Erhverv Norddanmark ooooo- - - Må først offentliggøres efter torsdag kl Det talte ord gælder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv Norddanmark. - - - ooooo- - - Må først offentliggøres efter torsdag 19-3- 2015 kl. 1730. Det talte ord gælder"

Transkript

1 Erhverv Norddanmark Beretning Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen torsdag Må først offentliggøres efter torsdag kl Det talte ord gælder Efter afslutningen af dette års udgave af World Economic Forum i Davos skrev Morgenavisen Jyl- lands- Posten: Topcheferne kunne fortælle, at de har kroner i kassen, men at de ikke finder det forsvarligt at investere dem under de nuværende usikre forhold. De savner, at poli- tikerne går forrest og sørger for bedre rammebetingelser, lavere skattetryk og frem for alt holder op med at skabe usikkerhed om erhvervsbeskatningen med et væld af mod- stridende udmeldinger. Og videre hedder det i avisen: De små- og mellemstore virksomheder skaber arbejdspladserne og vil gerne inve- stere, men har i mange tilfælde hidtil haft svært ved at møde den nødvendige forståel- se i bankerne. Men det kunne jo reelt lige så godt gælde for Danmark og for Nordjylland. Vi må erkende, at verdens udfordringer i stadig stigende grad er vores. Og at vores udfordringer i stadig stigende grad er verdens. I Davos fremhævede man især disse udfordringer: Adgang til tilstrækkeligt og rent vand, Ekstremt vejr, Uholdbar befolkningseksplosion i byerne, Udviklingen i mængden af patienter med kroniske sygdomme 1

2 og fastholdelse af fossile frem for bæredygtige energikilder. Det er ikke nødvendigvis det, der optager Erhverv Norddanmarks medlemmer allermest. Men i frem- tiden bør det måske være det. Det er nemlig ifølge den seneste Global Risks - rapport fra World Economic Forum de mest presserende risici. Men det er jo også ud af disse ting, at muligheder og løsninger vokser. Meget bygger på viden, res- sourcer og teknologi, vi allerede har, og som gør det muligt allerede i dag at vende kriserne til mulig- heder til gavn for samfund og erhvervsliv. Også for nordjyske virksomheder er der muligheder her hvis de vel at mærke er tilstrækkeligt visio- nære og evner at tænke uden for de vante rammer. Erhvervslivet spiller en afgørende rolle, når muligheder og løsninger skal realiseres. Men det offentli- ge skal hjælpe løsningerne på vej, for eksempel gennem regulering, der kan flytte efterspørgslen over på løsningen af de globale kriser. Som Dennis Nally, der er global topchef for PricewaterhouseCoopers udtrykte det i forbindelse med Davos- topmødet: Topchefernes største bekymring er overregulering. Finanskrisen og den verdensøko- nomiske recession har givet mange regeringer et behov for at vise handlekraft, og det er kommet til udtryk i endnu mere regulering af erhvervslivet, og som oftest en regule- ring, der ikke er koordineret på tværs af grænsen. Og videre siger Dennis Nally: De europæiske topchefer bebrejder regeringerne, at de ikke gør mere for at fremme væksten ved for eksempel at mindske de offentlige udgifter, sænke skatterne og især styrke erhvervslivets rammevilkår. Regeringerne bebrejder omvendt topcheferne, at de ikke sætter gang i investeringerne. Det er ikke en frugtbar dialog. Og endnu en interessant betragtning fra Davos, denne gang fra Kim Nøhr Skibsted, der trådte sine erhvervsmæssige barnesko i det nordjyske og i dag er kommunikationsdirektør hos Grundfos: Hvis vi skal vende risici og udfordringer til muligheder til gavn for samfund og er- hvervsliv, så skal politikerne spille en aktiv rolle og understøtte adfærd og markedsmu- ligheder, der gør det attraktivt at fokusere på løsninger. 2

3 Man kan ikke længere betragte Aalborg eller Nordjylland ud fra et rent aalborgensisk eller nordjysk perspektiv. Dertil er verden blevet for kompleks. Vi er alle borgere, virksomheder og offentlige myndigheder en del af et større hele, som har stadig mere indflydelse på vores hverdag. Så meget desto mere glædeligt er det at se, at Aalborg Erhvervsråd i sin strategi for de kommende fire år har valgt at betragte Aalborg som en global by. Ikke som en stor- by, men som en by med et stort udsyn og en stor appetit på verden. Det er der grund til at rose erhvervsrådet og Aalborg Byråd for ganske som etableringen af det nye erhvervssamarbejde, der omfatter Nordjylland som helhed, bør afføde ros. Det er spændende og det er i vores optik så absolut den rigtige vej på gå. I det hele taget er det spændende at se den udvikling, som den nordjyske hovedstad er inde i. Det vil føre for vidt at komme ind på det alt sammen, så lad mig her blot nævne, at det er godt, at der bliver taget en mængde meget forskelligartede initiativer, der skal medvirke til at styrke Aalborgs position som et godt sted at opholde sig, arbejde og bo: Blandt andet har vi fået en enestående havnefront med Utzon Center, Musikkens Hus, Aal- borg Universitets City Campus, Nordkraft, havnebad, boliger, erhvervslejemål, spisesteder og heldigvis også plads til borgerne mellem husene. I Aalborg Øst er der fuld gang i såvel etablering af det nye supersygehus som Himmerland Bo- ligforenings renovering af flere end boliger. Snart bliver der i den anden ende af byen taget hul på Vestre Fjordpark- projektet, som i øv- rigt er endnu et eksempel på, at offentlige og private kræfter arbejder fint sammen her re- præsenteret ved Aalborg Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond og Nordea Fonden. I den vestlige ende af byen er vi også vidne til en gennemgribende renovering af KUNSTEN og vi har set de første tanker om en spændende og fantastisk anvendelse af spritfabrikken, ligesom der også i vestbyen er fremskredne planer om omfattende renovering af etageboli- gerne. Også området omkring Budolfi Kirke er værd at nævne her er der virkelig mulighed for at give midtbyen et løft. I korthed: Aalborg er for fuld kraft på vej ind i en ny og meget spændende æra. I ugerne op til generalforsamlingen tog vi temperaturen på medlemmernes forventninger til det nye år: Der tegner sig et ganske meget lysere billede end for tre år siden. 3

4 På spørgsmålet om de overordnede forventninger til 2015 for egen virksomhed sammenlignet med 2014 svarede 67 %, at de imødeser vækst, mens 28 % forventer konsolidering. Kun 5 % har en for- ventning om, at dette år vil udvikle sig i negativ retning, når man sammenligner med det foregående. Der er tale om markante ændringer i forhold til den undersøgelse, som vi i 2012 gennemførte blandt medlemmerne. Et andet spørgsmål lød, hvilke hjemlige udfordringer der anses for at være de største i 2015 med mulighed for at afgive flere svar. Her tilkendegav 23 %, at de betragter mangel på kvalificeret ar- bejdskraft som den væsentligste udfordring, mens manglende ordrer og nye konkurrenter tegnede sig for henholdsvis 17 og 14 %. Også produktudvikling scorede ret højt med 12 %. Sammenligner man med undersøgelsen, er det mest markante, at udsigt til manglende ordrer er faldet fra 45 til 17 %, mens frygten for mangel på kvalificerede medarbejdere er steget fra 10 til 23 %. Grundlæggende går det altså en hel del bedre end for blot få år siden. Men sådan så det jo altså ikke ligefrem ud, da jeg aflagde den første beretning for Erhverv Nord- danmarks generalforsamling. Prøv en gang at tage med på denne rejse tilbage i tiden til nogle af de ting, som vi fokuserede på fra år til år. Jeg nævner et enkelt element eller to fra hver beretning: : Verdens økonomi har det fortsat ikke godt. Der er delte meninger om hvorvidt bil- ledet vil vende i år. Dog oplever vi, at der blandt medlemmerne kan spores en spirende op- timisme, der i al fald ikke var til stede for et år siden : Året var så forstemmende en omgang, at vi valgte at se frem mod generalforsam- lingen i 2021 med blandt andet dette blik i krystalkuglen: Globalt set har de seneste 10 år været en periode med moderat vækst. Men også en vækst, der er meget ulige fordelt. Mindst fremgang i de gamle økonomier størst i de nye. Heldigvis har regionens erhvervsliv de senere år for alvor fået øjnene op for mulighederne for blandt andet systemeksport af avanceret viden og en højere grad af nicheproduktion : Der er grund til endnu en gang at understrege behovet for, at erhvervsvirksomhe- derne i videst muligt omfang giver plads til studerende i praktik. Kun på den måde sikrer vi, at vores potentielle medarbejdere har et solidt kendskab til det erhvervsliv, som de forventes snart være en fuldgyldig del af : De er der. De små tegn på, at det begynder at gå bedre. Endelig. Efter fem års ør- kenvandring, hvor de fleste virksomheder har set fremgangstider afløst af i bedste fald stag- nation. 4

5 : Til nytårs- kickoff satte fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen ord på nogle af de væ- sentligste udviklingstendenser, som hun forventer, vil vinde frem de kommende år. Helt cen- tralt står, at mere vil blive afløst af bedre. Og hvordan kan vi så forvente, at tingene vil udvikle sig i den nærmeste fremtid? Storm P. har jo me- get præcist sagt, hvilke risici der er forbundet med at spå men lad os ikke desto mindre vove det ene øje, her baseret på udsagn fra en række af landets finansielle virksomheder: Eksportbarometeret opretholder sit høje niveau med en værdi over 50, hvilket indikerer en stigning i den økonomiske aktivitet på vores eksportmarkeder. Eksporten er kommet godt i gang i det nye år især drevet af Tyskland og Storbritannien. Ifølge Danmarks Statistik voksede BNP et med 0,4 % i fjerde kvartal 2014 i forhold til det fo- regående kvartal. For første gang siden midten af de glade nullere har der været positiv vækst i dansk økonomi i seks kvartaler i træk. Men nok lige så positivt er væksten bredt fun- deret, hvor husholdningernes forbrug, eksporten og de faste bruttoinvesteringer har bidra- get positivt. Det bekræfter os i, at opsvinget har kurs mod at blive selvbærende. Sjældent har der været så mange faktorer uden om dansk økonomi, der peger mod medvind som lige nu blandt andet en halveret oliepris, en svag euro og dermed en svag krone samt rekordlave renter. Siden finanskrisen er udbyttebetalingen gået frem i de største danske selskaber. For regn- skabsåret 2014 vil udbytterne stige med godt 20 % sammenlignet med Det samlede forbrugerprisindeks faldt i januar 0,1 % i forhold til januar Det er første gang siden 1954, at forbrugerpriserne falder målt i forhold til samme måned året før. Det er med til at øge husholdningernes købekraft og er positivt for den økonomiske udvikling hvis altså de penge, der spares fra en mindre energiregning, går til at øge andet forbrug. Vi forventer, at eksporten vil komme lidt mere op i gear de kommende år. Den lave oliepris skulle gerne være med til at øge væksten på vores eksportmarkeder, hvilket alt andet lige vil øge efterspørgslen efter danske varer og dermed dansk eksport. Og for godt et døgn siden kom dette positive budskab: Det meget lave renteniveau virker, sammen med faldet i olieprisen og svækkelsen af den effektive kronekurs, ekspansivt på økonomien. Nationalbanken forventer på den baggrund et løft i væksten: BNP skønnes i år at stige 2 % og væksten fastholdes i 2016 og

6 Så langt, så godt. Men hvordan er billedet i verden omkring os? Det er unægtelig meget forskelligt fra land til land. Her er nogle få nedslag: Før finanskrisen i 2008 lå den verdensøkonomiske vækst på cirka 5 % årligt. Så langt økono- merne kan se, vil væksten kun ligge på 3 % om året. Umiddelbart måske ikke den store for- skel men med en vækst på 5 % årligt tager det 14 år at fordoble det globale BNP. Med en vækst på 3 % tager det 10 år længere. I Tyskland vil vi stadig se vækst det næste par år. I år vil eksporten til Tyskland stige 5 %. Og danske virksomheder vil igen vinde markedsandele på Europas hårdeste marked. Der er in- gen tegn på, at Tyskland holder op med at være interessant for danske virksomheder. I januar ramte inflationen i Storbritannien det laveste niveau siden 1989 og Bank of Eng- land vurderer, at den vil falde til under nul i de kommende måneder. Storbritannien er godt på vej ud af krisetiderne og byder nu på store muligheder for vækst både inden for specifikke produktionsområder og i servicesektoren. BNP et forventes at vokse 2,6 % over de kom- mende 10 år. Sverige har til gengæld nedjusteret skønnet for væksten i fra 3,0 og 3,2 % til 2,4 og 2,7 %. For første gang siden 2007 har alle EU- landene udsigt til vækst med forventning om den mest dynamiske udvikling på markeder som Storbritannien, Spanien og Polen. USA oplevede i januar 2015 den 11. måned i træk med flere end nye job. I min første beretning i 2009 sagde jeg: Vores største udfordring her og nu er dybest set erkendelsen af, at ingen hjælper os andre end os selv at vi skal stå sammen og bruge kræfterne på at skabe i fællesskab. Det gælder fortsat. Og det samme gør, at Erhverv Norddanmarks har en ganske klar rolle i den for- bindelse: Det er helt centralt for regionen at den har at erhvervsliv, der skaber værdier uanset hvordan man så i øvrigt måler værdierne. Og som samarbejdsorgan for erhvervslivet er det en afgø- rende opgave for os at medvirke til at skabe og sikre de bedste rammer for udvikling af regionens virksomheder. Vi skal fortsat være dynamo for at sætte erhvervslivet på dagsordenen. 6

7 For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der er dedikerede mennesker, som vil engagere sig. En organisation er nu engang ikke stærkere end dens medlemmer. Vi har ikke flere kræfter end dem, medlemmerne giver os. Det er Erhverv Norddanmarks fornemmeste opgave som tværfagligt erhvervsnetværk at give regio- nens virksomheder værdi gennem udvikling og vidensdeling. Det skal vi gøre ved at fokusere vores kræfter på fire forretningsområder: Etablering og drift af netværk på tværs af brancher, Udøvelse af erhvervspolitisk indflydelse som foretrukken dialogpartner, Tilrettelægning og gennemførelse af arrangementer til formidling af viden og faglig udvikling og Proaktivitet i den erhvervspolitiske debat. Vi bestræber os konstant på at fastholde positionen som regionens førende erhvervspolitiske net- værk. Ved at være dette, kan vi medvirke til overordnet samling af det nordjyske erhvervsliv. I arbejdet med netværket indgår blandt andet, at vi etablerer grupper og andre fora afstemt efter medlemmernes ønsker og behov. Vi har i 2014 fortsat udbygningen af de grupper, der er etableret til yderligere styrkelse af netværksdannelsen mellem medlemmerne af Erhverv Norddanmark. Aktuelt er det: Eksportgruppen, Kreativ Gruppe, Netværksgrupper for ledere, Seniorgruppen og Trademark Future Lounge. Er der medlemmer, der har ønske om at få etableret en gruppe inden for et område, der har deres særlige interesse, skal de blot kontakte sekretariatet. 7

8 Når det gælder erhvervspolitisk indflydelse, stræber vi efter at fastholde positionen som det offentli- ges foretrukne dialogpartner. Det sker blandt andet gennem deltagelse i en række betydende fora. Vi har i 2014 forsat den gode dialog med politikere og embedsmænd i region og kommune, ligesom vi i flere sammenhænge har drøftet centrale spørgsmål med medlemmer af Folketinget og i sep- tember var en større delegation på besøg blandt andet på Christiansborg. I relation til arrangementer er det Erhverv Norddanmarks opgave at tilrettelægge og gennemføre medlemsaktiviteter med fokus på det faglige, suppleret med det sociale og det underholdende. Vi kan godt tillade os en vis stolthed, når vi ser tilbage på arrangementerne i Siden den seneste generalforsamling, hvor gæstetalen blev holdt af Danske Banks administrerende direktør, Thomas F. Borgen, har vi blandt andet været samlet til disse arrangementer: En faglig møderække med fokus på kompetenceudvikling, Indføring i strategisk kommunikation med den tidligere statsministerielle kommunikations- rådgiver Michael Ulveman, En workshop om hvordan studerende kan tilføre en virksomhed den nyeste viden, kompe- tencer og forskning, Kreativitetsindspark fra Hummels Christian Stadil, Prisfest i forbindelse med afslutningen på den anden udgave af ÅRETS BRØL, Nordjysk Åbningsdebat i samarbejde med blandt andre Nordjyske Medier, Præsentation af de bedste vinderfilm fra reklamefestivalen i Cannes, Uddeling af Den Nordjyske Ledelsespris i samarbejde med blandt andre Lederne Himmerland og Act2Learn Ledelse & HR, Nytårskur med Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup- Larsen, og Et kickoff om kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i nyt perspektiv med Lars Mogensen. Foruden disse arrangementer henvendt til Erhverv Norddanmarks medlemmer som helhed tilrette- lægger og gennemfører både Seniorgruppen og Trademark Future Lounge arrangementer, der er rettet mod henholdsvis den ældre og den yngre del af medlemskredsen. Endelig er der opgaven med at være proaktiv i den erhvervspolitiske debat. Det er vi blandt andet ved at fastholde og udbygge vores synlighed i medierne, ligesom vi gennem valget af emner medvir- ker til at sætte den erhvervspolitiske dagsorden i regionen. Også i 2014 har vi gennem dagspressen markeret os i debatten om centrale spørgsmål her er nogle af overskrifterne på vores debatindlæg: 8

9 Bus til fremtiden om letbane i Aalborg, Ud med den forhadte dækningsafgift, Mange ting skal gøres meget bedre om Aalborgs placering i DIs kortlægning af erhvervs- klimaet i Danmark, Høje forventninger til ny erhvervsplan, Hvor godt har nordjysk erhvervsliv det? om udviklingen i nordjysk økonomi, Stadig stærkere erhvervsfokus om det offentliges rolle i forhold til udvikling af erhvervsli- vet Og Nordjylland har brug for Humanistisk Informatik. Også det kommende års tid byder på en række arrangementer med appel til medlemskredsen i bre- deste forstand. Lad mig nævne fire ting, der allerede er på plads i kalenderen: 11. maj åbner Musikkens Hus dørene for vores uden tvivl største arrangement i 2015, når tid- ligere statsminister og NATO- generalsekretær Anders Fogh Rasmussen giver et indblik i sine tanker om Risici og muligheder i en stadig mere kompleks verden, 21. august holder vi for tredje gang afsluttende prisfest i forbindelse med ÅRETS BRØL det vender jeg tilbage til om et øjeblik, Omkring Folketingets åbning samler vi endnu en gang de nordjyske MF er til Nordjysk Åb- ningsdebat Og en af de allerførste arbejdsdage i det nye år indbyder vi for tredje gang til nytårskur med Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup- Larsen. Som nævnt gennemfører vi også i år regionens største temperaturmåling af virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring under navnet ÅRETS BRØL. Det er en begivenhed i to tempi: Først en kon- kurrence, hvor bureauer, selvstændige kreative, producenter og annoncører kan indsende bidrag og i slutningen af august en afsluttende fest med faglighed, prisoverrækkelser og underholdning. Vi åbnede tidligere på måneden for hjemmesiden åretsbrøl.dk, hvor det frem til 16. april er muligt at indsende bidrag til konkurrencen. Har du kommunikation, som du tør brøle op med? Så besøg hjemmesiden og se hvordan du gør. 9

10 Lad mig på dette sted nævne yderligere tre ting, som har optaget Erhverv Norddanmark den seneste tid eller kommer til at gøre det de kommende måneder: I januar lancerede vi på Erhverv Norddanmarks hjemmeside et tilbud under navnet Member to Member. I al korthed går det ud på, at ethvert medlem hér har mulighed for at præsente- re et eller flere tilbud til de øvrige medlemmer. Det er der allerede mange, der har gjort brug af besøg hjemmesiden og hent inspiration. I slutningen af februar var vi med til at etablere foreningen Staten i hele Danmark et initia- tiv, som vi har været en del af længe, ligesom vi gennem længere tid har markeret os i debat- ten om statslige arbejdspladser og investeringer andre steder end i hovedstaden. Det lader til, at budskabet er ved at være forstået men det er jo også dejligt enkelt: Når omkostnin- gerne er 20 % lavere i provinsen, kan man enten få en femtedel mere service for de samme penge eller spare 20 % af skattekronerne. Erhverv Norddanmark har i øvrigt sagt ja til at yde sekretariatsbistand til den nye forening. For nylig offentliggjorde Business Region North Denmark altså det nye samarbejdsorgan mellem de nordjyske kommuner og regionen at kommuner og region har forpligtet sig til at skabe yderligere 500 studiejobs i det offentlige. Det sker med en forventning om, at det pri- vate erhvervsliv dobler op. Det initiativ støtter vi gerne, for det er vigtigt for landsdelen, at de højtuddannede unge tidligt i deres karriere får en god og relevant tilknytning til erhvervslivet i regionen. Den kommende tid vil vi sammen med andre erhvervsorganisationer drøfte, hvordan vi konkret kan være med til at løfte opgaven. Om lidt vil kassereren præsentere Erhverv Norddanmarks regnskab og det vil jeg gerne knytte en kommentar til. Regnskabet vil udvise et underskud og det er jo ikke noget, vi er vant til. Men det er vigtigt at slå fast, at der er tale om et ventet underskud, som hænger sammen med bestyrelsens beslutning om at in- vestere i organisationens udvikling. Vi har blandt andet brugt af Erhverv Norddanmarks kapital i for- bindelse med en kampagne for at hverve nye medlemmer, vi har investeret i den byggestensrapport, der sikrer os præcise faktuelle oplysninger om Aalborg og Nordjylland. Og vi har igangsat en række aktiviteter, som skal medvirke til vækst i de nordjyske virksomheders eksport. Også denne gang er der grund til at takke de mange, der på forskellig vis bidrager til at tingene lykkes for os: 10

11 repræsentanter i råd, nævn og udvalg, revisor og decisor, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af Erhverv Norddanmarks grupper, sekretariatet, samarbejdspartnere, annoncører i vores medlemsmagasin og ikke mindst medlemmerne, som jeg takker for at bakke op om Erhverv Norddanmark. Endelig vil vi gerne takke de gode sponsorer. Deres økonomiske og praktiske støtte gør det muligt for os at holde et aktivitetsniveau, der er en hel del højere end medlemskontingentet ville give os mulig- hed for. Derfor en særlig tak til vores hovedsponsor Danske Bank og til business- sponsorerne DiaPhoni, NORDJYSKE Medier, Redmark, steen- bjerre.dk og UCN act2learn LEDELSE & HR. Efter et årti i organisationens bestyrelse heraf de seneste fem år som formand har jeg valgt at stoppe i Erhverv Norddanmark. Dette er min sidste beretning. Derfor vil jeg gerne benytte anlednin- gen til på egne vegne at rette en tak til alle, der på forskellig vis bakker op om Erhverv Norddanmark. Det har været en glæde og fornøjelse at se, hvordan den snart 600 år gamle organisation har solid opbakning og forsat bæres af gode mennesker, der brænder for by og egn. Det er jeg tryg ved også vil være tilfældet, når jeg nu giver stafetten videre. Tak. 11

Sådan kommer du med I forbindelse med generalforsamlingen lancerede vi en hvervekampagne med titlen Sådan kommer du med i det stærkeste netværk.

Sådan kommer du med I forbindelse med generalforsamlingen lancerede vi en hvervekampagne med titlen Sådan kommer du med i det stærkeste netværk. 13-03-2014 08:43 Nu skal vi tænke langt Klaus Schwab, der er grundlægger af World Economic Forum, sagde forud for dette års topmøde i Davos: "Vi er nødt til at bevæge os væk fra krisetankesættet og i stedet

Læs mere

Erhverv Norddanmark. Beretning. Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen onsdag 5-3-2014. ---ooooo---

Erhverv Norddanmark. Beretning. Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen onsdag 5-3-2014. ---ooooo--- Erhverv Norddanmark Beretning Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen onsdag 5-3-2014 ---ooooo--- Må først offentliggøres efter onsdag 5-3-2014 kl. 1730 Det talte ord gælder DEN NÆSTE

Læs mere

Erhverv Norddanmark. Beretning Aflagt af formand Steen Royberg på generalforsamlingen torsdag ooooo---

Erhverv Norddanmark. Beretning Aflagt af formand Steen Royberg på generalforsamlingen torsdag ooooo--- Erhverv Norddanmark Beretning Aflagt af formand Steen Royberg på generalforsamlingen torsdag 31-3-2016 I marts 2015 fik Erhverv Norddanmark ny formand efter en årrække under Anders Hjulmands kyndige ledelse.

Læs mere

11-09-2014 11:43. ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 9000 Aalborg

11-09-2014 11:43. ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 9000 Aalborg 11-09-2014 11:43 Mange ting skal gøres meget bedre Da Dansk Industri (DI) for et år siden offentliggjorde sin årligt tilbagevendende kortlægning af erhvervsklimaet i Danmark, konkluderede vi, at der er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

ERHVERVS BAROMETERET - ET AKTUELT BILLEDE AF, HVORDAN DET GÅR ERHVERVSLIVET I VIBORG KOMMUNE

ERHVERVS BAROMETERET - ET AKTUELT BILLEDE AF, HVORDAN DET GÅR ERHVERVSLIVET I VIBORG KOMMUNE ERHVERVS 2015 BAROMETERET - ET AKTUELT BILLEDE AF, HVORDAN DET GÅR ERHVERVSLIVET I VIBORG KOMMUNE Kenneth Biirsdahl Partner Deloitte Henrik Hansen Erhvervsdirektør VIBORGegnens Erhvervsråd FREMTIDEN TEGNER

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Erhverv Norddanmark Beretning

Erhverv Norddanmark Beretning Erhverv Norddanmark Beretning Aflagt af formand Steen Royberg på generalforsamlingen onsdag 22-3-2017 ---ooooo--- (erhvervsudvikling) For et par uger siden tog vi temperaturen på medlemmernes forventninger

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN med Den Tredje Limfjordsforbindelse 100% OPBRUGT 99% OPBRUGT Ny forbindelse Limfjordsbroen Limfjordstunellen Vejdirektoratets indstilling til ministeren: 20

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Maj 2014 MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Markedsføringsmateriale NY DANSK REGERING side 1 GLOBAL ØKONOMI: FREMGANG MED RISICI 65 ØKONOMISKE

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C.

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C. NOTAT Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk DATO 17. april 2009 REF. JOURNAL NR. 2009/035267 002 1/5 Borgmester Jan Boye: Tale

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik Greve Kommune Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Indhold Beskæftigelsespolitik 2014-2017 er udgivet af: Greve Kommune Center for Job- & Socialservice Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Forord.... 4 Indledning...

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere