Fødevareproduktion er en af de største CO2- syndere globalt. Men for dansk landbrug er klimadags - ordenen også en unik mulighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareproduktion er en af de største CO2- syndere globalt. Men for dansk landbrug er klimadags - ordenen også en unik mulighed."

Transkript

1 #4 Fødevareproduktion er en af de største CO2- syndere globalt. Men for dansk landbrug er klimadags - ordenen også en unik mulighed. Debat: Kan dansk landbrug redde klimaet? side MM22 Fremtidens fødevareerhverv

2 #4 Fra klimaskurk til grønt væksterhverv KLIMA HOVEDPUNKTER Bæredygtigt landbrug kan blive Danmarks nye vindmølleindustri Global førerrolle er inden for rækkevidde Energiproduktion, ressourceoptimering og bæredygtig innovation bliver de afgørende indsatsområder Danmark har et stærkt udgangspunkt, men det vil kræve politisk satsning at forløse potentialet DANSK LANDBRUG har alle forudsætninger for at skabe et nyt grønt væksteventyr i vindmølleklassen. Markedet for klimaløsninger og grøn teknologi er inde i et langstrakt globalt boom. Og landbruget er ét af de områder, hvor der i de kommende år vil opstå et kolossalt pres for innovative løsninger, der kan øge produktionen uden at forværre klimaet og udpine knappe ressourcer som vand og energi. Det er et marked, der burde ligge lige til højrebenet for DEN danske landbrugs- og fødevaresektor, der er blandt verdens absolut førende, når det gælder om at minimere ressourceforbrug, klimabelastning og spild. Dansk landbrug har siden 1990 år reduceret sin udledning af drivhusgasser med 26 pct. Men sektoren tegner sig stadig for pct. af Danmarks samlede CO2-udledning ca. det samme som bilismen og fire gange så meget som de private husholdninger. Yderligere reduktion af landbrugets klimabelastning er derfor en afgørende forudsætning for at indfri de politiske ambitioner om at nedbringe det samlede CO2-udslip og på sigt gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Danmarks førende forsker i samspillet mellem landbrug og klima, Jørgen E. Olesen, der er professor ved Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø på Aarhus Universitet, medlem af klimakommissionen og FNs klimapanel, mener, at landbruget har mange muligheder for at forvandle sig fra en del af klimaproblemet til en del af løsningen. Men ligesom en række andre eksperter fremhæver han, at det kræver en helhjertet satsning på at udvikle den rigtige teknologi og omsætte den i konkrete løsninger. Der er stort potentiale for at finde nye måder at bruge jorden på, Stor byggesten i det fossilfri samfund Produktion af vedvarende energi i Danmark, PJ Varmepumper mm. Bioenergi Vind Figur 1: Bioenergi udgør i dag to tredjedele af Danmarks produktion af vedvarende energi. Note 1 : Bioenergi dækker over halm, træ, biogas og bionedbrydeligt affald. Kilde: Energistyrelsen. men det kræver prioritering og en omstilling fra den traditionelle tankegang, siger Jørgen E. Olsen til Mandag Morgen. De eksperter, Mandag Morgen har talt med, peger på tre afgørende indsatsområder, hvor Danmark i forvejen har et stærkt udgangspunkt at bygge videre på: 7. juni

3 ENERGIPRODUKTION Landbruget er i dag storleverandør af bioenergi, der i dag udgør to tredjedele af Danmarks produktion af vedvarende energi. Se figur 1. Den stigende mangel på fossile ressourcer og de politiske ambitioner om at dække energibehovet med vedvarende energikilder vil gøre biomasse, biogas og biobrændsel til stadig mere indbringende markeder. RESSOURCEOPTIMERING Evnen til vedvarende effektivisering og ressourceoptimering har indiskutabelt været et af den danske fødevaresektors stærkeste kort i den internationale konkurrence. Det er kompetencer, der bliver særdeles værdifulde i omstillingen til en low carbon economy. BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER Danmark ligger i den globale superliga, hvad angår teknologi, knowhow og vidensinstitutioner på landbrugsområdet. Det giver unikke muligheder for at udvikle nye innovative produkter og produktionsmetoder, der indtænker bæredygtighed på helt nye måder. Uudnyttet potentiale Potentiel energimængde fra biomasse i Danmark, petajoule Energiafgrøder Halm Husdyrgødning Ekstensivt græs Affald Rapsolie Totalt potentiale Udnyttet i dag Vurderet potentiale Figur 2: Der ligger et stort potentiale gemt i udnyttelse af landbrugets bidrag til biomasse. Note 1 : Udregningerne er baseret på forskellige scenarier for øget udnyttelse baseret på realiserbare mål. Målene varierer fra område til område. Kilde: Fødevareministeriet Danmark er i forvejen verdenskendt for sit grønne mirakel : Siden 70 erne er det lykkedes at holde CO2-udslippet stort set uændret, mens økonomien er mere end fordoblet. En væsentlig del af hemmeligheden er, at Danmark var tidligt ude med skrappe regler på miljø- og energiområdet, der fremprovokerede innovative energi- og klimaløsninger fra erhvervslivet. Det har skabt en række eksportsucceser, fra vindmøller til termostater og pumper, der tilsammen har givet Danmark solidt fodfæste på det globale clean tech-marked. Hvis det i dag kan lykkes at mobilisere en tilsvarende innovationskraft i landbruget, har Danmark en oplagt mulighed for AT indtage samme rolle som globalt vækstcenter og udviklingslaboratorium for bæredygtig fødevareproduktion. Fra spild til ressource Landbruget spiller i stigende grad en rolle som energiproducent. I takt med at fossile brændstoffer bliver en mangelvare, bliver landbrugets affaldsstoffer og landbrugsprodukter en nødvendig kilde til produktion af energi. Biomasse alene udgør i dag to tredjedele af Danmarks produktion af vedvarende energi. Men mulighederne er langtfra udtømte. Tal fra Fødevareministeriet viser, at produktionen af biomasse kan tre- til femdobles, uden at det går væsentligt ud over produktionen af foder og fødevarer. Danmark har også gennem mange år været førende inden for biogasanlæg, der omdanner bl.a. husdyrgødning til vedvarende energi og miljøvenlig gødning. Ifølge beregninger fra Handelshøjskolen i Århus har det globale marked for biogas- og gyllehåndteringsløsninger alene en værdi af 750 milliarder kr. Den største vækst, der har været i landbruget de sidste ti år, er på teknologisiden: Eksport af produktionsteknologi og biogasteknologi. Det er der, vi kan tjene fremtidens penge. Der ligger ikke så stort et vækstpotentiale i produktionen, men det gør der i teknologien, siger René Logie Damkjer, direktør i det teknologiske landbrugsinstitut Agrotech. Danmarks styrkeposition er dog under pres ikke mindst fordi markedsbetingelserne er bedre i andre lande. Mens der i Danmark er en garanteret mindstepris på 76 øre/kwh for biogas, får man således 132 øre/kwh i Tyskland. Derfor er Tyskland nu ved at overhale Danmark, både hvad angår produktionskapacitet og ekspertise. Eksperterne er enige om, at afregningsprisen er én af de knapper, der skal drejes på, hvis man skal forøge produktionen af energi. Udregninger lavet af Fødevareministeriet viser, at der inden for energiafgrøder, halm og husdyrgødning ligger et uudnyttet potentiale på over 120 petajoule. Se figur 2. De klimamæssige gevinster i biomasse og biogas er til at tage og føle på. Når handlekraften alligevel er begrænset, skyldes det bl.a., at etablering af biogasanlæg og omlægning til energiafgrøder er dyre investeringer, der ikke giver sikre økonomiske afkast. Der er nogle tekniske og lovmæssige barrierer. Man må f.eks. ikke benytte naturgasnettet til biogas og man må ikke tjene penge på at producere varme. Det er svært at overbevise landmænd om, at de på anpartsbasis skal smide 100 millioner i et biogasanlæg, når de er garanteret, at de aldrig kommer til at tjene en krone på det, men skal tage den fulde risiko, siger Thomas Færgemann, direktør for den grønne tænketank Concito. 46 MM22 Fremtidens fødevareerhverv

4 Danske landmænd er førende på reduktion Udvikling i udledning af drivhusgasser fra landbruget i enkelte EU-lande, Polen Danmark Kroatien Grækenland Storbritannien Tyskland Holland Finland Italien Frankrig Sverige EU Østrig Irland Schweiz Spanien Portugal -31,6-26,0-22,8-21,4-21,0-15,2-13,0-12,0-11,6-11,5-11,0-11,0-10,8-9,0-6,9 3,2 3,7 Figur 3: De danske landmænd har igennem de sidste tyve år gjort sig konkurrencedygtige på CO2-reducerende produktion. Note 1 : Polen: , Frankrig: , EU: Kilde: Landbrug og Fødevarer. Det er tilsvarende risikabelt at gå ud og pløje hele sin mark op og omlægge den til energipil eller elefantgræs. Der går nogle år, før man kan høste noget og det kan være svært at forudse, hvilken pris man kan sælge til. Blandt de eksperter, Mandag Morgen har talt med, er der enighed om, at Danmark har kompetencerne og teknologien til at sparke udviklingen i gang, men at der er behov for en målrettet, langsigtet politisk strategi. Der er ikke nogle af de her ting, der kommer til at ske på ren kommerciel vis. Den udvikling kommer kun i gang, hvis der er en form for politisk støtte, siger Fleming Voetmann, Head of Public Affairs i Novozymes. Bæredygtig optimering Dansk landbrug har historisk set været dygtigt til at minimere spild og ressourceforbrug. Det er en væsentlig del af forklaringen på, at det er lykkedes at reducere sektorens CO2-udslip med en fjerdedel på 20 år. Se figur 3. Men skal landbruget for alvor bidrage til at løse klimaproblemet, er der behov for, at bæredygtighed bliver en langt mere integreret del af den måde, man tænker produktionen på. Når det gælder husdyrproduktion, peger Jørgen E. Olesen på, at der allerede er mange uudnyttede muligheder. Man kan f.eks. nedsætte udledningen af metangas ved at give køerne mere fedtholdigt foder eller tilsætte enzymer til grisefoderet. Dyrefoder lægger beslag på 70 pct. af den dyrkede jord, så det er et oplagt område for innovation. Lene Lange, professor og prodekan for forskning på Aalborg Universitet, mener, at det er et oplagt indsatsområde. Ved f.eks. at bruge enzymer kan man få mere ud af råvarerne, bedre foder til dyrene og mere miljøvenlig husdyrgødning siger hun. Danmark står i forvejen stærkt, når det gælder planteforædling og optimering af afgrødernes ydeevne. Her er der mulighed for at tænke klimaperspektivet ind på en langt mere systematisk måde end i dag, påpeger Lene Lange. Man skal tænke meget mere visionært i forhold til, hvordan vi håndterer vores jord. Vi kan få mere ud af de planter som vi dyrker nu. Det er essensen af bioraffinaderi-tanken. At du kan dyrke en planteafgrøde, bruge den primære høst til mad og behandle resten i et biologisk anlæg. Dermed får du både bioenergi, en foderkomponent og byggeklodser til f.eks. fødevareingredienser eller nye biomaterialer, siger Lene Lange Flere af de eksperter, som Mandag Morgen har talt med, peger på, at hvis landbruget for alvor skal blive bæredygtigt, bliver det også nødvendigt at diskutere, hvilken jord der overhovedet skal dyrkes og hvordan. De mener bl.a., at det vil være nødvendigt at stoppe eller omprioritere dyrkningen af de såkaldte lavbundsjorde, der i dag står for en CO2-udledning på 1-2 millioner ton om året. Det vil alene nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning med et par pct. Thomas Færgeman fra Concito mener, at et fuldstændigt stop vil være en af de mest effektive måder at CO2- reducere på her og nu. Men det kræver naturligvis en eller anden form for kompensation til landmanden. En løsning kunne være at betragte processen som en naturfredning. Det er et interessant virkemiddel at overveje, fordi man Potentialet for bioethanol Debatten om biobrændsel er blevet stillet op som en kamp mellem verdens 800 millioner bilister og de 2 milliarder fattige, der udelukkende lever af korn. Hvad skal vi bruge de dyrkbare arealer til: Mad eller energi? Men de teknologier og produktionsformer, der går under betegnelsen 2. og 3. generations biobrændsel, har gjort det muligt at udnytte affaldsprodukter, energiafgrøder og tang til produktion af biobrændsel. Dermed kan enteneller-logikken i stigende omfang erstattes med et både-og. Selvom Danmark ikke politisk har satset på biobrændsel, er virksomheder som Novozymes, Danisco, Dong Energy/Inbicon og Haldor Topsøe langt fremme på området. De har udviklet teknologier, der kan eksporteres til resten af verden, men som stadig ikke benyttes i Danmark. Novozymes vurderer selv, at bioethanol rummer et stort potentiale i Danmark: Danmark har biomasse nok til at erstatte 240 millioner liter benzin i 2020 svarende til 10 pct. af vores forbrug. På længere sigt kan denne andel stige til pct. 2. generations bioethanol (2G) kan i 2020 skabe en årlig omsætning på 1 milliard kr. og skabe job primært i udkantsområder, der er hårdt ramt af høj arbejdsløshed 2G kan reducere Danmarks udledning af CO2 med ca. 0,9 millioner ton i På længere sigt kan reduktionen løbe op i 2,8 millioner ton. 7. juni

5 går ind og kompenserer lige præcis den specifikke rådighedsindskrænkning. Uanset hvordan du vender og drejer det, er du nødt til at finde nogle penge til det, siger Thomas Færgeman. Selvom der er bred enighed blandt eksperterne om, at det er vigtigt med gunstige rammevilkår, fremhæver flere dog samtidig, at der skal tænkes ud over pakker og pengetilskud. Helhedsperspektivet skal udbygges med videnspartnerskaber. Der er brug for, at man ser landbrugsproduktionen som en del af en større cyklus, hvor der er potentiale for højværdiprodukter, ikke kun primærproduktion, siger Lene Lange. Dong Energy/Inbicons demonstrationsanlæg til fremstilling af andengenerations bioethanol i Kalundborg er et eksempel på et sådant partnerskab imellem landbruget, industrien og universiteterne. Anlægget drives af et klynge - initiativ, som hedder Cluster Biofuels Denmark, der er et partnerskab mellem Inbicon, Dong Energy, Roskilde Universitetscenter og Kalundborg Kommune. Anlægget fungerer på kommercielle vilkår og leverer andengenerations biobrændstof til Statoil. Hensigten er, at den primære indtægtskilde skal komme igennem eksport af produktionsteknologien, og så sent som i februar 2010 købte den japanske industri gigant Mitsui rettighederne til produktion af andengenerations-bioethanol til en række anlæg i Malaysia. 1. marts blev der søsat et større partnerskab på europæisk niveau. EuroBioRef-projektet er et europæisk partnerskab, der samler 28 partnere fra 14 forskellige lande i et netværk, der skal udfylde sprækkerne mellem landbrugets primære producenter og den kemiske industri. Partnerne repræsenterer hele værdikæden for transformation af biomasse fra marken til det kommercielle kemiske produkt. Hvis projektet får succes, vil det kunne revitalisere produktionen af biomasse i Europa og styrke den europæiske konkurrencedygtighed på området. Innovative løsninger Mens der således ligger en del muligheder for at høste klimagevinster her og nu, er der samtidig et akut behov for langsigtede investeringer i innovation og udvikling af den teknologi, der skal sikre landbrugets indtjeningskilder om 10, 20 og 30 år. Helt nye teknologier er det i sagens natur svært at spå om. Men én af de udviklingstendenser, som ifølge flere eksperter kan forudses at præge fremtidens efterspørgsel, er udviklingen henimod det fossilfri samfund. Helt uafhængigt af klimapolitik, internationale aftaler og nationale CO2-målsætninger vil både olie og naturgas være sluppet op om år, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Det vil skabe en kolossal efterspørgsel på alternativer ikke bare på energiområdet. Professor Lene Lange peger på, at der ligger nogle unikke muligheder for at udvikle kulstof af plantemateriale. Man skal ikke bare have en erstatning for brændstof, men for alle de ting man i dag bruger råolien til: kemikalier, plastik og mange andre materialer. Den danske virksomhed Novozymes, som er verdens førende producent af industrielle enzymer og mikroorganismer, er enig i, at energi er en vigtig komponent men ikke den eneste. Traditionelt leverer de fødevarer og foder. Vi forestiller os, at de i langt højere grad også skal levere energi og materialer, siger Fleming Voetmann fra Novozymes. I dag er plastikflasker f.eks. lavet af oliebaserede materialer, som i vidt omfang kan erstattes af organisk materiale lavet af restprodukter fra landbruget. Et meget omtalt eksempel på grøn landbrugsinnovation er Pig City et kombineret tomat- og svinelandbrug, der på én gang producerer energi og mad og skåner miljø og klima. Pig City er designet efter en bæredygtig cradle to cradle-tilgang, hvor produktionen tænkes som et kredsløb, og hvor restprodukter og energi fra én proces er råvarer i en anden. Et lignende eksempel er særlige væksthuse, hvor man f.eks. kombinere produktionen af tomater med produktion af alger til energi i bæredygtige produktionskredsløb. Ved at bruge en teknologi, man i forvejen anvender i landbruget, på en helt anden og koncentreret måde, vil man kunne producere tusind gange mere energirig biomasse end på en mark, fortæller René Logie Damkjer fra Agrotech. Grøn systemeksport Flere eksperter fremhæver ligesom René Logie Damkjer, at de rigtige politiske satsninger og investeringer i at gøre dansk landbrugs- og fødevareproduktion klimavenlig kan give Danmark en unik position som udviklingscentrum for bæredygtige landbrugsløsninger. Det kan bane vej for en eksport af viden, teknologi og produktionssystemer, der kan hjælpe resten af verden til at gøre landbrugs- og fødevareproduktionen mere effektiv og klimavenlig. Ifølge IPCC er manglende teknologi og viden om bæredygtig produktion en af de største barrierer for at reducere sektorens udledninger af drivhusgasser. Og i kraft af den stigende befolkningstilvækst og den stigende ressourcemangel vil efterspørgslen efter sådanne løsninger stige markant. Som grønt væksterhverv kan den danske landbrugs- og fødevaresektor ikke alene blive en vigtig bidragyder til Danmarks fremtidige eksport og vækst, men også revolutionere hele verdens produktion af bæredygtige fødevarer. Ligesom Danmark i dag stolt viser vindmølleindustrien frem til resten af verden, kan det grønne landbrug, der kombinerer effektivitet, innovation og bæredygtighed, blive en branding-platform for Danmark og dansk erhvervsliv. Emilie Hvidtfeldt Jakob Bo Nielsen 48 MM22 Fremtidens fødevareerhverv

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013 Potentialer i den biobaserede Biorefining Alliance 24. juni 2013 Hvad er den biobaserede økononmi? Den biobaserede er et kredsløb Bruge biomasse som råmateriale i produktion o Fødevarer og foder o Biobrændstoffer,

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

Biomasse og det fleksible energisystem

Biomasse og det fleksible energisystem Biomasse og det fleksible energisystem Indlæg ved energikonference 5. oktober 2009 af Institutleder Erik Steen Kristensen Spørgsmål som vil blive besvaret 1. Biomasse til energi mængder og typer? 2. Klima-

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

IDA Miljø. Anvendelsen af grønne ressourcer i det biobaserede samfund. Biomassens betydning i det biobaserede samfund 12.

IDA Miljø. Anvendelsen af grønne ressourcer i det biobaserede samfund. Biomassens betydning i det biobaserede samfund 12. IDA Miljø Biomassens betydning i det biobaserede samfund 12. november 2013 Anvendelsen af grønne ressourcer i det biobaserede samfund Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Ressourcer Ressourcestrategien og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Bæredygtighed i dansk energiforsyning

Bæredygtighed i dansk energiforsyning Kunstmuseet Arken, torsdag d. 15. marts 2007 WEC-konference: Den Nye Danske Energioffensiv Michael Madsen Civilingeniørstuderende Aalborg Universitet Esbjerg Esbjerg Tekniske Institut Niels Bohrs Vej 8,

Læs mere

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 2010.03.02/ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 Det er svært at spå især om fremtiden The Stone age did not come to an end because of lack of stones, and the oil age will not come to an

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Det Biobaserede Samfund

Det Biobaserede Samfund Fagligt Fælles Forbund 3F: Bioøkonomiens Grundbegreber Det Biobaserede Samfund Lene Lange, Danmarks Tekniske Universitet, DTU i samarbejde med Jane Lindedam, BioValue SPIR Jordens befolkning vokser, og

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05 Det danske eksempel" vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi Februar 29 Erfaringerne fra Danmark viser, at det gennem en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt Bioøkonomiens Grundbegreber Brug alle dele af den biologiske ressource Primærproduktionens rester, planter og dyr Agroindustrielle sidestrømme

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

TREFOR Vand. Værdiskabende grundvandsbeskyttelse

TREFOR Vand. Værdiskabende grundvandsbeskyttelse TREFOR Vand Værdiskabende grundvandsbeskyttelse Baggrund Situationen i indvindingsoplandet og vejen frem Nogle indvindingsområder er udfordret af bl.a. intensivt landbrug Nogle jordejere er udfordret af

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Præsenteret af Poul Erik Morthorst, Risø DTU KLIMAKOMMISSIONENS KOMMISSORIUM Klimakommissionen i i skal klbl belyse, hvorledes

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Uffe Jørgensen Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø DET FACULTY JORDBRUGSVIDENSKABELIGE OF AGRICULTURAL SCIENCES FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Procent

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning BIOENERGI Niclas Scott Bentsen Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning Konverteringsteknologier Energiservices Afgrøder Stikord Nuværende bioenergiproduktion i DK Kapacitet i Danmark

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Landbruget er nøglen til lavere CO2-udslip, renere vandmiljø, øget beskæftigelse i udkantsdanmark og højteknologisk eksport.

Landbruget er nøglen til lavere CO2-udslip, renere vandmiljø, øget beskæftigelse i udkantsdanmark og højteknologisk eksport. Det er dansk, det er givtigt, det er grøn energi Landbruget er nøglen til lavere CO2-udslip, renere vandmiljø, øget beskæftigelse i udkantsdanmark og højteknologisk eksport. Kronik af Thomas Færgeman,

Læs mere

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Bæredygtighed og Bioenergi -kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Planter kan alt! Planter er grundlaget for vores

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne AARHUS UNIVERSITET Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne Indlæg ved NJF seminar Kringler Maura Norge, den 18 oktober 2010 af Institutleder Erik Steen Kristensen,

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark?

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Økologisk biogas på vej frem 12. marts 2016 Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører,

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Morsø Kommune. Energi i balance

Morsø Kommune. Energi i balance Morsø Kommune Energi i balance Naturkraft Mors er med et areal på 367 km 2 den største ø i Limfjorden. Naturen byder på enestående oplevelser, og rent geologisk er Mors en perle i verdensklasse. Langs

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilgængelighed af biomasseressourcer et spørgsmål om bæredygtighed

Tilgængelighed af biomasseressourcer et spørgsmål om bæredygtighed Tilgængelighed af biomasseressourcer et spørgsmål om bæredygtighed Uffe Jørgensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø AARHUS UNIVERSITET Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Biomasse er i dag verdens

Læs mere

Landbrug & Fødevarer ønsker følgende hovedprincipper lagt til grund for Kommissionens arbejde med bæredygtig bioenergi for perioden efter 2020.

Landbrug & Fødevarer ønsker følgende hovedprincipper lagt til grund for Kommissionens arbejde med bæredygtig bioenergi for perioden efter 2020. Dato 4. marts 2016 Side 1 af 5 Ref.: MDC Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Høringssvaret er sendt elektronisk til lmj@ens.dk, bha@ens.dk, cpo@ens.dk, stkje@efkm.dk, hao@ens.dk Landbrug & Fødevarers

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Masser af biomasse? NOAHs Forlag

Masser af biomasse? NOAHs Forlag Masser af biomasse? Vi skal af med de fossile brændsler så hurtigt som muligt. Presset for at det skal ske er ved at være så stort, at hverken regering, energiselskaber eller industrien tør ignorere det.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd NOTAT 10 Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd 12. Januar 2015 Dette notat beskriver antagelser og beregninger af den klima-effekt,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Miljøvenlige afgrøder til energi, fødevarer og materialer

Miljøvenlige afgrøder til energi, fødevarer og materialer Miljøvenlige afgrøder til energi, fødevarer og materialer Indlæg ved temadag på AU-Foulum 5. september 2012 Erik Steen Kristensen Scenarier for mere biomasse i jordbruget i 2020 Gylling et al., 2012 Reduceret

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere