Indholdsfortegnelse. Indledning Metode Mejeribruget i Danmark Dansk landbrugshistorie...6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning... 4. Metode... 5. Mejeribruget i Danmark... 6. Dansk landbrugshistorie...6"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Metode... 5 Mejeribruget i Danmark... 6 Dansk landbrugshistorie...6 Mejeribruget før den anden industrielle revolution...6 Andelsmejerierne...7 Landbrugskrisen...9 Analyse af Mejeribruget i forhold til den anden industrielle revolution...10 Dannelsen af Mejeriselskabet Danmark...11 Rationaliseringen...11 Indtjeningsproblemet...14 Løsningen...15 Den vanskelige begyndelse...18 Internationaliseringen...21 Eksporten af feta...22 Danya-mejeriet i Saudi-Arabien...23 Globaliseringen sætter ind...24 Fra international til global virksomhed...26 Fusionen med Arla...28 Arla Foods i krisetider...30 Muhammedkrisen...31 Mælkekrisen i Kina...33 Innovation...35 Porters Nationale Diamant...38 Den Nationale Diamant i forhold til Arla Foods...40 Strategi...43 Begrebet strategi

2 Arla Foods strategiske målsætninger...44 Værdikæden...49 Værdisystem...50 Arla Foods værdikæde...51 Primæraktiviteter...51 Støtteaktiviteter...53 Arla Foods værdisystem...54 IT...55 Udviklingen af IT ledelse i et historisk perspektiv...55 Brugen af IT i virksomheder i dag...56 Arla Foods brug af IT i dag og tidligere...57 Konkurrenceforhold...59 Konkurrencefordele...60 Arla Foods konkurrenter...60 Konkurrencefaktorer...61 Branchestrukturmodellen (Porters five forces)...61 Truslen fra potentielle nye konkurrenter...62 Truslen fra substituerende produkter...63 Købernes forhandlingsmagt...63 Leverandørernes forhandlingsmagt...63 Arla Foods konkurrencefaktorer...63 SWOT-analyse...68 SWOT-analyse af Arla Foods...68 Styrker...69 Svagheder...70 Muligheder...70 Trusler...71 Konklusion...72 Litteraturliste

3 Opgavens anslag: Opgavens forfattere: Julie Mia Lerche Møller (30-34, 43-48, 55-58) Malene Østergaard Nielsen (49-54, 59-71) Andreas Gajda Kristensen (6-17, 38-42) Sabine Vogelius Sloth (18-29, 35-37) Parenteserne angiver hvilke sider de enkelte er ansvarlige for. Alt andet er fælles ansvar. 3

4 Indledning Arla Foods er en global mejerikoncern med ca ansatte, produktion i 13 lande og salgskontorer i yderligere 20. Virksomhedens globale brands, Lurpak og Castello, sælges i dag i mere end 100 lande verden over. Arla Foods skiller sig ud fra mange andre globale koncerner, ved at været et andelsselskab. Andelsselskabet ejes af knap 8000 danske og svenske mælkeproducenter, som dermed også er Arla Foods leverandører af mælk. Arla Foods er i dag den fjerdestørste mejerivirksomhed i verden. Historien om Arla Foods er på samme tid historien om det danske mejeribrug, der med industrialiseringen er blevet en del af den globale økonomi. Ligeledes er det historien om en virksomheds udvikling gennem det 20. og 21. Århundrede, og dermed den anden og den tredje industrielle revolution. Historien om Arla Foods startede i 1970, da syv små mejerier fusionerede og startede Mejeriselskabet Danmark. Visionen var, at samle al dansk mælk i ét stort andelsselskab for at skaffe andelshaverne en bedre mælkepris. I de to første år blev yderligere 24 mejerier fusioneret ind i selskabet. Udviklingen fortsatte og i 1996 var de 1650 andelsmejerier, der havde været i Danmark i 1945, reduceret til 15. Mejeriselskabet Danmark skiftede undervejs navn til MD Foods og en ny international strategi kom til at præge virksomheden. Ved årtusindskiftet fusionerede MD Foods med svenske Arla og dannede tilsammen Arla Foods, med hovedsæde i Danmark. Vi har ud fra denne betragtning af virksomheden, lavet følgende problemformulering: Vi vil på baggrund af vores viden om den generelle samfundsmæssige udvikling analysere historien bag Arla Foods. Derudover vil vi undersøge virksomhedens interne og eksterne forhold, og se på hvilke faktorer der spiller ind, for at en virksomhed klarer sig godt globalt. Ved hjælp af forskellige udvalgte teorier vil vi undersøge, hvordan Arla Foods har fået en førerposition på det danske marked og en plads blandt de førende mejerivirksomheder på det globale marked. 4

5 Metode Vi har i denne opgave valgt at fokusere på den danske mejerihistorie frem til danske MD Foods fusion med svenske Arla. Vi vil igennem hele opgaven lægge fokus på Arla Foods som en global virksomhed, der er rodfæstet i Danmark, bl.a. pga. at hovedsædet er placeret i Danmark. De eksempler vi har brugt til at underbygge forskellige teorier og modeller, vil altså hovedsageligt tage udgangspunkt i det danske hjemmemarked eller det globale verdensmarked. Vi vil starte opgaven med at gennemgå historien i det dansk mejeribrug. Her vil vi kigge på oprettelsen af små andelsmejerier, der gennem fusioner og opkøb til sidst leder frem til dannelsen af MD Foods, og videre til fusionen med Arla og oprettelsen af den globale koncern Arla Foods. Vi vil i gennemgangen holde det historiske sammen med de væsentligste træk i den anden og tredje industrielle revolution og i den forbindelse se på forskelle og ligheder. Vi vil i opgaven benytte Michael E. Porters modeller Den nationale diamant, Værdikæden og Branchestrukturmodellen til at analysere virksomheden, som den ser ud i dag. Inden analysen af de forskellige modeller, vil vi først kort redegøre for hver model. I forhold til Den nationale diamant vil vi se på Arla Foods rodfæstelse i det danske samfund, og herefter analysere os frem til, hvad der gør Arla Foods til en stærk spiller på det globale marked. Med Værdikæden vil vi gennemgå Arla Foods som virksomhed fra koen til køledisken og alle de ting, der er med til at få virksomheden til at fungere. Med Branchestrukturmodellen vil vi se på Arla Foods konkurrenter og hvordan virksomhedens konkurrencesituation ser ud, både nationalt og globalt. Vi vil i opgaven også redegøre for og analysere Arla Foods brug af IT, samt belyse Arla Foods strategi, hvor vi især vil tage udgangspunkt i Arla Foods strategi for Til sidst vil vi udføre en SWOT-analyse ud fra de eksterne og interne omstændigheder, vi er kommet frem til i de føromtalte analyser. Dette vil give os et billede af, hvordan Arla Foods ser ud nu, og hvordan virksomheden kan agere i fremtiden. Dette og problemformuleringen vil vi konkludere på i konklusionen. 5

6 Mejeribruget i Danmark For at få et indblik i Arla Foods historie er det relevant at se tilbage på, hvordan det hele startede. Vi vil i dette afsnit gå igennem dansk mejeribrugs tidlige historie. Først med en kort beskrivelse af mejeribruget før 1882 til fælles- og andelsmejeriernes indtog, som senere dannede grundlaget for den moderne struktur indenfor dansk mejeribrug. En struktur, der i dag danner grundlaget for den moderne mejerikoncern Arla Foods. Selvom der måske umiddelbart ikke er nogle direkte linjer mellem mejeribruget før 1882 og Arla Foods, så har vi alligevel valgt at inddrage en kort gennemgang af denne periode. Dette skyldes, at der er sammenhæng mellem udviklingen fra det primitive mejeribrug til fællesmejerierne, som senere blev til andelsmejerier. Dansk landbrugshistorie Selvom mejeribruget i Danmark udgør en stor del af det danske landbrug, så har Danmark ikke en lang historie som mejeriland. Indtil andelsmejeriernes indtog i 1880 erne havde kornproduktionen haft en gennemgående førsteprioritet i det danske landbrug 1. Mejeribruget havde førhen været minimalt, og det mælkeudbytte, der kom fra husdyr, blev stort set kun anvendt til eget forbrug. Men med tiderne begyndte det danske landbrug at få øjnene op for de muligheder, som lå i mejerierhvervet. I første omgang ved dannelsen af fællesmejerierne og senere i forbindelse med andelsmejerierne. Mejeribruget før den anden industrielle revolution I det første egentlige mejeribrug i Danmark trak de på erfaringen som hollænderne og holstenerne havde opnået indenfor deres mejeribrug 2. Denne erfaring fik Danmark glæde af igennem indkaldelse af hollændere i 1521, og gennem bistand fra Holsten. Derfor blev betegnelsen hollænderier den betegnelse, som man brugte i det 16. århundrede om de lokaler, der blev anvendt til bearbejdningen af mælk. 3 Det er dog først omkring 1750, at det kommer fart på mejeribruget i Danmark. Her fatter godsejerne nemlig en markant interesse for mejerihåndværket 4. På herregårdene arbejdede man ihærdigt på at fremme en mere intensiv mælkebehandling. Den udprægede interesse, der 1 Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s ansk_mejeribrug_-/index.htm?id=7151 6

7 på dette tidspunkt opstod omkring mælken og mejeribruget resulterede i, at man begyndte at omtale mejeribruget i den landsøkonomiske debat i Danmark. 5 I første omgang var det kun herregårdene, som helt frem til indførslen af fællesdriften i attenhundredetallet, stod for de største fremskridt indenfor mejeribruget. Mejeribruget på gårdene forblev dog på et yderst primitivt stadie, fordi der på det tidspunkt ikke var mulighed for forbedringer. På almindelige landbrug havde man ikke kræfter til at udvikle. Dette kom først godt hundrede år senere 6. De fleste gårde havde kun én eller to køer, som ofte ikke fik nok foder til at kunne producere en fedtholdig mælk. Derfor kunne kærningen kun foregå med flere dages mellemrum, og slutresultatet var et smørprodukt af ringe kvalitet, som ikke var meget værd. 7 Til sammenligning havde Hertugdømmerne længe interesseret sig for mejeribruget, og lå derfor foran Danmark på dette område 8. Mange større dansk gårde begyndte derfor at hente mejerister fra hertugdømmerne, idet de kunne trække på erfaringer herfra. Dansk herregårdssmør fik derfor sit internationale ry indenfor rammerne af det holstenske system i perioden frem til Fordelene ved det holstenske mejeri var ikke nye tekniske hjælpemidler. Der blev stadig anvendt traditionelle redskaber til produktionen, men det var arbejdsprocessen som var anderledes 10. Hvert stadige i mælkebehandlingsprocessen blev behandlet med omhu. Lige fra malkning til pakning af det færdige produkt. Endvidere var renlighed et nøgleord. Man måtte bl.a. sikre, at produktionen foregik i lokaler med god udluftning, som samtidig havde mulighed for at holde en konstant temperatur. Derudover var det yderst vigtigt, at man var omhyggelig med rengøring af de forskellige redskaber, således at man undgik at mælkerester udviklede bakterier, som kunne være til skade for smørrets kvalitet. Endvidere blev der lavet forbedringer i fordrings- og avlsarbejdet. Som resultat af dette steg mælkeydelsen og dermed udbyttet. Andelsmejerierne Interessen for mejeriområdet voksede med tiden hos gårdmændene, og inden længe begyndte landmændene at spekulere på fordelene ved at samle mælken i større mængder inden, at den 5 Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s

8 blev behandlet. Resultatet blev fællesmejerier og der blev de efterfølgende 20 år etableret ca. 500 foretagender. 11 Fællesmejerier opkøbte mælken fra leverandørerne, men under dårlige betingelser for landmændene. 12 Med opfindelsen af en kontinuerlig centrifuge 13 var det blevet muligt at lave bedre og billigere produkter, men udstyret var dyrt. Oprettelsen af andelsmejerierne betød, at mælkeproducenterne i fællesskab oprettede mejerierne, hvilket sikrede, at små brug kunne producere smør af høj kvalitet, og opnå en højere pris for selv mindre mængder. 14 Kombinationen af familiedrevne brug, industriel masseproduktion og demokratisk styreform blev en overbevisende organisationsform for mange landmænd, og den spredte sig senere til andre landbrugsområder. 15 Gennem 1880 erne rullede bølgen af andelsmejerier ind over landet. 16 Mange fællesmejerier forsvandt op igennem 1880 erne eller blev overtaget af leverandører, og blev videreført som andelsmejerier. 17 Det hele kulminerede i 1888, hvor der blev oprettet 248 andelsmejerier, og ved årets udgang var der omkring 900 i landet. Hjedding Andelsmejeri bliver regnet for at være Danmarks første andelsmejeri. 18 Det var det, der dannede grundlaget for det moderne mejeribrug herhjemme. Det var det første mejeri, som anvendte et princip, som blev kendetegnende for andelsbevægelsen, og som senere blev forbillede for de fleste andelsmejerier, som startede i 1880 erne. Det var vedtægterne fra Hjedding Andelsmejeri, som blev grundlaget for andre mejerier 19. Vedtægterne indebar, at der var ens afregning til andelshaverne. Uanset mængden af mælk blev leverandørerne sikret samme pris pr. kande. Der var stemmelighed og alle andelshavere havde kun én stemme, uanset antallet af køer. Endvidere var der et solidarisk ansvar. Andelshaverne hæftede solidarisk i alle anliggender. Dette gav bedre muligheder for at låne penge til investeringer. 11 Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s

9 Andelsmejerierne viste sig hurtigt at være fællesmejerierne overlegne. Dette skyldtes ikke mindst solidariteten, men også det faktum, at andelshaverne kunne koncentrere sig om det de var bedst til, hvilket var mælkebehandlingen. 20 Landbrugskrisen En af de mest betydelige grunde til gennembruddet af andelsmejerierne var ændrede økonomiske forhold. 21 I 1876 indtraf en længerevarende landbrugskrise. 22 Store mængder korn kom til Europa fra Rusland og Amerika med jernbaner og dampskibe. Dette pressede kornpriserne i bund. Priserne på animalske produkter forblev stabile, hvilket fik skabt en øget interesse for mejeribruget blandt landmændene. Afsætningen af korn havde tidligere været landbrugets vigtigste indkomst, men mælkepenge skulle vise sige at blive andelshavernes betydeligste indtægt. Danmark stod nu i en situation hvor korn, som havde været landets væsentligste eksportindtægt, prismæssigt blev ringere og ringere, og mulighederne for at genvinde markedet var ikke store. 23 Man måtte derfor skabe indtægter gennem andre veje, og dette blev startskuddet til det moderne mejeribrug. For at være i stand til at opnå en tilfredsstillende indtjening fra mejeriproduktionen, var man nødt til at ændre produktionen. Man måtte ændre den manuelt prægede produktion på den enkelte gård, til en mere moderne og industripræget produktion. Med andelsmejeriernes hastige udbredelse i slutningen af 1800-tallet, kommer der for alvor gang i produktionen, og der sker en fremgang indenfor smørproduktionen. I denne periode udvikler Danmark sig til at blive verdens største smøreksportør. 24 Andelsmejeriernes eksport af smør fik en stor betydning, og man eksporterede store dele af det til England. I årene aftog England 67 procent af det danske smør, men allerede i steg dette tal til 97 procent. 25 Tidligere havde herregårdssmørret været af bedre kvalitet end bøndernes smør, men andelsmejerierne nåede hurtigt samme kvalitetsniveau. 26 Andelsmejeriernes høje kvalitetsniveau og deres evne til at levere store partier, skabte øget 20 Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Winter Kristensen (1986) s Dansk_mejeribrug_-/Index.htm?ID= Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s

10 interesse blandt grossisterne. Dette blev startskuddet til eksportforeningerne, i det man ønskede at springe mellemleddene over med det formål at forøge indtjeningen. Danske Mejeriers Andels Smøreksportforening, som blev dannet i år 1900, fik indenfor fem år 1315 mejerier som medlemmer. Mejeriernes smør skulle leve op til en vis kvalitet, og have en vis ensartethed. Levede de ikke op til disse krav, mistede de retten til at anvende lurmærket, som var et garantistempel for kvalitet, som Danske Mejeriers Andels Smøreksportforening havde opfundet. Lurmærket fastslog det danske smørs høje kvalitet, og Danmark havde fortsat en stor eksport til englænderne. Analyse af Mejeribruget i forhold til den anden industrielle revolution Igennem den anden industrielle revolution antog virksomhederne nye og mere produktive former. 27 Disse nye forme prægede udviklingen igennem det 20. århundrede. Der skete i den anden industrielle revolution et brud med fortiden. Gennem den anden industrielle revolution opstod det moderne, organiserede massesamfund, som var et sammenspil mellem private virksomheder, organisationer og statslige institutioner. Den anden industrielle revolution var også gennembruddet for en række forretningsmæssige og teknologiske systemer. Endvidere opstod der en international handel med fødevarer, hvilket ikke mindst var tilfældet i Danmark. 28 Den internationale arbejdsdeling og transportrevolutionen begyndte at gøre sig gældende fra omkring 1890 i Danmark. I Danmark havde man siden 1830 haft stor eksport af korn til England. Men Danmark blev ramt af faldende kornpriser pga. masseimporten fra Rusland og Amerika. Man kunne ikke længere leve af korneksporten på grund af konkurrencen, og man måtte derfor se på andre forretningsområder, hvor man kunne gøre sig gældende. Landmændene begyndte i stedet, at beskæftige sig med forædling af landbrugs- og fødevareproduktionen, hvilket i mejeribruget udmundede sig i produktionen af kvalitetssmør, som blev en basisvare for dansk eksport til England og dominere det danske eksportmarked op til den første halvdel af det 20. århundrede. Opsummering Omstillingen fra vegetabilsk til animalsk produktion er et tydeligt eksempel for den generelle udvikling, som er karakteristisk ved den anden industrielle revolution. Som reaktion og modsvar på prisfaldet på korn, opgraderede man produktionen af varer, som der ville være 27 Christensen (2010), Komp. 1, s Christensen (2010), Komp. 1, s

11 både et hjemme- og eksportmarked for. For at være i stand til at opnå en tilfredsstillende indtjening fra mejeri produktionen, var man nødt til at ændre produktionen. Man måtte ændre den manuelt prægede produktion på den enkelte gård til en mere moderne og industripræget produktion og dette skete ikke mindst med etableringen af andelsmejerierne, men også med anvendelsen af ny teknologi gennem anvendelsen af en kontinuerlig centrifuge. Andelsmejeriernes indtog havde gjort, at landmændene var i stand til, at producere en smør af den samme kvalitet, som den herregårdene producerede. Forædlet smør af høj kvalitet i store partier, var hvad andelsmejerierne kunne levere, og det var netop det, som de engelske grossister ville have. Hvor afsætningen af vegetabilske landbrugsvarer havde været dansk landbrugs vigtigste eksportvarer, var det nu animalske produkter, der blev den primære eksportvare. Dannelsen af Mejeriselskabet Danmark Det var især udviklingen i dansk mejeribrug fra 1945 og til begyndelsen af 1960 erne, som var den væsentligste baggrund for dannelsen af Mejeriselskabet Danmark. 29 Mejeriselskabet Danmark blev stiftet den 12. juni 1970, men tankerne og idéen om Mejeriselskabet Danmark blev allerede indledt i Det var idéen om, at de små danske mælkeproducenter med deres mejerier ikke skulle konkurrere med hinanden, der dannede grundlaget for Mejeriselskabet Danmark. Konkurrencen var nemlig til skade for mælkeprisen, som var landmændenes levebrød. Man ønskede heller ikke at konkurrere på det internationale eksportmarked, da det var præget af store opkøbere. Det var altså tanken om at sammen er vi stærke, der dannede hovedtanken bag Mejeriselskabet Danmark. 31 Rationaliseringen Der var i 1894 over 900 andelsmejerier i Danmark, og det varede ikke længe inden, at man i mejeribruget opdagede, at det ikke var optimalt med det store antal af små mejerier. Men alligevel fortsatte antallet af mejerier med at stige af forskellige årsager 32. Eksempelvis var det på daværende tidspunkt almindeligt, at politiske stridigheder eller religiøse 29 Vedholm (1995) s Bigum (2007) s Bigum (2007) s Hansen & Rasmussen (1995) s

12 uoverensstemmelser kunne føre til delinger af mejerier. Ting der i dag ville kunne blive betragtet som bagateller i mejeribranchen. 33 I 1930 erne kom de første fortalere for rationaliseringen af det danske mejeribrug. 34 Driftsstatistikken der var ført over mejeribruget siden 1898 viste tydeligt, at det var de største mejerier, som klarede sig bedst. 35 De største mejerier leverede bedre resultater i forhold til de mindre mejerier. Det var også en kendsgerning, at de mindste som regel også var dem, der havde de største driftsudgifter. Med landmændene på den ene side og konsulenterne på den anden, blev der indledt et for og imod rationaliseringen af mejeribruget, og trods den generelle modstand mod rationaliseringen, blev der dog sammenlagt et lille antal mejerier inden, at Anden Verdenskrig forandrede vilkårene for mejerierne radikalt. 36 Efter krigen var mejerierne generelt nedslidte, og de stod overfor en række nødvendige investeringer, hvis de skulle leve op til de krav, som blev stillet til dem. Dette var dog ikke det eneste problem. Samtidig begyndte den ensidige satsning på smøreksport nemlig at vise sine svaghedstegn 37. Eksportmarkedet i mejeribruget var i 1940 den væsentligste indtægtskilde. Denne indtægtskilde aftog ca. 75 procent af hele den indvejede mælkemængde og 80 procent af den samlede smøreksport. 38 Mejeribruget havde siden 1882 udviklet et omfattende organisatorisk apparat. Det organisatoriske apparat som mejeribruget udgjorde, var langt fra ideelt. Hverken organisatorisk eller driftsøkonomisk. 39 Antallet af mejerier var simpelthen alt for stort. Selvom man havde forsøgt at rationalisere mejeribruget siden 1920 erne, så havde en større nedbringelse af antallet af mejerier endnu ikke været til overvejelse. 40 Problemet var, at omkostningsniveauet ganske enkelt var for højt. Både produktionsmejeribruget og bymejerierne var ramt af problemet. Konsekvenserne var, at udviklingen i produktionsmejeribruget gik fuldstændig i stå. I 1946 var der 1637 mejerier i Danmark og langt størstedelen af disse var andelsmejerier. Der var i alt 1347 andelsmejerier og Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995), s Vedholm (1995), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s

13 privatmejerier 41. Tolv år senere i 1958 var det totale antal mejerier reduceret til Der var nu 1207 andelsmejerier og 215 privatmejerier. I 1958 blev De Danske Mejeriforeningers Fællesorganisation Mejeribrugets Planlægningsudvalg stiftet. 42 De skulle hjælpe de danske mejerier med at analysere forholdene i lokalområderne. Planlægningsudvalgets opgave var bl.a. at komme med forslag til ændringer i mejeribruget. Derfor blev det danske mejeribrug det kommende år godt og grundigt gennemgået og analyseret helt ned til de mindste detaljer. Dette var nødvendigt for, at det kunne blive klargjort, hvilke ændringer der måtte gennemføres. Tidligere var det blevet foreslået, at en rationalisering kunne opnås gennem sammenlægninger af nabomejerier og gennem oprettelse af fællesvirksomheder 43. Der blev blandt andet gjort tanker om kærnecentraler for smør. Dog fandt man frem til, at man skulle anvende en selskabsmodel, 44 hvor man slog et større antal mejerier sammen i ét selskab. Hvis man eksempelvis slog ti andelsmejerier sammen, så skulle man nedlægge de seks og videreføre produktionen i de fire bedste anlæg. Dertil kom, at man skulle opnå en vis specialisering af produktionen på de bedste anlæg. Planlægningsudvalget lavede i perioden analyser af samtlige mejeriforeninger i Danmark. Mange steder gik man straks i gang med at iværksætte de ændringsforslag, som planlægningsudvalget have foreslået. Dette resulterede i, at antallet af mejerier i Danmark allerede i 1964 reduceredes til Der var på dette tidspunkt 858 andelsmejerier og 192 privatmejerier. Sammenlægninger var mest hyppige i landsognene, og bymejerierne opkøbte som regel kun mejerier i omegnen. 45 Problemerne var dog størst hos produktionsmejeribruget. 46 Produktionsmejerierne producerede hovedsagligt eksportsmør. Smør var altså det primære produkt. Det var især priserne på eksportmarkedet, der var årsagen til, at produktionsmejerierne havde vanskelige tider. Det var svært at slå produktionsmejerierne sammen til større, fordi transporten af mælk fra landmændene til mejerierne indtil slutningen af 1950 erne foregik med hestevogn 47. Hestevognene satte nemlig fysiske grænser for hvor lang afstand, der måtte være imellem 41 Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s

14 mejerierne. Eksportsmørret fra produktionsmejeribruget blev afsat af smøreksportørforeningerne, som i 1955 blev slået sammen til andelssmør, men de lave eksportpriser, som der især var i England, var der ikke noget at gøre ved, efter at handelsaftalen mellem England og Danmark ophørte i Indtjeningsproblemet Problemerne med indtjeningen skyldes ikke kun problemer i produktionsleddet. En af de væsentligste årsager bestod i afsætningsleddet. Problemet var, at der manglede en effektiv og overordnet koordination. Afsætningen af eksportsmør blev frem til 1949 varetaget af en række forskellige selskaber uden fælles interesser. 48 Der var i 1949 blevet indgået en langtidsaftale med England af Smøreksportudvalget. Det var Smøreksportudvalget, som varetog hele afsætningen på medlemmernes vegne, mens aftalen varede. 49 Men aftalens ophør i resulterede i fuldstændig liberalisering af produktionsmejeribrugets hovedmarked i England. 51 Smøreksportudvalget havde derfor ikke længere retten til at bestemme på medlemmernes vegne, og de kunne derfor ikke indgå langvarige leveringskontrakter med de engelske grossister. Dermed hørte aftalte priser og mængder nu fortiden til. Som konsekvens heraf kunne enhver producent nu selv gå ind på markedet, hvilket skabte en voldsom priskonkurrence. Et stort problem i produktionsmejeribruget i begyndelsen af 1960 erne var, at indtjeningen var dårlig. 52 Indtjeningen var væsentlig ringere i produktionsmejeribruget i forhold til i bymejerierne. Det var de faldende priser på smør, der opstod som følge af konkurrencen på det engelske marked, og de stigende driftsomkostninger, som var problemet. 53 Rationaliseringen var i første omgang ikke i stand til at forbedre de forhold, som hele tiden blev forværret. Prisproblemerne forsøgte man at gøre noget ved hjælp af eksportudvalgets koordinering. Denne havde hjulpet i en vis udstrækning, men resultatet var langt fra tilfredsstillende og det afgørende problem blev ikke løst. Det vigtigste var nemlig etableringen af et stabilt og forholdsvist lukrativt hjemmemarked. 54 Dette ville nemlig være 48 Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s

15 en afgørende forudsætning for, at produktionsmejeribruget ville kunne opnå en sikkerhed for en stabil indtjening. Bymejeriernes 55 forhold var væsentlig bedre. Dette skyldes først og fremmest mælkeloven, som havde givet dem et rationaliseret produktions- og afsætningssystem. Antallet af mejerier var blevet nedbragt og afsætningsleddene havde ligeledes gennemgået en reduktion. Bymejerierne var koncessionerede 56. De havde derfor eneret og pligt til at forsyne byernes befolkning med mejeriprodukter. Bymejerierne havde altså et monopol, hvor markedet var fastlagt og priserne blev fastsat sammen med de lokale kommunalbestyrelser. Bymejerierne havde opdelt deres konsummarkeder på en sådan måde, at hvert mejeri havde et nøje fastlagt salgsområde, hvilket gjorde, at der ikke var konkurrence på markedet. Rationaliseringen af bymejerierne betød, at de driftmæssigt var betydeligt mere rationelle gennem deres produktionsapparat end produktionsmejeribruget. 57 Mælkeloven gjorde, at bymejerierne med mellemrum måtte ansøge om prisændringer gennem de kommunale mælkeudvalg. Sådanne ansøgninger blev ofte lavet pga. omkostningsstigninger, som også produktionsmejeribruget var underkastet. Bymejerierne var derfor i stand til at reducere den negative omkostningsudvikling, hvorimod produktionsmejeribruget var i en sådan situation, at de måtte hente omkostningerne hjem gennem konkurrencen på eksportmarkedet. Det var et tosidet problem. Først og fremmest var produktionsmejeribruget på grund af sine store eksportandele og omkostningsudviklingen, i en dårlig situation rent indtjeningsmæssigt. Der var altså problemer både i produktions- og afsætningsleddet, og det lukrative konsummarked var beskyttet af loven og kun forbeholdt bymejerierne. 58 Løsningen Løsningen på omkostningsproblemet var et landsdækkende selskab 59, hvis grundlæggende træk skulle være en sammensmeltning af produktion og afsætning i én økonomisk og organisatorisk enhed på landsplan. Idéen om ét stort andelsmejeri, der skulle dække hele det danske mejeribrug kom fra Mejeriernes Fællesorganisation. 60 Ideen bag Mejeriselskabet Danmark blev formuleret af organisationens daværende direktør Torkil Mathiassen Kristensen (1986), s Vedholm (1995), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Hansen & Rasmussen (1995), s Vedholm (1995), s

16 Man ville opnå fordele, idet man ville undgå konkurrencen i afsætningsleddene. 62 Ud fra markedsmæssige vurderinger kunne man prioritere, hvad der gav den bedste indtjening. Endvidere ville man være i stand til at løse omkostningsproblemerne på produktionssiden, idet man ville have ressourcerne til at kunne lave en specialisering indenfor produktionen. Langsigtet ville denne løsning stille flere ressourcer til rådighed, således at man kunne gennemføre en bedre investeringsplanlægning samt produktudvikling. På produktionssiden betød det, at hele mejeribrugets, eller i det mindste produktionsmejerierne produktion måtte samles i ét selskab 63, hvor man herefter skulle etablere store nye og moderne produktionsanlæg. Figur 1: Model der viser, hvordan Mejeriselskabet Danmark skulle struktureres rent organisatorisk. Forskellen var, at produktionsskalaen var hele landets mælkemængde. Ligeledes måtte der opnås en fuldstændig kontrol af afsætningen, og denne skulle være under samme ledelse som produktionen. Fuld integration af produktionen og afsætningen var nyt i erhvervet, idet disse to sektorer hidtil havde været adskilte. 64 Strategien til gennemførslen af Mejeriselskabet Danmark skulle foregå igennem produktionsleddet og som udgangspunkt i produktionsmejeribruget. 65 Grunden til, at der i første omgang blev satset på produktionsleddet var, at der var en større grad af fællesskabsfølelse i dette led til sammenligning med afsætningsleddet. 66 Interessefællesskabet ansås også for at være størst i produktionsmejeribrugets andelsejede 62 Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s

17 mejerier. Gennem tilslutning ville der kunne blive skabt en mælkepulje. 67 Som følge heraf ville få mere indflydelse og kontrol over afsætningsleddet. Da nogle mejerier var bedre kørende end andre var det svært, at finde et incitament for, at de bedst drevne mejerier ville tilslutte sig idéen. Derfor skulle der igennem et sæt udligningsregler tages højde for, at nogle mejerier havde høje egenkapitaler og bedre indtjeningsevne, hvorimod der var andre som havde det modsatte. Opsummering Gennem det 20. århundrede skete der store strukturelle ændringer i det danske mejeribrug. Selvom produktionsmejeribruget gennem andelsmejerierne og eksportforeningerne havde opnået store markedsandele på eksportmarkedet for smør til England efter landbrugskrisen, så var det altså ikke en fornøjelse, som skulle vare ved. Det store antal af små mejerier og det organisatoriske apparat som mejeribruget udgjorde, var nemlig langt fra optimalt. Hverken organisatorisk eller driftsøkonomisk og omkostningsniveauet var for højt. Hvis der skulle være en fremtid i dansk mejeribrug, måtte der foretages en organisatorisk omstrukturering. Danske mælkeproducenter skulle ikke konkurrere med hinanden. Dette var kun til skade for dem selv, fordi det pressede mælkeprisen ned, som var den de skulle leve af. Markedet var præget af store opkøbere, og landmændene måtte gå sammen, hvis de skulle stå stærke overfor den trussel, som opkøberne udgjorde. Gennem total analyse af det danske mejeri blev det tydeliggjort, hvor der måtte foretages ændringer. Gennem analysen kunne årsagen til indtjeningsproblemet nemlig blive fastslået. Der manglede en effektiv og overordnet koordination i både produktions- og afsætningsleddet. For at dansk mejeribrug i fremtiden kunne gøre sig gældende på eksportmarkedet, var det vigtigt, at der blev etableret et stabilt og lukrativt hjemmemarked. Det var nemlig forudsætningen for, at produktionsmejeribruget ville kunne opnå en sikker og stabil indtjening. Resultatet var en selskabsmodel, der skulle slå et større antal mejerier sammen til større selskaber. På den måde kunne man videreføre det bedste og opnå specialisering i produktionen på de bedste af anlæggene. Altså en sammensmeltning af produktion og afsætning i én økonomisk organisatorisk enhed på landsplan. Med en sådan selskabsmodel ville man undgå konkurrencen i afsætningsleddene. Ligeledes ville mejeribruget ud fra markedsmæssige vurderinger prioritere, hvad der ville give den bedste indtjening. 67 Kristensen (1986), s

18 Den vanskelige begyndelse De første år i MD s levetid var generelt meget vanskelige for selskabet. Danmarks tilslutning til EF i 1973 var en af årsagerne til dette. 68 Medlemskabet var ellers noget mejeribruget havde set frem til længe. Det var endda blevet brugt som et argument for dannelsen af MD, i debatten i 1960 erne. 69 Generelt set var medlemskabet til gavn for de danske mælkeproducenter, da det medførte højere mælkepriser. Dog gav det også en del ulemper for MD på kort sigt. Dette skyldtes, at EF anvendte to hovedinstrumenter til at sikre mælkeprisen på et rimeligt niveau, tilskud til eksport ud af EF og opkøb til intervention. MD havde som mål at have så høj en forædling af mælken som muligt. Interventionsopkøb og støtte til returmælk svækkede derfor MD i forhold til de konkurrenter, der var mindst innovative. Mange af de mejerier der havde valgt MD fra, indrettede sig nu efter EF s støttesystem, og klarede sig derfor relativt godt i forhold til MD. MD mente dog, at det var nødvendigt at se udviklingen i et længere perspektiv, og derfor holde fast i strategien om rationalisering og produktudvikling, der netop var formålet med at danne MD. Det gav dog en del uro i baglandet, at de mejerier der ikke havde tilsluttet sig MD, nu fik en højere mælkepris. Den voldsomme vækst i selskabets størrelse over kort tid, var ligeledes positivt for MD på lang sigt, men forårsagede på samme tid en hel del alvorlige problemer på kort sigt. Allerede 44 dage efter stiftelsen af MD, gennemførte selskabet det første opkøb af Danmarks største private mejerikoncern Høng, den 13. november Salget af Høng-koncernen skyldtes store likviditetsmæssige problemer i virksomheden. 71 Det var derfor en stor mundfuld for MD, der endnu ikke engang selv var kommet rigtigt i gang. Denne udvikling fortsatte, og i de to første år blev yderligere 24 mejerier fusioneret ind i selskabet. 72 De mange fusioner medførte, at MD fik meget mere mælk end selskabet kunne håndtere på det tidspunkt, og først ville blive klar til at modtage to til tre år senere. 73 MD valgte dog at fortsætte fusionsbølgen, idet de frygtede ikke at få tilbuddet igen, hvis de gav afslag til de fusionsvillige mejerier. Derudover medførte den kraftige vækst likviditetsmæssige problemer, som dog i første omgang blev løst med Mejeriforeningens hjælp. 74 De økonomiske problemer fortsatte, og investeringsbudgettet for regnskabsåret 1973/74 på 16 millioner kr. endte efter mange 68 Bigum (2007), s Bigum (2007), s Vedholm (1995), s Hansen (2003), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s

19 overskridelser på 30 millioner kr. En af årsagerne til dette var den voldsomme inflation i perioden. 75 Inflationen var en bivirkning af krisen som prægede vesten i de to årtier fra De nye stærke olielande i Mellemøsten udnyttede deres position til at opbygge et oliekartel, OPEC, og gennemførte store prisstigninger på olien. Disse prisstigninger var medvirkende til den kraftige inflation. 77 Derudover havde kommunismens voldsomme udbredelse efter Anden Verdenskrig, reduceret det kapitalistiske verdensmarked betydeligt, især de store markeder som Østeuropa og Kina udgjorde. Alle tredjeverdenslandene praktiserede en national udviklingsstrategi, som for alvor slog igennem omkring Dette var med til at forstærke krisen yderligere for ilandene, der mistede en del eksport til disse lande. Problemet forværredes endnu engang af, at Japan klarede sig rigtig godt gennem krisen, og fik en betydelig eksport efter mætningen af deres hjemmemarked. Den amerikanske og vesteuropæiske industri var derfor mere presset end nogensinde før, i denne periode. En konsekvens af MD s store budgetoverskridelse var en tillidskrise mellem ledelsen og bestyrelsen. 79 Det næste års budget blev fastlagt til 14 millioner kr., hvilket dog også blev holdt. Der blev fra bestyrelsens side beordret et investeringsstop, ligesom det blev besluttet at skære ned i antallet af ansatte på hovedkontoret. 25 procent af de 90 medarbejdere på hovedkontoret skulle således afskediges. Derudover skulle hovedkontoret flyttes fra Vejle til Århus, med henblik på at opnå økonomiske og arbejdsmæssige fordele. 80 Omkring var MD ved at være kommet igennem krisen. 81 Rationaliseringer og synergieffekter fra de mange opkøb, var langsomt ved at give de ønskede resultater. Derudover var det lykkedes for MD, at gennemføre et køb af A/S Det Danske Mælkekompagni. Købet var meget vigtigt for selskabet, da det var et problem, at MD primært bestod af landmejerier. 82 Dette var et problem, idet konsummælken traditionelt var en meget lukrativ aktivitet indenfor dansk mejeribrug. Bymejerierne havde tidligere haft monopol på produktionen af konsummælk, bl.a. som følge af de tidligere kommunale koncessioner, som 75 Bigum (2007), s Christensen (2010), Komp. 1, s Christensen (2010), Komp. 1, s Christensen (2010), Komp. 1, s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s

20 dog i høj grad var ved at udløbe, da MD blev stiftet. Koncessionerne stammede fra Mælkeloven fra 1940, hvor hvert mejeri fik eneret og forpligtelse til at producere og sælge konsummælk. 83 Formålet var at sikre bybefolkningen forsyninger af smør, mælk og fløde. Produktionen af konsummælk medførte, at bymejerierne generelt set havde en stærkere økonomi, og ligeledes var mere veldrevne end de mindre landmejerier. 84 Derudover opererede de på det mere sikre og forudsigelige hjemmemarked. Landmejerierne, som MD fortrinsvis var bygget op af, beskæftigede sig derimod primært med produktion af smør og ost til eksport, og var generelt set ikke de mest succesfulde mejerier i Danmark. Det var derfor ikke særlig attraktivt for bymejerierne, at indgå i et samarbejde med disse. Bymejerierne havde dog dannet en noget løsere sammenslutning, som skulle sikre de enkelte mejeriers selvstændighed gennem et samarbejde. 85 Sammenslutningen startede som Jysk Mejerikonsum, men blev senere til Dansk Mejerikonsum. MD var meget interesseret i at fusionere med Dansk Mejerikonsum, for på den måde at få en større andel i markedet for konsummælk. Forhandlingerne omkring en fusion med Dansk Mejerikonsum startede allerede i , men mislykkedes dog, da bymejerierne stadig ikke ønskede at opgive deres selvstændighed. Den afgørende begivenhed i MD s vej ind på markedet for konsummælk, var det nævnte køb af A/S Det Danske Mælkekompagni, der fandt sted den 1. april Selskabet blev købt for 21 millioner kr. 86 Dette mejeriselskab var det førende i København, og gav dermed adgang til det store københavnske marked for konsummælk. Ligeledes var det et meget vigtigt skridt ind på konsummælksmarkedet, da MD i 1977 indgik en aftale med Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), om at blive eneleverandør af mælk. 87 Dette skabte dog en konflikt mellem MD og den øvrige mejeribranche samt pressen. Modstanden skyldtes, at landbruget opfattede detailhandlen som en modstander. De mente, at aftalen var fordelagtig for MD, men til skade for resten af mejeribruget. MD var dog i stand til at modstå presset, da selskabet var meget fokuseret på, at det var et nødvendigt skridt, i målsætningen om at tjene flere penge til sine andelshavere, end konkurrenterne. FDB der på det tidspunkt var Danmarks største detailhandelskæde, var interesserede i at få en mælkeaftale der sikrede, at de kunne få al deres mælk fra én leverandør, i stedet for lokale mejerier rundt om i landet, som ellers var 83 Vedholm (1995), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen The most comfortable place on earth ECCO i et teknologihistorisk perspektiv Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen Teknologihistorie Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Andelsorganisering i det landbrugsindustrielle kompleks en historisk oversigt Jan Holm Ingemann ISSN: 1396:3503 ISBN: 87-90789-83-0

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Analyse af minksektoren Gethmann, Christian; Pedersen, Dennis; Lund, Mogens

Analyse af minksektoren Gethmann, Christian; Pedersen, Dennis; Lund, Mogens university of copenhagen Analyse af minksektoren Gethmann, Christian; Pedersen, Dennis; Lund, Mogens Publication date: 2003 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for

Læs mere

Arla Foods mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære

Arla Foods mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære Årsrapport 2003/04 Indhold 2 Formandens beretning 4 Direktionens beretning 8 Friskvarer 11 Ost 14 Smør og blandingsprodukter 16 Ingredienser 18 Innovation 20 Arla Foods ansvar 22 Arla Foods' medarbejdere

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB M E R K U R A N D E L S K A S S E ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB 02 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 03 HOVEDAKTIVITET Merkur Andelskasses hovedaktivitet er at

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Aalborg Universitet Geografi, 4. semester, forår 2004 F-studienævnet Aalborg Universitet Fredrik Bajers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3. Kapitel 2 - Præsentation af SAS... 17. Kapitel 3 - Turnaround 2005...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3. Kapitel 2 - Præsentation af SAS... 17. Kapitel 3 - Turnaround 2005... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 Egne forudsætninger...3 1.1.2 Problemfelt...4 1.1.3 Specificering af genstandsfelt...6 1.1.4 Kritisk realisme...7

Læs mere

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002 Miljø &

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F nedsatte i 2006 et udvalg omkring globalisering, som har bidraget til at koordinere vore aktiviteter på området. Næstformand Steen Andersen er formand for

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Den 2. maj 2014 var det 125 år siden, at det første hold mejerister satte sig ved skolebænken på det, der dengang hed Dalum

Læs mere

1: INDLEDNING 1 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5

1: INDLEDNING 1 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5 1: INDLEDNING 1 1.1: Emne 1 1.2: Problemfelt 1 1.3: Problemformulering 2 1.4: Metode 2 1.5: Begrænsninger 3 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5 2.1: Indledning 5 2.2: Brasiliens demografi og vækst 5 2.3: Stat,

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie.

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. 31-03-2009 TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. Institut for Informations- og medievidenskab, Århus Universitet Af Emil Rune Schrøder Poulsen (20052953) og Jesper Svenning Andersen (20050644) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Afgangsprojekt HD 2. del Finansiering Copenhagen Business School 12-05-2014 Forfattere: Mikkel Wiberg Sørensen & Mikkel Dalhøj Johansen

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere