Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen"

Transkript

1 Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014

2 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tlf.: Fax: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Nye udfordringer og muligheder for fødevareklyngen Sådan kommer vi fra plan til strategi Vision og målsætninger Indsatser Vækst-, volumenmarkeder og ny eksport Bedre rammer for eksport fra fødevareklyngen Bæredygtig, ressourceeffektiv og økologisk fødevareproduktion International branding af fødevareklyngen opfølgning

4 1. Nye udfordringer og muligheder for fødevareklyngen Regeringens Vækstplan for fødevarer fra december 2013 (herefter Vækstplanen) fremhæver dansk fødevareerhvervs erfaringer med at afsætte fødevarer af høj kvalitet og høj fødevaresikkerhed på internationale markeder. Den peger på bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion og evnen til grøn omstilling i fødevareerhvervet som vigtige danske styrkepositioner. Disse styrker er et godt udgangspunkt for at skabe vækst og beskæftigelse i de kommende år blandt andet gennem en styrket eksportindsats for fødevareklyngen. Regeringen understøtter denne indsats med Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati fra maj 2014 (Herefter Regeringens strategi for eksportfremme) via en række generelle eksportindsatser, der gælder for alle sektorer. Globalt set står vi over for en række store udfordringer: Fødevarespild i alle dele af verden, overforbrug, voksende befolkningstilvækst og miljø- og klimaforandringer. Disse udfordringer kræver langvarige og ressourceeffektive løsninger. Den globale middelklasse vokser markant, og dermed bliver købekraften større og nye vækst- og volumenmarkeder opstår. Ifølge OECD forventes over en fordobling af verdens globale middelklasse i 2030 i forhold til i Mennesker (mio.) Udviklingen i den globale middelklasse Kilde: The Emerging Middle Class in Developing countries, OECD (2010). 4

5 Mange lande i verden erkender de udfordringer, som skal løses. Derfor er der en stigende efterspørgsel på bæredygtige og ressourceeffektive løsninger indenfor fødevareklyngen, der bidrager til at adressere de udfordringer, som danske samhandelspartnere står over for. De nævnte globale udfordringer og en voksende middelklasse, giver et godt afsæt for at øge væksten og beskæftigelsen i den danske fødesektor i såvel Danmark som internationalt. Dette kræver, at der sættes ind med målrettede indsatser for eksport og brug af nye konkurrenceparametre gennem bedre udnyttelse af eksisterende og nye danske styrkepositioner. Fødevareministeriet vil yderligere støtte og underbygge de indsatsområder, der følger af Vækstplanen og Regeringens strategi for eksportfremme. Samtidig skal der sættes yderligere fokus på optimering og fremtidssikring af de eksisterende eksportopgaver. 2. Sådan kommer vi fra plan til strategi Fra et eksportperspektiv er Danmark i dag først og fremmest kendt for sikre fødevarer. En anden vigtig styrke er den omfattende ressourceeffektivitet. Eksempelvis er danske virksomheder særdeles dygtige til skabe målrettede afsætningsmuligheder for en række specialprodukter. Det gør det muligt at udnytte alle dele af slagtedyr og dermed minimere spild. De positioner skal fastholdes i fremtiden samtidigt med fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet. Fødevareministeriets grundlæggende opgave er i den sammenhæng dels at skabe tillid til, at danske produkter er sunde og sikre. Dels at opbygge relationer til tredjelandes myndigheder samt at arbejde for gunstige handelsaftaler og høje globale standarder på regionalt, EU og internationalt niveau. For at udføre opgaven optimalt, skal myndighederne rustes til at hjælpe danske virksomheder med at udnytte de store eksportpotentialer inden for fremtidens nye konkurrenceparametre og på nye markeder. En stor del af fremtidens vækstpotentiale skal udnyttes ved at konkurrere på nye konkurrenceparametre som: Dyrevelfærd, kvalitet og ernæringsrigtig mad, salg af bæredygtige og ressourceeffektive teknologiløsninger og systemer, for eksempel inden for staldteknologi og ingrediensanvendelse og teknologier, der adresserer madspild og overforbrug af ressourcer. Et fokus er udnyttelse af restproduktion, og reduktion af madspild i fødevareproduktionen. Et andet er fokus på anvendelsen af animalske og vegetabilske restprodukter til omdannelse til energi, ligesom CSR-principper fortsat skal anvendes som et konkurrenceparameter, hvor relevant. 5

6 I denne proces er det væsentligt at opnå den rette balance mellem på den ene side hensyn til miljø, natur, dyrevelfærd og folkesundhed og på en anden side hensyn til vækst, konkurrenceevne, innovation, investeringsmuligheder og risikovillighed. Fastholdelse og udbygning af de danske styrkepositioner kræver en stor samlet offentlig-privat indsats for at skabe de bedste vilkår for dansk erhverv. Det forudsætter nytænkning og innovation hos erhverv og myndigheder. Omstillingsparathed er en vigtig faktor for vækst. Der findes allerede mange klynger af danske virksomheder, som tager del i eksporten af løsninger til fødevareerhvervenes grønne omstilling, for eksempel inden for: planteproduktion (maskiner til sprøjtning, frø med videre), svineproduktion (staldinventar, genetik, dyrevelfærd, foder, miljø, management), slagteri-teknologi (ressourceforbrug med vand, energi med videre, dyrevelfærd, hygiejne, automatisering og robotautomatik), fiskeri (fartøjer og fangstredskaber), akvakultur (vandrensning, foderoptimering og opdræt) og ingredienser (fødevarer, kosttilskud og medicin). Forventninger til eksporten i 2024 Oceanien Nord-, Syd- og Mellemamerika Mellemøsten Europa øvrige EU Betydeligt aftagende eksport Aftagende eksport Uændret Stigende eksport Betydeligt stigende eksport Asien Afrika 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Epinion har på vegne af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri ringet til 150 danske virksomheder i fødevareklyngen og spurgt til virksomhedernes eksportaktiviteter. 91 af virksomhederne har deltaget i undersøgelsen, og heraf har 77 virksomheder haft eksportaktiviteter, mens 14 af de deltagende virksomheder ikke eksporterer. Kun de 77 eksporterende virksomheder har udtalt sig om potentialerne på eksportmarkederne. Bilag I: Epinion interview undersøgelse. 6

7 Det er vigtigt, at kendskabet til Danmark og danske produkter udbredes. Myndigheder og virksomheder bør være til stede på vækst- og volumenmarkederne med fokus på nye eksportmuligheder. Blandt andet skal der fokuseres mere på at markedsføre Danmark og danske virksomheder, som har unikke styrkepositioner inden for den danske fødevareklynge internationalt. Her har både myndigheder og erhverv en betydelig rolle at spille i forbindelse med: Øget brug af ministertilstedeværelse på tredjelandsmarkeder, deltagelse i internationale messer, brug af internationale medier og eksponering i form af flere fælles offentlige-private eksportfremstød med videre. Placeringen af sektormedarbejdere på vækst- og volumenmarkeder skal hele tiden prioriteres i forhold til erhvervets behov og forventet reelt udbytte for danske interesser. Der er fra fødevareerhvervets side interesse for traditionelle vækstmarkeder, som Kina, Japan, USA og Rusland, men der er også fokus på nye vækstmarkeder i Afrika, Latinamerika og Sydøstasien. Dette kræver en styrket indsats, og Fødevareministeriet vil derfor målrette udstationerede medarbejderes placeringer i forhold hertil. Fødevareministeriets arbejde for at fremme danske interesser i internationale og EU sammenhænge kræver endvidere mere fokus. 7

8 3. Vision og målsætninger Fødevareministeriet vil bidrage til gennemførelsen af Regeringens strategi for eksportfremme samt Vækstplanens målsætninger og indsatsområder. Dette blandt andet ved at strømline offentlige eksportfremmetilbud til fødevareklyngen og sikre bedre rammer for eksport fra den danske fødevareklynge. Visionen for strategien er: Danmark skal fastholde og udbygge sin position som førende eksportør af sikre fødevarer af høj kvalitet. Danmark skal kendes som eksportør af økologiske fødevarer og af bæredygtige og ressourceeffektive løsninger. Danmark skal bidrage til at finde løsninger, der tager hensyn til dyrevelfærd og dyresundhed og de miljø- og klimaudfordringer, som verden står overfor. Målsætningen for strategien er: Vækst og beskæftigelse inden for den danske fødevareklynge samt følgeerhvervene stiger frem mod 2024 gennem indfrielse af det estimerede eksportpotentiale i tæt samarbejde med erhvervet. Fødevareministeriet styrker samarbejdet med andre ministerier og erhvervet for at gennemføre Regeringens strategi for eksportfremme. Fødevareministeriet styrker eksportfremmearbejdet i en række sektorspecifikke handlingsplaner og strategier i forhold til fødevarer, landbrug og fiskeri. Opgaver, der følger med en stigende eksport og danske virksomheders behov for assistance, optimeres. 8

9 4. Indsatser Fødevareministeriets strategi indeholder følgende indsatsområder for at opnå regeringens overordnede mål for vækst og beskæftigelse gennem eksportrelaterede aktiviteter Vækst-, volumenmarkeder og ny eksport 1) Øge ministertilstedeværelse på tredjelandsmarkeder ved deltagelse i eksportfremstød og internationale messer i tæt samarbejde med erhvervet. 2) Bidrage med fagteknisk ekspertise på eksportmarkederne i vækstlande ved placering af to nye statskonsulenter i Nigeria og Malaysia. 3) Placere nye vækstrådgivere med erfaring fra Fødevareministeriet eller fødevareklyngen for at styrke eksporten af nye segmenter af sikre, bæredygtige og ressourceeffektive fødevare- og landbrugsprodukter til Kina og andre vækstmarkeder. 4) Nedsætte et eksportforum for fødevareklyngen med deltagelse af erhvervet. Forummet skal blandt andet: Bidrage til ministerens prioritering af deltagelse i relevante eksportfremstød. Udvikle eksportfremmende ideer til konkrete eksportprojekter kombineret med et væsentligt fødevaremyndighedselement. 5) Hvor det er efterspurgt af erhvervet, i samarbejde med Eksportrådet tiltrække investeringer til fødevareklyngen i Danmark for eksempel ved at facilitere indkomne besøg i tæt samarbejde med konsortierne FOOD og State of Green. 6) Bidrage aktivt til det strategiske eksportarbejde som medlem i det nye Rådgivende Udenrigsøkonomiske Forum med deltagelse fra offentlige og private eksportinteressenter samt medvirke til at styrke det tværministerielle arbejde i Eksportrådets Koordinationsgruppe for eksportfremme og økonomisk diplomati Bedre rammer for eksport fra fødevareklyngen 7) I samarbejde med erhvervet optimere ministeriets opgaver med udstedelse af elektroniske eksportcertifikater. Endvidere bidrage til fælles høje standarder og effektive regler i EU og internationale fora. 8) I dialog med erhverv og andre interessenter opnå en bedre udnyttelse af mulighederne i nye og eksisterende internationale, regionale og bilaterale handelsaftaler. Dette for eksempel i EU s frihandelsaftaler med Canada, Korea og EØS-landene samt ved forhandlingerne om frihandelsaftaler med USA og Japan samt i forbindelse med markedsåbningen ASEAN-landene imellem i januar

10 9) Fremme danske virksomheders muligheder for deltagelse i europæiske eksportfremstød ledet af Kommissionen på tredjelandsmarkeder. 10) Undersøge mulighederne for at anvende europæiske kvalitetsordninger som en salgsfremmende foranstaltning for danske virksomheder, for eksempel for produkter med en bestemt geografisk oprindelse eller med særlige egenskaber blandt andet i forhold til EU s frihandelsaftaler med tredjelande. 11) Styrke indsatsen for øget dansk erhvervsdeltagelse under den nye europæiske salgsfremmeordning i forhold til tredjelandsmarkeder Bæredygtig, ressourceeffektiv og økologisk fødevareproduktion 12) Understøtte udviklingen af en ny strategi for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der bidrager til eksporten på længere sigt. 13) Fremme udvikling og afsætning af økologiske produkter ved at bidrage til eksport af økologiske produkter i tæt samarbejde med erhvervet. 14) Afsøge brugen af frivillige, internationale certificeringsordninger for bæredygtigt fremstillede produkter i tæt samarbejde med erhvervet International branding af fødevareklyngen 15) Yderligere eksponere det danske fødevarebrand på fødevaremesser, konferencer med videre i Danmark og på eksportmarkederne i samarbejde med erhvervet, som for eksempel BIOFACH. Dette under hensyntagen til målsætningerne i Regeringens strategi for eksportfremme. 16) I samarbejde med erhvervet, andre offentlige myndigheder og private konsortier, brande Danmark. Formålet er, at fortællingen om danske fødevarer og grønne løsninger, som udarbejdes under Vækstplanen, og som blandt andet kan anvendes i ovennævnte eksportfremstød, støttes bedst muligt. 17) Brande danske fødevarer af høj kvalitet i både international og nordisk sammenhæng sammen med Food, Madkulturen og erhvervet som fastlagt i Vækstplanen. 18) Udnytte det markedsføringspotentiale, der ligger i den omfattende internationale interesse for dansk gastronomi og ny nordisk mad. 19) Fremme internationale mediers interesse for danske produkter fra den danske fødevareklynge. 10

11 5. opfølgning Fødevareministeriet vil løbende frem mod 2020 gøre status for ovenstående indsatsområder samt deres gennemførelse og effekt i forhold til eksport fra den danske fødevareklynge i samarbejde med Eksportrådet. Fødevareministeriet vil afrapportere herom i det nedsatte Eksportforum for fødevareklyngen. 11

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tel

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bilag 1: Faglig inspiration til ansøgere Indledning Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har i forbindelse med udformningen af

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet Vækstmarkedsstrategi Tyrkiet Marts 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet...5 1.1 Indledning....5 1.2 Tværgående tiltag....5 1.3 Partnerskaber Forskning og Innovation....6

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere