Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse."

Transkript

1 Side 1 af 8 Notat Dato 25. april 2013 Vækstteam for Fødevarer Vækstteam for Fødevarer blev nedsat som led i regeringens nytænkning af erhvervspolitikken, og har siden august 2012 foretaget et servicetjek af vækstvilkårene på fødevareområdet. Formanden for vækstteamet er Arla Foods adm. dir. Peder Tuborgh. Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse. Anbefalingerne er struktureret efter følgende fem overordnede temaer: - En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst - Løsningsorienteret regulering og kontrol - Vækstorienteret fødevareforskning og udvikling - Talent og dynamik i fødevaresektoren - Fokuseret og strategisk eksportindsats Vækstteamet ser store potentialer for fødevareerhvervets fremtid. I sine anbefalinger til regeringen opstiller vækstteamet en målsætning om, at fødevareerhvervets eksport skal øges med mia. kr. frem til Det skønnes at give op til arbejdspladser. Samtidig understreger vækstteamet, at en forøgelse af råvaregrundlaget er en central forudsætning for øget vækst og beskæftigelse. Derudover indeholder vækstteamets rapport mange gode anbefalinger, for eksempel om vigtigheden af styrket og erhvervsfokuseret forskning og uddannelse, styrket eksportfremme med aktiv brug af EU s promotion ordninger mv. Desuden peges der bl.a. på ny, målrettet miljølovgivning som en central forudsætning, der dels kan tilgodese miljøet, og dels kan give både landmænd og fødevarevirksomheder mulighed for at producere flere fødevarer. Det har til gengæld været udenfor rammerne af vækstteamets arbejde at komme med konkrete anbefalinger i forhold til generelle rammevilkår som løn, skatter, afgifter mv. Tilsvarende ligger primærsidens konkrete rammevilkår udenfor vækstteamets kommissorium. Regeringen vil nu på baggrund af Vækstteamets anbefalinger udarbejde en handlingsplan, som forventes offentliggjort efter sommer. L&F vil følge det videre arbejde med anbefalingerne tæt. Nedenfor gennemgås vækstteamets vision og anbefalinger.

2 Side 2 af 8 Vækstteam for Fødevarers vision og målsætninger Vækstteam for Fødevarer har formuleret følgende overordnede vision for den danske fødevare sektor i 2020: Med rødder i en stolt fødevaretradition sælger Danmark sunde, bæredygtige og velsmagende kvalitetsfødevarer og løsninger på fremtidens globale udfordringer Vækstteamet har sideløbende opstillet en række målsætninger for den danske fødevaresektor i 2020: Den danske fødevaresektor er et stærkt væksterhverv, hvis position blandt verdens absolut stærkeste fødevareklynger er fastholdt. Eksporten af fødevarer og fødevarerelateret teknologi er øget med mia. kr. Der er skabt arbejdspladser inden for hele den agroindustrielle værdikæde, samtidig med at forretningsgrundlaget er bredt ud til nye vækstområder. Der skønnes at være potentiale for måske helt op til arbejdspladser. Produktiviteten og ressourceeffektiviteten er øget, og konkurrenceevnen i forhold til de globale markeder er fastholdt. Der er skabt rammer for en bæredygtig udvidelse af råvaregrundlaget, og der er sat globale standarder for en bæredygtig fødevareproduktion. L&F er positive overfor, at Vækstteamet anerkender, at fødevareerhvervet og den danske fødevareklynge har et stort vækst- og beskæftigelsespotentiale frem mod Det er desuden positivt, at der er fokus på at fastholde konkurrenceevnen på de globale markeder, samt at en udvidelse af råvaregrundlaget er en central forudsætning for vækst i fødevareproduktionen. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst Anbefaling 1: En fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet, som styrker sammenhængskraften i fødevaresektoren og understøtter virksomhedernes markedsføring internationalt Det anbefales, at den danske fødevaresektor i fællesskab udvikler en fælles fortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed, der skal bruges til at brande Danmark på eksportmarkederne. Fortællingen skal tage udgangspunkt i de danske styrkepositioner indenfor bæredygtighed, ressourceeffektivitet og fødevaresikkerhed. Der lægges ligeledes op til, at Danmark skal være forgangsland både i forhold til miljø, sundhed, dyrevelfærd og økologi. Det anses for centralt, at fortællingen kan dokumenteres gennem brug af standarder, og at Danmark aktivt præger de forskellige internationale standarder indenfor området. Arbejdet med at skabe en dokumenteret fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i fødevaresektoren er positivt og kan være med til at styrke den danske fødevareklynge. L&F er dog tvivlende overfor, om der kan skabes en merpris ved at dokumentere produkternes egenskaber (eksempelvis certificering). Det er centralt, at der ikke udarbejdes nationale danske særordninger eller certificeringer. Det er derfor positivt, at der fokuseres på at få indflydelse på internationale standarder. Fødevaresektoren agerer globalt, og derfor skal der ifølge L&F satses på internationale standarder.

3 Side 3 af 8 Anbefaling 2: En bæredygtig udvidelse af råvaregrundlaget og nye anvendelser af bæredygtig biomasse skal styrke eksport og indtjening Vækstteamet peger på nødvendigheden af et større dansk råvaregrundlag i fremtiden, samt at der opnås mest mulig værdi af det eksisterende råvaregrundlag. Der er en direkte sammenhæng til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. I anbefalingen er der ligeledes fokus på bioøkonomiens store miljømæssige og økonomiske uudnyttede potentialer - særligt ved brug af rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen i avancerede bioraffineringsprocesser. Vækstteamet efterspørger, at der arbejdes på at skabe et stærkere europæisk marked for bioøkonomien og på kort sigt på en markedsmodning af produkter, teknologier og forsyningskæder for bæredygtig biomasse. L&F finder det meget positivt, at der er fokus på nødvendigheden af et øget råvaregrundlag. Det er i den forbindelse vigtigt, at der skabes de nødvendige rammer for, at potentialet kan realiseres. L&F er tilfredse med vækstteamets anbefaling om at få sat gang i bioøkonomien og udnyttelsen af alle potentialer i landbrugs- og fødevareproduktionen. Budskabet trækker i samme retning som Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om at fastlægge en række konkrete målsætninger for bioøkonomien. Anbefaling 3: Øget ressourceeffektivitet skal gøre det muligt at producere mere med mindre Der peges på, at fødevaresektoren har en lang tradition for at effektivisere produktionen og udnytte ressourcerne bedst muligt, men at der i fremtiden stadig vil være et behov for at forbedre ressourceeffektiviteten (særligt for energi og vand). Som eksempler på særlige interesseområder nævnes genbrug af vand, EU s arbejde med at sætte teknologistandarder (BAT), samt partnerskabet om vand i industrien. Vækstteamet peger ligeledes på nødvendigheden for at nedbringe spild i hele værdikæden. Holdning: L&F kan støtte intentionen om fortsat at producere mere med mindre, og at der søges indflydelse på EU s BAT-arbejde. Det er dog yderst centralt, at udgangspunktet er produktionsvirksomhedernes rammevilkår og de miljøeffektive løsninger i fødevarevirksomhederne - og ikke på udvikling og afprøvning af miljøteknologi. Det er positivt, at der lægges op til at se på spild i hele værdikæden, herunder hos forbrugeren. Vækst- og løsningsorienteret regulering og kontrol Anbefaling 4: En miljøregulering, som ikke hæmmer investeringer og den grønne omstilling Vækstteamet lægger afgørende vægt på, at miljøregulering og administration ikke hæmmer vækst og grøn omstilling. Vækstteamet peger bl.a. på sagsbehandlingstider og et stort detaljeringsniveau ved miljøansøgninger er problematisk. Der anbefales bl.a. en målrettet miljøregulering, forpligtende tids- og handleplaner ved ansøgninger, at sagsbehandlingstiderne synliggøres, samt et kvalitetstjek af miljølovgivningen generelt. Der ønskes et større samarbejde mellem erhverv og myndigheder eksempelvis ved at skabe et projektrum ved større sager.

4 Side 4 af 8 Det skal ifølge L&F roses, at vækstteamet tager problemstillingen med administrationen af miljøreglerne, sagsbehandlingstider, myndighedsstrukturen mv. op. L&F finder det meget positivt, at vækstteamet anbefaler, at miljøgodkendelser skal være udledningsbaseret og ikke baseret på produktionslofter, samt at miljøgodkendelserne gøres rummelige. Det er desuden meget positivt med et kvalitetstjek af miljølovgivningen. L&F har længe haft ønske om en lovreform på miljøområdet, hvor også relationerne til EU-implementeringen indgår. Anbefaling 5: Fødevareregulering og -kontrol skal udvikles i dialog med erhvervslivet og ved at inddrage udenlandske erfaringer for at understøtte udvikling og vækst Vækstteamet fremhæver behovet for at give fødevarereglerne et eftersyn i forhold til at sikre at regulering, fortolkning og kontrol ikke udgør en selvstændig barriere for vækst. Samtidig peges der på vigtigheden af, at Danmark er på et sammenligneligt niveau i forhold til udenlandske konkurrenter. Det er positivt, at der lægges op til at se på gennemførelse og håndhævelse af fødevarereglerne med henblik på at forbedre virksomhedernes vilkår. I forbindelse med gennemførelse af anbefalingen bør der ifølge L&F især være fokus på den høje regelefterlevelse, kontrolomkostninger og ikke mindst på at opretholde og styrke det høje veterinære stade i Danmark. Vækstorienteret fødevareforskning og udvikling Anbefaling 6: Fødevareforskning og -udvikling skal i højere grad være erhvervsorienteret og løfte fødevaresektoren højere opad i værdikæden Vækstteamets ønsker, at der skal være mere fokus på at omsætte de offentlige forskningsinvesteringer til vækst og beskæftigelse i de danske fødevarevirksomheder. Fremover skal der i højere grad prioriteres bevillinger til anvendelsesorienteret forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning, som tager udgangspunkt i brugernes behov og efterspørgsel. Samtidigt peges på behovet for et nyt produktionsteknologisk forskningsprogram og på stærkere incitamentstrukturer for universiteternes erhvervssamarbejde. L&F er meget enige i anbefalingen om mere erhvervs- og vækstorienteret fødevareforskning. Det er positivt, at der peges på en styrket indsats på produktions- og procesteknologi med henvisning til i FØTEK-programmet (som i 90`erne var et Fødevare-teknologisk forsknings- og udviklingsprogram med fokus på forædlingsledet, hvor det var et krav, at der var tale om samarbejdsprojekter mellem industri og højere læreanstalter). Også positivt, at fødevarer trækkes frem som et indsatsområde under Regeringens nye brede innovationsstrategiske satsning kaldet INNO+. Anbefalingen ville dog være yderligere styrket, hvis man også have fokuseret på behovet for en klarere IPR-regulering (Juridiske rettigheder til forskningsresultater). Fra fødevarevirksomhederne fremhæves ofte uklare juridiske regler og samarbejdsaftaler med de offentlige videninstitutioner som en barriere for et effektivt samspil. Endeligt er det positivt, at vækstteamet peger på yderligere mål for erhvervssamarbejde i universiteternes udviklingskontrakter.

5 Side 5 af 8 Anbefaling 7: Internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde skal fremme viden, samarbejde og adgang til nye markeder. Dansk deltagelse i Food-KIC en er afgørende Vækstteamet fremhæver, at et aktivt internationalt forskningssamarbejde er en væsentlig forudsætning for at bevare og udvikle de danske styrkepositioner i fødevaresektoren. Konkret skal deltagelsen i EUs forsknings- og innovationsprogrammer styrkes. Erhverv og myndigheder skal arbejde for, at der i 2014 udbydes et FOOD-KIC (Knowledge & Innovation Community en stor EU satsning) med dansk konsortiedeltagelse. Endeligt fremhæves behovet for deltagelse i det kommende European Innovation Partnership (EIP) om Agricultural Sustainability and Productivity. En god anbefaling, der fokuserer på vigtigheden af dansk deltagelse i international forskning. Det sikrer adgang til ny viden, dygtige forskningsmiljøer og nye forskningsmidler med henblik på øget videnhjemtagning. Med rette fremhæves det kommende EU-rammeprogram for forskning og udvikling Horizon 2020, hvor der på nuværende tidspunkt forventes afsat ca. 70 mia. euro i perioden Ønsket om fødevaresatsningen KIC vil ifølge L&F skabe et stærkt integreret offentligt-privat partnerskab, som har fokus på fælles aktiviteter inden for forskning, innovation, uddannelse og iværksætteri. Anbefaling 8: Den forskningsbaserede myndighedsbetjening skal være vækstorienteret Vækstteamets anbefalinger om at styrke den anvendelsesorienterede forskning omfatter også prioriteringerne af ministeriernes midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne (600 mio. kr. årligt). Der peges på større interessentinvolvering ved de årlige revideringer af aftalerne, samt konkrete mål for erhvervssamarbejde, større synlighed og kommunikation af resultaterne. Den forskningsbaserede myndighedsbetjening er vigtig for den omfattende danske fødevareeksport, og midlerne udgør ca. halvdelen af de offentlige investeringer i fødevareforskning. Med rette er dette element derfor trukket frem i anbefalingen med et ønske om en mere vækstorienteret dagsorden - uden at det dog svækker det veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige beredskab. L&F har formelt i 2011 og 2012 været inddraget i den årlige revidering af aftalerne, hvor det er lykkedes at få indflydelse. Alt andet lige kunne L&F dog have ønsket en lidt klarere udmelding om, at fordelene ved det forskningsbaserede myndighedsberedskab kan videreudvikles, hvis man udvikler en ny resultatkontraktmodel. Talent og dynamik i fødevaresektoren Anbefaling 9: Fødevaresektorens rekrutteringsgrundlag skal styrkes gennem tiltrækning og uddannelse af fremtidens medarbejdere Veluddannet arbejdskraft er central for at skabe vækst i erhvervet. Vækstteamet mener, at det er en stor og fælles udfordring for myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder at sikre fremtidens rekrutteringsgrundlag. Det skal gøres mere attraktivt for unge mennesker at vælge en fremtidig karriere i fødevaresektoren, og uddannelserne skal være mere erhvervsrettede. Samtidigt påpeges overordnet set behovet for færre og bedre profilerede fødevareuddannelser med højere grad af koordinering og fleksibilitet i mellem uddannelserne, samt på bedre videreuddannelsesmuligheder.

6 Side 6 af 8 L&F er helt enige i, at der bør satses yderligere på uddannelse, for at sikre kompetente og veluddannede kandidater i fremtiden. L&F er enige i, at der de tre parter imellem bør samarbejdes endnu yderligere for at styrke rekrutteringsgrundlaget, bl.a. gennem styrket brug af aftagerpaneler, hvor L&F allerede er godt repræsenteret. Der er positivt, at vækstteamet fremhæver, at erhvervsinddragelsen på de videregående uddannelserne fortsat skal styrkes, herunder ikke mindst mht. praktik der bredt skal indføres også på de akademiske jordbrugs- og fødevareuddannelser. Anbefaling 10: Dynamik, innovation og iværksætteri i fødevareklyngen skal styrkes Vækstteamet anbefaler bedre rammer for dynamik, innovation og iværksætteri i erhvervet, og fremhæver blandt andet, at de offentlige innovationsindsatser skal resultere i, at flere ny virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Det fremhæves også, at EU s fonde fremadrettet skal understøtte innovation og iværksætteri. Vækstteamet ønsker, at fødevareområdets styrker og kompetencer i højere grad fokuseres omkring 1-2 kraftcentre, som skal virke samlende på tværs af alle niveauer i værdikæden og øge samarbejdet med offentlige videninstitutioner, rådgivervirksomheder mv.. Endeligt peges på en videreførelse af Økologisk Landsforenings rådgivningsordning som eksempel på et fremadrettet initiativ. L&F er helt enig i, at der er behov for bedre rammer for at skabe mere og bedre innovation og iværksætteri såvel blandt små og nye virksomheder som i eksisterende og store virksomheder. Innovationspolitikken bør dog ikke ensidigt satses på små- og mellemstore virksomheder. L&F ønsker, at klyngeindsatsen målrettes 1 stor dansk fødevarekompetenceklynge, som fremstår samlet og med en række forskellige styrkepositioner. Som konkret handling bør videreførelsen af økologisk rådgivning til fødevarevirksomheder ikke kun omfatte Økologisk Landsforenings service men ligeledes andre, der har erfaring og succes med at understøtte forretningsudvikling, innovation og produktudvikling hos økologiske virksomheder og producenter. Eksempelvis initiativet ØKOLAB i regi af L&F/VFL. Generelt bør indsatsen understøtte, at alle kompetencer kan komme i spil i en fælles klyngeindsats frem for, at der fokuseres snævert på udvalgte konsulenthuse. Anbefaling 11: Det danske hjemmemarked skal fremme kvalitet og bæredygtighed I forhold til at fremme kvalitet og bæredygtighed på det danske hjemmemarked peger vækstteamet på vigtigheden af at stimulere forbrugernes efterspørgsel og vilje til at betale en merpris for kvalitetsprodukter. Økologien er et godt eksempel på, at det er lykkedes at udvikle et sådant marked. Det fremhæves, at et velfunderet hjemmemarked understøtter udviklingen af virksomhedernes mulighed for at komme ud på eksportmarkederne. Med udgangspunkt i erfaringerne fra økologi, Nøglehullet og Fuldkornspartnerskabet anbefaler vækstteamet, at samarbejdet mellem myndigheder, producenter og detailhandel styrkes fremover. Ligeledes anbefaler vækstteamet, at der fokuseres på at gøre det lettere og mere attraktivt for offentlige institutioner at indkøbe danske kvalitetsfødevarer. Det er positivt, at vækstteamet sætter fokus på at stimulere udviklingen af et mangfoldigt fødevareudbud, herunder ved at pege på både det offentlige og forbrugernes rolle i en sådan udvikling. Det skal sikres, at kommende initiativer rettes både mod små og store virksomheder, ligesom eksportfokus skal fastholdes for at sikre

7 Side 7 af 8 reel vækst. L&F er enige i, at økologien er et stærkt eksempel på, hvordan det er lykkedes at opbygge et merværdikoncept med solidt fodfæste, og at indsatsen for at styrke økologien som vækstområde skal tage udgangspunkt i den Økologiske handlingsplan 2020 med særligt fokus på at understøtte en eksportdrevet vækst. Det danske økologimærkes styrke ligger dog primært på hjemmemarkedet, og i forhold til øget eksport er det helt centralt at fokusere på at styrke markedsadgang for danske økologiske produkter via et fælles troværdigt økologikoncept på EU-niveau med et stærkt EU-logo. I forhold til at sikre kvalitet, bæredygtighed og økologi i de offentlige indkøb vurderer L&F, at der er brug for en konkret indsats i form af et rejsehold, der kan rådgive de offentlige indkøbere på området. Anbefaling 12: Finansieringsudfordringen skal håndteres Udgangspunktet for Vækstteamet er, at man i landbrugs- og fødevareerhvervet - ligesom andre erhvervsområder - oplever, at det er svært at skaffe finansiering i disse år. Det er en væsentlig forudsætning for sektorens fremtidige udviklingsmuligheder, at der kan tiltrækkes ny kapital til erhvervet. Det skal blandt andet ske gennem en styrket dialog med finanssektoren om de særlige produktions- og markedsforhold, der er inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Samtidig skal markedet for erhvervsobligationer udvikles for både store og små virksomheder. Derudover skal det sikres, at de lovgivningsmæssige rammer ikke står i vejen for tiltrækning af kapital. Overordnet er teksten god, og der er fokus på at tiltrække kapital til vækst og udvikling i fødevareerhvervet. Anbefalingen om at styrke markedet for erhvervsobligationer ligger i tråd med de anbefalinger, der er kommet fra Erhvervs- og Vækstministeriets udvalg om erhvervsobligationer. Hertil kommer, at anbefalingen om en ændring af de lovgivningsmæssige rammer i primærerhvervet stemmer overens med anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. Vækstteamet ønsker endvidere at fjerne landbrugslovens krav til ejerstrukturen i erhvervet. Fokuseret og strategisk eksportindsats Anbefaling 13: En samlet eksportstrategi skal styrke adgang til de vigtigste udenlandske vækstmarkeder Indhold Vækstteamet ønsker, at den danske landbrugs- og fødevaresektor matcher den stigende globale efterspørgsel efter fødevarer, ingredienser, produktionsteknologi samt serviceydelser til omstillingsprocesserne på vækstmarkederne. Det anbefales, at der udarbejdes en eksportstrategi på fødevareområdet, som tager afsæt i en samlet fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i erhvervet, samt fokuserer på hele værdikæden. Vækstteamet anbefaler, at finansieringsmulighederne i EU s promotionordning indtænkes i eksportstrategien. Det anbefales endvidere, at samarbejdet mellem SVM ere og store virksomheder styrkes på det afsætningsfremmende område, at den fødevarefaglige ekspertise på ambassader mv. styrkes, ligesom deltagelse i toneangivende fødevareudstillinger og markedsførings- og eksportorienterede events prioriteres for at øge synliggøre fortællingen om den danske fødevareklynge.

8 Side 8 af 8 Overordnet set er anbefalingen god, idet der fokuseres på at udvikle og sikre et konkurrencedygtigt eksporterhverv i fremtiden. Vækstteamet signalerer ligeledes stor forståelse for de særlige udfordringer, der relaterer sig til eksport af fødevarer, og lægger op til fortsat tæt myndighedssamarbejde, samt mere faglig rådgivning på vækstmarkederne. Ønsket om at indarbejde EU s promotionordninger i en fremtidig eksportstrategi er ifølge L&F et meget vigtigt positivt skridt på vejen til en ny regeringsholdning på området. Anbefalingerne om styrket samarbejde på tværs af virksomhedsstørrelser og deltagelse i diverse afsætningsfremmende aktiviteter er som udgangspunkt positivt. Her skal der lægges vægt på, at aktiviteterne og instrumenterne udvikles og drives på baggrund af kommercielle interesser og efterspørgsel i virksomhederne.

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting.

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting. LC Guide 2014-2020 Aldrig tidligere har Danmark og EU afsat så mange penge i form af tilskud, lån og garantier til Små og Mellemstore virksomheder til skabelse af udvikling, vækst og indtjening som i perioden

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere