Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011"

Transkript

1 Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011 Indledning og sammenfatning Fokusanalysen Fremtidens produktion i Danmark gennemføres af REG LAB i samarbejde med følgende sponsorer: Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Herning Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Køge Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Vejle Kommune Viborg Kommune Forsknings- og Innovationsstyrelsen Fokusanalysen gennemføres i perioden september 2011 april Fokusanalysen ledes af REG LAB i samarbejde med sponsorerne, der er repræsenteret i styregruppen. Udgangspunktet for fokusanalysen er den igangværende globalisering og omstrukturering af fremstillingserhvervene i Danmark. Forandringerne har vakt stor opmærksomhed og er blevet analyseret indgående i de senere år. Forandringerne stiller nye krav til industripolitikken i Danmark. Fokusanalysen søger på den baggrund svar på spørgsmålet: Hvad kan der gøres for at styrke de lokale og regionale rammer for industrien i Danmark? Med afsæt i eksisterende viden vil fokusanalysen uddybe viden på tre felter: // Industriens præstationer / Hvordan har industriens globalisering og omstrukturering ramt Danmark lokalt og regionalt? Hvem har været de største tabere, hvem har holdt stand og hvem har vundet nyt terræn? Præstations-analysen afdækker i et lokalt og regionalt perspektiv udviklingen i industriens betydning for indkomst og beskæftigelse, eksport og værdiskabelse. // Industriel omstilling / Hvilke typer af fremstilling og fremstillingsrelateret økonomisk aktivitet vil i fremtiden fortsat være lokaliseret i Danmark? Hvad vil de kritiske lokale og regionale lokaliseringsfaktorer være om 10 og 20 år? Omstillings-analysen afdækker hvor Danmark har/kan få succes med industriel omstilling i form af specialisering af eksisterende industri, etablering af nye industrivirksomheder og tiltrækning af udenlandske industrivirksomheder. // Ny industripolitik / Hvordan kan vi reagere på de nye forudsætninger for industriel og industrielt relateret økonomisk aktivitet i Danmark? Hvad er de vigtigste prioriteringer og afgørende indsatser? Og hvad kræver det af aktørerne i en ny industripolitik lokalt, regionalt og nationalt? Policy-analysen forventes primært at fokusere på uddannelse, innovation, iværksætteri og markedsudvikling i et lokalt og regionalt perspektiv. Det er et eksplorativt læringsprojekt hvor ny erkendelser undervejs vil være styrende for tilrettelæggelsen af projektets næste skridt. 1

2 Hypoteser, problemstillinger og undersøgelsesspørgsmål Danmark har i det sidste 10-år tabt én ud af fire industriarbejdspladser. Udviklingen er accelereret i kølvandet på finanskrisen. Det er nu en udbredt vurdering, at vi er ved et tipping point, hvor det industrielle fundament (industriens beskæftigelse, eksport og værdiskabelse) risikerer at komme under kritisk masse. Hvis vi mister de traditionelle industrierhverv helt kan det have massive negative effekter for de videntunge, innovative arbejdspladser, som vi ellers knytter vores fremtidige vækstforhåbninger op på. Målet med fokusanalysen er at udvikle og prioritere den nye industripolitiske dagsorden med et lokalt og regionalt sigte. Vi søger med fokusanalysen svar på spørgsmålet: Hvad kan der gøres for at styrke de lokale og regionale rammer for industrien i Danmark? Og hvordan kan samspillet nationalt-regionalt-lokalt styrkes for at fremme fremtidens konkurrencedygtige industri? Svaret på disse spørgsmål kræver imidlertid en dybere gennemlysning af industriens præstationer og omstilling set i et lokalt og regionalt niveau. Som udgangspunkt er det vores forventning, at det i de fleste egne af landet er relevant at overveje, hvordan man kan styrke industriens rammebetingelser, men at der samtidig afhængig af de lokale og regionale industrielle forudsætninger og potentialer er væsentlig forskel på, hvordan der bør sættes ind. De lokale og regionale forskelle i industrielt potentiale kan blandt andet følge nogle af de dimensioner, som meget forenklet og uprioriteret er illustreret ved udsagnene herunder. Problemstilling Udsagn Modudsagn Global vs. lokal industri Downmarket vs. Upmarket Omkostninger vs. Kompetence Industri vs. professionel service SMV er vs. koncerner Ny vs. kendt viden Geografisk koncentration vs. ny geografisk spredning Klynger vs. værdikæder Potentialet ligger i øget afsætning til globale koncerner/klynger i Danmark. Potentialet ligger i at løfte historiske styrker op i markedet (fx svinekød) Produktion med stor lønandel kan opretholdes (uddannelse er nøglen). Produktion driver udvikling af professionel service. Mange SMV er er en fordel for Danmark det giver fleksibilitet og omstillingsevne (nye virksomheder er SMV er er nøglen). Erhvervslivet skal blive bedre til at udnytte ny viden kommercielt (ny viden og teknologi driver forretningen). I fremtiden vil der kun være industri og industrirelateret aktivitet i landets to vækstcentre koncentrationen vil accelerere. Stærke lokale og regionale klynger skaber omstillingsevne og øger konkurrenceevne. Vi skal skabe en stærkere hjemmebane. Potentialet ligger i at udvikle direkte afsætning til aftagere globalt. Potentialet ligger i at udvikle nye nicher af højværdiproduktion Produktion med stor lønandel kan ikke opretholdes (automatisering og udflytning er nøglen). Professionel service (fx industriel design) driver udvikling af industri. Koncernerne klarer omstillingen bedre end SMV erne deres robusthed gør dem til langsigtede lokomotiver i omstillingsprocessen (koncernerne er nøglen). Erhvervslivet i Danmark har altid levet af kendt viden (markedet og applikationen af kendt viden til kundebehov driver forretningen). Specialisering, kompetenceudvikling, ny kommunikationsteknologi m.v. kan åbne nye industrielle muligheder i hele landet. Dynamikken og innovationen ligger i de globale værdikæder. Vi skal finde dynamikken ude i verden på udebanen. 2

3 I arbejdet med konkretisering af fokusanalysen er en række undersøgelsesspørgsmål bragt i forslag. Det er intentionen at søge svar på alle disse spørgsmål, men naturligvis kan vi ikke være udtømmende på alle punkter. Samtidig er det vores erfaring, at der undervejs i fokusanalysen vil opstå nye indsigter, der giver anledning til nye undersøgelsesspørgsmål osv. Udgangspunktet er imidlertid følgende spørgsmål: // Industriens præstationer / Hvilke industrierhverv har størst afsmittende virkning? I forhold til økonomi, beskæftigelse og FoU) Hvor mange jobs afhænger reelt af industrien og industrieksporten? Hvad er Danmarks og regionernes eksportperformance bl.a. i upmarket/downmarket segmenter? Hvad er sammenhængen mellem hhv. egentlig fremstilling og service? Hvordan er udviklingen for de avancerede erhverv, vi normalt kalder service, men som rent faktisk producerer en eksportvare (fx software, arkitektur)? Hvad er de væsentligste forskelle og ligheder i udviklingen på tværs af industribrancherne? Vigtigt ikke at analysere for overordnet/aggregeret. Hvad er de store koncerners rolle i omstillingen? Klarer de sig bedre end SMV erne? Har de en vigtig rolle som afknoppere af globalt konkurrencedygtige SMV er? Hvilke lokaliseringsfaktorer kan forklare forskelle i danske lokaliteters eksportperformance? // Industriens omstilling / Hvordan kommer Danmarks industri til at se ud om 10 år? Hvordan kan fremtidens danske versioner/arketyper af en produktionsvirksomhed forventes at se ud? På tværs af erhverv, regioner og virksomhedsstørrelse. Hvilke industriarbejdspladser har vi realistisk en mulighed for at holde på? Hvordan vil viden og produktion hænge sammen? Hvad er det for viden og kompetencer som fremtidens industrierhverv har brug for? Kan vi forvente at videnservice til virksomhederne også bliver mere globaliseret? Eller er danske virksomheder afhængige af nærhed til videnservice? // Ny industripolitik / Hvordan kan vi som erhvervspolitiske aktører nationalt, regionalt og lokalt målrettet understøtte en sund industriudvikling? Hvilke erhvervspolitiske værktøjer kan understøtte en sund industriudvikling? Er der internationalt gode erfaringer med at bruge dem? Kan vi justere iværksætterpolitikken, så den bedre støtter op om den industrielle omstilling? Dansk kultur og arbejdsmarked gør det svært at bruge internationale erfaringer hvad kan vi lære af de mest succesfulde danske industri-historier? Også gerne eksempler på danske initiativer, der er mislykkedes hvad kan vi lære af det? Fokusanalysen er designet med afsæt i ovenstående hypoteser, problemstillinger. Som illustreret omfatter fokusanalysen tre sammenhængende felter. En analyse af industriens præstationer, der med lokalt og regionalt fokus danner et billede af Danmarks position som industrination. En analyse af industriel omstilling med fokus på specialisering af eksisterende industri, etablering af nye industrivirksomheder og tiltrækning af udenlandske industrivirksomheder. En analyse af mulighederne for at udvikle en ny industripolitik tilpasset lokale og regionale forudsætninger og potentialer med fokus på uddannelse, innovation og markedsudvikling. 3

4 På de følgende sider beskrives designet af hovedaktiviteter i fokusanalysen. Det skal understreges at indholdet er tentativt, idet vi i projektet tilstræber at anvende den tilegnede viden og erkendelser til at justere analysedesignet undervejs under maksimal hensyntagen til projektets overordnede mål. 4

5 Industriens præstationer Hvordan har industriens globalisering og omstrukturering ramt Danmark lokalt og regionalt? Hvem har været de største tabere, hvem har holdt stand og hvem har vundet nyt terræn? Præstations-analysen afdækker i et lokalt og regionalt perspektiv udviklingen i industriens betydning for indkomst og beskæftigelse, eksport og værdiskabelse. I denne del af fokusanalysen gennemføres følgende delaktiviteter: // 10 sandheder om Danmarks industri-præstationer / Som udgangspunkt for de øvrige analyser af industriens præstationer udarbejdes et notat (10 sider), som kortfattet og overbliksgivende sammenfatter 10 hovedobservationer fra de senere års analyser af Danmarks eksportperformance, samt globaliseringen og omstillingen af industri- og industrirelaterede aktiviteter i Danmark. For hver af de 10 sandheder afdækkes/overvejes lokale/regionale perspektiver. // Beskæftigelse og indkomst / Der udarbejdes en analyse (kommuner og regioner) af industriens betydning for beskæftigelse og indkomstdannelse. Analysen afdækker også industrikoncerners/klyngers betydning for lokale/regionale støtteerhverv (underleverandører, professionel service m.v.). // Eksport og værdiskabelse / Der udarbejdes et regionalt globaliseringsindeks med nøgletal for regioners og om muligt kommuners/landsdeles præstationer inden for industriel og industrielt relateret eksport, eksportsammensætning (downmarket/upmarket), globalisering m.v. // Kritiske rammebetingelser / Der opstilles et sæt af indikatorer for lokale/regionale rammebetingelser; bl.a. adgang til uddannet arbejdskraft, adgang til kapital, F&Uintensitet, adgang til professionel service, overlevelsesrater for nye industrivirksomheder, tilstedeværelse af industrikoncerner m.v. Sammenhængen mellem variationer i lokale/regionale rammebetingelser og variationer i industrielle præstationer testes statistisk. // Danmarks kernekunder / Der gennemføres om muligt en analyse, som identificerer de 10 vigtigste udenlandske industribrancher, som aftager varer og serviceydelser fra Danmark. Der kunne fx være tale om tysk bilindustri, hollandsk elektronikindustri og amerikansk maskinindustri. Danmarks eksportpræstationer og evt. globaliseringsmønstre i relation til disse brancher belyses statistisk over tiden. Om muligt belyses også for de identificerede aftagerbrancher Danmarks præstationer vis á vis andre lande (markedsandele, upmarket/downmarket m.v.). // Sammenfatning / Der udarbejdes et kortfattet notat (20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. Til støtte for arbejdet med tilrettelæggelse og fortolkning af delanalysen etableres et uformelt netværk af eksperter. Konsulent Michael Baunsgaard Schreiber, Dansk Metal, økonomisk konsulent Maria Hove Pedersen, DI, og direktør Ane Buch, Håndværksrådet, vil gerne følge analysen. Endvidere involveres relevante forskere bl.a. lektor Henrik Toft Jensen, Professor John Johansen, AAU, professor Torben Pedersen, CBS, professor Peter Maskell, CBS og professor Mogens Kühn, CBS. 5

6 Industriel omstilling Hvilke typer af fremstilling og fremstillingsrelateret økonomisk aktivitet vil i fremtiden fortsat være lokaliseret i Danmark? Hvad vil de kritiske lokale og regionale lokaliseringsfaktorer være om 10 og 20 år? Omstillings-analysen afdækker hvor Danmark har/kan få succes med industriel omstilling i form af specialisering af eksisterende industri, etablering af nye industrivirksomheder og tiltrækning af udenlandske industrivirksomheder. I denne del af fokusanalysen gennemføres følgende delaktiviteter: // 10 bud på Danmarks fremtidige industriprofil / Som ramme for de øvrige analyser af industriel omstilling udarbejdes et notat (10 sider), som kortfattet og overbliksgivende sammenfatter 10 forskningsbaserede bud på Danmarks fremtidige industriprofil. For hvert af de 10 bud afdækkes/overvejes lokale/regionale perspektiver. Manufuture-projektet er et godt eksempel på forskning, som det her er relevant at inddrage. Projektet giver bud på fem typer af dansk industriproduktion i 2025 (se også appendiks). // Industrispecialisering / Med afsæt i de lokale/regionale industri-klynger, som præstationsanalysen har identificeret, gennemføres case-studier af et udvalg af de industri-klynger, der har præsteret bedst. Endvidere udvælges et antal industri-klynger, der har klaret sig dårligt på trods en aktiv erhvervspolitisk indsats, til nærmere analyse. // Industriens vækstvirksomheder / Der udarbejdes et statistisk portræt og gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt de industrielle vækstvirksomheder i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsen afdækker kritiske elementer i vækstvirksomhedernes forretningsmodeller (konkurrencefordele, markedsposition, afsætning, kernekompetencer m.v.). Spørgeskemaundersøgelsen tester endvidere en industripolitisk ønskeliste blandt respondenterne. // Udenlandske nyetableringer / Der gennemføres en analyse (telefonbaseret enquete) blandt udenlandske industrivirksomheder, der har etableret/udvidet industriproduktion i Danmark inden for de seneste 3-5 år. Delanalysen skal afdække respondenternes anmeldelse af Danmark som industrilokalitet. // Sammenfatning / Der udarbejdes et kortfattet notat (20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. 6

7 Ny industripolitik Hvordan kan vi reagere på de nye forudsætninger for industriel og industrielt relateret økonomisk aktivitet i Danmark? Hvad er de vigtigste prioriteringer og afgørende indsatser? Og hvad kræver det af aktørerne i en ny industripolitik lokalt, regionalt og nationalt? Policy-analysen forventes primært at fokusere på uddannelse, innovation, iværksætteri og markedsudvikling i et lokalt og regionalt perspektiv. I denne del af fokusanalysen er det partnernes eksisterende/fremtidige industripolitik, vi sætter fokus på. Hovedsynspunktet er her, at vi ikke kan lave copy-paste, når det gælder den fremtidige lokale og regionale industripolitik i Danmark. Vi skal selv tænke og udvikle! Dét sagt, er vi naturligvis ikke blinde for, at der er hjælp og inspiration at hente udefra. Vi vil løbende igennem fokusanalysen søge at involvere udenlandske erfaringer og inspirationskilder til arbejdet med udvikling af en ny dansk industripolitik. Men det kan naturligvis også være relevant at involvere erfaringer fra andre lande. Som nævnt forventer vi at uddannelse, innovation og iværksætteri vil være hovedkategorier i policy-udviklingen. Men som illustreret i figuren til højre ser vi også markedsudvikling som et centralt område i en ny industripolitik. Og måske endda dét område, der i højere grad end hidtil skal være styrende i forhold til den samlede politikudvikling. Industriens markeder er i hastig forandring og det er i industriens tilpasning til de nye markedsforhold og i udnyttelse af de nye markedsmuligheder, vi skal finde nøglen til den nye industripolitik. Forenklet sagt er den gamle vækstmodel, hvor industrier og industrivirksomheder blev født på basis af indenlandsk efterspørgsel og siden voksede via international afsætning ved at være et overstået kapitel. Industrier og industrivirksomheder skal fødes globale, hvis de skal have succes. Og dét stiller nye krav til rammebetingelserne, som vi hidtil kun delvist har draget konsekvenserne af. Det er bl.a. i dét lys, vi i fokusanalysen vil udvikle elementer til en ny industripolitik for Danmark. Samtidig vil vi, som nævnt, lægge hovedfokus på værktøjer og initiativer, som kan udmøntes lokalt og regionalt. 7

8 Proces, tidsplan og økonomi Fokusanalysen gennemføres af REG LAB i samarbejde med sponsorerne. Projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af sponsorerne (en navngiven person, som forventes at deltage i alle møder, dog kan der sendes substitut, hvis man er forhindret i at deltage). Styregruppen afholder 8 møder: // Møde sep 2011 / Styregruppen samles, kommissorium drøftes til godkendelse, tidsplan fastlægges, indledende drøftelse af observationer og forventet udbytte. // Møde november 2011 / Virksomhedsbesøg. Drøftelse af hypoteser og præsentation af 10 sandheder om Danmarks industriperformance samt detailplan for kvantitativ analyse. // Møde januar 2012 / Virksomhedsbesøg. Resultater fra kvantitativ analyse. Elementer fra præstations-analyse præsenteres. // Møde 3 primo marts 2012 / Virksomhedsbesøg. Præsentation af 10 bud på Danmarks fremtidige industriprofil samt detailplan for omstillings-analyse. // Møde 4 maj 2012 / Udkast til afrapportering af præstations- og omstillingsanalyse. Diskussion af policy-udvikling og konklusioner. // Konference juni/august 2012 / Fremlæggelse, diskussion og spredning af analysens konklusioner. I arbejdet med delanalysen lægger vi vægt på, at styregruppen involveres aktivt i fortolkning og evt. uddybning af delanalysen. Fokusanalysen gennemføres med følgende tentative budget: Foranalyse (til og med møde 1) Delanalyse lokalitetsbilledet Delanalyse fremtidsbilledet Delanalyse policy Formidling Møder Projektledelse I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Projektet gennemføres med stor åbenhed overfor at bruge ny erkendelser undervejs til at justere de næste skridt i projektet, herunder budgettets prioriteringer. Projektets finansiering: 7 kommuner a kr. samt 4 regioner og en styrelse a kr I alt REG LABs medlemsmidler dækker yderligere udgifter. Såfremt der opnås yderligere finansiering skal pengene dels anvendes til at dække øgede udgifter, dels til at styrke formidlingsindsatsen. 8

9 Projektets produkter Beslutning af hvilke de specifikke produkter og deres karakter skal besluttes af styregruppen undervejs i projektet. Nedenfor er dog en tentativ liste: Datarapport delanalyse sandheder om Danmarks industripræstationer (kort notat). Industriens præstationer i et regionaløkonomisk perspektiv (notat ca. 20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. Bilagt de bagvedliggende analyser. Datarapport delanalyse bud på Danmarks fremtidige industriprofil (kort notat). Industriel omstilling i et regionaløkonomisk perspektiv (notat ca. 20 sider) som sammenfatter og perspektiverer de vigtigste resultater af analyserne. Bilagt de bagvedliggende analyser. Rapport delanalyse 3. Policy-katalog: Handlingsmuligheder i den lokale og regionale industripolitik Anbefalinger om lokal og regional industripolitik. Udover ovennævnte produkter ligger projektets værdi i den læring, som deltagerne høster undervejs i arbejdsprocessen. Endvidere lægger vi stor vægt på at analysens konklusioner og anbefalinger bliver formidlet til en bred kreds af såvel virksomheder som erhvervsfremmeaktører. Derfor stiller REG LAB sig efterfølgende til rådighed med præsentation af analysens konklusioner. 9

10 Appendiks: Manufuture Produktion 2025 I maj 2010 offentliggjorde Aalborg Universitet i samarbejde med DI, Danfoss, Danish Crown, CO Industri, DTU Management, Grundfos, LEGO, Robocluster, SDU og Teknologisk Institut i publikationen Produktion 2025 fem billeder af fremtidens danske produktionsvirksomheder og dermed et svar på, hvad der skal til, for at Danmark fortsat har en stærk konkurrencedygtig fremstillingssektor i I tabellen har vi i kolonnen til venstre nævnt eksempler på spændende virksomheder, som vi umiddelbart mener, er eksempler på arketyperne. Den højkompetente virksomhed Aalborg Industries Alectia ALK-Abelló NKT Cables Det industrielle kraftcenter Danfoss Grundfos Novo Vestas Innovationsfabrikken Coloplast CPH Design Den fleksible værdikædeintegrator MT Højgaard Offshore Center Danmark Den virtuelle virksomhed Bestseller DSV Der er et gab på mindst år mellem de bedste og hovedparten af danske virksomheder, og et gab på mindst pct. produktivitetsvækst. Lukkes dette gab vil danske virksomheder kunne rykke op i ligaen af World Class producenter. Danske virksomheder skal være blandt de bedste til at udnytte ny teknologi, som andre lande har udviklet og til at udvikle nye produkter. ( ) Det kræver ledelsesfokus og dygtighed på alle niveauer i virksomheden. Det kræver samtidig en indsats fra videns- og forskningsinstitutioner om at være på forkant med den nyeste viden. Det industrielle kraftcenter konsoliderer og koordinerer kompetencer og ressourcer på tværs af virksomheder, brancher, universiteter og videncentre og tager kampen op mod de store internationale producenters teknologiske førerskab. ( ) Kraftcentrene kan med fokus på nye brugerbehov og nye produktionsteknologiske løsninger gøre virksomhederne i stand til at løse problemstillinger, der går på tværs af brancher. ( ) En fordel for danske virksomheder er deres geografiske nærhed, fælles sprog og kultur ikke mindst i forhold til hastigheden i læring. Innovationsfabrikken dyrker samspillet mellem design- og produktionskompetencer til at udvikle intelligente produkter til kunderne og accelerere Time-to-market. Der arbejdes med avancerede produktionsmetoder som prototyping og ramp up, som understøtter innovationsprocessen. Danske producenter fungerer som en produktionsmæssig affyringsrampe. Virksomheden har fokus på nicheforretning med højt dækningsbidrag og slipper produktionen, når cost bliver afgørende. ( ) Der er viden om, hvornår innovationer og produktioner skal transformeres fra små-scale til masseproduktion og lavtlønsområder. Ledelsesmæssigt er der fokus på at organisere læringsloop, så viden fra udflyttet produktion kan udnyttes i innovationsfabrikken. Den bærende ide i modellen er at opbygge et net af leverandører på ryggen af globale, fleksible værdikædeintegratorer, der forstår forretnings- og leveringsmæssigt at integrere med internationale original equipment manufacturers (OEM er) i fht. deres værdikæde. Der opbygges en kompetence til at konfigurere værdikonstellationer, der bliver sat sammen af en række mindre underleverandører. Værdikædeintegratoren skaber et miljø af specialkompetencer og løfter på den måde mindre underleverandørvirksomheder med ud på det globale marked. Den virtuelle virksomhed forbinder de bedste globale kompetencer i virtuelle netværk for ad den vej hurtigt og effektivt at udnytte flere forretningsmuligheder og kunne pulje sine ressourcer inden for forretningsskabelse, innovation, distribution og produktion. ( ) Den virtuelle virksomhed opstår i grænsefladen mellem flere selvstændige juridiske enheder, som i fællesskab ejer forretningen. Den virtuelle virksomhed eksisterer lige så længe, som produktet eksisterer, eller der kan skabes meningsfyldt forretning. I netværket deler man både provenu og risiko

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER VEU-centre Midt 31. oktober 2013 Pointer 1. Udflytning vil aftage i de kommende år. 2. Dansk produktion er fantastisk: konkurrencedygtige og højproduktiv og dét

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER. ErhvervsCamp 20. august 2015

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER. ErhvervsCamp 20. august 2015 INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER ErhvervsCamp 20. august 2015 HVEM ER VORES MEDLEMMER? 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Regioner 5 5 5 5 5 4 Kommuner: 31 31 35 35 35 38 Erhvervsråd: 10 8 7 5 4 4 Ministerier:

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK FREMTIDENS INDUSTRI I DANMARK?? Med analysen Fremtidens industri leverer REG LAB ny viden om industriudviklingen i Danmark. Analysen sætter fokus på udsigterne for den industri, der er tilbage i Danmark.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: digital transformation

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: digital transformation KØBENHAVN D. 30. OKTOBER 2017 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: digital transformation REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist for modtagelse

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik?

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Lidt baggrund Verden er af lave WTF syndromet? Kernefamiliens relevans? Og hvad med erhvervslivet? Og det kommunale Danmark? Udfordringer

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRI. MEA 18. september

FREMTIDENS INDUSTRI. MEA 18. september FREMTIDENS INDUSTRI MEA 18. september Hvem står bag? Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv. Oplæg på åbningskonference den 9. marts

Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv. Oplæg på åbningskonference den 9. marts Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv Oplæg på åbningskonference den 9. marts Ny REG LAB analyse kortlægger fem succeshistorier inden for traditionelle

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Projektskitse til REG LAB fokusanalyse om Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Projektskitse til REG LAB fokusanalyse om Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 1. OKTOBER 2014 Projektskitse til REG LAB fokusanalyse om Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK 1. Indledning

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen Program for dagen 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen 13.10-13.20 Direktør i REG LAB Bjarne Jensen sætter scenen og præsenterer den industrielle stjerne 13.20-14.30

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER CRT 13. NOVEMBER 2015 REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Kontaktoplysninger. Resumé

Kontaktoplysninger. Resumé 1 Projektbeskrivelse af projektet Next practice modeller for åben innovationssamarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri på fødevareområdet. Kontaktoplysninger Analysechef Glenda Napier

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere