Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested"

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ung i Rudersdal, Ungecentret, Biblioteksalléen Udvalgsmødet indledes med rundvisning hos Ung i Rudersdal, derefter Rudersdal Museer og til sidst Nærum Bibliotek og Arkivet. Mødet afholdes efterfølgende i mødelokalet her Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen: Som opfølgning på RudersdalMødet i maj præsenterer tre borgergrupper deres oplæg Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L), Camilla Barner- Christensen (V), Anne Anbo (V), Claus Larsen (C), Kristine Thrane (A), Mona Madsen (L) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Rudersdal Bibliotekerne - Danskernes Digitale Bibliotek - Statusorientering 5 3 Rudersdal Bibliotekerne - Nyt Fælleskommunalt bibliotekssystem - Statusorientering 7 4 Rudersdal Museer - Regnskab for 2013 samt beretning. 9 5 Birkerød Svømmehal - Fjernelse af miljøfarlige stoffer i bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling 11 6 Implementering af handleplanen for idrætsanalysen - Statusorientering for "Idræt i forandring" 13 7 Rudersdal Musikskole - Status for tilmelding og venteliste 2014/ /17

3 Bilagsoversigt Punkt nr. 4. Rudersdal Museer - Regnskab for 2013 samt beretning. 1. Årsregnskab for Rudersdal Museer. (131025/14) 2. Årsberetning for Rudersdal Museer. (128654/14) 6. Implementering af handleplanen for idrætsanalysen - Statusorientering for "Idræt i forandring" 1. Statusnotat om "Idræt i forandring - faciliteter for fremtiden" (131222/14) 2. Projektbeskrivelse vedr. strategi for aktivitetsoaser (131239/14) 3. Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune - oplæg fra Syddansk Universitet (131314/14) 3/17

4 1 Meddelelser KFU Sagsnr. Resumé Birgit Hoé Knudsen oplyste at Rudersdal Kommune sammen med Furesø Kommuner er valgt som værtskommuner for en national cykelkonference, som holdes 18. og 19. maj Vejdirektoratets begrundelse for valg af Rudersdal Kommune og Furesø Kommune er bl.a.: Furesø og Rudersdal har i de senere år arbejdet på at få flere til at cykle og har haft mange aktiviteter rettet mod borgerne. Der er lavet spændende projekter for børn, kobling af kultur og cykling, ny supercykel- P ved stationer, supercykelstier, MTB-ruter, rekreativ cykling i naturen og meget mere. Mange spændende udfordringer ligger i de to kommuner både som forstads/oplandskommune til Storkøbenhavn, har et rimeligt kuperet terræn, flere mindre bysamfund og landlige omgivelser som skal bindes sammen med byerne. På Daniel E. Hansens forespørgsel tilkendegav Kultur og Fritidsudvalget interesse for en eventuel studietur i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget. Studieturen skal bl.a. have fokus på frivillighed. 4/17

5 2 Rudersdal Bibliotekerne - Danskernes Digitale Bibliotek - Statusorientering KFU Sagsnr. 13/21832 Resumé Kulturministeriet og KL indgik i februar 2012 en aftale om etablering af Danskernes Digitale Bibliotek som et fællesskab mellem kommunerne og staten. Kultur- og Fritidsudvalget blev den og den orienteret om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), der bl.a. består af en fælles infrastruktur, et indkøbssamarbejde og en organisatorisk ramme for et forpligtende samarbejde, mens den enkelte kommune selv træffer beslutning om tilslutning. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering om status. Sagsfremstilling Den indgik Kulturministeriet og KL en aftale om etablering af danskernes Digitale Bibliotek (DDB) som et fælleskab mellem kommunerne og staten. DDB består i store træk af en fælles infrastruktur i open source, der bl.a. skaber sammenhæng til Nyt Fælleskommunalt Bibliotekssystem (FBS), brugergrænseflader, webservices og data, et indkøbssamarbejde og hjemmeside samt en organisatorisk ramme for et forpligtende samarbejde. DDB vil fungere som supplement til det lokale fysiske bibliotek. DDB skal styrke bibliotekernes muligheder for at håndtere og formidle de elektroniske medier de kommende år. Det er et fælles udviklingsinitiativ, som også skal koordinere licensindkøb af digitale resurser, afklare copyrightproblemer og andre komplicerede opgaver, der med fordel kan løses i et nationalt fællesskab. Med DDB kan borgeren søge efter både fysiske og digitale materialer, lokalt såvel som nationalt i en konstruktion, hvor det lokale folkebibliotek og dets digitale tilbud også i fremtiden vil være en primær indgang for borgerne. Bibliotekernes resurser bliver med DDB tilgængelige på alle platforme. De kan anvendes i sammenhænge, vi ikke før har set, som supplement til bibliotekernes hjemmesider, som også får et fælles afsæt, på tværs af kommunegrænser. Rudersdal Bibliotekerne er tilsluttet alle tre DDB-pakker - DDB basispakken, der rummer den fælles infrastruktur, brugergrænseflader, webservices og data m.m. 5/17

6 - DDB Indkøbssamarbejdet står for forhandlinger og kontrakter med leverandører vedr. digitale resurser og lign. på bibliotekernes vegne. Rudersdal bibliotekerne er repræsenteret i arbejdsgruppen, der løser disse opgaver. - DDB Hjemmesiden. Rudersdal Bibliotekerne går i luften med den nye hjemmeside i løbet af november Landets biblioteker skulle tilmelde sig senest DDB blev en realitet primo Alle 98 kommuner er med i basispakken og indkøbssamarbejdet, og 75 kommuner er med i DDB Hjemmesiden. Det giver gode muligheder for det fremtidige samarbejde og udvikling i DDB. I den politiske aftale mellem KL og staten er fastlagt en organisering med bred repræsentation af kommunerne til styring og drift af DDB. Samarbejdet omfatter en styregruppe, en koordinationsgruppe og et sekretariat. Sekretariatet er organisatorisk forankret i Kulturstyrelsen. Der afholdes bl.a. årlige idéudviklingsdage, hvor kommunerne kan komme med ideer til, hvordan de digitale bibliotekstilbud synliggøres og styrkes. Danskernes Digitale Bibliotek er et stort nationalt innovationsprojekt. DDB har en stærk vision om via samarbejde at skabe en fleksibel og effektiv platform til formidling af digitale materialer og stort potentiale til at sikre borgerne adgang til et udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold. Økonomi Der foreligger aftaler for rammer, vilkår og økonomiske konsekvenser for deltagelse i DDB. Oplysningerne er tilgængelige på I 2014 er prisen 3,74 kr. pr. indbygger for DDB Basis-hjemmesidepakken. I 2015 vil prisen være 3,11 kr. pr. indbygger. Prisfaldet skyldes, at der i mellemtiden er opnået tilslutning til DDB fra alle 98 kommuner. Det er tidligere aftalt, at udgiften til DDB rummes inden for bibliotekets budgetramme. Bibliotekschef Marianne Aastrup deltager i sagens behandling. Indstilling Direktionen foreslår, at statusorienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 6/17

7 3 Rudersdal Bibliotekerne - Nyt Fælleskommunalt bibliotekssystem - Statusorientering KFU Sagsnr. 12/28237 Resumé Kultur- og Fritidsudvalget blev den og den orienteret om, at 88 kommuner, herunder Rudersdal samarbejder med KOMBIT (kommunernes ITfællesskab) om et fælleskommunalt udbud og udvikling af et nyt fælles bibliotekssystem målrettet skole- og folkebiblioteker. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering om status. Sagsfremstilling KOMBIT gik i foråret 2013 i EU-udbud med et fælles kommunalt bibliotekssystem (FBS), en moderne og tidssvarende biblioteksløsning. Det er planen, at alle 88 kommuner tager Fælles Bibliotekssystem i brug i løbet af 2015 og Initiativet støttes af Kulturstyrelsen. Projektet er indtænkt i Danskernes Digitale Bibliotek og andre snitflader inden for den offentlige og private sektor, ligesom KL inddrages vedrørende den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I august 2013 indgik KOMBIT på de deltagende kommuners vegne aftale med firmaet Dantek a/s (nu Systematic) om udvikling og levering af et moderne og tidssvarende bibliotekssystem baseret på en åben platform med anvendelse af anerkendte standarder. Løsningen bliver et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebibliotekerne. Det støtter back-office biblioteksfunktioner og bygger på en national infrastruktur, herunder brug af nationale data. Systemet skal muliggøre fælles drift og systemadministration og indgå i Danskernes Digitale Bibliotek. Som oplyst i Kultur- og Fritidsudvalget den er det besluttet, at Rudersdal Bibliotekerne, herunder også Skole og Familie, implementerer det nye fælleskommunale bibliotekssystem, idet det er forventningen, at systemet sikrer et moderne og tidsvarende system. Endvidere muliggøres en effektivisering og lavere it-udgifter på længere sigt. Rudersdal Bibliotekerne og Skole og Familie samt en række andre biblioteker har en 7/17

8 driftsafviklingsaftale, herunder fælles server m.m. med Gentofte Bibliotekerne om det nuværende bibliotekssystem. Det betyder, at konvertering til det nye system skal koordineres og foregå stort set samtidigt. Dette forventes at ske i 4. kvartal Der etableres snarest en projektorganisation med involvering af Rudersdal IT og Skole og Familie og med Rudersdal Bibliotekerne som projektleder til forberedelse og varetagelse af konverterings- og implementeringsopgaven i Rudersdalregi. Økonomi Biblioteket har, på baggrund af en businesscase opstillet af KOMBIT og som oplyst til Kultur- og Fritidsudvalget den , vurderet overslagspriser og tilslutning, herunder konvertering, tekniske investeringer, uddannelse m.m. samt årlige driftsudgifter for skole- og folkebibliotek. Businesscasen er drøftet og afklaret med Skole og Familie. Det fremgår således af samarbejdsaftalen mellem Skole og Familie og Rudersdal Bibliotekerne fra oktober 2013, at Skole og Familie og Rudersdal Bibliotekerne har tilsluttet sig og betaler hver især for det fælles kommunale bibliotekssystem. Det betyder, at Skole og Familie afholder de udgifter, der vedrører Skole og Familie i forbindelse med tilslutningen, herunder konvertering, tekniske investeringer, uddannelse m.m. samt de årlige driftsudgifter, sådan som det er tilfældet i dag. Det forventes, at år 2015 og 2016 med tilslutning implementering osv. overstiger de årlige driftsudgifter vedr. det nuværende bibliotekssystem. Til gengæld forventes en reduktion af de årlige driftsudgifter på sigt. Kulturområdet vurderer, at udgiften kan rummes inden for bibliotekets budgetramme. Bibliotekschef Marianne Aastrup deltager i sagens behandling. Indstilling Direktionen foreslår, at statusorienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 8/17

9 4 Rudersdal Museer - Regnskab for 2013 samt beretning. KFU Sagsnr. 14/24157 Resumé Der foreligger nu regnskab med tilhørende årsberetning for 2013 for Rudersdal Museer. Regnskabet forlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, der er bestyrelse for Rudersdal Museer, med henblik på godkendelse. Endvidere forelægges museernes beretning til udvalgets orientering. Sagsfremstilling Regnskabet er gennemgået af revisor i forbindelse med den almindelige revision af kommunens regnskab. Den foretagne revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Regnskabet viser i hovedtal følgende: ART BELØB Udgifter til personale, husleje og museumsudgifter i øvrigt Indtægter på entré, kiosk og øvrig drift Statsrefusion I alt netto Budgettet for 2013 udgjorde kr. netto. Forbruget i 2013 har jfr. ovenfor været på kr. netto. Mindreforbruget på kr. er indgået i den almindelige praksis med budgetoverførsel til efterfølgende budgetår Der er udarbejdet genopretningsplan for et underskud primo 2012 på kr. således, at underskuddet afvikles med kr. i 2012, kr. i 2013 samt kr. i henholdsvis 2014 og 2015 Museerne har i 2012 afviklet kr., og de resterende kr. er afviklet i Dette har bl.a. været muligt på grund af en omlægning af statsrefusionen for mindre, statsanerkendte museer i Danmark, hvilket har givet Rudersdal Museer et økonomisk løft på kr. årligt. De kr. er ved beslutning i Kommunalbestyrelsen den tilført mu- 9/17

10 seerne til en særlig pulje til opfyldelse af Kulturstyrelsens anbefalinger, jfr. tidligere fremlagt rapport. I 2013 var beløbet reserveret til at finansiere et forslag fra indretningsarkitekt til den permanente udstilling på Mothsgården. På grund af forsinkelse af projektet med restaureringen af Mothsgården, er de kr. i 2013 i stedet anvendt til nedbringelse af museernes underskud. Kulturområdet vedlægger i øvrigt museernes beretninger for 2013 til orientering. Bilag 1 Årsregnskab for Rudersdal Museer. 2 Årsberetning for Rudersdal Museer. Indstilling Direktionen foreslår, 1) at regnskabet for 2013 godkendes, samt 2) at orienteringen i forhold til museernes beretninger tages til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 10/17

11 5 Birkerød Svømmehal - Fjernelse af miljøfarlige stoffer i bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling KFU Sagsnr. 08/19991 Resumé Kommunalbestyrelsen har den , den og den godkendt en samlet anlægsbevilling på kr. til projekt , Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Økonomiudvalget blev den orienteret om, at der var fundet asbest i bade- og omklædningsrummene. Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på kr. til fjernelse af miljøfarlige stoffer. Sagsfremstilling Efter påbegyndelsen af renoveringen af bade- og omklædningsrum ved den gamle svømmehal i Birkerød er det konstateret, at overfladerne (vægge og lofter) indeholder asbest, PCB og kviksølv. Som følge af den konstaterede asbest i forbindelse med nedrivningsarbejdet og følgende merudgifter har der i renoveringsarbejdet været særlig bevågenhed på miljøskadelige stoffer, idet disse skal behandles og eventuelt bortskaffes på en særlig måde. Grundet en upræcis beskrivelse fra miljørådgiveren i udbudsmaterialet medfører dette en ekstraudgift til behandlingsmetoden på overfladerne. Bortskaffelsen af de miljøfarlige stoffer sker ved sandblæsning af overfladerne med efterfølgende filtsning. Der etableres de nødvendige støvsluser og øvrige miljøforanstaltninger. Udgifterne for dette arbejde er på kr. Økonomi På projekt , Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal er der optaget en samlet anlægsbevilling på kr. Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på kr. sker via tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb på kr. i 2016 på projekt , 11/17

12 Skovlyskolen, PCB-renovering. For at undgå forsinkelse i forhold til projektets tidsplan, har forvaltningen efter aftale med borgmesteren indgået aftale med Kim Siestø A/S. I den forbindelse er der behov for en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til projekt , renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, finansieret af projekt , Skovlyskolen, PCB-renovering i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. til projekt , Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. i 2014 til projekt , Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, og 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. i 2016 til projekt , Skovlyskolen, PCB-renovering. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Henning Bach Christensen oplyste, at miljøsaneringen betyder, at svømmehallen først kan forventes åbnet 1. februar Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 12/17

13 6 Implementering af handleplanen for idrætsanalysen - Statusorientering for "Idræt i forandring" KFU Sagsnr. 14/22864 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede som led i budgetaftalen at iværksætte en analyse på idrætsområdet, og som led i budgetaftalen at udmønte 37,5 mio. kr. til bl.a. enkeltprojekter som opfølgning på Idrætsanalysen. Analysen skal danne grundlag for kommunens og idrættens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning inden for fritids- og idrætslivet i Rudersdal Kommune. Med baggrund i Idrætsanalysens resultat har Kommunalbestyrelsen besluttet indsatsområder og handleplan, idet analysen udgør det fremtidige grundlag for kapacitetsdisponeringer mv. på idrætsområdet. I forlængelse heraf giver Kulturområdet en status for implementeringen af handleplanen for idrætsanalysen. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. Sagsfremstilling I foråret 2013 forelå idrætsanalysen for Rudersdal Kommune, som efterfølgende har dannet grundlag for beslutninger om indsatsområder og handleplan. Med baggrund i de 4 vedtagne indsatsområder og den vedtagne handleplan for er der for nuværende følgende status: - Udviklingsprojektet Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Statusnotat er vedlagt dagsordenen. - Udvikling af digitale booking- og formidlingsplatforme afventer projekt om Faciliteter for fremtiden. - For udviklingsprojektet om afdækning af målgrupper, metoder m.v. for Nye brugergrupper sker projektmodningen i førstnævnte projekt. De konkrete tiltag vil indgå i den handleplan, der vil afløse handleplanen for Udarbejdelse af strategi for aktivitetsoaser. 13/17

14 Der er indledt et formelt samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Projektbeskrivelse vedr. strategi for aktivitetsoaser samt oplæg fra Syddansk Universitet vedlægges. Folkeoplysningsudvalget har fået en statusorientering den Bilag 1 Statusnotat om "Idræt i forandring - faciliteter for fremtiden" 2 Projektbeskrivelse vedr. strategi for aktivitetsoaser 3 Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune - oplæg fra Syddansk Universitet Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 14/17

15 7 Rudersdal Musikskole - Status for tilmelding og venteliste 2014/15 KFU Sagsnr. 14/24648 Resumé Kulturområdet fremlægger status for tilmelding og venteliste i musikskolen for sæson 2014/15. Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Før- og forskolen Aktiviteterne i før- og forskolen består af musik for 0-5 år, musik i børnehaveklassen, musik for 1. klassetrin, musikkarrusellen for 2. klassetrin og mini-rockskolen for klassetrin. Der er registreret følgende tilmeldinger: Undervisningstype 2014/ /14 Musik for 0-5 år (med forældre) Musik for 1. klasse Musikkarrusel for 2. klasse Mini-rockskolen (3.-4. klasse) I alt Tal i parentes i det følgende viser tilsvarende tal for sæsonen 2013/14. Musik for 0-5 år: Elevtallet er fortsat stagnerende/faldende, især for baby-holdene, og det må stadig tilskrives, at der er et stort udbud af lignende aktiviteter, som er billigere eller gratis. Musikskolens lærere i faget gennemfører hvert år to meget efterspurgte formiddagsarrangementer i samarbejde med Rudersdal Bibliotekerne, men de positive tilbagemeldinger følges kun i beskedent omfang op af tilmeldinger. Musik for 1. klasse:17 hold er oprettet (16 hold) fordelt på 12 (12) folkeskoler. Musikkarrusellen: 14 hold er oprettet (16 hold) fordelt på 11 (12) folkeskoler. Der er p.t. 28 (30) børn på venteliste til musik for 1. klasse og musikkarrusellen. Det forventes, at halvdelen af børnene vil kunne tilbydes optagelse på et hold i løbet af 15/17

16 sæsonen. Antallet af hold for musik for 1. klasse og musikkarrusellen varierer fra sæson til sæson. Dette skyldes dels udsvinget i antal tilmeldinger dels fordelingen af tilmeldingerne i forhold til de enkelte folkeskoler. Musik i børnehaveklassen: Musikskolen gennemfører fortsat den obligatoriske musikundervisning i de 12 kommunale folkeskolers børnehaveklasser i et samarbejde med pædagogerne (kompagnonundervisning), der i år omfatter 29 (29) klasser med tilsammen 665 (685) børn. Instrumental- og sangundervisning Der er optaget 658 (705) elever til undervisning. Der er endnu kapacitet til at optage op til ca. 20 elever i løbet af efteråret Musikskolen har foretaget en personalereduktion på ca. 1 årsværk som en del af en nødvendig økonomisk tilpasning. Dette har medført en nedgang i antallet af guitarog klaverelever. Der er også reduceret på antallet af lektioner til sammenspil, kor og orkester samt musikteori/hørelære. Skolereformen og de længere skoledage har medført udfordringer for musikskolens skemalægning, og en række elever (ca. 30 forskole- og instrumentalelever) har meldt fra igen før sæsonstart på grund af undervisningstiden eller med direkte henvisning til folkeskolereformen. Venteliste til sang og instrumentalundervisning Antal elever optaget på venteliste: TYPE ANTAL EFTER FRIST RETTIDIGT Guitar/elguitar 41 (29) 19 (22) 22 ( 7) Klaver 46 (56) 24 (19) 22 (37) Slagtøj 4 ( 4) 4 ( 4) 0 ( 0) Sang 2 ( 7) 2 ( 4) 0 ( 3) Cello 1 ( 1) 0 ( 1) 1 ( 0) I alt 94 (97) 49 (50) 45 (47) Klaver er fortsat det fag, hvor Musikskolen har den største venteliste. Ventelisten er imidlertid lidt kortere end i sidste sæson, hvilket skyldes et fald i antal elevtilmeldinger. At ventelisten til guitar/elguitar er længere i år end sidste år skyldes, at musikskolen i forbindelse med den ovenfor omtalte tilpasning af økonomien har valgt at reducere antallet af lektioner til guitarundervisning (og klaverundervisning) i stedet for undervisningen i orkesterinstrumenter. Musikskolen søger fortsat på forskellig vis at påvirke de yngste elevers valg af instrument i retning af orkesterinstrumenter (primært strygere og blæsere), da det er muligt at etablere hensigtsmæssige sammenspilsgrupper/orkestre på alle niveauer for elever med disse instrumenter. 16/17

17 Kor, sammenspil og hørelære/teori I starten af sæson 2013/14 var 242 deltagere optaget på holdene i kor, orkester, band, sammenspil og hørelære/musikteori. I sæson 2014/15 er 207 deltagere indskrevet på de tilsvarende hold. 11 bands (rytmiske sammenspilsgrupper) med i alt 58 deltagere 3 strygeorkestre med i alt 39 deltagere 5 blæserensembler med i alt 31 deltagere. Resten af blæsersammenspillet planlægges som projekter med tilbud til alle musikskolens blæserelever (90 i alt) 4 blokfløjtegrupper med i alt 20 deltagere 1 slagtøjsgruppe, 1 harmonikagruppe og 1 verdensmusikgruppe med i alt 18 deltagere. Musikskolens 2 kor er i gang med en omstrukturering og starter op i nye former i løbet af efteråret Undervisningen i hørelære/musikteori fortsætter som helårstilbud for 41 elever. Desuden planlægges et projekt med temadage i hørelære/musikteori med tilbud til alle musikskolens instrumentalelever på begynder- og mellemniveau. Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 17/17

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Holte Bibliotek Holte Midtpunkt. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Holte Bibliotek Holte Midtpunkt. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Holte Bibliotek Holte Midtpunkt Mødedato Onsdag den 6. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Besigtigelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Glassalen, Birkerød Idrætscenter. Mødedato Tirsdag den 20.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Glassalen, Birkerød Idrætscenter. Mødedato Tirsdag den 20. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Glassalen, Birkerød Idrætscenter Mødedato Tirsdag den 20. januar 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (V), Anika Rée

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Bemærk, at frokosten er fremrykket

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket Referat Dato: 17-09-2014 08:30:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 173 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket 175

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 3 Mødested: Administrationscentret, Mødelokale 4 Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødetidspunkt: Kl. 13.00 Bemærkninger: Niels Peter Stilling

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. december 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 16. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Da Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21. Referat Mødedato 27. oktober 2011 kl. 19.00 Mødelokale Søndermarksskolen Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.05 Indholdsfortegnelse den 27. oktober 2011 kl. 19.00 Sag nr. Side 1. Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune

Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune Kulturområdet Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune 11. oktober 2017 Kultur Kultursekretariatet Sagsbehandlere: Jesper Therkildsen Henrik Skovgaard Tlf.

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere