Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse."

Transkript

1 Side 1 af 8 Notat Dato 25. april 2013 Vækstteam for Fødevarer Vækstteam for Fødevarer blev nedsat som led i regeringens nytænkning af erhvervspolitikken, og har siden august 2012 foretaget et servicetjek af vækstvilkårene på fødevareområdet. Formanden for vækstteamet er Arla Foods adm. dir. Peder Tuborgh. Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse. Anbefalingerne er struktureret efter følgende fem overordnede temaer: - En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst - Løsningsorienteret regulering og kontrol - Vækstorienteret fødevareforskning og udvikling - Talent og dynamik i fødevaresektoren - Fokuseret og strategisk eksportindsats Vækstteamet ser store potentialer for fødevareerhvervets fremtid. I sine anbefalinger til regeringen opstiller vækstteamet en målsætning om, at fødevareerhvervets eksport skal øges med mia. kr. frem til Det skønnes at give op til arbejdspladser. Samtidig understreger vækstteamet, at en forøgelse af råvaregrundlaget er en central forudsætning for øget vækst og beskæftigelse. Derudover indeholder vækstteamets rapport mange gode anbefalinger, for eksempel om vigtigheden af styrket og erhvervsfokuseret forskning og uddannelse, styrket eksportfremme med aktiv brug af EU s promotion ordninger mv. Desuden peges der bl.a. på ny, målrettet miljølovgivning som en central forudsætning, der dels kan tilgodese miljøet, og dels kan give både landmænd og fødevarevirksomheder mulighed for at producere flere fødevarer. Det har til gengæld været udenfor rammerne af vækstteamets arbejde at komme med konkrete anbefalinger i forhold til generelle rammevilkår som løn, skatter, afgifter mv. Tilsvarende ligger primærsidens konkrete rammevilkår udenfor vækstteamets kommissorium. Regeringen vil nu på baggrund af Vækstteamets anbefalinger udarbejde en handlingsplan, som forventes offentliggjort efter sommer. L&F vil følge det videre arbejde med anbefalingerne tæt. Nedenfor gennemgås vækstteamets vision og anbefalinger.

2 Side 2 af 8 Vækstteam for Fødevarers vision og målsætninger Vækstteam for Fødevarer har formuleret følgende overordnede vision for den danske fødevare sektor i 2020: Med rødder i en stolt fødevaretradition sælger Danmark sunde, bæredygtige og velsmagende kvalitetsfødevarer og løsninger på fremtidens globale udfordringer Vækstteamet har sideløbende opstillet en række målsætninger for den danske fødevaresektor i 2020: Den danske fødevaresektor er et stærkt væksterhverv, hvis position blandt verdens absolut stærkeste fødevareklynger er fastholdt. Eksporten af fødevarer og fødevarerelateret teknologi er øget med mia. kr. Der er skabt arbejdspladser inden for hele den agroindustrielle værdikæde, samtidig med at forretningsgrundlaget er bredt ud til nye vækstområder. Der skønnes at være potentiale for måske helt op til arbejdspladser. Produktiviteten og ressourceeffektiviteten er øget, og konkurrenceevnen i forhold til de globale markeder er fastholdt. Der er skabt rammer for en bæredygtig udvidelse af råvaregrundlaget, og der er sat globale standarder for en bæredygtig fødevareproduktion. L&F er positive overfor, at Vækstteamet anerkender, at fødevareerhvervet og den danske fødevareklynge har et stort vækst- og beskæftigelsespotentiale frem mod Det er desuden positivt, at der er fokus på at fastholde konkurrenceevnen på de globale markeder, samt at en udvidelse af råvaregrundlaget er en central forudsætning for vækst i fødevareproduktionen. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst Anbefaling 1: En fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet, som styrker sammenhængskraften i fødevaresektoren og understøtter virksomhedernes markedsføring internationalt Det anbefales, at den danske fødevaresektor i fællesskab udvikler en fælles fortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed, der skal bruges til at brande Danmark på eksportmarkederne. Fortællingen skal tage udgangspunkt i de danske styrkepositioner indenfor bæredygtighed, ressourceeffektivitet og fødevaresikkerhed. Der lægges ligeledes op til, at Danmark skal være forgangsland både i forhold til miljø, sundhed, dyrevelfærd og økologi. Det anses for centralt, at fortællingen kan dokumenteres gennem brug af standarder, og at Danmark aktivt præger de forskellige internationale standarder indenfor området. Arbejdet med at skabe en dokumenteret fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i fødevaresektoren er positivt og kan være med til at styrke den danske fødevareklynge. L&F er dog tvivlende overfor, om der kan skabes en merpris ved at dokumentere produkternes egenskaber (eksempelvis certificering). Det er centralt, at der ikke udarbejdes nationale danske særordninger eller certificeringer. Det er derfor positivt, at der fokuseres på at få indflydelse på internationale standarder. Fødevaresektoren agerer globalt, og derfor skal der ifølge L&F satses på internationale standarder.

3 Side 3 af 8 Anbefaling 2: En bæredygtig udvidelse af råvaregrundlaget og nye anvendelser af bæredygtig biomasse skal styrke eksport og indtjening Vækstteamet peger på nødvendigheden af et større dansk råvaregrundlag i fremtiden, samt at der opnås mest mulig værdi af det eksisterende råvaregrundlag. Der er en direkte sammenhæng til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. I anbefalingen er der ligeledes fokus på bioøkonomiens store miljømæssige og økonomiske uudnyttede potentialer - særligt ved brug af rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen i avancerede bioraffineringsprocesser. Vækstteamet efterspørger, at der arbejdes på at skabe et stærkere europæisk marked for bioøkonomien og på kort sigt på en markedsmodning af produkter, teknologier og forsyningskæder for bæredygtig biomasse. L&F finder det meget positivt, at der er fokus på nødvendigheden af et øget råvaregrundlag. Det er i den forbindelse vigtigt, at der skabes de nødvendige rammer for, at potentialet kan realiseres. L&F er tilfredse med vækstteamets anbefaling om at få sat gang i bioøkonomien og udnyttelsen af alle potentialer i landbrugs- og fødevareproduktionen. Budskabet trækker i samme retning som Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om at fastlægge en række konkrete målsætninger for bioøkonomien. Anbefaling 3: Øget ressourceeffektivitet skal gøre det muligt at producere mere med mindre Der peges på, at fødevaresektoren har en lang tradition for at effektivisere produktionen og udnytte ressourcerne bedst muligt, men at der i fremtiden stadig vil være et behov for at forbedre ressourceeffektiviteten (særligt for energi og vand). Som eksempler på særlige interesseområder nævnes genbrug af vand, EU s arbejde med at sætte teknologistandarder (BAT), samt partnerskabet om vand i industrien. Vækstteamet peger ligeledes på nødvendigheden for at nedbringe spild i hele værdikæden. Holdning: L&F kan støtte intentionen om fortsat at producere mere med mindre, og at der søges indflydelse på EU s BAT-arbejde. Det er dog yderst centralt, at udgangspunktet er produktionsvirksomhedernes rammevilkår og de miljøeffektive løsninger i fødevarevirksomhederne - og ikke på udvikling og afprøvning af miljøteknologi. Det er positivt, at der lægges op til at se på spild i hele værdikæden, herunder hos forbrugeren. Vækst- og løsningsorienteret regulering og kontrol Anbefaling 4: En miljøregulering, som ikke hæmmer investeringer og den grønne omstilling Vækstteamet lægger afgørende vægt på, at miljøregulering og administration ikke hæmmer vækst og grøn omstilling. Vækstteamet peger bl.a. på sagsbehandlingstider og et stort detaljeringsniveau ved miljøansøgninger er problematisk. Der anbefales bl.a. en målrettet miljøregulering, forpligtende tids- og handleplaner ved ansøgninger, at sagsbehandlingstiderne synliggøres, samt et kvalitetstjek af miljølovgivningen generelt. Der ønskes et større samarbejde mellem erhverv og myndigheder eksempelvis ved at skabe et projektrum ved større sager.

4 Side 4 af 8 Det skal ifølge L&F roses, at vækstteamet tager problemstillingen med administrationen af miljøreglerne, sagsbehandlingstider, myndighedsstrukturen mv. op. L&F finder det meget positivt, at vækstteamet anbefaler, at miljøgodkendelser skal være udledningsbaseret og ikke baseret på produktionslofter, samt at miljøgodkendelserne gøres rummelige. Det er desuden meget positivt med et kvalitetstjek af miljølovgivningen. L&F har længe haft ønske om en lovreform på miljøområdet, hvor også relationerne til EU-implementeringen indgår. Anbefaling 5: Fødevareregulering og -kontrol skal udvikles i dialog med erhvervslivet og ved at inddrage udenlandske erfaringer for at understøtte udvikling og vækst Vækstteamet fremhæver behovet for at give fødevarereglerne et eftersyn i forhold til at sikre at regulering, fortolkning og kontrol ikke udgør en selvstændig barriere for vækst. Samtidig peges der på vigtigheden af, at Danmark er på et sammenligneligt niveau i forhold til udenlandske konkurrenter. Det er positivt, at der lægges op til at se på gennemførelse og håndhævelse af fødevarereglerne med henblik på at forbedre virksomhedernes vilkår. I forbindelse med gennemførelse af anbefalingen bør der ifølge L&F især være fokus på den høje regelefterlevelse, kontrolomkostninger og ikke mindst på at opretholde og styrke det høje veterinære stade i Danmark. Vækstorienteret fødevareforskning og udvikling Anbefaling 6: Fødevareforskning og -udvikling skal i højere grad være erhvervsorienteret og løfte fødevaresektoren højere opad i værdikæden Vækstteamets ønsker, at der skal være mere fokus på at omsætte de offentlige forskningsinvesteringer til vækst og beskæftigelse i de danske fødevarevirksomheder. Fremover skal der i højere grad prioriteres bevillinger til anvendelsesorienteret forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning, som tager udgangspunkt i brugernes behov og efterspørgsel. Samtidigt peges på behovet for et nyt produktionsteknologisk forskningsprogram og på stærkere incitamentstrukturer for universiteternes erhvervssamarbejde. L&F er meget enige i anbefalingen om mere erhvervs- og vækstorienteret fødevareforskning. Det er positivt, at der peges på en styrket indsats på produktions- og procesteknologi med henvisning til i FØTEK-programmet (som i 90`erne var et Fødevare-teknologisk forsknings- og udviklingsprogram med fokus på forædlingsledet, hvor det var et krav, at der var tale om samarbejdsprojekter mellem industri og højere læreanstalter). Også positivt, at fødevarer trækkes frem som et indsatsområde under Regeringens nye brede innovationsstrategiske satsning kaldet INNO+. Anbefalingen ville dog være yderligere styrket, hvis man også have fokuseret på behovet for en klarere IPR-regulering (Juridiske rettigheder til forskningsresultater). Fra fødevarevirksomhederne fremhæves ofte uklare juridiske regler og samarbejdsaftaler med de offentlige videninstitutioner som en barriere for et effektivt samspil. Endeligt er det positivt, at vækstteamet peger på yderligere mål for erhvervssamarbejde i universiteternes udviklingskontrakter.

5 Side 5 af 8 Anbefaling 7: Internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde skal fremme viden, samarbejde og adgang til nye markeder. Dansk deltagelse i Food-KIC en er afgørende Vækstteamet fremhæver, at et aktivt internationalt forskningssamarbejde er en væsentlig forudsætning for at bevare og udvikle de danske styrkepositioner i fødevaresektoren. Konkret skal deltagelsen i EUs forsknings- og innovationsprogrammer styrkes. Erhverv og myndigheder skal arbejde for, at der i 2014 udbydes et FOOD-KIC (Knowledge & Innovation Community en stor EU satsning) med dansk konsortiedeltagelse. Endeligt fremhæves behovet for deltagelse i det kommende European Innovation Partnership (EIP) om Agricultural Sustainability and Productivity. En god anbefaling, der fokuserer på vigtigheden af dansk deltagelse i international forskning. Det sikrer adgang til ny viden, dygtige forskningsmiljøer og nye forskningsmidler med henblik på øget videnhjemtagning. Med rette fremhæves det kommende EU-rammeprogram for forskning og udvikling Horizon 2020, hvor der på nuværende tidspunkt forventes afsat ca. 70 mia. euro i perioden Ønsket om fødevaresatsningen KIC vil ifølge L&F skabe et stærkt integreret offentligt-privat partnerskab, som har fokus på fælles aktiviteter inden for forskning, innovation, uddannelse og iværksætteri. Anbefaling 8: Den forskningsbaserede myndighedsbetjening skal være vækstorienteret Vækstteamets anbefalinger om at styrke den anvendelsesorienterede forskning omfatter også prioriteringerne af ministeriernes midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne (600 mio. kr. årligt). Der peges på større interessentinvolvering ved de årlige revideringer af aftalerne, samt konkrete mål for erhvervssamarbejde, større synlighed og kommunikation af resultaterne. Den forskningsbaserede myndighedsbetjening er vigtig for den omfattende danske fødevareeksport, og midlerne udgør ca. halvdelen af de offentlige investeringer i fødevareforskning. Med rette er dette element derfor trukket frem i anbefalingen med et ønske om en mere vækstorienteret dagsorden - uden at det dog svækker det veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige beredskab. L&F har formelt i 2011 og 2012 været inddraget i den årlige revidering af aftalerne, hvor det er lykkedes at få indflydelse. Alt andet lige kunne L&F dog have ønsket en lidt klarere udmelding om, at fordelene ved det forskningsbaserede myndighedsberedskab kan videreudvikles, hvis man udvikler en ny resultatkontraktmodel. Talent og dynamik i fødevaresektoren Anbefaling 9: Fødevaresektorens rekrutteringsgrundlag skal styrkes gennem tiltrækning og uddannelse af fremtidens medarbejdere Veluddannet arbejdskraft er central for at skabe vækst i erhvervet. Vækstteamet mener, at det er en stor og fælles udfordring for myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder at sikre fremtidens rekrutteringsgrundlag. Det skal gøres mere attraktivt for unge mennesker at vælge en fremtidig karriere i fødevaresektoren, og uddannelserne skal være mere erhvervsrettede. Samtidigt påpeges overordnet set behovet for færre og bedre profilerede fødevareuddannelser med højere grad af koordinering og fleksibilitet i mellem uddannelserne, samt på bedre videreuddannelsesmuligheder.

6 Side 6 af 8 L&F er helt enige i, at der bør satses yderligere på uddannelse, for at sikre kompetente og veluddannede kandidater i fremtiden. L&F er enige i, at der de tre parter imellem bør samarbejdes endnu yderligere for at styrke rekrutteringsgrundlaget, bl.a. gennem styrket brug af aftagerpaneler, hvor L&F allerede er godt repræsenteret. Der er positivt, at vækstteamet fremhæver, at erhvervsinddragelsen på de videregående uddannelserne fortsat skal styrkes, herunder ikke mindst mht. praktik der bredt skal indføres også på de akademiske jordbrugs- og fødevareuddannelser. Anbefaling 10: Dynamik, innovation og iværksætteri i fødevareklyngen skal styrkes Vækstteamet anbefaler bedre rammer for dynamik, innovation og iværksætteri i erhvervet, og fremhæver blandt andet, at de offentlige innovationsindsatser skal resultere i, at flere ny virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Det fremhæves også, at EU s fonde fremadrettet skal understøtte innovation og iværksætteri. Vækstteamet ønsker, at fødevareområdets styrker og kompetencer i højere grad fokuseres omkring 1-2 kraftcentre, som skal virke samlende på tværs af alle niveauer i værdikæden og øge samarbejdet med offentlige videninstitutioner, rådgivervirksomheder mv.. Endeligt peges på en videreførelse af Økologisk Landsforenings rådgivningsordning som eksempel på et fremadrettet initiativ. L&F er helt enig i, at der er behov for bedre rammer for at skabe mere og bedre innovation og iværksætteri såvel blandt små og nye virksomheder som i eksisterende og store virksomheder. Innovationspolitikken bør dog ikke ensidigt satses på små- og mellemstore virksomheder. L&F ønsker, at klyngeindsatsen målrettes 1 stor dansk fødevarekompetenceklynge, som fremstår samlet og med en række forskellige styrkepositioner. Som konkret handling bør videreførelsen af økologisk rådgivning til fødevarevirksomheder ikke kun omfatte Økologisk Landsforenings service men ligeledes andre, der har erfaring og succes med at understøtte forretningsudvikling, innovation og produktudvikling hos økologiske virksomheder og producenter. Eksempelvis initiativet ØKOLAB i regi af L&F/VFL. Generelt bør indsatsen understøtte, at alle kompetencer kan komme i spil i en fælles klyngeindsats frem for, at der fokuseres snævert på udvalgte konsulenthuse. Anbefaling 11: Det danske hjemmemarked skal fremme kvalitet og bæredygtighed I forhold til at fremme kvalitet og bæredygtighed på det danske hjemmemarked peger vækstteamet på vigtigheden af at stimulere forbrugernes efterspørgsel og vilje til at betale en merpris for kvalitetsprodukter. Økologien er et godt eksempel på, at det er lykkedes at udvikle et sådant marked. Det fremhæves, at et velfunderet hjemmemarked understøtter udviklingen af virksomhedernes mulighed for at komme ud på eksportmarkederne. Med udgangspunkt i erfaringerne fra økologi, Nøglehullet og Fuldkornspartnerskabet anbefaler vækstteamet, at samarbejdet mellem myndigheder, producenter og detailhandel styrkes fremover. Ligeledes anbefaler vækstteamet, at der fokuseres på at gøre det lettere og mere attraktivt for offentlige institutioner at indkøbe danske kvalitetsfødevarer. Det er positivt, at vækstteamet sætter fokus på at stimulere udviklingen af et mangfoldigt fødevareudbud, herunder ved at pege på både det offentlige og forbrugernes rolle i en sådan udvikling. Det skal sikres, at kommende initiativer rettes både mod små og store virksomheder, ligesom eksportfokus skal fastholdes for at sikre

7 Side 7 af 8 reel vækst. L&F er enige i, at økologien er et stærkt eksempel på, hvordan det er lykkedes at opbygge et merværdikoncept med solidt fodfæste, og at indsatsen for at styrke økologien som vækstområde skal tage udgangspunkt i den Økologiske handlingsplan 2020 med særligt fokus på at understøtte en eksportdrevet vækst. Det danske økologimærkes styrke ligger dog primært på hjemmemarkedet, og i forhold til øget eksport er det helt centralt at fokusere på at styrke markedsadgang for danske økologiske produkter via et fælles troværdigt økologikoncept på EU-niveau med et stærkt EU-logo. I forhold til at sikre kvalitet, bæredygtighed og økologi i de offentlige indkøb vurderer L&F, at der er brug for en konkret indsats i form af et rejsehold, der kan rådgive de offentlige indkøbere på området. Anbefaling 12: Finansieringsudfordringen skal håndteres Udgangspunktet for Vækstteamet er, at man i landbrugs- og fødevareerhvervet - ligesom andre erhvervsområder - oplever, at det er svært at skaffe finansiering i disse år. Det er en væsentlig forudsætning for sektorens fremtidige udviklingsmuligheder, at der kan tiltrækkes ny kapital til erhvervet. Det skal blandt andet ske gennem en styrket dialog med finanssektoren om de særlige produktions- og markedsforhold, der er inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Samtidig skal markedet for erhvervsobligationer udvikles for både store og små virksomheder. Derudover skal det sikres, at de lovgivningsmæssige rammer ikke står i vejen for tiltrækning af kapital. Overordnet er teksten god, og der er fokus på at tiltrække kapital til vækst og udvikling i fødevareerhvervet. Anbefalingen om at styrke markedet for erhvervsobligationer ligger i tråd med de anbefalinger, der er kommet fra Erhvervs- og Vækstministeriets udvalg om erhvervsobligationer. Hertil kommer, at anbefalingen om en ændring af de lovgivningsmæssige rammer i primærerhvervet stemmer overens med anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. Vækstteamet ønsker endvidere at fjerne landbrugslovens krav til ejerstrukturen i erhvervet. Fokuseret og strategisk eksportindsats Anbefaling 13: En samlet eksportstrategi skal styrke adgang til de vigtigste udenlandske vækstmarkeder Indhold Vækstteamet ønsker, at den danske landbrugs- og fødevaresektor matcher den stigende globale efterspørgsel efter fødevarer, ingredienser, produktionsteknologi samt serviceydelser til omstillingsprocesserne på vækstmarkederne. Det anbefales, at der udarbejdes en eksportstrategi på fødevareområdet, som tager afsæt i en samlet fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i erhvervet, samt fokuserer på hele værdikæden. Vækstteamet anbefaler, at finansieringsmulighederne i EU s promotionordning indtænkes i eksportstrategien. Det anbefales endvidere, at samarbejdet mellem SVM ere og store virksomheder styrkes på det afsætningsfremmende område, at den fødevarefaglige ekspertise på ambassader mv. styrkes, ligesom deltagelse i toneangivende fødevareudstillinger og markedsførings- og eksportorienterede events prioriteres for at øge synliggøre fortællingen om den danske fødevareklynge.

8 Side 8 af 8 Overordnet set er anbefalingen god, idet der fokuseres på at udvikle og sikre et konkurrencedygtigt eksporterhverv i fremtiden. Vækstteamet signalerer ligeledes stor forståelse for de særlige udfordringer, der relaterer sig til eksport af fødevarer, og lægger op til fortsat tæt myndighedssamarbejde, samt mere faglig rådgivning på vækstmarkederne. Ønsket om at indarbejde EU s promotionordninger i en fremtidig eksportstrategi er ifølge L&F et meget vigtigt positivt skridt på vejen til en ny regeringsholdning på området. Anbefalingerne om styrket samarbejde på tværs af virksomhedsstørrelser og deltagelse i diverse afsætningsfremmende aktiviteter er som udgangspunkt positivt. Her skal der lægges vægt på, at aktiviteterne og instrumenterne udvikles og drives på baggrund af kommercielle interesser og efterspørgsel i virksomhederne.

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber

2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber NOTAT 2. april 2014 Fakta: Aftale om en Vækstplan for fødevarer 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget 3. Opdatering af

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere