BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:"

Transkript

1 BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de produkter, som er nævnt i ordrebekræftelse og/eller faktura til den angivne køber ("Køber") på den udtrykkelige betingelse, at Køber indvilliger i at acceptere og være bundet af nærværende betingelser og vilkår for salg ("Aftalen"). Eventuelle bestemmelser indeholdt i et hvilket som helst dokument, som er udstedt af Køber, skal ikke være gældende, og såfremt betingelserne og vilkårene i denne Aftale er forskellige fra betingelserne for Købers tilbud, vil nærværende dokument blive betragtet som et nyt tilbud og vil ikke kunne tillægges virkning som en accept af Købers dokument. Købers modtagelse af Produkter, eller Sælgers påbegyndelse af tjenesteydelser ifølge Aftalen, vil udgøre Købers accept af denne Aftale. Nærværende Aftale udgør det fuldstændige indhold af vilkårene mellem Sælger og Køber hvad angår Købers køb af Produkterne. Intet afkald, samtykke, ingen modifikation, rettelse eller ændring af betingelserne indeholdt i nærværende Aftale vil være bindende, med mindre de forefindes skriftligt og er underskrevet af både Sælger og Køber. Sælgers manglende indsigelse, passivitet eller lignende i relation til betingelser indeholdt i nogen efterfølgende kommunikation fra Køber vil ikke udgøre afkald på eller modifikation af betingelserne i nærværende Aftale. Alle ordrer fra Køber skal accepteres af Sælger. 2. PRIS. Alle priser, der er offentliggjort af Sælger eller som tilbydes af Sælgers repræsentanter, kan ændres når som helst uden varsel. Alle priser, der tilbydes af Sælger eller Sælgers repræsentanter, er gældende i tredive (30) dage med mindre andet er skriftligt oplyst. Alle priser for Produkterne vil være som specificeret af Sælger, eller hvis der ikke er blevet specificeret eller tilbudt nogen pris, da Sælgers pris som er gældende på forsendelsestidspunktet. Alle priser kan undergives reguleringer på grund af specifikationer, kvantiteter, råmaterialer, særlig emballage, produktionsomkostninger, forsendelsesarrangementer eller andre betingelser og vilkår, som ikke udgør en del af grundlaget for Sælgers oprindeligt tilbudte pris. For ordre under kr. 400,00 ekskl. moms beregnes et ekspeditionstillæg på kr. 97,00 ekskl. moms. Ved forsendelser af farligt gods beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 151,00 ekskl. moms. 3. SKATTER OG ANDRE AFGIFTER. Priserne for Produkterne er eksklusive alle salgsafgifter, meromsætningsafgift og andre skatter og afgifter, der pålægges med hensyn til salg, levering og/eller anvendelse af nogen Produkter, som er dækket af disse betingelser og vilkår, idet alle sådanne skatter og afgifter skal betales af Køber. Hvis Køber kræver nogen undtagelse hertil, skal Køber forelægge en gyldig, underskrevet attest eller et undtagelsesbrev for hver af de respektive jurisdiktioner. 4. BETALINGSBETINGELSER. Sælger kan ved forsendelse fakturere Køber for prisen og alle andre beløb, som Køber skal betale i overensstemmelse med betingelserne ovenfor. Såfremt ingen andre betalingsbetingelser er angivet ovenfor, skal betaling ske løbende måned + 20 dage fra faktureringsdatoen. Hvis Køber undlader at betale et forfaldent beløb, skal Køber betale Sælger renter af beløbet til en periodisk sats på halvanden (1,5%) procent pr. måned (eller, hvis lavere, den højeste sats der er lovligt tilladt), sammen med alle omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter og -udlæg samt sagsomkostninger), som Sælger måtte pådrage sig i forbindelse med inddrivelse af sådanne forfaldne beløb eller anden udøvelse af Sælgers rettigheder i henhold til disse betingelser og vilkår. Sælger forbeholder sig ret til at kræve fuld eller delvis betaling på forskud eller anden sikkerhedsstillelse, som Sælger finder tilfredsstillende, når som helst Sælger efter sit bedste skøn mener, at Købers økonomiske og finansielle situation ikke gør det muligt at overholde de specificerede betalingsbetingelser. Alle betalinger skal ske i Sælgers lokale valuta.

2 5. LEVERING; AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER DER FORETAGES AF KØBER. Produkterne vil blive leveret EX-WORKS/ab fabrik (Incoterms 2000), som er produktionsstedet eller Sælgers forretningslokaler, medmindre andet fremgår af Sælgers faktura. Sælger skal drage omsorg for forsendelse af Produkter til den af Køber angivne leveringsadresse og for Købers regning medmindre andet er aftalt. Sælger vil efter sit eget frie valg have ret til at foretage delvise leveringer af Produkterne og til at fakturere hver levering separat. Sælger forbeholder sig ret til at standse levering af Produkter i transit/under levering og til helt eller delvis at tilbageholde forsendelser, hvis Køber undlader at betale forfaldne beløb til Sælger eller på anden vis undlader at opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med Aftalen. Alle forsendelsesdatoer er kun omtrentlige, og Sælger vil ikke kunne holdes ansvarlig for noget tab eller nogen skade som følge af nogen forsinkelse med levering eller manglende levering, som skyldes begivenheder uden for Sælgers rimelige kontrol. I tilfælde af forsinkelse, som skyldes begivenheder uden for Sælgers rimelige kontrol, forbeholder Sælger sig ret til at annullere ordren eller arrangere en ny forsendelsesdato inden for en rimelig tidsramme, og Køber vil ikke have ret til at afvise leveringen eller på anden måde være løst fra nogen af sine forpligtelser på grund af sådan forsinkelse. Såfremt leveringen af Produkter forsinkes som følge af en grund, som ligger inden for Købers kontrol, kan Sælger lade disse opbevare hos tredjemand for Købers regning og risiko. Igangværende ordrer kan kun annulleres med Sælgers skriftlige samtykke og mod betaling af Sælgers annulleringsgebyr. Igangværende ordrer kan ikke ændres uden Sælgers skriftlige samtykke og kun efter en mellem parterne aftalt passende regulering af købsprisen som følge af ændringen. Der ydes ingen kredit for Produkter, der returneres uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger. Ved kreditering af returvarer beregnes et fradrag på 10% af fakturaprisen, min. kr. 75, EJENDOMSRET TIL OG RISIKO FOR PRODUKTERNE. Med forbehold for Sælgers ret til at standse levering af Produkter i transit/under levering vil ejendomsret til Produkterne og risiko for Produkternes hændelige undergang eller forringelse overgå til Køber ved levering i overensstemmelse med pkt. 5 ovenfor. Det forudsættes dog herved, at ejendomsret til software, der indgår i eller udgør en del af Produkterne, til enhver tid forbliver hos Sælger eller dennes licensgiver, hvad der end måtte være tilfældet. 7. GARANTI. Sælger garanterer, at Produkterne i væsentlig grad vil fungere eller præstere i henhold til Sælgers offentliggjorte specifikationer og være fri for for fejl hvad angår materiale og forarbejdning, når de underkastes normal, korrekt og tilsigtet anvendelse af korrekt uddannede personer i den tidsperiode, der er angivet i produktspecifikationen, offentliggjorte specifikationer eller indlægssedler. Hvis der ikke er specificeret en tidsperiode i Sælgers produktspecifikation, offentliggjorte specifikationer eller indlægssedler, vil garantiperioden være et (1) år fra datoen for forsendelse til Køber hvad angår udstyr, og halvfems (90) dage for alle andre ikkeforbrugsvarer ("Garantiperioden"). Med mindre forbrugsvarer leveres med en specifik garantiperiode, er de kun garanteret ved levering. I Garantiperioden indvilliger Sælger efter eget valg i at reparere eller udskifte defekte Produkter, således at disse i det store og hele kan fungere i overensstemmelse med de nævnte, offentliggjorte specifikationer. På betingelse af at Køber (a) omgående underretter Sælger skriftligt i tilfælde en defekt opdages, idet en sådan indberetning skal omfatte produktmodel og serienummer (hvis dette er relevant) samt detaljer om garantikravet, og (b) efter Sælgers undersøgelse, vil Sælger yde Køber servicedata og/eller Return Material Authorization ("RMA") (tilladelse til at returnere Produkter), hvilken kan omfatte dekontamineringsprocedurer for farligt biologisk materiale eller andre produktspecifikke håndteringsinstruktioner, og Køber kan, hvis dette er relevant, returnere defekte Produkter til Sælger med alle omkostninger forudbetalt af Køber. Udskiftede dele kan være nye eller istandsatte efter Sælgers valg. Alle udskiftede dele bliver Sælgers ejendom. Forsendelse til Køber af reparerede eller udskiftningsdele skal ske i overensstemmelse med nærværende Aftale.

3 Uanset ovenstående garanterer Sælger ikke for nogen Produkter, der leveres af Sælger, og som af Sælger er indhentet fra en anden producent eller tredjepartsleverandør. Sælger overdrager til Køber eventuelle garantirettigheder vedhæftet sådanne Produkter, som Sælger måtte have indhentet fra den anden producent eller tredjepartsleverandør i et sådant omfang en sådan overdragelse tillades af den anden producent eller tredjepartsleverandør. Under ingen omstændigheder vil Sælger have nogen forpligtelse til helt eller delvis at foretage påkrævede reparationer, udskiftning eller rettelser som resultat af (i) normal slidtage, (ii) ulykke, katastrofe eller en force majeure begivenhed, (iii) misbrug, fejl, eller forsømmelse hvad angår Køber, (iv) anvendelse af Produkterne på en måde, som de ikke er designet til, (v) årsager, som er eksterne fra Produkterne, så som men ikke begrænset til strømsvigt eller strømbølge (vi) forkert opbevaring og håndtering af Produkterne, eller (vii) brug af Produkterne i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger. Hvis Sælger bestemmer, at Produkter, for hvilke Køber har bedt om serviceydelser under garantien, ikke er dækket af denne garanti, skal Køber betale eller godtgøre Sælger alle omkostninger hvad angår undersøgelse og besvarelse til en sådan anmodning til satser, der på tidspunktet gælder for Sælgers tid og materialer. Hvis Sælger yder reparation eller udskifter dele, som ikke er dækket af denne garanti, skal Køber betale Sælger for dette til satser, der på tidspunktet gælder for Sælgers tid og materialer. INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION, SERVICERING, OVERFLYTNING, ÆNDRING AF ELLER ANDEN ULOVLIG FORANDRING AF PRODUKTERNE, SOM FORETAGES AF NOGEN PERSON ELLER ENHED BORTSET FRA SÆLGER UDEN SÆLGERS FORUDGÅENDE SKRIFTLIGE TILLADELSE, ELLER BRUG ELLER UDSKIFTNING AF DELE, SOM IKKE ER LEVERET AF SÆLGER, MEDFØRER ANNULLATION AF ALLE GARANTIER HVAD ANGÅR DE PÅVIRKEDE PRODUKTER. FORPLIGTELSERNE, DER ER OPSTILLET VED DENNE GARANTIERKLÆRING HVAD ANGÅR REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF ET DEFEKT PRODUKT, VIL VÆRE KØBERS ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE I TILFÆLDE AF ET PRODUKT ER DEFEKT. MED UNDTAGELSE AF HVAD DER UDTRYKKELIGT ER OPSTILLET I DENNE GARANTIERKLÆRING, FRASIGER SÆLGER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, HVADENTEN SÅDANNE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE HVAD ANGÅR PRODUKTERNE INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM EGNETHED TIL HANDEL ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. 8. SKADESLØSHOLDELSE 8.1 Sælger. Sælger indvilliger i at skadesløsholde og forsvare Køber, Købers ledere, direktører og medarbejdere for og mod nogen og alle erstatningskrav, forpligtelser, sagsanlæg, årsager til sagsanlæg, søgsmål, krav, forlangender, tab, omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter) ("Skadesløsholdelsesposter") hvad angår (i) tilskadekomst eller død af personer eller beskadigelse af ejendom i det omfang det er forårsaget af uagtsomhed eller forsætlig adfærd hvad angår Sælger, dennes medarbejdere, agenter eller repræsentanter eller underentreprenører i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelser på Købers lokaler i overensstemmelse med denne Aftale, og (ii) påstande om, at et Produkt krænker gyldige patenter, ophavsret eller handelshemmelighed i USA, dog på betingelse af at Sælger ikke skal have nogen forpligtelser i henhold til dette afsnit i det omfang nogen sådanne Skadesløsholdelsesposter enten skyldes (i) uagtsomhed eller forsætlig forkert adfærd hvad angår Køber, dennes medarbejdere, agenter eller repræsentanter eller underentreprenører, (ii) indgreb fra tredjepart, (iii) forkert opbevaring eller håndtering af Produkterne eller brug af ukvalificeret

4 personale, (iv) brug af et Produkt i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger, hvor Produktet i sig selv ikke ville krænke nogen tredjepartsrettigheder, (v) Sælgers opfyldelse af Købers designs, specifikationer eller instruktioner, (vi) brug af Produktet til et formål eller i et miljø, som det ikke er designet til, eller (vii) modificering af Produktet af nogen andre end Sælger uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse. Køber skal give Sælger omgående skriftlig underretning om nogen tredjeparts krav, som er dækket af Sælgers skadesløsholdelsesforpligtelser i henhold til disse betingelser og vilkår. Sælger skal have ret til at tage eksklusiv kontrol over forsvaret af noget sådant krav, eller efter Sælgers valg at imødekomme et sådant krav. Køber indvilliger i at samarbejde rimeligt med Sælger i forbindelse med Sælgers opfyldelse af sine forpligtelser som specificeret i nærværende afsnit. Uagtet ovenstående vil Sælgers krænkelsesrelaterede skadesløsholdelsesforpligtelser være at betragte som ophævet og eftergivet, hvis Sælger efter eget valg og for egen regning (a) sikrer Køber ret til uden yderligere udgifter for Køber fortsat brug af Produktet, (b) udskifter eller modificerer Produktet, så det ikke længere udgør en krænkelse, på betingelse af at modificeringen eller udskiftningen ikke har nogen negativ indflydelse på Produktets specifikationer, eller (c) i tilfælde af at (a) og (b) ikke er mulige, refunderer Køber beløb betalt af Køber i denne sammenhæng baseret på en fem-årig (5) amortiseringsperiode. DEN FORUDGÅENDE SKADESLØSHOLDELSE UDTRYKKER HELE SÆLGERS FORPLIGTELSE OVER FOR KØBER HVAD ANGÅR KRAVENE, DER ER BESKREVET HERI. 8.2 Køber. Køber skal erstatte, forsvare med kompetent og erfaren advokat og holde Sælger, dennes moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber og divisioner og deres respektive ledere, direktører, aktionærer og medarbejdere skadesløse mod ethvert og alle erstatningskrav, forpligtelser, sagsanlæg, årsager til sagsanlæg, søgsmål, krav, forlangender, tab, omkostninger og udgifter (inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatudgifter og -udlæg samt sagsomkostninger) i det omfang sådanne opstår på grund af eller i forbindelse med (i) uagtsomhed eller forsætlig adfærd udvist af Køber, dennes agenter, medarbejdere, repræsentanter eller underentreprenører, (ii) forkert opbevaring eller håndtering af Produkterne eller brug af ukvalificeret personale, (iii) brug af et Produkt i kombination med udstyr eller software, som ikke er leveret af Sælger, hvor Produktet i sig selv ikke ville krænke nogen tredjepartsrettigheder, (iv) brug af Produkterne til noget formål, som de ikke er designet til eller af en person, som ikke er passende kvalificeret, (v) Sælgers opfyldelse af designs, specifikationer eller instruktioner leveret af Køber til Sælger, (vi) brug af Produktet til et formål eller i et miljø, som det ikke er designet til, eller (vii) modificering af Produktet af nogen andre end Sælger uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse. 9. SOFTWARE. Hvad angår softwareprodukter, som indgår i eller udgør en del af Produkterne i nærværende Aftale, har Sælger og Køber til hensigt og er enige om, at sådanne softwareprodukter anvendes på licens og ikke sælges, og at ordene "købe" og "sælge" eller lignende eller afledte ord forstås og er aftalt at skulle betyde "licenstagning / licensgivning", og at ordet "Køber" eller lignende eller afledte ord forstås og er aftalt at skulle betyde "licenstager". Uagtet hvad der i øvrigt måtte fremgå af Aftalen, vil Sælger eller dennes licensgiver, hvad der end måtte gælde, beholde alle rettigheder i softwareprodukter, der ydes under nærværende Aftale. Sælger bevilliger hermed Køber en royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens uden ret til at give underlicenser, til at anvende software der ydes i henhold til nærværende Aftale til Købers egne, interne forretningsformål med de hardwareprodukter, der ydes i henhold til nærværende Aftale samt at anvende den relaterede dokumentation til Købers egne, interne forretningsformål. Licensen udløber, når Købers retmæssige ejerskab af hardwareprodukterne,

5 der ydes i henhold til nærværende Aftale, ophører, med mindre tidligere udløb er aftalt i nærværende Aftale. Køber indvilliger i at holde softwareprodukter og relateret dokumentation, der ydes i henhold til nærværende Aftale, fortrolig og ikke at sælge, overdrage eller videreoverdrage licensen, udlåne eller på anden vis stille den til rådighed for nogen tredjepart. Køber må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sælger adskille, dekompilere eller "omvendt-konstruere" (reverse engineering), kopiere, modificere, forbedre eller på anden vis ændre eller supplere softwareprodukterne, der ydes i henhold til nærværende Aftale. Sælger vil være berettiget til at bringe licensaftalen til ophør, hvis Køber undlader at overholde nogen vilkår eller betingelser i nærværende Aftale. Ved licensaftalens ophør indvilliger Køber i straks at returnere til Sælger alle softwareprodukter og relateret dokumentation, der ydes i henhold til nærværende Aftale sammen med alle kopier og dele af dem. Visse af softwareprodukterne, der ydes af Sælger, kan have været ejet af en eller flere tredjeparter og været ydet til Sælger under licens. Derfor aftaler Sælger og Køber, at sådanne tredjeparter bibeholder ejerskab af og ejendomsret til sådanne softwareprodukter. Garantien og skadesløsholdelsesbetingelserne, der er opstillet i nærværende Aftale, skal ikke gælde for softwareprodukter, der ejes af tredjepart, og som ydes i henhold til nærværende Aftale. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. (A) UAGTET AT NOGET MODSTRIDENDE MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, SKAL SÆLGERS ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE BETINGELSER OG VILKÅR - (HVADENTEN DE SKYLDES KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING, SKADESLØSHOLDELSE ELLER ANDET, DOG IKKE SÆLGERS ANSVAR FOR GARANTIBRUD (DEN ENESTE ERSTATNING FOR HVILKET VIL VÆRE SOM FORESKREVET I OVENSTÅENDE PKT. 7)) - IKKE OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL HVAD DER ER MINDST AF (a) DEN SAMLEDE KØBSPRIS, SOM KØBER BETALTE TIL SÆLGER HVAD ANGÅR DET/DE PRODUKT(ER), SOM HAR VÆRET ÅRSAG TIL SÅDANT ANSVAR, ELLER (b) EN MILLION DOLLARS (US$ ) (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA). (B) UAGTET AT NOGET MODSTRIDENDE MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, KAN SÆLGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER HVAD ANGÅR TAB AF BRUG AF FACILITETER ELLER UDSTYR, TAB AF INDTÆGT, TAB AF DATA, TAB AF OVERSKUD ELLER TAB AF GOODWILL) UANSET OM SÆLGER (a) ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER (b) ER UAGTSOM. (C) INTET I DENNE AFTALE SKAL UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SÆLGERS ANSVAR FOR NOGEN OBLIGATORISK FORPLIGTELSE, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. 11. EKSPORTRESTRIKTIONER. Køber anerkender, at hvert Produkt og eventuel tilknyttet software og teknologi, inkl. teknisk information leveret af Sælger eller indeholdt i dokumenter (fællesbetegnelse: "Genstande") er underkastet gældende eksportrestriktioner inkl. amerikanske. Eksportrestriktioner kan omfatte men er ikke begrænset til USAs Handelsministeriums Export Administration Regulations ("EAR"), som kan begrænse eller kræve tilladelse til eksport af Genstande fra USA samt videreeksportering fra andre lande. Køber skal overholde alle EARregler og al anden gældende lovgivning, regler, love, traktater og aftaler, som relaterer til eksport, videreeksportering og importering af nogen Genstande. Køber vil ikke uden først at have indhentet tilladelse fra den relevante myndighed (i) eksportere eller videreeksportere nogen Genstand, eller (ii) eksportere, videreeksportere, distribuere eller levere nogen Genstand til noget land, som er underkastet restriktioner eller forbud, eller til en person eller enhed, hvis tilladelse til at deltage i eksport er blevet afslået eller begrænset af den amerikanske regering. Køber skal samarbejde fuldt ud med Sælger i forbindelse med enhver officiel eller uofficiel revision eller

6 inspektion, som relaterer til gældende love og regler om eksport- og importrestriktioner, og skal da godtgøre og holde Sælger skadesløs for, eller i forbindelse med, nogen overtrædelse af dette afsnit hvad angår Køber eller dennes medarbejdere, konsulenter, agenter eller kunder. 12. DIVERSE. (a) Køber må ikke delegere nogen forpligtelser eller overdrage nogen rettigheder eller krav i forbindelse med disse betingelser og vilkår uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke, og enhver sådan forsøgt delegering eller overdragelse vil være ugyldig. (b) Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med nærværende Aftale skal være undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i det land eller den stat, hvor Sælger er registreret uden henvisning til dennes lovvalgsregler. Hver af parterne samtykker hermed uigenkaldeligt i at stats- og forbundsdomstolene i det land og den stat, hvor Sælgers produktionsfacilitet befinder sig, skal have eksklusiv jurisdiktion til at behandle noget sagsanlæg, der måtte opstå på grund af eller relaterende til nærværende Aftale, og frasiger sig noget andet sted, som de kan være berettiget til på grund af domicil eller på anden vis. (c) I tilfælde af nogen retssag mellem Sælger og Køber i forbindelse med denne Aftale kan ingen af parterne kræve ret til nævningesag, og begge parter frasiger sig enhver ret de måtte have under gældende ret eller på anden vis til nævningesag. Et eventuelt sagsanlæg som følge af denne Aftale skal ske inden for et (1) år fra datoen, hvor årsagen til sagsanlægget opstod. (d) Anvendelse på denne aftale af FNs Konvention om aftaler om internationale køb (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er hermed udtrykkeligt udelukket. (e) I det tilfælde at en eller flere af bestemmelserne indeholdt heri af en ret med jurisdiktionskompetence erklæres for ugyldig, retsstridig eller ugennemtvingelig i nogen henseende, vil resten af bestemmelserne indeholdt heri forblive gyldige, juridisk bindende og gennemtvingelige ved fuld kraft og virkning, med mindre ændringen i væsentlig grad forandrer den indgåede handel. (f) Sælgers manglende udøvelse, eller Sælgers frafald af brud på nogen bestemmelse indeholdt heri vil ikke udgøre noget frafald i forbindelse med noget andet brud eller nogen sådan bestemmelse. (g) Køber indvilliger i, at al prissætning, diskonti og teknisk information, som Sælger giver til Køber, er fortrolig og Sælgers navnebeskyttede information. Køber indvilliger i (1) at holde sådan information fortrolig og ikke videregive sådan information til nogen tredjepart, og (2) at bruge sådan information udelukkende til Købers interne formål og i forbindelse med Produkterne, der leveres i henhold til nærværende Aftale. Intet heri vil begrænse brug af information, som er tilgængelig for den almindelige offentlighed. (h) Enhver meddelelse eller kommunikation, der er påkrævet eller tilladt i henhold til disse betingelser og vilkår skal være skriftlig og betragtet som modtaget, når den leveres personligt, eller tre (3) arbejdsdage efter den blev sendt med anbefalet post, porto betalt, til en part på adressen, der er specificeret heri, eller på nogen sådan anden adresse, som parterne hver især fra tid til anden kan designere og meddele den anden. Juli 2009.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR VERSIONSDATO: 20. april, 2011 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for alle køb af produkter (herunder, men ikke begrænset til hardware og/eller software)

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for Helm Skandinavien A/S

Generelle salgsbetingelser for Helm Skandinavien A/S Generelle salgsbetingelser for Helm Skandinavien A/S 1. Anvendelsesområde Vores kontrakter er udelukkende reguleret af vilkår og betingelser, der er anført i vores salgsbekræftelser, og af vores følgende

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Købsbetingelser for de nordiske lande

Købsbetingelser for de nordiske lande UNIVAR BV Købsbetingelser for de nordiske lande 1. GENERELT 1.1. I disse vilkår og betingelser skal betegnelsen Køber referere til Univar BV, og betegnelsen Sælger skal referere til den person, firma eller

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere