Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte"

Transkript

1 university of copenhagen Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O., (2012). Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier, Nr / , 54 s., maj 31, (FOI Udredning; Nr. 2012/4). Download date: 19. sep

2 Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Henning Otte Hansen 2012 / 4

3 FOI Udredning 2012 / 4 Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Forfatter: Henning Otte Hansen Udarbejdet på foranledning af Natur- og Landbrugskommissionen i henhold til aftale mellem Fødevareøkonomisk Institut og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om myndighedsberedskab. Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Fødevareøkonomisk Institut 31. maj 2012 Københavns Universitet Capita nr.: / Henning Otte Hansen 31. maj 2012 Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Indholdsfortegnelse Opgavebeskrivelse...2 Begrebsafklaring, afgrænsning m.m Omfanget og værdien af eksporten af fødevarer og agroindustri. Herunder opgørelse af eksporten fordelt på aftagerlande, typer produkter m.v Forædlingsgrader og højværdiprodukter i eksporten Eksporten af levende dyr Landbrugseksportens andel af den totale eksport Eksporten fordelt på aftagerlande Internationale markedsandele for danske fødevarer og det agroindustrielle kompleks...21 Danske produkters andele af den samlede produktion inden for EU og globalt Import Eksportandelen for fødevarer og fødevarerelaterede teknologier set i forhold til andre lande Økologiske og konventionelle produkter Væsentlige drivere for de respektive modtagerlande - Hvad gør hvad gør danske produkter succesfulde/konkurrencedygtige på de enkelte eksportmarkeder? Danske styrkepositioner og fremtidige muligheder Bilag 1. Produkt-markeds-matrix Bilag 2. Trends m.h.t. eksportandele i den danske landbrugs- og fødevaresektor Bilag 3. Eksport af økologiske landbrugs- og fødevarer Bilag 4. Landbrugseksportens andel af total eksport Bilag 5. Udvikling i landbrugsvarernes andel af den samlede eksport, Bilag 6. Eksempler på SWOT-analyser af sektorer i dansk landbrug Kilder Resume Dette notat beskriver omfanget og værdien af eksporten af fødevarer og agroindustri. Derudover vises eksporten fordelt på aftagerlande, typer produkter m.v. Eksportandelen (eksporten i procent af produktionen) er opgjort for en række sektorer og virksomheder, og udviklingen over tid vises for væsentlige sektorer. Importen af landbrugs- og fødevarer for vigtige produkter samt for en årrække belyses. Internationale markedsandele (verdensmarkedsandele) for en række produkter præsenteres, og for vigtige områder vises udviklingen over tid. Ud fra disse data beregnes estimater for de komparative fordele. Endvidere belyses de danske produkters andele af den samlede produktion inden for EU og globalt. Ud fra branche- og virksomhedsoplysninger opstilles de væsentlige drivere (succeskriterier) for hovedeksportsektorerne og for deres væsentligste eksportmarkeder de respektive modtagerlande, Endeligt belyses på overordnet niveau de danske styrkepositioner og fremtidige muligheder for øget eksport af danske fødevarer og teknologi m.v. 1

5 Opgavebeskrivelse Følgende bedes belyst / beskrevet; Omfanget og værdien af eksporten af fødevarer og agroindustri. Herunder opgørelse af eksporten fordelt på aftagerlande, typer produkter m.v. Eksportandelen for væsentlige fødevarekategorier (mejeri, slagteri, ingredienser, fisk, svin, mælk, fjerkræ, mink, etc.). Beskrivelsen skal indeholde en opgørelse af eksporten af levende dyr, herunder til avl samt forarbejdning på udenlandske slagterier. Internationale markedsandele for danske fødevarer og det agroindustrielle kompleks. Danske produkters andele af den samlede produktion inden for EU og globalt. Eksportandelen for fødevarer og fødevarerelaterede teknologier set i forhold til andre lande. Væsentlige drivere for de respektive modtagerlande, herunder kvalitet, pris, fødevaresikkerhed, etc. Danske styrkepositioner og fremtidige muligheder for øget eksport af danske fødevarer og teknologi mv. Herunder også inden for hvilke dele af produktionen, hvor Danmark kan siges at have komparative fordele i forhold til udlandet. Importen af fødevarer til Danmark, herunder varer til videreforarbejdning i Danmark Beskrivelser vedrørende fødevareeksporten opdeles hvor muligt i henholdsvis økologiske og konventionelle produkter. Desuden bør beskrivelserne dække en tidsperiode, der kan vise udvikling og trends. Så vidt muligt drages der paralleller til andre lande med henblik på benchmark. Begrebsafklaring, afgrænsning m.m. Landbrugs- og fødevarer samt fødevarerelaterede teknologier kan defineres og afgrænses på mange forskellige måder. Både definitioner og afgræsninger kan derfor variere fra kilde til kilde, og opgørelser fra Danmarks Statistik, branchestatistik og FN (FAO) kan være væsentligt forskellige. For eksempel betragtes levende dyr normalt som landbrugsvarer og ikke fødevarer. Det samme gælder huder, skind, korn m.m. Omvendt er fisk en fødevare og ikke en landbrugsvare. Produkter fra akvakulturer ligger i en gråzone. Jo længere man kommer frem i værdikæden, desto mindre andel får råvarerne af den endelige salgsværdi. I visse fødevarer (f.eks. brød) udgør råvarerne kun ca. 5 pct. af forbrugerprisen - alligevel kategoriseres disse produkter som fødevarer. Når det gælder hele food-service-området, catering m.m., udgør råvarerne også en meget lille del, mens service som input er en langt større andel. Råvarernes andel af de endelige fødevaresalgspriser anvendes dog ikke generelt til at afgrænse landbrugs- og fødevarer fra andre vare- eller servicegrupper. Agroindustri og fødevarerelaterede teknologier tilhører også en erhvervsgruppe, som kan være vanskelig at afgrænse og definere. Nogle virksomheder producerer og leverer maskiner, teknologi, anlæg, inventar m.m. til landbruget og fødevareindustrien. Her kan der være tale om, at landbrugs- og fødevaresektoren er en væsentlig kunde, og at der er en afledet efterspørgsel fra landbrugs- og fødevaresektoren, men at selve produktionen foregår i andre sektorer, herunder bl.a. i maskinindustrien. I disse tilfælde er landbrugs- og 2

6 fødevaresektoren er drivkraft eller en forudsætning for denne produktion. I andre tilfælde er afsætningen så internationalt orienteret, at betydningen af danske efterspørgere i landbrugs- og fødevaresektoren er meget begrænset. Endeligt er der tilfælde, hvor producenterne af agroindustrielle produkter og fødevarerelaterede teknologier har et meget tæt samarbejde med agro- og fødevarevirksomheder, og hvor der er en stærk gensidig afhængighed. I denne rapport indgår de fødevarerelaterede teknologier i grupperne agroindustrielle levnedsmidler m.m. (enzymer, hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien m.m.) og agroindustrielle produkter m.m. (maskiner m.m.). I en bred afgrænsning medtager man hele eksporten fra klyngen eller ressourceområdet. I en lidt mere afgrænset form ser man på landbrugs- og fødevarer samt maskiner, inventar m.m. til landbrugs- og fødevaresektoren. I en endnu smallere udgave ser man udelukkende på de varer, der produceres i landbruget eller fødevareindustrien. I den helt smalle udgave ser man også bort fra ikke-spiselige produkter som blomster og planter, huder og skind m.m. I en globaliseringsproces vil direkte eksport ofte bliver afløst af - eller suppleret med - udenlandske direkte investeringer (FDI) og efterfølgende produktion i udlandet. Man kan derfor opleve, at lande eller virksomheder, som er kommet langt i globaliseringsprocessen og/eller som har en stor international konkurrenceevne, har en stagnerende eller faldende eksport. Eksportudviklingen alene vil i disse tilfælde ikke være et retvisende tegn på konkurrenceevne og internationale komparative fordele. Eksportvilkårene kan være væsentligt forskellige i EU og på tredielandsmarkeder, og derfor kan det være nødvendigt at foretage individuelle vurderinger. En del af den danske fødevareværdikæde er blevet internationaliseret, således at især de arbejdskraftintensive dele er flyttet til udlandet. Det betyder, at produkterne kan passere landegrænsen flere gange i produktionsprocessen, før de når de endelige forbrugere. Denne off-shoring gør det vanskeligere at beskrive og ikke mindst tolke udenrigshandelstallene. Der er flere eksempler på dette: - En betydelig del af udbening m.m. af danske svinekødsprodukter foregår i Tyskland - Sortering m.m. af svinetarme foregår næsten udelukkende i Kina - Fremstilling af stiklinger til danske potteplanter er i vid udstrækning flyttet til Afrika. Konklusionen er derfor - At afgrænsning og definition m.h.t. eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier ikke er entydig, og at der skal foretages et valg. Som det fremgår af efterfølgende tabel 1, er eksporten defineret og opdelt i tre hovedkategorier. - At den internationale handel er under forandring på grund af stigende import, eksport og udenlandske direkte investeringer. 3

7 - At værdikæden er under forandring som følge af global offshoring, strategiske alliancer m.m. Omfanget og værdien af eksporten af fødevarer og agroindustri. Herunder opgørelse af eksporten fordelt på aftagerlande, typer produkter m.v. Figur 1 og 2 viser i oversigtsform hovedsammensætningen (typer produkter) af den danske landbrugseksport i Figur 1 viser således også opdelingen i basale landbrugsvarer og de mere afledte eksportområder. Tabel 1 viser i hoved- og underposter udviklingen i den danske landbrugseksport (tal for hvert andet år). Figur 1. Sammensætningen af den danske eksport af landbrugs- og fødevarer, agroindustrielle produkter m.m. Agroindustrielle levnedsmidler 35 mia. kr. Landbrugsvarer 72 mia. kr. Maskiner m.m til agroindustrien 12 mia. kr. Ialt 119 mia. kr Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Landbrug & Fødevarer (2012) Figur 2. Sammensætningen af den danske eksport fordelt på animalske og vegetabilske produkter Vegetabilske Animalske Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Landbrug & Fødevarer (2012) 4

8 Tabel 1. Landbrugseksporten (mio. kr.) Fersk / frosset svinekød Okse- og kalvekød Slagtet fjerkræ Forarbejdede kødvarer inkl. bacon Biprodukter af kød Smør i alt Ost i alt Mælkekonserves i alt Æg, hele i alt Huder og skind i alt Skind, mink og ræv i alt (1.000 stk.) Korn i alt Hvidt sukker i alt Frø til udsæd i alt Frø til industri i alt Kartofler i alt Ærter til foder og udsæd i alt Blomster og planter i alt Friske og frosne grønsager og frugt i alt Øvrige animalske landbrugsvarer i alt Øvrige vegetabilske landbrugsvarer i alt Landbrugsvarer i alt Forarbejdede kornprodukter Rest- og affaldsstoffer fra næringsmiddelindustrien Margarine og andre fedtstoffer Bagværk Varer af grøntsager, frugter og andre planter Sukkervarer og kakaoprodukter Hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien Enzymer - undtagen osteløbe Ikke - alkoholiske drikkevarer Alkoholiske drikkevarer Tobaksvarer Tilberedte og øvrige produkter fra næringsmiddelindustrien Agroindustrielle levnedsmidler m.m. ialt Gødningsstoffer Plantebeskyttelsesmidler Landbrugsmaskiner og dele hertil Maskiner til anvendelse i næringsmiddelindustrien Malke- og mejerimaskiner Køle- og fryseskabe til næringsmiddelindustrien Konservesdåser til næringsmiddelindustrien Forarbejdede huder og skind Maskiner m.m. til agroindustri i alt Agro ind. produkter i alt I alt Kilde: Landbrug & Fødevarer (2012) og Danmarks Statistik (2012) 5

9 Figurerne og tabellen viser, at de traditionelle landbrugsvarer - og herunder især de animalske landbrugsprodukter - er dominerende i den danske eksport af landbrugs- og fødevarer, agroindustrielle produkter m.m. Disse traditionelle landbrugsprodukter udgør godt 60 pct., og der har været en - omend mindre - stigende andel siden De animalske varer udgør pct. af landbrugseksporten, og her er der tale om en relativt konstant andel gennem det seneste årti. Fersk/frosset svinekød er den største enkeltpost med en samlet eksportværdi på ca. 20 mia. kr. Hertil kommer andre forarbejdede varer af svinekød. Skind af mink og ræv (hvoraf mink er det helt dominerende pelsskind) er nu det næstvigtigste enkeltprodukt i den danske landbrugseksport med en eksport på ca. 8,5 mia. kr i De forarbejdede levnedsmidler udgør ca. 35 mia. kr. Gruppen har et meget forskelligartet indhold, hvoraf nogle produkter er ingredienser, andre er konsumprodukter, mens tobaksvarer (1,3 mia. kr.) mere kan betegnes som et nydelsesmiddel end som et næringsmiddel. Med henblik på at anskueliggøre andelenes størrelse og rækkefølge viser figur 3 og 4 sammensætningen af den danske landbrugseksport fordelt på hhv. animalske og vegetabilske produkter. Figur 5 viser tilsvarende udviklingen i væsentlige eksportprodukters andele siden Der kan her sammenlignes med konkrete størrelser for eksportværdien for de senere år i tabel 1. Figur 3. Sammensætningen af den danske animalske landbrugseksport, 2011 Sl. fjerkræ Huder m.m. Okse- og kalvekød Smør Æg Biprodukter Svinekød Mælkekonserves Forarbejdede kødvarer Øvt. animalske produkter Minkskind Ost Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Landbrug & Fødevarer (2012) 6

10 Figur 4. Sammensætningen af den danske vegetabilske landbrugseksport, 2011 Øv. veg. prod. Kartofler Frø til industri Grøntsager Korn Hvidt sukker Frø til udsæd Blomster og planter Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Landbrug & Fødevarer (2012) Figur 5. Sammensætningen af den danske landbrugseksport, : Udviklingen i væsentlige produkters andele af den samlede landbrugseksportværdi Svinekød Okse- og kalvekød

11 5 4 Fjerkrækød Pels af mink og ræv Ost

12 Smør Blomster og planter Æg

13 Korn Eksportstøtte 35 % af tredie-landseksport % af al landbrugseksport Kilder: Danmarks Statistik (flere årgange), Landbrug & Fødevarer (flere årgange) Som det ses af figurerne, har der været betydelige forandringer i sammensætningen i den danske eksport af landbrugs- og fødevarer i de seneste årtier. Af markante træk kan fremhæves følgende: - På mejeriområdet har smør og ost haft to helt forskellige udviklinger, hvor der er sket en substitution fra smør til ost. - Skind af mink og ræv (i alt overvejende grad mink) er steget fra ca. 2 pct. til ca. 12 pct. af den samlede eksport. - Blomster og planter er gået fra ½ pt. i 1960 til 7 pct. omkring 2000, men er siden faldet igen til nu godt 4 pct. 10

14 - Æg udgjorde 4½ pct. af den danske landbrugseksport i 1960, men i de efterfølgende år blev eksporten reduceret til næsten nul. - Umiddelbart efter Danmarks indtræden i EF udgjorde eksportstøtte op til 40 pct. af værdien af tredielandseksporten. Eksportstøttens omfang er efterfølgende faldet til næsten nul. Der kan angives en række forklaringer på den viste udvikling: - Indtræden i EF i 1973 ændrede både pris- og støtteniveau og rammevilkår for landbruget og for de enkelte landbrugssektorer - Løbende tilpasninger i EU s landbrugspolitik (herunder mælkekvoter og braklægning) har også påvirket eksportudvikling og eksportsammensætning - Ændringer i landbrugspolitik og -støtte som følge af de internationale aftaler om gradvis liberalisering samt omlægning/reduktion af landbrugsstøtten (GATT/WTO). Dette påvirker direkte markeds- og eksportpriser. - Markeds- og prisudvikling. Markedsbetingede prisændringer (f.eks. pelsskind, svinekød og korn) medfører, at eksportværdien ændres over tid. De seneste års stigende eksport af pelsskind skyldes således i høj grad stigende priser. - Udviklingen i korneksportens relative betydning afspejler i et vist omfang også prisudviklingen: Ved indtræden i EF i 1973 steg priserne, men de faldt igen fra starten af 1990 erne på grund af reformerne af EU s landbrugspolitik. De relative eksportstigninger i de seneste år skal også ses på baggrund af prisstigningerne som følge af fødevarekriserne. - Konjunkturudviklingen påvirker efterspørgsel efter de mere indkomstelastiske produktgrupper (f.eks. blomster og planter). For eksempel faldt den europæiske efterspørgsel efter blomster og planter med 10 pct. i oktober 2008 som følge af finanskrisen, og det påvirkede både eksportpriser og mængder. - Udvikling af nye mere købedygtige markeder (pelsskind). Pelsskinds stigende andel af eksporten skyldes i et vist omfang, at det er lykkedes at målrette afsætningen til højvækstmarkeder. - Fokus på højværdiprodukter med en mer-pris i forhold til konkurrerende produkter (pels m.m.) - Ændringer som følge af ændrede rammevilkår, ændringer i konkurrenceevne, strukturelle ændringer m.m. (æg samt blomster og planter). - Ændringer som følge af alvorlige udbrud af husdyrsygdomme (mund- og klovesyge, BSE) m.v. 11

15 - Ændringer som følge af international specialisering i forbindelse med økonomisk udvikling (æg, fjerkræ samt blomster og planter) - Omlægninger af EU s landbrugspolitik fra markedsstøtte til direkte betalinger samt stigende fokus på EU-markeder har medført, at eksportstøtten har udgjort en faldende andel af eksportværdien. Forædlingsgrader og højværdiprodukter i eksporten Der er også en klar tendens til, at de danske fødevarevirksomheder løbende øger forædling og dermed også værditilvæksten i deres produkter. Dermed er der også en tendens i retning af mindre bulk-eksport og mere forædlede højværdiprodukter. En betydelig del af denne forædling er arbejdskraftintensiv, og derfor er en del af denne værdikæde flyttet til lande med lavere lønomkostninger. Derfor vil den stigende forædling ikke fuldt ud komme til udtryk i eksportstatistikkerne. For eksempel har Danish Crown et mål om, at mindst 50 pct. af råvaregrundlaget skal forædles, og der er her en klart stigende udvikling - når man korrigerer for opkøb af udenlandske virksomheder med en høj råvareandel. Kvaliteten og kvalitetsudviklingen kan illustreres ved at undersøge omfanget af højværdiprodukter (også kaldet up-market-produkter). Højværdiprodukter er en betegnelse for varer eller tjenesteydelser, som har en høj kvalitet, og som derfor er relativt dyre. Definitionen på et højværdiprodukt er, at det kan sælges mindst 20 pct. dyrere end alle tilsvarende produkter i gennemsnit. Det er et generelt fænomen, at up-market-andelen i fødevareindustrien er relativt lille. Det gælder dog for den danske landbrugs- og fødevareeksport, at for 37 pct. af alle varer opnås en merpris på mindst 20 pct. i forhold til EU-gennemsnittet. I 2010 svarede det til, at 25 mia. kr. af den samlede danske eksport af landbrugs- og fødevarer på 66 mia. kr. var højværdivarer. Som det ses af figur 6, hører Danmark til blandt de EU-lande, hvor højværdiandelen i landbrugs- og fødevareeksporten er relativt højst. 12

16 Figur 6. Andel af højværdivarer i en række landes landbrugseksport, 2010 Malta Slovakiet Italien Danmark Sverige UK Østrig Holland Portugal Irland Frankrig Tyskland Belgien Letland Grækenland Tjekkiet Bulgarien Slovenien Polen 1 mia. kr 5 mia. kr 2 mia. kr 2 mia. kr 2 mia. kr 40 mia. kr 20 mia. kr 1 mia. kr 30 mia. kr 25 mia. kr 3 mia. kr 16 mia. kr 9 mia. kr 75 mia. kr 3 mia. kr 9 mia. kr 44 mia. kr højværdivarer Anm.: Tallene ved hver søjle viser værdien af de respektive landes samlede højværdieksport. Kilde: Landbrug & Fødevarer (2012) baseret på Eurostat. 5 mia. kr Selv om forbrugerkronen - landmandens andel af de endelige fødevareforbrugerpriser - har været faldende over en lang periode, og selv om der i en lang periode har været meget fokus på stigende forædling af fødevarerne, udgør de ikke-forædlede landbrugs- og fødevarer stadig en betydelig del af den samlede eksport. Dertil kommer, at en betydelig del af den danske kødproduktion nu videreforædles i udlandet, hvorfor der til det formål sker en stigende dansk eksport af råvarer. Det er dog ikke muligt præcist at angive, hvor stor en andel af den danske kødeksport, der videreforædles i udlandet. Når det f.eks. gælder svinekød, har lande som Frankrig, Spanien og Italien, som ellers traditionelt har et ry for at fokusere meget på forædlede varer, en meget lille andel forædlingsvarer baseret på svinekød - sammenlignet med deres eksport af kølet/frosset svinekød. Danmark har således en større eksport af forædlingsvarer baseret på svinekød end de tre lande tilsammen, jfr. figur 7. 13

17 Figur 7. Eksporten af svinekød og svinekødsprodukter i Danmark, Frankrig, Spanien og Italien (2010) tons Kølet/frosset Pølser Forædlingsvarer baseret på svinekød Danmark Frankrig Spanien Italien Kilde: Danish Crown (2012) Eksporten af levende dyr Eksporten af levende dyr er steget betydeligt i de senere år. Der er tale om flere kategorier af eksport af levende dyr, herunder: - Smågriseeksport til opfedning i især Tyskland - Eksport af slagtesvin til slagtning i udlandet, især Tyskland - Salg af avlsdyr Udviklingen i Danmarks salg af levende dyr fremgår af tabel 2 og figur 8. Tabel 2. Danmarks eksport af udvalgte levende dyr, , (mill. kr) Kilde: Danmarks Statistik (2012) 14

18 Figur 8. Den danske eksport af levende dyr, , (mia. kr.) Mia. kr 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Lev. køer og kvier Svin under 50 kg Søer Svin over 50 kg Avlssvin Samlet 1,5 1,0 0,5 0, Kilde: Danmarks Statistik (2012) Som det fremgår af figur 8, udgør den samlede eksport af levende dyr ca. 4 mia. kr., og der har været en markant stigning gennem det seneste årti. Svin under 50 kg. - pattegrise - udgør langt den største andel og beløber sig nu til omkring 3 mia. kr. om året. Eksport af søer er den næststørste post, mens de øvrige poster er relativt beskedne. Når det gælder eksport af levende slagtesvin (svin over 50 kg.), har der været en betydelig eksportstigning frem til Herefter har der været en markant nedgang, hvilket skal ses på baggrund af, at prisrelationerne mellem især Danmark og Tyskland m.h.t. slagtesvinprisen i perioder har udviklet sig til Danmarks fordel. Eksporten af svin er nærmere beskrevet i FOI (2009). Der har gennem de seneste år været en stor relativ vækst i eksporten af avlssvin. Eksporten af avlssvin er i perioden således steget fra ca. 25 mio. kr. til ca. 200 mio. kr, jfr. figur 9. 15

19 Figur 9. Eksporten af avlssvin, Figur 10. Eksporten af avlssvin fordelt på markeder (2011) Mill. kr Serbien Italien Holland Thailand Kina Spanien Ukraine Øvrige Rusland Tyskland Polen Kilde: Danmarks Statistik (2012) Kilde: Danmarks Statistik (2012) Den betydelige stigning i den danske eksport af avlssvin skyldes i vid udstrækning en international efterspørgsel efter høj-produktive svin. De danske avlssvin har generelt en god foderudnyttelse, et stort antal smågrise pr. årsso og en god tilvækst, og her matcher disse styrker godt med de behov, der er på internationalt niveau. Den kraftigt stigende eksport i de senere år skyldes især stigende afsætning til Rusland, Polen, Spanien, Tyskland og Ukraine, som nu er hovedmarkederne. Eksporten til Kina er meget ustabil fra år til år. Landbrugseksportens andel af den totale eksport I et økonomisk udviklingsforløb vil et lands eksport af landbrugsvarer og andre primære produkter normalt udgøre en faldende andel af den samlede eksport. Dette billede kan også ses i Danmark, hvor landbrugseksporten har fået en stadig faldende andel - omend der i længere perioder og i nominelle værdier har været en stigende landbrugseksport. Ud fra internationalt sammenlignelige tal udgør den danske landbrugseksport ca. 17 pct. af den samlede eksport, hvilket er et relativt højt tal sammenlignet med andre højtudviklede lande. Bilag 4 og 5 viser mere detaljeret den danske landbrugseksports relative betydning - i forhold til andre lande og over en længere årrække. Eksporten fordelt på aftagerlande De største aftagere af danske landbrugs- og fødevarer er Tyskland, Kina, UK og Sverige. I alt aftager disse fire lande ca. 53 pct. af de eksporterede landbrugs- og fødevarer, svarende til næsten 38 mia. kr., jfr. tabel 3. 16

20 Tabel 3. Eksportmarkeder for den danske eksport af landbrugsvarer, (kr.) Tyskland Kina inkl. Hong Kong UK Sverige Japan Polen Italien Spanien Rusland Holland Frankrig USA Finland Norge Andre I alt Anm: Afgrænsning jfr. tabel 1. Kilde: Landbrug & Fødevarer (2012) og Danmarks Statistik (2012) Når det gælder de agroindustrielle produkter (jfr. tabel 1), er Tyskland, Sverige, UK, Norge og USA de største aftagerlande. I alt eksporterede Danmark for godt 21 mia. kr. til disse fem lande, svarende til 46 pct. af den agroindustrielle eksport. Tabel 4. Eksportmarkeder for den danske agroindustrielle eksport, (ialt 47 mia. kr) kr Tyskland ,0 Sverige ,6 UK ,2 Norge ,2 USA ,1 Holland ,9 Frankrig ,7 Italien ,3 Rusland ,3 Finland ,2 Polen ,2 Saudi Arabien ,1 Kina 941 0,9 Spanien 817 0,8 Øvrige lande ,9 I alt ,0 Kilde: Landbrug & Fødevarer (2012) og Danmarks Statistik (2012). En mere detaljeret produkt-markeds-matrix findes i bilag 1. 17

21 Det skal bemærkes, at sammensætningen af eksportmarkeder varierer meget fra sektor til sektor. Dette afspejler dels eksportmarkedernes individuelle efterspørgsel, dels danske fødevarevirksomheders strategiske markedsvalg. Nogle sektorer har meget fokus på nærmarkeder, hvilket bl.a. kan skyldes relativt høje transportomkostninger (blomster og planter). Andre sektorer har formået at udvikle fjerne markeder med udgangspunkt i en meget høj fødevaresikkerhed (svinekøds- og mejeribranchen). Andre sektorer har satset på lande, som var oplagte aftagere i værdikæden og/eller som har et meget købedygtigt befolkningsunderlag. Dette har f.eks. være tilfældet for den danske pelssektor (se boks 1). Fokus på få store eller mange små eksportmarkeder (markedskoncentration eller markedsdiversificering) varierer derfor meget fra sektor til sektor. Mens pelssektoren fokuserer på ét stort marked, har andre sektorer en langt mere spredt eksportmarkedssammensætning, jfr. figur 11. Figur 11. Koncentrationsgrad for de danske landbrugseksportmarkeder (CR1), 2010 Svinekød Okse- og kalvekød Fjerkrækød Forarbejdede kødvarer Smør Ost Mælkekonserves Æg Korn Frø til industri Kartofler Blomster og planter Skind af mink og ræv Anm: CR1 = Concentration rate 1. d.v.s. det største eksportmarkeds andel af den samlede eksport. Hong Kong og Kina betragtes her som ét marked Kilde: Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik (2012) Figur 11 viser, hvor stor en andel af eksporten af de vigtigste landbrugsprodukter, der afsættes på det største eksportmarked. Figuren understreger, at virksomheder og sektorer kan have vidt forskellige strategier m.h.t. markedsspredning og -koncentration: Nogle vil fokusere på få markeder og få en stor markedsandel, idet der derved opnås en god placering og en vis markedskraft. Andre vil vælge at sprede sig på flere markeder og evt. søge efter højindkomstgrupper i alle lande. 18

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte Publication date: 2012 Document Version Også

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Økonomisk analyse 21. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Et foreløbigt udramatisk

Læs mere

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen?

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? På mange områder er landbrugets udvikling forudbestemt! Landbruget følger nogle udviklingstendenser, som er globale, eller som er sikre historiske og vedvarende.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser Efterårskonference 216 23. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Landbrugets Økonomi 2014

Landbrugets Økonomi 2014 Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling 18. marts 215 Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Landbrugets Økonomi 214 http://www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/landbrugets_okonomi/

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 2 - Kornets vej fra mark til forbruger - Ofte skal kornet passere 3-5 led, før det havner i indkøbskurven som en mere eller mindre forarbejdet fødevare - Vi kan

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Frøavlens fremtid i Danmark

Frøavlens fremtid i Danmark Frøavlens fremtid i Danmark 8. oktober 2008 DLF-TRIFOLIUM-konference Henning Otte Hansen Fødevareøkonomisk Institut (hoh@foi.dk) Indhold 1. Vil høje kornpriser være en trussel mod dansk frøavl i fremtiden??

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1. Antal Fjerkræbesætninger *) 2006 **) 2008 ***) Pr. 31. dec. 2011 ****) Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 Burhøns, velfærdsberigede bure

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Økonomisk analyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Lav selvforsyningsgrad

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

13-01-2011. Indhold. Fødevareindustriens størrelse i Danmark - i forhold til samlet industri

13-01-2011. Indhold. Fødevareindustriens størrelse i Danmark - i forhold til samlet industri 13-1-211 Indhold Fremtiden for dansk landbrug og specielt for dansk slagtekalveproduktion Slagtekalve frem mod 22 Tirsdag den 11. januar 211 Hvad er vi danskere bedst til at producere? Hvor har vi styrker

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Danske verdensmestre i ulige konkurrence Kan vi få muligheder i stedet for hjælp?

Danske verdensmestre i ulige konkurrence Kan vi få muligheder i stedet for hjælp? Danske verdensmestre i ulige konkurrence Kan vi få muligheder i stedet for hjælp? Torsdag den 4. februar 2010 Agerskov Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Indhold Udgangspunktet

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere