Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse."

Transkript

1 Side 1 af 8 Notat Dato 25. april 2013 Vækstteam for Fødevarer Vækstteam for Fødevarer blev nedsat som led i regeringens nytænkning af erhvervspolitikken, og har siden august 2012 foretaget et servicetjek af vækstvilkårene på fødevareområdet. Formanden for vækstteamet er Arla Foods adm. dir. Peder Tuborgh. Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse. Anbefalingerne er struktureret efter følgende fem overordnede temaer: - En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst - Løsningsorienteret regulering og kontrol - Vækstorienteret fødevareforskning og udvikling - Talent og dynamik i fødevaresektoren - Fokuseret og strategisk eksportindsats Vækstteamet ser store potentialer for fødevareerhvervets fremtid. I sine anbefalinger til regeringen opstiller vækstteamet en målsætning om, at fødevareerhvervets eksport skal øges med mia. kr. frem til Det skønnes at give op til arbejdspladser. Samtidig understreger vækstteamet, at en forøgelse af råvaregrundlaget er en central forudsætning for øget vækst og beskæftigelse. Derudover indeholder vækstteamets rapport mange gode anbefalinger, for eksempel om vigtigheden af styrket og erhvervsfokuseret forskning og uddannelse, styrket eksportfremme med aktiv brug af EU s promotion ordninger mv. Desuden peges der bl.a. på ny, målrettet miljølovgivning som en central forudsætning, der dels kan tilgodese miljøet, og dels kan give både landmænd og fødevarevirksomheder mulighed for at producere flere fødevarer. Det har til gengæld været udenfor rammerne af vækstteamets arbejde at komme med konkrete anbefalinger i forhold til generelle rammevilkår som løn, skatter, afgifter mv. Tilsvarende ligger primærsidens konkrete rammevilkår udenfor vækstteamets kommissorium. Regeringen vil nu på baggrund af Vækstteamets anbefalinger udarbejde en handlingsplan, som forventes offentliggjort efter sommer. L&F vil følge det videre arbejde med anbefalingerne tæt. Nedenfor gennemgås vækstteamets vision og anbefalinger.

2 Side 2 af 8 Vækstteam for Fødevarers vision og målsætninger Vækstteam for Fødevarer har formuleret følgende overordnede vision for den danske fødevare sektor i 2020: Med rødder i en stolt fødevaretradition sælger Danmark sunde, bæredygtige og velsmagende kvalitetsfødevarer og løsninger på fremtidens globale udfordringer Vækstteamet har sideløbende opstillet en række målsætninger for den danske fødevaresektor i 2020: Den danske fødevaresektor er et stærkt væksterhverv, hvis position blandt verdens absolut stærkeste fødevareklynger er fastholdt. Eksporten af fødevarer og fødevarerelateret teknologi er øget med mia. kr. Der er skabt arbejdspladser inden for hele den agroindustrielle værdikæde, samtidig med at forretningsgrundlaget er bredt ud til nye vækstområder. Der skønnes at være potentiale for måske helt op til arbejdspladser. Produktiviteten og ressourceeffektiviteten er øget, og konkurrenceevnen i forhold til de globale markeder er fastholdt. Der er skabt rammer for en bæredygtig udvidelse af råvaregrundlaget, og der er sat globale standarder for en bæredygtig fødevareproduktion. L&F er positive overfor, at Vækstteamet anerkender, at fødevareerhvervet og den danske fødevareklynge har et stort vækst- og beskæftigelsespotentiale frem mod Det er desuden positivt, at der er fokus på at fastholde konkurrenceevnen på de globale markeder, samt at en udvidelse af råvaregrundlaget er en central forudsætning for vækst i fødevareproduktionen. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst Anbefaling 1: En fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet, som styrker sammenhængskraften i fødevaresektoren og understøtter virksomhedernes markedsføring internationalt Det anbefales, at den danske fødevaresektor i fællesskab udvikler en fælles fortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed, der skal bruges til at brande Danmark på eksportmarkederne. Fortællingen skal tage udgangspunkt i de danske styrkepositioner indenfor bæredygtighed, ressourceeffektivitet og fødevaresikkerhed. Der lægges ligeledes op til, at Danmark skal være forgangsland både i forhold til miljø, sundhed, dyrevelfærd og økologi. Det anses for centralt, at fortællingen kan dokumenteres gennem brug af standarder, og at Danmark aktivt præger de forskellige internationale standarder indenfor området. Arbejdet med at skabe en dokumenteret fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i fødevaresektoren er positivt og kan være med til at styrke den danske fødevareklynge. L&F er dog tvivlende overfor, om der kan skabes en merpris ved at dokumentere produkternes egenskaber (eksempelvis certificering). Det er centralt, at der ikke udarbejdes nationale danske særordninger eller certificeringer. Det er derfor positivt, at der fokuseres på at få indflydelse på internationale standarder. Fødevaresektoren agerer globalt, og derfor skal der ifølge L&F satses på internationale standarder.

3 Side 3 af 8 Anbefaling 2: En bæredygtig udvidelse af råvaregrundlaget og nye anvendelser af bæredygtig biomasse skal styrke eksport og indtjening Vækstteamet peger på nødvendigheden af et større dansk råvaregrundlag i fremtiden, samt at der opnås mest mulig værdi af det eksisterende råvaregrundlag. Der er en direkte sammenhæng til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. I anbefalingen er der ligeledes fokus på bioøkonomiens store miljømæssige og økonomiske uudnyttede potentialer - særligt ved brug af rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen i avancerede bioraffineringsprocesser. Vækstteamet efterspørger, at der arbejdes på at skabe et stærkere europæisk marked for bioøkonomien og på kort sigt på en markedsmodning af produkter, teknologier og forsyningskæder for bæredygtig biomasse. L&F finder det meget positivt, at der er fokus på nødvendigheden af et øget råvaregrundlag. Det er i den forbindelse vigtigt, at der skabes de nødvendige rammer for, at potentialet kan realiseres. L&F er tilfredse med vækstteamets anbefaling om at få sat gang i bioøkonomien og udnyttelsen af alle potentialer i landbrugs- og fødevareproduktionen. Budskabet trækker i samme retning som Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om at fastlægge en række konkrete målsætninger for bioøkonomien. Anbefaling 3: Øget ressourceeffektivitet skal gøre det muligt at producere mere med mindre Der peges på, at fødevaresektoren har en lang tradition for at effektivisere produktionen og udnytte ressourcerne bedst muligt, men at der i fremtiden stadig vil være et behov for at forbedre ressourceeffektiviteten (særligt for energi og vand). Som eksempler på særlige interesseområder nævnes genbrug af vand, EU s arbejde med at sætte teknologistandarder (BAT), samt partnerskabet om vand i industrien. Vækstteamet peger ligeledes på nødvendigheden for at nedbringe spild i hele værdikæden. Holdning: L&F kan støtte intentionen om fortsat at producere mere med mindre, og at der søges indflydelse på EU s BAT-arbejde. Det er dog yderst centralt, at udgangspunktet er produktionsvirksomhedernes rammevilkår og de miljøeffektive løsninger i fødevarevirksomhederne - og ikke på udvikling og afprøvning af miljøteknologi. Det er positivt, at der lægges op til at se på spild i hele værdikæden, herunder hos forbrugeren. Vækst- og løsningsorienteret regulering og kontrol Anbefaling 4: En miljøregulering, som ikke hæmmer investeringer og den grønne omstilling Vækstteamet lægger afgørende vægt på, at miljøregulering og administration ikke hæmmer vækst og grøn omstilling. Vækstteamet peger bl.a. på sagsbehandlingstider og et stort detaljeringsniveau ved miljøansøgninger er problematisk. Der anbefales bl.a. en målrettet miljøregulering, forpligtende tids- og handleplaner ved ansøgninger, at sagsbehandlingstiderne synliggøres, samt et kvalitetstjek af miljølovgivningen generelt. Der ønskes et større samarbejde mellem erhverv og myndigheder eksempelvis ved at skabe et projektrum ved større sager.

4 Side 4 af 8 Det skal ifølge L&F roses, at vækstteamet tager problemstillingen med administrationen af miljøreglerne, sagsbehandlingstider, myndighedsstrukturen mv. op. L&F finder det meget positivt, at vækstteamet anbefaler, at miljøgodkendelser skal være udledningsbaseret og ikke baseret på produktionslofter, samt at miljøgodkendelserne gøres rummelige. Det er desuden meget positivt med et kvalitetstjek af miljølovgivningen. L&F har længe haft ønske om en lovreform på miljøområdet, hvor også relationerne til EU-implementeringen indgår. Anbefaling 5: Fødevareregulering og -kontrol skal udvikles i dialog med erhvervslivet og ved at inddrage udenlandske erfaringer for at understøtte udvikling og vækst Vækstteamet fremhæver behovet for at give fødevarereglerne et eftersyn i forhold til at sikre at regulering, fortolkning og kontrol ikke udgør en selvstændig barriere for vækst. Samtidig peges der på vigtigheden af, at Danmark er på et sammenligneligt niveau i forhold til udenlandske konkurrenter. Det er positivt, at der lægges op til at se på gennemførelse og håndhævelse af fødevarereglerne med henblik på at forbedre virksomhedernes vilkår. I forbindelse med gennemførelse af anbefalingen bør der ifølge L&F især være fokus på den høje regelefterlevelse, kontrolomkostninger og ikke mindst på at opretholde og styrke det høje veterinære stade i Danmark. Vækstorienteret fødevareforskning og udvikling Anbefaling 6: Fødevareforskning og -udvikling skal i højere grad være erhvervsorienteret og løfte fødevaresektoren højere opad i værdikæden Vækstteamets ønsker, at der skal være mere fokus på at omsætte de offentlige forskningsinvesteringer til vækst og beskæftigelse i de danske fødevarevirksomheder. Fremover skal der i højere grad prioriteres bevillinger til anvendelsesorienteret forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning, som tager udgangspunkt i brugernes behov og efterspørgsel. Samtidigt peges på behovet for et nyt produktionsteknologisk forskningsprogram og på stærkere incitamentstrukturer for universiteternes erhvervssamarbejde. L&F er meget enige i anbefalingen om mere erhvervs- og vækstorienteret fødevareforskning. Det er positivt, at der peges på en styrket indsats på produktions- og procesteknologi med henvisning til i FØTEK-programmet (som i 90`erne var et Fødevare-teknologisk forsknings- og udviklingsprogram med fokus på forædlingsledet, hvor det var et krav, at der var tale om samarbejdsprojekter mellem industri og højere læreanstalter). Også positivt, at fødevarer trækkes frem som et indsatsområde under Regeringens nye brede innovationsstrategiske satsning kaldet INNO+. Anbefalingen ville dog være yderligere styrket, hvis man også have fokuseret på behovet for en klarere IPR-regulering (Juridiske rettigheder til forskningsresultater). Fra fødevarevirksomhederne fremhæves ofte uklare juridiske regler og samarbejdsaftaler med de offentlige videninstitutioner som en barriere for et effektivt samspil. Endeligt er det positivt, at vækstteamet peger på yderligere mål for erhvervssamarbejde i universiteternes udviklingskontrakter.

5 Side 5 af 8 Anbefaling 7: Internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde skal fremme viden, samarbejde og adgang til nye markeder. Dansk deltagelse i Food-KIC en er afgørende Vækstteamet fremhæver, at et aktivt internationalt forskningssamarbejde er en væsentlig forudsætning for at bevare og udvikle de danske styrkepositioner i fødevaresektoren. Konkret skal deltagelsen i EUs forsknings- og innovationsprogrammer styrkes. Erhverv og myndigheder skal arbejde for, at der i 2014 udbydes et FOOD-KIC (Knowledge & Innovation Community en stor EU satsning) med dansk konsortiedeltagelse. Endeligt fremhæves behovet for deltagelse i det kommende European Innovation Partnership (EIP) om Agricultural Sustainability and Productivity. En god anbefaling, der fokuserer på vigtigheden af dansk deltagelse i international forskning. Det sikrer adgang til ny viden, dygtige forskningsmiljøer og nye forskningsmidler med henblik på øget videnhjemtagning. Med rette fremhæves det kommende EU-rammeprogram for forskning og udvikling Horizon 2020, hvor der på nuværende tidspunkt forventes afsat ca. 70 mia. euro i perioden Ønsket om fødevaresatsningen KIC vil ifølge L&F skabe et stærkt integreret offentligt-privat partnerskab, som har fokus på fælles aktiviteter inden for forskning, innovation, uddannelse og iværksætteri. Anbefaling 8: Den forskningsbaserede myndighedsbetjening skal være vækstorienteret Vækstteamets anbefalinger om at styrke den anvendelsesorienterede forskning omfatter også prioriteringerne af ministeriernes midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne (600 mio. kr. årligt). Der peges på større interessentinvolvering ved de årlige revideringer af aftalerne, samt konkrete mål for erhvervssamarbejde, større synlighed og kommunikation af resultaterne. Den forskningsbaserede myndighedsbetjening er vigtig for den omfattende danske fødevareeksport, og midlerne udgør ca. halvdelen af de offentlige investeringer i fødevareforskning. Med rette er dette element derfor trukket frem i anbefalingen med et ønske om en mere vækstorienteret dagsorden - uden at det dog svækker det veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige beredskab. L&F har formelt i 2011 og 2012 været inddraget i den årlige revidering af aftalerne, hvor det er lykkedes at få indflydelse. Alt andet lige kunne L&F dog have ønsket en lidt klarere udmelding om, at fordelene ved det forskningsbaserede myndighedsberedskab kan videreudvikles, hvis man udvikler en ny resultatkontraktmodel. Talent og dynamik i fødevaresektoren Anbefaling 9: Fødevaresektorens rekrutteringsgrundlag skal styrkes gennem tiltrækning og uddannelse af fremtidens medarbejdere Veluddannet arbejdskraft er central for at skabe vækst i erhvervet. Vækstteamet mener, at det er en stor og fælles udfordring for myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder at sikre fremtidens rekrutteringsgrundlag. Det skal gøres mere attraktivt for unge mennesker at vælge en fremtidig karriere i fødevaresektoren, og uddannelserne skal være mere erhvervsrettede. Samtidigt påpeges overordnet set behovet for færre og bedre profilerede fødevareuddannelser med højere grad af koordinering og fleksibilitet i mellem uddannelserne, samt på bedre videreuddannelsesmuligheder.

6 Side 6 af 8 L&F er helt enige i, at der bør satses yderligere på uddannelse, for at sikre kompetente og veluddannede kandidater i fremtiden. L&F er enige i, at der de tre parter imellem bør samarbejdes endnu yderligere for at styrke rekrutteringsgrundlaget, bl.a. gennem styrket brug af aftagerpaneler, hvor L&F allerede er godt repræsenteret. Der er positivt, at vækstteamet fremhæver, at erhvervsinddragelsen på de videregående uddannelserne fortsat skal styrkes, herunder ikke mindst mht. praktik der bredt skal indføres også på de akademiske jordbrugs- og fødevareuddannelser. Anbefaling 10: Dynamik, innovation og iværksætteri i fødevareklyngen skal styrkes Vækstteamet anbefaler bedre rammer for dynamik, innovation og iværksætteri i erhvervet, og fremhæver blandt andet, at de offentlige innovationsindsatser skal resultere i, at flere ny virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Det fremhæves også, at EU s fonde fremadrettet skal understøtte innovation og iværksætteri. Vækstteamet ønsker, at fødevareområdets styrker og kompetencer i højere grad fokuseres omkring 1-2 kraftcentre, som skal virke samlende på tværs af alle niveauer i værdikæden og øge samarbejdet med offentlige videninstitutioner, rådgivervirksomheder mv.. Endeligt peges på en videreførelse af Økologisk Landsforenings rådgivningsordning som eksempel på et fremadrettet initiativ. L&F er helt enig i, at der er behov for bedre rammer for at skabe mere og bedre innovation og iværksætteri såvel blandt små og nye virksomheder som i eksisterende og store virksomheder. Innovationspolitikken bør dog ikke ensidigt satses på små- og mellemstore virksomheder. L&F ønsker, at klyngeindsatsen målrettes 1 stor dansk fødevarekompetenceklynge, som fremstår samlet og med en række forskellige styrkepositioner. Som konkret handling bør videreførelsen af økologisk rådgivning til fødevarevirksomheder ikke kun omfatte Økologisk Landsforenings service men ligeledes andre, der har erfaring og succes med at understøtte forretningsudvikling, innovation og produktudvikling hos økologiske virksomheder og producenter. Eksempelvis initiativet ØKOLAB i regi af L&F/VFL. Generelt bør indsatsen understøtte, at alle kompetencer kan komme i spil i en fælles klyngeindsats frem for, at der fokuseres snævert på udvalgte konsulenthuse. Anbefaling 11: Det danske hjemmemarked skal fremme kvalitet og bæredygtighed I forhold til at fremme kvalitet og bæredygtighed på det danske hjemmemarked peger vækstteamet på vigtigheden af at stimulere forbrugernes efterspørgsel og vilje til at betale en merpris for kvalitetsprodukter. Økologien er et godt eksempel på, at det er lykkedes at udvikle et sådant marked. Det fremhæves, at et velfunderet hjemmemarked understøtter udviklingen af virksomhedernes mulighed for at komme ud på eksportmarkederne. Med udgangspunkt i erfaringerne fra økologi, Nøglehullet og Fuldkornspartnerskabet anbefaler vækstteamet, at samarbejdet mellem myndigheder, producenter og detailhandel styrkes fremover. Ligeledes anbefaler vækstteamet, at der fokuseres på at gøre det lettere og mere attraktivt for offentlige institutioner at indkøbe danske kvalitetsfødevarer. Det er positivt, at vækstteamet sætter fokus på at stimulere udviklingen af et mangfoldigt fødevareudbud, herunder ved at pege på både det offentlige og forbrugernes rolle i en sådan udvikling. Det skal sikres, at kommende initiativer rettes både mod små og store virksomheder, ligesom eksportfokus skal fastholdes for at sikre

7 Side 7 af 8 reel vækst. L&F er enige i, at økologien er et stærkt eksempel på, hvordan det er lykkedes at opbygge et merværdikoncept med solidt fodfæste, og at indsatsen for at styrke økologien som vækstområde skal tage udgangspunkt i den Økologiske handlingsplan 2020 med særligt fokus på at understøtte en eksportdrevet vækst. Det danske økologimærkes styrke ligger dog primært på hjemmemarkedet, og i forhold til øget eksport er det helt centralt at fokusere på at styrke markedsadgang for danske økologiske produkter via et fælles troværdigt økologikoncept på EU-niveau med et stærkt EU-logo. I forhold til at sikre kvalitet, bæredygtighed og økologi i de offentlige indkøb vurderer L&F, at der er brug for en konkret indsats i form af et rejsehold, der kan rådgive de offentlige indkøbere på området. Anbefaling 12: Finansieringsudfordringen skal håndteres Udgangspunktet for Vækstteamet er, at man i landbrugs- og fødevareerhvervet - ligesom andre erhvervsområder - oplever, at det er svært at skaffe finansiering i disse år. Det er en væsentlig forudsætning for sektorens fremtidige udviklingsmuligheder, at der kan tiltrækkes ny kapital til erhvervet. Det skal blandt andet ske gennem en styrket dialog med finanssektoren om de særlige produktions- og markedsforhold, der er inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Samtidig skal markedet for erhvervsobligationer udvikles for både store og små virksomheder. Derudover skal det sikres, at de lovgivningsmæssige rammer ikke står i vejen for tiltrækning af kapital. Overordnet er teksten god, og der er fokus på at tiltrække kapital til vækst og udvikling i fødevareerhvervet. Anbefalingen om at styrke markedet for erhvervsobligationer ligger i tråd med de anbefalinger, der er kommet fra Erhvervs- og Vækstministeriets udvalg om erhvervsobligationer. Hertil kommer, at anbefalingen om en ændring af de lovgivningsmæssige rammer i primærerhvervet stemmer overens med anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. Vækstteamet ønsker endvidere at fjerne landbrugslovens krav til ejerstrukturen i erhvervet. Fokuseret og strategisk eksportindsats Anbefaling 13: En samlet eksportstrategi skal styrke adgang til de vigtigste udenlandske vækstmarkeder Indhold Vækstteamet ønsker, at den danske landbrugs- og fødevaresektor matcher den stigende globale efterspørgsel efter fødevarer, ingredienser, produktionsteknologi samt serviceydelser til omstillingsprocesserne på vækstmarkederne. Det anbefales, at der udarbejdes en eksportstrategi på fødevareområdet, som tager afsæt i en samlet fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i erhvervet, samt fokuserer på hele værdikæden. Vækstteamet anbefaler, at finansieringsmulighederne i EU s promotionordning indtænkes i eksportstrategien. Det anbefales endvidere, at samarbejdet mellem SVM ere og store virksomheder styrkes på det afsætningsfremmende område, at den fødevarefaglige ekspertise på ambassader mv. styrkes, ligesom deltagelse i toneangivende fødevareudstillinger og markedsførings- og eksportorienterede events prioriteres for at øge synliggøre fortællingen om den danske fødevareklynge.

8 Side 8 af 8 Overordnet set er anbefalingen god, idet der fokuseres på at udvikle og sikre et konkurrencedygtigt eksporterhverv i fremtiden. Vækstteamet signalerer ligeledes stor forståelse for de særlige udfordringer, der relaterer sig til eksport af fødevarer, og lægger op til fortsat tæt myndighedssamarbejde, samt mere faglig rådgivning på vækstmarkederne. Ønsket om at indarbejde EU s promotionordninger i en fremtidig eksportstrategi er ifølge L&F et meget vigtigt positivt skridt på vejen til en ny regeringsholdning på området. Anbefalingerne om styrket samarbejde på tværs af virksomhedsstørrelser og deltagelse i diverse afsætningsfremmende aktiviteter er som udgangspunkt positivt. Her skal der lægges vægt på, at aktiviteterne og instrumenterne udvikles og drives på baggrund af kommercielle interesser og efterspørgsel i virksomhederne.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov. Kære Mette Gjerskov

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov. Kære Mette Gjerskov 21. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov Kære Mette Gjerskov Regeringens vækstteam for fødevarer har afleveret

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst Ole Linnet Juul et fundament for fremtidig Branchedirektør Ole Linnet Juul DI Fødevarer Væksten skal tilbage Udviklingen i BNP Mia. kr., kædede 2005-priser, sæsonkorrigeret Mia kr. 1650 Mia kr. 1650 1600

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Erhvervets placering i det danske samfund Hvordan overbeviser vi politikerne om, at vi er en del af løsningen? v/ adm. direktør Søren Gade

Erhvervets placering i det danske samfund Hvordan overbeviser vi politikerne om, at vi er en del af løsningen? v/ adm. direktør Søren Gade Erhvervets placering i det danske samfund Hvordan overbeviser vi politikerne om, at vi er en del af løsningen? v/ adm. direktør Søren Gade Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

STRATEGI Sektor for Økologi

STRATEGI Sektor for Økologi STRATEGI Sektor for Økologi 2018-2020 Landbrug & Fødevarer Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. maj 2016 Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Etablering af en lokal udviklingsplatform for forretningsudvikling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

DET INNOVATIVE DANMARK. IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi

DET INNOVATIVE DANMARK. IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi DET INNOVATIVE DANMARK IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi Innovation er i stigende grad en central drivkraft for vækst, beskæftigelse

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen Rammevilkår vs. driftsledelse Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen KvægKongres 2016 29. februar - 1. marts, Herning Kongrescenter Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU.

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU. Side 1 af 5 Notat Til Fra Natur- og Landbrugskommissionen Landbrug & Fødevarer Dato 7. august 2012 Frivillig hjemmeopgave Først og fremmest må det påpeges, at tankerne om en vision der rækker ud mod 2050

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere