Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn"

Transkript

1 Fra Danmark til Vandmark Visioner fra Vandteknologiens Døgn

2 Vandvisioner viser vejen Hver dag står danskere op for at gå på arbejde for at producere miljørigtige vandløsninger til verdensmarkedet. Det har medført, at Danmark i dag er en af verdens førende eksportører af vandteknologi, og at vi har etableret os som en blå plet på verdenskortet. Ikke fordi vi er ved at blive opslugt af havet, men fordi omverdenen ved, at vi kan levere inden for vand og vandeffektiv produktion. Men hvis en succeshistorie skal vare ved og blive endnu bedre, skal den udvikle sig, og derfor skal vi kigge på udfordringer og muligheder for øget eksport af vandteknologi. Vi skal styrke vores position, og vi skal både fastholde nuværende og skabe nye arbejdspladser. Min klare overbevisning er, at vi får de bedste ideer og udvikler os mest effektivt, hvis vi sætter os sammen og diskuterer, hvordan vi bedst gør tingene i fremtiden. Miljøpolitikken skal ikke udstikkes bag lukkede døre i Miljøministeriet. Den skal vi tale om sammen, så vi trækker i samme retning og lærer af hinanden , september var Vandteknologiens døgn, hvor jeg sendte 40 branchefolk fra blandt andet virksomheder, forsyningsselskaber og interesseorganisationer på en 24 timers bustur med opgaven om at vende tilbage med fem visioner for, hvordan vi udvikler vandsektoren og rammerne for eksporten og udviklingen. Jeg er overvældet over de mange gode visioner og ideer, jeg fik tilbage. Det er visioner og forslag, jeg kan bruge, når der skal udvikles nye politiske initiativer på vandområdet, og det viser mig, at det kan betale sig at være et åbent Miljøministerium. Jeg er overbevist om, at arrangementet også har været med til at inspirere interessenterne på vandområdet indbyrdes, så det der var modsætninger i går bliver til nye mål og fælles retning i morgen. I denne udgivelse kan I læse nærmere om, hvad der kom ud af Vandteknologiens døgn. Lad os fortsætte samarbejdet om en endnu stærkere vandsektor, der kan løfte vores eksport til det niveau, som vi endnu ikke har nået. God læselyst Ida Auken, miljøminister Vandteknologiens Døgn 3

3 På Road Trip i et døgn med det åbne ministerium 40 nøglepersoner fra vandbranchen blev sendt rundt i landet i fem busser for gennem dilemmabaseret gruppearbejde at nå frem til en række bud på visioner for Danmarks fremtidige indsats på vandområdet. De kom op med et hav af ideer. Hvis al ilt forsvandt, ville menneskeheden være væk på fire minutter. Men det får mig jo ikke til at tænke på ilt. Sådan siger den svenske kriminalefterforsker Saga Norén i TV-landeplagen Broen. Men når der skal ske innovation, så skal man komme i tanke om alt det, man ikke går og spekulerer over til daglig. Og de visionære årer var, hvad 40 topfolk fra den danske vandbranche åbnede, da de af miljøminister Ida Auken blev inviteret til at deltage i et døgns road trip gennem landet for i grupper at finde bud på, hvordan Danmark kommer videre på vandområdet. De blev uden længere pauser og under tidspres udsat for et intenst program, der skulle give dem inspiration til at tænke vand og vandteknologi forfra og videre frem. Målet var at bringe deltagerne ud af de vante sammenhænge, de ofte mødes i, og derigennem med proceskonsulenters hjælp få dem til at inspirere hinanden til at betræde nye stier. I grupper på otte begyndte deltagerne med et besøg i de underjordiske cisterner på Frederiksberg, der har været en central del af etableringen af den københavnske vandforsyning. Derefter nåede de i fem busser vidt omkring på både Fyn og i Jylland og havde også en afstikker til Malmø for at høre om svenske erfaringer. Mellem besøgene fungerede busserne som rullende mødelokaler, hvor deltagerne brainstormede, diskuterede og noterede, ligesom de blev sat over for dilemmaer, de skulle tage stilling til. Målet var hele tiden at nå frem til visioner og forslag. Hvordan kommer vandbranchen med interessenternes hjælp og politisk støtte videre? Tankerne blev samlet i skrift og tegninger gennem utallige små og større dialoger undervejs. Denne publikation er på de næste 20 sider et forsøg på at fastholde nogle hovedtræk af de fem visionære arbejdsgruppers ideer og konklusioner on the road. Vision Vandteknologiens Døgn

4 Vision 2025 Vi skal satse på at udvikle styrkepositioner på grundlag af ambitiøse standarder i den danske vandsektor bredt inden for sundhed, sikkerhed og miljø. Løsninger, som opfylder disse standarder, vil udgøre et drive, der differentierer Danmark i forhold til andre lande. Fremtidens styrkepositioner Indsatsområder A. Teknologier til reduktion af udledninger af forurenet vand videreudvikles, herunder: God rensning af spildevand til lavt niveau af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, rensning af hospitalsspildevand, forbedret rensning af produktionsvand fra olieproduktion, rensning af ballastvand. Decentrale løsninger i det åbne land og nye byer/bydele. Minimal udledning fra industrianlæg, f.eks. bilvaskehaller, svømmehaller med rent vand, lavt energi- og vandforbrug. Overvågning af kemisk og biologisk vandkvalitet til optimering af standarder og indsats. 6 Vandteknologiens Døgn Teknologier til sikring af rent og sikkert drikkevand af høj kvalitet i hanerne, herunder: Styring, overvågning og måling. Sammenhængende systemer til kvalitetsledelse. Vandbehandling (fjernelse af arsen og nikkel mm.). Grundvandsbeskyttelse gennem overvågning og målinger af spredning af jordforureninger og rensning af forurenede områder. Kortlægning og overvågning af grundvandsforekomster. B. Teknologier inden for intelligente systemer til styring, regulering og optimering af vand- og spildevandssystemer videreudvikles. Herunder software, sensorer og andre redskaber til brug i komplette løsninger til optimering af energi- og vandforbrug, samkøring af afløbssystemer, renseanlæg etc. C. Videreudvikling af et højt serviceniveau i klimatilpasning herunder avancerede varslings- og styringssystemer samt overvågning og rensning i sammenhængende systemer, f.eks. med henblik på rent badevand ved strandene og god vandløbskvalitet. Vandteknologiens Døgn 7

5 Fremtidens styrkepositioner GRUPPENS ANDEN VISION Vi skal arbejde hen imod at få styrkepositioner på løsninger på vandrelaterede ressource-, klima-, energi- og miljøproblemer. Løsninger som findes i krydsfeltet mellem vand, energi og fødevarer. Styrkepositionen vil være systemer, teknologier og metoder til integreret løsning på tværs af traditionelle skel. Eksempler på indsatsområder Videreudvikling af renseanlæg, som producerer biogas af spildevandsslam, organisk affald fra husholdninger og affald fra landbrug, f.eks. gylle og andet, og derved producere energi og løse affaldsproblemer for husholdninger og landbrug. Fødevarevirksomheder, som ved teknologier til recirkulation og rensning af vand, sparer både vand og energi. Spændende proces i et åbent ministerium. God måde at inddrage os der har en mening og ved noget om området. Det gav en lang række bud på vandbranchens muligheder frem mod Karsten Nielsen, forretningschef, vand, miljø og energi, Alectia Industrivirksomheder, som ved intelligent recirkulation og rensning sparer både kemikalier, vand og energi. 0-emission fra akvakultur. Fiskeopdræt i recirkulerende systemer så vandkvaliteten forbedres, og landbruget får gødning, samtidig med at forbruget af vand mindskes. Forudsætninger Støtteordninger bør være kendetegnet ved: Kontinuitet, så der er mulighed for og perspektiv i at lave samarbejde mellem forskning, virksomheder og forsyninger, som kan række længere end blot en enkelt ansøgning. De højeste beløbsstørrelser bør være højere end hidtil, idet selv det, vi kalder større fyrtårnsprojekter, er støttet med forholdsvis små beløb. Der bør ske en samling af støtteordninger, så små virksomheder og andre interessenter ikke skal være nødt til at bruge uproduktiv tid og kræfter på at finde rundt i en jungle. Der bør ske en emnemæssig samtænkning af de relevante støtteordninger, så der kan opnås støtte til alle elementer i innovationskæden fra forskning over udvikling til demonstration og markedsmodning og eksportstøtte. Støtteordninger skal have primært fokus på vores styrkepositioner. Dog med mulighed for at støtte udvikling som kan blive det. Fjernelse af barrierer i form af restriktiv eller ufleksibel lovgivning, f.eks. elementer i vandsektorloven. Sammenhængende planlægning og udvikling, der ikke foregår i hver sektor for sig. Udnyt muligheder Potentialet for nye styrkepositioner og teknologier skal medtænkes i byudviklingen, f.eks. ved planlægning af nye bydele som Nordhavn, udbygning af hospitaler og ved samtænkning af klimatilpasning og kvarterløft. Ved sådanne projekter bør der fremlægges en Vandteknologiens VVM-redegørelse, som sætter fokus på teknologiudvikling og mulighederne for at etablere danske teknologiske styrkepositioner. Vi bør satse på at få styrkepositioner internationalt, baseret på løsninger som tager udgangspunkt i et nationalt behov. Teknologier, hvor vi ønsker en international styrkeposition, skal være skalerbare og anvendelige i forhold til udlandet. 8 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 9

6 I 2025 forstår og italesætter vi vand som en emotionel driver, så vi øger det samlede engagement i forhold til vandudfordringerne i Danmark. I 2025 er der en sammenhængende finansiel fødekæde, der rækker hele vejen fra ide til eksport. I 2025 er forsyningsselskaberne drivkraft for udvikling af nye løsninger. Iværksætteri De hurtige indsatser Revision af vandsektorlov skal give forsyningsselskaberne incitamenter, der giver dem klare fordele ved at indgå i innovationssammenhænge og efterspørge nye løsninger, og herigennem øge involvering af iværksættere. Forsyningsselskaberne skal have bedre muligheder for at kunne investere deres overskud i nye løsninger og investeringsselskaber. Større gennemsigtighed i støtteordninger og ensartede regler bl.a. om medfinansiering gennem in-kind og bedre vejledning vil få flere iværksættere til at søge. Etablering af vandbørs for efterlysning og udbydelse af kompetencer kræver facilitering og markedsføring. Forsyningsselskaber skal have incitamenter til at tilbyde testfaciliteter for iværksættere. Iværksætter-agenter, som skaber forbindelse mellem folk med perspektivrige ideer og folk med kompetencer inden for kommercialisering, f.eks. forretningsudviklere, erhvervsøkonomer og serieiværksættere, vil gøre, at teknisk orienterede idemagere kan hjælpes ind i forretningsverdenen, baseret på at de får en klar forståelse af deres styrker og svagheder. 10 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 11

7 Iværksætteri Det mellemlange sigt Intelligent offentlig efterspørgsel gennem at indskyde en idéfase inden et udbud skal sikre bedre idégenerering og nye tilgange til løsninger og vil muliggøre at iværksættere i højere grad inddrages i udbud. Etablering af et fælles branchehus, baseret på gratis husleje og gensidige investeringer i hinandens virksomheder, når der genereres overskud. Studieprogrammer, hvor f.eks. CBS og de tekniske universiteter får fælles udfordringer på vandområdet. Tidlig matchmaking mellem forretning og teknologi. Mentorordninger for samarbejder mellem forretning og teknologi. En finansieringsordning, hvor små virksomheder med høj specialisering kan agere på GTS-vilkår og få indtjening på den måde. First Buyer-ordninger, hvor det belønnes at være den risikovillige, første køber. Miljøministeriet og branchens organisationer skal lære at fortælle historien om vand, så det ikke er en fortælling om problemer og tekniske løsninger, men vand som en emotionel faktor, der taler til folks følelser. Det lange perspektiv Samordning af puljer på tværs af ministerier, så nexus-tankegang også afspejles i støtteordningerne. Det vil medføre flere ansøgninger med fokus på tværgående løsninger og flersidig effektivisering. Etablering af en kapitalfond, der især adresserer finansieringsbehov fra dødens gab og frem til begyndende kommercialisering, baseret på en blanding af offentlige og private investeringsmidler. Private investorer skal have en klar fordel ved at indgå i en sådan konstruktion. Arrangementet var et godt udgangspunkt for samling af de forskellige aktører i vandbranchen og udveksling af idéer, som jeg mener er et godt afsæt for nye tankegange hos os alle. Deltagerne kom fra en bred vifte af steder, hvilket var rigtig fint, for dermed fik vi lejlighed til at få flere vinkler belyst. Janicke Schultz-Petersen, managing director, MJK Automation 12 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 13

8 I fællesskab vil vi sikre verdens højeste eksportrate på vandteknologi. Vores styrker er efficiency, sustainability og holistic thinking. Vi skal bevare den innovative gnist og være på forkant med udviklingen. Og I 2040 er målet, at vandteknologi er blevet en ledende eksportsektor i Danmark. (I 2012 stod vandteknologi for 2,5 pct. af den samlede eksport). Eksport De hurtige indsatser Der oprettes et regionalt salgscenter, Danish Water Hub, i Sydøstasien. Et drivende organ som platform i en region. Centret skal dække både komponentsalg for SMV er, som får mulighed for at skabe lokal repræsentation i området i fællesskab med andre, og salg og implementering af samlede (system)løsninger. Sektorkompetencer og salgskompetencer bør samles i samme hus, fx med tre-fem lokalt ansatte eksperter og en koordinator i Danmark. Generelt skal vore styrkepositioner kobles bedre med markederne. Miljøministeren bør sætte en ny global vanddagsorden. Der sikres en dansk politisk tilstedeværelse på højt niveau ved globale vandbegivenheder. Danmark arbejder for, at få verdens 100 største virksomheder til at skrive under på et charter om at vand er et strategisk prioriteret emne. Etablere en stærk fortælling. Ved hjælp af lovgivning behøver en øget økonomisk vækst ikke automatisk betyde et øget vandforbrug. Vi vil igen være verdens bedste. Bevarelse og styrkelse af Danmarks teknologiforspring skal ske gennem øgede forskningsmidler, hvilket også kan sikre stærke kompetencer frem mod VTU-fonden skal derfor bevares. Vi skal gå efter øget innovationssamarbejde med andre udvalgte verdensmestre som Singapore, Israel, USA, m.fl. og skabe rammerne for dygtige vandingeniører og sikre kompetencetiltrækning. Konsolidering blandt vandselskaberne er nødvendig. Revolving Fund til projektmodning i markederne. Undersøge muligheden for at der på kort sigt bliver oprettet en revolving fund. Fonden skal dække omkostningerne 14 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 15

9 Eksport ved den lange salgsindsats, som kræves for at sælge samlede løsninger. Kortlægge de finansieringsmuligheder, der er, få dem til at spille bedre sammen og målrette dem mod vandteknologieksport. Afholdelse af konference om finansiering og fondskonstruktioner der kan fremme dansk vandteknologieksport. Fleksibel anvendelse af Danida-midler, og sikre at disse midler understøtter nye forretningsmodeller (performance-baserede kontrakter/ No cure-no pay ). Stærk branding og øget samarbejde. Fortællingen om vore styrkepositioner skal være delt på tværs af branchen, for at vi bliver kendt internationalt: Vi siger alle det samme fra minister til yderste led. Vi skal validere og formidle vore Unique Selling Points, og de kan formidles baseret på cases og nemme billeder. Eksempelvis: Vandrensning vort vand er så rent, at du kan hoppe i Københavns Havn. Fødevarer/Vand: Vi har i Danmark faldende vandforbrug ved produktionen af slagtesvin. Den mellemlange plan Forståelse af den globale efterspørgsel (pull-faktorer). Afdække hvor der er behov, som matcher vore løsninger. Regeringen bør understøtte et pilotsalgscenter/danish Water Hub i Sydøstasien med minimum fem mio. pr. år i tre år. Lovgivningen skal være skarp i Danmark, og internationalt skal miljølovgivningen stille krav. Skabelse af intelligent efterspørgsel via et stærkt teknologihungrende hjemmemarked. Sikre at vandselskaber gennem deres efterspørgsel kan sikre udvikling af nye løsninger i private virksomheder. Vi skal have finansiering til projektmodning i form af en revolving fund. Problemet er, at små virksomheder ikke har pengene, og store virksomheder ikke har risikovilligheden. Fondskonstruktionen gør, at deltagerne har hånden på kogepladen. Fonden samler aktører, der vil byde på udbud i udlandet. Det lange perspektiv Frem mod 2025 er der etableret fem-seks salgscentre i regioner med stor vandteknologiimport. Virksomhedernes indtjening gør centrene selvbærende. Danmark spiller en aktiv rolle internationalt, skaber markeder for danske ydelser og søger at påvirke andre landes regulering. Vandpriserne er stigende globalt. Det faktum, at Danmark allerede har nogle af de højeste vandpriser i verden, gør, at der her allerede er udviklet vandbesparende teknologi og know-how, som nu kan sælges til andre lande. Danmark har en revolving fund i 2025, som er selvfinansierende. Fonden kunne i årene frem mod 2025 vokse fra 20 mio. kr. op mod 100 mio. kr. Den muliggør, at danske rådgivere, SMV er og teknologivirksomheder kan byde på store opgaver i vækstmarkederne og i andre markeder. Hvis vand skal blive det nye vind, så mangler den fragmenterede danske vandsektor en fælles driver! Her kan regionale innovationsog afsætningsplatforme tæt på de relevante markeder være en sikker vej til større eksport til en region og i høj grad forbedre SMV ernes eksportsucceser. Jens Baadsgaard Petersen, bestyrelsesformand, EnviDan International A/S 16 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 17

10 Vision 2025 Vandmark skal være hotbed for vandforbrugende internationale virksomheder. Vandmark sætter standarderne for resten af EU gennem teknologiudvikling, effektivt samarbejde fra viden til produkter og eksport med afsæt i et avanceret hjemmemarked. Forsyningssektorens rolle De hurtige indsatser Fastholde og øge midlerne til Grøn Vækst. Skabe et visionært lovgrundlag. Etablere en garantiordning med eksportfokus. Udvikle fundamentet for en national strategi. 18 Vandteknologiens Døgn Plan på mellemlangt sigt Avancerede miljøkrav på højt niveau. Forbedring af de økonomiske rammer og give mulighed for at skabe overskud. Fastsætte mål og attraktive rammer for indgåelse af flere offentlig-private partnerskaber (OPP) og offentlig-private samarbejder (OPS) til fremme af nytænkning, teknologisk og organisatorisk konsolidering samt øget eksport. Det lange perspektiv Vandmark 2025 hotbed for vandforbrugende virksomheder og avanceret hjemmemarked. National handlingsplan på plads. Den samlede energilovgivning ændres, så den understøtter en optimeret ressourceanvendelse på tværs af sektorer. Vandteknologiens Døgn 19

11 Forsyningssektorens rolle Forudsætninger for forslagene Behov for en national handlingsplan alle skal vide, hvor vi er på vej hen. Danmark skal på længere sigt sætte EU-standarderne for miljøkrav. Vi skal tiltrække og fastholde know-how og produktionsarbejdspladser til Vandmark. Behov for økonomiske incitamenter og at give mulighed for at optjene profit. Partnerskaber fokus på at skabe de rigtige rammevilkår for partnerskaber, videndeling, produktudvikling og eksport. Intelligent efterspørgsel vi skal fra spildevand til ressourcevand, og vi skal have en ambitiøs lovgivning, der stiller krav. Teknisk konsolidering først, organisatorisk konsolidering derefter. Der er behov for en langsigtet opbygning af kompetencer startende på de videregående uddannelser, en lønsom vandudvikling, teknologiske showcases og frem for alt en ny bevidsthed om vandsektoren og dens økonomiske potentiale for Danmark. Udbytte Visionen vil være med til at skabe, tiltrække og fastholde danske arbejdspladser. Danmark bliver en leader i stedet for en follower på verdensplan. Teknologiudvikling og innovation sætter rammerne for en vækstbærende eksport. Den samfundmæssige gevinst sikrer en løbende investering i og udvikling af intelligente vandteknologiske løsninger. Ambitiøs lovgiving kombineret med en national strategi sikrer en koordinering på tværs af brancher og ministerier, der optimerer og målretter den danske indsats. Den danske forsyningssektor er det tredje ben i en bæredygtig dansk energiproduktion og ressourceudnyttelse. Fremtiden tilhører de virksomheder, der forstår at udvikle nye og innovative løsninger. Her skal vi i Danmark blive bedre til at forstå, at innovative løsninger på vandområdet ikke bare handler om optimeret teknologi. Det handler også om at få teknologier til at tale sammen og det handler om konkret viden om applikation i forskellige lande under forskellige forhold. Danske virksomheder kan her komme endnu tættere på behovene, markederne og kunderne. Jørgen Bjelskou, public affairs director, Grundfos 20 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 21

12 I 2025 har EU drevet af en FN beslutning implementeret og integreret en ressourceeffektiv og innovationsfremmende regulering, som sikrer opfyldelse af Vandrammedirektivets målsætninger og skaber vækst og arbejdspladser i de vandforbrugende erhverv og hos leverandører. Vi har opnået en kon kurrencemæssig fordelagtig position ved en offensiv international indsats. International regulering De lovgivningsmæssige drivkræfter for ressourceeffektivitet og fremme af innovation er bredtfavnende. Nogle relevante områder at fokusere på kan være vandknaphed, kvaliteten af vand der er til rådighed, prisen for at forbruge vand, prisen for at forurene, barrierer for at anvende forskellige kvaliteter vand og behovet for en enkel og gennemskuelig regulering. Der blev i gruppen valgt at fokusere på prissætning af vand samt at skabe rammer for at anvende veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. 1. DELVISION WATER PRICING I 2025 afspejler verdens vandpriser kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier blandt andet med henblik på at skabe økonomisk incitament til at forbedre vandressourcebeskyttelse. Man skal betale for den adfærd man udøver. De hurtige indsatser Kortlægning af hvorledes vand prissættes på verdensplan ud fra repræsentative lande. Tidlig interessevaretagelse i FN-regi (FNarbejdsgrupper). Tidlig interessevaretagelse i EU-regi (EUarbejdsgrupper), herunder opbakning til Kommissionens håndhævelse af målerkrav. Det er meget vigtigt at komme tidligt ind i processen, idet Danmark som et lille land kun har en mindre rolle i forbindelse med slutforhandlinger. Den mellemlange plan EU fastsætter/håndhæver vandpriser. Nedsættelse af International Panel on Water Challenges (IPWC). 22 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 23

13 International regulering Det lange perspektiv FN træffer beslutning om prissætning af vand, global aftale, deklaration eller konvention herom. World Water Forum 2018 (herefter WWF 2018) er vores enzym i FN-processen. FN-henvisninger til WWF OECD og G8 udvikler metoder og best practices. WWF 2018 dagsordenen: Water pricing og Water fit for use. Statsministeren sætter sig i spidsen for en uformel og åben international drøftelse med henblik på at sætte skub i den internationale vanddagsorden. Fremdrift i en politisk dagsorden af denne kaliber på WWF 2018 kræver, at de danske ministerier taler med én stemme (eksempelvis ved nedsættelse af selvstændig enhed, der har mandat til hele forløbet). I 2025 afspejler verdens vandpriser kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier. 2. DELVISION WATER FIT FOR USE Vandressourcerne skal bevares og beskyttes ved at anvende veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. De hurtige indsatser Kortlægning af reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. Ministerierne skal skabe fælles fodslag (som minimum Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen). Foretage allianceopbygning inden for vand som resssource (eksempelvis etablere partnerskab/tænketank, der kan udleve visionen). Der tages udgangspunkt i veldefinerede roller, hvor eksempelvis myndighederne har ansvaret for alene at varetage samfundsmæssige hensyn (sociale og miljømæssige ikke fremme miljøteknologi på bekostning af de store vandforbrugende sektorer, hvis der ikke er et miljømæssigt behov for det). Dansk deltagelse i EU-arbejdsgruppe, hvor ny regulering drøftes (under den fælles implementeringsstrategi, CIS). Den mellemlange plan Der udvikles branchespecifikke business cases for effektiv vandanvendelse. Fjerne barriererne i EU. Udvikle og bruge benchmarks for vandeffektivitet. Fjern reguleringsfokus fra hvordan sæt klare politiske mål! Reguleringen skal sikre incitamenter til at genanvende procesvand. EU-blåstempling af anvendelige teknologier. Det lange perspektiv Branchespecifikke demonstrationsprojekter og business cases præsenteres under World Water Forum 18. Udbytte af de to delvisioner Reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål er fjernet, hvorefter vandressourcerne bliver bevaret og anvendt cost-effektivt. At verdens vandpriser afpejler kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier fremmer vandressource-effektivitet, begrænser forurening og fremmer business cases/reel bæredygtig vækst. Det vigtigste var erkendelsen af, at hvis vi kan samle det her til en national strategi, så kan vi give branchen en samlet retning i stedet for at arbejde hver sin vej. Hans-Martin Friis Møller, markeds- og udviklingsdirektør, Water&Energy, Grontmij A/S 24 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 25

14 Deltagere i Vandteknologiens Døgn 12. september 2013 Janicke Schultz-Petersen, MJK Automation Pia Klee, Rethink Water Ulrik Højbjerre, IDAs Spildevandskomitee Hanne Bach, DCE Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Jes la Cour, Lund Universitet Per Jacobsen, HOFOR Jens M. Prisum, Spildevandscenter Avedøre Bjørn Kaare Jensen, GEUS Anders Refsgaard, Birkerød Vandforsyning (COWI) Nille Juul-Sørensen, Dansk Design Center Birgit Øllgaard, Øllgaard Rådgivende Ingeniører Thomas Otto Rohold, Danske Bank Peter Holme, Aquaporin Jeppe Resen Amossen, Heed Diagnostics Ulrik Skov, icapture ApS Svend Olling, Eksportrådet Anders Bækgaard, Vandcenter Syd Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan International A/S Ilse Korsvang, Eksportforeningen Michael Ramlau Hansen, AVK Karsten Nielsen, Alectia Suni á Dalbø Jens Løppenthien, 7Technologies/Schneider Erling Friis Poulsen, KL Leif Bentsen, Krüger Claus Homann, Århus Vand Jens Christian Riise, Niras Torben Hartz, KPMG Morten Hvidberg, EVM Ole Wiil, FVD Hans-Martin Friis Møller, Grontmij Carl Bro, FRIs miljøudvalg Jørgen Bjelskou, Grundfos Jørn Rasmussen, DHI Thomas Becker, EWEA Charlotte Thy, Danish Crown Morten Nielsen, Carlsberg Charlotte Frambøll, DANVA Jens Peter Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening Karin Klitgaard, Dansk Industri (DI) 26 Vandteknologiens Døgn Produktion: Ægir Illustrationer: Naturstyrelsen, Palle Schmidt, Ole Comoll Christensen, Christina Hemmingsen, Cecilie Otzen og Ib Kjeldsmark

15 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Danish Water Technology House SE Asia

Danish Water Technology House SE Asia Danish Water Technology House SE Asia Fotograf: Niels Nyholm Din genvej til markedet i Sydøstasien Markedet I Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation National indsats, innovation Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO2- footprint (producere energi, reducere energiforbrug

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vand- fra global udfordring til regional vækst

Vand- fra global udfordring til regional vækst 1 Vand- fra global udfordring til regional vækst - Et erhvervsfremmeinitiativ fra Vækstforum i Region Midtjylland - Nye innovative vandløsninger til kommuner og forsyninger i DK - Styrkelse af eksporten

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt 14. april 2011 Rationale Siden DWF blev dannet med det primære formål at fremme danske institutioners og virksomheders

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCE TORSDAG DEN 2. DECEMBER 2010 KL. 09.00-17.30 I OTICON-SALEN, DTU FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? 1 Danmark har brug

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Teknologiudvikling. Den nye vandsektorlov

Teknologiudvikling. Den nye vandsektorlov Teknologiudvikling Jóannes J. Gaard, Vandforsyning DANVA s temadag - den 9. marts 2016 Den nye vandsektorlov» 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Et nyt innovationsregnskab fra VTU-Fonden dokumenterer en betydelig gevinst ved offentlig investering og støtte til vandteknologiprojekter. 53

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Mette Rose Skaksen. Hvad er vandsektoren værd? 02. dec. 10. Miljø- og sundhedspolitisk chef, DI. ATV konference 2. december 2011

Mette Rose Skaksen. Hvad er vandsektoren værd? 02. dec. 10. Miljø- og sundhedspolitisk chef, DI. ATV konference 2. december 2011 Mette Rose Miljø- og sundhedspolitisk chef, DI ATV konference 2. december 2011 Det globale vandmarked er stort og voksende Global Water Intelligence 2010: 2.000 mia. kr., 8 pct. vækst p.a. SAM, investeringsfond,

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Hvorledes sikres innovation på tværs i vandsektoren

Hvorledes sikres innovation på tværs i vandsektoren Hvorledes sikres innovation på tværs i vandsektoren v. Jacob Larsen 20. juni 2014 1 Vigtige forudsætninger Samarbejde og rammevilkår Udviklingsbehov Innovation Viden og kompetencer Fælles mål Forretning

Læs mere

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Gode renseresultater nye muligheder vandeffektive løsninger

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

VERSION 12. MARTS 2015

VERSION 12. MARTS 2015 VANDVISION 2015 1 VERSION 12. MARTS 2015 Denne vision er udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA på baggrund af et Vandtopmøde som organisationerne

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012 Indledning: De to kriser Det er nok ikke overgået nogens opmærksomhed, at Europa står midt i en økonomisk og finansiel krise. Det ved I virksomheder om nogen. Men samtidig oplever verden også en krise

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Udfordringer og muligheder indenfor grundvandsområdet i Region Midtjylland.

Udfordringer og muligheder indenfor grundvandsområdet i Region Midtjylland. Udfordringer og muligheder indenfor grundvandsområdet i Region Midtjylland. - En interviewundersøgelse Rolf Johnsen rolf.johnsen@ru.rm.dk Chefkonsulent Region Midtjylland Indhold Baggrund Regional grundvandsanalyse

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Innovation forretningsudvikling via nytænkning, brugerinvolvering og fokus på service

Innovation forretningsudvikling via nytænkning, brugerinvolvering og fokus på service Innovation forretningsudvikling via nytænkning, brugerinvolvering og fokus på service Oplæg ved Martin Jensen og Kristina Nielsen Erhvervsudviklingsdivisionen, Teknologisk Institut Vandsektorens nye situation

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere