Erhverv Norddanmark ooooo- - - Må først offentliggøres efter torsdag kl Det talte ord gælder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv Norddanmark. - - - ooooo- - - Må først offentliggøres efter torsdag 19-3- 2015 kl. 1730. Det talte ord gælder"

Transkript

1 Erhverv Norddanmark Beretning Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen torsdag Må først offentliggøres efter torsdag kl Det talte ord gælder Efter afslutningen af dette års udgave af World Economic Forum i Davos skrev Morgenavisen Jyl- lands- Posten: Topcheferne kunne fortælle, at de har kroner i kassen, men at de ikke finder det forsvarligt at investere dem under de nuværende usikre forhold. De savner, at poli- tikerne går forrest og sørger for bedre rammebetingelser, lavere skattetryk og frem for alt holder op med at skabe usikkerhed om erhvervsbeskatningen med et væld af mod- stridende udmeldinger. Og videre hedder det i avisen: De små- og mellemstore virksomheder skaber arbejdspladserne og vil gerne inve- stere, men har i mange tilfælde hidtil haft svært ved at møde den nødvendige forståel- se i bankerne. Men det kunne jo reelt lige så godt gælde for Danmark og for Nordjylland. Vi må erkende, at verdens udfordringer i stadig stigende grad er vores. Og at vores udfordringer i stadig stigende grad er verdens. I Davos fremhævede man især disse udfordringer: Adgang til tilstrækkeligt og rent vand, Ekstremt vejr, Uholdbar befolkningseksplosion i byerne, Udviklingen i mængden af patienter med kroniske sygdomme 1

2 og fastholdelse af fossile frem for bæredygtige energikilder. Det er ikke nødvendigvis det, der optager Erhverv Norddanmarks medlemmer allermest. Men i frem- tiden bør det måske være det. Det er nemlig ifølge den seneste Global Risks - rapport fra World Economic Forum de mest presserende risici. Men det er jo også ud af disse ting, at muligheder og løsninger vokser. Meget bygger på viden, res- sourcer og teknologi, vi allerede har, og som gør det muligt allerede i dag at vende kriserne til mulig- heder til gavn for samfund og erhvervsliv. Også for nordjyske virksomheder er der muligheder her hvis de vel at mærke er tilstrækkeligt visio- nære og evner at tænke uden for de vante rammer. Erhvervslivet spiller en afgørende rolle, når muligheder og løsninger skal realiseres. Men det offentli- ge skal hjælpe løsningerne på vej, for eksempel gennem regulering, der kan flytte efterspørgslen over på løsningen af de globale kriser. Som Dennis Nally, der er global topchef for PricewaterhouseCoopers udtrykte det i forbindelse med Davos- topmødet: Topchefernes største bekymring er overregulering. Finanskrisen og den verdensøko- nomiske recession har givet mange regeringer et behov for at vise handlekraft, og det er kommet til udtryk i endnu mere regulering af erhvervslivet, og som oftest en regule- ring, der ikke er koordineret på tværs af grænsen. Og videre siger Dennis Nally: De europæiske topchefer bebrejder regeringerne, at de ikke gør mere for at fremme væksten ved for eksempel at mindske de offentlige udgifter, sænke skatterne og især styrke erhvervslivets rammevilkår. Regeringerne bebrejder omvendt topcheferne, at de ikke sætter gang i investeringerne. Det er ikke en frugtbar dialog. Og endnu en interessant betragtning fra Davos, denne gang fra Kim Nøhr Skibsted, der trådte sine erhvervsmæssige barnesko i det nordjyske og i dag er kommunikationsdirektør hos Grundfos: Hvis vi skal vende risici og udfordringer til muligheder til gavn for samfund og er- hvervsliv, så skal politikerne spille en aktiv rolle og understøtte adfærd og markedsmu- ligheder, der gør det attraktivt at fokusere på løsninger. 2

3 Man kan ikke længere betragte Aalborg eller Nordjylland ud fra et rent aalborgensisk eller nordjysk perspektiv. Dertil er verden blevet for kompleks. Vi er alle borgere, virksomheder og offentlige myndigheder en del af et større hele, som har stadig mere indflydelse på vores hverdag. Så meget desto mere glædeligt er det at se, at Aalborg Erhvervsråd i sin strategi for de kommende fire år har valgt at betragte Aalborg som en global by. Ikke som en stor- by, men som en by med et stort udsyn og en stor appetit på verden. Det er der grund til at rose erhvervsrådet og Aalborg Byråd for ganske som etableringen af det nye erhvervssamarbejde, der omfatter Nordjylland som helhed, bør afføde ros. Det er spændende og det er i vores optik så absolut den rigtige vej på gå. I det hele taget er det spændende at se den udvikling, som den nordjyske hovedstad er inde i. Det vil føre for vidt at komme ind på det alt sammen, så lad mig her blot nævne, at det er godt, at der bliver taget en mængde meget forskelligartede initiativer, der skal medvirke til at styrke Aalborgs position som et godt sted at opholde sig, arbejde og bo: Blandt andet har vi fået en enestående havnefront med Utzon Center, Musikkens Hus, Aal- borg Universitets City Campus, Nordkraft, havnebad, boliger, erhvervslejemål, spisesteder og heldigvis også plads til borgerne mellem husene. I Aalborg Øst er der fuld gang i såvel etablering af det nye supersygehus som Himmerland Bo- ligforenings renovering af flere end boliger. Snart bliver der i den anden ende af byen taget hul på Vestre Fjordpark- projektet, som i øv- rigt er endnu et eksempel på, at offentlige og private kræfter arbejder fint sammen her re- præsenteret ved Aalborg Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond og Nordea Fonden. I den vestlige ende af byen er vi også vidne til en gennemgribende renovering af KUNSTEN og vi har set de første tanker om en spændende og fantastisk anvendelse af spritfabrikken, ligesom der også i vestbyen er fremskredne planer om omfattende renovering af etageboli- gerne. Også området omkring Budolfi Kirke er værd at nævne her er der virkelig mulighed for at give midtbyen et løft. I korthed: Aalborg er for fuld kraft på vej ind i en ny og meget spændende æra. I ugerne op til generalforsamlingen tog vi temperaturen på medlemmernes forventninger til det nye år: Der tegner sig et ganske meget lysere billede end for tre år siden. 3

4 På spørgsmålet om de overordnede forventninger til 2015 for egen virksomhed sammenlignet med 2014 svarede 67 %, at de imødeser vækst, mens 28 % forventer konsolidering. Kun 5 % har en for- ventning om, at dette år vil udvikle sig i negativ retning, når man sammenligner med det foregående. Der er tale om markante ændringer i forhold til den undersøgelse, som vi i 2012 gennemførte blandt medlemmerne. Et andet spørgsmål lød, hvilke hjemlige udfordringer der anses for at være de største i 2015 med mulighed for at afgive flere svar. Her tilkendegav 23 %, at de betragter mangel på kvalificeret ar- bejdskraft som den væsentligste udfordring, mens manglende ordrer og nye konkurrenter tegnede sig for henholdsvis 17 og 14 %. Også produktudvikling scorede ret højt med 12 %. Sammenligner man med undersøgelsen, er det mest markante, at udsigt til manglende ordrer er faldet fra 45 til 17 %, mens frygten for mangel på kvalificerede medarbejdere er steget fra 10 til 23 %. Grundlæggende går det altså en hel del bedre end for blot få år siden. Men sådan så det jo altså ikke ligefrem ud, da jeg aflagde den første beretning for Erhverv Nord- danmarks generalforsamling. Prøv en gang at tage med på denne rejse tilbage i tiden til nogle af de ting, som vi fokuserede på fra år til år. Jeg nævner et enkelt element eller to fra hver beretning: : Verdens økonomi har det fortsat ikke godt. Der er delte meninger om hvorvidt bil- ledet vil vende i år. Dog oplever vi, at der blandt medlemmerne kan spores en spirende op- timisme, der i al fald ikke var til stede for et år siden : Året var så forstemmende en omgang, at vi valgte at se frem mod generalforsam- lingen i 2021 med blandt andet dette blik i krystalkuglen: Globalt set har de seneste 10 år været en periode med moderat vækst. Men også en vækst, der er meget ulige fordelt. Mindst fremgang i de gamle økonomier størst i de nye. Heldigvis har regionens erhvervsliv de senere år for alvor fået øjnene op for mulighederne for blandt andet systemeksport af avanceret viden og en højere grad af nicheproduktion : Der er grund til endnu en gang at understrege behovet for, at erhvervsvirksomhe- derne i videst muligt omfang giver plads til studerende i praktik. Kun på den måde sikrer vi, at vores potentielle medarbejdere har et solidt kendskab til det erhvervsliv, som de forventes snart være en fuldgyldig del af : De er der. De små tegn på, at det begynder at gå bedre. Endelig. Efter fem års ør- kenvandring, hvor de fleste virksomheder har set fremgangstider afløst af i bedste fald stag- nation. 4

5 : Til nytårs- kickoff satte fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen ord på nogle af de væ- sentligste udviklingstendenser, som hun forventer, vil vinde frem de kommende år. Helt cen- tralt står, at mere vil blive afløst af bedre. Og hvordan kan vi så forvente, at tingene vil udvikle sig i den nærmeste fremtid? Storm P. har jo me- get præcist sagt, hvilke risici der er forbundet med at spå men lad os ikke desto mindre vove det ene øje, her baseret på udsagn fra en række af landets finansielle virksomheder: Eksportbarometeret opretholder sit høje niveau med en værdi over 50, hvilket indikerer en stigning i den økonomiske aktivitet på vores eksportmarkeder. Eksporten er kommet godt i gang i det nye år især drevet af Tyskland og Storbritannien. Ifølge Danmarks Statistik voksede BNP et med 0,4 % i fjerde kvartal 2014 i forhold til det fo- regående kvartal. For første gang siden midten af de glade nullere har der været positiv vækst i dansk økonomi i seks kvartaler i træk. Men nok lige så positivt er væksten bredt fun- deret, hvor husholdningernes forbrug, eksporten og de faste bruttoinvesteringer har bidra- get positivt. Det bekræfter os i, at opsvinget har kurs mod at blive selvbærende. Sjældent har der været så mange faktorer uden om dansk økonomi, der peger mod medvind som lige nu blandt andet en halveret oliepris, en svag euro og dermed en svag krone samt rekordlave renter. Siden finanskrisen er udbyttebetalingen gået frem i de største danske selskaber. For regn- skabsåret 2014 vil udbytterne stige med godt 20 % sammenlignet med Det samlede forbrugerprisindeks faldt i januar 0,1 % i forhold til januar Det er første gang siden 1954, at forbrugerpriserne falder målt i forhold til samme måned året før. Det er med til at øge husholdningernes købekraft og er positivt for den økonomiske udvikling hvis altså de penge, der spares fra en mindre energiregning, går til at øge andet forbrug. Vi forventer, at eksporten vil komme lidt mere op i gear de kommende år. Den lave oliepris skulle gerne være med til at øge væksten på vores eksportmarkeder, hvilket alt andet lige vil øge efterspørgslen efter danske varer og dermed dansk eksport. Og for godt et døgn siden kom dette positive budskab: Det meget lave renteniveau virker, sammen med faldet i olieprisen og svækkelsen af den effektive kronekurs, ekspansivt på økonomien. Nationalbanken forventer på den baggrund et løft i væksten: BNP skønnes i år at stige 2 % og væksten fastholdes i 2016 og

6 Så langt, så godt. Men hvordan er billedet i verden omkring os? Det er unægtelig meget forskelligt fra land til land. Her er nogle få nedslag: Før finanskrisen i 2008 lå den verdensøkonomiske vækst på cirka 5 % årligt. Så langt økono- merne kan se, vil væksten kun ligge på 3 % om året. Umiddelbart måske ikke den store for- skel men med en vækst på 5 % årligt tager det 14 år at fordoble det globale BNP. Med en vækst på 3 % tager det 10 år længere. I Tyskland vil vi stadig se vækst det næste par år. I år vil eksporten til Tyskland stige 5 %. Og danske virksomheder vil igen vinde markedsandele på Europas hårdeste marked. Der er in- gen tegn på, at Tyskland holder op med at være interessant for danske virksomheder. I januar ramte inflationen i Storbritannien det laveste niveau siden 1989 og Bank of Eng- land vurderer, at den vil falde til under nul i de kommende måneder. Storbritannien er godt på vej ud af krisetiderne og byder nu på store muligheder for vækst både inden for specifikke produktionsområder og i servicesektoren. BNP et forventes at vokse 2,6 % over de kom- mende 10 år. Sverige har til gengæld nedjusteret skønnet for væksten i fra 3,0 og 3,2 % til 2,4 og 2,7 %. For første gang siden 2007 har alle EU- landene udsigt til vækst med forventning om den mest dynamiske udvikling på markeder som Storbritannien, Spanien og Polen. USA oplevede i januar 2015 den 11. måned i træk med flere end nye job. I min første beretning i 2009 sagde jeg: Vores største udfordring her og nu er dybest set erkendelsen af, at ingen hjælper os andre end os selv at vi skal stå sammen og bruge kræfterne på at skabe i fællesskab. Det gælder fortsat. Og det samme gør, at Erhverv Norddanmarks har en ganske klar rolle i den for- bindelse: Det er helt centralt for regionen at den har at erhvervsliv, der skaber værdier uanset hvordan man så i øvrigt måler værdierne. Og som samarbejdsorgan for erhvervslivet er det en afgø- rende opgave for os at medvirke til at skabe og sikre de bedste rammer for udvikling af regionens virksomheder. Vi skal fortsat være dynamo for at sætte erhvervslivet på dagsordenen. 6

7 For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der er dedikerede mennesker, som vil engagere sig. En organisation er nu engang ikke stærkere end dens medlemmer. Vi har ikke flere kræfter end dem, medlemmerne giver os. Det er Erhverv Norddanmarks fornemmeste opgave som tværfagligt erhvervsnetværk at give regio- nens virksomheder værdi gennem udvikling og vidensdeling. Det skal vi gøre ved at fokusere vores kræfter på fire forretningsområder: Etablering og drift af netværk på tværs af brancher, Udøvelse af erhvervspolitisk indflydelse som foretrukken dialogpartner, Tilrettelægning og gennemførelse af arrangementer til formidling af viden og faglig udvikling og Proaktivitet i den erhvervspolitiske debat. Vi bestræber os konstant på at fastholde positionen som regionens førende erhvervspolitiske net- værk. Ved at være dette, kan vi medvirke til overordnet samling af det nordjyske erhvervsliv. I arbejdet med netværket indgår blandt andet, at vi etablerer grupper og andre fora afstemt efter medlemmernes ønsker og behov. Vi har i 2014 fortsat udbygningen af de grupper, der er etableret til yderligere styrkelse af netværksdannelsen mellem medlemmerne af Erhverv Norddanmark. Aktuelt er det: Eksportgruppen, Kreativ Gruppe, Netværksgrupper for ledere, Seniorgruppen og Trademark Future Lounge. Er der medlemmer, der har ønske om at få etableret en gruppe inden for et område, der har deres særlige interesse, skal de blot kontakte sekretariatet. 7

8 Når det gælder erhvervspolitisk indflydelse, stræber vi efter at fastholde positionen som det offentli- ges foretrukne dialogpartner. Det sker blandt andet gennem deltagelse i en række betydende fora. Vi har i 2014 forsat den gode dialog med politikere og embedsmænd i region og kommune, ligesom vi i flere sammenhænge har drøftet centrale spørgsmål med medlemmer af Folketinget og i sep- tember var en større delegation på besøg blandt andet på Christiansborg. I relation til arrangementer er det Erhverv Norddanmarks opgave at tilrettelægge og gennemføre medlemsaktiviteter med fokus på det faglige, suppleret med det sociale og det underholdende. Vi kan godt tillade os en vis stolthed, når vi ser tilbage på arrangementerne i Siden den seneste generalforsamling, hvor gæstetalen blev holdt af Danske Banks administrerende direktør, Thomas F. Borgen, har vi blandt andet været samlet til disse arrangementer: En faglig møderække med fokus på kompetenceudvikling, Indføring i strategisk kommunikation med den tidligere statsministerielle kommunikations- rådgiver Michael Ulveman, En workshop om hvordan studerende kan tilføre en virksomhed den nyeste viden, kompe- tencer og forskning, Kreativitetsindspark fra Hummels Christian Stadil, Prisfest i forbindelse med afslutningen på den anden udgave af ÅRETS BRØL, Nordjysk Åbningsdebat i samarbejde med blandt andre Nordjyske Medier, Præsentation af de bedste vinderfilm fra reklamefestivalen i Cannes, Uddeling af Den Nordjyske Ledelsespris i samarbejde med blandt andre Lederne Himmerland og Act2Learn Ledelse & HR, Nytårskur med Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup- Larsen, og Et kickoff om kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i nyt perspektiv med Lars Mogensen. Foruden disse arrangementer henvendt til Erhverv Norddanmarks medlemmer som helhed tilrette- lægger og gennemfører både Seniorgruppen og Trademark Future Lounge arrangementer, der er rettet mod henholdsvis den ældre og den yngre del af medlemskredsen. Endelig er der opgaven med at være proaktiv i den erhvervspolitiske debat. Det er vi blandt andet ved at fastholde og udbygge vores synlighed i medierne, ligesom vi gennem valget af emner medvir- ker til at sætte den erhvervspolitiske dagsorden i regionen. Også i 2014 har vi gennem dagspressen markeret os i debatten om centrale spørgsmål her er nogle af overskrifterne på vores debatindlæg: 8

9 Bus til fremtiden om letbane i Aalborg, Ud med den forhadte dækningsafgift, Mange ting skal gøres meget bedre om Aalborgs placering i DIs kortlægning af erhvervs- klimaet i Danmark, Høje forventninger til ny erhvervsplan, Hvor godt har nordjysk erhvervsliv det? om udviklingen i nordjysk økonomi, Stadig stærkere erhvervsfokus om det offentliges rolle i forhold til udvikling af erhvervsli- vet Og Nordjylland har brug for Humanistisk Informatik. Også det kommende års tid byder på en række arrangementer med appel til medlemskredsen i bre- deste forstand. Lad mig nævne fire ting, der allerede er på plads i kalenderen: 11. maj åbner Musikkens Hus dørene for vores uden tvivl største arrangement i 2015, når tid- ligere statsminister og NATO- generalsekretær Anders Fogh Rasmussen giver et indblik i sine tanker om Risici og muligheder i en stadig mere kompleks verden, 21. august holder vi for tredje gang afsluttende prisfest i forbindelse med ÅRETS BRØL det vender jeg tilbage til om et øjeblik, Omkring Folketingets åbning samler vi endnu en gang de nordjyske MF er til Nordjysk Åb- ningsdebat Og en af de allerførste arbejdsdage i det nye år indbyder vi for tredje gang til nytårskur med Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup- Larsen. Som nævnt gennemfører vi også i år regionens største temperaturmåling af virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring under navnet ÅRETS BRØL. Det er en begivenhed i to tempi: Først en kon- kurrence, hvor bureauer, selvstændige kreative, producenter og annoncører kan indsende bidrag og i slutningen af august en afsluttende fest med faglighed, prisoverrækkelser og underholdning. Vi åbnede tidligere på måneden for hjemmesiden åretsbrøl.dk, hvor det frem til 16. april er muligt at indsende bidrag til konkurrencen. Har du kommunikation, som du tør brøle op med? Så besøg hjemmesiden og se hvordan du gør. 9

10 Lad mig på dette sted nævne yderligere tre ting, som har optaget Erhverv Norddanmark den seneste tid eller kommer til at gøre det de kommende måneder: I januar lancerede vi på Erhverv Norddanmarks hjemmeside et tilbud under navnet Member to Member. I al korthed går det ud på, at ethvert medlem hér har mulighed for at præsente- re et eller flere tilbud til de øvrige medlemmer. Det er der allerede mange, der har gjort brug af besøg hjemmesiden og hent inspiration. I slutningen af februar var vi med til at etablere foreningen Staten i hele Danmark et initia- tiv, som vi har været en del af længe, ligesom vi gennem længere tid har markeret os i debat- ten om statslige arbejdspladser og investeringer andre steder end i hovedstaden. Det lader til, at budskabet er ved at være forstået men det er jo også dejligt enkelt: Når omkostnin- gerne er 20 % lavere i provinsen, kan man enten få en femtedel mere service for de samme penge eller spare 20 % af skattekronerne. Erhverv Norddanmark har i øvrigt sagt ja til at yde sekretariatsbistand til den nye forening. For nylig offentliggjorde Business Region North Denmark altså det nye samarbejdsorgan mellem de nordjyske kommuner og regionen at kommuner og region har forpligtet sig til at skabe yderligere 500 studiejobs i det offentlige. Det sker med en forventning om, at det pri- vate erhvervsliv dobler op. Det initiativ støtter vi gerne, for det er vigtigt for landsdelen, at de højtuddannede unge tidligt i deres karriere får en god og relevant tilknytning til erhvervslivet i regionen. Den kommende tid vil vi sammen med andre erhvervsorganisationer drøfte, hvordan vi konkret kan være med til at løfte opgaven. Om lidt vil kassereren præsentere Erhverv Norddanmarks regnskab og det vil jeg gerne knytte en kommentar til. Regnskabet vil udvise et underskud og det er jo ikke noget, vi er vant til. Men det er vigtigt at slå fast, at der er tale om et ventet underskud, som hænger sammen med bestyrelsens beslutning om at in- vestere i organisationens udvikling. Vi har blandt andet brugt af Erhverv Norddanmarks kapital i for- bindelse med en kampagne for at hverve nye medlemmer, vi har investeret i den byggestensrapport, der sikrer os præcise faktuelle oplysninger om Aalborg og Nordjylland. Og vi har igangsat en række aktiviteter, som skal medvirke til vækst i de nordjyske virksomheders eksport. Også denne gang er der grund til at takke de mange, der på forskellig vis bidrager til at tingene lykkes for os: 10

11 repræsentanter i råd, nævn og udvalg, revisor og decisor, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af Erhverv Norddanmarks grupper, sekretariatet, samarbejdspartnere, annoncører i vores medlemsmagasin og ikke mindst medlemmerne, som jeg takker for at bakke op om Erhverv Norddanmark. Endelig vil vi gerne takke de gode sponsorer. Deres økonomiske og praktiske støtte gør det muligt for os at holde et aktivitetsniveau, der er en hel del højere end medlemskontingentet ville give os mulig- hed for. Derfor en særlig tak til vores hovedsponsor Danske Bank og til business- sponsorerne DiaPhoni, NORDJYSKE Medier, Redmark, steen- bjerre.dk og UCN act2learn LEDELSE & HR. Efter et årti i organisationens bestyrelse heraf de seneste fem år som formand har jeg valgt at stoppe i Erhverv Norddanmark. Dette er min sidste beretning. Derfor vil jeg gerne benytte anlednin- gen til på egne vegne at rette en tak til alle, der på forskellig vis bakker op om Erhverv Norddanmark. Det har været en glæde og fornøjelse at se, hvordan den snart 600 år gamle organisation har solid opbakning og forsat bæres af gode mennesker, der brænder for by og egn. Det er jeg tryg ved også vil være tilfældet, når jeg nu giver stafetten videre. Tak. 11

Erhverv Norddanmark. Beretning. Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen onsdag 5-3-2014. ---ooooo---

Erhverv Norddanmark. Beretning. Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen onsdag 5-3-2014. ---ooooo--- Erhverv Norddanmark Beretning Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen onsdag 5-3-2014 ---ooooo--- Må først offentliggøres efter onsdag 5-3-2014 kl. 1730 Det talte ord gælder DEN NÆSTE

Læs mere

11-09-2014 11:43. ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 9000 Aalborg

11-09-2014 11:43. ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 9000 Aalborg 11-09-2014 11:43 Mange ting skal gøres meget bedre Da Dansk Industri (DI) for et år siden offentliggjorde sin årligt tilbagevendende kortlægning af erhvervsklimaet i Danmark, konkluderede vi, at der er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge.

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Argument for bosætning: Husene er billige i Hjørring side 2 Stor interesse for Norge side 4 Orientering fra bestyrelsesmøde side 5 Hirtshals-projekt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0 Carlsberg -30 Lundbeck -40 Novo Nordisk -40 Finansieringsomkostningerne i erhvervslivet øges, fordi bankerne sætter udlånsrenten op. Carlsberg +50 Danske Bank +50 Novo Nordisk +50 Top Danmark +50 De første

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere