God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner."

Transkript

1 God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi har valgt en anden løsning end det, som Pensionsmarkedsrådet har anbefalet. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. Nr.ref. Emne Rapportens anbefaling Følg 3.2 Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar Bestyrelsens overordnede opgaver At der vedtages en politik for IP s kerneinteressenter, bl.a. indeholdende idégrundlag, grundlæggende værdier og formål. At der ved fastlæggelse af strategier overvejes den mest formålstjenlige organisering af varetagelse af opgaver. At der løbende opfølges på ovennævnte punkt, bl.a. ved at der foretages benchmarking med hensyn til omkostninger, afkast, service og rådgivning. At bestyrelsen overvejer fx outsourcing, samarbejde med andre institutter at indgå i administrationsfællesskaber. At bestyrelsen sammen med direktionen sikrer løbende udvikling og opfølgning på de nødvendige strategier. At bestyrelsen løbende evaluerer sit eget arbejde, herunder: - opfølgning på trufne ledelsesbeslutninger og disses implementering. - evaluering af de processer og metoder, der anvendes. - evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion (bestyrelsesformanden har et særligt ansvar herfor) Bestyrelsens økonomiske/administrative opgaver At der foretages evaluering af bestyrelsen mindst en gang årligt. At bestyrelsen ansætter en kvalificeret direktion og fastlægger de forhold, den skal virke under. At bestyrelsen ansætter en ansvarshavende aktuar. F O R S I K R I N G 1

2 3.2.3 Bestyrelsens opgaver vedrørende ydelsessiden At bestyrelsen sikrer intern og ekstern revision i henhold til loven, samt at der er løbende dialog med revisionen. At bestyrelsen er opmærksom på FIL 70 om, at bestyrelsen skal udfærdige retningslinier for væsentlige aktiviteter, herunder arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion. At der i samspil med kerneinteressenterne fastlægges og løbende foretages vurdering af ydelserne til medlemmerne Bestyrelsens opgaver vedrørende investeringssiden. At bestyrelsen overvejer og analyserer de valgmuligheder, der kan tilbydes medlemmerne. At bestyrelsen påser, at direktionen fører en aktiv dialog med kerneinteressenterne. At bestyrelsen af hensyn til den samlede risikostyring er opmærksom på karakteren og størrelsen af de risici, der knytter sig til allerede indgåede forsikringsaftaler. At bestyrelsen forholder sig til, hvilke forsikringsmæssige risici IP fremadrettet vil og bør påtage sig. At der udarbejdes en investeringsstrategi. At bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde drøfter investeringsstrategien, og at bestyrelsen orienteres om, hvorledes strategien er blevet implementeret i praksis og resultatet heraf. At bestyrelsen på baggrund af ovennævnte forholder sig til eventuelle ændringer i investeringsstrategien. At der i forbindelse med risikostyringen inddrages følgende elementer: - risikoidentifikation - risikovurdering - fastlæggelse af risikoprofil - valg af instrumenter til risikostyring - rapportering om risikostyring F O R S I K R I N G 2

3 At bestyrelsens investeringsstrategi indeholder instituttets politik i forhold til ejerbeføjelser. At bestyrelsen beslutter, hvordan der skal ageres, hvis man kommer i en situation, der ligger uden for det ønskede spektrum, jf. FIL , Finanstilsynets trafiklys m.v. At bestyrelsen træffer beslutning om, hvilken investeringsmæssig risikoprofil der ønskes. At bestyrelsen fastlægger rammer for selskabets investeringer i de forskellige aktivkategorier. At direktionen holder bestyrelsen orienteret om resultatet af efterlevelsen af de udstukne rammer. At bestyrelsen træffer beslutning om konsekvenserne, såfremt investeringer i overensstemmelse med de udstukne rammer ikke giver det ønskede resultat At bestyrelsen både i forhold til ydelses- og investeringssiden er bekendt med og forholder sig til de lovmæssige krav og Finanstilsynets krav samt dialogen med Finanstilsynet om disse krav. At man er opmærksom på de risici, der knytter sig til samfundsmæssige ændringer, herunder ændringer i relevant lovgivning. 3.3 Bestyrelsens sammensætning At bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver. At bestyrelsen kan være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for direktionen, jf. FIL 64, hvorefter bestyrelsen og direktionen skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet Skærpet opmærksomhed ved udpegning At bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af de opgaver, bestyrelsen skal tage sig af. F O R S I K R I N G 3

4 At bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af, hvilke kompetencer og kvalifikationer både af generel og speciel karakter der bør være repræsenteret i bestyrelsen. At bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af de formelle lovgivningsmæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. At det fremgår, hvor meget tid bestyrelseshvervet kræver. At bestyrelsen overvejer, om der skal sættes en grænse for, hvor mange bestyrelsesposter et medlem kan/bør bestride samtidig. At bestyrelsen forholder sig til en eventuel aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. At ovennævnte beskrivelse stilles til rådighed for og kan diskuteres på generalforsamlinger og med de udpegende organisationer. At de udpegende organisationer på baggrund af ovennævnte beskrivelse overvejer, om den samlede bestyrelse kan forventes at få den fornødne bredde med hensyn til ønskelige kompetencer og kvalifikationer. At de udpegende organisationer før udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, i samråd drøfter, hvilken sammensætning af bestyrelsen der kan sikre bredden, uden at dette skal påvirke organisationernes ret til udpegning. At bestyrelsen overvejer følgende kvalifikationskravs relevans: - bred ledelseserfaring - erfaring med strategisk planlægning - indsigt i relevante branche- og overenskomstforhold - indsigt i regnskabsmæssige forhold - indsigt i finansielle og investeringsmæssige forhold - relevant udenlandsk erfaring - kendskab til centrale juridiske forhold, herunder lovgivningsmæssig regulering af betydning for pensionsinstituttet F O R S I K R I N G 4

5 - kendskab til centrale forsikringstekniske forhold af betydning for pensionsinstituttet - kendskab til IT-relaterede problemstillinger. At Pensionsmarkedsrådet følger med i, om der sker registrerbare ændringer i bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens uafhængighed At bestyrelsen handler uafhængigt af irrelevante særinteresser. Iagttages i kraft af FIL s kap. 8, som indeholder de fundamentale og meget vigtige regler om ledelse og indretning af virksomheden. 3.4 Overvejelser om bestyrelsens. størrelse, uddannelse og bestyrelsens og direktionens aflønning Størrelse At en bestyrelse normalt ikke består af mere end 5 til 7 medlemmer + medarbejderrepræsentanter. At pensionsinstitutter, der af historiske og organisatoriske grunde er større, overvejer, om og hvorledes antallet af bestyrelsesmedlemmer på sigt kan nedbringes Uddannelse At bestyrelsen i forbindelse med den i pkt nævnte opgavebeskrivelse gør sig klart, hvilke kompetencer og kvalifikationer bestyrelsen samlet er i besiddelse af. Forklar Note 1) Forklar Note 1) At bestyrelsen overvejer, hvorledes bestyrelsesmedlemmerne kan få styrket deres kvalifikationer, samt iværksætte de ønskede aktiviteter hertil. At der er et generelt introduktionsforløb til bestyrelsesarbejdet. At nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et individuelt uddannelsesforløb. At bestyrelsen ved den løbende evaluering af sit arbejde overvejer den samlede bestyrelses efteruddannelsesønsker og planlægger, hvordan disse imødekommes. At det tilbudte uddannelsesforløb både har et generelt introducerende element i forhold F O R S I K R I N G 5

6 til det enkelte pensionsinstitut og det miljø, det fungerer i, samt et tilbud om et individuelt tilpasset forløb Aflønning - af bestyrelse og direktion At honoraret er rimeligt i forhold til de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne. At aflønningen af direktionen ligger på et rimeligt og konkurrencedygtigt niveau og afspejler direktionens selvstændige indsats. At der hverken for bestyrelse direktion udformes incitamentsprogrammer resultataflønning, da dette kan anspore kortsigtsinteresser. At der er åbenhed omkring fratrædelsesordninger. 3.5 Bestyrelsens arbejdsform At bestyrelsens forhandlinger og alle væsentlige beslutninger foregår i plenum. At bestyrelsesudvalg alene har til formål at forberede den egentlige bestyrelsesbehandling af sagen. At bestyrelsen fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen samt direktionens kommunikation i øvrigt. At forretningsordenen altid er tilpasset instituttets behov, og at den regelmæssigt gennemgås med henblik på at sikre dette. 3.6 Åbenhed og gennemsigtighed At bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik. At der udarbejdes retningslinier der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for kerneinteressenternes vurdering af pensionsinstituttet, dets aktiviteter og resultater offentliggøres. At ledelsen sikrer, at kommunikation virker forståelig og tilstrækkelig. At pensionsinstituttets hjemmeside indgår som et led i offentliggørelse af information. At bestyrelsen er særligt opmærksom på de informationsbehov, der foreligger, hvis Forklar Note 2) F O R S I K R I N G 6

7 instituttets medlemmer har mulighed for at træffe individuelle valg om ydelser og investeringer. Årsrapporten At bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten offentliggør en årsberetning, der giver overordnet indtryk af pensionsinstituttets forhold. At bestyrelsen redegør for pensionsinstituttets investeringsstrategi, jf. pkt , og hvordan den er blevet efterlevet i den faktiske investeringspolitik. At der redegøres for den førte investeringspolitik, samt hvilke ændringer resultatet må give anledning til at overveje. At der redegøres for, hvorledes pensionsinstituttet har udøvet sine ejerbeføjelser. At årsrapporten omtaler det enkelte bestyrelsesmedlems stilling, øvrige bestyrelsesog direktionsposter i selskaber og relevante organisationer, herunder om posten er foranlediget af pensionsinstituttets delvise ejerskab af det pågældende selskab. At alder, hvor længe vedkommende har siddet i bestyrelsen, samt hvem der har valgt/udpeget vedkommende ligeledes fremgår af årsrapporten. At comply or explain fremgår af årsrapporten. Note 1) Bestyrelsens størrelse Pensionsmarkedsrådet anbefaler, at en bestyrelse ikke har mere end 5-7 medlemmer. Bestyrelsen har evalueret bestyrelsens sammensætning og finder, at en bestyrelse i Industriens Pension, som et AL-selskab, er stærkest, når både de mange faglige ledelsesmæssige kompetencer, der kræves for at drive en finansiel virksomhed, er repræsenteret og overenskomstsystemet, der skaber legitimiteten til arbejdsmarkedspensionen, er repræsenteret. Derfor har bestyrelsen den opfattelse, at en sådan begrænsning af antallet af bestyrelsesmedlemmer mindsker muligheden for at have de nødvendige kompetencer repræsenteret, der er relevante for at drive et moderne og tidssvarende pensionsselskab til gavn for vores kunder. Note 2) Bestyrelsesudvalg Med hensyn til Pensionsmarkedsrådets anbefaling om, at bestyrelsesudvalg alene har til formål at forberede den egentlige bestyrelsesbehandling, så er denne anbefaling efter Industriens Pensions F O R S I K R I N G 7

8 opfattelse præciseret af Finanstilsynet, idet Finanstilsynets vejledning til FIL 71 bl.a. indeholder følgende: Pkt. 45) Bestyrelsen kan derfor ikke lovligt delegere sin beslutningskompetence f.eks. til et forretningsudvalg. Undtaget herfra er behandling af standardiserede sager, som i henhold til vedtægter andet skal behandles af bestyrelsen. Sådanne sager kan henlægges til behandling og afgørelse i et udvalg under bestyrelsen, hvis der på forhånd af den samlede bestyrelse er fastlagt retningslinjer for sagernes behandling. Disse retningslinjer samt udvalgets behandling af de pågældende sager skal løbende evalueres af den samlede bestyrelse. Det bemærkes, at bestyrelsens ansvar for sagernes behandling ikke kan delegeres. Inden for rammerne heraf har bestyrelsen i et vist mindre omfang foretaget delegation til henholdsvis Formandskabet og et af bestyrelsen nedsat Investeringsudvalg. Herudover har disse udvalg alene til formål at forberede bestyrelsesbehandlingen. F O R S I K R I N G 8

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere