Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn"

Transkript

1 Fra Danmark til Vandmark Visioner fra Vandteknologiens Døgn

2 Vandvisioner viser vejen Hver dag står danskere op for at gå på arbejde for at producere miljørigtige vandløsninger til verdensmarkedet. Det har medført, at Danmark i dag er en af verdens førende eksportører af vandteknologi, og at vi har etableret os som en blå plet på verdenskortet. Ikke fordi vi er ved at blive opslugt af havet, men fordi omverdenen ved, at vi kan levere inden for vand og vandeffektiv produktion. Men hvis en succeshistorie skal vare ved og blive endnu bedre, skal den udvikle sig, og derfor skal vi kigge på udfordringer og muligheder for øget eksport af vandteknologi. Vi skal styrke vores position, og vi skal både fastholde nuværende og skabe nye arbejdspladser. Min klare overbevisning er, at vi får de bedste ideer og udvikler os mest effektivt, hvis vi sætter os sammen og diskuterer, hvordan vi bedst gør tingene i fremtiden. Miljøpolitikken skal ikke udstikkes bag lukkede døre i Miljøministeriet. Den skal vi tale om sammen, så vi trækker i samme retning og lærer af hinanden , september var Vandteknologiens døgn, hvor jeg sendte 40 branchefolk fra blandt andet virksomheder, forsyningsselskaber og interesseorganisationer på en 24 timers bustur med opgaven om at vende tilbage med fem visioner for, hvordan vi udvikler vandsektoren og rammerne for eksporten og udviklingen. Jeg er overvældet over de mange gode visioner og ideer, jeg fik tilbage. Det er visioner og forslag, jeg kan bruge, når der skal udvikles nye politiske initiativer på vandområdet, og det viser mig, at det kan betale sig at være et åbent Miljøministerium. Jeg er overbevist om, at arrangementet også har været med til at inspirere interessenterne på vandområdet indbyrdes, så det der var modsætninger i går bliver til nye mål og fælles retning i morgen. I denne udgivelse kan I læse nærmere om, hvad der kom ud af Vandteknologiens døgn. Lad os fortsætte samarbejdet om en endnu stærkere vandsektor, der kan løfte vores eksport til det niveau, som vi endnu ikke har nået. God læselyst Ida Auken, miljøminister Vandteknologiens Døgn 3

3 På Road Trip i et døgn med det åbne ministerium 40 nøglepersoner fra vandbranchen blev sendt rundt i landet i fem busser for gennem dilemmabaseret gruppearbejde at nå frem til en række bud på visioner for Danmarks fremtidige indsats på vandområdet. De kom op med et hav af ideer. Hvis al ilt forsvandt, ville menneskeheden være væk på fire minutter. Men det får mig jo ikke til at tænke på ilt. Sådan siger den svenske kriminalefterforsker Saga Norén i TV-landeplagen Broen. Men når der skal ske innovation, så skal man komme i tanke om alt det, man ikke går og spekulerer over til daglig. Og de visionære årer var, hvad 40 topfolk fra den danske vandbranche åbnede, da de af miljøminister Ida Auken blev inviteret til at deltage i et døgns road trip gennem landet for i grupper at finde bud på, hvordan Danmark kommer videre på vandområdet. De blev uden længere pauser og under tidspres udsat for et intenst program, der skulle give dem inspiration til at tænke vand og vandteknologi forfra og videre frem. Målet var at bringe deltagerne ud af de vante sammenhænge, de ofte mødes i, og derigennem med proceskonsulenters hjælp få dem til at inspirere hinanden til at betræde nye stier. I grupper på otte begyndte deltagerne med et besøg i de underjordiske cisterner på Frederiksberg, der har været en central del af etableringen af den københavnske vandforsyning. Derefter nåede de i fem busser vidt omkring på både Fyn og i Jylland og havde også en afstikker til Malmø for at høre om svenske erfaringer. Mellem besøgene fungerede busserne som rullende mødelokaler, hvor deltagerne brainstormede, diskuterede og noterede, ligesom de blev sat over for dilemmaer, de skulle tage stilling til. Målet var hele tiden at nå frem til visioner og forslag. Hvordan kommer vandbranchen med interessenternes hjælp og politisk støtte videre? Tankerne blev samlet i skrift og tegninger gennem utallige små og større dialoger undervejs. Denne publikation er på de næste 20 sider et forsøg på at fastholde nogle hovedtræk af de fem visionære arbejdsgruppers ideer og konklusioner on the road. Vision Vandteknologiens Døgn

4 Vision 2025 Vi skal satse på at udvikle styrkepositioner på grundlag af ambitiøse standarder i den danske vandsektor bredt inden for sundhed, sikkerhed og miljø. Løsninger, som opfylder disse standarder, vil udgøre et drive, der differentierer Danmark i forhold til andre lande. Fremtidens styrkepositioner Indsatsområder A. Teknologier til reduktion af udledninger af forurenet vand videreudvikles, herunder: God rensning af spildevand til lavt niveau af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, rensning af hospitalsspildevand, forbedret rensning af produktionsvand fra olieproduktion, rensning af ballastvand. Decentrale løsninger i det åbne land og nye byer/bydele. Minimal udledning fra industrianlæg, f.eks. bilvaskehaller, svømmehaller med rent vand, lavt energi- og vandforbrug. Overvågning af kemisk og biologisk vandkvalitet til optimering af standarder og indsats. 6 Vandteknologiens Døgn Teknologier til sikring af rent og sikkert drikkevand af høj kvalitet i hanerne, herunder: Styring, overvågning og måling. Sammenhængende systemer til kvalitetsledelse. Vandbehandling (fjernelse af arsen og nikkel mm.). Grundvandsbeskyttelse gennem overvågning og målinger af spredning af jordforureninger og rensning af forurenede områder. Kortlægning og overvågning af grundvandsforekomster. B. Teknologier inden for intelligente systemer til styring, regulering og optimering af vand- og spildevandssystemer videreudvikles. Herunder software, sensorer og andre redskaber til brug i komplette løsninger til optimering af energi- og vandforbrug, samkøring af afløbssystemer, renseanlæg etc. C. Videreudvikling af et højt serviceniveau i klimatilpasning herunder avancerede varslings- og styringssystemer samt overvågning og rensning i sammenhængende systemer, f.eks. med henblik på rent badevand ved strandene og god vandløbskvalitet. Vandteknologiens Døgn 7

5 Fremtidens styrkepositioner GRUPPENS ANDEN VISION Vi skal arbejde hen imod at få styrkepositioner på løsninger på vandrelaterede ressource-, klima-, energi- og miljøproblemer. Løsninger som findes i krydsfeltet mellem vand, energi og fødevarer. Styrkepositionen vil være systemer, teknologier og metoder til integreret løsning på tværs af traditionelle skel. Eksempler på indsatsområder Videreudvikling af renseanlæg, som producerer biogas af spildevandsslam, organisk affald fra husholdninger og affald fra landbrug, f.eks. gylle og andet, og derved producere energi og løse affaldsproblemer for husholdninger og landbrug. Fødevarevirksomheder, som ved teknologier til recirkulation og rensning af vand, sparer både vand og energi. Spændende proces i et åbent ministerium. God måde at inddrage os der har en mening og ved noget om området. Det gav en lang række bud på vandbranchens muligheder frem mod Karsten Nielsen, forretningschef, vand, miljø og energi, Alectia Industrivirksomheder, som ved intelligent recirkulation og rensning sparer både kemikalier, vand og energi. 0-emission fra akvakultur. Fiskeopdræt i recirkulerende systemer så vandkvaliteten forbedres, og landbruget får gødning, samtidig med at forbruget af vand mindskes. Forudsætninger Støtteordninger bør være kendetegnet ved: Kontinuitet, så der er mulighed for og perspektiv i at lave samarbejde mellem forskning, virksomheder og forsyninger, som kan række længere end blot en enkelt ansøgning. De højeste beløbsstørrelser bør være højere end hidtil, idet selv det, vi kalder større fyrtårnsprojekter, er støttet med forholdsvis små beløb. Der bør ske en samling af støtteordninger, så små virksomheder og andre interessenter ikke skal være nødt til at bruge uproduktiv tid og kræfter på at finde rundt i en jungle. Der bør ske en emnemæssig samtænkning af de relevante støtteordninger, så der kan opnås støtte til alle elementer i innovationskæden fra forskning over udvikling til demonstration og markedsmodning og eksportstøtte. Støtteordninger skal have primært fokus på vores styrkepositioner. Dog med mulighed for at støtte udvikling som kan blive det. Fjernelse af barrierer i form af restriktiv eller ufleksibel lovgivning, f.eks. elementer i vandsektorloven. Sammenhængende planlægning og udvikling, der ikke foregår i hver sektor for sig. Udnyt muligheder Potentialet for nye styrkepositioner og teknologier skal medtænkes i byudviklingen, f.eks. ved planlægning af nye bydele som Nordhavn, udbygning af hospitaler og ved samtænkning af klimatilpasning og kvarterløft. Ved sådanne projekter bør der fremlægges en Vandteknologiens VVM-redegørelse, som sætter fokus på teknologiudvikling og mulighederne for at etablere danske teknologiske styrkepositioner. Vi bør satse på at få styrkepositioner internationalt, baseret på løsninger som tager udgangspunkt i et nationalt behov. Teknologier, hvor vi ønsker en international styrkeposition, skal være skalerbare og anvendelige i forhold til udlandet. 8 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 9

6 I 2025 forstår og italesætter vi vand som en emotionel driver, så vi øger det samlede engagement i forhold til vandudfordringerne i Danmark. I 2025 er der en sammenhængende finansiel fødekæde, der rækker hele vejen fra ide til eksport. I 2025 er forsyningsselskaberne drivkraft for udvikling af nye løsninger. Iværksætteri De hurtige indsatser Revision af vandsektorlov skal give forsyningsselskaberne incitamenter, der giver dem klare fordele ved at indgå i innovationssammenhænge og efterspørge nye løsninger, og herigennem øge involvering af iværksættere. Forsyningsselskaberne skal have bedre muligheder for at kunne investere deres overskud i nye løsninger og investeringsselskaber. Større gennemsigtighed i støtteordninger og ensartede regler bl.a. om medfinansiering gennem in-kind og bedre vejledning vil få flere iværksættere til at søge. Etablering af vandbørs for efterlysning og udbydelse af kompetencer kræver facilitering og markedsføring. Forsyningsselskaber skal have incitamenter til at tilbyde testfaciliteter for iværksættere. Iværksætter-agenter, som skaber forbindelse mellem folk med perspektivrige ideer og folk med kompetencer inden for kommercialisering, f.eks. forretningsudviklere, erhvervsøkonomer og serieiværksættere, vil gøre, at teknisk orienterede idemagere kan hjælpes ind i forretningsverdenen, baseret på at de får en klar forståelse af deres styrker og svagheder. 10 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 11

7 Iværksætteri Det mellemlange sigt Intelligent offentlig efterspørgsel gennem at indskyde en idéfase inden et udbud skal sikre bedre idégenerering og nye tilgange til løsninger og vil muliggøre at iværksættere i højere grad inddrages i udbud. Etablering af et fælles branchehus, baseret på gratis husleje og gensidige investeringer i hinandens virksomheder, når der genereres overskud. Studieprogrammer, hvor f.eks. CBS og de tekniske universiteter får fælles udfordringer på vandområdet. Tidlig matchmaking mellem forretning og teknologi. Mentorordninger for samarbejder mellem forretning og teknologi. En finansieringsordning, hvor små virksomheder med høj specialisering kan agere på GTS-vilkår og få indtjening på den måde. First Buyer-ordninger, hvor det belønnes at være den risikovillige, første køber. Miljøministeriet og branchens organisationer skal lære at fortælle historien om vand, så det ikke er en fortælling om problemer og tekniske løsninger, men vand som en emotionel faktor, der taler til folks følelser. Det lange perspektiv Samordning af puljer på tværs af ministerier, så nexus-tankegang også afspejles i støtteordningerne. Det vil medføre flere ansøgninger med fokus på tværgående løsninger og flersidig effektivisering. Etablering af en kapitalfond, der især adresserer finansieringsbehov fra dødens gab og frem til begyndende kommercialisering, baseret på en blanding af offentlige og private investeringsmidler. Private investorer skal have en klar fordel ved at indgå i en sådan konstruktion. Arrangementet var et godt udgangspunkt for samling af de forskellige aktører i vandbranchen og udveksling af idéer, som jeg mener er et godt afsæt for nye tankegange hos os alle. Deltagerne kom fra en bred vifte af steder, hvilket var rigtig fint, for dermed fik vi lejlighed til at få flere vinkler belyst. Janicke Schultz-Petersen, managing director, MJK Automation 12 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 13

8 I fællesskab vil vi sikre verdens højeste eksportrate på vandteknologi. Vores styrker er efficiency, sustainability og holistic thinking. Vi skal bevare den innovative gnist og være på forkant med udviklingen. Og I 2040 er målet, at vandteknologi er blevet en ledende eksportsektor i Danmark. (I 2012 stod vandteknologi for 2,5 pct. af den samlede eksport). Eksport De hurtige indsatser Der oprettes et regionalt salgscenter, Danish Water Hub, i Sydøstasien. Et drivende organ som platform i en region. Centret skal dække både komponentsalg for SMV er, som får mulighed for at skabe lokal repræsentation i området i fællesskab med andre, og salg og implementering af samlede (system)løsninger. Sektorkompetencer og salgskompetencer bør samles i samme hus, fx med tre-fem lokalt ansatte eksperter og en koordinator i Danmark. Generelt skal vore styrkepositioner kobles bedre med markederne. Miljøministeren bør sætte en ny global vanddagsorden. Der sikres en dansk politisk tilstedeværelse på højt niveau ved globale vandbegivenheder. Danmark arbejder for, at få verdens 100 største virksomheder til at skrive under på et charter om at vand er et strategisk prioriteret emne. Etablere en stærk fortælling. Ved hjælp af lovgivning behøver en øget økonomisk vækst ikke automatisk betyde et øget vandforbrug. Vi vil igen være verdens bedste. Bevarelse og styrkelse af Danmarks teknologiforspring skal ske gennem øgede forskningsmidler, hvilket også kan sikre stærke kompetencer frem mod VTU-fonden skal derfor bevares. Vi skal gå efter øget innovationssamarbejde med andre udvalgte verdensmestre som Singapore, Israel, USA, m.fl. og skabe rammerne for dygtige vandingeniører og sikre kompetencetiltrækning. Konsolidering blandt vandselskaberne er nødvendig. Revolving Fund til projektmodning i markederne. Undersøge muligheden for at der på kort sigt bliver oprettet en revolving fund. Fonden skal dække omkostningerne 14 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 15

9 Eksport ved den lange salgsindsats, som kræves for at sælge samlede løsninger. Kortlægge de finansieringsmuligheder, der er, få dem til at spille bedre sammen og målrette dem mod vandteknologieksport. Afholdelse af konference om finansiering og fondskonstruktioner der kan fremme dansk vandteknologieksport. Fleksibel anvendelse af Danida-midler, og sikre at disse midler understøtter nye forretningsmodeller (performance-baserede kontrakter/ No cure-no pay ). Stærk branding og øget samarbejde. Fortællingen om vore styrkepositioner skal være delt på tværs af branchen, for at vi bliver kendt internationalt: Vi siger alle det samme fra minister til yderste led. Vi skal validere og formidle vore Unique Selling Points, og de kan formidles baseret på cases og nemme billeder. Eksempelvis: Vandrensning vort vand er så rent, at du kan hoppe i Københavns Havn. Fødevarer/Vand: Vi har i Danmark faldende vandforbrug ved produktionen af slagtesvin. Den mellemlange plan Forståelse af den globale efterspørgsel (pull-faktorer). Afdække hvor der er behov, som matcher vore løsninger. Regeringen bør understøtte et pilotsalgscenter/danish Water Hub i Sydøstasien med minimum fem mio. pr. år i tre år. Lovgivningen skal være skarp i Danmark, og internationalt skal miljølovgivningen stille krav. Skabelse af intelligent efterspørgsel via et stærkt teknologihungrende hjemmemarked. Sikre at vandselskaber gennem deres efterspørgsel kan sikre udvikling af nye løsninger i private virksomheder. Vi skal have finansiering til projektmodning i form af en revolving fund. Problemet er, at små virksomheder ikke har pengene, og store virksomheder ikke har risikovilligheden. Fondskonstruktionen gør, at deltagerne har hånden på kogepladen. Fonden samler aktører, der vil byde på udbud i udlandet. Det lange perspektiv Frem mod 2025 er der etableret fem-seks salgscentre i regioner med stor vandteknologiimport. Virksomhedernes indtjening gør centrene selvbærende. Danmark spiller en aktiv rolle internationalt, skaber markeder for danske ydelser og søger at påvirke andre landes regulering. Vandpriserne er stigende globalt. Det faktum, at Danmark allerede har nogle af de højeste vandpriser i verden, gør, at der her allerede er udviklet vandbesparende teknologi og know-how, som nu kan sælges til andre lande. Danmark har en revolving fund i 2025, som er selvfinansierende. Fonden kunne i årene frem mod 2025 vokse fra 20 mio. kr. op mod 100 mio. kr. Den muliggør, at danske rådgivere, SMV er og teknologivirksomheder kan byde på store opgaver i vækstmarkederne og i andre markeder. Hvis vand skal blive det nye vind, så mangler den fragmenterede danske vandsektor en fælles driver! Her kan regionale innovationsog afsætningsplatforme tæt på de relevante markeder være en sikker vej til større eksport til en region og i høj grad forbedre SMV ernes eksportsucceser. Jens Baadsgaard Petersen, bestyrelsesformand, EnviDan International A/S 16 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 17

10 Vision 2025 Vandmark skal være hotbed for vandforbrugende internationale virksomheder. Vandmark sætter standarderne for resten af EU gennem teknologiudvikling, effektivt samarbejde fra viden til produkter og eksport med afsæt i et avanceret hjemmemarked. Forsyningssektorens rolle De hurtige indsatser Fastholde og øge midlerne til Grøn Vækst. Skabe et visionært lovgrundlag. Etablere en garantiordning med eksportfokus. Udvikle fundamentet for en national strategi. 18 Vandteknologiens Døgn Plan på mellemlangt sigt Avancerede miljøkrav på højt niveau. Forbedring af de økonomiske rammer og give mulighed for at skabe overskud. Fastsætte mål og attraktive rammer for indgåelse af flere offentlig-private partnerskaber (OPP) og offentlig-private samarbejder (OPS) til fremme af nytænkning, teknologisk og organisatorisk konsolidering samt øget eksport. Det lange perspektiv Vandmark 2025 hotbed for vandforbrugende virksomheder og avanceret hjemmemarked. National handlingsplan på plads. Den samlede energilovgivning ændres, så den understøtter en optimeret ressourceanvendelse på tværs af sektorer. Vandteknologiens Døgn 19

11 Forsyningssektorens rolle Forudsætninger for forslagene Behov for en national handlingsplan alle skal vide, hvor vi er på vej hen. Danmark skal på længere sigt sætte EU-standarderne for miljøkrav. Vi skal tiltrække og fastholde know-how og produktionsarbejdspladser til Vandmark. Behov for økonomiske incitamenter og at give mulighed for at optjene profit. Partnerskaber fokus på at skabe de rigtige rammevilkår for partnerskaber, videndeling, produktudvikling og eksport. Intelligent efterspørgsel vi skal fra spildevand til ressourcevand, og vi skal have en ambitiøs lovgivning, der stiller krav. Teknisk konsolidering først, organisatorisk konsolidering derefter. Der er behov for en langsigtet opbygning af kompetencer startende på de videregående uddannelser, en lønsom vandudvikling, teknologiske showcases og frem for alt en ny bevidsthed om vandsektoren og dens økonomiske potentiale for Danmark. Udbytte Visionen vil være med til at skabe, tiltrække og fastholde danske arbejdspladser. Danmark bliver en leader i stedet for en follower på verdensplan. Teknologiudvikling og innovation sætter rammerne for en vækstbærende eksport. Den samfundmæssige gevinst sikrer en løbende investering i og udvikling af intelligente vandteknologiske løsninger. Ambitiøs lovgiving kombineret med en national strategi sikrer en koordinering på tværs af brancher og ministerier, der optimerer og målretter den danske indsats. Den danske forsyningssektor er det tredje ben i en bæredygtig dansk energiproduktion og ressourceudnyttelse. Fremtiden tilhører de virksomheder, der forstår at udvikle nye og innovative løsninger. Her skal vi i Danmark blive bedre til at forstå, at innovative løsninger på vandområdet ikke bare handler om optimeret teknologi. Det handler også om at få teknologier til at tale sammen og det handler om konkret viden om applikation i forskellige lande under forskellige forhold. Danske virksomheder kan her komme endnu tættere på behovene, markederne og kunderne. Jørgen Bjelskou, public affairs director, Grundfos 20 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 21

12 I 2025 har EU drevet af en FN beslutning implementeret og integreret en ressourceeffektiv og innovationsfremmende regulering, som sikrer opfyldelse af Vandrammedirektivets målsætninger og skaber vækst og arbejdspladser i de vandforbrugende erhverv og hos leverandører. Vi har opnået en kon kurrencemæssig fordelagtig position ved en offensiv international indsats. International regulering De lovgivningsmæssige drivkræfter for ressourceeffektivitet og fremme af innovation er bredtfavnende. Nogle relevante områder at fokusere på kan være vandknaphed, kvaliteten af vand der er til rådighed, prisen for at forbruge vand, prisen for at forurene, barrierer for at anvende forskellige kvaliteter vand og behovet for en enkel og gennemskuelig regulering. Der blev i gruppen valgt at fokusere på prissætning af vand samt at skabe rammer for at anvende veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. 1. DELVISION WATER PRICING I 2025 afspejler verdens vandpriser kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier blandt andet med henblik på at skabe økonomisk incitament til at forbedre vandressourcebeskyttelse. Man skal betale for den adfærd man udøver. De hurtige indsatser Kortlægning af hvorledes vand prissættes på verdensplan ud fra repræsentative lande. Tidlig interessevaretagelse i FN-regi (FNarbejdsgrupper). Tidlig interessevaretagelse i EU-regi (EUarbejdsgrupper), herunder opbakning til Kommissionens håndhævelse af målerkrav. Det er meget vigtigt at komme tidligt ind i processen, idet Danmark som et lille land kun har en mindre rolle i forbindelse med slutforhandlinger. Den mellemlange plan EU fastsætter/håndhæver vandpriser. Nedsættelse af International Panel on Water Challenges (IPWC). 22 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 23

13 International regulering Det lange perspektiv FN træffer beslutning om prissætning af vand, global aftale, deklaration eller konvention herom. World Water Forum 2018 (herefter WWF 2018) er vores enzym i FN-processen. FN-henvisninger til WWF OECD og G8 udvikler metoder og best practices. WWF 2018 dagsordenen: Water pricing og Water fit for use. Statsministeren sætter sig i spidsen for en uformel og åben international drøftelse med henblik på at sætte skub i den internationale vanddagsorden. Fremdrift i en politisk dagsorden af denne kaliber på WWF 2018 kræver, at de danske ministerier taler med én stemme (eksempelvis ved nedsættelse af selvstændig enhed, der har mandat til hele forløbet). I 2025 afspejler verdens vandpriser kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier. 2. DELVISION WATER FIT FOR USE Vandressourcerne skal bevares og beskyttes ved at anvende veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. De hurtige indsatser Kortlægning af reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. Ministerierne skal skabe fælles fodslag (som minimum Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen). Foretage allianceopbygning inden for vand som resssource (eksempelvis etablere partnerskab/tænketank, der kan udleve visionen). Der tages udgangspunkt i veldefinerede roller, hvor eksempelvis myndighederne har ansvaret for alene at varetage samfundsmæssige hensyn (sociale og miljømæssige ikke fremme miljøteknologi på bekostning af de store vandforbrugende sektorer, hvis der ikke er et miljømæssigt behov for det). Dansk deltagelse i EU-arbejdsgruppe, hvor ny regulering drøftes (under den fælles implementeringsstrategi, CIS). Den mellemlange plan Der udvikles branchespecifikke business cases for effektiv vandanvendelse. Fjerne barriererne i EU. Udvikle og bruge benchmarks for vandeffektivitet. Fjern reguleringsfokus fra hvordan sæt klare politiske mål! Reguleringen skal sikre incitamenter til at genanvende procesvand. EU-blåstempling af anvendelige teknologier. Det lange perspektiv Branchespecifikke demonstrationsprojekter og business cases præsenteres under World Water Forum 18. Udbytte af de to delvisioner Reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål er fjernet, hvorefter vandressourcerne bliver bevaret og anvendt cost-effektivt. At verdens vandpriser afpejler kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier fremmer vandressource-effektivitet, begrænser forurening og fremmer business cases/reel bæredygtig vækst. Det vigtigste var erkendelsen af, at hvis vi kan samle det her til en national strategi, så kan vi give branchen en samlet retning i stedet for at arbejde hver sin vej. Hans-Martin Friis Møller, markeds- og udviklingsdirektør, Water&Energy, Grontmij A/S 24 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 25

14 Deltagere i Vandteknologiens Døgn 12. september 2013 Janicke Schultz-Petersen, MJK Automation Pia Klee, Rethink Water Ulrik Højbjerre, IDAs Spildevandskomitee Hanne Bach, DCE Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Jes la Cour, Lund Universitet Per Jacobsen, HOFOR Jens M. Prisum, Spildevandscenter Avedøre Bjørn Kaare Jensen, GEUS Anders Refsgaard, Birkerød Vandforsyning (COWI) Nille Juul-Sørensen, Dansk Design Center Birgit Øllgaard, Øllgaard Rådgivende Ingeniører Thomas Otto Rohold, Danske Bank Peter Holme, Aquaporin Jeppe Resen Amossen, Heed Diagnostics Ulrik Skov, icapture ApS Svend Olling, Eksportrådet Anders Bækgaard, Vandcenter Syd Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan International A/S Ilse Korsvang, Eksportforeningen Michael Ramlau Hansen, AVK Karsten Nielsen, Alectia Suni á Dalbø Jens Løppenthien, 7Technologies/Schneider Erling Friis Poulsen, KL Leif Bentsen, Krüger Claus Homann, Århus Vand Jens Christian Riise, Niras Torben Hartz, KPMG Morten Hvidberg, EVM Ole Wiil, FVD Hans-Martin Friis Møller, Grontmij Carl Bro, FRIs miljøudvalg Jørgen Bjelskou, Grundfos Jørn Rasmussen, DHI Thomas Becker, EWEA Charlotte Thy, Danish Crown Morten Nielsen, Carlsberg Charlotte Frambøll, DANVA Jens Peter Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening Karin Klitgaard, Dansk Industri (DI) 26 Vandteknologiens Døgn Produktion: Ægir Illustrationer: Naturstyrelsen, Palle Schmidt, Ole Comoll Christensen, Christina Hemmingsen, Cecilie Otzen og Ib Kjeldsmark

15 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

ZENZOR Sensorer i andre brancher

ZENZOR Sensorer i andre brancher ZENZOR Sensorer i Af: Chefkonsulent Christian, DI ITEK For: Eksperter i vandteknologi Hos: Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Dato: 16. januar 2014 Sensorer åbner verden se, lugt, smag, hør, føl, balance

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Et erhvervsperspektiv

Et erhvervsperspektiv Et erhvervsperspektiv Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Erhvervspanelets for grøn omstilling Panelets baggrund og opgave Fælles præmisser Anbefalingerne Regulering Virkemidler Indsatsområder

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

WTC - Water Training & Consulting aps partnership, know-how and competence www.wtc.dk

WTC - Water Training & Consulting aps partnership, know-how and competence www.wtc.dk Vand som nyt stort forretningsområde for Region Midtjylland (Og hvilke krav er der for fremadrettet at kunne blive bedre til at servicere de virksomheder, der arbejder inden for vandområdet) Benny Hagelskjær,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

UAS Denmarks Road Map 2015-2017

UAS Denmarks Road Map 2015-2017 UAS Denmarks Road Map 2015-2017 VÆKST GENNEM NATIONAL STRATEGI Udarbejdet af UAS Denmark - det danske branchenetværk for UAS (Unmanned Aircraft Systems) WWW.UASDENMARK.DK Baggrund og status - en ny vækstbranche

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013 Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Uden for serie, 2013 Titel: Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Redaktion: Stefan Brendstrup og Henrik

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Dansk miljøsamarbejde med Kina

Dansk miljøsamarbejde med Kina Dansk miljøsamarbejde med Kina Foto: Søren Malmose Miljøminister Ida Auken: Miljøsamarbejde med Kina er vigtigt for Danmark både for miljøet, dansk økonomi og danske virksom heder. Danmark står stærkt

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed 1 Overskrift Vind er yt som vækstområde 2 VAND ER IN SOM NYT GRØNT VÆKSTOMRÅDE 3 Fra vandteknologi til grøn

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere