DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR"

Transkript

1 OKTOBER 2014 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR NYE RAMMER, NY VÆKST

2

3

4 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST INDHOLD BAGGRUND 6 ANBEFALING OG VISION 8 VÆKSTTEAM FISKS ANBEFALINGER 12 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 16 BEDRE RÅDGIVNING OM RESSOURCEUDNYTTELSEN 16 BEDRE UDNYTTELSE AF FISKERESSOURCERNE 19 REALISERING AF POTENTIALER I DANSK INDUSTRIFISKERI 22 FISKERIHAVNENE, FISKERIETS OMDREJNINGSPUNKT 24 EN KLAR UDMELDING OM GRUNDLAGET FOR AKVAKULTUR 26 LIGE KONKURRENCE 29 4 INDHOLD

5 EN VÆKSTORIENTERET FORVALTNING 32 FISKERIPOLITIKKEN: LAD FISKERIET TAGE ANSVARET FOR EGEN VIRKSOMHED 32 AKVAKULTUR - FRA 25 ÅRS STRATEGIER TIL ET REELT VÆKSTGRUNDLAG 36 EN STØTTEADMINISTRATION I SAMSVAR MED ERHVERVSUDVIKLINGEN 40 KAPITALADGANG, GENERATIONSSKIFTE OG TILTRÆKNING AF ARBEJDSKRAFT 42 FORSKNING, INNOVATION OG UDDANNELSE SOM VÆKSTACCELERATOR 46 FISKEEKSPORT, EN HANDELSBALANCE I OVERSKUD 50 DANSK FISK, ET NYT BRAND? 54 DANSKE FISK, DANSKE FORBRUGERE 56 EFTERORD 60 KILDER 61 INDHOLD 5

6 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST BAGGRUND Danmark har en meget stærk og globalt orienteret sektor for fiskevarer. Ud af den samlede danske fødevareeksport på omkring 148 mia. kr. leverer fiskeeksporten godt 20 mia. kr. Nok til en placering som EU s største eksportør af fiskeprodukter. Førstehåndsværdien af de landede og opdrættede fisk er på ca. 4 mia. kr. Hertil kommer den værdiskabelse, der sker i de erhverv, der er tilknyttet produktionen. Fiskeri og akvakultur er vigtige erhverv for Danmark som fødevareland og som udvikler af miljøeffektiv produktion, og de er afgørende for erhvervsgrundlaget i de samfund, der skaber geografisk balance i Danmark. I Thisted Kommune er bidraget fra erhvervsklyngen Hanstholm Havn fx opgjort til en beskæftigelse på godt personer og godt 12 % af kommunens skattegrundlag. Danmark har en stærk klynge af erhverv, der beskæftiger sig med akvakultur. Den består foruden produktionen og forarbejdningsindustrien af leverandører af fiskemel og fiskeolie, udstyr og knowhow, som eksporteres til en årlig værdi af knap 6 mia. kr. til store dele af verden. Fødevareministeren har bedt organisationerne bag denne rapports anbefalinger om at bidrage til regeringens vækstpolitik med en vækstplan for fiskeri, akvakultur og tilknyttede erhverv. Den opgave har organisationerne med VækstTeam FISK påtaget sig. VækstTeam FISK spænder fra fiskeriet og fiskeopdrætternes produktion af fisk over fiskeauktioner, forarbejdning, eksportvirksomhed og salg af fisk til fiskerihavne og leverandører af udstyr, systemer og know-how til dansk og internationalt fiskeri og akvakultur. Følgende organisationer står bag anbefalingerne: Danmarks Fiskeriforening PO Dansk Akvakultur Danmarks Pelagiske Producentorganisation Danmarks Fiskehandlere Danske Havne Danske Fiskeauktioner A/S Foreningen af Fiskeauktioner og Samlecentraler i Danmark Marine Ingredients Denmark Danish Seafood Association Fiskeriets Servicefag 6 BAGGRUND

7 Erhvervene har en meget betydelig eksportandel. Derfor har VækstTeam FISK lagt vægt på, at anbefalingerne styrker de grundlæggende betingelser for erhvervenes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe vækst. Nye rammer for fiskeri og akvakultur og ny innovation vil give den samlede sektor et betydeligt konkurrenceløft og det danske samfund et væsentligt vækstbidrag. Vækstmulighederne er betydelige. Der er reelle handlemuligheder for regering og erhverv til at fjerne barrierer for væksten på en række områder og iværksætte initiativer på andre områder, hvor væksten ikke afhænger af fjernelse af barrierer, men af nytænkning og udvikling. VækstTeam FISK forventer, at ministeren med udgangspunkt i rapportens anbefalinger vil tilvejebringe et bredt politisk grundlag for sektorens vækst nu og på længere sigt. VækstTeam FISK vurderer, at gennemførelsen af anbefalingerne kan udløse mere end en 40 % forøgelse af produktionsværdien i første omsætningsled. Visionen for VækstTeam FISK er at forfølge dette mål i et samarbejde mellem erhverv, myndigheder og forskning. BAGGRUND 7

8 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST ANBEFALING OG VISION VækstTeam FISKs overordnede anbefaling er at se fiskeri og akvakultur i et samlet værdikædeperspektiv, fra forvaltning til forbruger og ikke som i dag, som et reguleringsobjekt. Fiskeriorganisationerne peger på følgende hovedelementer i et nyt og vækstorienteret forhold mellem det offentlige og erhvervet: vækst i råvaregrundlaget resultatbaseret forvaltning effektiv administration og innovation Opgaverne for myndigheder og erhverv er forskellige, men målet om den bedst mulige udnyttelse af naturressourcerne må bære det fælles tankesæt. VækstTeam FISK peger på nødvendigheden af politisk lederskab for at sikre gennemførelse af politik og strategier for udviklingen af erhvervene. VækstTeam FISK vil på grundlag heraf aktivt arbejde for værdiskabelse, styrket samarbejde i sektoren og en styrket markedsorientering i lyset af de udfordringer og muligheder, som reformen af den fælles fiskeripolitik og globaliseringen medfører. VækstTeam FISK forventer, at arbejdet vil medføre et væsentligt større langsigtet udbytte af naturressourcerne. 40 % VÆKST - ET MÅL INDEN FOR RÆKKEVIDDE Dansk fiskeri kan med en målrettet indsats præstere øgede fangster, øget værdi og større værditilvækst. Fangsterne af de kvoterede arter afhænger af EU s ressourceforvaltning. Der foreligger kun få beregninger over hvor store forøgelser af fangsterne, der kan påregnes under den nye MSY (Maximum Sustainable Yield) forvaltning, bl.a. fordi MSY implementeringen endnu ikke er klar. EU Kommissionen har imidlertid allerede nu noteret, at udnyttelsesmulighederne for en række fiskearter er væsentligt forbedret. Hertil kommer, at forbuddet mod udsmid vil medføre, at kvoterne kan sættes højere idet fisk, der tidligere er udsmidt nu vil indgå i kvoteregnskabet. New Economic Foundation har beregnet, at de danske konsumfangster vil kunne forøges fra tons i 2013 til tons under MSY i VækstTeam FISK vurderer ikke, at dette idealbillede er et realistisk mål inden for de næste fem år, men en forøgelse til tons synes opnåelig med en resultatbaseret forvaltning, der tillader fiskeriet at vælge de mest effektive fangstmetoder. 8 ANBEFALING OG VISION

9 Industrifiskebestandene blev gennem en årrække fisket på et højt og bæredygtigt niveau på mellem tons og 1 mio. tons. I 2010 blev der fisket tons, mens niveauet nu ligger omkring tons. Årsagen hertil er naturlige udsving og en restriktiv og kontroversiel forvaltning. En forbedring af forvaltningen bør kunne give grundlag for et fiskeri i niveauet tons afhængig af de naturlige udsving. En række betydelige fangstmuligheder udnyttes ikke i dag. Årsagen er en kombination af forvaltningsrestriktioner, markedsforhold og traditionsbundethed i fiskeriet. En række arter, som taskekrabber, skrubber og nytilkomne klimaarter kan udnyttes bedre af erhvervet selv. Store forekomster af højværdimuslinger, som fx hjertemuslinger og knivmuslinger uden for de traditionelle fiskeområder kan udnyttes, hvis forvaltningens generalforbud afløses af demonstrationsfiskerier og biologiske undersøgelser, der kan belyse udnyttelsespotentialet. Endelig er der de uønskede fangster, der ikke længere må udsmides til havs. Det er en ny råvare, der i øjeblikket har en lav værdi, og hvis udnyttelse frembyder særlige udfordringer. VækstTeam FISK har med en forsigtig tilgang valgt at sætte en 30 % forøgelse af råvaregrundlaget i det traditionelle fiskeri og en væsentlig ny omsætning fra uudnyttede ressourcer som det mål, man vil kunne opnå i Fiskebestandene vil i dette perspektiv blive udnyttet på et højt stabilt niveau. Primærproduktionen i akvakultur kan forøges med betydeligt mere end de 50 %, som ligger i Fødevareministeriets strategi (høringsudkast 24. februar 2014) og udviklingen i akvakultur vil balancere hensynet til vækst og miljø. Vækstperspektivet rækker ud over en forøgelse af råvaregrundlaget. Nye produkter, eksport af levende fisk osv. vil yderligere øge værdien i første omsætningsled, og både volumenforøgelsen og innovation og nye produkter vil styrke væksten og eksportmulighederne for havne og følgeindustri. Akvakulturklyngen eksporterede i 2012 for ca. 5,6 mia. kr. Frem mod 2020 er der potentiale til at øge eksporten med over 5 mia. kr. og skabe nye arbejdspladser i yderområderne. ANBEFALING OG VISION 9

10 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Klyngen kan dermed give et væsentligt bidrag til at nå Vækstteam Fødevarers mål om at øge dansk eksport med op til 50 mia. kr. i Inden for rammerne af denne rapports anbefalinger vil dansk fiskeri og akvakultur kunne skabe en vækst, der matcher eller ligger ud over regeringens vækstambitioner på fødevareområdet. Den positive råvareudvikling vil sammen med en effektiv forvaltning og myndighedsudøvelse give dansk fiskeeksport en konkurrenceposition, der sikrer en stabil og vedvarende vækst i produktion og eksport. 10 ANBEFALING OG VISION

11 50 MIA.

12 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET ANBEFALING 1 Fiskerierhvervet inddrages direkte i samarbejdet med DTU Aqua om anvendelse af fiskeridata og prioritering af rådgivningsindsatsen. Den økonomiske fiskeriforskning tilknyttes DTU Aqua. ANBEFALING 2 Der iværksættes en analyse af barriererne for en bredere udnyttelse af de danske fiskeressourcer, herunder fisk, der tidligere er udsmidt. Analysen følges af pilot- og demonstrationsprojekter, der kan belyse forretningsgrundlaget for nye ressourcer. ANBEFALING 3 Der udvikles en samlet strategi for industrifiskeriet. ANBEFALING 4 Fiskerihavnene tager initiativ til at forbedre deres konkurrenceevne mhp. at øge tilførslerne af fisk. ANBEFALING 5 Miljøministeren fastsætter kvælstofkvoter til dambrug og havbrug, afstemt med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og Helcom. Dambrug og havbrug tildeles en samlet årlig kvælstoframme for vandplanområder på 1623 tons (gældende niveau), og 1200 tons for havstrategiområdet. ANBEFALING 6 Den øgede globale konkurrence om fiskeråvarer betyder, at Danmark må arbejde stærkere for lige konkurrencevilkår gennem en aktiv og sammenhængende politik for import af fisk til videre forarbejdning, detailsalg og eksport. 12 VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER

13 EN VÆKSTORIENTERET FORVALTNING ANBEFALING 7 Fødevareministeriet udarbejder en drejebog for fiskeripolitikkens udmøntning i en resultatbaseret forvaltning. Arbejdet bør omfatte både udmøntningen af fiskeriets grundforordning og Havstrategi-direktivet. Ministeriet sikrer en forankring af sin politik i Bruxelles og i de nye regionale samarbejder. ANBEFALING 8 Kommissionens retningslinjer for EU s akvakultur lægges til grund for dansk forvaltning af erhvervet, og anbefalingerne fra regeringens akvakulturudvalg gennemføres snarest fuldt ud. Miljøgodkendelsen af dambrug og havbrug afsluttes snarest. ANBEFALING 9 Fødevareministeriets støtte- og tilladelsesadministration tilrettelægges efter virksomhedernes investerings-, finansierings- og driftsplanlægning. ANBEFALING 10 EU midlerne til Hav- og Fiskerifonden hjemtages fuldt ud. Der sikres en finansiering, der afspejler kreditrisikoen og etableres en generationsstøtteordning under den nye Hav- og Fiskerifond. FORSKNING, INNOVATION OG UDDANNELSE SOM VÆKSTACCELERATOR ANBEFALING 11 Forskning og innovation knyttes tættere til de værdikæder, der skaber vækst og der gennemføres et serviceeftersyn af erhvervenes kompetencer og behov for tilpasninger. VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER 13

14 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST FISKEEKSPORT, EN HANDELSBALANCE I OVERSKUD ANBEFALING 12 Erhvervet udnytter og styrker regeringens satsning på nye markeder. DANSK FISK, ET NYT BRAND? ANBEFALING 13 Grundlaget for at brande dansk fisk mhp. at opfylde markedets krav til kritisk omsætningsmasse undersøges. DANSKE FISK, DANSKE FORBRUGERE ANBEFALING 14 Styrkelse af indsatsen for dansk fisk som en sund spise, en uudforsket delikatesse, en lokal fødevare og som en historie, der knytter sig til et gammelt erhverv på fuld omdrejningshøjde. 14 VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER

15

16 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET Det starter med råvaregrundlaget. Har vi tilstrækkelig præcis viden om, hvor meget der kan fiskes, udnytter vi alle relevante fangstmuligheder, hvordan skaber vi værdi af uønskede fangster, hvordan producerer vi flere fisk i opdrættet, og kan importen af uforarbejdede fisk øges. Lissabon traktaten fastlægger målet om maksimalt bæredygtigt udbytte af fiskeriet (MSY - Maximum Sustainable Yield). Dette mål knytter i tråd med Brundtlandtrapportens bæredygtighedsbegreb udnyttelse og bevaring sammen i én målsætning. Bæredygtighedsprincippet tager ikke udgangspunkt i et beskyttelseshensyn, det er en forvaltningstilgang, hvor man opretholder og udnytter naturressourcerne til økonomisk stabil vækst. Den nye EU fiskeripolitik fastholder forsigtighedsprincippet (Precautionary Approach) og tilføjer MSY princippet (Maximum Sustainable Yield). Det første princip skal sikre fiskebestandenes reproduktion, det andet princip en høj udnyttelse af bestandene. BEDRE RÅDGIVNING OM RESSOURCEUDNYTTELSEN ANBEFALING 1 Fiskerierhvervet inddrages direkte i samarbejdet med DTU Aqua om anvendelse af fiskeridata og prioritering af rådgivningsindsatsen. Den økonomiske fiskeriforskning tilknyttes DTU Aqua. Sikre data om fiskeriet og fiskebestandene og tolkningen af disse data er den første forudsætning for en pålidelig fiskeribiologisk rådgivning, som er afgørende for, hvor meget vi kan fiske. En solid rådgivning kræver fyldestgørende data for alle relevante bestande, pålidelige modeller til beregning af fangstmuligheder og en proces, 16 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

17 der sikrer, at rådgivningen er aktuel, når fiskeriet foregår. Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) anbefaler i dag reducerede fangstmuligheder, når der er usikker viden om forholdene. Utilstrækkelig rådgivning medfører således et direkte væksttab. Hertil kommer de risici for en lav udnyttelse af fiskeressourcerne, som gennemførelsen af lukkede havområder og økosystemhensyn kan påføre samfundet, hvis ikke de er videnskabeligt dokumenteret, og i øvrigt forvaltes på en måde, der tager hensyn til fiskeriets konkrete påvirkning og tilpasningsevne. Dataindsamling er en af DTU Aquas mest omkostningstunge opgaver samtidig med, at kravene til flere og bedre data vokser. Effektivisering og målretning af dataindsamling og dataanvendelse er derfor en betydningsfuld og vedvarende opgave. ICES rådgivning tager udgangspunkt i de ønsker og krav, der fremsættes fra EU Kommissionen. Det medfører ofte, at ICES afgiver sine anbefalinger i form af én given fangstmængde i stedet for at angive de forskellige valg og tilhørende konsekvenser, der er mulige inden for en bæredygtig forvaltning. ICES' rådgivning lægger dermed en betydelig binding på EU s Ministerråd, som træffer beslutning om EU fangstmængderne. Danmark bør derfor bidrage aktivt til udformningen af Kommissionens rådgivningsønsker for de bestande, der har væsentlig dansk interesse. Det kan fx ske i sammenhæng med indsatsen i det regionale samarbejde. Den nye fiskeripolitik understreger målet om maksimalt udbytte (MSY) og dermed øget fokus på fiskeriet som en økonomisk aktivitet. EU- Kommissionens Rådgivende Fiskerikomite har gennem mange år rådgivet på grundlag af såvel biologisk som økonomisk ekspertise. UK, Tyskland, USA og flere andre lande har sikret, at der er et økonomisk fagmiljø knyttet direkte til den biologiske og forvaltningsmæssige rådgivning. Reformen af fiskeripolitikken understreger behovet for en markant styrkelse af arbejdet med at vurdere de økonomiske konsekvenser af fiskeriregulering for erhvervet og følgevirksomheder. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 17

18 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Reformen indebærer betydelige risici for væksttab: Kravet om at fisk uden værdi skal landes og registreres, kravet om at konsumfisk under et vist mindstemål ikke må sælges til højeste pris, kravet om at blandede fiskerier skal stoppe, hvis der mangler kvote for blot én art og hele arbejdet med at balancere EU kvotefastsættelsen for bestande, der indgår i blandede fiskerier er vækstdræbere, hvis ikke de økonomiske konsekvenser af forskellige forvaltningsvalg indgår ved den løbende rådgivning og forvaltning. HANDLINGSPUNKTER Fiskeriets organisationer inddrages direkte i Fødevareministeriets myndighedssamarbejde med DTU Aqua. I sammenhæng hermed bør der etableres en koordination, der sikrer, at resultaterne af det store internationale programarbejde, der i disse år udføres vedrørende MSYmodeller kanaliseres ind i arbejdet med gennemførelsen af fiskeripolitikken og i forhold til de ændringer af reformpakken, som ny forskning kan give anledning til på dette punkt. Fiskeriøkonomerne under Københavns Universitet overflyttes til DTU Aqua for derved at integrere vurderingen af ressourcegrundlaget og den økonomiske udnyttelse i samme rådgivningssystem. Fødevareministeriet bidrager sammen med erhvervet til de rådgivningsønsker, som EU Kommissionen fremsætter over for ICES. Datagrundlaget for rådgivningsarbejdet styrkes og kvalitetssikres, bl.a. ved øget indhentning af data fra fiskeriet. Datasystemer og bestandsmodeller bør integrere ikke-videnskabelige oplysninger fra fiskerne mhp. at forbedre prognosesikkerheden. 18 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

19 BEDRE UDNYTTELSE AF FISKERESSOURCERNE ANBEFALING 2 Der iværksættes en analyse af barriererne for en bredere udnyttelse af de danske fiskeressourcer, herunder fisk, der tidligere er udsmidt. Analysen følges af pilot- og demonstrationsprojekter, der kan belyse forretningsgrundlaget for nye ressourcer. Reformen af fiskeripolitikken medfører, at al fisk - bortset fra en række mindre undtagelser, skal landes. Det medfører på kort sigt en væsentlig ændring i råvaretilførslen, hovedsagelig ved at fisk af mindre eller meget ringe værdi tilføres markedet. Tilførslen af denne nye råvare må antages at give et meget lille, eller måske negativt dækningsbidrag på kort sigt. Udnyttelsen af denne råvare er en erhvervsopgave, som VækstTeam Fisk vil arbejde aktivt for at løse. Erhvervet vil under Fiskeri- og Havfonden tage initiativer til at skabe værdi af de uønskede fangster, først og fremmest er der behov for at gennemføre konkrete demonstrationsprojekter for at fremskynde en forretningsgørelse af udsmidsfisken. DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation), som varetager produktionsplanlægning og afsætningsstrategier for fiskeriet har allerede taget initiativ til at støtte dette arbejde. Den ny politik medfører en række udfordringer, hvis løsning erhvervet må bidrage til. Men på nogle punkter modvirker reformen sit eget formål. Hvor man tidligere krævede, at fisk under et vist mindstemål blev smidt ud, så er kravet nu, at de skal landes. EU har imidlertid besluttet, at de ikke må sælges til konsum. En torsk, der er under 35 cm, skal derfor landes og trække på fiskerens kvote, men må ikke sælges til fødevare. Denne regel bør fjernes, eventuelt gennem en hurtig nedskrivning af mindstemålet for de relevante fiskearter. Ressourcemulighederne i danske farvande omfatter også svagt udnyttede fangstmuligheder, og de rækker ud over de fiskerier, der reguleres af EU. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 19

20 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Arterne omfatter følgende kategorier: Industrifisk findes i store mængder og fisken kan landes i høj kvalitet. Marine ingredienser produceret af disse fisk i form af olie og proteiner er globalt højt efterspurgt og efterspørgslen forventes at stige. Der kan ske en værdiforøgelse gennem udvikling af specialprodukter såsom fiskolie til human konsum og farmaceutisk anvendelse. Demersale arter af lav værdi, bl.a. skrubber. Traditionelle arter, der kan tilføres højere værdi, fx ved at blive solgt som levende fisk. Nye biprodukter som alge- og tangproduktion og proteiner, olie. og gelatine. De svagt udnyttede fiskerimuligheder omfatter en række arter med et interessant potentiale, men med uopdyrkede markedsmuligheder. Fiskeri efter muslinger er i hovedsagen et dansk reguleringsanliggende. Muslingeforekomsterne omfatter blåmuslinger, hjertemuslinger, knivmuslinger, østers og mange flere. Fiskeriet foregår meget kystnært og i fjorde, bl.a. i Natura områder, hvor det er tæt reguleret. Imidlertid er der store uudnyttede forekomster af højværdimuslinger uden for beskyttede områder i alle danske farvande. Disse er stort set ikke udnyttet som følge af en manglende tradition, og fordi der ikke skelnes mellem Natura områder og ubeskyttede områder i den grundlæggende tilladelsesadministration. HANDLINGSPUNKTER Der iværksættes en tværfaglig værdikædeanalyse for anvendelsen af uønskede fangster. Analysen kobles med konkrete demonstrationsprojekter Der gennemføres en vurdering og revision af de fiskeribegrænsninger, som alene skyldes danske reguleringer eller utilstrækkeligt rådgivningsgrundlag. Danmark bør arbejde for, at EU s biproduktforordning og hygiejneforordning tillader, at anvendelsen af fiskeolie til foder eller konsum afhænger af slutanalyser af produktet fremfor en forhåndsklassificering af råmaterialet. 20 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

21

22 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST REALISERING AF POTENTIALER I DANSK INDUSTRIFISKERI ANBEFALING 3 Der udvikles en samlet strategi for industrifiskeriet. Danmark er EU s største industrifiskenation, industrifiskeriet udgør en vigtig del af økonomien for de store fiskerihavne, og det bidrager til vores position som producent af højværdifoder, bl.a. til akvakultur. Vi er verdens tredjestørste eksportør af fiskemel med en verdensmarkedsandel på godt 7 % og næststørste eksportør af fiskeolie med en andel på godt 15 %. Samlet var eksporten fra industrien på 3,4 mia. kr. i Den globale efterspørgsel efter mel og olie er stigende. Dansk eksport er kun begrænset af råvaregrundlaget. Siden 1988 er råvaregrundlaget for fiskemelog fiskeolieindustrien halveret. I perioden modtog man i gennemsnit 1,5 mio. tons råvarer mod tons i perioden Dette inkluderer betydelige landinger fra udenlandske fartøjer. Nedgangen i de danske fangster har skabt en betydelig overkapacitet i forarbejdningsindustrien og et betydeligt samlet væksttab. De tabte fiskerimuligheder bør i videst muligt omfang genvindes. Fødevareministeriet har nedsat et industrifiskeudvalg, der skal undersøge mulighederne for at udnytte det fulde potentiale i industrifiskeriet. Udvalget bør definere en sammenhængende strategi for industrifiskeriet. HANDLINGSPUNKTER Der fastlægges en strategi og plan for det fremtidige danske industrifiskeri. 22 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

23 50% SIDEN 1988 ER RÅVAREGRUNDLAGET FOR FISKEMEL- OG FISKEOLIEINDUSTRIEN HALVERET

24 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST FISKERIHAVNENE FISKERIETS OMDREJNINGSPUNKT ANBEFALING 4 Fiskerihavnene tager initiativ til at forbedre deres konkurrenceevne mhp. at øge tilførslerne af fisk. Fiskerihavnene inddeles i tre grupper: 1. De store havne med landingsværdier over 80 mio. kr.: Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande. Fiskerihavnene har en direkte rolle for råvaretilførslen og for værdien af den fisk, der videredistribueres fra havnene. I 2012 blev der landet for 3,1 mia. kr. fisk i havnene. Havnenes investeringer i infrastruktur og faciliteter skaber et solidt fundament for auktions- og distributionssystemer, service- og forsyninger, og direkte adgang til det europæiske marked. Havnene er en bærende forudsætning for fiskeriets fremgang og for en række erhvervsklynger i tilknytning hertil. 2. De mellemstore havne med landingsværdier under 80 mio. kr.: Fx Nexø, Strandby, Hundested, Stubbekøbing, Bønnerup, Thorsminde, Grenaa og Esbjerg. 3. Kystfiskerihavne og landingssteder. Havnene konkurrerer både med andre danske havne og med udenlandske havne om at tiltrække landinger af fisk. Den teknologiske udvikling i fiskeriet skaber fortsat behov for opgradering af fiskerihavnenes infrastruktur for at forbedre hele fiskerisektorens konkurrenceevne over for fiskerihavne i Holland, England og Norge. 24 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

25 Havnene er det sted hvor råvaren kommer i land, og havnenes evne til at håndtere, omsætte og videredistribuere fangsterne er sammen med den service, de kan tilbyde fartøjer og fiskere, der lander i havnen en væsentlig forudsætning for at tiltrække råvarer fra danske og udenlandske fartøjer. HANDLINGSPUNKTER Erhvervet vil udvikle havnene gennem bl.a.: Tiltrækning af udenlandske landinger, nye serviceløsninger og løbende evaluering af, hvilke forhold fartøjsejerne lægger vægt på, når de skal vælge landingshavn. Udvikling af anden erhvervsaktivitet end kerneforretningen fiskeri, herunder gennem kortlægning af mulige erhvervsaktiviteter og ny anvendelse af ubrugte industriarealer. Øget samarbejde mellem havnene mhp. at forene åben konkurrence med en komplementering af serviceudbud. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 25

26 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST EN KLAR UDMELDING OM GRUNDLAGET FOR AKVAKULTUR ANBEFALING 5 Miljøministeren fastsætter kvælstofkvoter til dambrug og havbrug, afstemt med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og Helcom. Dambrug og havbrug tildeles en samlet årlig kvælstoframme for vandplanområder på 1623 tons (gældende niveau), og 1200 tons for havstrategiområdet. Akvakultur er en af verdens hurtigst voksende fødevareproducerende sektorer. Den globale produktion voksede i gennemsnit med ca. 6,2 % om året i perioden Væksten er især sket i Afrika, Amerika, Asien og i europæiske lande, der ikke er medlem af EU. FAO vurderer, at der i 2050 vil være behov for yderligere ca. 48 mio. tons fisk alene som følge af den globale befolkningstilvækst. EU er den eneste region, hvor der har været et fald i produktionen i perioden EU tegner sig for kun 1,5 % af den globale akvakulturproduktion i mængde og ca. 3,5 % i værdi. Samtidig er EU verdens største importør af fisk med en importandel på omkring 65 %. Udnyttelsen af akvakulturens vækstpotentiale forudsætter, at der produceres flere fisk. De naturmæssige forudsætninger, og den stærke danske erhvervsklynge af tilknyttede erhverv, giver oplagte muligheder for en øget produktion i Danmark. Hovedudfordringen for akvakultur er mangel på klarhed om kvælstoframmerne. Branchens potentiale kan kun realiseres, hvis der skabes klarhed om den acceptable udledning af kvælstof fra produktionen. Fødevareministeriet har i sit høringsudkast til akvakulturstrategi målsat en 50 % stigning i produktionen til ca tons frem til I 2006 målsatte regeringen på baggrund af en politisk aftale en forøgelse af produktionen til tons i 2013, inden for en kvælstoframme på tons. 26 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

27 Planerne er imidlertid ikke fulgt op af tilstrækkelig konkret handling, og produktionen har de sidste 25 år konstant ligget på et niveau omkring tons. Regeringen bør sætte de nødvendige beslutninger bag sine mål og sikre klare produktionsrammer for erhvervet. Det skal ske inden for Vandrammedirektivets og Havstrategidirektivets muligheder. Akvakulturudvalgets overordnede anbefaling er, at akvakultur skal reguleres gennem en resultatbaseret forvaltning. Det forudsætter, at der tildeles kvælstofkvoter til dambrug og havbrug, og at disse kvoter afstemmes med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og Helcom aftaler. Tildeling af det nødvendige miljømæssige råderum for udledning af kvælstof er den mest kritiske forudsætning for vækst. På den baggrund bør dambrug og havbrug tildeles en samlet årlig kvælstofkvote på 2823 tons. Den fordeles med 1250 tons til dambrug og 373 tons til havbrug inden for vandplanområdet, hvilket svarer til den nu gældende ramme og 1200 tons til havbrug inden for havstrategiområdet. Bedre muligheder for at sammenlægge kvoter vil fremme en aktiv strukturudvikling. Ved at samle mindre kvoter kan der skabes tilstrækkelig kritisk masse for investeringer i større anlæg. Derfor skal tildeling af kvælstofkvoter suppleres med en bindende og gennemskuelig forvaltningspraksis for flytning og sammenlægning af kvælstofkvoter. EU Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret påpeger, at koordineret fysisk planlægning er en afgørende forudsætning for vækst. En sådan planlægning vil reducere de administrative omkostninger for virksomhederne og mindske usikkerheden i godkendelsesprocedurer. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 27

28 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Det bidrager samlet set til at gøre nye investeringer mere attraktive. Erfaringer viser, at etablering af nye anlæg i det marine miljø kan give anledning til betydende interessekonflikter med andre brugere af vandområder. Derfor skal der gennemføres en marin fysisk planlægning, som inddrager både udvikling af de eksisterende havbrug gennem kompensationsopdræt inden for vandområder og etablering af nye offshore anlæg inden for havstrategidirektivet. Planlægning skal kortlægge egnede lokaliteter til vækst og vurdere den samlede miljøeffekt af den ønskede vækst i havbrugssektoren. HANDLINGSPUNKTER Produktionen i dambrug og havbrug i vandplanområder tildeles snarest en maksimal kvælstoframme på hhv og 373 tons kvælstof og 1200 tons for Havstrategidirektivets område, og der gennemføres en samlet planlægning for lokalisering af havbrug i danske farvande. Effekterne af kompensationsopdræt, herunder bidrag til øget biodiversitet, dokumenteres, og der etableres en forvaltning, der muliggør anvendelse af kompensationsopdrættede muslinger til bundkultur, og der iværksættes udvikling af dyrkningsformen. I forvaltningen indgår hensigtsmæssige regler for placering af kompensationsopdræt, og for at havbrugenes høst af kompensationsopdrættede muslinger kan afskrives i kvælstofregnskabet på en administrativt overkommelig måde. 28 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

29 LIGE KONKURRENCE ANBEFALING 6 Den øgede globale konkurrence om fiskeråvarer betyder, at Danmark må arbejde stærkere for lige konkurrencevilkår gennem en aktiv og sammenhængende politik for import af fisk til videre forarbejdning, detailsalg og eksport. Danmark er blandt verdens førende fiskeeksportører, vi eksporterede fisk og fiskevarer for 21,4 mia. kr. i Importen udgør omkring 65 % af råvaretilførslen til dansk fiskeindustri resten kommer fra dansk fiskeri og en mindre del fra dansk opdræt. Det væsentligste potentiale for øgede råvaretilførsler ligger i en liberalisering af importen og en øget produktion i dansk akvakultur. EU har over årene liberaliseret importen af en række fiskevarer, men man opretholder fortsat en række told- og mængdemæssige begrænsninger. 176 ordninger regulerer importen gennem mængdemæssige begrænsninger. Danmark bør som en lille, åben økonomi gå foran i EU for at forenkle og liberalisere importen og befri den for importbegrænsninger. Import af råvarer til forarbejdning i EU skaber vækst og er til fordel for det samlede EU regnskab. Danmark må som den direkte interesserede part gøre en særlig indsats for at liberalisere handelen med råvarer fuldstændig. Liberalisering og toldlempelser gør det ikke alene, hvis besværlige toldregler og utilstrækkelig kapacitet ved toldbehandlingen forsinker varernes vej til industrien. Det er i dag situationen i en række tilfælde. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 29

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Konkurrencekraft og innovation

Konkurrencekraft og innovation Januar 2006 Konkurrencekraft og innovation - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 2.-3. februar 2006 Strategi for stærk konkurrencekraft og innovation 1 Vores evne til

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder

Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder Januar 2004 Hanstholm Kommune Holmsland Kommune Thyborøn-Harboøre Kommune Ulfborg-Vemb Kommune Ringkjøbing Amt Viborg Amt Miljøministeriet Ministeriet

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

EMFF OPERATIONAL PROGRAMME

EMFF OPERATIONAL PROGRAMME EMFF OPERATIONAL PROGRAMME CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible to EC decision number EC decision date 2014DK14MFOP001 European Maritime and Fisheries Fund - Operational

Læs mere

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

EMFF OPERATIONAL PROGRAMME

EMFF OPERATIONAL PROGRAMME EMFF OPERATIONAL PROGRAMME CCI Title Version 1.1 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible to EC decision number EC decision date 2014DK14MFOP001 European Maritime and Fisheries Fund - Operational

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere