Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011"

Transkript

1 Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011 Indledning og sammenfatning Fokusanalysen Fremtidens produktion i Danmark gennemføres af REG LAB i samarbejde med følgende sponsorer: Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Herning Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Køge Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Vejle Kommune Viborg Kommune Forsknings- og Innovationsstyrelsen Fokusanalysen gennemføres i perioden september 2011 april Fokusanalysen ledes af REG LAB i samarbejde med sponsorerne, der er repræsenteret i styregruppen. Udgangspunktet for fokusanalysen er den igangværende globalisering og omstrukturering af fremstillingserhvervene i Danmark. Forandringerne har vakt stor opmærksomhed og er blevet analyseret indgående i de senere år. Forandringerne stiller nye krav til industripolitikken i Danmark. Fokusanalysen søger på den baggrund svar på spørgsmålet: Hvad kan der gøres for at styrke de lokale og regionale rammer for industrien i Danmark? Med afsæt i eksisterende viden vil fokusanalysen uddybe viden på tre felter: // Industriens præstationer / Hvordan har industriens globalisering og omstrukturering ramt Danmark lokalt og regionalt? Hvem har været de største tabere, hvem har holdt stand og hvem har vundet nyt terræn? Præstations-analysen afdækker i et lokalt og regionalt perspektiv udviklingen i industriens betydning for indkomst og beskæftigelse, eksport og værdiskabelse. // Industriel omstilling / Hvilke typer af fremstilling og fremstillingsrelateret økonomisk aktivitet vil i fremtiden fortsat være lokaliseret i Danmark? Hvad vil de kritiske lokale og regionale lokaliseringsfaktorer være om 10 og 20 år? Omstillings-analysen afdækker hvor Danmark har/kan få succes med industriel omstilling i form af specialisering af eksisterende industri, etablering af nye industrivirksomheder og tiltrækning af udenlandske industrivirksomheder. // Ny industripolitik / Hvordan kan vi reagere på de nye forudsætninger for industriel og industrielt relateret økonomisk aktivitet i Danmark? Hvad er de vigtigste prioriteringer og afgørende indsatser? Og hvad kræver det af aktørerne i en ny industripolitik lokalt, regionalt og nationalt? Policy-analysen forventes primært at fokusere på uddannelse, innovation, iværksætteri og markedsudvikling i et lokalt og regionalt perspektiv. Det er et eksplorativt læringsprojekt hvor ny erkendelser undervejs vil være styrende for tilrettelæggelsen af projektets næste skridt. 1

2 Hypoteser, problemstillinger og undersøgelsesspørgsmål Danmark har i det sidste 10-år tabt én ud af fire industriarbejdspladser. Udviklingen er accelereret i kølvandet på finanskrisen. Det er nu en udbredt vurdering, at vi er ved et tipping point, hvor det industrielle fundament (industriens beskæftigelse, eksport og værdiskabelse) risikerer at komme under kritisk masse. Hvis vi mister de traditionelle industrierhverv helt kan det have massive negative effekter for de videntunge, innovative arbejdspladser, som vi ellers knytter vores fremtidige vækstforhåbninger op på. Målet med fokusanalysen er at udvikle og prioritere den nye industripolitiske dagsorden med et lokalt og regionalt sigte. Vi søger med fokusanalysen svar på spørgsmålet: Hvad kan der gøres for at styrke de lokale og regionale rammer for industrien i Danmark? Og hvordan kan samspillet nationalt-regionalt-lokalt styrkes for at fremme fremtidens konkurrencedygtige industri? Svaret på disse spørgsmål kræver imidlertid en dybere gennemlysning af industriens præstationer og omstilling set i et lokalt og regionalt niveau. Som udgangspunkt er det vores forventning, at det i de fleste egne af landet er relevant at overveje, hvordan man kan styrke industriens rammebetingelser, men at der samtidig afhængig af de lokale og regionale industrielle forudsætninger og potentialer er væsentlig forskel på, hvordan der bør sættes ind. De lokale og regionale forskelle i industrielt potentiale kan blandt andet følge nogle af de dimensioner, som meget forenklet og uprioriteret er illustreret ved udsagnene herunder. Problemstilling Udsagn Modudsagn Global vs. lokal industri Downmarket vs. Upmarket Omkostninger vs. Kompetence Industri vs. professionel service SMV er vs. koncerner Ny vs. kendt viden Geografisk koncentration vs. ny geografisk spredning Klynger vs. værdikæder Potentialet ligger i øget afsætning til globale koncerner/klynger i Danmark. Potentialet ligger i at løfte historiske styrker op i markedet (fx svinekød) Produktion med stor lønandel kan opretholdes (uddannelse er nøglen). Produktion driver udvikling af professionel service. Mange SMV er er en fordel for Danmark det giver fleksibilitet og omstillingsevne (nye virksomheder er SMV er er nøglen). Erhvervslivet skal blive bedre til at udnytte ny viden kommercielt (ny viden og teknologi driver forretningen). I fremtiden vil der kun være industri og industrirelateret aktivitet i landets to vækstcentre koncentrationen vil accelerere. Stærke lokale og regionale klynger skaber omstillingsevne og øger konkurrenceevne. Vi skal skabe en stærkere hjemmebane. Potentialet ligger i at udvikle direkte afsætning til aftagere globalt. Potentialet ligger i at udvikle nye nicher af højværdiproduktion Produktion med stor lønandel kan ikke opretholdes (automatisering og udflytning er nøglen). Professionel service (fx industriel design) driver udvikling af industri. Koncernerne klarer omstillingen bedre end SMV erne deres robusthed gør dem til langsigtede lokomotiver i omstillingsprocessen (koncernerne er nøglen). Erhvervslivet i Danmark har altid levet af kendt viden (markedet og applikationen af kendt viden til kundebehov driver forretningen). Specialisering, kompetenceudvikling, ny kommunikationsteknologi m.v. kan åbne nye industrielle muligheder i hele landet. Dynamikken og innovationen ligger i de globale værdikæder. Vi skal finde dynamikken ude i verden på udebanen. 2

3 I arbejdet med konkretisering af fokusanalysen er en række undersøgelsesspørgsmål bragt i forslag. Det er intentionen at søge svar på alle disse spørgsmål, men naturligvis kan vi ikke være udtømmende på alle punkter. Samtidig er det vores erfaring, at der undervejs i fokusanalysen vil opstå nye indsigter, der giver anledning til nye undersøgelsesspørgsmål osv. Udgangspunktet er imidlertid følgende spørgsmål: // Industriens præstationer / Hvilke industrierhverv har størst afsmittende virkning? I forhold til økonomi, beskæftigelse og FoU) Hvor mange jobs afhænger reelt af industrien og industrieksporten? Hvad er Danmarks og regionernes eksportperformance bl.a. i upmarket/downmarket segmenter? Hvad er sammenhængen mellem hhv. egentlig fremstilling og service? Hvordan er udviklingen for de avancerede erhverv, vi normalt kalder service, men som rent faktisk producerer en eksportvare (fx software, arkitektur)? Hvad er de væsentligste forskelle og ligheder i udviklingen på tværs af industribrancherne? Vigtigt ikke at analysere for overordnet/aggregeret. Hvad er de store koncerners rolle i omstillingen? Klarer de sig bedre end SMV erne? Har de en vigtig rolle som afknoppere af globalt konkurrencedygtige SMV er? Hvilke lokaliseringsfaktorer kan forklare forskelle i danske lokaliteters eksportperformance? // Industriens omstilling / Hvordan kommer Danmarks industri til at se ud om 10 år? Hvordan kan fremtidens danske versioner/arketyper af en produktionsvirksomhed forventes at se ud? På tværs af erhverv, regioner og virksomhedsstørrelse. Hvilke industriarbejdspladser har vi realistisk en mulighed for at holde på? Hvordan vil viden og produktion hænge sammen? Hvad er det for viden og kompetencer som fremtidens industrierhverv har brug for? Kan vi forvente at videnservice til virksomhederne også bliver mere globaliseret? Eller er danske virksomheder afhængige af nærhed til videnservice? // Ny industripolitik / Hvordan kan vi som erhvervspolitiske aktører nationalt, regionalt og lokalt målrettet understøtte en sund industriudvikling? Hvilke erhvervspolitiske værktøjer kan understøtte en sund industriudvikling? Er der internationalt gode erfaringer med at bruge dem? Kan vi justere iværksætterpolitikken, så den bedre støtter op om den industrielle omstilling? Dansk kultur og arbejdsmarked gør det svært at bruge internationale erfaringer hvad kan vi lære af de mest succesfulde danske industri-historier? Også gerne eksempler på danske initiativer, der er mislykkedes hvad kan vi lære af det? Fokusanalysen er designet med afsæt i ovenstående hypoteser, problemstillinger. Som illustreret omfatter fokusanalysen tre sammenhængende felter. En analyse af industriens præstationer, der med lokalt og regionalt fokus danner et billede af Danmarks position som industrination. En analyse af industriel omstilling med fokus på specialisering af eksisterende industri, etablering af nye industrivirksomheder og tiltrækning af udenlandske industrivirksomheder. En analyse af mulighederne for at udvikle en ny industripolitik tilpasset lokale og regionale forudsætninger og potentialer med fokus på uddannelse, innovation og markedsudvikling. 3

4 På de følgende sider beskrives designet af hovedaktiviteter i fokusanalysen. Det skal understreges at indholdet er tentativt, idet vi i projektet tilstræber at anvende den tilegnede viden og erkendelser til at justere analysedesignet undervejs under maksimal hensyntagen til projektets overordnede mål. 4

5 Industriens præstationer Hvordan har industriens globalisering og omstrukturering ramt Danmark lokalt og regionalt? Hvem har været de største tabere, hvem har holdt stand og hvem har vundet nyt terræn? Præstations-analysen afdækker i et lokalt og regionalt perspektiv udviklingen i industriens betydning for indkomst og beskæftigelse, eksport og værdiskabelse. I denne del af fokusanalysen gennemføres følgende delaktiviteter: // 10 sandheder om Danmarks industri-præstationer / Som udgangspunkt for de øvrige analyser af industriens præstationer udarbejdes et notat (10 sider), som kortfattet og overbliksgivende sammenfatter 10 hovedobservationer fra de senere års analyser af Danmarks eksportperformance, samt globaliseringen og omstillingen af industri- og industrirelaterede aktiviteter i Danmark. For hver af de 10 sandheder afdækkes/overvejes lokale/regionale perspektiver. // Beskæftigelse og indkomst / Der udarbejdes en analyse (kommuner og regioner) af industriens betydning for beskæftigelse og indkomstdannelse. Analysen afdækker også industrikoncerners/klyngers betydning for lokale/regionale støtteerhverv (underleverandører, professionel service m.v.). // Eksport og værdiskabelse / Der udarbejdes et regionalt globaliseringsindeks med nøgletal for regioners og om muligt kommuners/landsdeles præstationer inden for industriel og industrielt relateret eksport, eksportsammensætning (downmarket/upmarket), globalisering m.v. // Kritiske rammebetingelser / Der opstilles et sæt af indikatorer for lokale/regionale rammebetingelser; bl.a. adgang til uddannet arbejdskraft, adgang til kapital, F&Uintensitet, adgang til professionel service, overlevelsesrater for nye industrivirksomheder, tilstedeværelse af industrikoncerner m.v. Sammenhængen mellem variationer i lokale/regionale rammebetingelser og variationer i industrielle præstationer testes statistisk. // Danmarks kernekunder / Der gennemføres om muligt en analyse, som identificerer de 10 vigtigste udenlandske industribrancher, som aftager varer og serviceydelser fra Danmark. Der kunne fx være tale om tysk bilindustri, hollandsk elektronikindustri og amerikansk maskinindustri. Danmarks eksportpræstationer og evt. globaliseringsmønstre i relation til disse brancher belyses statistisk over tiden. Om muligt belyses også for de identificerede aftagerbrancher Danmarks præstationer vis á vis andre lande (markedsandele, upmarket/downmarket m.v.). // Sammenfatning / Der udarbejdes et kortfattet notat (20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. Til støtte for arbejdet med tilrettelæggelse og fortolkning af delanalysen etableres et uformelt netværk af eksperter. Konsulent Michael Baunsgaard Schreiber, Dansk Metal, økonomisk konsulent Maria Hove Pedersen, DI, og direktør Ane Buch, Håndværksrådet, vil gerne følge analysen. Endvidere involveres relevante forskere bl.a. lektor Henrik Toft Jensen, Professor John Johansen, AAU, professor Torben Pedersen, CBS, professor Peter Maskell, CBS og professor Mogens Kühn, CBS. 5

6 Industriel omstilling Hvilke typer af fremstilling og fremstillingsrelateret økonomisk aktivitet vil i fremtiden fortsat være lokaliseret i Danmark? Hvad vil de kritiske lokale og regionale lokaliseringsfaktorer være om 10 og 20 år? Omstillings-analysen afdækker hvor Danmark har/kan få succes med industriel omstilling i form af specialisering af eksisterende industri, etablering af nye industrivirksomheder og tiltrækning af udenlandske industrivirksomheder. I denne del af fokusanalysen gennemføres følgende delaktiviteter: // 10 bud på Danmarks fremtidige industriprofil / Som ramme for de øvrige analyser af industriel omstilling udarbejdes et notat (10 sider), som kortfattet og overbliksgivende sammenfatter 10 forskningsbaserede bud på Danmarks fremtidige industriprofil. For hvert af de 10 bud afdækkes/overvejes lokale/regionale perspektiver. Manufuture-projektet er et godt eksempel på forskning, som det her er relevant at inddrage. Projektet giver bud på fem typer af dansk industriproduktion i 2025 (se også appendiks). // Industrispecialisering / Med afsæt i de lokale/regionale industri-klynger, som præstationsanalysen har identificeret, gennemføres case-studier af et udvalg af de industri-klynger, der har præsteret bedst. Endvidere udvælges et antal industri-klynger, der har klaret sig dårligt på trods en aktiv erhvervspolitisk indsats, til nærmere analyse. // Industriens vækstvirksomheder / Der udarbejdes et statistisk portræt og gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt de industrielle vækstvirksomheder i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsen afdækker kritiske elementer i vækstvirksomhedernes forretningsmodeller (konkurrencefordele, markedsposition, afsætning, kernekompetencer m.v.). Spørgeskemaundersøgelsen tester endvidere en industripolitisk ønskeliste blandt respondenterne. // Udenlandske nyetableringer / Der gennemføres en analyse (telefonbaseret enquete) blandt udenlandske industrivirksomheder, der har etableret/udvidet industriproduktion i Danmark inden for de seneste 3-5 år. Delanalysen skal afdække respondenternes anmeldelse af Danmark som industrilokalitet. // Sammenfatning / Der udarbejdes et kortfattet notat (20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. 6

7 Ny industripolitik Hvordan kan vi reagere på de nye forudsætninger for industriel og industrielt relateret økonomisk aktivitet i Danmark? Hvad er de vigtigste prioriteringer og afgørende indsatser? Og hvad kræver det af aktørerne i en ny industripolitik lokalt, regionalt og nationalt? Policy-analysen forventes primært at fokusere på uddannelse, innovation, iværksætteri og markedsudvikling i et lokalt og regionalt perspektiv. I denne del af fokusanalysen er det partnernes eksisterende/fremtidige industripolitik, vi sætter fokus på. Hovedsynspunktet er her, at vi ikke kan lave copy-paste, når det gælder den fremtidige lokale og regionale industripolitik i Danmark. Vi skal selv tænke og udvikle! Dét sagt, er vi naturligvis ikke blinde for, at der er hjælp og inspiration at hente udefra. Vi vil løbende igennem fokusanalysen søge at involvere udenlandske erfaringer og inspirationskilder til arbejdet med udvikling af en ny dansk industripolitik. Men det kan naturligvis også være relevant at involvere erfaringer fra andre lande. Som nævnt forventer vi at uddannelse, innovation og iværksætteri vil være hovedkategorier i policy-udviklingen. Men som illustreret i figuren til højre ser vi også markedsudvikling som et centralt område i en ny industripolitik. Og måske endda dét område, der i højere grad end hidtil skal være styrende i forhold til den samlede politikudvikling. Industriens markeder er i hastig forandring og det er i industriens tilpasning til de nye markedsforhold og i udnyttelse af de nye markedsmuligheder, vi skal finde nøglen til den nye industripolitik. Forenklet sagt er den gamle vækstmodel, hvor industrier og industrivirksomheder blev født på basis af indenlandsk efterspørgsel og siden voksede via international afsætning ved at være et overstået kapitel. Industrier og industrivirksomheder skal fødes globale, hvis de skal have succes. Og dét stiller nye krav til rammebetingelserne, som vi hidtil kun delvist har draget konsekvenserne af. Det er bl.a. i dét lys, vi i fokusanalysen vil udvikle elementer til en ny industripolitik for Danmark. Samtidig vil vi, som nævnt, lægge hovedfokus på værktøjer og initiativer, som kan udmøntes lokalt og regionalt. 7

8 Proces, tidsplan og økonomi Fokusanalysen gennemføres af REG LAB i samarbejde med sponsorerne. Projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af sponsorerne (en navngiven person, som forventes at deltage i alle møder, dog kan der sendes substitut, hvis man er forhindret i at deltage). Styregruppen afholder 8 møder: // Møde sep 2011 / Styregruppen samles, kommissorium drøftes til godkendelse, tidsplan fastlægges, indledende drøftelse af observationer og forventet udbytte. // Møde november 2011 / Virksomhedsbesøg. Drøftelse af hypoteser og præsentation af 10 sandheder om Danmarks industriperformance samt detailplan for kvantitativ analyse. // Møde januar 2012 / Virksomhedsbesøg. Resultater fra kvantitativ analyse. Elementer fra præstations-analyse præsenteres. // Møde 3 primo marts 2012 / Virksomhedsbesøg. Præsentation af 10 bud på Danmarks fremtidige industriprofil samt detailplan for omstillings-analyse. // Møde 4 maj 2012 / Udkast til afrapportering af præstations- og omstillingsanalyse. Diskussion af policy-udvikling og konklusioner. // Konference juni/august 2012 / Fremlæggelse, diskussion og spredning af analysens konklusioner. I arbejdet med delanalysen lægger vi vægt på, at styregruppen involveres aktivt i fortolkning og evt. uddybning af delanalysen. Fokusanalysen gennemføres med følgende tentative budget: Foranalyse (til og med møde 1) Delanalyse lokalitetsbilledet Delanalyse fremtidsbilledet Delanalyse policy Formidling Møder Projektledelse I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Projektet gennemføres med stor åbenhed overfor at bruge ny erkendelser undervejs til at justere de næste skridt i projektet, herunder budgettets prioriteringer. Projektets finansiering: 7 kommuner a kr. samt 4 regioner og en styrelse a kr I alt REG LABs medlemsmidler dækker yderligere udgifter. Såfremt der opnås yderligere finansiering skal pengene dels anvendes til at dække øgede udgifter, dels til at styrke formidlingsindsatsen. 8

9 Projektets produkter Beslutning af hvilke de specifikke produkter og deres karakter skal besluttes af styregruppen undervejs i projektet. Nedenfor er dog en tentativ liste: Datarapport delanalyse sandheder om Danmarks industripræstationer (kort notat). Industriens præstationer i et regionaløkonomisk perspektiv (notat ca. 20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. Bilagt de bagvedliggende analyser. Datarapport delanalyse bud på Danmarks fremtidige industriprofil (kort notat). Industriel omstilling i et regionaløkonomisk perspektiv (notat ca. 20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. Bilagt de bagvedliggende analyser. Rapport delanalyse 3. Policy-katalog: Handlingsmuligheder i den lokale og regionale industripolitik Anbefalinger om lokal og regional industripolitik. Udover ovennævnte produkter ligger projektets værdi i den læring, som deltagerne høster undervejs i arbejdsprocessen. Endvidere lægger vi stor vægt på at analysens konklusioner og anbefalinger bliver formidlet til en bred kreds af såvel virksomheder som erhvervsfremmeaktører. Derfor stiller REG LAB sig efterfølgende til rådighed med præsentation af analysens konklusioner. 9

10 Appendiks: Manufuture Produktion 2025 I maj 2010 offentliggjorde Aalborg Universitet i samarbejde med DI, Danfoss, Danish Crown, CO Industri, DTU Management, Grundfos, LEGO, Robocluster, SDU og Teknologisk Institut i publikationen Produktion 2025 fem billeder af fremtidens danske produktionsvirksomheder og dermed et svar på, hvad der skal til, for at Danmark fortsat har en stærk konkurrencedygtig fremstillingssektor i I tabellen har vi i kolonnen til venstre nævnt eksempler på spændende virksomheder, som vi umiddelbart mener, er eksempler på arketyperne. Den højkompetente virksomhed Aalborg Industries Alectia ALK-Abelló NKT Cables Det industrielle kraftcenter Danfoss Grundfos Novo Vestas Innovationsfabrikken Coloplast CPH Design Den fleksible værdikædeintegrator MT Højgaard Offshore Center Danmark Den virtuelle virksomhed Bestseller DSV Der er et gab på mindst år mellem de bedste og hovedparten af danske virksomheder, og et gab på mindst pct. produktivitetsvækst. Lukkes dette gab vil danske virksomheder kunne rykke op i ligaen af World Class producenter. Danske virksomheder skal være blandt de bedste til at udnytte ny teknologi, som andre lande har udviklet og til at udvikle nye produkter. ( ) Det kræver ledelsesfokus og dygtighed på alle niveauer i virksomheden. Det kræver samtidig en indsats fra videns- og forskningsinstitutioner om at være på forkant med den nyeste viden. Det industrielle kraftcenter konsoliderer og koordinerer kompetencer og ressourcer på tværs af virksomheder, brancher, universiteter og videncentre og tager kampen op mod de store internationale producenters teknologiske førerskab. ( ) Kraftcentrene kan med fokus på nye brugerbehov og nye produktionsteknologiske løsninger gøre virksomhederne i stand til at løse problemstillinger, der går på tværs af brancher. ( ) En fordel for danske virksomheder er deres geografiske nærhed, fælles sprog og kultur ikke mindst i forhold til hastigheden i læring. Innovationsfabrikken dyrker samspillet mellem design- og produktionskompetencer til at udvikle intelligente produkter til kunderne og accelerere Time-to-market. Der arbejdes med avancerede produktionsmetoder som prototyping og ramp up, som understøtter innovationsprocessen. Danske producenter fungerer som en produktionsmæssig affyringsrampe. Virksomheden har fokus på nicheforretning med højt dækningsbidrag og slipper produktionen, når cost bliver afgørende. ( ) Der er viden om, hvornår innovationer og produktioner skal transformeres fra små-scale til masseproduktion og lavtlønsområder. Ledelsesmæssigt er der fokus på at organisere læringsloop, så viden fra udflyttet produktion kan udnyttes i innovationsfabrikken. Den bærende ide i modellen er at opbygge et net af leverandører på ryggen af globale, fleksible værdikædeintegratorer, der forstår forretnings- og leveringsmæssigt at integrere med internationale original equipment manufacturers (OEM er) i fht. deres værdikæde. Der opbygges en kompetence til at konfigurere værdikonstellationer, der bliver sat sammen af en række mindre underleverandører. Værdikædeintegratoren skaber et miljø af specialkompetencer og løfter på den måde mindre underleverandørvirksomheder med ud på det globale marked. Den virtuelle virksomhed forbinder de bedste globale kompetencer i virtuelle netværk for ad den vej hurtigt og effektivt at udnytte flere forretningsmuligheder og kunne pulje sine ressourcer inden for forretningsskabelse, innovation, distribution og produktion. ( ) Den virtuelle virksomhed opstår i grænsefladen mellem flere selvstændige juridiske enheder, som i fællesskab ejer forretningen. Den virtuelle virksomhed eksisterer lige så længe, som produktet eksisterer, eller der kan skabes meningsfyldt forretning. I netværket deler man både provenu og risiko

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK FREMTIDENS INDUSTRI I DANMARK?? Med analysen Fremtidens industri leverer REG LAB ny viden om industriudviklingen i Danmark. Analysen sætter fokus på udsigterne for den industri, der er tilbage i Danmark.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2 Produktion 2025 Katalog for udviklings- og forskningstemaer Juni 2010 Version 1.2 1 Indledning Dette katalog er en oversigt over forsknings- og udviklingstemaer, der er identificeret i projektet Produktion2025.

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Center for Industriel Produktion og Institut for

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre.

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Vækstens Anatomi er kompleks. Resultater fra REG LABs projekt om vækstkilder i de mellemstore byer viser overraskende konklusioner. Knap

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere