Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 427 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/ /PH

2 2/15 Indholdsfortegnelse Ad Undervisnings- og fritidslokale... 3 Ad 2.5. Besøgslokale... 4 Ad Arbejde... 5 Ad 3.2. Undervisning... 7 Ad 3.3. Behandling... 8 Ad 4. Fritid... 9 Ad 5.1. Talsmandsordning Ad 5.3. Afsoning i arresthuset Ad 5.4. Telefonsamtaler Ad 5.5. Lån af dvd er Opfølgning Underretning... 15

3 3/15 Den 7. november 2011 afgav ombudsmanden en endelig rapport om inspektion den 15. marts 2011 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 7. februar 2012 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 18. januar 2012 fra Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad Undervisnings- og fritidslokale Ved inspektionen i 2000 blev det oplyst at arresthusets ene gård (på 18,75 m 2 ), der kun blev brugt som tørregård, ville blive overdækket i forbindelse med ombygningen og herefter skulle benyttes som kondirum. Gården er blevet overdækket, men den benyttes ikke som kondirum, men som depot. Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvorfor der ikke blev indrettet kondirum i denne gård som planlagt. Arrestinspektøren har oplyst, at der i de første ombygningsplaner i år 2000 indgik en tilbygning til arresthuset. I disse planer er det nævnte gårdtursareal opført som kondirum. Den planlagte tilbygning skulle rumme personalekontor, besøgsrum, værksted og rum til opbevaring/tilberedning af dybfrostmad. Arrestinspektøren har endvidere oplyst, at direktoratet i februar 2001 meddelte, at man af økonomiske årsager ikke havde mulighed for at gennemføre den planlagte udvidelse af arresthuset, der ville beløbe sig til ca. syv millioner kroner. Ombygningen skulle i stedet ske inden for de eksisterende rammer og det beløb på tre millioner kr., der blev afsat hertil i Arresthuset blev derfor anmodet om at udfærdige en ny ombygningsplan, og i denne plan blev det omtalte gårdtursareal til depot og lager, hvilket fremgår af de endelige tegninger af 6. september Af samme årsag har arresthuset heller ikke dybfrostforplejning.

4 4/15 I afsnittet umiddelbart inden var ombudsmanden gået ud fra, at to borde, der stod oven på hinanden i det nye kombinerede fritids- og undervisningslokale, normalt ikke er i dette lokale, men selv om det er tilfældet, var det indtrykket, at lokalet var overfyldt. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til sit spørgsmål lige nedenfor (nu ovenfor) om indretning af kondirum. Arrestinspektøren har hertil telefonisk over for direktoratet oplyst, at de to borde, der var stablet oven på hinanden, normalt er i lokalet, da de blandt andet bruges, når der afholdes gudstjeneste. Når der skal spilles bordtennis, stables bordene for at skabe mere plads. Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar. Ad 2.5. Besøgslokale Besøgslokalet var i en god stand, men det fremtrådte ikke med en naturlig og venlig besøgsatmosfære, som det skal ifølge 48 i varetægtsbekendtgørelsen og 3, stk. 1, i besøgsbekendtgørelsen. Der var kun ét billede på væggen, briksen manglede ryglæn, og bordet var lappet sammen med tape. Lokalet kunne således godt trænge til at blive frisket op. Under den afsluttende samtale blev det oplyst, at besøgslokalet også bruges til overnatning for nyindsatte, da arresthuset ofte er fuldt belagt. Da nogle nyindsatte kan være meget urolige, har arresthuset valgt ikke at have flere billeder på væggene. Det blev endvidere oplyst, at der var sat tape på bordet, fordi bordpladen var løs, men at den var sat fast igen. Tapen sad imidlertid også fast og var således svær at få af igen. Ombudsmanden nævnte, at arresthuset i stedet for at hænge billeder op kunne udsmykke lokalet ved at male motiver direkte på væggene. Arresthuset ville overveje dette, og i rapporten bad ombudsmanden om at få oplyst resultatet af disse overvejelser.

5 5/15 Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset har overvejet muligheden for at udsmykke lokalet ved at male motiver direkte på væggene, og det vil arresthuset gerne gøre. Malerarbejde i besøgsrummet betyder, at rummet skal lukkes i en periode, og der skal findes alternativ besøgsmulighed med toiletfacilliter. Når arresthuset har ressourcer og praktisk mulighed for at gennemføre et malerprojekt i besøgsrummet, vil det blive iværksat. Det forventes, at projektet kan gennemføres i sommerperioden, hvor belægningen normalt er lav. Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar. Ombudsmanden nævnte, at bordet i besøgslokalet efter hans opfattelse burde skiftes ud, hvis det ikke var muligt at fjerne tapen på bordet. Ombudsmanden bad arresthuset om at overveje det og meddele ham resultatet af disse overvejelser. Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset har fjernet tapen fra bordet i besøgsrummet. Direktoratet har bemærket, at direktoratet går ud fra, at bordet i besøgslokalet igen er egnet til besøg, nu hvor tapen på bordet er fjernet. Ad Arbejde Ombudsmanden noterede sig, at beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Nykøbing Mors havde været god frem til februar 2010, og at der på inspektionstidspunktet var kommet beskæftigelse til arresthuset igen. Ombudsmanden bad endvidere arresthuset om at oplyse, om arresthuset fik en arbejdsopgave, som arresthuset forhandlede om på tidspunktet for inspektionen. Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset ikke fik den pågældende arbejdsopgave, da firmaet ikke fik den forventede ordre. Direktoratet har henholdt sig hertil.

6 6/15 Ombudsmanden bad også arresthuset om at oplyse, hvordan beskæftigelsessituationen i øvrigt havde udviklet sig siden inspektionen den 15. marts 2011, herunder med hensyn til cellearbejde. Arrestinspektøren har oplyst, at beskæftigelsessituationen ikke har udviklet sig i en mere positiv retning siden inspektionen. Arrestinspektøren har videre oplyst, at det er svært at finde beskæftigelse til de indsatte, og at det på trods af kontakt til nuværende samarbejdspartnere og nye virksomheder ikke er lykkedes at skaffe mere beskæftigelse. Det gælder også cellearbejde. Direktoratet har henholdt sig hertil. Af resultatkontrakten mellem arresthuset og direktoratet fremgår det bl.a., at arresthuset i samarbejde med regionsværkmesteren skal udarbejde prognoser for produktionsvirksomheden to gange om året, og ombudsmanden bad om at modtage den senest udarbejdede prognose for produktionsvirksomheden i arresthuset. Hvis der var udarbejdet et samlet notat herom for arresthusene i området, kunne der blot henvises til svar på ombudsmandens tilsvarende anmodning i sagen om hans inspektion dagen efter af Arresthuset i Aalborg. Arrestinspektøren har vedlagt den seneste prognose for Arresthuset i Nykøbing Mors. Direktoratet har henholdt sig hertil. I sagen om inspektionen samme dag af Arresthuset i Frederikshavn har arrestinspektøren i øvrigt henvist til arrestinspektørens samlede svar om beskæftigelsessituation i arresthusområdet i sagen om inspektionen af Arresthuset i Aalborg (hvori det udtrykkeligt er oplyst, at der ikke er udarbejdet en samlet prognose for arresthusområdet). Jeg har noteret mig det oplyste, herunder det der fremgår af prognosen for Arresthuset i Nykøbing Mors. Det oplyste om den generelle beskæftigelsessituation for de

7 7/15 arresthuse, der hører under Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland, vil blive medtaget i opfølgningsrapporten i sagen om inspektionen af Arresthuset i Aalborg. Ad 3.2. Undervisning Ombudsmanden bad arresthuset om nærmere at oplyse, hvad undervisningen i arresthuset omfatter. Arrestinspektøren har oplyst, at der (kan) undervises i dansk, engelsk og matematik på folkeskoleniveau. Eleverne undervises som oftest enkeltvis, idet der er et stort spænd i deres faglige egenskaber. Der bruges materialer, der rækker fra 1. klasse i engelsk, 3. klasse i matematik, 2. klasse i dansk og op til 9. klasse i de nævnte fag. Der har derudover til et selvstudium været indhentet materialer til matematik på HFniveau og købt et sprogkursus i fransk. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ombudsmanden gik ud fra, at det sikrede pc-netværk der på inspektionstidspunktet endnu ikke var taget i brug nu var taget i brug i arresthuset. Han bad om at få oplyst, om det havde ført til, at flere indsatte nu deltager i undervisning i arresthuset, og om behovet for undervisning dermed er blevet større. Ombudsmanden bad også arresthuset om at oplyse om arresthusets erfaringer (i øvrigt) indtil videre med ordningen med det sikrede pc-netværk. Arrestinspektøren har oplyst, at ibrugtagningen af det sikrede pc-netværk har ført til, at betydeligt flere indsatte nu deltager i undervisning. Arrestanterne starter alle med at få en grundig instruktion i brugen af de forskellige programmer. Især programmerne fra Mikro Værkstedet er populære, og muligheden for at få oplæst tekster er populær blandt de mest læsesvage indsatte. Pc-kørekort-modulerne i Word og Excel er også populære, og tilgangen til de forskellige aviser online afstedkommer ofte gode samfundsfaglige diskussioner. Arrestinspektøren har videre oplyst, at driften af pc-netværket til tider er lidt ustabil, og at arresthuset fra tid til anden oplever, at en hjemmeside, man kunne tilgå i én uge, bliver blokeret i en anden. Ligeledes er der en undren blandt arrestanterne over, at

8 8/15 man eksempelvis ikke kan få lov at læse på hjemmesiden (Jyllandspostens erhvervsside). Derudover har arrestinspektøren oplyst, at den pc-baserede undervisning foretages som holdundervisning, mens den bogligt baserede undervisning som udgangspunkt stadig foregår som enkeltundervisning. Med hensyn til behovet har arrestinspektøren yderligere oplyst, at der i indeværende år (fortsat) er afsat 96 timer til undervisning, og at det antal timer ser ud til at være tilstrækkeligt. Arrestinspektøren finder alligevel, at en udvidelse af rammen kunne være hensigtsmæssig, idet det kan være svært at tilrettelægge tidsforbruget optimalt, når man ikke kender flowet af undervisningsinteresserede arrestanter hen over året. Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar for så vidt angår ibrugtagningen af det sikrede pc-netværk. Arrestinspektørens bemærkninger om driften af netværket og (manglende) tilgang til visse hjemmesider er forhold, som direktoratet er opmærksom på og løbende søger at tage højde for i den fortsatte implementering og kvalitetssikring af netværket, herunder muligheden for fjernundervisning. Der kan være ventetid i forhold til at åbne for adgang til ønskede hjemmesider, hvilket der dog er tekniske såvel som sikkerhedsmæssige årsager til, og det må derfor forventes i en vis udstrækning. Det tilføjes, at jeg er bekendt med, at kriminalforsorgen har fået 122 millioner kroner i satspuljemidlerne til undervisning af indsatte over de næste fire år. Pengene er givet til fem overordnede mål, herunder forsøg med import af undervisning i udvalgte arresthuse f.eks. i samarbejde med lokale voksenuddannelsescentre. Ad 3.3. Behandling Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvor mange der normalt deltager i misbrugsbehandling i arresthuset, og hvor behandlingen foregår. Arrestinspektøren har oplyst, at det gennemsnitlige antal indsatte, der deltager i misbrugsbehandling om ugen (motivationssamtaler), er 2-4 indsatte. Misbrugskonsulenten taler med de indsatte enkeltvis på cellen, men hvis den indsatte ønsker det, anvendes besøgsrummet.

9 9/15 Direktoratet har henholdt sig til arresthusets besvarelse. Ad 4. Fritid Ved den sidste inspektion af arresthuset blev det oplyst, at der var mulighed for at spille bold i gården. Spørgsmålet om en forbedring af gården med hensyn til fysisk udfoldelse indgik også i rapporten og begge opfølgningsrapporterne fra den sidste inspektion og også i rapporten om denne inspektion, jf. ovenfor under pkt Gården er siden renoveret, men ikke forbedret med henblik på fysisk udfoldelse. Arresthuset oplyste under inspektionen denne gang, at de indsatte har mulighed for at spille bob på gårdtursarealet. Det noterede ombudsmanden sig. Ombudsmanden forstod det oplyste under inspektionen sådan, at det ikke længere er muligt for de indsatte at spille bold i gården. Han bad arresthuset om at oplyse, om det var rigtigt forstået. Hvis boldspil ikke længere var tilladt, bad ombudsmanden desuden om at få oplyst, om arresthuset havde overvejet andre aktiviteter i gården, der giver mulighed for fysisk udfoldelse. Direktoratet har anført, at det følger af arrestinspektørens udtalelse, at de indsatte i arresthuset godt må spille bold under gårdtur, hvis de har lyst til det. Det forhold, at der på tidspunktet for inspektionen var mere interesse for bobspil end boldspil, må tilskrives det faktum, at gennemsnitalderen i arresthuset var 38 år. Til gengæld dyrkede denne gruppe indsatte meget motion i AUF-rummet. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets svar. Ombudsmanden bad om at få oplyst, om det var rigtigt som oplyst af en af de indsatte, at der ikke er indbygget dvd-afspiller i (nogen af) de tv-apparater, der udlejes til de indsatte. Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset på tidspunktet for inspektionen havde to tv-apparater med indbygget dvd-afspiller. Arresthuset havde kun gamle analoge tvapparater og havde ikke haft økonomisk mulighed for udskiftning til fladskærme.

10 10/15 Arrestinspektøren har videre oplyst, at arresthuset i juni måned 2011 fik bevilget kr. fra direktoratet til indkøb af tv-apparater. Da disse apparater skal indkøbes via indkøbsaftalen, har det desværre kun været muligt at få otte nye tv-apparater med dvd-afspillere for dette beløb. Direktoratet har hertil oplyst, at direktoratet i 2012 vil afsætte midler til yderligere indkøb af tre tv-apparater med dvd-afspiller. Arrestinspektøren har i øvrigt under dette punkt oplyst, at der ikke som ombudsmanden antog i rapporten er samme ordning med hensyn til adgang til PlayStation i alle arresthusene i området. Da husordenerne for arresthusene er udfærdiget på baggrund af en skabelon, gik ombudsmanden ud fra, at de andre arresthuse havde en købeordning ligesom i arresthusene i Frederikshavn og Nykøbing Mors (dog med undtagelse af Arresthuset i Århus) og ikke en lejeordning. Arrestinspektøren har oplyst, at det kun er arresthusene i Hjørring, Randers og nu også Århus, der har købeordninger, mens der er lejeordninger i de andre arresthuse. Jeg har i opfølgningsrapporten om Arresthuset i Frederikshavn noteret mig det oplyste. Jeg har samtidig tilføjet, at jeg under en inspektion den 27. og 28. marts 2012 af Anstalten ved Herstedvester fik oplyst, at denne anstalt havde købt de sidste PS2- konsoller, der var tilbage på kriminalforsorgens centrallager i Statsfængslet på Kragskovhede. Ad 5.1. Talsmandsordning En af de indsatte efterlyste en talsmandsordning især fordi der er mange indsatte, der opholder sig lang tid i arresthuset. Under den afsluttende samtale oplyste arresthuset, at arresthuset har en talsmandsordning og har haft talsmænd igennem flere år. På inspektionstidspunktet var der dog ingen talsmand. I ombudsmandens svar til den indsatte opfordrede han de indsatte til at vælge en talsmand. I rapporten bad ombudsmanden arresthuset om at oplyse, om arresthuset nu har en talsmand.

11 11/15 Arresthuset har oplyst, at arresthuset nu har en talsmand. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig, at arresthuset (i hvert fald) på tidspunktet for arrestinspektørens udtalelse havde en talsmand som arresthuset normalt har, men ikke havde på inspektionstidspunktet. Ombudsmanden bad om at få oplyst, hvor samtaler mellem talsmanden og indsatte, der har ønsket at tale med talsmanden, finder sted. Arrestinspektøren har oplyst, at hvis en indsat ønsker en samtale med talsmanden, finder samtalen sted som cellefællesskab, i besøgslokalet eller i AUF-lokalet. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg går ud fra, at muligheden for at holde samtale med talsmanden under cellefællesskab, er et tilbud ved siden af de andre muligheder, som de indsatte og talsmanden kan afslå, hvis de ikke ønsker fællesskab indbyrdes Ad 5.3. Afsoning i arresthuset Tre indsatte, som ombudsmanden talte med, efterlyste mere lempelige vilkår for afsonere der venter på overførsel, f.eks. flere aktiviteter og mere beskæftigelse. De henviste til, at mange af de indsatte sidder længe i arresthuset, efter at de har fået dom, og at der er stor forskel på vilkårene for indsatte afsonere i arresthuset og i et (åbent) fængsel. I ombudsmandens opfølgningsbrev til de indsatte nævnte han, at han ikke foretog sig mere vedrørende selve spørgsmålet om ventetid for overførsel, men at han i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten nærmere ville overveje spørgsmålet om vilkårene for afsonere, der venter (længe) på at blive overført. Til brug for de videre overvejelser vedrørende dette forhold bad ombudsmanden arresthuset, arrestinspektøren og direktoratet om udtalelser i anledning af ønsket om lempeligere forhold for afsonere i arresthuset, der må (forventes at skulle) vente længe på at blive overført.

12 12/15 Arresthuset har udtalt, at arresthuset finder det problematisk, hvis der skal være lempeligere vilkår for afsonere, der venter på overførsel. Arresthuset finder, at ønsket om flere aktiviteter og mere beskæftigelse i så fald bør gælde alle indsatte. Arresthuset har i den forbindelse bemærket, at arresthuset efterhånden har mange indsatte med meget lange varetægtsfængslinger. Lempeligere vilkår for afsonere vil betyde, at en indsat med en meget kort varetægtsfængsling (30 dage) skal have lempeligere forhold ved sin overgang til afsoner end den, der sidder varetægtsfængslet på sin 15. måned. Arresthuset synes, at spørgsmålet om aktiviteter og beskæftigelse ikke bør være et spørgsmål om, hvorvidt man er afsoner eller varetægtsarrestant. Det vil efter arresthusets opfattelse selvfølgelig være godt med mere aktivitet og beskæftigelse, men det er også et spørgsmål om ressourcer og fysiske rammer. Arresthuset vil have meget svært ved at tilbyde indsatte øget aktivitet, selv om der blev tildelt ressourcer, da der ikke er de fysiske rammer til det. Arrestinspektøren har tilsluttet sig arresthusets synspunkter. Arrestinspektøren har derudover oplyst, at indsatte, der skal afsone i åbent fængsel, som regel bliver overført inden for 1-2 måneder efter fuldbyrdelsesordren. De indsatte, der skal til Anstalten ved Herstedvester, bliver typisk overført inden for 3-4 måneder efter fuldbyrdelsen, mens overførsel til de øvrige lukkede fængsler godt kan tage længere tid. Da det er meget sjældent, at arresthuset har overførsel til andre lukkede fængsler, kan der ikke angives en ventetid for sådan overførsel. Direktoratet har bemærket, at direktoratet i 2011 sammen med Finansministeriet og Justitsministeriet udarbejdede en analyse af kriminalforsorgens fremtidige kapacitetsog sikkerhedsbehov. Analysen fremlagde en række forslag til at løse kapacitetsbehovet i I marts 2011 nedsatte direktoratet endvidere en arbejdsgruppe om placering og overførsel af indsatte. Arbejdsgruppens indstilling forelå i juni 2011 og indeholder en række forslag til forbedring af overførselsmulighederne mellem kriminalforsorgens institutioner. Endelig har direktoratet bemærket, at det i forbindelse med regeringsskiftet i efteråret 2011 er blevet besluttet at igangsætte et udredningsarbejde på kriminalforsorgens område, herunder i forhold til hvordan kapacitets- og belægningssituationen kan håndteres i de kommende år med henblik på at finde en langtidsholdbar løsning på området. Direktoratet har henvist til min sag om overbelægning i kriminalforsorgens institutioner (mit j.nr. 12/00178, tidligere ). Direktoratet har i øvrigt henholdt sig til arrestinspektørens svar.

13 13/15 Jeg har noteret mig det oplyste, der ikke giver mig anledning til at foretage mig mere med hensyn til spørgsmålet om lempeligere vilkår for afsonere, der venter (længe) på overførsel eller lempeligere vilkår i det hele taget for indsatte, der har haft længerevarende ophold i arresthus(et). Ad 5.4. Telefonsamtaler En af de indsatte nævnte, at det er dyrt for de indsatte at ringe fra arresthuset. Han oplyste, at et taletidskort til 100 kr. kun rækker til 56 minutters taletid, hvis der ringes til en mobiltelefon (og 300 minutter hvis der ringes til en fastnettelefon). Ledelsen oplyste, at arresthuset havde undersøgt priserne hos de forskellige telefonselskaber og valgte det, der var billigst i sin tid. Det kunne selvfølgelig have ændret sig siden hen. I ombudsmandens opfølgningsbrev til den indsatte nævnte han, at han gik ud fra, at arresthuset ville være indstillet på at undersøge markedet igen, hvis de indsatte ønskede det. Han bad den pågældende indsatte om eventuelt selv at rejse spørgsmålet over for ledelsen, men i rapporten bad ombudsmanden arresthuset om at oplyse, om spørgsmålet havde været rejst, og i givet fald hvad der herefter var sket vedrørende dette forhold. Arrestinspektøren har oplyst, at der siden inspektionen er indhentet priser (brochurer) på alle typer telekort, der kan indkøbes i Nykøbing Mors. Arresthuset har herefter sammen med talsmanden gennemgået de forskellige telekorttakster, og talsmanden har konkluderet, at det stadig er det telekort, som arresthuset anvender, der er billigst i brug, både til fastnet og mobiltelefon. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad 5.5. Lån af dvd er En af de indsatte ønskede, at det blev muligt at låne dvd er, og ikke kun cd er, via biblioteksordningen i arresthuset. Under den afsluttende samtale oplyste ledelsen, at udlån af dvd er ikke indgår i den biblioteksaftale, som arresthuset har. Arresthuset oplyste endvidere, at arresthuset

14 14/15 ikke havde overvejet, om det ville være muligt at lade dvd er indgå, da der er tale om en generel biblioteksaftale, som direktoratet har indgået. En ændring vil derfor også kræve direktoratets godkendelse. I ombudsmandens skriftlige opfølgning til den indsatte nævnte han, at han var bekendt med, at direktoratet har indgået en generel biblioteksaftale for arresthusene, men at han også var bekendt med, at de indsatte i bl.a. Arresthuset i Aalborg, som han inspicerede dagen efter, kan låne dvd er gennem biblioteket. Da arresthuset havde anført, at det kræver direktoratets godkendelse, bad ombudsmanden om direktoratets bemærkninger til spørgsmålet om at (få mulighed for at) låne dvd er gennem biblioteket som ikke kun er muligt i Arresthuset i Aalborg, men også i bl.a. Arresthuset i Haderslev. Direktoratet har oplyst, at følgende fremgår af direktoratets aftale med Kommunernes Landsforening om biblioteksbetjeningen af arresthusene, der har været gældende fra 1. januar 2006: Materialesamlingen omfatter boglige materialer og musikmaterialer til udlån, samt relevante håndbøger. Arresthuset kan supplere materialesamlingen med multi-medier såsom DVD/video (levende billeder), konsolspil mv. som ikke indgår i aftalen". Direktoratet har oplyst, at det skal forstås således, at arresthusene frit kan indkøbe dvd'er, der kan lånes ud til de indsatte, uden at der skal indhentes godkendelse hos direktoratet. Direktoratet vil tage initiativ til at oplyse alle arresthuse om muligheden for at indkøbe dvd'er mv. til udlån. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektionen den 15. marts 2011 af Arresthuset i Nykøbing Mors som afsluttet.

15 15/15 Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Nykøbing Mors, Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. København, den

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011 Den 7. november 2011 Inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors den 15. marts 2011 ENDELIG J.nr. 2011-0453-6282/PH 1/29 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bygningsmæssige forhold... 4 2.1. Ændringer

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Den 7. november 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 ENDELIG J.nr. 2011-0452-6282/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bygningsmæssige forhold... 4 2.1. Ændringer

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00122-1/LBI 2/15 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 26. august 2010

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2927-628/PH 1/48 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse mv.... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2924-628/PH 1/41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1. Den

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2927-628/PH 1/22 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Haderslev...

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 Den 27. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 20. december 2011 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0064-6282/PH 1/29 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 2 Ad 2.4. Belægningsafdelinger...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2924-628/PH 1/25 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Sønderborg...

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2923-628/PH 1/39 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse... 3 2.1. Arbejde... 4 2.1.1. Den generelle

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2534-6282/TAN 1/32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 9. december 2011 Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3498-628/PH 1/38 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 2 Ad 2.3.1. Almindelige

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 3. Arresthusets besvarelse af spørgsmål i øvrigt...16

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 3. Arresthusets besvarelse af spørgsmål i øvrigt...16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. De på forhånd udvalgte emner for inspektionen...4 2.1. Fællesskab i fritiden...4 2.2. Fællesskab ved manglende arbejde...5 2.3. Fritid...6

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Esbjerg den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Esbjerg den 24. februar 2010 17. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Esbjerg den 24. februar 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0065-6282/PH 1/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Ændringer siden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 ENDELIG Dok.nr. 12/03559-22/ PH 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Den 29. juni 2004 skrev jeg til Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 17. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0064-6282/PH 1/53 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 5 2.1. Ændringer siden

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kolding den 22. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Kolding den 22. oktober 2009 22. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Kolding den 22. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2922-628/TAN 1/19 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 2.1. Bygning og gangarealer... 2 Ad pkt. 2.2.1. Almindelige

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere