Strategi Erhvervsakademi Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015-2020 Erhvervsakademi Sjælland"

Transkript

1 Strategi Erhvervsakademi Sjælland December 2014 Indhold Strategiske mål Vision, mission og kernefortælling Fem strategiske temaer - Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi - Uddannelser, kvalitet og internationalisering - De studerende - Erhvervslivet og aftagerne - Om EASJ - organisationen Særligt strategisk fokus på fælles udvikling af EASJ s centrale funktioner, de faglige fyrtårne og de fem studiemiljøer EASJ s strategiske mål EASJ s overordnede strategiske mål omfatter udvikling og konsolidering af et bæredygtigt, regionalt funderet erhvervsakademi med forpligtelser til at levere kvalitetssikrede uddannelser. I 1

2 stærke faglige og tværfaglige miljøer udfordrer vi de studerende med videnbaserede løsninger, forretningsmæssig forståelse og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. En forudsætning for målet er en stærk og samarbejdende ledelse og en medarbejderstab, der aktivt udvikler en såvel innovativ som praksisorienteret tilgang til læring og undervisning. Erhvervsakademi Sjællands strategi for viderefører de mål og strategiske handlingsplaner som EASJ har arbejdet efter hidtil og understøttes af målene i akademiets udviklingskontrakt for Strategien suppleres af løbende opdaterede handlingsplaner for studiemiljøer, centre og områder. EASJ Vision (hvad vil vi opnå) og Kernefortælling (hvem er vi) Vi vil udvikle ét dynamisk og sammenhængende Erhvervsakademi ved at udvikle fem bæredygtige studiemiljøer der bæres af seks spydspidsfagligheder, kvalitetsmæssigt og fagligt med respekt for såvel tradition som fornyelse EASJ er en regional uddannelsesinstitution, der er tæt på det lokale erhvervsliv og den enkelte studerende. Vores formål er at formidle viden og facilitere læring med henblik på at styrke de professionelle kompetencer i erhvervslivet og at øge virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi vil være kendte for at vi uddanner reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne på et globalt marked. Vi skal sørge for at disse praktikere kan kombinere det nære med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter. Og det betyder at vi samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med virksomheder og andre uddannelses- og videninstitutioner om at fremme de bedste, mest agile og konkrete løsninger. EASJ Mission (hvordan vil vi opnå det) Det sker overordnet dels gennem uddannelse af unge mennesker til en karriere i erhvervslivet, dels gennem efter- og videreuddannelse af erhvervsaktive og dels gennem viden- og udviklingssamarbejder med virksomheder og organisationer. Med udgangspunkt i fem aktive studiemiljøer der løbende optimerer undervisning og videnudvikling sammen med det lokale erhvervsliv, faciliterer engagerede medarbejdere den individuelle og kollektive læring, der tager afsæt i det erhvervsliv den studerende skal arbejde i og sammen med efterfølgende. Vi vil med en udadrettet indsats sikre en sammenhængende serviceprofil overfor vores studerende, danske som internationale, unge som knap så unge, og overfor aftagerne med en aktiv tilstedeværen, der hvor den forretningsmæssige udvikling foregår. Vi vil sikre løbende fokus på pædagogisk udvikling ved vores insisteren på praksisbaseret undervisning, solid faglighed, mestring af en relationsbaseret tilgang, tværfaglighed og mangfoldighed, struktur og ledelse og ikke mindst læring FEM STRATEGISKE TEMAER Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi med varierede studiemiljøer i hele regionen. Kernen i EASJ s strategi for uddannelserne er at skabe varierede og stærke faglige miljøer i de 5 campusbyer på Sjælland: Næstved, Roskilde, Nykøbing Falster, Køge og Slagelse. Primært for at sikre kvaliteten af vores uddannelser, men også for at kunne tilbyde en udbudsstruktur, hvor tværgående samarbejde om brede kompetencer til de lokale SMV er er i fokus. Det kræver eksperimenter, sammenhæng mellem campusser, blended learning, internationalt fokus og 2

3 kreativitet. Og det kræver dygtige medarbejder, professionel ledelse og relevant og kvalitetsorienteret administrativ support. Fundamentet for variationen er udviklingen af spydspidsfagligheder indenfor akademiets uddannelsesportefølje. De seks områder suppleres af en tværgående kompetence i ledelse og innovation. Digital kommunikation og konceptudvikling Computerscience Bæredygtigt byggeri og anlægsarbejde Finans og praksisorienteret økonomi og controlling Biotek og procestek herunder fødevarer og det grønne område International handel og markedsføring, eksport og internationalisering - EASJ fastholder tilstedeværelsen i 5 sjællandske byer og at vi i 2017 har samlet uddannelserne fysisk i de fem byer. Rektoratet samles på én adresse - kunne udvikle uddannelsesmiljøerne og det gør vi ved at vækste stabilt til et niveau på 3700 årselever i Uddannelsesmiljøerne og faglighederne integreres på tværs af akademiets campusser og arbejder tværfagligt med beslægtede fagligheder. Videndeling mellem studerende, medarbejdere, ledelse og virksomheder optimeres på relevante platforme. - EASJ s uddannelses- og videnmiljøer samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder lokalt og regionalt, vertikalt og horisontalt Uddannelser, kvalitet og internationalisering EASJ skal dække det regionale erhvervslivs behov for relevante og kvalitetssikrede kompetencer på akademi- og bachelorniveau. Og samtidig udvikle og formidle ny viden til erhvervsvirksomhederne. På akademiet udvikler vi fleksible metoder til at kunne nå alle EASJ s målgrupper, og vi arbejder målrettet på at få flere i efteruddannelse. Disse fokusområder suppleres med ambitioner og erfaringer med engelsksprogede efteruddannelsesforløb og samarbejde om flere tekniske forløb. - Igangsætte nye relevante udbud af uddannelser, der supplerer studiemiljøerne og bidrager til regional vækst og udvikling. - gentænke uddannelsernes relevans i et efteruddannelsesperspektiv og udforske nye og mere målgruppeorienterede tilbud til grupper af virksomheder. Herunder styrke den internationale kompetenceudvikling også i Danmark med en koordineret kampagne for efteruddannelse - nå alle studerende med en sammenhængende og koordineret indsats i forhold til pædagogisk IT og e-baseret læring. - Sikre vores dimittenders mulighed for job ved løbende at overvåge deres jobsituation og anvende selvvalgt dimensionering hvis anknytningen til arbejdsmarkedet svigter. - Øge fokus på de studerendes arbejdsindsats og gennemførselsgrad. 3

4 - De studerendes internationale kompetencer understøttes ved, at internationalisering og mobilitet integreres i de enkelte miljøer og der eksperimenteres med kortere fællesforløb for danske og internationale studerende både i DK og hos samarbejdspartnere udlandet. De Studerende - respekt, inddragelse og tydelige forventninger og krav EASJ s studerende er en broget og spændende skare unge og voksne, talenter og mønsterbrydere. Vi lægger vægt på at kunne tilbyde kvalitetsuddannelser til de studerende, der ønsker 2-3½årige praksisrettede uddannelser, der peger mod job i erhvervslivet. Og det kræver fuld opmærksomhed hos alle ansatte med fokuseret og sammenhængende studieservice i hele studieperioden: info, vejledning, rekruttering, optag, introduktion, gennemførselsinitiativer, praktik, eksamen, karrierevejledning, og kontakt til dimittender. - EASJ s service overfor de studerende er sammenhængende og målrettet mod de varierede behov de studerende har for vejledning og klar kommunikation. Vi vil blandt andet eksperimentere med nye optagelsesformer og nye måder at sikre smidige overgange til EASJ s uddannelserne således at talenter indenfor det praksisorienterede felt identificeres. Det gør vi ved at samarbejdet med Erhvervsskoler, VUC er og andre sættes i system. Samtidig skal mulighed for tildeling af merit hos EASJ tydeliggøres. - De studerende inddrages aktivt i udvikling og gennemførsel af forbedringer i studiemiljøet og undervisningspraksis. Det gør vi i respekt for brugerens viden om behov og egne kompetencer, men også med tydelige krav og forventninger til de studerendes eget ansvar for læreprocessen. - EASJ s pædagogiske fundament hylder praksisbaseret undervisning, relationer, tværfaglighed, struktur og læring. Det pædagogiske fundament bygger på et generelt værdigrundlag af innovativ og mangfoldig professionalisme. Erhvervslivet og aftagerne - Viden til erhvervslivet og viden ind i uddannelserne. EASJ s bidrag til vækst Uddannelser med erhvervsrettet fokus er erhvervsakademiets raison d etre. Og udvikling af ny viden til erhvervslivet er kernekompetencen i EASJ s udviklingsarbejde. Innovation, iværksætteri, tværfaglige teams, forretningsforståelse, kreativitet og praksisnærhed med operationelle løsninger er overliggende pejlinger på EASJ s samarbejde eksternt. I Region Sjælland er andelen af mindre og mellemstore virksomheder relativt stor, og derfor skal EASJ s videnstilbud afspejle disse virksomheders muligheder og behov for kompetencer. Det passer godt ind i akademiets uddannelsesportefølje og det nærhedsprincip, akademiets struktur understøtter. - Forstærke indsatsen for udvikling af akademiets videngrundlag knyttet både til de enkelte uddannelsers fagligheder og til de tværfaglige miljøers miks af mere generelle fagligheder - Lette adgangen til viden (videnportal, tilbud om ekspertassistance, praktikanter, biblioteksfunktion) - Etablere længerevarende partnerskaber og relationer/projekter med virksomheder, herunder samarbejder med den regionale erhvervsservice og de regionale erhvervsråd 4

5 - Øge fokus på sammenhæng mellem ny viden og uddannelseskvalitet og hvordan denne viden integreres i undervisningen. Og vi vil styrke den tværgående indsats for innovation og entrepreneurship som faglighed og som læringsstil. - Regionale brancheorienterede tiltag: F.eks. Fødevarer, Bæredygtighed i byggeri og anlæg, logistik og transport, bioøkonomi, service og turisme indgår i EASJ s projektportefølje Om EASJ Organisationen medarbejderne ledelsesgrundlaget - kompetencerne EASJ organisatoriske struktur afspejler kernefortællingen: ét sammenhængende akademi med fagligt og tværfagligt funderede studiemiljøer. Det fordrer stor grad af fælles forståelse for opgaven og en kontinuerlig kommunikations- og kompetenceindsats på alle niveauer. Helt afgørende er det, at såvel studerende, virksomheder, samarbejdspartnere og myndigheder oplever en koordineret og værdiskabende samlet indsats i opgaveløsningen. Vi arbejder med respekt for hinandens forskelligheder og anerkender de udfordringer, der ligger i en strategi, der skal understøtte den regionale uddannelsesdistribution. Vi anerkender også, at akademiets miljøer og rektoratet er forbundne kar, der er afhængige af hinanden, og som hver især bidrager til EASJ s samlede strategi og målsætning. - EASJ opfattes som en attraktiv arbejdsplads, der satser på løbende pædagogisk udvikling, kompetenceudvikling generelt og faglig opdateret viden opnået på mange forskellige måder. - EASJ via et udfoldet og anerkendt ledelsesgrundlag sikrer tydelig opgavevaretagelse og ansvarsfordeling. Og at vi er i stand til at kommunikere forståeligt og anerkendende internt såvel eksternt ved fokuseret ledelseskommunikation.. - der sker en løbende vurdering af organisationens robusthed og tilpasning til ændringer Særligt strategisk fokus på fælles udvikling af EASJ s centrale funktioner i rektoratet og de 5 studiemiljøer Det sammenhængende erhvervsakademi kræver en fælles opfattelse af målsætningerne hos ledelsen og alle medarbejderne. De forskellige kulturer overleveret fra de 9 institutioner uddannelserne springer ud fra fordelt i 5 byer på Sjælland er både en kolossal styrke for at fastholde en lokal erhvervsmæssig forankring, men også en udfordring for udviklingen af en fælles tværgående identitet, der understøtter hele akademiets opgaveportefølje. Det gør vi ved at sikre solid sammenhæng mellem de centrale ledelsesniveauer, stabsfunktionerne og de lokale studiemiljøer. Og vi organiserer udviklingsarbejdet med inddragelse af de medarbejdere og ledere med de mest relevante kompetencer for at sikre optimal opgaveløsning på alles vegne. Centralt funderet er 3 centre* og 4 stabsfunktioner**, der skal understøtte udviklingen og implementeringen af kerneområder som - en sammenhængende serviceorienteret tilgang til de studerendes vej gennem uddannelserne, information, vejledning, introduktion, merit, internationale studieophold, SU, eksaminer. Alle studiemiljøer leverer direkte studievendt service på lokaliteten. 5

6 - én koordineret indsats for at sikre videngrundlaget og videnformidling via praksisorienterede udviklings- og forskningsaktiviteter, projektudvikling og fundraising. Alle aktiviteter sker i samarbejde med de faglige miljøer. - Udviklingen af EASJ s udbud af efter- og videreuddannelser er lagt i hænderne på en central enhed, der koordinerer indsatser sammen med de faglige miljøer, som udvikler nye efteruddannelsestilbud. - Hele ressourceområdets styring af økonomi, budget, løn og udviklingen af de fysiske miljøer (bygninger og drift) er afgørende for at akademiets mål og visioner kan føres konkret ud i livet. - Kommunikation, markedsføring og IT support spiller ind i forhold til såvel kommunikationen med eksterne som interne interessenter. Udviklingen af IT baserede løsninger vil i stigende grad skulle understøtte vores kommunikationsformer - HR og Kvalitet er nøglefunktioner i forhold til at sikre akademiets vigtigste ressource den undervisning og den videnudvikling, som alle medarbejdere bidrager til. Det underliggende og helt grundlæggende parameter for EASJ s strategis opfyldelse er et frugtbart samarbejde mellem de 5 studiemiljøer på kryds og tværs og de centrale funktioner. Et respektfuldt samarbejde med forståelse for dynamikken i forskelligheder, men også i anerkendelsen at alle uden undtagelse arbejder for det fælles mål og bedste. Det kræver viden og nysgerrighed på de lokale karakteristika. ** = særskilte strategiske indsatser udarbejdes i strategiske handlingsplaner, der justeres årligt. Studiemiljø og uddannelsesprofil i Næstved: Vi fokuserer vores indsats på to uddannelsessøjler, der afspejler lokale styrker og behov. Det sker fremadrettet med udgangspunkt i en international og multikulturel studentergruppe bestående af danske og udenlandske studerende. Vi udbyder på alle niveauer på akademi, bachelor og top-up niveauer og vi arbejder på udvikling af et aktivt studiemiljø under samme tag. Vi deltager aktivt og ansvarligt i samarbejde med lokale virksomheder og organisationer. Vi vil udvikle og udbyde uddannelser inden for følgende områder og vores mål er en studenterbestand i 2017 på 900 STÅ Teknik og IT Handel og Finans Bygningskonstruktør, Pba. (DK/IE) Finansøkonom, AK. (DK) Autoteknolog, AK. (DK/IE) Handelsøkonom, AK. (DK/IE) Datamatiker, AK. (DK) Internationalhandel og Markedsføring, Pba. (DK/IE) Energiteknolog, AK (DK) Bachelor finans området, Pba. (DK) Have-park Ingeniør indgår i anlægsområdet Innovation og Entrepreneurship (DK/IE) bachelor overbygning og paraply for de to uddannelses-søjler i campus Næstved Studiemiljø og uddannelsesprofil i Slagelse: Vi udspringer af et teknisk og IT orienteret uddannelsesmiljø, der afspejler den erhvervslivsprofil Vestsjælland har haft indtil finanskrisens fraflytningsbølge. Campus i Slagelse arbejder derfor målrettet på en mere varieret uddannelsesportefølje som også omfatter serviceområdet. Vi 6

7 lægger meget stor vægt på at kunne tilbyde studerende fra hele Vestsjælland et samlæsende kombimiljø, hvor alle uddannelser understøtter udviklingen af de tværfaglige kompetencer, som også er en forudsætning for efterfølgende beskæftigelse. Vores mål er en studenterbestand på 500 STÅ indenfor flg. områder: Vi vil være kendte som et godt valg i hele Vest- og Midtsjælland, vi arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne for at sikre gode overgange og vi udbyder online løsninger Bioteknik og Jordbrug Service og kommunikation Teknik Laborant Serviceøkonom (DK/IE) Produktionsteknolog Jordbrugsteknolog Multimediedesigner Installatør VVS og GVS Jordbrugsvirksomhed (PBA) PBA E-konceptudvikler Have-Park Ingeniør indgår i jordbrugsområdet Studiemiljø og uddannelsesprofil i Nykøbing Falster Studiemiljøet i Nykøbing er målt på uddannelser og studerende EASJ s mindste miljø. Det er vigtigt at kunne tilbyde studerende i den sydlige del af regionen uddannelser tæt på bopælen. Vi bor sammen med andre videregående uddannelser i et campus midt i Nykøbing og vi udvikler løbende relevansen af vores udbud med tæt samarbejde med erhvervsfremmeaktører, kommuner og virksomheder i lokalområdet. Alle vores uddannelser samlæses med de øvrige miljøer i EASJ og har som overordnet målsætning at styrke de innovative kompetencer. Vi tilbyder 3 uddannelser som skal konsolideres og udbygges sammen med vores efteruddannelsesindsats. Vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 200 STÅ i og flere gennemførte efteruddannelsesforløb. Vores mål er også at kunne øge fastholdelsesgraden af de studerende. Kommunikation og markedsføring Teknik Multimediedesigner Installatør El Markedsføringsøkonom Særlig efteruddannelseskompetence: Ledelse Studiemiljø og uddannelsesprofil i Køge Køge har udviklet to uddannelsessøjler kommunikationsorienteret og serviceorienteret som afspejler den udvikling der erhvervsmæssigt foregår i Køge. Med placering i et dynamisk transportknudepunkt i vækst ønsker vi at udbygge de tætte relationer til innovationsmiljøer og det omgivende erhvervsliv med mange mindre og mellemstore virksomheder. Vi har en multikulturel og international studenterprofil, som vi ønsker at udbygge med sammenhængende forløb for at styrke internationalisering af såvel studerende som virksomheder. Vi arbejder tæt sammen med miljøerne i Nykøbing og Slagelse om udvikling af vores digitale kommunikation og serviceprofil. Vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 700 STÅ og flere gennemførte efteruddannelsesforløb indenfor digital kommunikation og logistik Digital kommunikation Multimediedesigner (DK/IE) E-konceptudvikler (PBA) (DK/IE) Service, logistik og administration Serviceøkonom (DK/IE) Administrationsøkonom Logistikøkonom (DK/IE) 7

8 Særlig efteruddannelseskompetence: Ledelse Studiemiljø og uddannelsesprofil i Roskilde I Roskilde er målet at uddannelserne samles på et fælles område midt i byen i rammer, der understøtter både de tre uddannelsesområder og de tværgående tiltag omkring innovation, oplevelsesbaseret produkt- og kvalitetsudvikling, teknologisk udvikling og et stærkt samarbejde med erhvervslivet. Vores fokus vil være kombinationen mellem IT og forretningsudvikling, der betyder samarbejde og uddannelsesudvikling mellem alle tre uddannelsesområder, og vi vil udnytte vores multikulturelle studentergruppe til at fokusere endnu mere på internationale tendenser og muligheder. Vores fyrtårn inden for biotek og fødevarer omfatter spidskompetencer indenfor Fødevarer, mad og måltider i stor skala Sund og sikker mad til mange Fremstilling og kvalitetssikring af vores medicin Vi vil videreudvikle tunge fagligt kompetente miljøer inden for uddannelsesfelterne og vi vil gøre det i tæt forsknings- og udviklingsmæssigt samarbejde med relevante institutioner. Vi vil konsolidere studiemiljøet i Roskilde som det største i akademiet, og vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 1400 STÅ, herunder en forøgelse af vores efteruddannelsesaktivitet på både det procesteknologiske, det merkantile og det it-mæssige område: IT Produktion og teknologi Int. handel og markedsføring Datamatiker (DK/IE) Laborant Markedsføringsøkonom (DK/IE) Webudvikling PBA (DK/IE) Procesteknolog Int. handel og markedsføring (DK/IE) Fødevareteknolog Ernæringsteknolog Særlig efteruddannelseskompetence i Roskilde: Laboratorie- og bioteknologi, Hygiejne og Rengøringsteknik Sundhedspraksis og samarbejdet med SOSU er tæt på Hygiejne området 8

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Uddannelsesinstitutioners samspil med erhvervslivet syv eksempler på god praksis

Uddannelsesinstitutioners samspil med erhvervslivet syv eksempler på god praksis REG LAB fokusanalyse 2: Uddannelsesinstitutioners samspil med erhvervslivet syv eksempler på god praksis Udarbejdet af Teknologisk Institut, Inside Consulting og FORA Februar 2006 Uddannelsesinstitutioners

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere