Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier"

Transkript

1 Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret information, som er skabt eller tilvejebragt i digital form i forbindelse med en myndigheds, en organisations, en forskers eller en privatpersons virksomhed. Strategien har til formål at understøtte Rigsarkivets overordnede formål, som iht. arkivloven er at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Visionen er at sikre: At digitalt skabte arkivalier, der har historisk værdi, bliver bevaret på en måde der sikrer, at den værdi som de repræsenterer, bliver realiseret både nu og i fremtiden På den baggrund er de strategiske mål: 1. At bevare digitalt skabte arkivalier, så deres autencitet opretholdes, og så de kan findes og genanvendes, både på kort og på langt sigt 2. At bevare digitalt skabte arkivalier på en måde, der er så omkostningseffektiv som muligt for både arkivskaberne og Statens Arkiver Udfordringer Digitalt skabte arkivalier har andre sårbarheder og byder på andre udfordringer end arkivalier, som er skabt i fysisk form. De medier, som data er lagret på, kan nedbrydes, og den teknologi, som er nødvendig for at læse medierne, kan blive forældet. På samme måde kan de formater, som den digitale information findes i, blive forældede, og viden om fortolkning af data samt deres kontekst kan gå tabt. Bevaring af digital information på langt sigt i en form, som gør, at den kan genanvendes, forudsætter bevidste valg i forhold til metoder, teknologier og dokumentation. Digital bevaring må nødvendigvis ske under hensyntagen til samfundsøkonomien, herunder både myndighedernes omkostninger til produktion og aflevering af arkiveringsversioner og arkivets omkostninger til bevaring og tilgængeliggørelse. Grundlæggende strategivalg Arkiver, som modtager digitalt skabte arkivalier, kan vælge mellem at modtage og bevare det digitalt skabte materiale i originalformater (produktionsformater) og evt. migrere (normalisere) det efter behov i forbindelse med tilgængeliggørelse, eller migrere materialet til bevaringsformat enten før eller i forbindelse med modtagelse. Ved migrering i forbindelse med modtagelse er hensigten at sikre, at bevaringen sker i et format, der er mere egnet til langtidsbevaring end produktionsformatet. Det grundlæggende strategivalg for bevaringsinstitutioner er, hvorvidt man vil følge en emuleringsstrategi eller en migreringsstrategi. Dette valg får afgørende betydning for, hvorledes man i øvrigt tilrettelægger sit arbejde med digital bevaring. Emuleringsstrategien baserer sig på, at man til stadighed kan udvikle eksempelvis programmer og operativsystemer, som efterligner (emulerer) og fungerer som de programmer, der blev anvendt, da de digitale arkivalier blev skabt. På den måde kan man bevare den originale bitstrøm intakt i forventning om, at den til stadighed kan bevares og stilles til rådighed på alle fremtidige platforme, idet man kan afvikle gamle programmer på moderne maskiner. Emuleringsstrategien er derfor tiltrækkende ud fra et autenticitetshensyn,idet man ikke foretager ændringer i det oprindelige digitale materiale. Den er imidlertid risikabel, fordi der endnu ikke er dokumentation for, at den vil kunne fungere i stor skala, dvs. som bevaringsmetode for samtlige typer af digitale dokumenter og databaser, som anvendes i det danske samfund generelt. Samtidig vil der være store omkostninger

2 forbundet med en emuleringsstrategi og metoden egner sig bedre til bevaring af andre typer af digitale materialer end dem, som Rigsarkivet modtager, f.eks. computerspil. Rigsarkivet har derfor valgt at basere den digitale bevaring på en migreringsstrategi. Strategien indebærer, at arkivskaberne skal migrere digitalt skabte arkivalier til få, veldefinerede standardformater, som Rigsarkivet har udpeget til langtidsbevaring 1. Denne migrering kan være temmelig indgribende for materialet, og det er derfor bevaringsmæssigt en fordel at sikre, at denne sker så tæt på skabelsestidspunktet som muligt. Derved forøges muligheden for at finde hensigtsmæssige værktøjer til eksport og konvertering, ligesom det vil være muligt at kontrollere konverteringsresultatet mod data i det system, hvor de er skabt. Migreringsstrategien betyder endvidere, at data, dokumenter og de strukturer, som anvendes i Rigsarkivets bevaring, med mellemrum må migreres til nye formater og strukturer. Enhver migrering medfører en risiko for forvanskning af data, og bør derfor kun ske, når det er nødvendigt ud fra en afvejning af omkostninger og risici ved at migrere sat over for omkostninger og risici ved at bevare data i det hidtidige format. Systemuafhængig bevaring Bevaring af data efter Rigsarkivets strategi skal ske systemuafhængigt. Det vil sige, at genanvendelsen og fortolkningen af data ikke må afhænge af, at man fortsat har adgang til det system, hvor data oprindeligblev skabt. Data skal kunne fortolkes og genanvendes i andre systemer. Systemuafhængig betyder i sagens natur ikke, at data i de formater og strukturer, vi i dag vil betegne som systemuafhængige, for tid og evighed kan fastholdes i netop denne form. Det betyder heller ikke, at man kan opfatte sine arkivalier som uafhængige af bestemte teknologier, som er bredt anvendt inden for en række af systemer. Informationsteknologien udvikler sig og før eller siden vil de digitalt skabte arkivalier, der er indsamlet i en bestemt længerevarende periode, opfattes som så afhængige af et bestemt teknologisk miljø, at det er nødvendigt at migrere data til et nyt bevaringsformat. Genstanden for digital bevaring I et traditionelt arkiv bevarer man arkivalierne i den form, de er skabt, dvs. at man fysisk bevarer det originale stykke papir el. lign., som rent faktisk blev skabt i den administrative proces. Når det gælder digital arkivering, giver det ikke på samme måde mening at tale om en original. Uanset om der er tale om fx udtræk af data fra tabeller i en database, data fra en surveyundesøgelse eller digitale dokumenter, bevarer man en repræsentation af indholdet i bevaringsformat. Man er i den forbindelse nødt til at sikre, at der sker en vurdering af, hvilke data, der skal bevares; at der træffes beslutning om, hvilke formater, data skal findes i, samt hvilken dokumentation, der er nødvendig, for at data kan genanvendes. Genstanden, som bevares i et digitalt arkiv, er således først og fremmest data eller information. I forbindelse med aflevering til arkiv er det Rigsarkivets opgave at sikre, at den relevante information, som er skabt i forbindelse med en bestemt proces, bliver bevaret på en måde, så den troværdigt repræsenterer den information, som arkivskaberen tilvejebragte og havde til rådighed. Det er bevaringen af autentisk information, der står i centrum, også selv om den til arkivformål må finde en anden teknisk repræsentation (dvs. migreres til arkivformater). Det er i den forbindelse væsentligt, at informationen er tilstrækkeligt dokumenteret til at kunne fortolkes og genanvendes uafhængigt af det system, hvor data er skabt. Implementering Den konkrete implementering af strategien i Rigsarkivet hviler på tre søjler 2 : Tidlig identifikation og godkendelse af systemer med henblik på aflevering af data og eventuelt digitale dokumenter 1 Rigsarkivet migrerer selv visse private arkivskaberes data og digitale dokumenter. 2 Denne implementering retter sig mod statslige myndigheder. For kommunale og regionale myndigheder såvel som private arkivskabere gælder samme bevaringsprincipper, men den konkrete implementering af bl.a. identifikation og afleveringsforløb sker med en række variationer

3 Tidlige og hyppige afleveringer i systemuafhængigt format Løbende bevaringsplanlægning og periodiske migreringer til nyt bevaringsformat Identifikation Statslige myndigheder skal anmelde nye it-systemer til Rigsarkivet. I forbindelse med anmeldelsen foretager Rigsarkivet en bevarings- og kassationsvurdering, således at det ved systemernes ibrugtagning bliver klart, om data skal afleveres eller ej. Systemer med bevaringsværdige data skal godkendes, således at der er en sikkerhed for, at myndighederne på et tidligt tidspunkt i systemernes levetid har sikret sig, at data kan eksporteres til Rigsarkivets afleveringsformat. Bevaringsvurderinger foretages af Rigsarkivets arkivarer. Der er ingen lovbestemte krav til, at bestemte typer af data skal afleveres til offentligt arkiv, og arkivarerne træffer ikke deres beslutninger på baggrund af faste regler, men en fagligt begrundet vurdering af datas værdi. Ved vurderingen tages udgangspunkt i datas genanvendelighed, dvs. om data kan anvendes til at belyse konkrete problemstillinger i et historisk perspektiv. Det er ikke nødvendigvis det samme som, at data er troværdige eller retsgyldige. repræsentativitet, dvs. om data dækker en tilstrækkelig stor population, enten i tid eller i antal individer. singularitet, dvs. om data er unikke eller redundante i forhold til andre data. Rigsarkivet udfører med mellemrum tilsyn med myndighedernes anvendelse af it-systemer, således at der findes et godt overblik over, hvilke systemer den offentlige forvaltning anvender og hvilke systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Dette overblik er en nødvendig forudsætning for at planlægge de regelmæssige afleveringer af data. På det kommunale og regionale område identificeres bevaringsværdige data og dokumenter gennem de tilsyn, som Rigsarkivet gennemfører med regelmæssige mellemrum. På det private område sker identifikationen af bevaringsværdige date igennem samarbejdet med de arkivskabere, hvis arkivalier generelt anses for bevaringsværdige. På forskningsområdet suppleres ovenstående med kontakt til offentlige og private fonde. Tidlige og hyppige afleveringer Offentlige data afleveres med jævne mellemrum, normalt hvert femte år. I modsætning til papirarkivalier, som først afleveres, efter at de er gået ud af administrativ brug, afleveres data hyppigt og uden skelnen til administrativ brug og status. Det vigtigste hensyn i forbindelse med digital bevaring er at sikre, at data og dokumenter bliver afleveret til arkiv, inden de bliver udsat for teknologisk forældelse og inden der sker sletning af visse data iht. anden lovgivning. Det er også nødvendigt for at sikre den nødvendige dokumentation, mens viden stadig er til stede hos den person eller organisation, som har skabt data. Man kan derfor ikke vente med aflevering af data til den administrative proces er afsluttet, og der ikke længere er brug for data hos myndigheden. Denne tilgang betyder, at data på samme tid kan findes både i myndighedens administrative systemer og hos Rigsarkivet. Det betyder ligeledes, at data kan findes i flere kopier hos Rigsarkivet, idet afleveringer fra et system, der har eksisteret i mere end 5 år, ofte vil indeholde data, som også findes i tidligere afleveringer. Disse problemstillinger kan håndteres pragmatisk, men det understreger, at den traditionelle arkivistiks koncepter og modeller ikke altid kan anvendes uforandret i en digital verden. Det tilstræbes, at data og eventuelt digitale dokumenter fra private arkivskabere også afleveres med jævne mellemrum, men i realiteten sker det typisk først, når det it-system, som de er skabt i, går ud af brug.

4 Data skabt eller tilvejebragt i forbindelse med et forskningsprojekt afleveres som udgangspunkt, når projektet er afsluttet. Bevaring af data sker altid i en relationel databasestruktur, idet evt. dokumenter dog lagres i en filstruktur. En arkiveringsversion af en database kan bestå af et udtræk af samtlige data fra samtlige tabeller i databasen et udtræk, hvor data fra rent systemtekniske tabeller eller andre tabeller, der ikke har nogen værdi i en systemuafhængig kontekst, er udeladt. et bestemt udtræk af kerneoplysninger fra en database eller et løst koblet system Findes den bevaringsværdige information hos arkivskaber ikke i en relationel database, men f.eks. i en hierarkisk mappestruktur, skal informationen omdannes til relationel databasestruktur i forbindelse med aflevering. Data afleveres i systemuafhængige arkiveringsversioner, dvs. informationspakker, hvor data, dokumenter og dokumentation er samlet til et hele, der i så høj grad som muligt er selvdokumenterende. Statslige myndigheder har pligt til at aflevere bevaringsværdige arkivalier til Rigsarkivet. Kommunale og regionale myndigheder kan som et alternativ vælge at oprette et eget offentligt arkiv. Den af Rigsarkivet fastsatte standarden for aflevering af digitale arkivalier er en national standard, som anvendes ved aflevering af alle offentlige digitale arkivalier, uanset om de afleveres til Rigsarkivet eller et andet offentligt arkiv. Fysisk bevaring De digitale arkivaliers bits og bytes skal bevares intakt. For at sikre arkivalierne så godt som muligt anvender Rigsarkivet en distribueret digital bevaring, hvor data findes i flere identiske eksemplarer på flere forskellige medietyper, både optiske og magnetiske, på flere forskellige geografiske placeringer. OAIS-standarden I bevaringsinstitutioner verden over har OAIS-standarden (Standard for an Open Archival Information System) stigende betydning som fælles referenceramme for bevaring af digitalt skabte arkivalier. Statens Arkivers strategi for digital langtidsbevaring er udviklet før OAIS-standarden og er således som udgangspunkt uafhængig heraf. Standardens funktionelle entiteter er dog velegnede til at beskrive Statens Arkivers implementering af digital bevaring. OAIS -standardens funktionelle model giver et overordnet billede af et data flow fra arkivskaber til arkiv og fra arkiv til bruger. I OAIS-standarden kaldes en arkiveringsversion af data, som afleveres til arkiv, for en SIP (Submission Information Package). I bevaringssammenhæng kaldes arkiveringsversionen for bevaringsversion eller AIP (Archival Information Package) og til udlevering til arkivets brugere anvendes en tilgængeliggørelsesversion eller DIP (Dissemination Information Package). Arkiveringsversionen skal indeholde den information, som er nødvendig for at kunne fortolke og formidle indholdet. For at sikre, at data til stadighed er læsbare, herunder at der sker de nødvendige migreringer til rette tid, skal et digitalt arkiv have en løbende bevaringsplanlægning. Bevaringsplanlægning I overensstemmelse med OAIS-standarden udfører Rigsarkivet løbende en bevaringsplanlægning, som bl.a. definerer, hvornår skift af bevaringsstandard skal ske, samt hvornår der skal ske en migrering til nye formater. Skift af bevaringsstandard skal som udgangspunkt ske så sjældent som muligt. Samtidig er det dog væsentligt, at standarden er tilpasset de aktuelle behov hos både arkivskabere og arkiv. Behov for revision af bevaringsstandarden kan bl.a. opstå, når arkivskaberne begynder at skabe og opbevare bevaringsværdig

5 digital information i formater, der ikke tilfredsstillende kan migreres til de hidtidige bevaringsformater. Behovet kan også opstå ud fra skift i teknologier til processering af data, således at aflevering til stadighed kan ske så effektivt som muligt og basere sig på det aktuelle teknologiske stade. Det tilstræbes, at migrering af eksisterende samling til nyt bevaringsformat sker inden for en kortere årrække efter skift af bevaringsformat, således at data migreres, mens organisationens viden om og praktiske erfaring med formater og tilhørende programmer fortsat er intakt. Det er Rigsarkivets erfaring, at det er omkostningskrævende at vedligeholde viden og systemer til håndtering af bevaringsformater, som ikke længere er i daglig brug til modtagelse og test. Der vil derfor være en stigende risiko for at bringe datas integritet i fare, hvis de opbevares i formater, der ikke længere aktivt anvendes af organisationen. Af hensyn til bevaringen af alle offentlige arkivalier, vil Rigsarkivet ved skift af bevaringsformat aktivt fremme migreringen af de arkiveringsversioner, som er afleveret til andre offentlige arkiver. En afgørende forudsætning for bevaringsplanlægningen er, at Rigsarkivet løbende opsamler viden om, hvordan offentlige myndigheder og andre arkivskabere udnytter it-teknologien til at fastholde dokumentation af deres virksomhed, samt hvilke bevaringsløsninger andre bevaringsinstitutioner og andre udvikler. På baggrund heraf justerer Rigsarkivet til stadighed implementeringen af sin strategi, så visionen forbliver indenfor rækkevidde.

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014

Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014 Digitale medier, formater og langtidsbevaring Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014 Agenda (tilrettes) Historisk rids fra masseproduktion af papir til masseproduktion af data. Statens Arkivers

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer

Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer Af Jesper Jørgensen Abstract Med udgangspunkt i begreberne metadata og langtidsbevaring af e-arkivalier

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere