GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010"

Transkript

1 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den februar 21 REGERINGEN

2

3 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den februar 21 REGERINGEN

4

5 Analyse af dansk cleantech: energi- og miljøteknologi 1. Indledning Klima- og miljøudfordringerne og håndteringen af disse repræsenterer et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale. En potentiel platform for omstillingen til en grøn vækstøkonomi. Danmark står i dag stærkt inden for udvikling og produktion af teknologier og løsninger, der kan medvirke til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gælder fx inden for energi-, affalds-, bygnings-, transport- og landbrugssektoren. Her er der flere eksempler på, at danske virksomheder er blandt de førende i verden. Tidligere analyser 1 viser, at energiteknologi er en dansk styrkeposition, der ligger på et meget højt niveau sammenlignet med andre OECD lande, og er et område i betydelig vækst. Miljøteknologi er ikke tidligere analyseret på tilsvarende vis. Her præsenteres en opdatering af den tidligere gennemførte analyse af energiteknologi, og der præsenteres samtidig en ny analyse af miljøteknologi. Se boks 1. Cleantech afgrænses i analysen som summen af energiteknologi og miljøteknologi. De nærmere forhold ved afgrænsningerne af cleantech er beskrevet i bilag 1 2. Hovedkonklusionerne er: Eksporten af cleantech (energi- og miljøteknologi) fra Danmark i 28 var på 93 mia kr., svarende til 16 pct. af den samlede vareeksport. Eksporten af energiteknologi fra Danmark i 28 var 66 mia. kr., 11 pct. af den samlede vareeksport. Eksporten af miljøteknologi fra Danmark i 28 var 43 mia. kr., 7 pct. af den samlede vareeksport. Vareeksporten af energi- og miljøteknologi fra både Danmark og EU27 er vokset væsentlig hurtigere end den samlede vareeksport siden Dansk eksport af energi- og miljøteknologi i forhold til den samlede vareeksport er større end for EU27, hvilket er en indikation på en dansk styrkeposition. Værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget i energiteknologibranchen er i 27 en anelse lavere end for industrien samlet set, men er siden 2 vokset hurtigere end denne. Tidligere analyser bekræfter dette billede. 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Vækst, klima og konkurrenceevne, (Økonomisk Tema, nr. 7, 28). 2 Grundet forskelle i metoden for afgrænsning mellem energi- og miljøteknologi er der et mindre overlap. Derfor kan cleantech ikke umiddelbart opgøres som summen af energi- og miljøteknologi.

6 Up-market andelen af eksporten af energiteknologi var i 28 ca. 4 pct. og for miljøteknologi ca. 5 pct. På begge områder placerer det Danmark i midterfeltet i EU27. I afsnit 2 præsenteres en samlet analyse af cleantech. I afsnit 3 præsenteres analyser af energiteknologi og i afsnit 4 analyser af miljøteknologi. Boks 1. Afgrænsning og eksempler på cleantech: energi- og miljøteknolgi Cleantech omfatter i denne analyse energi- og miljøteknologi. Med energiteknologi menes i denne analyse teknologier eller produkter, der har, eller giver, et reduceret energiforbrug, fx ude hos forbrugerne eller i produktionen. Energiteknologi omfatter bl.a. varer, der er relateret til energiinfrastruktur, opvarmning og nedkøling, motorer og generatorer, pumper og kompressorer, varmeisolering, batteriteknologi, energiudvindingsteknologi, vindmøllekomponenter mv. Med miljøteknologi menes i denne analyse teknologier eller produkter, der begrænser den nuværende belastning af miljøet, fx ved at reducere forurening ved hjælp af rensning, ved mere miljøvenlige produkter og produktionsprocesser, ved mere effektiv ressourcehåndtering og ved miljøeffektive teknologiske systemer. Miljøteknologi omfatter bl.a. varer, der vedrører affald, råvare og materialeforbrug, kemikalier, jordforurening, luftforurening og vand. 2. Cleantech Den samlede eksport af cleantech fra EU27 udgjorde i mia. kr. eller 12 pct. af den samlede vareeksport fra EU27. Den danske eksport af cleantech var i 28 ca. 93 mia. kr. eller 16 pct. af den samlede vareeksport fra Danmark. I EU27 landene er eksporten af miljø- og energiteknologi vokset 35 procentpoint mere end den samlede vareeksport siden For Danmarks vedkommende er eksporten af miljø- og energiteknologi siden 1999 vokset med 71 procentpoint mere end den samlede vareeksport, jf. figur 1. Figur 1. Eksporten fra Danmark og EU27 af cleantech Indeks 1999=1 Indeks 1999= Danmark total EU27 total Danmark cleantech EU27 cleantech Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Afgrænsningen af miljøteknologi udarbejdet af OECD. Løbende priser. 2

7 De største eksportmarkeder for Danmark af cleantech er primært nærmarkederne samt USA, jf. figur 2. For EU s vedkommende er det USA, der er den største aftager af europæisk miljø- og energiteknologi uden for EU, men Rusland og Kina står for den største vækst. Figur 2. Dansk eksport af cleantech til udvalgte land, 1999 og % 2% 68% 2% 4% 1% 22% 6% EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige Den danske eksportandel af cleantech er højere end gennemsnittet for EU27, jf. figur 3, hvilket indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for grønne løsninger. I 28 udgjorde eksporten af cleantech ca. 16 pct. af den samlede vareeksport, hvilket er 4 procentpoint højere end for EU27. Den andel er samtidig vokset fra at udgøre 11 pct. af den samlede danske vareeksport i Figur 3. Eksport af cleantech i forhold til den samlede vareeksport Pct Pct Danmark EU27 Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Afgrænsningen af miljøteknologi udarbejdet af OECD. Løbende priser. At den danske eksportandel er højere end gennemsnittet for EU27 indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for eksport af cleantech. Graden af eksportspecialisering 3

8 kan udtrykkes som forholdet mellem den danske eksportandel og andelen for EU27 landene under ét. Er dette forhold større end én, kan det ses som en indikation af en erhvervsmæssig styrkeposition. Ved at sammenholde udviklingen i procentpoint fra med niveauet i 28 kan man se, hvilke lande der ligger i front, og samtidig hvilken retning landene bevæger sig i inden for cleantech. Danmark har en høj eksportspecialisering inden for cleantech på 1,31 i 28. Det betyder at eksporten af cleantech fra Danmark som andel af den samlede vareeksport var 31 pct. højere end gennemsnittet for hele EU27. En position, der samtidig er styrket siden 1999, jf. figur 4. Figur 4. EU27 eksportspecialisering inden for cleantech, Udviklingen i sksportspecialisering fra ,6,4,2 - -,2 Indhenter LTU IRE BEL LVA GRC BEL NLD PRT ESP MLT CYP EST FIN SWE AUT GBR FRA ROM HUN DK ITA DEU CZE Førende,6,4,2 -,2 -,4 SVN -,4 -,6 Falder bagud,4,6,8 1 1,2 1,4 1,6 Eksportspecialisering i 28 Mister føring Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Afgrænsningen af miljøteknologi udarbejdet af OECD. Løbende priser. Polen og Slovakiet indgår ikke pga. manglende data. -,6 3. Energiteknologi I 28 var den samlede eksport af energiteknologi fra EU mia. kr. eller ca. 7 pct. af den samlede vareeksport fra EU27. For Danmarks vedkommende var eksporten af energiteknologi i 28 knap 66 mia. kr. eller ca. 11 pct. af den samlede danske vareeksport. Eksporten af energiteknologi fra hele EU27 er siden 1999 vokset med 39 pct. point mere end den samlede vareeksport, jf. figur 5. For Danmarks vedkommende er eksporten af energiteknologi siden 1999 vokset med 17 pct. point mere end den samlede vareeksport. 4

9 Figur 5. Eksporten fra Danmark og EU27 af energiteknologi Indeks 1999=1 Indeks 1999= Danmark total Danmark energiteknologi EU27 total EU27 energiteknologi Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser Figur 6. Dansk eksport af energiteknologi til udvalgte lande, 1999 og % % 8% 18% 72% 28 % 4% 12% 2 6 EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Den danske eksport af energiteknologi går især til EU27, og eksporten hertil har været stigende i perioden Den største vækst har imidlertid været på markederne uden for EU27. De lande, der står for den største andel af denne vækst i eksport i forhold til 1999, er Kina og USA. I 28 går ca. 6 pct. af den danske eksport til EU27, ca. 12 pct. af eksporten til USA, og 4 pct. af eksporten til Kina, jf. figur 6. Danske styrkepositioner inden for energiteknologi Et centralt spørgsmål er, hvorvidt Danmark har erhvervsmæssige styrkepositioner inden for grønne løsninger, herunder inden for energiteknologi. Det vil give et gunstigt udgangspunkt for at øge eksporten, væksten og beskæftigelsen i Danmark. 5

10 Styrkepositioner afgrænses traditionelt ved at se på, hvilke brancher der er særligt produktive i forhold til tilsvarende brancher i udlandet. Energiteknologier og - løsninger produceres i mange brancher, og er dermed ikke et velafgrænset og selvstændigt brancheområde. Derfor anvendes opgørelser over eksportspecialisering som indikatorer for, om Danmark har en styrkeposition i forhold til andre lande. Eksportandelen af energiteknologier fra Danmark er steget fra 7 pct. i 1999 til 11 pct. i 28. For EU27 gælder det, at energiteknologiens andel af den samlede eksport er steget fra 5 til 7 pct. fra 1999 til 28, jf. figur 7. Figur 7. Eksport af energiteknologi i forhold til den samlede vareeksport Pct Pct Danmark EU27 Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Opgørelser over den danske eksport af energiteknologi i de første tre kvartaler af 29 viser, at området ikke er vokset hurtigere i de første tre kvartaler af 29 end de øvrige eksporterhverv. For de første tre kvartaler af 29 udgjorde eksporten således også 11 pct. af den samlede danske vareeksport. At den danske eksportandel er højere end gennemsnittet for EU27 indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for eksport af energiteknologi. Graden af eksportspecialisering kan udtrykkes som forholdet mellem den danske eksportandel og andelen for EU27 landene under ét. Er dette forhold større end én, kan det ses som en indikation af en erhvervsmæssig styrkeposition. Ved at sammenholde udviklingen fra med niveauet i 28 kan man se, hvilke lande der ligger i front, og samtidig hvilken retning landene bevæger sig i inden for energiteknologi. Danmark har en markant eksportspecialisering inden for energiteknologi på 1,73 i 28. Det betyder at eksporten af energiteknologi fra Danmark, som andel af den samlede vareeksport, var 73 pct. højere end gennemsnittet for hele EU27. En position, der samtidig er styrket markant siden 1999, jf. figur 8. 6

11 Figur 8. EU27 eksportspecialisering inden for energiteknologi, Udviklingen i eksportspecialisering fra ,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8 Indhenter Førende GRC ROM DK LVA MLT EST BUL ITA LTU ESP GBR FIN FRA SWE AUT NLD DEU HUN CYP PRT IRE BEL SVN CZE LUX Falder bagud Mister føring,2,4,6,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Eksportspecialisering i 28,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8 Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. På energiteknologiområdet har Danmark eksportspecialiseringer inden for områder som vindmøllekomponenter, pumper og kompressorer, opvarminig og nedkøling samt varmeisoleringsmaterialer. Upmarket produkter inden for energiteknologi Upmarket produkter er kendetegnet ved, at de kan opnå en højere pris på verdensmarkedet end konkurrerende produkter. At have en høj upmarket andel er således et udtryk for, at man producerer varer, der opfattes af kunden som værende mere værd, idet denne er villig til at betale en højere pris. Beregninger viser, at producenterne af disse up-market produkter har flere højtuddannede og investerer mere i forskning og innovation. Samtidig har de en højere indtjening og produktivitet end andre eksporterende virksomheder. 3 For energiteknologi ligger Danmarks up-market andel på omkring 4 pct. for perioden Sammenlignet med EU15 ligger Danmark i midterfeltet, jf. figur 9. Lande som Storbritannien, Tyskland, Irland og Holland ligger over Danmark. Upmarket produkter udgør ca. 4 pct. af den samlede danske eksport ift. EU 15 jf. Konkurrenceevneredegørelsen ØEM, økonomisk tema nr. 5, juni 27. 7

12 Figur 9. Up market andel af eksport af energiteknologi Pct Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Der er beregnet et 3-årigt glidende gennemsnit, idet upmarket andele kan variere meget fra år til år. Produktivitet i energiteknologibranchen Endelig er foretaget en opgørelse af produktiviteten i energiteknologibranchen målt i værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget i løbende priser. I 27 skabte alle industriansatte i Danmark hver 594. kr. i værditilvækst, jf. figur 1. Det er 24. kr. mere end værditilvæksten pr. beskæftiget i energiteknologibranchen. Forskellen er imidlertid snævret ind de senere år, og væksten i produktiviteten i energiteknologibranchen har siden 2 været 5,1 pct. p.a. Det er højere end for industrien samlet set, hvor den har været 4,2 pct. p.a. i samme periode. Figur 1. Udviklingen i produktiviteten Værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget Pct. Belgien Danmark Østrig Tyskland Spanien Finland Frankrig Storbritannien Grækenland Irland Italien Luxembourg Holland Portugal Sverige Værditilvækst i tkr. pr. heltidsbeskæftiget i 1. kr Industri i alt Energiindustri Erhverv i alt Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Kilde: Danmarks Statistik, firmastatistikken og egne beregninger. 8

13 En tidligere analyse udarbejdet til brug for Erhvervsklimapanelets debat i foråret 29 bekræfter dette billede 4. Samtidig viste denne analyse, at virksomheder, der leverer energi- og miljøløsninger, har haft et relativt lavt afkast 5 af den investerede kapital frem til 26 sammenlignet med industrien og erhvervslivet generelt, men igen med højere vækstrater det seneste år. 3. Miljøteknologi Den samlede danske eksport af miljøteknologi beløb sig i 28 med den valgte afgrænsning til ca. 43 mia. kr. eller ca. 7 pct. af den samlede danske vareeksport. Det er mere end den tilsvarende andel for eksporten af miljøteknologi fra både EU27 og EU15, hvilket gør sig gældende over hele perioden Udviklingen i eksporten af miljøteknologi har for Danmarks vedkommende ikke set en ligeså kraftig stigning som for energiteknologi. Dog er eksporten af miljøteknologi steget med 42 pct. point mere end Danmarks samlede eksport siden For EU27s vedkommende er der tale om en stigning på 32 pct. point mere end EU27s samlede stigning i eksport fra Der er således også indenfor miljøteknologi tale om, at Danmarks udvikling i eksport for perioden ligger over EU27s samlede udvikling. Det er især siden 25, at udviklingen i eksporten af miljøteknologi er vokset hurtigere end den samlede vareeksport. Figur 11. Udvikling i eksporten fra Danmark og EU27 af miljøteknologi i forhold til den samlede eksport Indeks 1999=1 Indeks 1999= Danmark samlet vareeksport Danmark miljøteknologi EU27 samlet vareeksport EU27 miljøteknologi Anm: Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser Danske styrkepositioner på klimaområdet, til Erhvervsklimapanelet, august Ordinært resultat delt med de samlede aktiver fratrukket finansielle anlægsaktiver. 9

14 BRIKs landene- og USA udgør nogle af de vigtigste eksportmarkeder for miljøteknologi udenfor EU27. Her har Kina og Rusland stået for den største vækst. Det er dog stadig sådan, at ca. 65 pct. af eksporten går til EU27, mens Kina tegner sig for ca. 4 pct. af eksporten og Rusland for ca. 3 pct., jf. figur 12. Figur 12. EU27 eksport af miljøteknologi til udvalgte lande 1999 % 23% 28 22% 3% 6% 68% 4% 5% 64% EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige Anm: Afgrænsning af miljøteknologibranchen udarbejdet af OECD, Løbende priser. Dansk styrkeposition inden for miljøteknologi Ligesom for energiteknologi er et centralt spørgsmål, når det handler om miljøteknologi, om Danmark har en erhvervsmæssig styrkeposition. For miljøteknologi gælder, ligesom for energiteknologi, at der ikke er tale om et velafgrænset og selvstændigt brancheområde. Derfor anvendes opgørelser over eksportspecialisering som indikator for om Danmark har en styrkeposition. Fra 1999 til 28 er andelen af Danmarks eksport, der udgøres af miljøteknologi, steget fra 6 til 7 pct. For EU27 er miljøteknologis andel af den samlede eksport vokset fra ca. 5 pct. i 1999 til ca. 6 pct. i 28, jf. figur 13. 1

15 Figur 13. Eksport af miljøteknologi som andel af samlet eksport, EU27 og Danmark Løbende priser Løbende priser Danmark EU27 Anm: Afgrænsning af miljøteknologibranchen udarbejdet af OECD, Løbende priser. At den danske eksportandel af miljøteknologi er højere end gennemsnittet for EU27 indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for eksport af miljøteknologi. Graden af eksportspecialisering kan udtrykkes som forholdet mellem den danske eksportandel og andelen for EU27 landene under ét. Er dette forhold større end én, kan det ses som en indikation af en erhvervsmæssig styrkeposition. Danmark har i hele perioden fra 1999 til 28 været specialiseret inden for miljøteknologi, jf. figur 14. Figur 14. Danmarks eksportspecialisering inden for miljøteknologi Løbende priser 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,11 1,12 1,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 1,18 1,17 1,18 1,2 Løbende priser 1,16 1,14 1, ,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 Anm: Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser. Løbende priser. Ved at sammenholde udviklingen fra 1999 til 28 med niveauet for eksportspecialisering i 28, kan man se, hvilke lande der ligger i front, og samtidig hvilken retning landene bevæger sig i inden for miljøteknologi. Her ses det, at Danmark i 28 ligger relativt højt sammenlignet med EU27. Danmark ligger blandt de førende lande. Det vil sige, at Danmark både på niveau og udvikling ligger over gennemsnittet 11

16 af landene i EU27. Flere lande bevæger sig dog hurtigere frem end Danmark, jf. figur 15. Figur 15. EU27 eksportspecialisering inden for miljøteknologi, Udviklingen i eksportspecialisering fra 99-1,5 1,,5, -,5 Indhenter BEL Falder bagud ROM FIN ESP Førende Mister føring -1,,,5 1, 1,5 2, ITA PRT NLD CZE GBR BGR SWE HUN EST LVA DK DEU GRC MLT LTU FRA IRL AUT LUX CYP SI SVN Anm: Figuren viser eksportspcialiseringen for EU27 lande i 28 på x-aksen, sammenholdt med differencen imellem eksportspecialisering i 28 i forhold til Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser. Kilde: Beregninger foretaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen på Comext databasen. Upmarket inden for miljøteknologi Eksportspecialisering i 28 Upmarket produkter er kendetegnet ved, at de kan opnå en højere pris på verdensmarkedet end konkurrerende produkter. At have en høj upmarket andel er således et udtryk for, at man producerer varer, der opfattes af kunden som værende mere værd, idet man er villig til at betale en højere pris. Beregninger viser, at producenterne af disse up-market produkter har flere højtuddannede og investerer mere i forskning og innovation. Samtidig har de en højere indtjening og produktivitet end andre eksporterende virksomheder. 6 For miljøteknologi er Danmarks upmarket andel aftagende i perioden Fra en udgangsposition på lidt over 6 pct. for perioden 2-22, aftager Danmarks upmarket andele af eksport af miljøteknologi til knap 49 pct. for perioden Sammenlignet med EU15 flytter Danmark sig således fra en forholdsvis høj placering i starten af perioden, til en position i midterfeltet af EU15 i 28. Det er dog fortsat højere end up-market andelen for den samlede danske vareeksport, der ift. EU15 er ca. 4 pct. jf. Konkurrenceevneredegørelsen 29. Sverige, Frankrig, Østrig og Belgien ligger over Danmark i 28. Det samme gælder Luxembourg, der dog udviser samme faldende tendens som Danmark, jf. figur ØEM, økonomisk tema nr. 5, juni

17 Figur 16. Upmarket andel af eksport af miljøteknologi Pct Anm: Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser. Der er beregnet et 3 årigt glidende gennemsnit, idet upmarket andele kan variere meget fra år til år. Pct Østrig Tyskland Belgien Danmark Spanien Finland Frankrig Storbritannien Grækenland Irland Italien Luxembourg Holland Portugal Sverige Bilag 1. Grundlaget for analysen: Afgrænsning af varekoder Analysen af energi- og miljøteknologi baserer sig på varehandelsstatistik, der er en blandt flere metoder til at afgrænse energi- og miljøteknologiområdet på. I Danmark og i udlandet opgøres virksomhedernes varehandel over grænserne på omkring 1. varekoder. Der ses i analysen nærmere på eksporten af udvalgte dele af varehandlen, afgrænset via varekoderne. Varekodegrundlaget for analysen af både energiteknologi og miljøteknologi er således såkaldte KN8 varekoder (8-cifrede varekoder). Varekodetilgangen gør det muligt via Eurostats Comext database at foretage detaljerede udtræk af EU27- landenes eksport af de pågældende varekoder. Man kan med denne tilgang få internationalt sammenlignelige tidsserier over EU27-landenes eksportaktiviteter. Disse tidsserier gør det endvidere muligt at differentiere imellem forskellige undergrupper af varekoder. Derved kan det afdækkes med ret stor præcision, hvilke varer der udgør størstedelen af et lands eventuelle styrkeposition. Varekodetilgangen giver, via Comext, således mulighed for en detaljeret, internationalt sammenligning af landes eksport, og dermed afdækning af erhvervsmæssige styrkepositioner. I denne analyse er fokus på energi- og miljøteknologi. Varekodegrundlaget for energiteknologi er udarbejdet af Energistyrelsen og DI energibranchen baseret på en gennemgang af alle varekoder i 29. Varekodegrundlaget for miljøteknologi er baseret på OECDs afgrænsning af miljøvarer i Det har her været nødvendigt at tage højde for de tekniske ændringer, der er sket i nomenklaturen i perioden siden Afgrænsningen af miljøteknologi er foreløbig og vil bliver videreudviklet. Den samlede eksport af cleantech fås ved at summere eksporten af energiteknologi og miljøteknologi, dog således at der tages højde for overlappet. Der er således et mindre overlap imellem de to opgørelser på i alt 96 varekoder. Dette overlap beløber sig til eksport af varer for ca. 16 mia. kr. i 28 for Danmarks vedkommende og 329 mia. kr. for EU27 i OECD, 1999, The Environmental goods & Services Industry Manual for Data Collection and Analysis. 13

18

19 GRØN VÆKST Analyse af dansk cleantech Februar 21:7 Henvendelse om publikationen kan ske til: Statsministeriet Christiansborg Prins Jørgens Gård København K ISBN elektronisk publikation: Design: BGRAPHIC Publikationen kan hentes på Statsministeriets hjemmeside

20

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Baggrundsrapport DI ANALYSE

Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport Nyt klima for vækst - DI Energibranchens anbefalinger til en Bright Green Erhvervsklimastrategi Marts 2009 2 Indhold Kapitel 1... 5 Vision... 5 Kapitel 2...

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Danmark i den globale økonomi Konkurrenceevneredegørelse 28 Udarbejdet

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Oplæg til konferencen Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industripladser?. Konferencen blev

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 425 Offentligt DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Danmark i den globale

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere