Strategi Erhvervsakademi Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015-2020 Erhvervsakademi Sjælland"

Transkript

1 Strategi Erhvervsakademi Sjælland December 2014 Indhold Strategiske mål Vision, mission og kernefortælling Fem strategiske temaer - Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi - Uddannelser, kvalitet og internationalisering - De studerende - Erhvervslivet og aftagerne - Om EASJ - organisationen Særligt strategisk fokus på fælles udvikling af EASJ s centrale funktioner, de faglige fyrtårne og de fem studiemiljøer EASJ s strategiske mål EASJ s overordnede strategiske mål omfatter udvikling og konsolidering af et bæredygtigt, regionalt funderet erhvervsakademi med forpligtelser til at levere kvalitetssikrede uddannelser. I 1

2 stærke faglige og tværfaglige miljøer udfordrer vi de studerende med videnbaserede løsninger, forretningsmæssig forståelse og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. En forudsætning for målet er en stærk og samarbejdende ledelse og en medarbejderstab, der aktivt udvikler en såvel innovativ som praksisorienteret tilgang til læring og undervisning. Erhvervsakademi Sjællands strategi for viderefører de mål og strategiske handlingsplaner som EASJ har arbejdet efter hidtil og understøttes af målene i akademiets udviklingskontrakt for Strategien suppleres af løbende opdaterede handlingsplaner for studiemiljøer, centre og områder. EASJ Vision (hvad vil vi opnå) og Kernefortælling (hvem er vi) Vi vil udvikle ét dynamisk og sammenhængende Erhvervsakademi ved at udvikle fem bæredygtige studiemiljøer der bæres af seks spydspidsfagligheder, kvalitetsmæssigt og fagligt med respekt for såvel tradition som fornyelse EASJ er en regional uddannelsesinstitution, der er tæt på det lokale erhvervsliv og den enkelte studerende. Vores formål er at formidle viden og facilitere læring med henblik på at styrke de professionelle kompetencer i erhvervslivet og at øge virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi vil være kendte for at vi uddanner reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne på et globalt marked. Vi skal sørge for at disse praktikere kan kombinere det nære med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter. Og det betyder at vi samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med virksomheder og andre uddannelses- og videninstitutioner om at fremme de bedste, mest agile og konkrete løsninger. EASJ Mission (hvordan vil vi opnå det) Det sker overordnet dels gennem uddannelse af unge mennesker til en karriere i erhvervslivet, dels gennem efter- og videreuddannelse af erhvervsaktive og dels gennem viden- og udviklingssamarbejder med virksomheder og organisationer. Med udgangspunkt i fem aktive studiemiljøer der løbende optimerer undervisning og videnudvikling sammen med det lokale erhvervsliv, faciliterer engagerede medarbejdere den individuelle og kollektive læring, der tager afsæt i det erhvervsliv den studerende skal arbejde i og sammen med efterfølgende. Vi vil med en udadrettet indsats sikre en sammenhængende serviceprofil overfor vores studerende, danske som internationale, unge som knap så unge, og overfor aftagerne med en aktiv tilstedeværen, der hvor den forretningsmæssige udvikling foregår. Vi vil sikre løbende fokus på pædagogisk udvikling ved vores insisteren på praksisbaseret undervisning, solid faglighed, mestring af en relationsbaseret tilgang, tværfaglighed og mangfoldighed, struktur og ledelse og ikke mindst læring FEM STRATEGISKE TEMAER Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi med varierede studiemiljøer i hele regionen. Kernen i EASJ s strategi for uddannelserne er at skabe varierede og stærke faglige miljøer i de 5 campusbyer på Sjælland: Næstved, Roskilde, Nykøbing Falster, Køge og Slagelse. Primært for at sikre kvaliteten af vores uddannelser, men også for at kunne tilbyde en udbudsstruktur, hvor tværgående samarbejde om brede kompetencer til de lokale SMV er er i fokus. Det kræver eksperimenter, sammenhæng mellem campusser, blended learning, internationalt fokus og 2

3 kreativitet. Og det kræver dygtige medarbejder, professionel ledelse og relevant og kvalitetsorienteret administrativ support. Fundamentet for variationen er udviklingen af spydspidsfagligheder indenfor akademiets uddannelsesportefølje. De seks områder suppleres af en tværgående kompetence i ledelse og innovation. Digital kommunikation og konceptudvikling Computerscience Bæredygtigt byggeri og anlægsarbejde Finans og praksisorienteret økonomi og controlling Biotek og procestek herunder fødevarer og det grønne område International handel og markedsføring, eksport og internationalisering - EASJ fastholder tilstedeværelsen i 5 sjællandske byer og at vi i 2017 har samlet uddannelserne fysisk i de fem byer. Rektoratet samles på én adresse - kunne udvikle uddannelsesmiljøerne og det gør vi ved at vækste stabilt til et niveau på 3700 årselever i Uddannelsesmiljøerne og faglighederne integreres på tværs af akademiets campusser og arbejder tværfagligt med beslægtede fagligheder. Videndeling mellem studerende, medarbejdere, ledelse og virksomheder optimeres på relevante platforme. - EASJ s uddannelses- og videnmiljøer samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder lokalt og regionalt, vertikalt og horisontalt Uddannelser, kvalitet og internationalisering EASJ skal dække det regionale erhvervslivs behov for relevante og kvalitetssikrede kompetencer på akademi- og bachelorniveau. Og samtidig udvikle og formidle ny viden til erhvervsvirksomhederne. På akademiet udvikler vi fleksible metoder til at kunne nå alle EASJ s målgrupper, og vi arbejder målrettet på at få flere i efteruddannelse. Disse fokusområder suppleres med ambitioner og erfaringer med engelsksprogede efteruddannelsesforløb og samarbejde om flere tekniske forløb. - Igangsætte nye relevante udbud af uddannelser, der supplerer studiemiljøerne og bidrager til regional vækst og udvikling. - gentænke uddannelsernes relevans i et efteruddannelsesperspektiv og udforske nye og mere målgruppeorienterede tilbud til grupper af virksomheder. Herunder styrke den internationale kompetenceudvikling også i Danmark med en koordineret kampagne for efteruddannelse - nå alle studerende med en sammenhængende og koordineret indsats i forhold til pædagogisk IT og e-baseret læring. - Sikre vores dimittenders mulighed for job ved løbende at overvåge deres jobsituation og anvende selvvalgt dimensionering hvis anknytningen til arbejdsmarkedet svigter. - Øge fokus på de studerendes arbejdsindsats og gennemførselsgrad. 3

4 - De studerendes internationale kompetencer understøttes ved, at internationalisering og mobilitet integreres i de enkelte miljøer og der eksperimenteres med kortere fællesforløb for danske og internationale studerende både i DK og hos samarbejdspartnere udlandet. De Studerende - respekt, inddragelse og tydelige forventninger og krav EASJ s studerende er en broget og spændende skare unge og voksne, talenter og mønsterbrydere. Vi lægger vægt på at kunne tilbyde kvalitetsuddannelser til de studerende, der ønsker 2-3½årige praksisrettede uddannelser, der peger mod job i erhvervslivet. Og det kræver fuld opmærksomhed hos alle ansatte med fokuseret og sammenhængende studieservice i hele studieperioden: info, vejledning, rekruttering, optag, introduktion, gennemførselsinitiativer, praktik, eksamen, karrierevejledning, og kontakt til dimittender. - EASJ s service overfor de studerende er sammenhængende og målrettet mod de varierede behov de studerende har for vejledning og klar kommunikation. Vi vil blandt andet eksperimentere med nye optagelsesformer og nye måder at sikre smidige overgange til EASJ s uddannelserne således at talenter indenfor det praksisorienterede felt identificeres. Det gør vi ved at samarbejdet med Erhvervsskoler, VUC er og andre sættes i system. Samtidig skal mulighed for tildeling af merit hos EASJ tydeliggøres. - De studerende inddrages aktivt i udvikling og gennemførsel af forbedringer i studiemiljøet og undervisningspraksis. Det gør vi i respekt for brugerens viden om behov og egne kompetencer, men også med tydelige krav og forventninger til de studerendes eget ansvar for læreprocessen. - EASJ s pædagogiske fundament hylder praksisbaseret undervisning, relationer, tværfaglighed, struktur og læring. Det pædagogiske fundament bygger på et generelt værdigrundlag af innovativ og mangfoldig professionalisme. Erhvervslivet og aftagerne - Viden til erhvervslivet og viden ind i uddannelserne. EASJ s bidrag til vækst Uddannelser med erhvervsrettet fokus er erhvervsakademiets raison d etre. Og udvikling af ny viden til erhvervslivet er kernekompetencen i EASJ s udviklingsarbejde. Innovation, iværksætteri, tværfaglige teams, forretningsforståelse, kreativitet og praksisnærhed med operationelle løsninger er overliggende pejlinger på EASJ s samarbejde eksternt. I Region Sjælland er andelen af mindre og mellemstore virksomheder relativt stor, og derfor skal EASJ s videnstilbud afspejle disse virksomheders muligheder og behov for kompetencer. Det passer godt ind i akademiets uddannelsesportefølje og det nærhedsprincip, akademiets struktur understøtter. - Forstærke indsatsen for udvikling af akademiets videngrundlag knyttet både til de enkelte uddannelsers fagligheder og til de tværfaglige miljøers miks af mere generelle fagligheder - Lette adgangen til viden (videnportal, tilbud om ekspertassistance, praktikanter, biblioteksfunktion) - Etablere længerevarende partnerskaber og relationer/projekter med virksomheder, herunder samarbejder med den regionale erhvervsservice og de regionale erhvervsråd 4

5 - Øge fokus på sammenhæng mellem ny viden og uddannelseskvalitet og hvordan denne viden integreres i undervisningen. Og vi vil styrke den tværgående indsats for innovation og entrepreneurship som faglighed og som læringsstil. - Regionale brancheorienterede tiltag: F.eks. Fødevarer, Bæredygtighed i byggeri og anlæg, logistik og transport, bioøkonomi, service og turisme indgår i EASJ s projektportefølje Om EASJ Organisationen medarbejderne ledelsesgrundlaget - kompetencerne EASJ organisatoriske struktur afspejler kernefortællingen: ét sammenhængende akademi med fagligt og tværfagligt funderede studiemiljøer. Det fordrer stor grad af fælles forståelse for opgaven og en kontinuerlig kommunikations- og kompetenceindsats på alle niveauer. Helt afgørende er det, at såvel studerende, virksomheder, samarbejdspartnere og myndigheder oplever en koordineret og værdiskabende samlet indsats i opgaveløsningen. Vi arbejder med respekt for hinandens forskelligheder og anerkender de udfordringer, der ligger i en strategi, der skal understøtte den regionale uddannelsesdistribution. Vi anerkender også, at akademiets miljøer og rektoratet er forbundne kar, der er afhængige af hinanden, og som hver især bidrager til EASJ s samlede strategi og målsætning. - EASJ opfattes som en attraktiv arbejdsplads, der satser på løbende pædagogisk udvikling, kompetenceudvikling generelt og faglig opdateret viden opnået på mange forskellige måder. - EASJ via et udfoldet og anerkendt ledelsesgrundlag sikrer tydelig opgavevaretagelse og ansvarsfordeling. Og at vi er i stand til at kommunikere forståeligt og anerkendende internt såvel eksternt ved fokuseret ledelseskommunikation.. - der sker en løbende vurdering af organisationens robusthed og tilpasning til ændringer Særligt strategisk fokus på fælles udvikling af EASJ s centrale funktioner i rektoratet og de 5 studiemiljøer Det sammenhængende erhvervsakademi kræver en fælles opfattelse af målsætningerne hos ledelsen og alle medarbejderne. De forskellige kulturer overleveret fra de 9 institutioner uddannelserne springer ud fra fordelt i 5 byer på Sjælland er både en kolossal styrke for at fastholde en lokal erhvervsmæssig forankring, men også en udfordring for udviklingen af en fælles tværgående identitet, der understøtter hele akademiets opgaveportefølje. Det gør vi ved at sikre solid sammenhæng mellem de centrale ledelsesniveauer, stabsfunktionerne og de lokale studiemiljøer. Og vi organiserer udviklingsarbejdet med inddragelse af de medarbejdere og ledere med de mest relevante kompetencer for at sikre optimal opgaveløsning på alles vegne. Centralt funderet er 3 centre* og 4 stabsfunktioner**, der skal understøtte udviklingen og implementeringen af kerneområder som - en sammenhængende serviceorienteret tilgang til de studerendes vej gennem uddannelserne, information, vejledning, introduktion, merit, internationale studieophold, SU, eksaminer. Alle studiemiljøer leverer direkte studievendt service på lokaliteten. 5

6 - én koordineret indsats for at sikre videngrundlaget og videnformidling via praksisorienterede udviklings- og forskningsaktiviteter, projektudvikling og fundraising. Alle aktiviteter sker i samarbejde med de faglige miljøer. - Udviklingen af EASJ s udbud af efter- og videreuddannelser er lagt i hænderne på en central enhed, der koordinerer indsatser sammen med de faglige miljøer, som udvikler nye efteruddannelsestilbud. - Hele ressourceområdets styring af økonomi, budget, løn og udviklingen af de fysiske miljøer (bygninger og drift) er afgørende for at akademiets mål og visioner kan føres konkret ud i livet. - Kommunikation, markedsføring og IT support spiller ind i forhold til såvel kommunikationen med eksterne som interne interessenter. Udviklingen af IT baserede løsninger vil i stigende grad skulle understøtte vores kommunikationsformer - HR og Kvalitet er nøglefunktioner i forhold til at sikre akademiets vigtigste ressource den undervisning og den videnudvikling, som alle medarbejdere bidrager til. Det underliggende og helt grundlæggende parameter for EASJ s strategis opfyldelse er et frugtbart samarbejde mellem de 5 studiemiljøer på kryds og tværs og de centrale funktioner. Et respektfuldt samarbejde med forståelse for dynamikken i forskelligheder, men også i anerkendelsen at alle uden undtagelse arbejder for det fælles mål og bedste. Det kræver viden og nysgerrighed på de lokale karakteristika. ** = særskilte strategiske indsatser udarbejdes i strategiske handlingsplaner, der justeres årligt. Studiemiljø og uddannelsesprofil i Næstved: Vi fokuserer vores indsats på to uddannelsessøjler, der afspejler lokale styrker og behov. Det sker fremadrettet med udgangspunkt i en international og multikulturel studentergruppe bestående af danske og udenlandske studerende. Vi udbyder på alle niveauer på akademi, bachelor og top-up niveauer og vi arbejder på udvikling af et aktivt studiemiljø under samme tag. Vi deltager aktivt og ansvarligt i samarbejde med lokale virksomheder og organisationer. Vi vil udvikle og udbyde uddannelser inden for følgende områder og vores mål er en studenterbestand i 2017 på 900 STÅ Teknik og IT Handel og Finans Bygningskonstruktør, Pba. (DK/IE) Finansøkonom, AK. (DK) Autoteknolog, AK. (DK/IE) Handelsøkonom, AK. (DK/IE) Datamatiker, AK. (DK) Internationalhandel og Markedsføring, Pba. (DK/IE) Energiteknolog, AK (DK) Bachelor finans området, Pba. (DK) Have-park Ingeniør indgår i anlægsområdet Innovation og Entrepreneurship (DK/IE) bachelor overbygning og paraply for de to uddannelses-søjler i campus Næstved Studiemiljø og uddannelsesprofil i Slagelse: Vi udspringer af et teknisk og IT orienteret uddannelsesmiljø, der afspejler den erhvervslivsprofil Vestsjælland har haft indtil finanskrisens fraflytningsbølge. Campus i Slagelse arbejder derfor målrettet på en mere varieret uddannelsesportefølje som også omfatter serviceområdet. Vi 6

7 lægger meget stor vægt på at kunne tilbyde studerende fra hele Vestsjælland et samlæsende kombimiljø, hvor alle uddannelser understøtter udviklingen af de tværfaglige kompetencer, som også er en forudsætning for efterfølgende beskæftigelse. Vores mål er en studenterbestand på 500 STÅ indenfor flg. områder: Vi vil være kendte som et godt valg i hele Vest- og Midtsjælland, vi arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne for at sikre gode overgange og vi udbyder online løsninger Bioteknik og Jordbrug Service og kommunikation Teknik Laborant Serviceøkonom (DK/IE) Produktionsteknolog Jordbrugsteknolog Multimediedesigner Installatør VVS og GVS Jordbrugsvirksomhed (PBA) PBA E-konceptudvikler Have-Park Ingeniør indgår i jordbrugsområdet Studiemiljø og uddannelsesprofil i Nykøbing Falster Studiemiljøet i Nykøbing er målt på uddannelser og studerende EASJ s mindste miljø. Det er vigtigt at kunne tilbyde studerende i den sydlige del af regionen uddannelser tæt på bopælen. Vi bor sammen med andre videregående uddannelser i et campus midt i Nykøbing og vi udvikler løbende relevansen af vores udbud med tæt samarbejde med erhvervsfremmeaktører, kommuner og virksomheder i lokalområdet. Alle vores uddannelser samlæses med de øvrige miljøer i EASJ og har som overordnet målsætning at styrke de innovative kompetencer. Vi tilbyder 3 uddannelser som skal konsolideres og udbygges sammen med vores efteruddannelsesindsats. Vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 200 STÅ i og flere gennemførte efteruddannelsesforløb. Vores mål er også at kunne øge fastholdelsesgraden af de studerende. Kommunikation og markedsføring Teknik Multimediedesigner Installatør El Markedsføringsøkonom Særlig efteruddannelseskompetence: Ledelse Studiemiljø og uddannelsesprofil i Køge Køge har udviklet to uddannelsessøjler kommunikationsorienteret og serviceorienteret som afspejler den udvikling der erhvervsmæssigt foregår i Køge. Med placering i et dynamisk transportknudepunkt i vækst ønsker vi at udbygge de tætte relationer til innovationsmiljøer og det omgivende erhvervsliv med mange mindre og mellemstore virksomheder. Vi har en multikulturel og international studenterprofil, som vi ønsker at udbygge med sammenhængende forløb for at styrke internationalisering af såvel studerende som virksomheder. Vi arbejder tæt sammen med miljøerne i Nykøbing og Slagelse om udvikling af vores digitale kommunikation og serviceprofil. Vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 700 STÅ og flere gennemførte efteruddannelsesforløb indenfor digital kommunikation og logistik Digital kommunikation Multimediedesigner (DK/IE) E-konceptudvikler (PBA) (DK/IE) Service, logistik og administration Serviceøkonom (DK/IE) Administrationsøkonom Logistikøkonom (DK/IE) 7

8 Særlig efteruddannelseskompetence: Ledelse Studiemiljø og uddannelsesprofil i Roskilde I Roskilde er målet at uddannelserne samles på et fælles område midt i byen i rammer, der understøtter både de tre uddannelsesområder og de tværgående tiltag omkring innovation, oplevelsesbaseret produkt- og kvalitetsudvikling, teknologisk udvikling og et stærkt samarbejde med erhvervslivet. Vores fokus vil være kombinationen mellem IT og forretningsudvikling, der betyder samarbejde og uddannelsesudvikling mellem alle tre uddannelsesområder, og vi vil udnytte vores multikulturelle studentergruppe til at fokusere endnu mere på internationale tendenser og muligheder. Vores fyrtårn inden for biotek og fødevarer omfatter spidskompetencer indenfor Fødevarer, mad og måltider i stor skala Sund og sikker mad til mange Fremstilling og kvalitetssikring af vores medicin Vi vil videreudvikle tunge fagligt kompetente miljøer inden for uddannelsesfelterne og vi vil gøre det i tæt forsknings- og udviklingsmæssigt samarbejde med relevante institutioner. Vi vil konsolidere studiemiljøet i Roskilde som det største i akademiet, og vores mål er en bæredygtig studenterbestand på 1400 STÅ, herunder en forøgelse af vores efteruddannelsesaktivitet på både det procesteknologiske, det merkantile og det it-mæssige område: IT Produktion og teknologi Int. handel og markedsføring Datamatiker (DK/IE) Laborant Markedsføringsøkonom (DK/IE) Webudvikling PBA (DK/IE) Procesteknolog Int. handel og markedsføring (DK/IE) Fødevareteknolog Ernæringsteknolog Særlig efteruddannelseskompetence i Roskilde: Laboratorie- og bioteknologi, Hygiejne og Rengøringsteknik Sundhedspraksis og samarbejdet med SOSU er tæt på Hygiejne området 8

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Model for uddannelsesudvalg og ekspertudvalg

Model for uddannelsesudvalg og ekspertudvalg & Model for uddannelsesudvalg og EASJ s model for uddannelsesudvalg og - aftagerinddragelse i uddannelserne Lovgrundlag I lov nr. 1614 af 26/12/2013 Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Oversigt University College Sjælland, UCSJ UCSJ Administration Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf: +45 7248 1000 www.ucsj.dk UCSJ Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 HVEM HVORHEN KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 Mentor-netværksmøde Certificering John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 1 Agendaen Velkomst og præsentation JMJ (12:00) Frokost (12:15-12:45) Introduktion til UCN (rundvisning) fortid, nutid for altid JMJ

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Organisation og ledelse i Erhvervsakademiet Lillebælt 2012

Organisation og ledelse i Erhvervsakademiet Lillebælt 2012 Organisation og ledelse i Erhvervsakademiet Lillebælt 2012 Som erhvervsakademi har vi nogle markante udfordringer de kommende år, der har afgørende betydning for, om vi bliver ved at bestå som selvstændigt

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere