Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn"

Transkript

1 Fra Danmark til Vandmark Visioner fra Vandteknologiens Døgn

2 Vandvisioner viser vejen Hver dag står danskere op for at gå på arbejde for at producere miljørigtige vandløsninger til verdensmarkedet. Det har medført, at Danmark i dag er en af verdens førende eksportører af vandteknologi, og at vi har etableret os som en blå plet på verdenskortet. Ikke fordi vi er ved at blive opslugt af havet, men fordi omverdenen ved, at vi kan levere inden for vand og vandeffektiv produktion. Men hvis en succeshistorie skal vare ved og blive endnu bedre, skal den udvikle sig, og derfor skal vi kigge på udfordringer og muligheder for øget eksport af vandteknologi. Vi skal styrke vores position, og vi skal både fastholde nuværende og skabe nye arbejdspladser. Min klare overbevisning er, at vi får de bedste ideer og udvikler os mest effektivt, hvis vi sætter os sammen og diskuterer, hvordan vi bedst gør tingene i fremtiden. Miljøpolitikken skal ikke udstikkes bag lukkede døre i Miljøministeriet. Den skal vi tale om sammen, så vi trækker i samme retning og lærer af hinanden , september var Vandteknologiens døgn, hvor jeg sendte 40 branchefolk fra blandt andet virksomheder, forsyningsselskaber og interesseorganisationer på en 24 timers bustur med opgaven om at vende tilbage med fem visioner for, hvordan vi udvikler vandsektoren og rammerne for eksporten og udviklingen. Jeg er overvældet over de mange gode visioner og ideer, jeg fik tilbage. Det er visioner og forslag, jeg kan bruge, når der skal udvikles nye politiske initiativer på vandområdet, og det viser mig, at det kan betale sig at være et åbent Miljøministerium. Jeg er overbevist om, at arrangementet også har været med til at inspirere interessenterne på vandområdet indbyrdes, så det der var modsætninger i går bliver til nye mål og fælles retning i morgen. I denne udgivelse kan I læse nærmere om, hvad der kom ud af Vandteknologiens døgn. Lad os fortsætte samarbejdet om en endnu stærkere vandsektor, der kan løfte vores eksport til det niveau, som vi endnu ikke har nået. God læselyst Ida Auken, miljøminister Vandteknologiens Døgn 3

3 På Road Trip i et døgn med det åbne ministerium 40 nøglepersoner fra vandbranchen blev sendt rundt i landet i fem busser for gennem dilemmabaseret gruppearbejde at nå frem til en række bud på visioner for Danmarks fremtidige indsats på vandområdet. De kom op med et hav af ideer. Hvis al ilt forsvandt, ville menneskeheden være væk på fire minutter. Men det får mig jo ikke til at tænke på ilt. Sådan siger den svenske kriminalefterforsker Saga Norén i TV-landeplagen Broen. Men når der skal ske innovation, så skal man komme i tanke om alt det, man ikke går og spekulerer over til daglig. Og de visionære årer var, hvad 40 topfolk fra den danske vandbranche åbnede, da de af miljøminister Ida Auken blev inviteret til at deltage i et døgns road trip gennem landet for i grupper at finde bud på, hvordan Danmark kommer videre på vandområdet. De blev uden længere pauser og under tidspres udsat for et intenst program, der skulle give dem inspiration til at tænke vand og vandteknologi forfra og videre frem. Målet var at bringe deltagerne ud af de vante sammenhænge, de ofte mødes i, og derigennem med proceskonsulenters hjælp få dem til at inspirere hinanden til at betræde nye stier. I grupper på otte begyndte deltagerne med et besøg i de underjordiske cisterner på Frederiksberg, der har været en central del af etableringen af den københavnske vandforsyning. Derefter nåede de i fem busser vidt omkring på både Fyn og i Jylland og havde også en afstikker til Malmø for at høre om svenske erfaringer. Mellem besøgene fungerede busserne som rullende mødelokaler, hvor deltagerne brainstormede, diskuterede og noterede, ligesom de blev sat over for dilemmaer, de skulle tage stilling til. Målet var hele tiden at nå frem til visioner og forslag. Hvordan kommer vandbranchen med interessenternes hjælp og politisk støtte videre? Tankerne blev samlet i skrift og tegninger gennem utallige små og større dialoger undervejs. Denne publikation er på de næste 20 sider et forsøg på at fastholde nogle hovedtræk af de fem visionære arbejdsgruppers ideer og konklusioner on the road. Vision Vandteknologiens Døgn

4 Vision 2025 Vi skal satse på at udvikle styrkepositioner på grundlag af ambitiøse standarder i den danske vandsektor bredt inden for sundhed, sikkerhed og miljø. Løsninger, som opfylder disse standarder, vil udgøre et drive, der differentierer Danmark i forhold til andre lande. Fremtidens styrkepositioner Indsatsområder A. Teknologier til reduktion af udledninger af forurenet vand videreudvikles, herunder: God rensning af spildevand til lavt niveau af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, rensning af hospitalsspildevand, forbedret rensning af produktionsvand fra olieproduktion, rensning af ballastvand. Decentrale løsninger i det åbne land og nye byer/bydele. Minimal udledning fra industrianlæg, f.eks. bilvaskehaller, svømmehaller med rent vand, lavt energi- og vandforbrug. Overvågning af kemisk og biologisk vandkvalitet til optimering af standarder og indsats. 6 Vandteknologiens Døgn Teknologier til sikring af rent og sikkert drikkevand af høj kvalitet i hanerne, herunder: Styring, overvågning og måling. Sammenhængende systemer til kvalitetsledelse. Vandbehandling (fjernelse af arsen og nikkel mm.). Grundvandsbeskyttelse gennem overvågning og målinger af spredning af jordforureninger og rensning af forurenede områder. Kortlægning og overvågning af grundvandsforekomster. B. Teknologier inden for intelligente systemer til styring, regulering og optimering af vand- og spildevandssystemer videreudvikles. Herunder software, sensorer og andre redskaber til brug i komplette løsninger til optimering af energi- og vandforbrug, samkøring af afløbssystemer, renseanlæg etc. C. Videreudvikling af et højt serviceniveau i klimatilpasning herunder avancerede varslings- og styringssystemer samt overvågning og rensning i sammenhængende systemer, f.eks. med henblik på rent badevand ved strandene og god vandløbskvalitet. Vandteknologiens Døgn 7

5 Fremtidens styrkepositioner GRUPPENS ANDEN VISION Vi skal arbejde hen imod at få styrkepositioner på løsninger på vandrelaterede ressource-, klima-, energi- og miljøproblemer. Løsninger som findes i krydsfeltet mellem vand, energi og fødevarer. Styrkepositionen vil være systemer, teknologier og metoder til integreret løsning på tværs af traditionelle skel. Eksempler på indsatsområder Videreudvikling af renseanlæg, som producerer biogas af spildevandsslam, organisk affald fra husholdninger og affald fra landbrug, f.eks. gylle og andet, og derved producere energi og løse affaldsproblemer for husholdninger og landbrug. Fødevarevirksomheder, som ved teknologier til recirkulation og rensning af vand, sparer både vand og energi. Spændende proces i et åbent ministerium. God måde at inddrage os der har en mening og ved noget om området. Det gav en lang række bud på vandbranchens muligheder frem mod Karsten Nielsen, forretningschef, vand, miljø og energi, Alectia Industrivirksomheder, som ved intelligent recirkulation og rensning sparer både kemikalier, vand og energi. 0-emission fra akvakultur. Fiskeopdræt i recirkulerende systemer så vandkvaliteten forbedres, og landbruget får gødning, samtidig med at forbruget af vand mindskes. Forudsætninger Støtteordninger bør være kendetegnet ved: Kontinuitet, så der er mulighed for og perspektiv i at lave samarbejde mellem forskning, virksomheder og forsyninger, som kan række længere end blot en enkelt ansøgning. De højeste beløbsstørrelser bør være højere end hidtil, idet selv det, vi kalder større fyrtårnsprojekter, er støttet med forholdsvis små beløb. Der bør ske en samling af støtteordninger, så små virksomheder og andre interessenter ikke skal være nødt til at bruge uproduktiv tid og kræfter på at finde rundt i en jungle. Der bør ske en emnemæssig samtænkning af de relevante støtteordninger, så der kan opnås støtte til alle elementer i innovationskæden fra forskning over udvikling til demonstration og markedsmodning og eksportstøtte. Støtteordninger skal have primært fokus på vores styrkepositioner. Dog med mulighed for at støtte udvikling som kan blive det. Fjernelse af barrierer i form af restriktiv eller ufleksibel lovgivning, f.eks. elementer i vandsektorloven. Sammenhængende planlægning og udvikling, der ikke foregår i hver sektor for sig. Udnyt muligheder Potentialet for nye styrkepositioner og teknologier skal medtænkes i byudviklingen, f.eks. ved planlægning af nye bydele som Nordhavn, udbygning af hospitaler og ved samtænkning af klimatilpasning og kvarterløft. Ved sådanne projekter bør der fremlægges en Vandteknologiens VVM-redegørelse, som sætter fokus på teknologiudvikling og mulighederne for at etablere danske teknologiske styrkepositioner. Vi bør satse på at få styrkepositioner internationalt, baseret på løsninger som tager udgangspunkt i et nationalt behov. Teknologier, hvor vi ønsker en international styrkeposition, skal være skalerbare og anvendelige i forhold til udlandet. 8 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 9

6 I 2025 forstår og italesætter vi vand som en emotionel driver, så vi øger det samlede engagement i forhold til vandudfordringerne i Danmark. I 2025 er der en sammenhængende finansiel fødekæde, der rækker hele vejen fra ide til eksport. I 2025 er forsyningsselskaberne drivkraft for udvikling af nye løsninger. Iværksætteri De hurtige indsatser Revision af vandsektorlov skal give forsyningsselskaberne incitamenter, der giver dem klare fordele ved at indgå i innovationssammenhænge og efterspørge nye løsninger, og herigennem øge involvering af iværksættere. Forsyningsselskaberne skal have bedre muligheder for at kunne investere deres overskud i nye løsninger og investeringsselskaber. Større gennemsigtighed i støtteordninger og ensartede regler bl.a. om medfinansiering gennem in-kind og bedre vejledning vil få flere iværksættere til at søge. Etablering af vandbørs for efterlysning og udbydelse af kompetencer kræver facilitering og markedsføring. Forsyningsselskaber skal have incitamenter til at tilbyde testfaciliteter for iværksættere. Iværksætter-agenter, som skaber forbindelse mellem folk med perspektivrige ideer og folk med kompetencer inden for kommercialisering, f.eks. forretningsudviklere, erhvervsøkonomer og serieiværksættere, vil gøre, at teknisk orienterede idemagere kan hjælpes ind i forretningsverdenen, baseret på at de får en klar forståelse af deres styrker og svagheder. 10 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 11

7 Iværksætteri Det mellemlange sigt Intelligent offentlig efterspørgsel gennem at indskyde en idéfase inden et udbud skal sikre bedre idégenerering og nye tilgange til løsninger og vil muliggøre at iværksættere i højere grad inddrages i udbud. Etablering af et fælles branchehus, baseret på gratis husleje og gensidige investeringer i hinandens virksomheder, når der genereres overskud. Studieprogrammer, hvor f.eks. CBS og de tekniske universiteter får fælles udfordringer på vandområdet. Tidlig matchmaking mellem forretning og teknologi. Mentorordninger for samarbejder mellem forretning og teknologi. En finansieringsordning, hvor små virksomheder med høj specialisering kan agere på GTS-vilkår og få indtjening på den måde. First Buyer-ordninger, hvor det belønnes at være den risikovillige, første køber. Miljøministeriet og branchens organisationer skal lære at fortælle historien om vand, så det ikke er en fortælling om problemer og tekniske løsninger, men vand som en emotionel faktor, der taler til folks følelser. Det lange perspektiv Samordning af puljer på tværs af ministerier, så nexus-tankegang også afspejles i støtteordningerne. Det vil medføre flere ansøgninger med fokus på tværgående løsninger og flersidig effektivisering. Etablering af en kapitalfond, der især adresserer finansieringsbehov fra dødens gab og frem til begyndende kommercialisering, baseret på en blanding af offentlige og private investeringsmidler. Private investorer skal have en klar fordel ved at indgå i en sådan konstruktion. Arrangementet var et godt udgangspunkt for samling af de forskellige aktører i vandbranchen og udveksling af idéer, som jeg mener er et godt afsæt for nye tankegange hos os alle. Deltagerne kom fra en bred vifte af steder, hvilket var rigtig fint, for dermed fik vi lejlighed til at få flere vinkler belyst. Janicke Schultz-Petersen, managing director, MJK Automation 12 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 13

8 I fællesskab vil vi sikre verdens højeste eksportrate på vandteknologi. Vores styrker er efficiency, sustainability og holistic thinking. Vi skal bevare den innovative gnist og være på forkant med udviklingen. Og I 2040 er målet, at vandteknologi er blevet en ledende eksportsektor i Danmark. (I 2012 stod vandteknologi for 2,5 pct. af den samlede eksport). Eksport De hurtige indsatser Der oprettes et regionalt salgscenter, Danish Water Hub, i Sydøstasien. Et drivende organ som platform i en region. Centret skal dække både komponentsalg for SMV er, som får mulighed for at skabe lokal repræsentation i området i fællesskab med andre, og salg og implementering af samlede (system)løsninger. Sektorkompetencer og salgskompetencer bør samles i samme hus, fx med tre-fem lokalt ansatte eksperter og en koordinator i Danmark. Generelt skal vore styrkepositioner kobles bedre med markederne. Miljøministeren bør sætte en ny global vanddagsorden. Der sikres en dansk politisk tilstedeværelse på højt niveau ved globale vandbegivenheder. Danmark arbejder for, at få verdens 100 største virksomheder til at skrive under på et charter om at vand er et strategisk prioriteret emne. Etablere en stærk fortælling. Ved hjælp af lovgivning behøver en øget økonomisk vækst ikke automatisk betyde et øget vandforbrug. Vi vil igen være verdens bedste. Bevarelse og styrkelse af Danmarks teknologiforspring skal ske gennem øgede forskningsmidler, hvilket også kan sikre stærke kompetencer frem mod VTU-fonden skal derfor bevares. Vi skal gå efter øget innovationssamarbejde med andre udvalgte verdensmestre som Singapore, Israel, USA, m.fl. og skabe rammerne for dygtige vandingeniører og sikre kompetencetiltrækning. Konsolidering blandt vandselskaberne er nødvendig. Revolving Fund til projektmodning i markederne. Undersøge muligheden for at der på kort sigt bliver oprettet en revolving fund. Fonden skal dække omkostningerne 14 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 15

9 Eksport ved den lange salgsindsats, som kræves for at sælge samlede løsninger. Kortlægge de finansieringsmuligheder, der er, få dem til at spille bedre sammen og målrette dem mod vandteknologieksport. Afholdelse af konference om finansiering og fondskonstruktioner der kan fremme dansk vandteknologieksport. Fleksibel anvendelse af Danida-midler, og sikre at disse midler understøtter nye forretningsmodeller (performance-baserede kontrakter/ No cure-no pay ). Stærk branding og øget samarbejde. Fortællingen om vore styrkepositioner skal være delt på tværs af branchen, for at vi bliver kendt internationalt: Vi siger alle det samme fra minister til yderste led. Vi skal validere og formidle vore Unique Selling Points, og de kan formidles baseret på cases og nemme billeder. Eksempelvis: Vandrensning vort vand er så rent, at du kan hoppe i Københavns Havn. Fødevarer/Vand: Vi har i Danmark faldende vandforbrug ved produktionen af slagtesvin. Den mellemlange plan Forståelse af den globale efterspørgsel (pull-faktorer). Afdække hvor der er behov, som matcher vore løsninger. Regeringen bør understøtte et pilotsalgscenter/danish Water Hub i Sydøstasien med minimum fem mio. pr. år i tre år. Lovgivningen skal være skarp i Danmark, og internationalt skal miljølovgivningen stille krav. Skabelse af intelligent efterspørgsel via et stærkt teknologihungrende hjemmemarked. Sikre at vandselskaber gennem deres efterspørgsel kan sikre udvikling af nye løsninger i private virksomheder. Vi skal have finansiering til projektmodning i form af en revolving fund. Problemet er, at små virksomheder ikke har pengene, og store virksomheder ikke har risikovilligheden. Fondskonstruktionen gør, at deltagerne har hånden på kogepladen. Fonden samler aktører, der vil byde på udbud i udlandet. Det lange perspektiv Frem mod 2025 er der etableret fem-seks salgscentre i regioner med stor vandteknologiimport. Virksomhedernes indtjening gør centrene selvbærende. Danmark spiller en aktiv rolle internationalt, skaber markeder for danske ydelser og søger at påvirke andre landes regulering. Vandpriserne er stigende globalt. Det faktum, at Danmark allerede har nogle af de højeste vandpriser i verden, gør, at der her allerede er udviklet vandbesparende teknologi og know-how, som nu kan sælges til andre lande. Danmark har en revolving fund i 2025, som er selvfinansierende. Fonden kunne i årene frem mod 2025 vokse fra 20 mio. kr. op mod 100 mio. kr. Den muliggør, at danske rådgivere, SMV er og teknologivirksomheder kan byde på store opgaver i vækstmarkederne og i andre markeder. Hvis vand skal blive det nye vind, så mangler den fragmenterede danske vandsektor en fælles driver! Her kan regionale innovationsog afsætningsplatforme tæt på de relevante markeder være en sikker vej til større eksport til en region og i høj grad forbedre SMV ernes eksportsucceser. Jens Baadsgaard Petersen, bestyrelsesformand, EnviDan International A/S 16 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 17

10 Vision 2025 Vandmark skal være hotbed for vandforbrugende internationale virksomheder. Vandmark sætter standarderne for resten af EU gennem teknologiudvikling, effektivt samarbejde fra viden til produkter og eksport med afsæt i et avanceret hjemmemarked. Forsyningssektorens rolle De hurtige indsatser Fastholde og øge midlerne til Grøn Vækst. Skabe et visionært lovgrundlag. Etablere en garantiordning med eksportfokus. Udvikle fundamentet for en national strategi. 18 Vandteknologiens Døgn Plan på mellemlangt sigt Avancerede miljøkrav på højt niveau. Forbedring af de økonomiske rammer og give mulighed for at skabe overskud. Fastsætte mål og attraktive rammer for indgåelse af flere offentlig-private partnerskaber (OPP) og offentlig-private samarbejder (OPS) til fremme af nytænkning, teknologisk og organisatorisk konsolidering samt øget eksport. Det lange perspektiv Vandmark 2025 hotbed for vandforbrugende virksomheder og avanceret hjemmemarked. National handlingsplan på plads. Den samlede energilovgivning ændres, så den understøtter en optimeret ressourceanvendelse på tværs af sektorer. Vandteknologiens Døgn 19

11 Forsyningssektorens rolle Forudsætninger for forslagene Behov for en national handlingsplan alle skal vide, hvor vi er på vej hen. Danmark skal på længere sigt sætte EU-standarderne for miljøkrav. Vi skal tiltrække og fastholde know-how og produktionsarbejdspladser til Vandmark. Behov for økonomiske incitamenter og at give mulighed for at optjene profit. Partnerskaber fokus på at skabe de rigtige rammevilkår for partnerskaber, videndeling, produktudvikling og eksport. Intelligent efterspørgsel vi skal fra spildevand til ressourcevand, og vi skal have en ambitiøs lovgivning, der stiller krav. Teknisk konsolidering først, organisatorisk konsolidering derefter. Der er behov for en langsigtet opbygning af kompetencer startende på de videregående uddannelser, en lønsom vandudvikling, teknologiske showcases og frem for alt en ny bevidsthed om vandsektoren og dens økonomiske potentiale for Danmark. Udbytte Visionen vil være med til at skabe, tiltrække og fastholde danske arbejdspladser. Danmark bliver en leader i stedet for en follower på verdensplan. Teknologiudvikling og innovation sætter rammerne for en vækstbærende eksport. Den samfundmæssige gevinst sikrer en løbende investering i og udvikling af intelligente vandteknologiske løsninger. Ambitiøs lovgiving kombineret med en national strategi sikrer en koordinering på tværs af brancher og ministerier, der optimerer og målretter den danske indsats. Den danske forsyningssektor er det tredje ben i en bæredygtig dansk energiproduktion og ressourceudnyttelse. Fremtiden tilhører de virksomheder, der forstår at udvikle nye og innovative løsninger. Her skal vi i Danmark blive bedre til at forstå, at innovative løsninger på vandområdet ikke bare handler om optimeret teknologi. Det handler også om at få teknologier til at tale sammen og det handler om konkret viden om applikation i forskellige lande under forskellige forhold. Danske virksomheder kan her komme endnu tættere på behovene, markederne og kunderne. Jørgen Bjelskou, public affairs director, Grundfos 20 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 21

12 I 2025 har EU drevet af en FN beslutning implementeret og integreret en ressourceeffektiv og innovationsfremmende regulering, som sikrer opfyldelse af Vandrammedirektivets målsætninger og skaber vækst og arbejdspladser i de vandforbrugende erhverv og hos leverandører. Vi har opnået en kon kurrencemæssig fordelagtig position ved en offensiv international indsats. International regulering De lovgivningsmæssige drivkræfter for ressourceeffektivitet og fremme af innovation er bredtfavnende. Nogle relevante områder at fokusere på kan være vandknaphed, kvaliteten af vand der er til rådighed, prisen for at forbruge vand, prisen for at forurene, barrierer for at anvende forskellige kvaliteter vand og behovet for en enkel og gennemskuelig regulering. Der blev i gruppen valgt at fokusere på prissætning af vand samt at skabe rammer for at anvende veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. 1. DELVISION WATER PRICING I 2025 afspejler verdens vandpriser kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier blandt andet med henblik på at skabe økonomisk incitament til at forbedre vandressourcebeskyttelse. Man skal betale for den adfærd man udøver. De hurtige indsatser Kortlægning af hvorledes vand prissættes på verdensplan ud fra repræsentative lande. Tidlig interessevaretagelse i FN-regi (FNarbejdsgrupper). Tidlig interessevaretagelse i EU-regi (EUarbejdsgrupper), herunder opbakning til Kommissionens håndhævelse af målerkrav. Det er meget vigtigt at komme tidligt ind i processen, idet Danmark som et lille land kun har en mindre rolle i forbindelse med slutforhandlinger. Den mellemlange plan EU fastsætter/håndhæver vandpriser. Nedsættelse af International Panel on Water Challenges (IPWC). 22 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 23

13 International regulering Det lange perspektiv FN træffer beslutning om prissætning af vand, global aftale, deklaration eller konvention herom. World Water Forum 2018 (herefter WWF 2018) er vores enzym i FN-processen. FN-henvisninger til WWF OECD og G8 udvikler metoder og best practices. WWF 2018 dagsordenen: Water pricing og Water fit for use. Statsministeren sætter sig i spidsen for en uformel og åben international drøftelse med henblik på at sætte skub i den internationale vanddagsorden. Fremdrift i en politisk dagsorden af denne kaliber på WWF 2018 kræver, at de danske ministerier taler med én stemme (eksempelvis ved nedsættelse af selvstændig enhed, der har mandat til hele forløbet). I 2025 afspejler verdens vandpriser kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier. 2. DELVISION WATER FIT FOR USE Vandressourcerne skal bevares og beskyttes ved at anvende veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. De hurtige indsatser Kortlægning af reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål. Ministerierne skal skabe fælles fodslag (som minimum Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen). Foretage allianceopbygning inden for vand som resssource (eksempelvis etablere partnerskab/tænketank, der kan udleve visionen). Der tages udgangspunkt i veldefinerede roller, hvor eksempelvis myndighederne har ansvaret for alene at varetage samfundsmæssige hensyn (sociale og miljømæssige ikke fremme miljøteknologi på bekostning af de store vandforbrugende sektorer, hvis der ikke er et miljømæssigt behov for det). Dansk deltagelse i EU-arbejdsgruppe, hvor ny regulering drøftes (under den fælles implementeringsstrategi, CIS). Den mellemlange plan Der udvikles branchespecifikke business cases for effektiv vandanvendelse. Fjerne barriererne i EU. Udvikle og bruge benchmarks for vandeffektivitet. Fjern reguleringsfokus fra hvordan sæt klare politiske mål! Reguleringen skal sikre incitamenter til at genanvende procesvand. EU-blåstempling af anvendelige teknologier. Det lange perspektiv Branchespecifikke demonstrationsprojekter og business cases præsenteres under World Water Forum 18. Udbytte af de to delvisioner Reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af veldefinerede vandkvaliteter til veldefinerede formål er fjernet, hvorefter vandressourcerne bliver bevaret og anvendt cost-effektivt. At verdens vandpriser afpejler kvalitet, kvantitet og øko-systemets værdier fremmer vandressource-effektivitet, begrænser forurening og fremmer business cases/reel bæredygtig vækst. Det vigtigste var erkendelsen af, at hvis vi kan samle det her til en national strategi, så kan vi give branchen en samlet retning i stedet for at arbejde hver sin vej. Hans-Martin Friis Møller, markeds- og udviklingsdirektør, Water&Energy, Grontmij A/S 24 Vandteknologiens Døgn Vandteknologiens Døgn 25

14 Deltagere i Vandteknologiens Døgn 12. september 2013 Janicke Schultz-Petersen, MJK Automation Pia Klee, Rethink Water Ulrik Højbjerre, IDAs Spildevandskomitee Hanne Bach, DCE Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Jes la Cour, Lund Universitet Per Jacobsen, HOFOR Jens M. Prisum, Spildevandscenter Avedøre Bjørn Kaare Jensen, GEUS Anders Refsgaard, Birkerød Vandforsyning (COWI) Nille Juul-Sørensen, Dansk Design Center Birgit Øllgaard, Øllgaard Rådgivende Ingeniører Thomas Otto Rohold, Danske Bank Peter Holme, Aquaporin Jeppe Resen Amossen, Heed Diagnostics Ulrik Skov, icapture ApS Svend Olling, Eksportrådet Anders Bækgaard, Vandcenter Syd Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan International A/S Ilse Korsvang, Eksportforeningen Michael Ramlau Hansen, AVK Karsten Nielsen, Alectia Suni á Dalbø Jens Løppenthien, 7Technologies/Schneider Erling Friis Poulsen, KL Leif Bentsen, Krüger Claus Homann, Århus Vand Jens Christian Riise, Niras Torben Hartz, KPMG Morten Hvidberg, EVM Ole Wiil, FVD Hans-Martin Friis Møller, Grontmij Carl Bro, FRIs miljøudvalg Jørgen Bjelskou, Grundfos Jørn Rasmussen, DHI Thomas Becker, EWEA Charlotte Thy, Danish Crown Morten Nielsen, Carlsberg Charlotte Frambøll, DANVA Jens Peter Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening Karin Klitgaard, Dansk Industri (DI) 26 Vandteknologiens Døgn Produktion: Ægir Illustrationer: Naturstyrelsen, Palle Schmidt, Ole Comoll Christensen, Christina Hemmingsen, Cecilie Otzen og Ib Kjeldsmark

15 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 2 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 Årets innovationsevent Innovationseventen 7. juni 2012, som samlede

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vandsektoren viser vejen

Vandsektoren viser vejen 2014 #01 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Skive sikrer drikkevand for fremtiden Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Termisk oprensning sælger industrigrund 3 5 10 14 Vandsektoren

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere