DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR"

Transkript

1 OKTOBER 2014 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR NYE RAMMER, NY VÆKST

2

3

4 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST INDHOLD BAGGRUND 6 ANBEFALING OG VISION 8 VÆKSTTEAM FISKS ANBEFALINGER 12 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 16 BEDRE RÅDGIVNING OM RESSOURCEUDNYTTELSEN 16 BEDRE UDNYTTELSE AF FISKERESSOURCERNE 19 REALISERING AF POTENTIALER I DANSK INDUSTRIFISKERI 22 FISKERIHAVNENE, FISKERIETS OMDREJNINGSPUNKT 24 EN KLAR UDMELDING OM GRUNDLAGET FOR AKVAKULTUR 26 LIGE KONKURRENCE 29 4 INDHOLD

5 EN VÆKSTORIENTERET FORVALTNING 32 FISKERIPOLITIKKEN: LAD FISKERIET TAGE ANSVARET FOR EGEN VIRKSOMHED 32 AKVAKULTUR - FRA 25 ÅRS STRATEGIER TIL ET REELT VÆKSTGRUNDLAG 36 EN STØTTEADMINISTRATION I SAMSVAR MED ERHVERVSUDVIKLINGEN 40 KAPITALADGANG, GENERATIONSSKIFTE OG TILTRÆKNING AF ARBEJDSKRAFT 42 FORSKNING, INNOVATION OG UDDANNELSE SOM VÆKSTACCELERATOR 46 FISKEEKSPORT, EN HANDELSBALANCE I OVERSKUD 50 DANSK FISK, ET NYT BRAND? 54 DANSKE FISK, DANSKE FORBRUGERE 56 EFTERORD 60 KILDER 61 INDHOLD 5

6 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST BAGGRUND Danmark har en meget stærk og globalt orienteret sektor for fiskevarer. Ud af den samlede danske fødevareeksport på omkring 148 mia. kr. leverer fiskeeksporten godt 20 mia. kr. Nok til en placering som EU s største eksportør af fiskeprodukter. Førstehåndsværdien af de landede og opdrættede fisk er på ca. 4 mia. kr. Hertil kommer den værdiskabelse, der sker i de erhverv, der er tilknyttet produktionen. Fiskeri og akvakultur er vigtige erhverv for Danmark som fødevareland og som udvikler af miljøeffektiv produktion, og de er afgørende for erhvervsgrundlaget i de samfund, der skaber geografisk balance i Danmark. I Thisted Kommune er bidraget fra erhvervsklyngen Hanstholm Havn fx opgjort til en beskæftigelse på godt personer og godt 12 % af kommunens skattegrundlag. Danmark har en stærk klynge af erhverv, der beskæftiger sig med akvakultur. Den består foruden produktionen og forarbejdningsindustrien af leverandører af fiskemel og fiskeolie, udstyr og knowhow, som eksporteres til en årlig værdi af knap 6 mia. kr. til store dele af verden. Fødevareministeren har bedt organisationerne bag denne rapports anbefalinger om at bidrage til regeringens vækstpolitik med en vækstplan for fiskeri, akvakultur og tilknyttede erhverv. Den opgave har organisationerne med VækstTeam FISK påtaget sig. VækstTeam FISK spænder fra fiskeriet og fiskeopdrætternes produktion af fisk over fiskeauktioner, forarbejdning, eksportvirksomhed og salg af fisk til fiskerihavne og leverandører af udstyr, systemer og know-how til dansk og internationalt fiskeri og akvakultur. Følgende organisationer står bag anbefalingerne: Danmarks Fiskeriforening PO Dansk Akvakultur Danmarks Pelagiske Producentorganisation Danmarks Fiskehandlere Danske Havne Danske Fiskeauktioner A/S Foreningen af Fiskeauktioner og Samlecentraler i Danmark Marine Ingredients Denmark Danish Seafood Association Fiskeriets Servicefag 6 BAGGRUND

7 Erhvervene har en meget betydelig eksportandel. Derfor har VækstTeam FISK lagt vægt på, at anbefalingerne styrker de grundlæggende betingelser for erhvervenes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe vækst. Nye rammer for fiskeri og akvakultur og ny innovation vil give den samlede sektor et betydeligt konkurrenceløft og det danske samfund et væsentligt vækstbidrag. Vækstmulighederne er betydelige. Der er reelle handlemuligheder for regering og erhverv til at fjerne barrierer for væksten på en række områder og iværksætte initiativer på andre områder, hvor væksten ikke afhænger af fjernelse af barrierer, men af nytænkning og udvikling. VækstTeam FISK forventer, at ministeren med udgangspunkt i rapportens anbefalinger vil tilvejebringe et bredt politisk grundlag for sektorens vækst nu og på længere sigt. VækstTeam FISK vurderer, at gennemførelsen af anbefalingerne kan udløse mere end en 40 % forøgelse af produktionsværdien i første omsætningsled. Visionen for VækstTeam FISK er at forfølge dette mål i et samarbejde mellem erhverv, myndigheder og forskning. BAGGRUND 7

8 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST ANBEFALING OG VISION VækstTeam FISKs overordnede anbefaling er at se fiskeri og akvakultur i et samlet værdikædeperspektiv, fra forvaltning til forbruger og ikke som i dag, som et reguleringsobjekt. Fiskeriorganisationerne peger på følgende hovedelementer i et nyt og vækstorienteret forhold mellem det offentlige og erhvervet: vækst i råvaregrundlaget resultatbaseret forvaltning effektiv administration og innovation Opgaverne for myndigheder og erhverv er forskellige, men målet om den bedst mulige udnyttelse af naturressourcerne må bære det fælles tankesæt. VækstTeam FISK peger på nødvendigheden af politisk lederskab for at sikre gennemførelse af politik og strategier for udviklingen af erhvervene. VækstTeam FISK vil på grundlag heraf aktivt arbejde for værdiskabelse, styrket samarbejde i sektoren og en styrket markedsorientering i lyset af de udfordringer og muligheder, som reformen af den fælles fiskeripolitik og globaliseringen medfører. VækstTeam FISK forventer, at arbejdet vil medføre et væsentligt større langsigtet udbytte af naturressourcerne. 40 % VÆKST - ET MÅL INDEN FOR RÆKKEVIDDE Dansk fiskeri kan med en målrettet indsats præstere øgede fangster, øget værdi og større værditilvækst. Fangsterne af de kvoterede arter afhænger af EU s ressourceforvaltning. Der foreligger kun få beregninger over hvor store forøgelser af fangsterne, der kan påregnes under den nye MSY (Maximum Sustainable Yield) forvaltning, bl.a. fordi MSY implementeringen endnu ikke er klar. EU Kommissionen har imidlertid allerede nu noteret, at udnyttelsesmulighederne for en række fiskearter er væsentligt forbedret. Hertil kommer, at forbuddet mod udsmid vil medføre, at kvoterne kan sættes højere idet fisk, der tidligere er udsmidt nu vil indgå i kvoteregnskabet. New Economic Foundation har beregnet, at de danske konsumfangster vil kunne forøges fra tons i 2013 til tons under MSY i VækstTeam FISK vurderer ikke, at dette idealbillede er et realistisk mål inden for de næste fem år, men en forøgelse til tons synes opnåelig med en resultatbaseret forvaltning, der tillader fiskeriet at vælge de mest effektive fangstmetoder. 8 ANBEFALING OG VISION

9 Industrifiskebestandene blev gennem en årrække fisket på et højt og bæredygtigt niveau på mellem tons og 1 mio. tons. I 2010 blev der fisket tons, mens niveauet nu ligger omkring tons. Årsagen hertil er naturlige udsving og en restriktiv og kontroversiel forvaltning. En forbedring af forvaltningen bør kunne give grundlag for et fiskeri i niveauet tons afhængig af de naturlige udsving. En række betydelige fangstmuligheder udnyttes ikke i dag. Årsagen er en kombination af forvaltningsrestriktioner, markedsforhold og traditionsbundethed i fiskeriet. En række arter, som taskekrabber, skrubber og nytilkomne klimaarter kan udnyttes bedre af erhvervet selv. Store forekomster af højværdimuslinger, som fx hjertemuslinger og knivmuslinger uden for de traditionelle fiskeområder kan udnyttes, hvis forvaltningens generalforbud afløses af demonstrationsfiskerier og biologiske undersøgelser, der kan belyse udnyttelsespotentialet. Endelig er der de uønskede fangster, der ikke længere må udsmides til havs. Det er en ny råvare, der i øjeblikket har en lav værdi, og hvis udnyttelse frembyder særlige udfordringer. VækstTeam FISK har med en forsigtig tilgang valgt at sætte en 30 % forøgelse af råvaregrundlaget i det traditionelle fiskeri og en væsentlig ny omsætning fra uudnyttede ressourcer som det mål, man vil kunne opnå i Fiskebestandene vil i dette perspektiv blive udnyttet på et højt stabilt niveau. Primærproduktionen i akvakultur kan forøges med betydeligt mere end de 50 %, som ligger i Fødevareministeriets strategi (høringsudkast 24. februar 2014) og udviklingen i akvakultur vil balancere hensynet til vækst og miljø. Vækstperspektivet rækker ud over en forøgelse af råvaregrundlaget. Nye produkter, eksport af levende fisk osv. vil yderligere øge værdien i første omsætningsled, og både volumenforøgelsen og innovation og nye produkter vil styrke væksten og eksportmulighederne for havne og følgeindustri. Akvakulturklyngen eksporterede i 2012 for ca. 5,6 mia. kr. Frem mod 2020 er der potentiale til at øge eksporten med over 5 mia. kr. og skabe nye arbejdspladser i yderområderne. ANBEFALING OG VISION 9

10 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Klyngen kan dermed give et væsentligt bidrag til at nå Vækstteam Fødevarers mål om at øge dansk eksport med op til 50 mia. kr. i Inden for rammerne af denne rapports anbefalinger vil dansk fiskeri og akvakultur kunne skabe en vækst, der matcher eller ligger ud over regeringens vækstambitioner på fødevareområdet. Den positive råvareudvikling vil sammen med en effektiv forvaltning og myndighedsudøvelse give dansk fiskeeksport en konkurrenceposition, der sikrer en stabil og vedvarende vækst i produktion og eksport. 10 ANBEFALING OG VISION

11 50 MIA.

12 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET ANBEFALING 1 Fiskerierhvervet inddrages direkte i samarbejdet med DTU Aqua om anvendelse af fiskeridata og prioritering af rådgivningsindsatsen. Den økonomiske fiskeriforskning tilknyttes DTU Aqua. ANBEFALING 2 Der iværksættes en analyse af barriererne for en bredere udnyttelse af de danske fiskeressourcer, herunder fisk, der tidligere er udsmidt. Analysen følges af pilot- og demonstrationsprojekter, der kan belyse forretningsgrundlaget for nye ressourcer. ANBEFALING 3 Der udvikles en samlet strategi for industrifiskeriet. ANBEFALING 4 Fiskerihavnene tager initiativ til at forbedre deres konkurrenceevne mhp. at øge tilførslerne af fisk. ANBEFALING 5 Miljøministeren fastsætter kvælstofkvoter til dambrug og havbrug, afstemt med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og Helcom. Dambrug og havbrug tildeles en samlet årlig kvælstoframme for vandplanområder på 1623 tons (gældende niveau), og 1200 tons for havstrategiområdet. ANBEFALING 6 Den øgede globale konkurrence om fiskeråvarer betyder, at Danmark må arbejde stærkere for lige konkurrencevilkår gennem en aktiv og sammenhængende politik for import af fisk til videre forarbejdning, detailsalg og eksport. 12 VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER

13 EN VÆKSTORIENTERET FORVALTNING ANBEFALING 7 Fødevareministeriet udarbejder en drejebog for fiskeripolitikkens udmøntning i en resultatbaseret forvaltning. Arbejdet bør omfatte både udmøntningen af fiskeriets grundforordning og Havstrategi-direktivet. Ministeriet sikrer en forankring af sin politik i Bruxelles og i de nye regionale samarbejder. ANBEFALING 8 Kommissionens retningslinjer for EU s akvakultur lægges til grund for dansk forvaltning af erhvervet, og anbefalingerne fra regeringens akvakulturudvalg gennemføres snarest fuldt ud. Miljøgodkendelsen af dambrug og havbrug afsluttes snarest. ANBEFALING 9 Fødevareministeriets støtte- og tilladelsesadministration tilrettelægges efter virksomhedernes investerings-, finansierings- og driftsplanlægning. ANBEFALING 10 EU midlerne til Hav- og Fiskerifonden hjemtages fuldt ud. Der sikres en finansiering, der afspejler kreditrisikoen og etableres en generationsstøtteordning under den nye Hav- og Fiskerifond. FORSKNING, INNOVATION OG UDDANNELSE SOM VÆKSTACCELERATOR ANBEFALING 11 Forskning og innovation knyttes tættere til de værdikæder, der skaber vækst og der gennemføres et serviceeftersyn af erhvervenes kompetencer og behov for tilpasninger. VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER 13

14 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST FISKEEKSPORT, EN HANDELSBALANCE I OVERSKUD ANBEFALING 12 Erhvervet udnytter og styrker regeringens satsning på nye markeder. DANSK FISK, ET NYT BRAND? ANBEFALING 13 Grundlaget for at brande dansk fisk mhp. at opfylde markedets krav til kritisk omsætningsmasse undersøges. DANSKE FISK, DANSKE FORBRUGERE ANBEFALING 14 Styrkelse af indsatsen for dansk fisk som en sund spise, en uudforsket delikatesse, en lokal fødevare og som en historie, der knytter sig til et gammelt erhverv på fuld omdrejningshøjde. 14 VÆKSTTEAM FISKs ANBEFALINGER

15

16 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET Det starter med råvaregrundlaget. Har vi tilstrækkelig præcis viden om, hvor meget der kan fiskes, udnytter vi alle relevante fangstmuligheder, hvordan skaber vi værdi af uønskede fangster, hvordan producerer vi flere fisk i opdrættet, og kan importen af uforarbejdede fisk øges. Lissabon traktaten fastlægger målet om maksimalt bæredygtigt udbytte af fiskeriet (MSY - Maximum Sustainable Yield). Dette mål knytter i tråd med Brundtlandtrapportens bæredygtighedsbegreb udnyttelse og bevaring sammen i én målsætning. Bæredygtighedsprincippet tager ikke udgangspunkt i et beskyttelseshensyn, det er en forvaltningstilgang, hvor man opretholder og udnytter naturressourcerne til økonomisk stabil vækst. Den nye EU fiskeripolitik fastholder forsigtighedsprincippet (Precautionary Approach) og tilføjer MSY princippet (Maximum Sustainable Yield). Det første princip skal sikre fiskebestandenes reproduktion, det andet princip en høj udnyttelse af bestandene. BEDRE RÅDGIVNING OM RESSOURCEUDNYTTELSEN ANBEFALING 1 Fiskerierhvervet inddrages direkte i samarbejdet med DTU Aqua om anvendelse af fiskeridata og prioritering af rådgivningsindsatsen. Den økonomiske fiskeriforskning tilknyttes DTU Aqua. Sikre data om fiskeriet og fiskebestandene og tolkningen af disse data er den første forudsætning for en pålidelig fiskeribiologisk rådgivning, som er afgørende for, hvor meget vi kan fiske. En solid rådgivning kræver fyldestgørende data for alle relevante bestande, pålidelige modeller til beregning af fangstmuligheder og en proces, 16 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

17 der sikrer, at rådgivningen er aktuel, når fiskeriet foregår. Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) anbefaler i dag reducerede fangstmuligheder, når der er usikker viden om forholdene. Utilstrækkelig rådgivning medfører således et direkte væksttab. Hertil kommer de risici for en lav udnyttelse af fiskeressourcerne, som gennemførelsen af lukkede havområder og økosystemhensyn kan påføre samfundet, hvis ikke de er videnskabeligt dokumenteret, og i øvrigt forvaltes på en måde, der tager hensyn til fiskeriets konkrete påvirkning og tilpasningsevne. Dataindsamling er en af DTU Aquas mest omkostningstunge opgaver samtidig med, at kravene til flere og bedre data vokser. Effektivisering og målretning af dataindsamling og dataanvendelse er derfor en betydningsfuld og vedvarende opgave. ICES rådgivning tager udgangspunkt i de ønsker og krav, der fremsættes fra EU Kommissionen. Det medfører ofte, at ICES afgiver sine anbefalinger i form af én given fangstmængde i stedet for at angive de forskellige valg og tilhørende konsekvenser, der er mulige inden for en bæredygtig forvaltning. ICES' rådgivning lægger dermed en betydelig binding på EU s Ministerråd, som træffer beslutning om EU fangstmængderne. Danmark bør derfor bidrage aktivt til udformningen af Kommissionens rådgivningsønsker for de bestande, der har væsentlig dansk interesse. Det kan fx ske i sammenhæng med indsatsen i det regionale samarbejde. Den nye fiskeripolitik understreger målet om maksimalt udbytte (MSY) og dermed øget fokus på fiskeriet som en økonomisk aktivitet. EU- Kommissionens Rådgivende Fiskerikomite har gennem mange år rådgivet på grundlag af såvel biologisk som økonomisk ekspertise. UK, Tyskland, USA og flere andre lande har sikret, at der er et økonomisk fagmiljø knyttet direkte til den biologiske og forvaltningsmæssige rådgivning. Reformen af fiskeripolitikken understreger behovet for en markant styrkelse af arbejdet med at vurdere de økonomiske konsekvenser af fiskeriregulering for erhvervet og følgevirksomheder. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 17

18 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Reformen indebærer betydelige risici for væksttab: Kravet om at fisk uden værdi skal landes og registreres, kravet om at konsumfisk under et vist mindstemål ikke må sælges til højeste pris, kravet om at blandede fiskerier skal stoppe, hvis der mangler kvote for blot én art og hele arbejdet med at balancere EU kvotefastsættelsen for bestande, der indgår i blandede fiskerier er vækstdræbere, hvis ikke de økonomiske konsekvenser af forskellige forvaltningsvalg indgår ved den løbende rådgivning og forvaltning. HANDLINGSPUNKTER Fiskeriets organisationer inddrages direkte i Fødevareministeriets myndighedssamarbejde med DTU Aqua. I sammenhæng hermed bør der etableres en koordination, der sikrer, at resultaterne af det store internationale programarbejde, der i disse år udføres vedrørende MSYmodeller kanaliseres ind i arbejdet med gennemførelsen af fiskeripolitikken og i forhold til de ændringer af reformpakken, som ny forskning kan give anledning til på dette punkt. Fiskeriøkonomerne under Københavns Universitet overflyttes til DTU Aqua for derved at integrere vurderingen af ressourcegrundlaget og den økonomiske udnyttelse i samme rådgivningssystem. Fødevareministeriet bidrager sammen med erhvervet til de rådgivningsønsker, som EU Kommissionen fremsætter over for ICES. Datagrundlaget for rådgivningsarbejdet styrkes og kvalitetssikres, bl.a. ved øget indhentning af data fra fiskeriet. Datasystemer og bestandsmodeller bør integrere ikke-videnskabelige oplysninger fra fiskerne mhp. at forbedre prognosesikkerheden. 18 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

19 BEDRE UDNYTTELSE AF FISKERESSOURCERNE ANBEFALING 2 Der iværksættes en analyse af barriererne for en bredere udnyttelse af de danske fiskeressourcer, herunder fisk, der tidligere er udsmidt. Analysen følges af pilot- og demonstrationsprojekter, der kan belyse forretningsgrundlaget for nye ressourcer. Reformen af fiskeripolitikken medfører, at al fisk - bortset fra en række mindre undtagelser, skal landes. Det medfører på kort sigt en væsentlig ændring i råvaretilførslen, hovedsagelig ved at fisk af mindre eller meget ringe værdi tilføres markedet. Tilførslen af denne nye råvare må antages at give et meget lille, eller måske negativt dækningsbidrag på kort sigt. Udnyttelsen af denne råvare er en erhvervsopgave, som VækstTeam Fisk vil arbejde aktivt for at løse. Erhvervet vil under Fiskeri- og Havfonden tage initiativer til at skabe værdi af de uønskede fangster, først og fremmest er der behov for at gennemføre konkrete demonstrationsprojekter for at fremskynde en forretningsgørelse af udsmidsfisken. DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation), som varetager produktionsplanlægning og afsætningsstrategier for fiskeriet har allerede taget initiativ til at støtte dette arbejde. Den ny politik medfører en række udfordringer, hvis løsning erhvervet må bidrage til. Men på nogle punkter modvirker reformen sit eget formål. Hvor man tidligere krævede, at fisk under et vist mindstemål blev smidt ud, så er kravet nu, at de skal landes. EU har imidlertid besluttet, at de ikke må sælges til konsum. En torsk, der er under 35 cm, skal derfor landes og trække på fiskerens kvote, men må ikke sælges til fødevare. Denne regel bør fjernes, eventuelt gennem en hurtig nedskrivning af mindstemålet for de relevante fiskearter. Ressourcemulighederne i danske farvande omfatter også svagt udnyttede fangstmuligheder, og de rækker ud over de fiskerier, der reguleres af EU. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 19

20 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Arterne omfatter følgende kategorier: Industrifisk findes i store mængder og fisken kan landes i høj kvalitet. Marine ingredienser produceret af disse fisk i form af olie og proteiner er globalt højt efterspurgt og efterspørgslen forventes at stige. Der kan ske en værdiforøgelse gennem udvikling af specialprodukter såsom fiskolie til human konsum og farmaceutisk anvendelse. Demersale arter af lav værdi, bl.a. skrubber. Traditionelle arter, der kan tilføres højere værdi, fx ved at blive solgt som levende fisk. Nye biprodukter som alge- og tangproduktion og proteiner, olie. og gelatine. De svagt udnyttede fiskerimuligheder omfatter en række arter med et interessant potentiale, men med uopdyrkede markedsmuligheder. Fiskeri efter muslinger er i hovedsagen et dansk reguleringsanliggende. Muslingeforekomsterne omfatter blåmuslinger, hjertemuslinger, knivmuslinger, østers og mange flere. Fiskeriet foregår meget kystnært og i fjorde, bl.a. i Natura områder, hvor det er tæt reguleret. Imidlertid er der store uudnyttede forekomster af højværdimuslinger uden for beskyttede områder i alle danske farvande. Disse er stort set ikke udnyttet som følge af en manglende tradition, og fordi der ikke skelnes mellem Natura områder og ubeskyttede områder i den grundlæggende tilladelsesadministration. HANDLINGSPUNKTER Der iværksættes en tværfaglig værdikædeanalyse for anvendelsen af uønskede fangster. Analysen kobles med konkrete demonstrationsprojekter Der gennemføres en vurdering og revision af de fiskeribegrænsninger, som alene skyldes danske reguleringer eller utilstrækkeligt rådgivningsgrundlag. Danmark bør arbejde for, at EU s biproduktforordning og hygiejneforordning tillader, at anvendelsen af fiskeolie til foder eller konsum afhænger af slutanalyser af produktet fremfor en forhåndsklassificering af råmaterialet. 20 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

21

22 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST REALISERING AF POTENTIALER I DANSK INDUSTRIFISKERI ANBEFALING 3 Der udvikles en samlet strategi for industrifiskeriet. Danmark er EU s største industrifiskenation, industrifiskeriet udgør en vigtig del af økonomien for de store fiskerihavne, og det bidrager til vores position som producent af højværdifoder, bl.a. til akvakultur. Vi er verdens tredjestørste eksportør af fiskemel med en verdensmarkedsandel på godt 7 % og næststørste eksportør af fiskeolie med en andel på godt 15 %. Samlet var eksporten fra industrien på 3,4 mia. kr. i Den globale efterspørgsel efter mel og olie er stigende. Dansk eksport er kun begrænset af råvaregrundlaget. Siden 1988 er råvaregrundlaget for fiskemelog fiskeolieindustrien halveret. I perioden modtog man i gennemsnit 1,5 mio. tons råvarer mod tons i perioden Dette inkluderer betydelige landinger fra udenlandske fartøjer. Nedgangen i de danske fangster har skabt en betydelig overkapacitet i forarbejdningsindustrien og et betydeligt samlet væksttab. De tabte fiskerimuligheder bør i videst muligt omfang genvindes. Fødevareministeriet har nedsat et industrifiskeudvalg, der skal undersøge mulighederne for at udnytte det fulde potentiale i industrifiskeriet. Udvalget bør definere en sammenhængende strategi for industrifiskeriet. HANDLINGSPUNKTER Der fastlægges en strategi og plan for det fremtidige danske industrifiskeri. 22 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

23 50% SIDEN 1988 ER RÅVAREGRUNDLAGET FOR FISKEMEL- OG FISKEOLIEINDUSTRIEN HALVERET

24 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST FISKERIHAVNENE FISKERIETS OMDREJNINGSPUNKT ANBEFALING 4 Fiskerihavnene tager initiativ til at forbedre deres konkurrenceevne mhp. at øge tilførslerne af fisk. Fiskerihavnene inddeles i tre grupper: 1. De store havne med landingsværdier over 80 mio. kr.: Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande. Fiskerihavnene har en direkte rolle for råvaretilførslen og for værdien af den fisk, der videredistribueres fra havnene. I 2012 blev der landet for 3,1 mia. kr. fisk i havnene. Havnenes investeringer i infrastruktur og faciliteter skaber et solidt fundament for auktions- og distributionssystemer, service- og forsyninger, og direkte adgang til det europæiske marked. Havnene er en bærende forudsætning for fiskeriets fremgang og for en række erhvervsklynger i tilknytning hertil. 2. De mellemstore havne med landingsværdier under 80 mio. kr.: Fx Nexø, Strandby, Hundested, Stubbekøbing, Bønnerup, Thorsminde, Grenaa og Esbjerg. 3. Kystfiskerihavne og landingssteder. Havnene konkurrerer både med andre danske havne og med udenlandske havne om at tiltrække landinger af fisk. Den teknologiske udvikling i fiskeriet skaber fortsat behov for opgradering af fiskerihavnenes infrastruktur for at forbedre hele fiskerisektorens konkurrenceevne over for fiskerihavne i Holland, England og Norge. 24 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

25 Havnene er det sted hvor råvaren kommer i land, og havnenes evne til at håndtere, omsætte og videredistribuere fangsterne er sammen med den service, de kan tilbyde fartøjer og fiskere, der lander i havnen en væsentlig forudsætning for at tiltrække råvarer fra danske og udenlandske fartøjer. HANDLINGSPUNKTER Erhvervet vil udvikle havnene gennem bl.a.: Tiltrækning af udenlandske landinger, nye serviceløsninger og løbende evaluering af, hvilke forhold fartøjsejerne lægger vægt på, når de skal vælge landingshavn. Udvikling af anden erhvervsaktivitet end kerneforretningen fiskeri, herunder gennem kortlægning af mulige erhvervsaktiviteter og ny anvendelse af ubrugte industriarealer. Øget samarbejde mellem havnene mhp. at forene åben konkurrence med en komplementering af serviceudbud. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 25

26 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST EN KLAR UDMELDING OM GRUNDLAGET FOR AKVAKULTUR ANBEFALING 5 Miljøministeren fastsætter kvælstofkvoter til dambrug og havbrug, afstemt med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og Helcom. Dambrug og havbrug tildeles en samlet årlig kvælstoframme for vandplanområder på 1623 tons (gældende niveau), og 1200 tons for havstrategiområdet. Akvakultur er en af verdens hurtigst voksende fødevareproducerende sektorer. Den globale produktion voksede i gennemsnit med ca. 6,2 % om året i perioden Væksten er især sket i Afrika, Amerika, Asien og i europæiske lande, der ikke er medlem af EU. FAO vurderer, at der i 2050 vil være behov for yderligere ca. 48 mio. tons fisk alene som følge af den globale befolkningstilvækst. EU er den eneste region, hvor der har været et fald i produktionen i perioden EU tegner sig for kun 1,5 % af den globale akvakulturproduktion i mængde og ca. 3,5 % i værdi. Samtidig er EU verdens største importør af fisk med en importandel på omkring 65 %. Udnyttelsen af akvakulturens vækstpotentiale forudsætter, at der produceres flere fisk. De naturmæssige forudsætninger, og den stærke danske erhvervsklynge af tilknyttede erhverv, giver oplagte muligheder for en øget produktion i Danmark. Hovedudfordringen for akvakultur er mangel på klarhed om kvælstoframmerne. Branchens potentiale kan kun realiseres, hvis der skabes klarhed om den acceptable udledning af kvælstof fra produktionen. Fødevareministeriet har i sit høringsudkast til akvakulturstrategi målsat en 50 % stigning i produktionen til ca tons frem til I 2006 målsatte regeringen på baggrund af en politisk aftale en forøgelse af produktionen til tons i 2013, inden for en kvælstoframme på tons. 26 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

27 Planerne er imidlertid ikke fulgt op af tilstrækkelig konkret handling, og produktionen har de sidste 25 år konstant ligget på et niveau omkring tons. Regeringen bør sætte de nødvendige beslutninger bag sine mål og sikre klare produktionsrammer for erhvervet. Det skal ske inden for Vandrammedirektivets og Havstrategidirektivets muligheder. Akvakulturudvalgets overordnede anbefaling er, at akvakultur skal reguleres gennem en resultatbaseret forvaltning. Det forudsætter, at der tildeles kvælstofkvoter til dambrug og havbrug, og at disse kvoter afstemmes med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og Helcom aftaler. Tildeling af det nødvendige miljømæssige råderum for udledning af kvælstof er den mest kritiske forudsætning for vækst. På den baggrund bør dambrug og havbrug tildeles en samlet årlig kvælstofkvote på 2823 tons. Den fordeles med 1250 tons til dambrug og 373 tons til havbrug inden for vandplanområdet, hvilket svarer til den nu gældende ramme og 1200 tons til havbrug inden for havstrategiområdet. Bedre muligheder for at sammenlægge kvoter vil fremme en aktiv strukturudvikling. Ved at samle mindre kvoter kan der skabes tilstrækkelig kritisk masse for investeringer i større anlæg. Derfor skal tildeling af kvælstofkvoter suppleres med en bindende og gennemskuelig forvaltningspraksis for flytning og sammenlægning af kvælstofkvoter. EU Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret påpeger, at koordineret fysisk planlægning er en afgørende forudsætning for vækst. En sådan planlægning vil reducere de administrative omkostninger for virksomhederne og mindske usikkerheden i godkendelsesprocedurer. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 27

28 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST Det bidrager samlet set til at gøre nye investeringer mere attraktive. Erfaringer viser, at etablering af nye anlæg i det marine miljø kan give anledning til betydende interessekonflikter med andre brugere af vandområder. Derfor skal der gennemføres en marin fysisk planlægning, som inddrager både udvikling af de eksisterende havbrug gennem kompensationsopdræt inden for vandområder og etablering af nye offshore anlæg inden for havstrategidirektivet. Planlægning skal kortlægge egnede lokaliteter til vækst og vurdere den samlede miljøeffekt af den ønskede vækst i havbrugssektoren. HANDLINGSPUNKTER Produktionen i dambrug og havbrug i vandplanområder tildeles snarest en maksimal kvælstoframme på hhv og 373 tons kvælstof og 1200 tons for Havstrategidirektivets område, og der gennemføres en samlet planlægning for lokalisering af havbrug i danske farvande. Effekterne af kompensationsopdræt, herunder bidrag til øget biodiversitet, dokumenteres, og der etableres en forvaltning, der muliggør anvendelse af kompensationsopdrættede muslinger til bundkultur, og der iværksættes udvikling af dyrkningsformen. I forvaltningen indgår hensigtsmæssige regler for placering af kompensationsopdræt, og for at havbrugenes høst af kompensationsopdrættede muslinger kan afskrives i kvælstofregnskabet på en administrativt overkommelig måde. 28 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

29 LIGE KONKURRENCE ANBEFALING 6 Den øgede globale konkurrence om fiskeråvarer betyder, at Danmark må arbejde stærkere for lige konkurrencevilkår gennem en aktiv og sammenhængende politik for import af fisk til videre forarbejdning, detailsalg og eksport. Danmark er blandt verdens førende fiskeeksportører, vi eksporterede fisk og fiskevarer for 21,4 mia. kr. i Importen udgør omkring 65 % af råvaretilførslen til dansk fiskeindustri resten kommer fra dansk fiskeri og en mindre del fra dansk opdræt. Det væsentligste potentiale for øgede råvaretilførsler ligger i en liberalisering af importen og en øget produktion i dansk akvakultur. EU har over årene liberaliseret importen af en række fiskevarer, men man opretholder fortsat en række told- og mængdemæssige begrænsninger. 176 ordninger regulerer importen gennem mængdemæssige begrænsninger. Danmark bør som en lille, åben økonomi gå foran i EU for at forenkle og liberalisere importen og befri den for importbegrænsninger. Import af råvarer til forarbejdning i EU skaber vækst og er til fordel for det samlede EU regnskab. Danmark må som den direkte interesserede part gøre en særlig indsats for at liberalisere handelen med råvarer fuldstændig. Liberalisering og toldlempelser gør det ikke alene, hvis besværlige toldregler og utilstrækkelig kapacitet ved toldbehandlingen forsinker varernes vej til industrien. Det er i dag situationen i en række tilfælde. VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET 29

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR OKTOBER 2014 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR NYE RAMMER, NY VÆKST DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST INDHOLD BAGGRUND 6 ANBEFALING OG VISION 8 VÆKSTTEAM FISKS ANBEFALINGER 12 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro nr. 200 30 31 N O TAT Bjarne Løf Henriksen blh@danskehavne.dk Dir. 3370 3441 www.danskehavne.dk 3. oktober 2014 Evaluering af udviklingsprogram

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon Blå vækstområder i Guldborgsund Kommune Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon pdol@orbicon.dk 21347781 FN verdensmål 2030 Forbrug i EU Fokusområder Produktion af muslinger og tang Etablering eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. januar 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. januar 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen 10. februar 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. januar 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Svend-Erik Andersen, Kurt

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Responsum. Udfordringer og løsninger for den nye EU fiskeripolitik

Responsum. Udfordringer og løsninger for den nye EU fiskeripolitik Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 99 Offentligt 6. januar 2014 Responsum Udfordringer og løsninger for den nye EU fiskeripolitik Baggrund EU har truffet politisk beslutning

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 430 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/4. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00911/Dep. sagsnr.: 10007 Den 1. juni 2011

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/KLE /2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 7166 Den 9. januar 2012 FVM 001 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere