BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:"

Transkript

1 BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de produkter, som er nævnt i ordrebekræftelse og/eller faktura til den angivne køber ("Køber") på den udtrykkelige betingelse, at Køber indvilliger i at acceptere og være bundet af nærværende betingelser og vilkår for salg ("Aftalen"). Eventuelle bestemmelser indeholdt i et hvilket som helst dokument, som er udstedt af Køber, skal ikke være gældende, og såfremt betingelserne og vilkårene i denne Aftale er forskellige fra betingelserne for Købers tilbud, vil nærværende dokument blive betragtet som et nyt tilbud og vil ikke kunne tillægges virkning som en accept af Købers dokument. Købers modtagelse af Produkter, eller Sælgers påbegyndelse af tjenesteydelser ifølge Aftalen, vil udgøre Købers accept af denne Aftale. Nærværende Aftale udgør det fuldstændige indhold af vilkårene mellem Sælger og Køber hvad angår Købers køb af Produkterne. Intet afkald, samtykke, ingen modifikation, rettelse eller ændring af betingelserne indeholdt i nærværende Aftale vil være bindende, med mindre de forefindes skriftligt og er underskrevet af både Sælger og Køber. Sælgers manglende indsigelse, passivitet eller lignende i relation til betingelser indeholdt i nogen efterfølgende kommunikation fra Køber vil ikke udgøre afkald på eller modifikation af betingelserne i nærværende Aftale. Alle ordrer fra Køber skal accepteres af Sælger. 2. PRIS. Alle priser, der er offentliggjort af Sælger eller som tilbydes af Sælgers repræsentanter, kan ændres når som helst uden varsel. Alle priser, der tilbydes af Sælger eller Sælgers repræsentanter, er gældende i tredive (30) dage med mindre andet er skriftligt oplyst. Alle priser for Produkterne vil være som specificeret af Sælger, eller hvis der ikke er blevet specificeret eller tilbudt nogen pris, da Sælgers pris som er gældende på forsendelsestidspunktet. Alle priser kan undergives reguleringer på grund af specifikationer, kvantiteter, råmaterialer, særlig emballage, produktionsomkostninger, forsendelsesarrangementer eller andre betingelser og vilkår, som ikke udgør en del af grundlaget for Sælgers oprindeligt tilbudte pris. For ordre under kr. 400,00 ekskl. moms beregnes et ekspeditionstillæg på kr. 97,00 ekskl. moms. Ved forsendelser af farligt gods beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 151,00 ekskl. moms. 3. SKATTER OG ANDRE AFGIFTER. Priserne for Produkterne er eksklusive alle salgsafgifter, meromsætningsafgift og andre skatter og afgifter, der pålægges med hensyn til salg, levering og/eller anvendelse af nogen Produkter, som er dækket af disse betingelser og vilkår, idet alle sådanne skatter og afgifter skal betales af Køber. Hvis Køber kræver nogen undtagelse hertil, skal Køber forelægge en gyldig, underskrevet attest eller et undtagelsesbrev for hver af de respektive jurisdiktioner. 4. BETALINGSBETINGELSER. Sælger kan ved forsendelse fakturere Køber for prisen og alle andre beløb, som Køber skal betale i overensstemmelse med betingelserne ovenfor. Såfremt ingen andre betalingsbetingelser er angivet ovenfor, skal betaling ske løbende måned + 20 dage fra faktureringsdatoen. Hvis Køber undlader at betale et forfaldent beløb, skal Køber betale Sælger renter af beløbet til en periodisk sats på halvanden (1,5%) procent pr. måned (eller, hvis lavere, den højeste sats der er lovligt tilladt), sammen med alle omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter og -udlæg samt sagsomkostninger), som Sælger måtte pådrage sig i forbindelse med inddrivelse af sådanne forfaldne beløb eller anden udøvelse af Sælgers rettigheder i henhold til disse betingelser og vilkår. Sælger forbeholder sig ret til at kræve fuld eller delvis betaling på forskud eller anden sikkerhedsstillelse, som Sælger finder tilfredsstillende, når som helst Sælger efter sit bedste skøn mener, at Købers økonomiske og finansielle situation ikke gør det muligt at overholde de specificerede betalingsbetingelser. Alle betalinger skal ske i Sælgers lokale valuta.

2 5. LEVERING; AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER DER FORETAGES AF KØBER. Produkterne vil blive leveret EX-WORKS/ab fabrik (Incoterms 2000), som er produktionsstedet eller Sælgers forretningslokaler, medmindre andet fremgår af Sælgers faktura. Sælger skal drage omsorg for forsendelse af Produkter til den af Køber angivne leveringsadresse og for Købers regning medmindre andet er aftalt. Sælger vil efter sit eget frie valg have ret til at foretage delvise leveringer af Produkterne og til at fakturere hver levering separat. Sælger forbeholder sig ret til at standse levering af Produkter i transit/under levering og til helt eller delvis at tilbageholde forsendelser, hvis Køber undlader at betale forfaldne beløb til Sælger eller på anden vis undlader at opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med Aftalen. Alle forsendelsesdatoer er kun omtrentlige, og Sælger vil ikke kunne holdes ansvarlig for noget tab eller nogen skade som følge af nogen forsinkelse med levering eller manglende levering, som skyldes begivenheder uden for Sælgers rimelige kontrol. I tilfælde af forsinkelse, som skyldes begivenheder uden for Sælgers rimelige kontrol, forbeholder Sælger sig ret til at annullere ordren eller arrangere en ny forsendelsesdato inden for en rimelig tidsramme, og Køber vil ikke have ret til at afvise leveringen eller på anden måde være løst fra nogen af sine forpligtelser på grund af sådan forsinkelse. Såfremt leveringen af Produkter forsinkes som følge af en grund, som ligger inden for Købers kontrol, kan Sælger lade disse opbevare hos tredjemand for Købers regning og risiko. Igangværende ordrer kan kun annulleres med Sælgers skriftlige samtykke og mod betaling af Sælgers annulleringsgebyr. Igangværende ordrer kan ikke ændres uden Sælgers skriftlige samtykke og kun efter en mellem parterne aftalt passende regulering af købsprisen som følge af ændringen. Der ydes ingen kredit for Produkter, der returneres uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger. Ved kreditering af returvarer beregnes et fradrag på 10% af fakturaprisen, min. kr. 75, EJENDOMSRET TIL OG RISIKO FOR PRODUKTERNE. Med forbehold for Sælgers ret til at standse levering af Produkter i transit/under levering vil ejendomsret til Produkterne og risiko for Produkternes hændelige undergang eller forringelse overgå til Køber ved levering i overensstemmelse med pkt. 5 ovenfor. Det forudsættes dog herved, at ejendomsret til software, der indgår i eller udgør en del af Produkterne, til enhver tid forbliver hos Sælger eller dennes licensgiver, hvad der end måtte være tilfældet. 7. GARANTI. Sælger garanterer, at Produkterne i væsentlig grad vil fungere eller præstere i henhold til Sælgers offentliggjorte specifikationer og være fri for for fejl hvad angår materiale og forarbejdning, når de underkastes normal, korrekt og tilsigtet anvendelse af korrekt uddannede personer i den tidsperiode, der er angivet i produktspecifikationen, offentliggjorte specifikationer eller indlægssedler. Hvis der ikke er specificeret en tidsperiode i Sælgers produktspecifikation, offentliggjorte specifikationer eller indlægssedler, vil garantiperioden være et (1) år fra datoen for forsendelse til Køber hvad angår udstyr, og halvfems (90) dage for alle andre ikkeforbrugsvarer ("Garantiperioden"). Med mindre forbrugsvarer leveres med en specifik garantiperiode, er de kun garanteret ved levering. I Garantiperioden indvilliger Sælger efter eget valg i at reparere eller udskifte defekte Produkter, således at disse i det store og hele kan fungere i overensstemmelse med de nævnte, offentliggjorte specifikationer. På betingelse af at Køber (a) omgående underretter Sælger skriftligt i tilfælde en defekt opdages, idet en sådan indberetning skal omfatte produktmodel og serienummer (hvis dette er relevant) samt detaljer om garantikravet, og (b) efter Sælgers undersøgelse, vil Sælger yde Køber servicedata og/eller Return Material Authorization ("RMA") (tilladelse til at returnere Produkter), hvilken kan omfatte dekontamineringsprocedurer for farligt biologisk materiale eller andre produktspecifikke håndteringsinstruktioner, og Køber kan, hvis dette er relevant, returnere defekte Produkter til Sælger med alle omkostninger forudbetalt af Køber. Udskiftede dele kan være nye eller istandsatte efter Sælgers valg. Alle udskiftede dele bliver Sælgers ejendom. Forsendelse til Køber af reparerede eller udskiftningsdele skal ske i overensstemmelse med nærværende Aftale.

3 Uanset ovenstående garanterer Sælger ikke for nogen Produkter, der leveres af Sælger, og som af Sælger er indhentet fra en anden producent eller tredjepartsleverandør. Sælger overdrager til Køber eventuelle garantirettigheder vedhæftet sådanne Produkter, som Sælger måtte have indhentet fra den anden producent eller tredjepartsleverandør i et sådant omfang en sådan overdragelse tillades af den anden producent eller tredjepartsleverandør. Under ingen omstændigheder vil Sælger have nogen forpligtelse til helt eller delvis at foretage påkrævede reparationer, udskiftning eller rettelser som resultat af (i) normal slidtage, (ii) ulykke, katastrofe eller en force majeure begivenhed, (iii) misbrug, fejl, eller forsømmelse hvad angår Køber, (iv) anvendelse af Produkterne på en måde, som de ikke er designet til, (v) årsager, som er eksterne fra Produkterne, så som men ikke begrænset til strømsvigt eller strømbølge (vi) forkert opbevaring og håndtering af Produkterne, eller (vii) brug af Produkterne i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger. Hvis Sælger bestemmer, at Produkter, for hvilke Køber har bedt om serviceydelser under garantien, ikke er dækket af denne garanti, skal Køber betale eller godtgøre Sælger alle omkostninger hvad angår undersøgelse og besvarelse til en sådan anmodning til satser, der på tidspunktet gælder for Sælgers tid og materialer. Hvis Sælger yder reparation eller udskifter dele, som ikke er dækket af denne garanti, skal Køber betale Sælger for dette til satser, der på tidspunktet gælder for Sælgers tid og materialer. INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION, SERVICERING, OVERFLYTNING, ÆNDRING AF ELLER ANDEN ULOVLIG FORANDRING AF PRODUKTERNE, SOM FORETAGES AF NOGEN PERSON ELLER ENHED BORTSET FRA SÆLGER UDEN SÆLGERS FORUDGÅENDE SKRIFTLIGE TILLADELSE, ELLER BRUG ELLER UDSKIFTNING AF DELE, SOM IKKE ER LEVERET AF SÆLGER, MEDFØRER ANNULLATION AF ALLE GARANTIER HVAD ANGÅR DE PÅVIRKEDE PRODUKTER. FORPLIGTELSERNE, DER ER OPSTILLET VED DENNE GARANTIERKLÆRING HVAD ANGÅR REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF ET DEFEKT PRODUKT, VIL VÆRE KØBERS ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE I TILFÆLDE AF ET PRODUKT ER DEFEKT. MED UNDTAGELSE AF HVAD DER UDTRYKKELIGT ER OPSTILLET I DENNE GARANTIERKLÆRING, FRASIGER SÆLGER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, HVADENTEN SÅDANNE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE HVAD ANGÅR PRODUKTERNE INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM EGNETHED TIL HANDEL ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. 8. SKADESLØSHOLDELSE 8.1 Sælger. Sælger indvilliger i at skadesløsholde og forsvare Køber, Købers ledere, direktører og medarbejdere for og mod nogen og alle erstatningskrav, forpligtelser, sagsanlæg, årsager til sagsanlæg, søgsmål, krav, forlangender, tab, omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter) ("Skadesløsholdelsesposter") hvad angår (i) tilskadekomst eller død af personer eller beskadigelse af ejendom i det omfang det er forårsaget af uagtsomhed eller forsætlig adfærd hvad angår Sælger, dennes medarbejdere, agenter eller repræsentanter eller underentreprenører i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelser på Købers lokaler i overensstemmelse med denne Aftale, og (ii) påstande om, at et Produkt krænker gyldige patenter, ophavsret eller handelshemmelighed i USA, dog på betingelse af at Sælger ikke skal have nogen forpligtelser i henhold til dette afsnit i det omfang nogen sådanne Skadesløsholdelsesposter enten skyldes (i) uagtsomhed eller forsætlig forkert adfærd hvad angår Køber, dennes medarbejdere, agenter eller repræsentanter eller underentreprenører, (ii) indgreb fra tredjepart, (iii) forkert opbevaring eller håndtering af Produkterne eller brug af ukvalificeret

4 personale, (iv) brug af et Produkt i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger, hvor Produktet i sig selv ikke ville krænke nogen tredjepartsrettigheder, (v) Sælgers opfyldelse af Købers designs, specifikationer eller instruktioner, (vi) brug af Produktet til et formål eller i et miljø, som det ikke er designet til, eller (vii) modificering af Produktet af nogen andre end Sælger uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse. Køber skal give Sælger omgående skriftlig underretning om nogen tredjeparts krav, som er dækket af Sælgers skadesløsholdelsesforpligtelser i henhold til disse betingelser og vilkår. Sælger skal have ret til at tage eksklusiv kontrol over forsvaret af noget sådant krav, eller efter Sælgers valg at imødekomme et sådant krav. Køber indvilliger i at samarbejde rimeligt med Sælger i forbindelse med Sælgers opfyldelse af sine forpligtelser som specificeret i nærværende afsnit. Uagtet ovenstående vil Sælgers krænkelsesrelaterede skadesløsholdelsesforpligtelser være at betragte som ophævet og eftergivet, hvis Sælger efter eget valg og for egen regning (a) sikrer Køber ret til uden yderligere udgifter for Køber fortsat brug af Produktet, (b) udskifter eller modificerer Produktet, så det ikke længere udgør en krænkelse, på betingelse af at modificeringen eller udskiftningen ikke har nogen negativ indflydelse på Produktets specifikationer, eller (c) i tilfælde af at (a) og (b) ikke er mulige, refunderer Køber beløb betalt af Køber i denne sammenhæng baseret på en fem-årig (5) amortiseringsperiode. DEN FORUDGÅENDE SKADESLØSHOLDELSE UDTRYKKER HELE SÆLGERS FORPLIGTELSE OVER FOR KØBER HVAD ANGÅR KRAVENE, DER ER BESKREVET HERI. 8.2 Køber. Køber skal erstatte, forsvare med kompetent og erfaren advokat og holde Sælger, dennes moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber og divisioner og deres respektive ledere, direktører, aktionærer og medarbejdere skadesløse mod ethvert og alle erstatningskrav, forpligtelser, sagsanlæg, årsager til sagsanlæg, søgsmål, krav, forlangender, tab, omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter og -udlæg samt sagsomkostninger) i det omfang sådanne opstår på grund af eller i forbindelse med (i) uagtsomhed eller forsætlig adfærd udvist af Køber, dennes agenter, medarbejdere, repræsentanter eller underentreprenører, (ii) forkert opbevaring eller håndtering af Produkterne eller brug af ukvalificeret personale, (iii) brug af et Produkt i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger, hvor Produktet i sig selv ikke ville krænke nogen tredjepartsrettigheder, (iv) brug af Produkterne til noget formål, som de ikke er designet til eller af en person, som ikke er passende kvalificeret, (v) Sælgers opfyldelse af designs, specifikationer eller instruktioner leveret af Køber til Sælger, (vi) brug af Produktet til et formål eller i et miljø, som det ikke er designet til, eller (vii) modificering af Produktet af nogen andre end Sælger uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse. 9. SOFTWARE. Hvad angår softwareprodukter, som indgår i eller udgør en del af Produkterne i nærværende Aftale, har Sælger og Køber til hensigt og er enige om, at sådanne softwareprodukter anvendes på licens og ikke sælges, og at ordene "købe" og "sælge" eller lignende eller afledte ord forstås og er aftalt at skulle betyde "licenstagning / licensgivning", og at ordet "Køber" eller lignende eller afledte ord forstås og er aftalt at skulle betyde "licenstager". Uagtet hvad der i øvrigt måtte fremgå af Aftalen, vil Sælger eller dennes licensgiver, hvad der end måtte gælde, beholde alle rettigheder i softwareprodukter, der ydes under nærværende Aftale. Sælger bevilliger hermed Køber en royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens uden ret til at give underlicenser, til at anvende software der ydes i henhold til nærværende Aftale til Købers egne, interne forretningsformål med de hardwareprodukter, der ydes i henhold til nærværende Aftale samt at anvende den relaterede dokumentation til Købers egne, interne forretningsformål. Licensen udløber, når Købers retmæssige ejerskab af hardwareprodukterne,

5 der ydes i henhold til nærværende Aftale, ophører, med mindre tidligere udløb er aftalt i nærværende Aftale. Køber indvilliger i at holde softwareprodukter og relateret dokumentation, der ydes i henhold til nærværende Aftale, fortrolig og ikke at sælge, overdrage eller videreoverdrage licensen, udlåne eller på anden vis stille den til rådighed for nogen tredjepart. Køber må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sælger adskille, dekompilere eller "omvendt-konstruere" (reverse engineering), kopiere, modificere, forbedre eller på anden vis ændre eller supplere softwareprodukterne, der ydes i henhold til nærværende Aftale. Sælger vil være berettiget til at bringe licensaftalen til ophør, hvis Køber undlader at overholde nogen vilkår eller betingelser i nærværende Aftale. Ved licensaftalens ophør indvilliger Køber i straks at returnere til Sælger alle softwareprodukter og relateret dokumentation, der ydes i henhold til nærværende Aftale sammen med alle kopier og dele af dem. Visse af softwareprodukterne, der ydes af Sælger, kan have været ejet af en eller flere tredjeparter og været ydet til Sælger under licens. Derfor aftaler Sælger og Køber, at sådanne tredjeparter bibeholder ejerskab af og ejendomsret til sådanne softwareprodukter. Garantien og skadesløsholdelsesbetingelserne, der er opstillet i nærværende Aftale, skal ikke gælde for softwareprodukter, der ejes af tredjepart, og som ydes i henhold til nærværende Aftale. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. (A) UAGTET AT NOGET MODSTRIDENDE MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, SKAL SÆLGERS ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE BETINGELSER OG VILKÅR - (HVADENTEN DE SKYLDES KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING, SKADESLØSHOLDELSE ELLER ANDET, DOG IKKE SÆLGERS ANSVAR FOR GARANTIBRUD (DEN ENESTE ERSTATNING FOR HVILKET VIL VÆRE SOM FORESKREVET I OVENSTÅENDE PKT. 7)) - IKKE OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL HVAD DER ER MINDST AF (a) DEN SAMLEDE KØBSPRIS, SOM KØBER BETALTE TIL SÆLGER HVAD ANGÅR DET/DE PRODUKT(ER), SOM HAR VÆRET ÅRSAG TIL SÅDANT ANSVAR, ELLER (b) EN MILLION DOLLARS (US$ ) (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA). (B) UAGTET AT NOGET MODSTRIDENDE MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, KAN SÆLGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER HVAD ANGÅR TAB AF BRUG AF FACILITETER ELLER UDSTYR, TAB AF INDTÆGT, TAB AF DATA, TAB AF OVERSKUD ELLER TAB AF GOODWILL) UANSET OM SÆLGER (a) ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER (b) ER UAGTSOM. (C) INTET I DENNE AFTALE SKAL UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SÆLGERS ANSVAR FOR NOGEN OBLIGATORISK FORPLIGTELSE, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. 11. EKSPORTRESTRIKTIONER. Køber anerkender, at hvert Produkt og eventuel tilknyttet software og teknologi, inkl. teknisk information leveret af Sælger eller indeholdt i dokumenter (fællesbetegnelse: "Genstande") er underkastet gældende eksportrestriktioner inkl. amerikanske. Eksportrestriktioner kan omfatte men er ikke begrænset til USAs Handelsministeriums Export Administration Regulations ("EAR"), som kan begrænse eller kræve tilladelse til eksport af Genstande fra USA samt videreeksportering fra andre lande. Køber skal overholde alle EARregler og al anden gældende lovgivning, regler, love, traktater og aftaler, som relaterer til eksport, videreeksportering og importering af nogen Genstande. Køber vil ikke uden først at have indhentet tilladelse fra den relevante myndighed (i) eksportere eller videreeksportere nogen Genstand, eller (ii) eksportere, videreeksportere, distribuere eller levere nogen Genstand til noget land, som er underkastet restriktioner eller forbud, eller til en person eller enhed, hvis tilladelse til at deltage i eksport er blevet afslået eller begrænset af den amerikanske regering. Køber skal samarbejde fuldt ud med Sælger i forbindelse med enhver officiel eller uofficiel revision eller

6 inspektion, som relaterer til gældende love og regler om eksport- og importrestriktioner, og skal da godtgøre og holde Sælger skadesløs for, eller i forbindelse med, nogen overtrædelse af dette afsnit hvad angår Køber eller dennes medarbejdere, konsulenter, agenter eller kunder. 12. DIVERSE. (a) Køber må ikke delegere nogen forpligtelser eller overdrage nogen rettigheder eller krav i forbindelse med disse betingelser og vilkår uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke, og enhver sådan forsøgt delegering eller overdragelse vil være ugyldig. (b) Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med nærværende Aftale skal være undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i det land eller den stat, hvor Sælger er registreret uden henvisning til dennes lovvalgsregler. Hver af parterne samtykker hermed uigenkaldeligt i at stats- og forbundsdomstolene i det land og den stat, hvor Sælgers produktionsfacilitet befinder sig, skal have eksklusiv jurisdiktion til at behandle noget sagsanlæg, der måtte opstå på grund af eller relaterende til nærværende Aftale, og frasiger sig noget andet sted, som de kan være berettiget til på grund af domicil eller på anden vis. (c) I tilfælde af nogen retssag mellem Sælger og Køber i forbindelse med denne Aftale kan ingen af parterne kræve ret til nævningesag, og begge parter frasiger sig enhver ret de måtte have under gældende ret eller på anden vis til nævningesag. Et eventuelt sagsanlæg som følge af denne Aftale skal ske inden for et (1) år fra datoen, hvor årsagen til sagsanlægget opstod. (d) Anvendelse på denne aftale af FNs Konvention om aftaler om internationale køb (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er hermed udtrykkeligt udelukket. (e) I det tilfælde at en eller flere af bestemmelserne indeholdt heri af en ret med jurisdiktionskompetence erklæres for ugyldig, retsstridig eller ugennemtvingelig i nogen henseende, vil resten af bestemmelserne indeholdt heri forblive gyldige, juridisk bindende og gennemtvingelige ved fuld kraft og virkning, med mindre ændringen i væsentlig grad forandrer den indgåede handel. (f) Sælgers manglende udøvelse, eller Sælgers frafald af brud på nogen bestemmelse indeholdt heri vil ikke udgøre noget frafald i forbindelse med noget andet brud eller nogen sådan bestemmelse. (g) Køber indvilliger i, at al prissætning, diskonti og teknisk information, som Sælger giver til Køber, er fortrolig og Sælgers navnebeskyttede information. Køber indvilliger i (1) at holde sådan information fortrolig og ikke videregive sådan information til nogen tredjepart, og (2) at bruge sådan information udelukkende til Købers interne formål og i forbindelse med Produkterne, der leveres i henhold til nærværende Aftale. Intet heri vil begrænse brug af information, som er tilgængelig for den almindelige offentlighed. (h) Enhver meddelelse eller kommunikation, der er påkrævet eller tilladt i henhold til disse betingelser og vilkår skal være skriftlig og betragtet som modtaget, når den leveres personligt, eller tre (3) arbejdsdage efter den blev sendt med anbefalet post, porto betalt, til en part på adressen, der er specificeret heri, eller på nogen sådan anden adresse, som parterne hver især fra tid til anden kan designere og meddele den anden. Juli 2009.

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere