Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry:"

Transkript

1 Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Meeting the Challenges o f the Labour Market A joint initiative of the Social Partners in the EU Food and Drink Industry Resumé

2 Innehåll 1. Indledning og forskningsformål Metode og definitioner Vigtigste resultater og anbefalinger...4 Økonomisk betydning... 4 FDMP arbejdsstyrken... 5 Økonomisk & politisk kontekst... 6 Arbejdsstyrkens kompetencer og kvalifikationer... 7 Drivkræfter til forandring i FDMP sektoren... 8 Nuværende og fremtidige kompetenceproblemer i fødevare- og drikkevareindustrien... 9 Udfordringer på arbejdsmarkedet Identificering af eksisterende god praksis Effektiviteten af de nuværende systemer til at opfylde kvalifikationsbehov With the financial support of the European Commission (VS/2012/0239) 2

3 1. Indledning og forskningsformål I januar 2013 bestilte European Federation of Food Agriculture and Tourism (EFFAT) og FoodDrinkEurope i fællesskab Improve, UK Sector Skills Council, og CERES til at levere en fødevare og drikkevare produktion og forarbejdning (FDMP) arbejdsmarkedsundersøgelse i hele den Europæiske Union (EU). Forskningen fik finansiel støtte fra den Europa Kommissionen og havde det overordnede formål at nå frem til en opdateret økonomisk analyse og oversigt over strukturen og den demografiske sammensætning af FDMP sektoren og arbejdsstyrken. De specifikke formål for denne forskning var at: l Levere en oversigt over sektorens økonomiske resultater og arbejdsstyrkens demografi; l Identificere, definere og kortlægge den aktuelle og kommende arbejdsstyrkes kvalifikations- og kompetence-behov; l Udarbejde et kompendium af god praksis om beskæftigelse og foranstaltninger for opkvalificering; l Give relevante analyser og konklusioner således at EU Food & Drink sociale partnere kan drage konklusioner og forberede yderligere tiltag. l Producere 20/25 jobprofiler med nogle associerede mulige karrierevejsprogressioner. 2. Metode og definitioner For at nå målene i denne forskning, brugte forskerholdet en blandet metode der omfattede både primær og sekondær forskning. Nøglekomponenter i metoden omfattede: l En detaljeret gennemgang af eksisterende statistiske beviser; l En omfattende gennemgang af litteratur; og l Mere end 35 interviews med sektor medarbejdere, sociale partnere, sektor eksperter og andre interessenter. l The scope of this research project was defined using the European classification system (NACE) and was agreed as being codes 10 and 11. 3

4 3. Vigtigste resultater og anbefalinger Økonomisk betydning Beviser fra denne forskning har vist den afgørende betydning af FDMP sektoren for økonomien i den Europæiske Union. FDMP sektoren udgør den største del af EU fremstillingssektoren i form af omsætning, værditilvækst og beskæftigelse. Mens den har økonomisk betydning i alle medlemsstater, er FDMP sektoren af særlig betydning for en række lande, herunder Cypern, Grækenland, Irland og Bulgarien, hvor den tegner sig for mere end 20% af bruttoværditilvæksten i produktion. I EU som helhed er der cirka FDMP virksomheder, selv om langt de fleste af disse er små og mellemstore virksomheder (SMV er). Mens SMV er udgør under halvdelen af den samlede omsætning, er de særligt vigtige for beskæftigelsen med omkring tre femtedele af alle medarbejdere, der arbejder for SMV er. EU FDMP sektoren er også vigtig i forhold til den internationale handel med EU-økonomien som kollektivt nød godt af en positiv handelsbalance på cirka 11 milliarder euro i 2012 som følge af eksport af fødevarer og drikkevarer. Den specifikke make-up af denne handel varierer dog mellem de forskellige områder af EU, med Middelhavsområdet hovedansvarlig for frisk frugt og grøntsager og det kontinentale Europa fokuserer mere på kød-og mælkeproduktion. Disse forskelle er ofte drevet af forskelle i klimaet samt kultur og traditioner. Mens sektoren utvivlsomt er blevet påvirket af den finansielle krise og den deraf følgende recession i store dele af den udviklede verden, er der beviser vedrørende produktion og beskæftigelse der tyder på, at FDMP sektoren har vist større modstandskraft over for den økonomiske afmatning end mange andre europæiske sektorer. FDMP er en af kun to af disse sektorer, der er vendt tilbage til pre-recession niveauer i form af beskæftigelse og økonomisk output. l Europa-Kommissionen er nødt til at anerkende betydningen af FDMP sektoren i EUøkonomien og bør udvikle en særlig streng af industripolitik, der støtter den videre udvikling og vækst i sektoren i fremtiden, og værdsætter dets særlige funktioner. l For at understøtte den videre udvikling af FDMP sektoren, skal kvaliteten af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige statistikker for sektoren forbedres, både de data, der kommer fra officielle organisationer, såsom Eurostat, men også gennem mere uformelle, kvalitative kanaler såsom social dialog mellem sektorens arbejdsmarkedsparter. 4

5 FDMP arbejdsstyrken Samlet beskæftiger FDMP sektoren cirka 4,5 millioner mennesker i de 27 medlemslande, hvoraf 4,1 millioner er medarbejdere og resten er selvstændige. Kvinder udgør omkring 43% af alle medarbejdere, som er, om end mindre end den mandlige del af beskæftigelsen, tre procent mere end det tilsvarende tal fra et årti tidligere. Kvinder er dog underrepræsenteret i ledelsesmæssige roller og roller på et teknisk niveau. FDMP sektoren er påvirket af at have en aldrende arbejdsstyrke og har oplevet et fald på mellem 30-40% af unge medarbejdere i alderen i de seneste år. Sektoren har oplevet en tilsvarende vækst i mængden af midaldrende og ældre medarbejdere, der har løftet den gennemsnitlige alder for sektorens arbejdsstyrke. En anden tendens i løbet af det sidste årti, der blev obeserveret, er væksten i midlertidige kontrakter på bekostning af fastansatte. En stor del af denne vækst i midlertidige ansættelser i hele EU har været på en ufrivillig basis, f.eks ville individuelle medarbejdere have foretrukket en permanent kontrakt, men en sådan var ikke tilgængelig. Tilflyttende arbejdstagere både fra inden for og uden for EU er blevet en stadig vigtigere del af arbejdsstyrken i mange (men ikke alle) EU-lande i løbet af det sidste årti. En vurdering i 2011 tyder på, at der meget vel kan være så mange som tilflyttende arbejdstagere i FDMP sektoren, hvoraf er EU-borgere. Andelen af tilflyttende arbejdstagere i arbejdsstyrken er steget fra omkring 5% til næsten det dobbelte i løbet af et årti. Arbejdsstyrken i FDMP sektoren har en større andel af, hvad Kommissionen betegner som usikre ansættelsesforhold end økonomien som helhed, og den har også et større antal medarbejdere på mellem til lav indkomst (37% mod 24%) end gennemsnittet for EU i alle sektorer. Den samlede beskæftigelse i FDMP sektoren er faldet i alle EU-lande i løbet af det seneste årti som følge af både den økonomiske krise og den langsigtede tendens til automatisering og andre produktivitetsfremmende foranstaltninger. Denne reduktion i den samlede beskæftigelse har dog kunnet mærkes mere akut af fuldtids-mandlige ansatte end af kvinder, som er mere tilbøjelige til at arbejde på deltid, og hvor der har været en mindre grad af sammentrækning. 5

6 l FDMP sociale partnere må arbejde sammen for at overveje konsekvenserne af en række vigtige ændringer i sektorens arbejdsstyrke, såsom en aldrende arbejdsstyrke og væksten i antallet af, hvad Kommissionen betegner som usikre ansættelsesforhold. Dette bør udgøre et centralt element i det løbende arbejdsprogram for den sociale dialog mellem de sociale partnere. l For at løse problemet med kønsstereotyper bør FDMP arbejdsmarkedspartnere proaktivt engagere sig med andre sektorer, der allerede har gjort en indsats for at løse dette problem og bør søge at identificere bedste praksis, som kan anvendes inden for en FDMP kontekst. l FDMP arbejdsmarkedspartnerne er nødt til at arbejde sammen for at fastsætte foranstaltninger, der vil bidrage til at integrere tilflyttende arbejdstagere i arbejdsstyrken. Især skal indsatsen fokusere på, hvordan man effektivt tackler sprogbarrierer og giver et passende arbejdsmiljø (OSH) og uddannelse i fødevaresikkerhed til alle medarbejdere. Økonomisk & politisk kontekst Den økonomiske krise i 2008 har haft en dybtgående og langvarig indvirkning på økonomien i mange EU-lande, for eksempel, anslås det at der nu er 10 millioner færre job end før recessionen. Den økonomiske krise har også accelereret tendenser, der længe har været tydelige i hele den europæiske økonomi, det fremskyndede fald i beskæftigelsen i fremstillingssektoren er bare et eksempel. Unge mennesker der kommer ud på arbejdsmarkedet for første gang, har især følt hovedparten af den økonomiske afmatning, med omkring 5,5 millioner unge i alderen i EU for øjeblikket uden arbejde. Dette udgør lige under en fjerdedel (22%) af alle unge, erhvervsaktive EU-borgere og har med rette været genstand for megen debat og handling på både EU niveau og de enkelte nationalstaters niveau. Der er en stor grad af enighed blandt akademikere om at evnen til at forudse fremtidige krav til kompetencer og dernæst planlægge effektivt at reagere på dem, er et centralt element i et effektivt arbejdsmarked. Typen og omfanget af avancerede prognoser for arbejdsmarkedsbehov varierer voldsomt på tværs af EU-landene, og der er en bred erkendelse af, at mere skal gøres for at styrke arbejdsmarkedets forudsigelsesteknikker. På et økonomi-plan, peger beviserne på en polarisering af krav til talenter med en fortsat reduktion i mængden af job, som kræver enten ingen eller lav uddannelse og en stigning i efterspørgslen efter medarbejdere med høje (kandidatniveau) kvalifikationer Denne polarisering kan betyde, at selvom økonomien i EU vender tilbage til høj vækst, kan arbejdsløsheden forblive høj, da mange arbejdsløse ikke har de kompetencer og kvalifikationer der er nødvendige for at få adgang til disse nye jobmuligheder. 6

7 Bortset fra det nuværende samlede underskud i efterspørgslen efter arbejdskraft, er de væsentligste årsager til Europas kvalifikationsmismatch identificeret som værende en kombination af asymmetrisk information mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere, ufuldstændig information om arbejdsmarkedet og forskelle mellem mennesker og transaktionsomkostninger. Det menes, at det primære fokus for nationale regeringer til at løse disse uoverensstemmelser skal være at tackle den asymmetriske information mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere og forbedre arbejdsmarkedets information. l Nationale regeringer og andre partnere har brug for at fokusere på at bringe kvaliteten af prognoser for arbejdsmarkedet i alle medlemsstater til at være et af de bedste i EU. Deling af bedste praksis eksempler herpå bør fremmes og hjælpes. l Arbejdsgiverne i FDMP sektoren skal støttes til at se på mulighederne for at udvikle karriereforløb, der vil sætte den enkelte i stand til at komme videre fra start niveau produktionsroller til højere tekniske eller ledelsesmæssige roller. l Mere høj kvalitet sektorbaseret arbejdsmarkedsinformation skal være tilgængelig i alle EUlande til at bidrage til at løse problemet med asymmetrisk information mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere og færdigheder. Udveksling af bedste praksis kan igen være en måde at maksimere effektiviteten af dette arbejde, og skal ledes af sektorspecifikke kvalifikationsråd eller tilsvarende organer, hvor de findes. Arbejdsstyrkens kompetencer og kvalifikationer På et samlet niveau er FDMP arbejdsstyrken mindre velkvalificeret end den generelle EU erhvervsaktive befolkning, med 30% der kun har et lavt niveau af kvalifikationer, sammenlignet med kun 21% i hele EU-økonomien som helhed. FDMP arbejdsstyrken sammenligner også dårligt med den almindelige befolkning i forhold til et højere niveau af kvalifikationer, med blot 14% der har kvalifikationer på højt niveau i forhold til et gennemsnit på 30% i alle sektorer. Mens den samlede forekomst af uddannelse i FDMP sektoren er rimeligt højt, tyder det på, at FDMP virksomheder generelt koncentrerer deres tilgange til uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken på at overholde love og regler og også på deres nøglekunder såsom store detailhandlere. Uddannelse betragtes derfor generelt mere som et middel til at demonstrere overholdelse, end som et proaktivt værktøj til at drive forretningsudvikling. Meget af den uddannelsesaktivitet, der leveres er inden for fødevaresikkerhed, sundhed og sikkerhed og medarbejdernes induktion, med relativt lidt tid brugt på aktiviteter, som kan gøre organisationen mere produktiv. 7

8 Anbefaling l For at vinde argumentet om, at uddannelse er en investering og ikke bare en omkostning, anbefales det, at FDMP arbejdsmarkedets parter støtter arbejdet med at udvikle en række detaljerede casestudier af, hvordan uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken har haft reelle finansielle og forretningsmæssige fordele for de virksomheder, der har brugt uddannelsen til at drive virksomhedernes vækst og fremme innovation. Matched plant undersøgelser kan være en mulig metode til påvisning af afkastet af investeringer i uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken. Drivkræfter til forandring i FDMP sektoren En række mærkbare faktorer driver forandringer inden for FDMP sektoren, som vil forme sektoren i løbet af det næste årti og videre frem. En vigtig drivkraft for sektoren er forbrugernes præferencer. Der er behov for FDMP industrien til bedre at forstå hvad kunderne vil have, såsom bekymringer om sundhed og ernæring, bekymringer om fedme, bekvemmelighed og emballage med nul miljøeffekter. Stigende madkrav, sammen med stigende priser på råvarer og virkningen af recessionen, ændrer kundernes spisevaner sig, og de søger at købe mere overkommelig og bekvem mad fra supermarkeder, og dette har haft indflydelse på deres FDMP leverandører. De er under konstant pres for at reducere omkostningerne, og dette gør det sværere for FDMP virksomheder at planlægge og investere i fremtiden. Den stærke indflydelse af store detailhandelskæder over FDMP industrien ser ud til at være et løbende problem. Når mange FDMP virksomheder er SMV er, har disse store detailhandlere en ulige forhandlingsposition og kan lægge et stort pres på FDMP virksomheder for at overholde deres krav. Globalisering og markedsstyrke har øget mad og drikke virksomhedernes evne til at distribuere deres funktioner, og sprede deres aktiviteter globalt. Dette sammen med ændringer i reglerne for handel, tilgængeligheden af flere faglærte arbejdere i udlandet og billige udenlandske lokaliteter betyder, at der nu er større frihed for mad og drikke virksomhederne til at placere deres produktionsaktiviteter uden for EU. Udviklingen inden for videnskab og teknologi er vigtige for FDMP industrien, men der har været en modvilje, især blandt små og mellemstore virksomheder, til at investere i nye og alternative produktionsmetoder, som har bidraget til at FDMP sektoren er blevet en af de mindst rentable i EU. Der er en række nye teknologier, som kunne beskæftige sig med en række spørgsmål, herunder klimaændringer, reducere madspild og energieffektivitet. Der er også nye processer og teknologier, der skaber mindre affald og mere effektiv behandling og transport teknikker. Som nævnt ovenfor, vil miljøændringer fortsat være et problem for sektorens fremtid. Udsving i prisen på råvarer, som følge af olieprisstigninger og høster der slår fejl på grund af dårlige vejrforhold, har ført til stigende fødevarepriser. Med stigende efterspørgsel efter fødevarer og de potentielle konsekvenser af klimaændringer, kan det være at de globale fødevaresystemer ikke er bæredygtige. Der er derfor et behov for nye teknologier og processer, samt øget offentlig bevidsthed om miljøspørgsmål og begrænsninger. 8

9 Som et resultat af disse drivere, vil europæiske FDMP virksomheder blive nødt til at fortsætte med at investere i uddannelse og færdigheder med henblik på at forblive konkurrencedygtige og udvikle verdensklasse praksis i deres virksomheder. Nye kompetencer vil give nye teknologier, der bedst opfylder forbrugernes behov for at blive gennemført. Industrien skal også være i stand til at tilpasse og ændre sig, især for at reagere på globaliseringens udfordringer. Dens arbejdsstyrke kræver kompetencer til at håndtere forandringer og forstå, hvordan man bedst tilpasser sig deres fremstillingsprocesser, både for at imødekomme kundernes behov og sikre bæredygtighed. l Store detailhandelskæder skal overbevises om vigtigheden af at arbejde i konstruktivt partnerskab med deres leverandører for at undgå potentielle negative konsekvenser for FDMP sektoren og kvaliteten af dets produkter. l EU og de nationale regeringer er nødt til at se på, hvordan de kan støtte FDMP virksomheder, navnlig SMV er, til at udnytte det potentiale, som ny teknologi har at tilbyde i form af forstørret produktivitet. Især det at udbrede kendskabet til de eksisterende ordninger og initiativer til at understøtte at teknologi bliver brugt, ser ud til at være nødvendigt. l Både arbejdsgivere og ansatte i FDMP sektoren er nødt til at erkende de faktorer som har betydning for fremtiden for sektoren og behovet for at vedtage en kultur med livslang læring for at være i stand til at reagere på disse faktorer. Nuværende og fremtidige kompetenceproblemer i fødevare- og drikkevareindustrien Der er behov for at forbedre FDMP sektorens image især blandt unge mennesker. Dette er især et problem på grund af de demografiske ændringer og en aldrende arbejdsstyrke, som kan føre til mangel på arbejdskraft for industrien i de næste år, hvis det ikke bliver rettet. FDMP sektoren anses ikke som et attraktivt valg for arbejdstagere, især med hensyn til at give karrieremuligheder, og det har svært ved at rekruttere nogle af de færdigheder, det kræver. Dette har ført til mangel på medarbejdere med et højere niveau af færdigheder, såsom mad-forskere og teknologer, ernæringseksperter og nye produktplatforme designere. Ændringer i teknologi kræver medarbejdere, der er fleksible, såsom mad-ingeniører, der kan arbejde på skræddersyede maskiner og ledere af høj kvalitet og vejledere der kan gennemføre nye fremstillings-og forarbejdningsteknikker af fødevarer. Disse vil hjælpe med at drive konkurrenceevne og skabe en sektor i verdensklasse. 9

10 Der er også et behov for FDMP virksomheder til at udvikle grundlæggende færdigheder blandt dem der har roller i produktionsprocesser og sikre, at virksomhederne har tilstrækkeligt uddannet medarbejdere til at blive ledere og tilsynsførende. Dette bør omfatte kommercielle forhandlingsfærdigheder, der kræves til at håndtere forsyningskædens kunder, især de store detailhandlere og færdigheder til at understøtte eksportmuligheder. Lederevner bliver også anset for at mangle, med behov for bedre kommunikation og planlægning til generationsskifte. l FDMP arbejdsmarkedsparters behov for at identificere og derefter bidrage til at udbrede, bedste praksis i hele EU om, hvordan de enkelte lande kan løse de problemer der er forbundet med sektorens dårlige image. Især bør dette arbejde fokusere på effektiv tackling af de mange misforståelser, der eksisterer om, hvad det er at arbejde i FDMP sektoren og de karrieremuligheder, det giver. l Abejdsgiverne i FDMP industrien skal overbevises om fordelene ved at forbedre generationsskifte-planlægning for at bidrage til at løse branchens mangel på første linje vejledere og ledere. De jobprofiler som udvikles som en del af denne forskning kan måske bruges til at hjælpe med til at vise den række af forfremmelsesruter, der er til rådighed. Udfordringer på arbejdsmarkedet Rekrutteringsvanskeligheder blev fremhævet af både brancheeksperter / arbejdsmarkedsparter og arbejdsgivere, især for højere niveau fødevare videnskab og teknologi roller. Det er opfattelsen, at potentielle ansøgere med disse færdigheder, ofte er tilbageholdende med at gå ind i sektoren, da det blev anset for uinteressant i forhold til andre brancher, såsom lægemidler, bil-og flyindustrien. I mange EU-lande er der heller ikke nok potentielle ansøgere til at fylde produktionsniveau rollerne på grund af den høje forekomst af universitetsuddannelse blandt unge. Man mente også, at de unge ofte er dårligt forberedt på at opfylde kravene til at arbejde i produktion og at arbejdsgiverne derfor er tvunget til oplære nye rekrutter; det menes at de uddannelsesmæssige standarder for nytilkomne på arbejdsmarkedet er faldet i de sidste 20 år, og det har ført til at virksomheder skal forbedre selv de grundlæggende læse-og regnefærdigheder hos nogle nye rekrutter. Dette hænger sammen med det dårlige image for sektoren, og det er opfattelsen, at arbejde i FDMP sektoren kan være ugæstfrit og repetitivt, med mangel på et åbenlyst karriereforløb, hvilket ikke er, hvad mange unge ønsker. Relativt lav og konkurrencedygtig løn bidrager også til disse spørgsmål, da sektoren ikke er i stand til at konkurrere ved at rekruttere de bedste folk og fastholde højtuddannede. 10

11 De demografiske ændringer er også en stigende bekymring, da der er færre unge i mange EUlande, og endnu færre vælger at arbejde i FDMP sektoren. Dette tvinger arbejdsgiverne til at omvurdere, hvordan de rekrutterer, og undersøge mulighederne for at ansætte andre grupper på arbejdsmarkedet, såsom ældre arbejdstagere og kvinder, for at udfylde huller i deres arbejdsstyrke. Det betyder, at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken er stigende, hvilket kunne føre til langsigtede problemer relateret til for eksempel generationsskifte. På centrale håndværksområder, såsom ost, brød og chokolade produktion, er der bekymring for, at manglen på unge rekrutter kan føre til tab af specialviden. Nogle sub-sektorer såsom slagteri er næsten helt afhængige af tilflyttende arbejdskraft. Mens denne kilde til arbejdskraft opfylder nuværende efterspørgsel, er der en bekymring for, at disse indvandrere måske ikke altid vil være til rådighed for at opfylde denne mangel på hjemmemarkedets arbejdsstyrke. Mangler i tale, læse-og skrivefærdigheder på det lokale sprog blandt nogle indvandrere kan få alvorlige konsekvenser, især i forhold til overholdelse af fødevaresikkerhed og sundheds-og sikkerhedskrav. En mangel på folk der er villige til at træde op i ledelses-og tilsynsmæssige roller er også et problem, arbejdsgivere føler, at folk ikke ønsker at gøre fremskridt, og er tilfredse med at blive i produktionen. Det er afgørende, at arbejdstagerne opfordres til at gøre karriere som ledere, og første linje vejledere er en nøglefaktor i at levere højere produktivitet og innovation. l Mere fantasifuld tilgang til rekruttering skal fremmes blandt arbejdsgiverne i FDMP sektoren. Dette kan tage mange former, herunder øget brug af sociale medier samt bedre målretning af grupper på arbejdsmarkedet, som ikke traditionelt har været godt brugt, såsom kvinder der vender tilbage til arbejdsmarkedet og ældre arbejdstagere, der ønsker at flytte fra andre sektorer. l Det fulde potentiale af lærlingeuddannelser skal udnyttes på tværs af alle EU-lande. Der er en række EU-lande, hvor lærlinge ses skeptisk som en form for billig arbejdskraft i stedet for en vigtig rekrutteringsrute ind i sektoren. Alle arbejdsmarkedets parter i sektoren skal overbevises af de sande langsigtede fordele af effektive lærlingeuddannelse arrangementer. Igen vil udveksling af bedste praksis fra EU-lande, hvor de gør arbejdet godt, være gavnligt. Identificering af eksisterende god praksis Det var opfattelsen, at opbyggelse af effektive undervisning-business links er afgørende for at forklare den store mangfoldighed af roller og karrieremuligheder i FDMP branchen. Ordninger som at lade lærerne tilbringe en periode i industrien, så de bedre kan forstå arbejdet i sektoren; en længere periode med lønnet arbejde for unge mennesker; og et Academy i Fællesskabet, som tillod nyuddannede og lærlinge at arbejde som uddannelses-ambassadører og fortælle om deres erfaringer med at arbejde i branchen til unge på skoler og gymnasier, blev alle fremhævet som bedste praksis. For eksempel mente man, at disse uddannelses-ambassadører kan bidrage til at tackle de negative stereotyper i FDMP industrien og øge bevidstheden om job-og karrieremuligheder blandt elever og lærere. 11

12 Den afgørende rolle, som forældre til unge i udformningen af karriere beslutninger spilller, blev også fremhævet i denne forskning, og projekter, der har søgt at inddrage dem i deres oplysningskampagner om potentialet og mulighederne i FDMP sektoren synes at have opnået større succes. Ligeledes kan opmuntring til social dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere bidrage til at fremme gode relationer på arbejdspladsen og bidrage til udformningen af effektive løsninger til uddannelse og kompetence problemer. Job forbedring og rotation er også blevet brugt som måder til at forbedre trivslen på, ved at tage fat på spørgsmålet om uinteressante, repetitive roller i FDMP sektoren. De tillader arbejdere at få større fleksibilitet ved at arbejde i en række forskellige roller, som for eksempel virksomhedens produktionsoperatører der udfører forebyggende vedligeholdelse. Dette øger også arbejdstagernes færdigheder og giver højtuddannede medarbejdere til at arbejde med mere tekniske problemer. l Regeringer, arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter og pædagoger skal støtte en række foranstaltninger, som giver bedre sammenhæng mellem erhvervsliv og uddannelse. Programmer, der giver lærere / undervisere mulighed for at tilbringe tid i FDMP industrien, såvel som dem, der hjælper medarbejdere fra sektoren til at engagere sig direkte med unge om realiteterne af at arbejde i FDMP sektoren bør især fremmes. l Mens uddannelses-ambassadør programmer i FDMP sektoren blev anset for at være nyttige, så skal deltagere være ordentligt uddannet for at give dem mulighed for bedre at engagere de unge. l Fremtidige initiativer som er beregnet til at rette misforståelser om FDMP sektoren bør være mere opmærksomme på at nå og informere forældre til unge mennesker, da de ofte spiller en central rolle i udformningen af uddannelses-og karriere-beslutninger for deres børn. l Støtte af øget brug af den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter i FDMP sektoren bør fremmes. Dette har vist sig at have hjulpet til at designe effektive løsninger på arbejdsmarkedet og kompetenceudfordringer i de EU-lande, hvor de er blevet brugt. l Arbejdsgiverne skal tilskyndes til at se på mulighederne for at omlægge arbejdsfunktioner for at imødegå bekymringer om den repetitive og uinteressante karakter som nogle af rollerne i FDMP sektoren har. De forretningsmæssige fordele af jobforbedringsteknikker skal også etableres og fordeles mere bredt, navnlig blandt SMV er. 12

13 Effektiviteten af de nuværende systemer til at opfylde kvalifikationsbehov Meninger var meget varierede i forskellige lande og blandt interessentgrupper om effektiviteten af den nuværende uddannelse, træning og kompetencesystemer til at opfylde behovene i FDMP sektoren. Generelt var det opfattelsen, at universitetets kompetenceudvikling ikke var tilstrækkeligt fokuseret på udviklingen af færdigheder, der faktisk kræves på arbejdspladsen. Der er mangel på praktisk erfaring på mange kurser, både i forståelsen af realiteterne på en moderne FDMP arbejdsplads og også mangel på en grundlæggende forståelse af kommercielle / forretningsmæssige kompetencer. Mens kandidater kan have en dyb viden om emnet, de har studeret, har de ofte ikke kendskab til, hvordan en virksomhed rent faktisk driver forretning, såsom budgettering, eksport og regnskabsvæsen. Man mente også, at uddannelsen ofte er forældet, nogle gange bruges der forældede maskiner og det opfylder ikke sektorens behov. Man mente også, at lærlingeuddannelser kunne have en større rolle i uddannelse i en række EUlande. Men der er bekymring blandt fagforeninger i nogle lande, om at lærlinge kan være nemme ofre for kommerciel udnyttelse af billig arbejdskraft. Der er også en bekymring for, at lærepladser kun er tilgængelige for unge mennesker, de bør gøres tilgængelig for nye rekrutter i alle aldre. Dette hænger sammen med bekymringer om at faglærte arbejdere ikke har nogen måde at fortsætte deres faglige udvikling på, på trods af betydningen af kompetenceudvikling. Selv blandt virksomhederne, der anerkender betydningen af uddannelse mente man, at små og mellemstore virksomheder ofte ikke kan frigive tilstrækkeligt personale på én gang til træning på grund af de krav der stilles af produktionsprocessen. l De videregående uddannelsesinstitutioner skal være forpligtet til at have deres kurser valideret på en regelmæssig basis af FDMP repræsentanter for erhvervslivet med henblik på at sikre, at deres pædagogiske indhold er relevant for de moderne krav i sektoren, og at deres udstyr og teknikker forbliver up to date. l Arbejdsmarkedets parter i FDMP sektoren bør udforske den potentielle værdi af at have regionale træningsfaciliteter, der ville gøre det muligt for grupper af SMV er at samarbejde med henblik på at give medarbejderne adgang til kurser, mens det stadig tillader de enkelte virksomheder at opfylde deres produktionsbehov. l Lærlinge-programmer bør være tilgængelige for alle nye rekrutter i FDMP sektoren ikke bare de unge. Dette er især vigtigt til at frigøre potentialet i tidligere underudnyttede grupper, såsom kvinder, der vender tilbage til arbejdsmarkedet og ældre arbejdstagere, der ønsker at skifte karriere. 13

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ORIENTERENDE NOTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 9181/05 SAN 67 Vedr.: Udkast til

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere