mere teknisk gennemgang af regnskabsresultatet, idet der sideløbende er udarbejdet en aktivitetsredegørelse, hvor aktiviteterne og indsatsområderne i Midttrafiks første driftsår er belyst. Det skal desuden bemærkes, at der sideløbende med denne regnskabsredegørelse også udarbejdes et mere teknisk regnskab i henhold til de gældende regler på området. Dette regnskab udarbejdes for indeværende i samarbejde med Midttrafiks revision, og forventes at foreligge ultimo juni Det overordnede regnskabsresultat for Midttrafik for 2007 er i hovedtal gengivet nedenfor. Den overordnede gennemgang tager udgangspunkt i resultatet af driften eksklusiv bidragene fra kommunerne og regionen. Bestillerbidragene og effekten af regnskabsresultatet for den enkelte bestiller er gennemgået i de enkelte afsnit vedrørende forretningsområderne og Trafikselskabet. Overordnet er resultatet ikke ændret i forhold til det foreløbige regnskab, som blev drøftet på bestyrelsesmødet 4. april Der er kun foretaget mindre justeringer bestillerne imellem.

3 Regnskab 2007 på hovedområder (mio. kr.) Busdrift Budget Regnskab Afvigelse Udgifter 1.120, ,1-31,5 Indtægter * -702,3-619,3 83,0 Netto 418,3 469,8 51,5 Privatbaner Handicapkørsel Udgifter 46,0 41,6-4,4 Indtægter -16,0-14,5 1,5 Netto 30,0 27,1-2,9 Udgifter ** 59,3 44,7-14,6 Indtægter -8,0-5,1 2,9 Netto 51,3 39,6-11,7 Trafikselskabet Udgifter ** 123,0 120,9-2,1 Indtægter *** -8,4-12,6-4,2 Netto 114,6 108,3-6,3 * Incl. nettoeffekten af bus- og togsamarbjdet ** Der er budgetmæssigt overført 13,0 mio. kr. fra administration af handicapkørel (løn og IT) til Trafikselskabet, idet forbrug og budget rettelig henhører under Trafikselskabet, jf. også det tidligere vedtagne budget for *** Indtægterne hidrører fra kontrolafgifter og tilskud til forskellige sekretariater. + = merudgift for bestilleren Samlet set er der tale om en netto budgetafvigelse på busdriften på ca. 51,5 mio. kr. Der er tale om mindreudgifter på i alt ca. 31,5 mio. kr. og om en mindreindtægt på netto i alt ca. 83,0 mio. kr. inkl. nettoeffekten af bus- og togsamarbejdet. Vedrørende privatbanerne (Odder- og Lemvigbanen) kan det konstateres, at der tale om mindreudgifter på ca. 4,4 mio. kr. og mindreindtægter på knap 2 mio. kr. Netto i alt bliver resultatet ca. 2,9 mio. kr. bedre end forventet. Det skal hertil bemærkes, at Midttrafik i samarbejde med Region Midtjylland er ved at gennemgå de enkelte poster i regnskabet mere detaljeret. Herudover er der et netto mindreforbrug vedrørende handicapkørslen på ca. 11,7 mio. kr. Resultatet for Trafikselskabet (administration m.v.) udviser et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. Det samlede nettoresultat for Midttrafik udviser en manko på 30,6 mio. kr. fordelt med mindreudgifter på i alt ca. 52,6 mio. kr. og mindreindtægter på ca. 83,2 mio. kr. De budgetterede og realiserede udgifter og indtægter for Midttrafik som helhed er vist i bilag 1 til denne redegørelse. 2

4 Bemærkninger til de enkelte forretningsområder Busdrift Udgangspunktet for resultatet på busdriften er de registrerede udgifter og indtægter, sat i forhold til de af bestillerne indmeldte budgetter på området. De samlede udgifter var budgetteret til 1.120,6 mio. kr. mens indtægterne var budgetteret til 702,3 mio. kr. Dette budget blev endeligt vedtaget i september 2006, efter budgettet af tre gange havde været sendt til høring ved bestillerne hhv. de afgivende myndigheder, og justeret på baggrund af eventuelle bemærkninger fra høringsrunden. Det må konstateres, at budgetterne specielt indtægtsbudgetterne har været behæftet med større fejl og usikkerhedsmomenter. På den ene side har der været tale om direkte forkerte indberetninger, og på den anden side har der været tale om en for optimistisk fremskrivning af indtægterne. Konkret kan det konstateres, at budgettet for indtægterne vedr. Favrskov kommune fejlagtigt er angivet til ca. 6 mio. kr. mens de allerede ved budgetlægningen maksimalt burde have været på et niveau svarende til ca. ½ mio. kr., idet kørslen på lokalruterne her er gratis. Dette forhold gælder i mindre grad også for andre bestilleres indmeldinger. Midttrafik har flere gange og senest 8. januar 2008, anmodet bestillerne om indberetninger af indtægter der ligger ved kommunerne, men som bør overføres til Midttrafik i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Flere bestillere/kommuner har på den baggrund indmeldt indtægterne, men det må konstateres, at der efterfølgende er identificeret i alt ca. 7 mio. kr. som rettelig burde være med som indtægter i Midttrafiks regnskab, men som ikke er indregnet i ovenstående regnskab. Det drejer sig primært om indtægter i forbindelse med skolekørsel, hvor kommunen selv udsteder skolekortene, og har bogført indtægterne som et internt mellemværende mellem den tekniske forvaltning og skoleforvaltningen, uden om Midttrafiks regnskab. I forbindelse med indmeldingen af budgetter fra de afgivende myndigheder, oplyste Århus Kommune en indtægt på ca. 17 mio. kr. som tilskud til pensionistkort. Indtægter stammede fra et mellemværende mellem Århus Sporveje og Socialforvaltningen i kommunen. Denne indtægt er forblevet i Århus Kommune, hvilket gør, at indtægtsbudgettet i Midttrafik burde nedjusteres med de 17 mio. kr. Resultatet af ovenstående er, at der samlet set er tale om manglende indtægter på ca. 30 mio. kroner (ud af de i alt ca. 83 mio. kr.), som alene skyldes fejl i budgetindberetninger og/eller manglende afregning med Midttrafik. Den resterende manko på ca. 53 mio. kroner kan forklares ved en for optimistisk fremskrivning af indtægtssiden fra 2005 til 2006 prisniveau, samt fremskrivningen fra 2006 til budget 2007 prisniveau. Udgangspunktet for budgettet for Midttrafik for 2007 var generelt regnskabet for Disse regnskabsresultater er generelt fremskrevet med ca. 3 % pr. år fra 2005 til 2007, svarende til en ren fremskrivning på ca. 49 mio. kr. Ud fra de historiske data, samt ud fra den faktiske udvikling i 2006 og 2007 kan det konstateres at indtægterne i overvejende grad har været uændret målt i løbende priser. Det har den effekt, at hele den forventede merindtægt som for en stor dels vedkommende er begrundet i takststigninger er mere end spist op af en nedgang i antallet af passagerer. Den generelle optimistiske og fejlskønnede budgetfremskrivning af indtægterne dokumenteres også i den revisionsanalyse, Midttrafik har bedt revisionen om at udarbejde, og som nu foreligger som et udkast til en delanalyse. 3

5 Revisionsanalysen blev iværksat af Midttrafik forud for regnskabsaflæggelsen, og omfatter stikprøver på budgetgrundlaget og regnskabsudviklingen for 5 kommuner og 2 tidligere amter, hvorved størsteparten af Midttrafiks område skulle være dækket ind. Revisionsanalysens hovedkonklusioner er i hovedtræk følgende : Indtægterne er generelt vurderet for højt, fremskrivningen kan ikke genfindes i virkeligheden De indmeldte regnskabstal er generelt behæftet med nogen usikkerhed Indmeldingerne af budgetterne er uensartede, og i visse tilfælde nettoopgørelser Den sammenfattende konklusion er, at det forekommer sandsynligt, at det udarbejdede budget for 2007 ikke har haft en tilstrækkelig kvalitet til at kunne fungere som et effektivt styringsgrundlag for regnskabsopfølgningen for Den manglende datakvalitet i vores (KPMG s) stikprøve gør det ikke muligt at kvantificere usikkerheden eller dens effekt på de enkelte poster. Tendensen med faldende passagerindtægter er generel for alle trafikselskaber. Det skal bemærkes, at Århus Kommune ved regnskabsafslutningen fandt frem til, at der i kommunens eget budget var uforbrugte midler på ca. 36,5 mio. kr. til den kollektive trafik. Dele af disse midler kan henføres til udgifter afholdt af Midttrafik, som dog direkte skal udkonteres til Århus Kommune f.eks. i forbindelse med anskaffelse af PDA ere, beklædning til buskontrollørerne og andre særskilte udgifter. Dog resterer der ca. 28 mio. kr. som i Midttrafiks regnskab indgår som et ekstraordinært acontobeløb i forbindelse med bestillerbidragene. Det er vanskeligt at vurdere, om de ekstra midler i Århus Kommunes budget skyldes fejl i overdragelsen af budgetandele til Midttrafik, eller andre forhold. Uagtet dette ville det have været formålstjenligt at have haft kendskab til denne budgetbuffer tidligere på året. På udgiftssiden er der tale om mindreudgifter, som dels skyldes udbud af ruter, hvor det har været muligt at opnå besparelser af en vis størrelse, dels at der i løbet af foråret har været foretaget nettoposteringer i forbindelse med afregning af busruterne. Sidstnævnte har den effekt, at udgifterne er lavere end antaget og at det samme gør sig gældende for indtægterne. Netto har det dog ingen effekt. Bus- og togsamarbejdet har været vanskeligt at vurdere i De afgivende myndigheder har for størstedelens vedkommende indrapporteret et nettobeløb, og det har ikke været muligt før ultimo 2007 at foretage en samlet opgørelse over udgifterne og indtægterne ved dette samarbejde. Ved regnskabsopgørelsen konstateredes en netto merindtægter på ca. 28 mio. kr., som indgår i det samlede regnskabsresultat for busdriften for Heri er indregnet den efterregulering fra tidligere år, som skyldes en fejlberegning fra en konsulentvirksomhed. Fra og med budget 2008 indarbejdes brutto udgifterne og brutto indtægterne i Midttrafiks samlede budget, hvorved der fås et bedre og mere effektivt styringsinstrument. Det skal bemærkes, at Busselskabet Århus Sporveje udarbejder et selvstændigt regnskab for 2007, som vil blive indarbejdet i det endelige regnskab for Midttrafik. Nærværende regnskab omfatter kun de midler og budgetter, der direkte vedrører Midttrafik. De budgetterede og realiserede udgifter og indtægter vedrørende busdriften er opgjort pr. bestiller - gengivet i bilag 2 til nærværende redegørelse. Privatbanerne Budgettet for privatbanerne har været genstand for en del justeringer i løbet af 2007, herunder opretning af fejl og en omfordeling mellem indtægter og regionens bidrag. I forhold til det oprindelige budget, er der mindreudgifter på ca. 4,4 mio. kr. mens der er mindreindtægter på ca. 1,5 mio. kr. 4

6 Regnskaberne for de to privatbaner foreligger nu, og Midttrafik er i samarbejde med Region Midtjylland i gang med at foretage en nærmere analyse af regnskaberne, herunder også en specifikation af de enkelte udgifts- og indtægtsposter. I bilag 3 er der vist en oversigt over budget og regnskab for privatbanerne. Handicapkørsel På handicapområdet er der tale om reducerede udgifter i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes at omkostningerne har været overvurderet. Kørselsomfanget har i 2007 været mindre end det var forudsat i budgetterne for I bilag 4 gengives de budgetterede og realiserede udgifter og indtægter på området, fordelt på bestillere. Trafikselskabet Trafikselskabet er det budgetområde, hvor Midttrafik har absolut størst indflydelse på udviklingen i udgifterne. Baggrunden for mindreforbruget i Trafikselskabet er, at der har været udvist stor tilbageholdenhed med hensyn til at besætte ledige stillinger, ligesom der er foretaget en opbremsning på en række andre initiativer, indtil der var etableret en mere sikker økonomistyring. Bestyrelsen principbesluttede i december 2007, at et eventuelt mindreforbrug indenfor dette område kan anvendes til en lang række initiativer, der nu er sat i gang for Initiativerne omfatter i hovedtræk følgende : Konsulentanalyse af pendlingsstrømme til brug for en målretning af det regionale rutenet samt grundlag for de kommunale trafikplaner Chaufførportal og chauffør imagekampagne jf. bestyrelsens tidligere beslutning om at udvikle fælles rekrutteringsportal og en fælles imagekampagne Moderniseringsprogram for salgsstederne, herunder bl.a. anvendelse af Midttrafiks logoer, brochureholdere m.v. Gennemførelse af etablering af web-butikken. Projektet er tidligere godkendt af bestyrelsen, men er blevet forsinket. I lyset af de seneste episoder med vold mod buschauffører og kontrollører, igangsættes en række kampagner som tidsmæssigt vil strække sig ind i 2008, og derved også først belaste økonomien til næste år. Det drejer sig om 4,5 mio. kr., som Bestyrelsen på sit møde 4. april 2008 godkendte at overføre til Fordelingen af nettoudgifterne på de enkelte bestillere er gengivet i bilag 5. Effekten af regnskabsresultatet for bestillerne Regnskabsresultatet giver anledning til en række forskellige korrektioner i de bidrag, kommunerne og Regionen har indbetalt til Midttrafik. Den samlede regulering af bestillerbidragene på baggrund af regnskabsresultatet for 2007 er gengivet i tabellen på næste side. I bilagene 6 til og med bilag 9 er der vist hvor stor en efterregulering hvert enkelt af Midttrafiks resultatområder, regnskabet giver anledning til. 5

7 Regulering af bestillerbidrag i h.t. regnskab 2007 Nettoresultat af driften Budget for bestillerbidrag Regnskab for bestillerbidrag Afvigelse i bestillerbidrag Samlet regulering Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt Første talsøjle viser afvigelserne mellem det samlede budget og regnskabet, og er derved alt andet lige det beløb, bestillernes bidrag skal reguleres med. Et negativt fortegn betyder, at der er underskud, hvilket vil sige, at der skal ske en efterbetaling til Midttrafik. I de følgende søjler vises budgettet, regnskabet og afvigelsen i de faktiske indbetalinger fra bestillerne til Midttrafik. Differencen her skal lægges til regnskabsafvigelse i første talsøjle, hvorved den samlede efterregulering vises i sidste talsøjle. I forbindelse med afslutningen af regnskabet har bestyrelsen tidligere stillet sig velvillig overfor et forslag fra administrationen om at overføre 4,5 mio. kr. fra 2007 til Denne overførsel er teknisk indarbejdet i forslaget til et justeret budget for 2008, således at nærværende redegørelse talmæssigt kun forholder sig til det faktiske regnskab for Specielt vedrørende busudgifterne skal bemærkes, at der endnu ikke er foretaget endelige afregninger for alle vognmænd. Dette kan betyde yderligere justeringer, som først kan foretages i Specielt må der forventes merudgifter for Randers og Lemvig kommuner i 2008 på ca. 2 mio. kr. Midttrafik er ved at undersøge sagen nærmere. For en god ordens skyld skal det nævnes, at den omtalte manglende afregning skyldes manglende oplysninger fra de berørte vognmænd, og ikke forhold der kan tilskrives Midttrafik. Det videre forløb Regnskabet for 2007 er ved at blive udarbejdet teknisk efter de gældende regler på området. Grundet problemer omkring etablering af en åbningsbalance, jf. tidligere orientering til bestyrelsen, kan der tidligst forventes at foreligge et revisionspåtegnet regnskab i juni måned. Bestyrelsen anmodes derfor om at godkende nærværende regnskab for 2007, med forbehold for revisionspåtegningen, som bliver tilsendt bestyrelsen så snart den foreligger. 6

8 Bilag 1 Midttrafik i alt Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Budget Regnskab Regnskab minus budget Budget Regnskab Regnskab minus budget Regnskab minus budget Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

9 Bilag 2 Busdrift Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Budget Regnskab Regnskab minus budget Budget Regnskab Regnskab minus budget Regnskab minus budget Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

10 Bilag 3 Privatbaner Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Budget Regnskab Regnskab minus budget Budget Regnskab Regnskab minus budget Regnskab minus budget Regionen i alt I alt

11 Bilag 4 Handicapkørsel Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Budget Regnskab Regnskab minus budget Budget Regnskab Regnskab minus budget Regnskab minus budget Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

12 Bilag 5 Trafikselskabet, nettoudgifter Budget Regnskab Regnskab minus budget Regnskab minus budget Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

13 Bilag 6 Busdrift, bestillerbidrag Budget Regnskab Regnskab minus budget Regulering 07 Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

14 Bilag 7 Privatbaner, bestillerbidrag Budget Regnskab Regnskab minus budget Regulering I alt

15 Bilag 8 Handicapkørsel, bestillerbidrag Budget Regnskab Regnskab minus budget Regulering 07 Regionen 0 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

16 Bilag 9 Trafikselskabet, bestillerbidrag Budget Regnskab Regnskab minus budget Regulering 07 Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

17 Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2

18 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. maj Niels Næsselund Justeret budget for 2008 Som en udløber af regnskabsresultatet har det været nødvendigt at gennemgå forudsætningerne bag budgettet for 2008 og overslagsårene 2009 til Selve regnskabsresultatet med en samlet manko på knap 31 mio. kr. for Midttrafik som helhed, betyder markante efterreguleringer i bidragene fra bestillerne. Dette forhold kan kun indarbejdes i budgetterne for 2008, da regnskabet for 2007 er afsluttet. Desuden betyder den konstaterede fejlbudgettering i 2007, at styringsgrundlaget i 2008 ligeledes er behæftet med store fejl. Det er derfor absolut nødvendigt at budgetterne for 2008 og efterfølgende år baseres på et realistisk og gennemskueligt grundlag. Som det konkluderes i den foreløbige analyse fra revisionsfirmaet, giver det ikke megen mening at foretage yderligere analyser af budgetgrundlaget for Dette skyldes dels en usystematisk indmelding af budgetterne fra de enkelte kommuner og regionen, dels at de bagvedliggende data og den personkreds der har været involveret i processerne, ikke i fornødent omfang er til rådighed mere. Udgangspunktet for en justering af budgettet for 2008 samt for de efterfølgende år, vil således være regnskabet for Konkrete justeringer Det oprindelige budget for 2008 foreslås justeret på såvel udgiftssiden som indtægtssiden på området der dækker busdriften. På de øvrige forretningsområder, privatbanerne, handicapkørslen samt selve Trafikselskabet, er der ikke samme behov for korrektioner. Privatbanernes budget for 2008 blev allerede i det oprindelige budget 2008 justeret i samarbejde med Region Midtjylland, og danner fortsat udgangspunkt for styringen i Budgettet for handicapkørslen blev ligeledes i det oprindelige budget for 2008 justeret på baggrund af det forventede regnskab for Dette betød, at såvel udgifterne som indtægterne blev nedjusteret i det oprindelige budget. Budgettet for Trafikselskabet er som udgangspunkt fastholdt uændret i forhold til det oprindelige budget for 2008, dog med det ændring, at der her er tillagt 4,5 mio. kr. som, i henhold til regnskabsnotatet søges overført fra 2007 til Der henvises til dagsordenspunktet vedr. regnskabsredegørelsen for Justeringerne er således primært koncentreret om busdriften, og er gennemgået nedenfor. Busdrift udgifter Regnskabsresultatet for 2007 giver ikke umiddelbart anledning til justeringer af det oprindelige budget for Der er dog to andre forhold, som bør indarbejdes i budgettet.

19 For det første forventes der nu på baggrund af udmeldingerne fra Danske Regioner en noget større regulering af vognmandskontrakterne. I det oprindelige budget for 2008 var det forudsat, at kontraktudgifterne ville stige med 2,2 %. Danske Regioner har efterfølgende opjusteret denne fremskrivningsprocent til 4,7 %, hvorved de samlede udgifter til busdriften forventes at stige med et tilsvarende beløb. Bestyrelsen har tidligere godkendt, at administrationen foretager en justering af det oprindelige budget på denne baggrund. For det andet er der stadig usikkerhed omkring bortfald af fritagelse af betaling af dieselafgift. Siden ultimo 2007 har der været arbejdet med et lovforslag, som har til hensigt at annullere denne fritagelse. Dette får umiddelbar effekt for Midttrafiks vognmænd, hvorved merudgiften i sidste ende udmøntes til bestillerne. De enkelte bestillere kompenseres helt eller delvist for denne lovændring jf. principperne bag DUT, men set fra Midttrafiks side er der tale om en ren merudgift. I det oprindelige budget var det forudsat, at lovændringen, og derved merudgiften, ville have fuld effekt i hele Loven er p.t. ikke vedtaget, hvorfor der under ingen omstændigheder fortsat skal regnes med en helårseffekt i Hvorvidt loven kan indføres med virkning for 3 5 måneder i 2008 er usikkert. Midttrafiks administration har dog i det justerede budgetforslag valgt at forudsætte, at loven vil få effekt i det sidste kvartal i 2008 (og fuld effekt fra og med 2009 og fremefter). Justeringerne fordelt på bestillere vedr. udgifter til busdriften er vist nedenfor. Busudgifter justeret budget for 2008 Regnskab Budget oprindeligt Justeringer Nyt budget for 2008 Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

20 Busdrift indtægter Justeringen der foreslås gennemført i indtægtsbudgettet for busdriften i 2008 beror på flere elementer. For det første foreslås, at indtægterne som udgangspunkt nedjusteres til det konstaterede niveau i Heri ligger, at den, i det oprindelige budget, indregnede forventede stigning i indtægterne som følge af en opjustering af taksterne, nulstilles. Erfaringerne fra de seneste år inkl tyder på at prisstigninger alt andet lige ikke slår igennem som merindtægter. Herudover foreslås det at der foretages en generel nedjustering i kørselsindtægterne på ca. 1 % i forhold til regnskabet for Baggrunden herfor er blandt andet, at der fortsat må forventes et fald i antallet af passagerer, således som det generelt har været situationen på landsplan. Samlet set betyder dette, at indtægtsbudgettet nedjusteres med i alt ca. 95 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Den samlede effekt er vist nedenfor. Busindtægter justeret budget for 2008 Regnskab Budget oprindeligt Justeringer Nyt budget for 2008 Regionen Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus I alt

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere