SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv"

Transkript

1 SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Notat udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime Klynge December 2012 Forfatter: c Sidst gemt: :40:00 Sidst udskrevet: :40:00 C:\Documents and Settings\Claes\Dokumenter\Downloads\SWOT-analyse.docx Revision: 3 Antal sider: 12

2 Indhold 1. Indledning SWOT Styrker Rammevilkår Erhvervsmæssige styrker og kompetencer Svagheder Muligheder Trusler

3 1. Indledning Danmarks maritime erhverv - også ofte kaldet det blå Danmark - er blandt Danmarks absolut vigtigste erhverv, hvad angår både beskæftigelse og eksport. Danske rederier er stadig blandt de vigtigste i verden og dansk søfart står for transporten for omkring 10% af den samlede verdenshandel. Vigtigt at understrege er samtidigt, at de maritime erhverv dækker over meget mere end søfart. Andre vigtige områder og underbrancher i det blå Danmark inkluderer bl.a. reparation og nybygning af skibe, udvikling og produktion af maritim teknologi og udstyr, havne- og terminaldrift samt udvinding af offshore olie, gas og vindenergi og støtteerhverv hertil. Samlet står de maritime erhverv i dag for ca. 24 pct. af den samlede danske eksport og for 10 pct. af produktionen i Danmark. Der er ca beskæftigede inden for det maritime område, hvoraf personer er direkte beskæftiget inden for de maritime erhverv, mens resten har indirekte beskæftigelse, bl.a. inden for bank- og forsikringsvirksomhed. Overordnet set kan de maritime erhverv således betragtes som en klar dansk styrkeposition. Men sektoren påvirkes og udfordres i dag af en stigende international konkurrence. Der er også en række andre centrale forandringsdrivere, der påvirker sektoren, hvilke typisk betyder nye udfordringer men også nye vækst- og forretningspotentialer. Bl.a. bliver skibene såvel som andre offshore konstruktioner som platforme og møller større og mere teknologisk komplicerede. Der er stigende krav til sikkerheden til søs, herunder særligt i forbindelse med offshore installationer og automatisering, og endelig har der de seneste år været et stort pres på sektoren i forhold til at udvikle og anvende miljø- og klimavenlige teknologier. Alene inden for de kommende 2-3 år vil der være en række konkrete internationale regulativer, der vil få stor betydning for den maritime sektor i Danmark og dens mange støtteerhverv. Bl.a. skal nybyggede skibe i fremtiden udlede 30% mindre CO2, ballastvand skal håndteres mere miljøvenligt og svovludledningen fra skibsmotorer skal mindskes. Danmarks Maritime Klynge har derfor ønsket at få udarbejdet en SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv, der kan pege på, hvilke udfordringer og muligheder som de danske maritime erhverv står overfor. SWOT-analysen skal anvendes i klyngeprojektets arbejde med at styrke kompetenceniveauet i den maritime erhvervsklynge. SWOT-analysen bygger først og fremmest på desk research af eksisterende rapporter og publikationer. De primære kilder til analysen er: SWOT-analysen udarbejdet af Regeringens Vækstteam for det blå Danmark (2012) Facts about shipping 2011, Søfartsstyrelsen (2011) Beskæftigelse og produktion i det blå Danmark, Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening (2011) Værdikædeanalyse af offshore olie- og gassektoren i Danmark, Oxford Research (2009) The Danish Maritime Cluster an agenda for growth, Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006) Som et supplement til desk researchen er der gennemført en række kvalitative interview med eksperter og interessenter fra det maritime erhvervsområde, herunder bl.a. Danmarks Rederiforening, Dansk Skibsmægler Forening, Danske Maritime, SIMAC, Offshore Center Danmark, Danske Havne og Søfartsstyrelsen. Herudover har Oxford Research fået input til SWOT-analysen fra workshoppen afholdt den 22. november i regi af Danmarks Maritime Klynge, hvor analysens foreløbige resultater blev præsenteret for deltagerne. SWOT-analysen er udarbejdet af Oxford Research i tæt samarbejde med projektpartnerne i Danmarks Maritime Klynge. 3

4 2. SWOT Figur 1: Oversigt over SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Styrker Gode og stabile rammevilkår for dansk søfart Stærke myndigheder, der præger den internationale maritime dagsorden samt en god dialog mellem myndigheder og erhverv. En kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke. En stærk shippingsektor baseret på godt købmandskab. Niche- og kvalitetsskibsfart. Specialiseret skibsbygning og maritimt udstyr f.eks. forbundet til grønomstilling. Udstyr, teknik og logistik forbundet med offshore aktiviteter. Svagheder Danmark er ikke et internationalt transport- og logistikknudepunkt. Det er svært at rekruttere ingeniører, maskinmestre, skibsførere, smede og elektrikere til det maritime område. Danske erhvervsuddannelser tiltrækker for få dygtige og ambitiøse unge. Svært at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og arbejdskraft. Begrænset forskning og udvikling målrettet de maritime erhverv. Tendens til søjleorientering i uddannelsessystem og ministerielle ressortområder. Muligheder Øget efterspørgsel efter niche- og kvalitetsskibsfart. Øget efterspørgsel efter maritimt udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling og grønne transportløsninger. Udstyr, service, logistik og knowhow forbundet med udvindingen af offshore olie, gas og vind. Skibsfart og specialudstyr forbundet med offshore og maritime aktiviteter i det arktiske område. Services forbundet med det stigende antal krydstogtskibe, der anløber danske havne. Trusler Øget global konkurrence om at tiltrække maritime virksomheder og aktiviteter - særligt fra lande med lavere løn- og enhedsomkostninger end Danmark. Luksusfælden: Yngre generationer har for høje krav til løn- og arbejdsvilkår og mangler engagement, ambitioner og stræbsomhed i forhold til deres uddannelse og det at dygtiggøre sig. Stadig en del barrierer i forhold til at efter- og videreuddanne sig. For lidt fokus på at vedligeholde den maritime kompetencebase blandt virksomhederne i det blå Danmark. Kilde: Oxford Research

5 2.1 Styrker Danmarks styrker på det maritime område kan opdeles i to overordnede kategorier. Dels kan der siges at være en række politisk bestemte eller influerede rammevilkår, der er med til at støtte op om sektoren og dens positive udvikling og dels kan der siges at være en række egentlige erhvervsmæssige styrkepositioner altså konkret erhvervsområder, teknologier og kompetencer, hvor danske virksomheder står stærkt internationalt Rammevilkår Gode og stabile rammevilkår for dansk søfart Dansk søfarts konkurrenceevne er i høj grad betinget af en fordelagtig regulering gennem Dansk Skibsregister (DIS), der blev oprettet i 1988 for netop at bremse den massive udflagning af skibe fra Danmark. Særligt fremhæves personskatteordninger og tonnageskatteordningen som afgørende rammevilkår for dansk søfart. Ordningerne er løbende blevet tilpasset og vilkårene vurderes er i dag at være på internationalt konkurrencedygtigt niveau. Stærke myndigheder, der præger den internationale maritime dagsorden Danske myndigheder prioriterer i høj grad den internationale indsats på det maritime område. Selvom Danmark er et lille land har vi i kraft af aktive myndigheder og ry som en førende søfartsnation stadig en vigtig stemme i internationale søfartsfora som IMO. Dette er vigtigt bl.a. i forhold til at påvirke international regulering og konventioner omkring sikkerhed og miljø. God dialog mellem myndigheder og erhverv Danske myndigheder er de seneste 5-10 år gået langt mere aktivt ind i dialog og samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i de maritime sektorer. Oprettelsen af Søfartsstyrelsen i 1988 via en sammenlægning af 6 forskellige myndigheder har også været en vigtig faktor i at styrke samarbejdet mellem myndigheder, virksomheder og andre aktører inden for det maritime område. Samarbejdet med og adgangen til myndigheder for de maritime erhverv er i dag således karakteriseret af langt mere samarbejdsvilje og pragmatisme end i mange andre lande. En kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke Generelt set har vi i Danmark en forholdsvis veluddannet og velkvalificeret arbejdsstyrke sammenlignet med mange konkurrerende lande uden for Europa. Vores uddannelsessystem er velfungerende, hvilket blandt andet betyder, er der sammenlignet med mange andre lande er gode muligheder for at videreuddanne sig og at der er flere forskellige indgange til det videregående uddannelsessystem. Herudover har det danske uddannelsessystem en relativ god kobling til de maritime erhverv både via egentlige maritime uddannelser og maritime valgfag og toning af andre relevante, men ikke direkte maritime, uddannelser. 5

6 2.1.2 Erhvervsmæssige styrker og kompetencer Shipping godt købmandskab Danmark er stadig blandt verdens vigtigste søfarts- og shippingnationer og en lang række store internationale rederier som Mærsk Line, DFDS, Torm og Norden har deres hovedkontorer i Danmark, og dansk søfart står for at transportere ca. 10% af verdenshandelen. Vores styrke inden for shipping bygger i høj grad på professionalisme og godt købmandskab. Det gode købmandskab har eksempelvis også skaffet Danmark en væsentlig position inden for bunkering (forsyning af tung diesel til skibe), hvor vi i dag har en række internationalt førende virksomheder på trods af det faktum, at vi hverken producerer olie af nogen større betydning eller er et geografisk knudepunkt for skibstrafik. En del af de interviewede interessenter og eksperter har dog påpeget, at konkurrencen inden for mainstream shipping og søtransport er meget hård og primært drevet af pris, hvilket gør, at Danmark rent konkurrencekraftsmæssigt ikke længere er foran, hvis vi sammenligner os med andre store shipping nationer. Kvalitetsskibsfart Danske rederier og skibsmæglere er kendt for at kunne leverer søtransport og logistiske ydelser af høj kvalitet. Danmark har således en klar styrkeposition inden for de mere komplekse søtransporter og logistiske ydelser, hvor der eksempelvis er strenge krav til sikkerhed, miljø, præcision, logistisk styring og timing, anvendelse af specialfartøjer m.v., og hvor det primære konkurrenceparameter ikke er pris. Danmark rangerer også højt på International Chamber of Shippings performance liste, hvor vi er blandt de 12 eneste lande i verden, der kun har positive performanceindikatorer. Indikatorerne dækker bl.a. over havnestatskontroller, ratifikation af miljøbeskyttelseskonventioner og rapporteringer til den internationale arbejdstagerorganisation ILO. Specialiseret skibsbygning og maritimt udstyr Der bygges ikke længere store skibe i Danmark fra grunden af. Konstruktionen af store skibe og færger er typisk meget arbejdskraftintensivt og foregår derfor i dag stort set udelukkende i lande som Kina og Syd Korea, hvor lønomkostningerne er lavere end de danske og europæiske. En del danske skibsværfter har dog formået at opbygge stærke kompetencer inden for reparationer, vedligehold, service samt ombygning og retrofitting af skibe. Der bygges også stadig mindre specialfartøjer i Danmark. Typisk bygges råskibene af udenlandske leverandører, mens de Danske Værfter står for færdiggørelse herunder installation af udstyr, systemer og teknik altså de mere komplekse opgaver. Eksempler på danske værfter inkluderer Karstensens Skibsværft, Orskov Yard og Fayard. Danmark har desuden også stadig kompetencer inden for udvikling og design af skibe. Maritimt udstyr og teknologier Danmark har også en lang række virksomheder, der udvikler, producerer og/eller installerer specialiseret maritimt udstyr, systemer og teknologier. Ses der lidt nærmere på denne styrkeposition er både virksomheder og kompetencer dog spredt ud over en lang række mere specifikke teknologiområder inden for eksempelvis pumper, hydraulik, kølesystemer, totakts-dieselmotorer, kommunikationssystemer, automation og elteknik samt grønne løsninger forbundet med energioptimering og intelligent energistyring. Eksempler på virksomheder er bl.a. MAN Diesel og Turbo, Alfa Laval, Semco Maritime, Logstor, Novenco og Thrane og Thrane. Fælles for udstyrsleverandørerne er, at de stort set alle er meget specialiserede og fremstiller udstyr af høj kvalitet. 6

7 Udstyr, teknik og logistik forbundet med offshore aktiviteter I kraft af vores olie- og gasfelter i Nordsøen er der opstået en relativ stærk og specialiseret underskov af virksomheder, der leverer udstyr, teknik og serviceydelser til de store energiselskaber, der udvinder olien og gassen. Internationalt set er Danmark dog en ubetydelig olie- og gasnation, da det er meget små mængder olie og gas vi producerer. Herudover er de danske spidskompetencer i høj grad opstået på baggrund af de specifikke forhold, der er på de danske felter, hvor der hentes olie op på relativt lavt vand men via komplekse horisontale boringer. Ses der på udfordringer generelt inden for den internationale offshore-verden er de i langt højere grad forbundet med at hente olie op på meget dybt vand. Danmark har dog en række enkeltstående underleverandører til offshore olie og gasindustrien som inden for eksempelvis drilling, rørsystemer, brøndteknik og sikkerhed er blevet markante globale spillere. Dette gælder bl.a. virksomheder som Mærsk Drilling, Welltec, NKT Flexibles og Falck Nutek. På offshore vind-området er Danmark blandt de absolut førende, når det kommer til logistik og kompetencer forbundet med projektering, opsætning og servicering af vindmølleparker på havet. I modsætning til en lang række andre brancher inden for det blå Danmark findes der på offshore vindområdet betydelige virksomheder langs hele værdikæden i Danmark, hvilket inkluderer både rådgivere, producenter af møller og fundamenter, relaterede udstyrsproducenter, entreprenørvirksomheder og specialiserede logistik- og shippingvirksomheder samt relevante kursusudbydere inden for sikkerhed og højderedning. Førende virksomheder inden for offshore vind-området tæller bl.a. Dong Energy, Siemens, Vestas, Rambøll Wind, A2SEA, MT Højgaard, Apro Vind, Gardit, Marsh Windtechnology m.fl. I takt med, at der i dag opstilles langt flere offshore vindmøller uden for Danmark, er vores førerposition på området dog mindsket betydeligt de seneste år. 7

8 2.2 Svagheder Danmark er ikke et internationalt transport- og logistikknudepunkt En af Danmarks mest iøjefaldende svagheder på det maritime område er, at vi ikke er et geografisk knudepunkt for skibstransport. Dette gør, at det internationalt set er relativt få skibe, der lægger til i de danske havne. For de virksomheder, der lever af at servicere, reparere og ombygge skibe, betyder dette, at der ofte skal arbejdes endnu hårdere på at tiltrække internationale kunder, da man øjensynligt ikke nyder godt af den konkurrencefordel, det er at være til stede i de havne, hvor skibene alligevel skal ind for at losse eller laste fragt. Herudover betyder det, at der i Danmark ikke på samme måde opstår de geografisk bestemte klyngedynamikker, der er med til at trække kompetencer, virksomheder og kapital til et givent område. Mange maritimt relaterede virksomhederne fortrækker ganske naturligt at være lokaliseret, der hvor skibstransporten i praksis foregår, da den fysiske nærhed typisk gør det nemmere at samarbejde og mødes med kunder og samarbejdspartnere og få del i den store viden og knowhow, der genereres ud fra de praktiske aktiviteter. Mangel på visse typer af medarbejdere Selvom vi i Danmark generelt har et velfungerende arbejdsmarked og et godt uddannelsessystem er det i dag, på trods af krisen og den relativt høje arbejdsløshed, svært at rekruttere visse typer af medarbejdere til de maritime erhverv. Dette gælder primært ingeniører, maskinmestre, skibsførere, elektrikere og smede. Mange virksomheder og interessenter fra de maritime områder peger også på, at de danske erhvervsuddannelser i dag tiltrækker for få dygtige og ambitiøse unge. Mange af de maritime virksomheder har hårdt brug for dygtige håndværkere, der både er dygtige og ambitiøse rent teknisk og håndværksmæssigt og som også er i besiddelse af generalistkompetencer relateret til sprog, kommunikation, dokumentation og projektledelse. I forlængelse af dette er Danmarks meget begrænsede størrelse også ofte en udfordring i forhold til at rekruttere og uddanne specialister. Da vi er en lille befolkning og derfor og relativt set har et lille udbud af arbejdskraft, vil der alt andet lige også typisk være et mindre udbud af maritime specialister på det danske arbejdsmarked end i mere befolkningsrige lande som Tyskland, Holland, USA og Sydkorea, der også er stærke inden for det maritime område. Hertil kommer, at det ofte er vanskeligt at udbyde mere specialiserede uddannelsesretninger (inden for det maritime område såvel som andre områder), da det vil være svært at rekruttere nok studerende, der har en interesse for en smal specialisering, til at opnå kritisk masse. Svært at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og arbejdskraft Set i en europæisk såvel som mere global kontekst er Danmark et lille og forholdsvist ukendt land placeret i periferien af Europa og med et relativt begrænset hjemmemarked. Dette gør det svært at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer såvel som specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Specifikt for det maritime område, spiller det formentligt også negativt ind, at Danmark ikke er et fysisk knudepunkt for skibstrafik. En yderligere problematik i forhold til at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft - internationalt såvel som dansk i den maritime sektor i Danmark er, at en lang række af virksomhederne, hvis vi ser bort fra de store shippingselskaber, er placeret i mindre byer langs kysterne i Danmark, hvor det er ekstra svært at tiltrække medarbejdere med længere uddannelser. 8

9 Ingen storskala totalleverandører på værfts- og udstyrssiden Danmark har som nævnt ikke længere værfter, der bygger større skibe helt bunden. Inden for offshore olie- og gas har vi heller ingen virksomheder, der kan levere komplette borerigge eller platforme. Den manglende fysiske såvel som kulturelle nærhed til de store værfter og totalleverandører, der i dag i stor stil er placeret i fjernøsten, sætter ekstra krav til salgs, innovations- og samarbejdsprocesser for de mange danske udstyrsproducenter, der leverer til værftsindustrien. Samtidigt betyder det, at vi i Danmark om få år, ikke vil have medarbejdere til rådighed, der har praksis-erfaringer fra større skibsbyggerier. Mange danske SMV er, der lever af at levere udstyr og service til værftsindustrien, shippingvirksomhederne og de større udstyrsleverandører oplever desuden, at det i stigende grad er vanskeligt at afsætte ydelser og produkter til de store dominerende aftagere, da de store internationale virksomheder i stigende grad foretrækker at indgå totalkontrkater med færre men til gengæld større leverandører, for at mindske antallet af kontrakter og underleverandører, der skal holdes styr på. Begrænset forskning og udvikling målrettet de maritime erhverv Forsknings- og udviklingsaktiviteterne er relativt begrænsede inden for det maritime område i Danmark sammenlignet med mange andre af vores erhvervsmæssige styrkepositioner som eksempelvis fødevarer, energi og ikt, og samarbejdet mellem vidensinstitutioner og erhvervet har ikke i nogen videre grad resulteret i konkrete forskningsprojekter. Generelt er der historisk set investeret meget få offentlige midler i udviklingsprojekter relateret til den maritime sektor i Danmark sammenlignet med andre maritime nationer som Norge, Holland og Singapore. Den maritime sektor i Danmark har heller ikke været god til at få fat i forsknings- og udviklingsmidler fra EU. Tendens til søjleorientering i uddannelsessystem og ministerielle ressortområder Flere interessenter har peget på, at det maritime erhvervs interesser i realiteten kun i begrænset grad kan varetages af Søfartsstyrelsen pga. af sektorens kompleksitet og bredde. Der er brug for en langt bredere og mere sammenhængende indsats, der inkluderer relevante ministerier og styrelser inden for både uddannelse, transport, miljø, energi og erhverv. Også på uddannelsessiden er der en tendens til søjleorientering, hvor en lang række af de mest relevante uddannelser for de maritime erhverv ligger i forskellige ministerier og/eller kontorer. Dette har i første omgang vanskeliggjort meritmuligheder i forhold til at videreuddanne sig, men der er også eksempler, hvor markedsføringen af job- og uddannelsesmuligheder inden for det maritime område ikke er blevet koordineret tilstrækkeligt. Stadig et lidt ukendt erhverv Flere interessenter fremhæver, at de mange forskellige typer af jobs og jobmuligheder, der i dag eksisterer i de maritime erhverv er forholdsvist ukendte for de fleste. Særligt fremhæver mange interessenter, at erhvervs- og uddannelsesvejledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne har et begrænset kendskab til jobmuligheder og de moderne arbejdsvilkår i de maritime erhverv. 9

10 2.3 Muligheder Niche- og kvalitetsskibsfart Selvom konkurrencen inden for niche og kvalitetsskibsfart også bliver hårdere og hårdere, må det trods alt være et af de områder som dansk skibsfart særligt bør satse på de kommende år. Alt andet lige må det netop være kompetencer, kvalitet og know-how vi først og fremmest kan konkurrere på. Skal vi fortsat være blandt de førende nationer inden for kvalitetsskibsfart bør vi naturligvis sikre, at den maritime sektor hele tiden har adgang til højt kvalificeret arbejdskraft - bl.a. ved løbende at forbedre og udvikle vores uddannelsessystem og udvikle maritime uddannelser og efteruddannelser, hvor der er behov og mulighed for det. Maritimt udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling og grønne transportløsninger Der har de sidste par år været et hastigt voksende pres på den maritime sektor for at blive mere miljøog klimavenlig og for alvor træde ind i den grønne omstilling af verdensøkonomien. Generelt står Danmark stærkt inden for miljø- og klimavenlige teknologier og løsninger. Hertil kommer, at teknologiområder som elteknik, automation, pumper, ventilation, køling og hydraulik, hvor danske maritime udstyrsproducenter allerede i dag står stærkt inden for, netop ofte udgør nøgleteknologier i moderne energieffektive og miljøvenlige systemer og løsninger. Med Danmarks gode ry og stærke kompetencer inden for energieffektivisering og miljø indeholder den stigende efterspørgsel efter maritimt udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling en klar vækstmulighed for dansk erhvervsliv. Skal de danske leverandører af maritimt udstyr, teknologi og løsninger for alvor veksle deres kunnen og kompetencer til vækst og konkrete ordrer, vil det dog kræve et større fokus på internationalisering af virksomhederne og markedsføring af danske kompetencer på vækstmarkeder og i de store værfts- og skibsbygningslande. Offshore, offshore, offshore Langt de fleste interessenter og virksomheder peger på, at offshore-markedet de kommende år er det, der indeholder de mest umiddelbare vækstpotentialer for danske maritime virksomheder. Dette hænger bl.a. sammen med det meget store antal havvindmøller, der skal sættes op i Europa de kommende 5-10 år og det faktum, at en stigende oliepris gør det muligt for olieselskaberne at investere betydelige summer i renovering og opgradering af ældre platforme, optimering af udvindingsteknikker og brønde samt eftersøgning efter nye olie- og gasfelter. Samtidigt er der også i offshore sektoren stigende fokus på sikkerhed og miljø. Aktiviteter i det arktiske område Råstofudvinding og åbningen af nordvestpassagen vil resultere i øgede maritime aktiviteter i det arktiske område i fremtiden. Dette vil formentligt betyde øgede forretningsmuligheder for en lang række danske maritime virksomheder, da der højstsandsynligt vil blive efterspurgt maritime kompetencer og teknologier forbundet med offshore, sikkerhed og miljø samt udstyr af høj kvalitet, der kan klare de arktiske vejrforhold. Krydstogt De seneste par år har Danmark oplevet et boom i antallet af store krydstogtskibe, der lægger til i Danske Havne. De mange anløb af krydstogtskibe giver naturligvis først og fremmest ny forretning for de danske 10

11 havne samt turistmæssige indtægter for byerne. Men havnene bør i samarbejde med relevante underleverandører samarbejde om at tilbyde skibene relevante services og ydelser når de er i havn såsom teknisk service af motorer, systemer, udstyr og inventar, forsyning af bæredygtig elektricitet og miljøvenlig håndtering af skibenes affald og spildevand, m.v. 11

12 2.4 Trusler Øget global konkurrence Mange stærke søfartsnationer satser i disse år massivt på at udvikle og styrke deres maritime erhverv. Konkurrencen om at tiltrække virksomheder, kapital og kvalificeret arbejdskraft inden for det maritime område er derfor intensiveret. Herudover mærker erhvervet også i høj grad konkurrencen fra lande med lavere løn- og enhedsomkostninger end Danmark særligt fra lande som Kina og Sydkorea, der i dag ikke kun er billige produktionslande, men som også i høj grad har opbygget betydelige kompetencer og know-how inden for det maritime område og har en hastigt voksende pool af veluddannet arbejdskraft til rådighed. Luksusfælden Generelt er vi i Danmark blevet meget forvente, hvad angår jobmuligheder, løn- og ansættelsesvilkår. Dette er et stigende problem i en branche, der konkurrer globalt på både løn og kompetence, og hvor arbejdssted og arbejdstid kan variere meget. Særligt fremhæver virksomheder og interessenter fra den maritime sektor, at de unge generationer er blevet for forvente. Dels mangler de engagement, ambitioner og stræbsomhed i forhold til deres uddannelse og det at dygtiggøre sig og dels er de alt for lidt villige til at studere og arbejde i udlandet og til at have fleksible arbejdstider og arbejdssteder. Stadig en del barrierer i forhold til at efter- og videreuddanne sig Selvom mulighederne de seneste år er blevet bedre, er der stadig en del strukturelle barrierer i forhold til at efter- og videreuddanne sig, der bl.a. hænger sammen med opdelingen af det danske uddannelsessystem. Det kan således stadig være svært at videreuddanne, hvis man i dag har en erhvervsuddannelse eller en professionsbachelor. Ofte er det også vanskeligt, særligt for de erhvervsuddannede eller unge der overvejer at tage en erhvervsuddannelse, at få overblik over, hvilke efteruddannelsesmuligheder de reelt har. For lidt fokus på at vedligeholde den maritime kompetencebase blandt virksomhederne i det blå Danmark Nogle interessenter mener, at de toneangivende virksomheder i den maritime sektor i Danmark ikke tager ansvar nok for at vedligeholde kompetencebasen i det blå Danmark. Dette giver sig f.eks. udslag i manglende vilje til at efteruddanne medarbejdere og i at tage elever og praktikanter. Enkelte påpeger også, at mange af de større danske maritime virksomheder er for hurtige til at offshore funktioner til lavtlønslande uden at have lavet en ordentlig kalkule på, hvad gevinster og tab vil være på den lange bane. På den korte bane giver det måske en mindre besparelse, men på den lange bane mister man adgangen til vigtige kompetencer og know-how i Danmark, der i realiteten kan vise sig at være mere værd en de kortsigtede besparelser. 12

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Vækstteamets SWOT-analyse

Vækstteamets SWOT-analyse SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Vækstteamets SWOT-analyse 12. juli 2012 Som udgangspunkt for arbejdet i vækstteamet for Det Blå Danmark har teamet udarbejdet en kort SWOT-analyse, der

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Baggrund Baggrunden for denne ansøgning fra om at oprette et nyt udbud af Skibsføreruddannelsen (professionsbachelor) i København

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Initiativer i regeringens vækstplan for Det Blå DK - og i regeringens uddannelsespolitik Pernille Trojahn Kristiansen og Uddannelsesstøtte Hvorfor

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv

Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv Resultater af spørgeskemaundersøgelse til ledere i maritime virksomheder i Danmark udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Værdikædeanalyse af offshore olie- og gassektoren i Danmark Ved Ole Bruun og Henrik Mahncke, Oxford Research Offshore Center Danmark halvårskonference d. 30 november 2010 Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner Indspil til regeringens vækstteam Regionerne satser på blå styrkepositioner Regioner satser på blå styrkepositioner Danske Regioner 2012 Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner ISBN Tryk: 978-87-7723-791-1

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen 2010/1 BSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Bjarne Laustsen (S), Christine Antorini (S), Orla Hav (S), Kim Mortensen (S) og

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere