Strategi Erhvervsakademi Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015-2020 Erhvervsakademi Sjælland"

Transkript

1 Strategi Erhvervsakademi Sjælland December 2014 Indhold Strategiske mål Vision, mission og kernefortælling Fem strategiske temaer - Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi - Uddannelser, kvalitet og internationalisering - De studerende - Erhvervslivet og aftagerne - Om EASJ - organisationen Særligt strategisk fokus på fælles udvikling af EASJ s centrale funktioner, de faglige fyrtårne og de fem studiemiljøer EASJ s strategiske mål EASJ s overordnede strategiske mål omfatter udvikling og konsolidering af et bæredygtigt, regionalt funderet erhvervsakademi med forpligtelser til at levere kvalitetssikrede uddannelser. I 1

2 stærke faglige og tværfaglige miljøer udfordrer vi de studerende med videnbaserede løsninger, forretningsmæssig forståelse og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. En forudsætning for målet er en stærk og samarbejdende ledelse og en medarbejderstab, der aktivt udvikler en såvel innovativ som praksisorienteret tilgang til læring og undervisning. Erhvervsakademi Sjællands strategi for viderefører de mål og strategiske handlingsplaner som EASJ har arbejdet efter hidtil og understøttes af målene i akademiets udviklingskontrakt for Strategien suppleres af løbende opdaterede handlingsplaner for studiemiljøer, centre og områder. EASJ Vision (hvad vil vi opnå) og Kernefortælling (hvem er vi) Vi vil udvikle ét dynamisk og sammenhængende Erhvervsakademi ved at udvikle fem bæredygtige studiemiljøer der bæres af seks spydspidsfagligheder, kvalitetsmæssigt og fagligt med respekt for såvel tradition som fornyelse EASJ er en regional uddannelsesinstitution, der er tæt på det lokale erhvervsliv og den enkelte studerende. Vores formål er at formidle viden og facilitere læring med henblik på at styrke de professionelle kompetencer i erhvervslivet og at øge virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi vil være kendte for at vi uddanner reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne på et globalt marked. Vi skal sørge for at disse praktikere kan kombinere det nære med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter. Og det betyder at vi samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med virksomheder og andre uddannelses- og videninstitutioner om at fremme de bedste, mest agile og konkrete løsninger. EASJ Mission (hvordan vil vi opnå det) Det sker overordnet dels gennem uddannelse af unge mennesker til en karriere i erhvervslivet, dels gennem efter- og videreuddannelse af erhvervsaktive og dels gennem viden- og udviklingssamarbejder med virksomheder og organisationer. Med udgangspunkt i fem aktive studiemiljøer der løbende optimerer undervisning og videnudvikling sammen med det lokale erhvervsliv, faciliterer engagerede medarbejdere den individuelle og kollektive læring, der tager afsæt i det erhvervsliv den studerende skal arbejde i og sammen med efterfølgende. Vi vil med en udadrettet indsats sikre en sammenhængende serviceprofil overfor vores studerende, danske som internationale, unge som knap så unge, og overfor aftagerne med en aktiv tilstedeværen, der hvor den forretningsmæssige udvikling foregår. Vi vil sikre løbende fokus på pædagogisk udvikling ved vores insisteren på praksisbaseret undervisning, solid faglighed, mestring af en relationsbaseret tilgang, tværfaglighed og mangfoldighed, struktur og ledelse og ikke mindst læring FEM STRATEGISKE TEMAER Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi med varierede studiemiljøer i hele regionen. Kernen i EASJ s strategi for uddannelserne er at skabe varierede og stærke faglige miljøer i de 5 campusbyer på Sjælland: Næstved, Roskilde, Nykøbing Falster, Køge og Slagelse. Primært for at sikre kvaliteten af vores uddannelser, men også for at kunne tilbyde en udbudsstruktur, hvor tværgående samarbejde om brede kompetencer til de lokale SMV er er i fokus. Det kræver eksperimenter, sammenhæng mellem campusser, blended learning, internationalt fokus og 2

3 kreativitet. Og det kræver dygtige medarbejder, professionel ledelse og relevant og kvalitetsorienteret administrativ support. Fundamentet for variationen er udviklingen af spydspidsfagligheder indenfor akademiets uddannelsesportefølje. De seks områder suppleres af en tværgående kompetence i ledelse og innovation. Digital kommunikation og konceptudvikling Computerscience Bæredygtigt byggeri og anlægsarbejde Finans og praksisorienteret økonomi og controlling Biotek og procestek herunder fødevarer og det grønne område International handel og markedsføring, eksport og internationalisering - EASJ fastholder tilstedeværelsen i 5 sjællandske byer og at vi i 2017 har samlet uddannelserne fysisk i de fem byer. Rektoratet samles på én adresse - kunne udvikle uddannelsesmiljøerne og det gør vi ved at vækste stabilt til et niveau på 3700 årselever i Uddannelsesmiljøerne og faglighederne integreres på tværs af akademiets campusser og arbejder tværfagligt med beslægtede fagligheder. Videndeling mellem studerende, medarbejdere, ledelse og virksomheder optimeres på relevante platforme. - EASJ s uddannelses- og videnmiljøer samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder lokalt og regionalt, vertikalt og horisontalt Uddannelser, kvalitet og internationalisering EASJ skal dække det regionale erhvervslivs behov for relevante og kvalitetssikrede kompetencer på akademi- og bachelorniveau. Og samtidig udvikle og formidle ny viden til erhvervsvirksomhederne. På akademiet udvikler vi fleksible metoder til at kunne nå alle EASJ s målgrupper, og vi arbejder målrettet på at få flere i efteruddannelse. Disse fokusområder suppleres med ambitioner og erfaringer med engelsksprogede efteruddannelsesforløb og samarbejde om flere tekniske forløb. - Igangsætte nye relevante udbud af uddannelser, der supplerer studiemiljøerne og bidrager til regional vækst og udvikling. - gentænke uddannelsernes relevans i et efteruddannelsesperspektiv og udforske nye og mere målgruppeorienterede tilbud til grupper af virksomheder. Herunder styrke den internationale kompetenceudvikling også i Danmark med en koordineret kampagne for efteruddannelse - nå alle studerende med en sammenhængende og koordineret indsats i forhold til pædagogisk IT og e-baseret læring. - Sikre vores dimittenders mulighed for job ved løbende at overvåge deres jobsituation og anvende selvvalgt dimensionering hvis anknytningen til arbejdsmarkedet svigter. - Øge fokus på de studerendes arbejdsindsats og gennemførselsgrad. 3

4 - De studerendes internationale kompetencer understøttes ved, at internationalisering og mobilitet integreres i de enkelte miljøer og der eksperimenteres med kortere fællesforløb for danske og internationale studerende både i DK og hos samarbejdspartnere udlandet. De Studerende - respekt, inddragelse og tydelige forventninger og krav EASJ s studerende er en broget og spændende skare unge og voksne, talenter og mønsterbrydere. Vi lægger vægt på at kunne tilbyde kvalitetsuddannelser til de studerende, der ønsker 2-3½årige praksisrettede uddannelser, der peger mod job i erhvervslivet. Og det kræver fuld opmærksomhed hos alle ansatte med fokuseret og sammenhængende studieservice i hele studieperioden: info, vejledning, rekruttering, optag, introduktion, gennemførselsinitiativer, praktik, eksamen, karrierevejledning, og kontakt til dimittender. - EASJ s service overfor de studerende er sammenhængende og målrettet mod de varierede behov de studerende har for vejledning og klar kommunikation. Vi vil blandt andet eksperimentere med nye optagelsesformer og nye måder at sikre smidige overgange til EASJ s uddannelserne således at talenter indenfor det praksisorienterede felt identificeres. Det gør vi ved at samarbejdet med Erhvervsskoler, VUC er og andre sættes i system. Samtidig skal mulighed for tildeling af merit hos EASJ tydeliggøres. - De studerende inddrages aktivt i udvikling og gennemførsel af forbedringer i studiemiljøet og undervisningspraksis. Det gør vi i respekt for brugerens viden om behov og egne kompetencer, men også med tydelige krav og forventninger til de studerendes eget ansvar for læreprocessen. - EASJ s pædagogiske fundament hylder praksisbaseret undervisning, relationer, tværfaglighed, struktur og læring. Det pædagogiske fundament bygger på et generelt værdigrundlag af innovativ og mangfoldig professionalisme. Erhvervslivet og aftagerne - Viden til erhvervslivet og viden ind i uddannelserne. EASJ s bidrag til vækst Uddannelser med erhvervsrettet fokus er erhvervsakademiets raison d etre. Og udvikling af ny viden til erhvervslivet er kernekompetencen i EASJ s udviklingsarbejde. Innovation, iværksætteri, tværfaglige teams, forretningsforståelse, kreativitet og praksisnærhed med operationelle løsninger er overliggende pejlinger på EASJ s samarbejde eksternt. I Region Sjælland er andelen af mindre og mellemstore virksomheder relativt stor, og derfor skal EASJ s videnstilbud afspejle disse virksomheders muligheder og behov for kompetencer. Det passer godt ind i akademiets uddannelsesportefølje og det nærhedsprincip, akademiets struktur understøtter. - Forstærke indsatsen for udvikling af akademiets videngrundlag knyttet både til de enkelte uddannelsers fagligheder og til de tværfaglige miljøers miks af mere generelle fagligheder - Lette adgangen til viden (videnportal, tilbud om ekspertassistance, praktikanter, biblioteksfunktion) - Etablere længerevarende partnerskaber og relationer/projekter med virksomheder, herunder samarbejder med den regionale erhvervsservice og de regionale erhvervsråd 4

5 - Øge fokus på sammenhæng mellem ny viden og uddannelseskvalitet og hvordan denne viden integreres i undervisningen. Og vi vil styrke den tværgående indsats for innovation og entrepreneurship som faglighed og som læringsstil. - Regionale brancheorienterede tiltag: F.eks. Fødevarer, Bæredygtighed i byggeri og anlæg, logistik og transport, bioøkonomi, service og turisme indgår i EASJ s projektportefølje Om EASJ Organisationen medarbejderne ledelsesgrundlaget - kompetencerne EASJ organisatoriske struktur afspejler kernefortællingen: ét sammenhængende akademi med fagligt og tværfagligt funderede studiemiljøer. Det fordrer stor grad af fælles forståelse for opgaven og en kontinuerlig kommunikations- og kompetenceindsats på alle niveauer. Helt afgørende er det, at såvel studerende, virksomheder, samarbejdspartnere og myndigheder oplever en koordineret og værdiskabende samlet indsats i opgaveløsningen. Vi arbejder med respekt for hinandens forskelligheder og anerkender de udfordringer, der ligger i en strategi, der skal understøtte den regionale uddannelsesdistribution. Vi anerkender også, at akademiets miljøer og rektoratet er forbundne kar, der er afhængige af hinanden, og som hver især bidrager til EASJ s samlede strategi og målsætning. - EASJ opfattes som en attraktiv arbejdsplads, der satser på løbende pædagogisk udvikling, kompetenceudvikling generelt og faglig opdateret viden opnået på mange forskellige måder. - EASJ via et udfoldet og anerkendt ledelsesgrundlag sikrer tydelig opgavevaretagelse og ansvarsfordeling. Og at vi er i stand til at kommunikere forståeligt og anerkendende internt såvel eksternt ved fokuseret ledelseskommunikation.. - der sker en løbende vurdering af organisationens robusthed og tilpasning til ændringer Særligt strategisk fokus på fælles udvikling af EASJ s centrale funktioner i rektoratet og de 5 studiemiljøer Det sammenhængende erhvervsakademi kræver en fælles opfattelse af målsætningerne hos ledelsen og alle medarbejderne. De forskellige kulturer overleveret fra de 9 institutioner uddannelserne springer ud fra fordelt i 5 byer på Sjælland er både en kolossal styrke for at fastholde en lokal erhvervsmæssig forankring, men også en udfordring for udviklingen af en fælles tværgående identitet, der understøtter hele akademiets opgaveportefølje. Det gør vi ved at sikre solid sammenhæng mellem de centrale ledelsesniveauer, stabsfunktionerne og de lokale studiemiljøer. Og vi organiserer udviklingsarbejdet med inddragelse af de medarbejdere og ledere med de mest relevante kompetencer for at sikre optimal opgaveløsning på alles vegne. Centralt funderet er 3 centre* og 4 stabsfunktioner**, der skal understøtte udviklingen og implementeringen af kerneområder som - en sammenhængende serviceorienteret tilgang til de studerendes vej gennem uddannelserne, information, vejledning, introduktion, merit, internationale studieophold, SU, eksaminer. Alle studiemiljøer leverer direkte studievendt service på lokaliteten. 5

6 - én koordineret indsats for at sikre videngrundlaget og videnformidling via praksisorienterede udviklings- og forskningsaktiviteter, projektudvikling og fundraising. Alle aktiviteter sker i samarbejde med de faglige miljøer. - Udviklingen af EASJ s udbud af efter- og videreuddannelser er lagt i hænderne på en central enhed, der koordinerer indsatser sammen med de faglige miljøer, som udvikler nye efteruddannelsestilbud. - Hele ressourceområdets styring af økonomi, budget, løn og udviklingen af de fysiske miljøer (bygninger og drift) er afgørende for at akademiets mål og visioner kan føres konkret ud i livet. - Kommunikation, markedsføring og IT support spiller ind i forhold til såvel kommunikationen med eksterne som interne interessenter. Udviklingen af IT baserede løsninger vil i stigende grad skulle understøtte vores kommunikationsformer - HR og Kvalitet er nøglefunktioner i forhold til at sikre akademiets vigtigste ressource den undervisning og den videnudvikling, som alle medarbejdere bidrager til. Det underliggende og helt grundlæggende parameter for EASJ s strategis opfyldelse er et frugtbart samarbejde mellem de 5 studiemiljøer på kryds og tværs og de centrale funktioner. Et respektfuldt samarbejde med forståelse for dynamikken i forskelligheder, men også i anerkendelsen at alle uden undtagelse arbejder for det fælles mål og bedste. Det kræver viden og nysgerrighed på de lokale karakteristika. ** = særskilte strategiske indsatser udarbejdes i strategiske handlingsplaner, der justeres årligt. Studiemiljø og uddannelsesprofil i Næstved: Vi fokuserer vores indsats på to uddannelsessøjler, der afspejler lokale styrker og behov. Det sker fremadrettet med udgangspunkt i en international og multikulturel studentergruppe bestående af danske og udenlandske studerende. Vi udbyder på alle niveauer på akademi, bachelor og top-up niveauer og vi arbejder på udvikling af et aktivt studiemiljø under samme tag. Vi deltager aktivt og ansvarligt i samarbejde med lokale virksomheder og organisationer. Vi vil udvikle og udbyde uddannelser inden for følgende områder og vores mål er en studenterbestand i 2017 på 900 STÅ Teknik og IT Handel og Finans Bygningskonstruktør, Pba. (DK/IE) Finansøkonom, AK. (DK) Autoteknolog, AK. (DK/IE) Handelsøkonom, AK. (DK/IE) Datamatiker, AK. (DK) Internationalhandel og Markedsføring, Pba. (DK/IE) Energiteknolog, AK (DK) Bachelor finans området, Pba. (DK) Have-park Ingeniør indgår i anlægsområdet Innovation og Entrepreneurship (DK/IE) bachelor overbygning og paraply for de to uddannelses-søjler i campus Næstved Studiemiljø og uddannelsesprofil i Slagelse: Vi udspringer af et teknisk og IT orienteret uddannelsesmiljø, der afspejler den erhvervslivsprofil Vestsjælland har haft indtil finanskrisens fraflytningsbølge. Campus i Slagelse arbejder derfor målrettet på en mere varieret uddannelsesportefølje som også omfatter serviceområdet. Vi 6

7 lægger meget stor vægt på at kunne tilbyde studerende fra hele Vestsjælland et samlæsende kombimiljø, hvor alle uddannelser understøtter udviklingen af de tværfaglige kompetencer, som også er en forudsætning for efterfølgende beskæftigelse. Vores mål er en studenterbestand på 500 STÅ indenfor flg. områder: Vi vil være kendte som et godt valg i hele Vest- og Midtsjælland, vi arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne for at sikre gode overgange og vi udbyder online løsninger Bioteknik og Jordbrug Service og kommunikation Teknik Laborant Serviceøkonom (DK/IE) Produktionsteknolog Jordbrugsteknolog Multimediedesigner Installatør VVS og GVS Jordbrugsvirksomhed (PBA) PBA E-konceptudvikler Have-Park Ingeniør indgår i jordbrugsområdet Studiemiljø og uddannelsesprofil i Nykøbing Falster Studiemiljøet i Nykøbing er målt på uddannelser og studerende EASJ s mindste miljø. Det er vigtigt at kunne tilbyde studerende i den sydlige del af regionen uddannelser tæt på bopælen. Vi bor sammen med andre videregående uddannelser i et campus midt i Nykøbing og vi udvikler løbende relevansen af vores udbud med tæt samarbejde med erhvervsfremmeaktører, kommuner og virksomheder i lokalområdet. Alle vores uddannelser samlæses med de øvrige miljøer i EASJ og har som overordnet målsætning at styrke de innovative kompetencer. Vi tilbyder 3 uddannelser som skal konsolideres og udbygges sammen med vores efteruddannelsesindsats. Vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 200 STÅ i og flere gennemførte efteruddannelsesforløb. Vores mål er også at kunne øge fastholdelsesgraden af de studerende. Kommunikation og markedsføring Teknik Multimediedesigner Installatør El Markedsføringsøkonom Særlig efteruddannelseskompetence: Ledelse Studiemiljø og uddannelsesprofil i Køge Køge har udviklet to uddannelsessøjler kommunikationsorienteret og serviceorienteret som afspejler den udvikling der erhvervsmæssigt foregår i Køge. Med placering i et dynamisk transportknudepunkt i vækst ønsker vi at udbygge de tætte relationer til innovationsmiljøer og det omgivende erhvervsliv med mange mindre og mellemstore virksomheder. Vi har en multikulturel og international studenterprofil, som vi ønsker at udbygge med sammenhængende forløb for at styrke internationalisering af såvel studerende som virksomheder. Vi arbejder tæt sammen med miljøerne i Nykøbing og Slagelse om udvikling af vores digitale kommunikation og serviceprofil. Vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 700 STÅ og flere gennemførte efteruddannelsesforløb indenfor digital kommunikation og logistik Digital kommunikation Multimediedesigner (DK/IE) E-konceptudvikler (PBA) (DK/IE) Service, logistik og administration Serviceøkonom (DK/IE) Administrationsøkonom Logistikøkonom (DK/IE) 7

8 Særlig efteruddannelseskompetence: Ledelse Studiemiljø og uddannelsesprofil i Roskilde I Roskilde er målet at uddannelserne samles på et fælles område midt i byen i rammer, der understøtter både de tre uddannelsesområder og de tværgående tiltag omkring innovation, oplevelsesbaseret produkt- og kvalitetsudvikling, teknologisk udvikling og et stærkt samarbejde med erhvervslivet. Vores fokus vil være kombinationen mellem IT og forretningsudvikling, der betyder samarbejde og uddannelsesudvikling mellem alle tre uddannelsesområder, og vi vil udnytte vores multikulturelle studentergruppe til at fokusere endnu mere på internationale tendenser og muligheder. Vores fyrtårn inden for biotek og fødevarer omfatter spidskompetencer indenfor Fødevarer, mad og måltider i stor skala Sund og sikker mad til mange Fremstilling og kvalitetssikring af vores medicin Vi vil videreudvikle tunge fagligt kompetente miljøer inden for uddannelsesfelterne og vi vil gøre det i tæt forsknings- og udviklingsmæssigt samarbejde med relevante institutioner. Vi vil konsolidere studiemiljøet i Roskilde som det største i akademiet, og vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 1400 STÅ, herunder en forøgelse af vores efteruddannelsesaktivitet på både det procesteknologiske, det merkantile og det it-mæssige område: IT Produktion og teknologi Int. handel og markedsføring Datamatiker (DK/IE) Laborant Markedsføringsøkonom (DK/IE) Webudvikling PBA (DK/IE) Procesteknolog Int. handel og markedsføring (DK/IE) Fødevareteknolog Ernæringsteknolog Særlig efteruddannelseskompetence i Roskilde: Laboratorie- og bioteknologi, Hygiejne og Rengøringsteknik Sundhedspraksis og samarbejdet med SOSU er tæt på Hygiejne området 8

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Produktion, teknologi og logistik Produktionsteknolog 20 37 30

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Tændt af at lære. Strategi 2014

Tændt af at lære. Strategi 2014 1 Tændt af at lære strategi 2014 Tændt af at lære Strategi 2014 Den der kun ser det nødvendige, han kan ikke bøje verden og den der kun ser det mulige, han kan ikke bøje sig selv. Søren Kierkegaard 1.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere