BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:"

Transkript

1 BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de produkter, som er nævnt i ordrebekræftelse og/eller faktura til den angivne køber ("Køber") på den udtrykkelige betingelse, at Køber indvilliger i at acceptere og være bundet af nærværende betingelser og vilkår for salg ("Aftalen"). Eventuelle bestemmelser indeholdt i et hvilket som helst dokument, som er udstedt af Køber, skal ikke være gældende, og såfremt betingelserne og vilkårene i denne Aftale er forskellige fra betingelserne for Købers tilbud, vil nærværende dokument blive betragtet som et nyt tilbud og vil ikke kunne tillægges virkning som en accept af Købers dokument. Købers modtagelse af Produkter, eller Sælgers påbegyndelse af tjenesteydelser ifølge Aftalen, vil udgøre Købers accept af denne Aftale. Nærværende Aftale udgør det fuldstændige indhold af vilkårene mellem Sælger og Køber hvad angår Købers køb af Produkterne. Intet afkald, samtykke, ingen modifikation, rettelse eller ændring af betingelserne indeholdt i nærværende Aftale vil være bindende, med mindre de forefindes skriftligt og er underskrevet af både Sælger og Køber. Sælgers manglende indsigelse, passivitet eller lignende i relation til betingelser indeholdt i nogen efterfølgende kommunikation fra Køber vil ikke udgøre afkald på eller modifikation af betingelserne i nærværende Aftale. Alle ordrer fra Køber skal accepteres af Sælger. 2. PRIS. Alle priser, der er offentliggjort af Sælger eller som tilbydes af Sælgers repræsentanter, kan ændres når som helst uden varsel. Alle priser, der tilbydes af Sælger eller Sælgers repræsentanter, er gældende i tredive (30) dage med mindre andet er skriftligt oplyst. Alle priser for Produkterne vil være som specificeret af Sælger, eller hvis der ikke er blevet specificeret eller tilbudt nogen pris, da Sælgers pris som er gældende på forsendelsestidspunktet. Alle priser kan undergives reguleringer på grund af specifikationer, kvantiteter, råmaterialer, særlig emballage, produktionsomkostninger, forsendelsesarrangementer eller andre betingelser og vilkår, som ikke udgør en del af grundlaget for Sælgers oprindeligt tilbudte pris. For ordre under kr. 400,00 ekskl. moms beregnes et ekspeditionstillæg på kr. 97,00 ekskl. moms. Ved forsendelser af farligt gods beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 151,00 ekskl. moms. 3. SKATTER OG ANDRE AFGIFTER. Priserne for Produkterne er eksklusive alle salgsafgifter, meromsætningsafgift og andre skatter og afgifter, der pålægges med hensyn til salg, levering og/eller anvendelse af nogen Produkter, som er dækket af disse betingelser og vilkår, idet alle sådanne skatter og afgifter skal betales af Køber. Hvis Køber kræver nogen undtagelse hertil, skal Køber forelægge en gyldig, underskrevet attest eller et undtagelsesbrev for hver af de respektive jurisdiktioner. 4. BETALINGSBETINGELSER. Sælger kan ved forsendelse fakturere Køber for prisen og alle andre beløb, som Køber skal betale i overensstemmelse med betingelserne ovenfor. Såfremt ingen andre betalingsbetingelser er angivet ovenfor, skal betaling ske løbende måned + 20 dage fra faktureringsdatoen. Hvis Køber undlader at betale et forfaldent beløb, skal Køber betale Sælger renter af beløbet til en periodisk sats på halvanden (1,5%) procent pr. måned (eller, hvis lavere, den højeste sats der er lovligt tilladt), sammen med alle omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter og -udlæg samt sagsomkostninger), som Sælger måtte pådrage sig i forbindelse med inddrivelse af sådanne forfaldne beløb eller anden udøvelse af Sælgers rettigheder i henhold til disse betingelser og vilkår. Sælger forbeholder sig ret til at kræve fuld eller delvis betaling på forskud eller anden sikkerhedsstillelse, som Sælger finder tilfredsstillende, når som helst Sælger efter sit bedste skøn mener, at Købers økonomiske og finansielle situation ikke gør det muligt at overholde de specificerede betalingsbetingelser. Alle betalinger skal ske i Sælgers lokale valuta.

2 5. LEVERING; AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER DER FORETAGES AF KØBER. Produkterne vil blive leveret EX-WORKS/ab fabrik (Incoterms 2000), som er produktionsstedet eller Sælgers forretningslokaler, medmindre andet fremgår af Sælgers faktura. Sælger skal drage omsorg for forsendelse af Produkter til den af Køber angivne leveringsadresse og for Købers regning medmindre andet er aftalt. Sælger vil efter sit eget frie valg have ret til at foretage delvise leveringer af Produkterne og til at fakturere hver levering separat. Sælger forbeholder sig ret til at standse levering af Produkter i transit/under levering og til helt eller delvis at tilbageholde forsendelser, hvis Køber undlader at betale forfaldne beløb til Sælger eller på anden vis undlader at opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med Aftalen. Alle forsendelsesdatoer er kun omtrentlige, og Sælger vil ikke kunne holdes ansvarlig for noget tab eller nogen skade som følge af nogen forsinkelse med levering eller manglende levering, som skyldes begivenheder uden for Sælgers rimelige kontrol. I tilfælde af forsinkelse, som skyldes begivenheder uden for Sælgers rimelige kontrol, forbeholder Sælger sig ret til at annullere ordren eller arrangere en ny forsendelsesdato inden for en rimelig tidsramme, og Køber vil ikke have ret til at afvise leveringen eller på anden måde være løst fra nogen af sine forpligtelser på grund af sådan forsinkelse. Såfremt leveringen af Produkter forsinkes som følge af en grund, som ligger inden for Købers kontrol, kan Sælger lade disse opbevare hos tredjemand for Købers regning og risiko. Igangværende ordrer kan kun annulleres med Sælgers skriftlige samtykke og mod betaling af Sælgers annulleringsgebyr. Igangværende ordrer kan ikke ændres uden Sælgers skriftlige samtykke og kun efter en mellem parterne aftalt passende regulering af købsprisen som følge af ændringen. Der ydes ingen kredit for Produkter, der returneres uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger. Ved kreditering af returvarer beregnes et fradrag på 10% af fakturaprisen, min. kr. 75, EJENDOMSRET TIL OG RISIKO FOR PRODUKTERNE. Med forbehold for Sælgers ret til at standse levering af Produkter i transit/under levering vil ejendomsret til Produkterne og risiko for Produkternes hændelige undergang eller forringelse overgå til Køber ved levering i overensstemmelse med pkt. 5 ovenfor. Det forudsættes dog herved, at ejendomsret til software, der indgår i eller udgør en del af Produkterne, til enhver tid forbliver hos Sælger eller dennes licensgiver, hvad der end måtte være tilfældet. 7. GARANTI. Sælger garanterer, at Produkterne i væsentlig grad vil fungere eller præstere i henhold til Sælgers offentliggjorte specifikationer og være fri for for fejl hvad angår materiale og forarbejdning, når de underkastes normal, korrekt og tilsigtet anvendelse af korrekt uddannede personer i den tidsperiode, der er angivet i produktspecifikationen, offentliggjorte specifikationer eller indlægssedler. Hvis der ikke er specificeret en tidsperiode i Sælgers produktspecifikation, offentliggjorte specifikationer eller indlægssedler, vil garantiperioden være et (1) år fra datoen for forsendelse til Køber hvad angår udstyr, og halvfems (90) dage for alle andre ikkeforbrugsvarer ("Garantiperioden"). Med mindre forbrugsvarer leveres med en specifik garantiperiode, er de kun garanteret ved levering. I Garantiperioden indvilliger Sælger efter eget valg i at reparere eller udskifte defekte Produkter, således at disse i det store og hele kan fungere i overensstemmelse med de nævnte, offentliggjorte specifikationer. På betingelse af at Køber (a) omgående underretter Sælger skriftligt i tilfælde en defekt opdages, idet en sådan indberetning skal omfatte produktmodel og serienummer (hvis dette er relevant) samt detaljer om garantikravet, og (b) efter Sælgers undersøgelse, vil Sælger yde Køber servicedata og/eller Return Material Authorization ("RMA") (tilladelse til at returnere Produkter), hvilken kan omfatte dekontamineringsprocedurer for farligt biologisk materiale eller andre produktspecifikke håndteringsinstruktioner, og Køber kan, hvis dette er relevant, returnere defekte Produkter til Sælger med alle omkostninger forudbetalt af Køber. Udskiftede dele kan være nye eller istandsatte efter Sælgers valg. Alle udskiftede dele bliver Sælgers ejendom. Forsendelse til Køber af reparerede eller udskiftningsdele skal ske i overensstemmelse med nærværende Aftale.

3 Uanset ovenstående garanterer Sælger ikke for nogen Produkter, der leveres af Sælger, og som af Sælger er indhentet fra en anden producent eller tredjepartsleverandør. Sælger overdrager til Køber eventuelle garantirettigheder vedhæftet sådanne Produkter, som Sælger måtte have indhentet fra den anden producent eller tredjepartsleverandør i et sådant omfang en sådan overdragelse tillades af den anden producent eller tredjepartsleverandør. Under ingen omstændigheder vil Sælger have nogen forpligtelse til helt eller delvis at foretage påkrævede reparationer, udskiftning eller rettelser som resultat af (i) normal slidtage, (ii) ulykke, katastrofe eller en force majeure begivenhed, (iii) misbrug, fejl, eller forsømmelse hvad angår Køber, (iv) anvendelse af Produkterne på en måde, som de ikke er designet til, (v) årsager, som er eksterne fra Produkterne, så som men ikke begrænset til strømsvigt eller strømbølge (vi) forkert opbevaring og håndtering af Produkterne, eller (vii) brug af Produkterne i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger. Hvis Sælger bestemmer, at Produkter, for hvilke Køber har bedt om serviceydelser under garantien, ikke er dækket af denne garanti, skal Køber betale eller godtgøre Sælger alle omkostninger hvad angår undersøgelse og besvarelse til en sådan anmodning til satser, der på tidspunktet gælder for Sælgers tid og materialer. Hvis Sælger yder reparation eller udskifter dele, som ikke er dækket af denne garanti, skal Køber betale Sælger for dette til satser, der på tidspunktet gælder for Sælgers tid og materialer. INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION, SERVICERING, OVERFLYTNING, ÆNDRING AF ELLER ANDEN ULOVLIG FORANDRING AF PRODUKTERNE, SOM FORETAGES AF NOGEN PERSON ELLER ENHED BORTSET FRA SÆLGER UDEN SÆLGERS FORUDGÅENDE SKRIFTLIGE TILLADELSE, ELLER BRUG ELLER UDSKIFTNING AF DELE, SOM IKKE ER LEVERET AF SÆLGER, MEDFØRER ANNULLATION AF ALLE GARANTIER HVAD ANGÅR DE PÅVIRKEDE PRODUKTER. FORPLIGTELSERNE, DER ER OPSTILLET VED DENNE GARANTIERKLÆRING HVAD ANGÅR REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF ET DEFEKT PRODUKT, VIL VÆRE KØBERS ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE I TILFÆLDE AF ET PRODUKT ER DEFEKT. MED UNDTAGELSE AF HVAD DER UDTRYKKELIGT ER OPSTILLET I DENNE GARANTIERKLÆRING, FRASIGER SÆLGER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, HVADENTEN SÅDANNE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE HVAD ANGÅR PRODUKTERNE INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM EGNETHED TIL HANDEL ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. 8. SKADESLØSHOLDELSE 8.1 Sælger. Sælger indvilliger i at skadesløsholde og forsvare Køber, Købers ledere, direktører og medarbejdere for og mod nogen og alle erstatningskrav, forpligtelser, sagsanlæg, årsager til sagsanlæg, søgsmål, krav, forlangender, tab, omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter) ("Skadesløsholdelsesposter") hvad angår (i) tilskadekomst eller død af personer eller beskadigelse af ejendom i det omfang det er forårsaget af uagtsomhed eller forsætlig adfærd hvad angår Sælger, dennes medarbejdere, agenter eller repræsentanter eller underentreprenører i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelser på Købers lokaler i overensstemmelse med denne Aftale, og (ii) påstande om, at et Produkt krænker gyldige patenter, ophavsret eller handelshemmelighed i USA, dog på betingelse af at Sælger ikke skal have nogen forpligtelser i henhold til dette afsnit i det omfang nogen sådanne Skadesløsholdelsesposter enten skyldes (i) uagtsomhed eller forsætlig forkert adfærd hvad angår Køber, dennes medarbejdere, agenter eller repræsentanter eller underentreprenører, (ii) indgreb fra tredjepart, (iii) forkert opbevaring eller håndtering af Produkterne eller brug af ukvalificeret

4 personale, (iv) brug af et Produkt i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger, hvor Produktet i sig selv ikke ville krænke nogen tredjepartsrettigheder, (v) Sælgers opfyldelse af Købers designs, specifikationer eller instruktioner, (vi) brug af Produktet til et formål eller i et miljø, som det ikke er designet til, eller (vii) modificering af Produktet af nogen andre end Sælger uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse. Køber skal give Sælger omgående skriftlig underretning om nogen tredjeparts krav, som er dækket af Sælgers skadesløsholdelsesforpligtelser i henhold til disse betingelser og vilkår. Sælger skal have ret til at tage eksklusiv kontrol over forsvaret af noget sådant krav, eller efter Sælgers valg at imødekomme et sådant krav. Køber indvilliger i at samarbejde rimeligt med Sælger i forbindelse med Sælgers opfyldelse af sine forpligtelser som specificeret i nærværende afsnit. Uagtet ovenstående vil Sælgers krænkelsesrelaterede skadesløsholdelsesforpligtelser være at betragte som ophævet og eftergivet, hvis Sælger efter eget valg og for egen regning (a) sikrer Køber ret til uden yderligere udgifter for Køber fortsat brug af Produktet, (b) udskifter eller modificerer Produktet, så det ikke længere udgør en krænkelse, på betingelse af at modificeringen eller udskiftningen ikke har nogen negativ indflydelse på Produktets specifikationer, eller (c) i tilfælde af at (a) og (b) ikke er mulige, refunderer Køber beløb betalt af Køber i denne sammenhæng baseret på en fem-årig (5) amortiseringsperiode. DEN FORUDGÅENDE SKADESLØSHOLDELSE UDTRYKKER HELE SÆLGERS FORPLIGTELSE OVER FOR KØBER HVAD ANGÅR KRAVENE, DER ER BESKREVET HERI. 8.2 Køber. Køber skal erstatte, forsvare med kompetent og erfaren advokat og holde Sælger, dennes moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber og divisioner og deres respektive ledere, direktører, aktionærer og medarbejdere skadesløse mod ethvert og alle erstatningskrav, forpligtelser, sagsanlæg, årsager til sagsanlæg, søgsmål, krav, forlangender, tab, omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter og -udlæg samt sagsomkostninger) i det omfang sådanne opstår på grund af eller i forbindelse med (i) uagtsomhed eller forsætlig adfærd udvist af Køber, dennes agenter, medarbejdere, repræsentanter eller underentreprenører, (ii) forkert opbevaring eller håndtering af Produkterne eller brug af ukvalificeret personale, (iii) brug af et Produkt i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger, hvor Produktet i sig selv ikke ville krænke nogen tredjepartsrettigheder, (iv) brug af Produkterne til noget formål, som de ikke er designet til eller af en person, som ikke er passende kvalificeret, (v) Sælgers opfyldelse af designs, specifikationer eller instruktioner leveret af Køber til Sælger, (vi) brug af Produktet til et formål eller i et miljø, som det ikke er designet til, eller (vii) modificering af Produktet af nogen andre end Sælger uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse. 9. SOFTWARE. Hvad angår softwareprodukter, som indgår i eller udgør en del af Produkterne i nærværende Aftale, har Sælger og Køber til hensigt og er enige om, at sådanne softwareprodukter anvendes på licens og ikke sælges, og at ordene "købe" og "sælge" eller lignende eller afledte ord forstås og er aftalt at skulle betyde "licenstagning / licensgivning", og at ordet "Køber" eller lignende eller afledte ord forstås og er aftalt at skulle betyde "licenstager". Uagtet hvad der i øvrigt måtte fremgå af Aftalen, vil Sælger eller dennes licensgiver, hvad der end måtte gælde, beholde alle rettigheder i softwareprodukter, der ydes under nærværende Aftale. Sælger bevilliger hermed Køber en royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens uden ret til at give underlicenser, til at anvende software der ydes i henhold til nærværende Aftale til Købers egne, interne forretningsformål med de hardwareprodukter, der ydes i henhold til nærværende Aftale samt at anvende den relaterede dokumentation til Købers egne, interne forretningsformål. Licensen udløber, når Købers retmæssige ejerskab af hardwareprodukterne,

5 der ydes i henhold til nærværende Aftale, ophører, med mindre tidligere udløb er aftalt i nærværende Aftale. Køber indvilliger i at holde softwareprodukter og relateret dokumentation, der ydes i henhold til nærværende Aftale, fortrolig og ikke at sælge, overdrage eller videreoverdrage licensen, udlåne eller på anden vis stille den til rådighed for nogen tredjepart. Køber må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sælger adskille, dekompilere eller "omvendt-konstruere" (reverse engineering), kopiere, modificere, forbedre eller på anden vis ændre eller supplere softwareprodukterne, der ydes i henhold til nærværende Aftale. Sælger vil være berettiget til at bringe licensaftalen til ophør, hvis Køber undlader at overholde nogen vilkår eller betingelser i nærværende Aftale. Ved licensaftalens ophør indvilliger Køber i straks at returnere til Sælger alle softwareprodukter og relateret dokumentation, der ydes i henhold til nærværende Aftale sammen med alle kopier og dele af dem. Visse af softwareprodukterne, der ydes af Sælger, kan have været ejet af en eller flere tredjeparter og været ydet til Sælger under licens. Derfor aftaler Sælger og Køber, at sådanne tredjeparter bibeholder ejerskab af og ejendomsret til sådanne softwareprodukter. Garantien og skadesløsholdelsesbetingelserne, der er opstillet i nærværende Aftale, skal ikke gælde for softwareprodukter, der ejes af tredjepart, og som ydes i henhold til nærværende Aftale. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. (A) UAGTET AT NOGET MODSTRIDENDE MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, SKAL SÆLGERS ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE BETINGELSER OG VILKÅR - (HVADENTEN DE SKYLDES KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING, SKADESLØSHOLDELSE ELLER ANDET, DOG IKKE SÆLGERS ANSVAR FOR GARANTIBRUD (DEN ENESTE ERSTATNING FOR HVILKET VIL VÆRE SOM FORESKREVET I OVENSTÅENDE PKT. 7)) - IKKE OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL HVAD DER ER MINDST AF (a) DEN SAMLEDE KØBSPRIS, SOM KØBER BETALTE TIL SÆLGER HVAD ANGÅR DET/DE PRODUKT(ER), SOM HAR VÆRET ÅRSAG TIL SÅDANT ANSVAR, ELLER (b) EN MILLION DOLLARS (US$ ) (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA). (B) UAGTET AT NOGET MODSTRIDENDE MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, KAN SÆLGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER HVAD ANGÅR TAB AF BRUG AF FACILITETER ELLER UDSTYR, TAB AF INDTÆGT, TAB AF DATA, TAB AF OVERSKUD ELLER TAB AF GOODWILL) UANSET OM SÆLGER (a) ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER (b) ER UAGTSOM. (C) INTET I DENNE AFTALE SKAL UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SÆLGERS ANSVAR FOR NOGEN OBLIGATORISK FORPLIGTELSE, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. 11. EKSPORTRESTRIKTIONER. Køber anerkender, at hvert Produkt og eventuel tilknyttet software og teknologi, inkl. teknisk information leveret af Sælger eller indeholdt i dokumenter (fællesbetegnelse: "Genstande") er underkastet gældende eksportrestriktioner inkl. amerikanske. Eksportrestriktioner kan omfatte men er ikke begrænset til USAs Handelsministeriums Export Administration Regulations ("EAR"), som kan begrænse eller kræve tilladelse til eksport af Genstande fra USA samt videreeksportering fra andre lande. Køber skal overholde alle EARregler og al anden gældende lovgivning, regler, love, traktater og aftaler, som relaterer til eksport, videreeksportering og importering af nogen Genstande. Køber vil ikke uden først at have indhentet tilladelse fra den relevante myndighed (i) eksportere eller videreeksportere nogen Genstand, eller (ii) eksportere, videreeksportere, distribuere eller levere nogen Genstand til noget land, som er underkastet restriktioner eller forbud, eller til en person eller enhed, hvis tilladelse til at deltage i eksport er blevet afslået eller begrænset af den amerikanske regering. Køber skal samarbejde fuldt ud med Sælger i forbindelse med enhver officiel eller uofficiel revision eller

6 inspektion, som relaterer til gældende love og regler om eksport- og importrestriktioner, og skal da godtgøre og holde Sælger skadesløs for, eller i forbindelse med, nogen overtrædelse af dette afsnit hvad angår Køber eller dennes medarbejdere, konsulenter, agenter eller kunder. 12. DIVERSE. (a) Køber må ikke delegere nogen forpligtelser eller overdrage nogen rettigheder eller krav i forbindelse med disse betingelser og vilkår uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke, og enhver sådan forsøgt delegering eller overdragelse vil være ugyldig. (b) Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med nærværende Aftale skal være undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i det land eller den stat, hvor Sælger er registreret uden henvisning til dennes lovvalgsregler. Hver af parterne samtykker hermed uigenkaldeligt i at stats- og forbundsdomstolene i det land og den stat, hvor Sælgers produktionsfacilitet befinder sig, skal have eksklusiv jurisdiktion til at behandle noget sagsanlæg, der måtte opstå på grund af eller relaterende til nærværende Aftale, og frasiger sig noget andet sted, som de kan være berettiget til på grund af domicil eller på anden vis. (c) I tilfælde af nogen retssag mellem Sælger og Køber i forbindelse med denne Aftale kan ingen af parterne kræve ret til nævningesag, og begge parter frasiger sig enhver ret de måtte have under gældende ret eller på anden vis til nævningesag. Et eventuelt sagsanlæg som følge af denne Aftale skal ske inden for et (1) år fra datoen, hvor årsagen til sagsanlægget opstod. (d) Anvendelse på denne aftale af FNs Konvention om aftaler om internationale køb (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er hermed udtrykkeligt udelukket. (e) I det tilfælde at en eller flere af bestemmelserne indeholdt heri af en ret med jurisdiktionskompetence erklæres for ugyldig, retsstridig eller ugennemtvingelig i nogen henseende, vil resten af bestemmelserne indeholdt heri forblive gyldige, juridisk bindende og gennemtvingelige ved fuld kraft og virkning, med mindre ændringen i væsentlig grad forandrer den indgåede handel. (f) Sælgers manglende udøvelse, eller Sælgers frafald af brud på nogen bestemmelse indeholdt heri vil ikke udgøre noget frafald i forbindelse med noget andet brud eller nogen sådan bestemmelse. (g) Køber indvilliger i, at al prissætning, diskonti og teknisk information, som Sælger giver til Køber, er fortrolig og Sælgers navnebeskyttede information. Køber indvilliger i (1) at holde sådan information fortrolig og ikke videregive sådan information til nogen tredjepart, og (2) at bruge sådan information udelukkende til Købers interne formål og i forbindelse med Produkterne, der leveres i henhold til nærværende Aftale. Intet heri vil begrænse brug af information, som er tilgængelig for den almindelige offentlighed. (h) Enhver meddelelse eller kommunikation, der er påkrævet eller tilladt i henhold til disse betingelser og vilkår skal være skriftlig og betragtet som modtaget, når den leveres personligt, eller tre (3) arbejdsdage efter den blev sendt med anbefalet post, porto betalt, til en part på adressen, der er specificeret heri, eller på nogen sådan anden adresse, som parterne hver især fra tid til anden kan designere og meddele den anden. Juli 2009.

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere