Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry:"

Transkript

1 Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Meeting the Challenges o f the Labour Market A joint initiative of the Social Partners in the EU Food and Drink Industry Resumé

2 Innehåll 1. Indledning og forskningsformål Metode og definitioner Vigtigste resultater og anbefalinger...4 Økonomisk betydning... 4 FDMP arbejdsstyrken... 5 Økonomisk & politisk kontekst... 6 Arbejdsstyrkens kompetencer og kvalifikationer... 7 Drivkræfter til forandring i FDMP sektoren... 8 Nuværende og fremtidige kompetenceproblemer i fødevare- og drikkevareindustrien... 9 Udfordringer på arbejdsmarkedet Identificering af eksisterende god praksis Effektiviteten af de nuværende systemer til at opfylde kvalifikationsbehov With the financial support of the European Commission (VS/2012/0239) 2

3 1. Indledning og forskningsformål I januar 2013 bestilte European Federation of Food Agriculture and Tourism (EFFAT) og FoodDrinkEurope i fællesskab Improve, UK Sector Skills Council, og CERES til at levere en fødevare og drikkevare produktion og forarbejdning (FDMP) arbejdsmarkedsundersøgelse i hele den Europæiske Union (EU). Forskningen fik finansiel støtte fra den Europa Kommissionen og havde det overordnede formål at nå frem til en opdateret økonomisk analyse og oversigt over strukturen og den demografiske sammensætning af FDMP sektoren og arbejdsstyrken. De specifikke formål for denne forskning var at: l Levere en oversigt over sektorens økonomiske resultater og arbejdsstyrkens demografi; l Identificere, definere og kortlægge den aktuelle og kommende arbejdsstyrkes kvalifikations- og kompetence-behov; l Udarbejde et kompendium af god praksis om beskæftigelse og foranstaltninger for opkvalificering; l Give relevante analyser og konklusioner således at EU Food & Drink sociale partnere kan drage konklusioner og forberede yderligere tiltag. l Producere 20/25 jobprofiler med nogle associerede mulige karrierevejsprogressioner. 2. Metode og definitioner For at nå målene i denne forskning, brugte forskerholdet en blandet metode der omfattede både primær og sekondær forskning. Nøglekomponenter i metoden omfattede: l En detaljeret gennemgang af eksisterende statistiske beviser; l En omfattende gennemgang af litteratur; og l Mere end 35 interviews med sektor medarbejdere, sociale partnere, sektor eksperter og andre interessenter. l The scope of this research project was defined using the European classification system (NACE) and was agreed as being codes 10 and 11. 3

4 3. Vigtigste resultater og anbefalinger Økonomisk betydning Beviser fra denne forskning har vist den afgørende betydning af FDMP sektoren for økonomien i den Europæiske Union. FDMP sektoren udgør den største del af EU fremstillingssektoren i form af omsætning, værditilvækst og beskæftigelse. Mens den har økonomisk betydning i alle medlemsstater, er FDMP sektoren af særlig betydning for en række lande, herunder Cypern, Grækenland, Irland og Bulgarien, hvor den tegner sig for mere end 20% af bruttoværditilvæksten i produktion. I EU som helhed er der cirka FDMP virksomheder, selv om langt de fleste af disse er små og mellemstore virksomheder (SMV er). Mens SMV er udgør under halvdelen af den samlede omsætning, er de særligt vigtige for beskæftigelsen med omkring tre femtedele af alle medarbejdere, der arbejder for SMV er. EU FDMP sektoren er også vigtig i forhold til den internationale handel med EU-økonomien som kollektivt nød godt af en positiv handelsbalance på cirka 11 milliarder euro i 2012 som følge af eksport af fødevarer og drikkevarer. Den specifikke make-up af denne handel varierer dog mellem de forskellige områder af EU, med Middelhavsområdet hovedansvarlig for frisk frugt og grøntsager og det kontinentale Europa fokuserer mere på kød-og mælkeproduktion. Disse forskelle er ofte drevet af forskelle i klimaet samt kultur og traditioner. Mens sektoren utvivlsomt er blevet påvirket af den finansielle krise og den deraf følgende recession i store dele af den udviklede verden, er der beviser vedrørende produktion og beskæftigelse der tyder på, at FDMP sektoren har vist større modstandskraft over for den økonomiske afmatning end mange andre europæiske sektorer. FDMP er en af kun to af disse sektorer, der er vendt tilbage til pre-recession niveauer i form af beskæftigelse og økonomisk output. l Europa-Kommissionen er nødt til at anerkende betydningen af FDMP sektoren i EUøkonomien og bør udvikle en særlig streng af industripolitik, der støtter den videre udvikling og vækst i sektoren i fremtiden, og værdsætter dets særlige funktioner. l For at understøtte den videre udvikling af FDMP sektoren, skal kvaliteten af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige statistikker for sektoren forbedres, både de data, der kommer fra officielle organisationer, såsom Eurostat, men også gennem mere uformelle, kvalitative kanaler såsom social dialog mellem sektorens arbejdsmarkedsparter. 4

5 FDMP arbejdsstyrken Samlet beskæftiger FDMP sektoren cirka 4,5 millioner mennesker i de 27 medlemslande, hvoraf 4,1 millioner er medarbejdere og resten er selvstændige. Kvinder udgør omkring 43% af alle medarbejdere, som er, om end mindre end den mandlige del af beskæftigelsen, tre procent mere end det tilsvarende tal fra et årti tidligere. Kvinder er dog underrepræsenteret i ledelsesmæssige roller og roller på et teknisk niveau. FDMP sektoren er påvirket af at have en aldrende arbejdsstyrke og har oplevet et fald på mellem 30-40% af unge medarbejdere i alderen i de seneste år. Sektoren har oplevet en tilsvarende vækst i mængden af midaldrende og ældre medarbejdere, der har løftet den gennemsnitlige alder for sektorens arbejdsstyrke. En anden tendens i løbet af det sidste årti, der blev obeserveret, er væksten i midlertidige kontrakter på bekostning af fastansatte. En stor del af denne vækst i midlertidige ansættelser i hele EU har været på en ufrivillig basis, f.eks ville individuelle medarbejdere have foretrukket en permanent kontrakt, men en sådan var ikke tilgængelig. Tilflyttende arbejdstagere både fra inden for og uden for EU er blevet en stadig vigtigere del af arbejdsstyrken i mange (men ikke alle) EU-lande i løbet af det sidste årti. En vurdering i 2011 tyder på, at der meget vel kan være så mange som tilflyttende arbejdstagere i FDMP sektoren, hvoraf er EU-borgere. Andelen af tilflyttende arbejdstagere i arbejdsstyrken er steget fra omkring 5% til næsten det dobbelte i løbet af et årti. Arbejdsstyrken i FDMP sektoren har en større andel af, hvad Kommissionen betegner som usikre ansættelsesforhold end økonomien som helhed, og den har også et større antal medarbejdere på mellem til lav indkomst (37% mod 24%) end gennemsnittet for EU i alle sektorer. Den samlede beskæftigelse i FDMP sektoren er faldet i alle EU-lande i løbet af det seneste årti som følge af både den økonomiske krise og den langsigtede tendens til automatisering og andre produktivitetsfremmende foranstaltninger. Denne reduktion i den samlede beskæftigelse har dog kunnet mærkes mere akut af fuldtids-mandlige ansatte end af kvinder, som er mere tilbøjelige til at arbejde på deltid, og hvor der har været en mindre grad af sammentrækning. 5

6 l FDMP sociale partnere må arbejde sammen for at overveje konsekvenserne af en række vigtige ændringer i sektorens arbejdsstyrke, såsom en aldrende arbejdsstyrke og væksten i antallet af, hvad Kommissionen betegner som usikre ansættelsesforhold. Dette bør udgøre et centralt element i det løbende arbejdsprogram for den sociale dialog mellem de sociale partnere. l For at løse problemet med kønsstereotyper bør FDMP arbejdsmarkedspartnere proaktivt engagere sig med andre sektorer, der allerede har gjort en indsats for at løse dette problem og bør søge at identificere bedste praksis, som kan anvendes inden for en FDMP kontekst. l FDMP arbejdsmarkedspartnerne er nødt til at arbejde sammen for at fastsætte foranstaltninger, der vil bidrage til at integrere tilflyttende arbejdstagere i arbejdsstyrken. Især skal indsatsen fokusere på, hvordan man effektivt tackler sprogbarrierer og giver et passende arbejdsmiljø (OSH) og uddannelse i fødevaresikkerhed til alle medarbejdere. Økonomisk & politisk kontekst Den økonomiske krise i 2008 har haft en dybtgående og langvarig indvirkning på økonomien i mange EU-lande, for eksempel, anslås det at der nu er 10 millioner færre job end før recessionen. Den økonomiske krise har også accelereret tendenser, der længe har været tydelige i hele den europæiske økonomi, det fremskyndede fald i beskæftigelsen i fremstillingssektoren er bare et eksempel. Unge mennesker der kommer ud på arbejdsmarkedet for første gang, har især følt hovedparten af den økonomiske afmatning, med omkring 5,5 millioner unge i alderen i EU for øjeblikket uden arbejde. Dette udgør lige under en fjerdedel (22%) af alle unge, erhvervsaktive EU-borgere og har med rette været genstand for megen debat og handling på både EU niveau og de enkelte nationalstaters niveau. Der er en stor grad af enighed blandt akademikere om at evnen til at forudse fremtidige krav til kompetencer og dernæst planlægge effektivt at reagere på dem, er et centralt element i et effektivt arbejdsmarked. Typen og omfanget af avancerede prognoser for arbejdsmarkedsbehov varierer voldsomt på tværs af EU-landene, og der er en bred erkendelse af, at mere skal gøres for at styrke arbejdsmarkedets forudsigelsesteknikker. På et økonomi-plan, peger beviserne på en polarisering af krav til talenter med en fortsat reduktion i mængden af job, som kræver enten ingen eller lav uddannelse og en stigning i efterspørgslen efter medarbejdere med høje (kandidatniveau) kvalifikationer Denne polarisering kan betyde, at selvom økonomien i EU vender tilbage til høj vækst, kan arbejdsløsheden forblive høj, da mange arbejdsløse ikke har de kompetencer og kvalifikationer der er nødvendige for at få adgang til disse nye jobmuligheder. 6

7 Bortset fra det nuværende samlede underskud i efterspørgslen efter arbejdskraft, er de væsentligste årsager til Europas kvalifikationsmismatch identificeret som værende en kombination af asymmetrisk information mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere, ufuldstændig information om arbejdsmarkedet og forskelle mellem mennesker og transaktionsomkostninger. Det menes, at det primære fokus for nationale regeringer til at løse disse uoverensstemmelser skal være at tackle den asymmetriske information mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere og forbedre arbejdsmarkedets information. l Nationale regeringer og andre partnere har brug for at fokusere på at bringe kvaliteten af prognoser for arbejdsmarkedet i alle medlemsstater til at være et af de bedste i EU. Deling af bedste praksis eksempler herpå bør fremmes og hjælpes. l Arbejdsgiverne i FDMP sektoren skal støttes til at se på mulighederne for at udvikle karriereforløb, der vil sætte den enkelte i stand til at komme videre fra start niveau produktionsroller til højere tekniske eller ledelsesmæssige roller. l Mere høj kvalitet sektorbaseret arbejdsmarkedsinformation skal være tilgængelig i alle EUlande til at bidrage til at løse problemet med asymmetrisk information mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere og færdigheder. Udveksling af bedste praksis kan igen være en måde at maksimere effektiviteten af dette arbejde, og skal ledes af sektorspecifikke kvalifikationsråd eller tilsvarende organer, hvor de findes. Arbejdsstyrkens kompetencer og kvalifikationer På et samlet niveau er FDMP arbejdsstyrken mindre velkvalificeret end den generelle EU erhvervsaktive befolkning, med 30% der kun har et lavt niveau af kvalifikationer, sammenlignet med kun 21% i hele EU-økonomien som helhed. FDMP arbejdsstyrken sammenligner også dårligt med den almindelige befolkning i forhold til et højere niveau af kvalifikationer, med blot 14% der har kvalifikationer på højt niveau i forhold til et gennemsnit på 30% i alle sektorer. Mens den samlede forekomst af uddannelse i FDMP sektoren er rimeligt højt, tyder det på, at FDMP virksomheder generelt koncentrerer deres tilgange til uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken på at overholde love og regler og også på deres nøglekunder såsom store detailhandlere. Uddannelse betragtes derfor generelt mere som et middel til at demonstrere overholdelse, end som et proaktivt værktøj til at drive forretningsudvikling. Meget af den uddannelsesaktivitet, der leveres er inden for fødevaresikkerhed, sundhed og sikkerhed og medarbejdernes induktion, med relativt lidt tid brugt på aktiviteter, som kan gøre organisationen mere produktiv. 7

8 Anbefaling l For at vinde argumentet om, at uddannelse er en investering og ikke bare en omkostning, anbefales det, at FDMP arbejdsmarkedets parter støtter arbejdet med at udvikle en række detaljerede casestudier af, hvordan uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken har haft reelle finansielle og forretningsmæssige fordele for de virksomheder, der har brugt uddannelsen til at drive virksomhedernes vækst og fremme innovation. Matched plant undersøgelser kan være en mulig metode til påvisning af afkastet af investeringer i uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken. Drivkræfter til forandring i FDMP sektoren En række mærkbare faktorer driver forandringer inden for FDMP sektoren, som vil forme sektoren i løbet af det næste årti og videre frem. En vigtig drivkraft for sektoren er forbrugernes præferencer. Der er behov for FDMP industrien til bedre at forstå hvad kunderne vil have, såsom bekymringer om sundhed og ernæring, bekymringer om fedme, bekvemmelighed og emballage med nul miljøeffekter. Stigende madkrav, sammen med stigende priser på råvarer og virkningen af recessionen, ændrer kundernes spisevaner sig, og de søger at købe mere overkommelig og bekvem mad fra supermarkeder, og dette har haft indflydelse på deres FDMP leverandører. De er under konstant pres for at reducere omkostningerne, og dette gør det sværere for FDMP virksomheder at planlægge og investere i fremtiden. Den stærke indflydelse af store detailhandelskæder over FDMP industrien ser ud til at være et løbende problem. Når mange FDMP virksomheder er SMV er, har disse store detailhandlere en ulige forhandlingsposition og kan lægge et stort pres på FDMP virksomheder for at overholde deres krav. Globalisering og markedsstyrke har øget mad og drikke virksomhedernes evne til at distribuere deres funktioner, og sprede deres aktiviteter globalt. Dette sammen med ændringer i reglerne for handel, tilgængeligheden af flere faglærte arbejdere i udlandet og billige udenlandske lokaliteter betyder, at der nu er større frihed for mad og drikke virksomhederne til at placere deres produktionsaktiviteter uden for EU. Udviklingen inden for videnskab og teknologi er vigtige for FDMP industrien, men der har været en modvilje, især blandt små og mellemstore virksomheder, til at investere i nye og alternative produktionsmetoder, som har bidraget til at FDMP sektoren er blevet en af de mindst rentable i EU. Der er en række nye teknologier, som kunne beskæftige sig med en række spørgsmål, herunder klimaændringer, reducere madspild og energieffektivitet. Der er også nye processer og teknologier, der skaber mindre affald og mere effektiv behandling og transport teknikker. Som nævnt ovenfor, vil miljøændringer fortsat være et problem for sektorens fremtid. Udsving i prisen på råvarer, som følge af olieprisstigninger og høster der slår fejl på grund af dårlige vejrforhold, har ført til stigende fødevarepriser. Med stigende efterspørgsel efter fødevarer og de potentielle konsekvenser af klimaændringer, kan det være at de globale fødevaresystemer ikke er bæredygtige. Der er derfor et behov for nye teknologier og processer, samt øget offentlig bevidsthed om miljøspørgsmål og begrænsninger. 8

9 Som et resultat af disse drivere, vil europæiske FDMP virksomheder blive nødt til at fortsætte med at investere i uddannelse og færdigheder med henblik på at forblive konkurrencedygtige og udvikle verdensklasse praksis i deres virksomheder. Nye kompetencer vil give nye teknologier, der bedst opfylder forbrugernes behov for at blive gennemført. Industrien skal også være i stand til at tilpasse og ændre sig, især for at reagere på globaliseringens udfordringer. Dens arbejdsstyrke kræver kompetencer til at håndtere forandringer og forstå, hvordan man bedst tilpasser sig deres fremstillingsprocesser, både for at imødekomme kundernes behov og sikre bæredygtighed. l Store detailhandelskæder skal overbevises om vigtigheden af at arbejde i konstruktivt partnerskab med deres leverandører for at undgå potentielle negative konsekvenser for FDMP sektoren og kvaliteten af dets produkter. l EU og de nationale regeringer er nødt til at se på, hvordan de kan støtte FDMP virksomheder, navnlig SMV er, til at udnytte det potentiale, som ny teknologi har at tilbyde i form af forstørret produktivitet. Især det at udbrede kendskabet til de eksisterende ordninger og initiativer til at understøtte at teknologi bliver brugt, ser ud til at være nødvendigt. l Både arbejdsgivere og ansatte i FDMP sektoren er nødt til at erkende de faktorer som har betydning for fremtiden for sektoren og behovet for at vedtage en kultur med livslang læring for at være i stand til at reagere på disse faktorer. Nuværende og fremtidige kompetenceproblemer i fødevare- og drikkevareindustrien Der er behov for at forbedre FDMP sektorens image især blandt unge mennesker. Dette er især et problem på grund af de demografiske ændringer og en aldrende arbejdsstyrke, som kan føre til mangel på arbejdskraft for industrien i de næste år, hvis det ikke bliver rettet. FDMP sektoren anses ikke som et attraktivt valg for arbejdstagere, især med hensyn til at give karrieremuligheder, og det har svært ved at rekruttere nogle af de færdigheder, det kræver. Dette har ført til mangel på medarbejdere med et højere niveau af færdigheder, såsom mad-forskere og teknologer, ernæringseksperter og nye produktplatforme designere. Ændringer i teknologi kræver medarbejdere, der er fleksible, såsom mad-ingeniører, der kan arbejde på skræddersyede maskiner og ledere af høj kvalitet og vejledere der kan gennemføre nye fremstillings-og forarbejdningsteknikker af fødevarer. Disse vil hjælpe med at drive konkurrenceevne og skabe en sektor i verdensklasse. 9

10 Der er også et behov for FDMP virksomheder til at udvikle grundlæggende færdigheder blandt dem der har roller i produktionsprocesser og sikre, at virksomhederne har tilstrækkeligt uddannet medarbejdere til at blive ledere og tilsynsførende. Dette bør omfatte kommercielle forhandlingsfærdigheder, der kræves til at håndtere forsyningskædens kunder, især de store detailhandlere og færdigheder til at understøtte eksportmuligheder. Lederevner bliver også anset for at mangle, med behov for bedre kommunikation og planlægning til generationsskifte. l FDMP arbejdsmarkedsparters behov for at identificere og derefter bidrage til at udbrede, bedste praksis i hele EU om, hvordan de enkelte lande kan løse de problemer der er forbundet med sektorens dårlige image. Især bør dette arbejde fokusere på effektiv tackling af de mange misforståelser, der eksisterer om, hvad det er at arbejde i FDMP sektoren og de karrieremuligheder, det giver. l Abejdsgiverne i FDMP industrien skal overbevises om fordelene ved at forbedre generationsskifte-planlægning for at bidrage til at løse branchens mangel på første linje vejledere og ledere. De jobprofiler som udvikles som en del af denne forskning kan måske bruges til at hjælpe med til at vise den række af forfremmelsesruter, der er til rådighed. Udfordringer på arbejdsmarkedet Rekrutteringsvanskeligheder blev fremhævet af både brancheeksperter / arbejdsmarkedsparter og arbejdsgivere, især for højere niveau fødevare videnskab og teknologi roller. Det er opfattelsen, at potentielle ansøgere med disse færdigheder, ofte er tilbageholdende med at gå ind i sektoren, da det blev anset for uinteressant i forhold til andre brancher, såsom lægemidler, bil-og flyindustrien. I mange EU-lande er der heller ikke nok potentielle ansøgere til at fylde produktionsniveau rollerne på grund af den høje forekomst af universitetsuddannelse blandt unge. Man mente også, at de unge ofte er dårligt forberedt på at opfylde kravene til at arbejde i produktion og at arbejdsgiverne derfor er tvunget til oplære nye rekrutter; det menes at de uddannelsesmæssige standarder for nytilkomne på arbejdsmarkedet er faldet i de sidste 20 år, og det har ført til at virksomheder skal forbedre selv de grundlæggende læse-og regnefærdigheder hos nogle nye rekrutter. Dette hænger sammen med det dårlige image for sektoren, og det er opfattelsen, at arbejde i FDMP sektoren kan være ugæstfrit og repetitivt, med mangel på et åbenlyst karriereforløb, hvilket ikke er, hvad mange unge ønsker. Relativt lav og konkurrencedygtig løn bidrager også til disse spørgsmål, da sektoren ikke er i stand til at konkurrere ved at rekruttere de bedste folk og fastholde højtuddannede. 10

11 De demografiske ændringer er også en stigende bekymring, da der er færre unge i mange EUlande, og endnu færre vælger at arbejde i FDMP sektoren. Dette tvinger arbejdsgiverne til at omvurdere, hvordan de rekrutterer, og undersøge mulighederne for at ansætte andre grupper på arbejdsmarkedet, såsom ældre arbejdstagere og kvinder, for at udfylde huller i deres arbejdsstyrke. Det betyder, at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken er stigende, hvilket kunne føre til langsigtede problemer relateret til for eksempel generationsskifte. På centrale håndværksområder, såsom ost, brød og chokolade produktion, er der bekymring for, at manglen på unge rekrutter kan føre til tab af specialviden. Nogle sub-sektorer såsom slagteri er næsten helt afhængige af tilflyttende arbejdskraft. Mens denne kilde til arbejdskraft opfylder nuværende efterspørgsel, er der en bekymring for, at disse indvandrere måske ikke altid vil være til rådighed for at opfylde denne mangel på hjemmemarkedets arbejdsstyrke. Mangler i tale, læse-og skrivefærdigheder på det lokale sprog blandt nogle indvandrere kan få alvorlige konsekvenser, især i forhold til overholdelse af fødevaresikkerhed og sundheds-og sikkerhedskrav. En mangel på folk der er villige til at træde op i ledelses-og tilsynsmæssige roller er også et problem, arbejdsgivere føler, at folk ikke ønsker at gøre fremskridt, og er tilfredse med at blive i produktionen. Det er afgørende, at arbejdstagerne opfordres til at gøre karriere som ledere, og første linje vejledere er en nøglefaktor i at levere højere produktivitet og innovation. l Mere fantasifuld tilgang til rekruttering skal fremmes blandt arbejdsgiverne i FDMP sektoren. Dette kan tage mange former, herunder øget brug af sociale medier samt bedre målretning af grupper på arbejdsmarkedet, som ikke traditionelt har været godt brugt, såsom kvinder der vender tilbage til arbejdsmarkedet og ældre arbejdstagere, der ønsker at flytte fra andre sektorer. l Det fulde potentiale af lærlingeuddannelser skal udnyttes på tværs af alle EU-lande. Der er en række EU-lande, hvor lærlinge ses skeptisk som en form for billig arbejdskraft i stedet for en vigtig rekrutteringsrute ind i sektoren. Alle arbejdsmarkedets parter i sektoren skal overbevises af de sande langsigtede fordele af effektive lærlingeuddannelse arrangementer. Igen vil udveksling af bedste praksis fra EU-lande, hvor de gør arbejdet godt, være gavnligt. Identificering af eksisterende god praksis Det var opfattelsen, at opbyggelse af effektive undervisning-business links er afgørende for at forklare den store mangfoldighed af roller og karrieremuligheder i FDMP branchen. Ordninger som at lade lærerne tilbringe en periode i industrien, så de bedre kan forstå arbejdet i sektoren; en længere periode med lønnet arbejde for unge mennesker; og et Academy i Fællesskabet, som tillod nyuddannede og lærlinge at arbejde som uddannelses-ambassadører og fortælle om deres erfaringer med at arbejde i branchen til unge på skoler og gymnasier, blev alle fremhævet som bedste praksis. For eksempel mente man, at disse uddannelses-ambassadører kan bidrage til at tackle de negative stereotyper i FDMP industrien og øge bevidstheden om job-og karrieremuligheder blandt elever og lærere. 11

12 Den afgørende rolle, som forældre til unge i udformningen af karriere beslutninger spilller, blev også fremhævet i denne forskning, og projekter, der har søgt at inddrage dem i deres oplysningskampagner om potentialet og mulighederne i FDMP sektoren synes at have opnået større succes. Ligeledes kan opmuntring til social dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere bidrage til at fremme gode relationer på arbejdspladsen og bidrage til udformningen af effektive løsninger til uddannelse og kompetence problemer. Job forbedring og rotation er også blevet brugt som måder til at forbedre trivslen på, ved at tage fat på spørgsmålet om uinteressante, repetitive roller i FDMP sektoren. De tillader arbejdere at få større fleksibilitet ved at arbejde i en række forskellige roller, som for eksempel virksomhedens produktionsoperatører der udfører forebyggende vedligeholdelse. Dette øger også arbejdstagernes færdigheder og giver højtuddannede medarbejdere til at arbejde med mere tekniske problemer. l Regeringer, arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter og pædagoger skal støtte en række foranstaltninger, som giver bedre sammenhæng mellem erhvervsliv og uddannelse. Programmer, der giver lærere / undervisere mulighed for at tilbringe tid i FDMP industrien, såvel som dem, der hjælper medarbejdere fra sektoren til at engagere sig direkte med unge om realiteterne af at arbejde i FDMP sektoren bør især fremmes. l Mens uddannelses-ambassadør programmer i FDMP sektoren blev anset for at være nyttige, så skal deltagere være ordentligt uddannet for at give dem mulighed for bedre at engagere de unge. l Fremtidige initiativer som er beregnet til at rette misforståelser om FDMP sektoren bør være mere opmærksomme på at nå og informere forældre til unge mennesker, da de ofte spiller en central rolle i udformningen af uddannelses-og karriere-beslutninger for deres børn. l Støtte af øget brug af den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter i FDMP sektoren bør fremmes. Dette har vist sig at have hjulpet til at designe effektive løsninger på arbejdsmarkedet og kompetenceudfordringer i de EU-lande, hvor de er blevet brugt. l Arbejdsgiverne skal tilskyndes til at se på mulighederne for at omlægge arbejdsfunktioner for at imødegå bekymringer om den repetitive og uinteressante karakter som nogle af rollerne i FDMP sektoren har. De forretningsmæssige fordele af jobforbedringsteknikker skal også etableres og fordeles mere bredt, navnlig blandt SMV er. 12

13 Effektiviteten af de nuværende systemer til at opfylde kvalifikationsbehov Meninger var meget varierede i forskellige lande og blandt interessentgrupper om effektiviteten af den nuværende uddannelse, træning og kompetencesystemer til at opfylde behovene i FDMP sektoren. Generelt var det opfattelsen, at universitetets kompetenceudvikling ikke var tilstrækkeligt fokuseret på udviklingen af færdigheder, der faktisk kræves på arbejdspladsen. Der er mangel på praktisk erfaring på mange kurser, både i forståelsen af realiteterne på en moderne FDMP arbejdsplads og også mangel på en grundlæggende forståelse af kommercielle / forretningsmæssige kompetencer. Mens kandidater kan have en dyb viden om emnet, de har studeret, har de ofte ikke kendskab til, hvordan en virksomhed rent faktisk driver forretning, såsom budgettering, eksport og regnskabsvæsen. Man mente også, at uddannelsen ofte er forældet, nogle gange bruges der forældede maskiner og det opfylder ikke sektorens behov. Man mente også, at lærlingeuddannelser kunne have en større rolle i uddannelse i en række EUlande. Men der er bekymring blandt fagforeninger i nogle lande, om at lærlinge kan være nemme ofre for kommerciel udnyttelse af billig arbejdskraft. Der er også en bekymring for, at lærepladser kun er tilgængelige for unge mennesker, de bør gøres tilgængelig for nye rekrutter i alle aldre. Dette hænger sammen med bekymringer om at faglærte arbejdere ikke har nogen måde at fortsætte deres faglige udvikling på, på trods af betydningen af kompetenceudvikling. Selv blandt virksomhederne, der anerkender betydningen af uddannelse mente man, at små og mellemstore virksomheder ofte ikke kan frigive tilstrækkeligt personale på én gang til træning på grund af de krav der stilles af produktionsprocessen. l De videregående uddannelsesinstitutioner skal være forpligtet til at have deres kurser valideret på en regelmæssig basis af FDMP repræsentanter for erhvervslivet med henblik på at sikre, at deres pædagogiske indhold er relevant for de moderne krav i sektoren, og at deres udstyr og teknikker forbliver up to date. l Arbejdsmarkedets parter i FDMP sektoren bør udforske den potentielle værdi af at have regionale træningsfaciliteter, der ville gøre det muligt for grupper af SMV er at samarbejde med henblik på at give medarbejderne adgang til kurser, mens det stadig tillader de enkelte virksomheder at opfylde deres produktionsbehov. l Lærlinge-programmer bør være tilgængelige for alle nye rekrutter i FDMP sektoren ikke bare de unge. Dette er især vigtigt til at frigøre potentialet i tidligere underudnyttede grupper, såsom kvinder, der vender tilbage til arbejdsmarkedet og ældre arbejdstagere, der ønsker at skifte karriere. 13

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere