Danmarks Skatteadvokater 16. maj L 212 Ændring af klagestruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur"

Transkript

1 Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur

2 Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven) Kommunerne forestod skatteligningen Skatteankenævnene var kommunale og behandlede klager over kommunale afgørelser Landsskatteretten var øverste administrative klageinstans Statens primære opgave var at føre tilsyn med kommunerne 1997, skatteligningen af selskaber overgik til staten Skatteankenævnene kunne ikke længere være klageinstans for selskabers skatteansættelse 1. november 2005 (skatteforvaltningsloven) Etablering af enhedsforvaltning Landsskatteretten blev klageinstans for alle sager på skatteområdet Skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn opretholdes med klageadgang til Landsskatteretten

3 Lovforslagets tilblivelse forløb 2011 Seminar om fremtidig klagestruktur på Christiansborg afholdt på skatteministerens initiativ En intern arbejdsgruppe hos Skat arbejder med forslaget Ultimo 2012 Uformelle drøftelser med rådgiverorganisationerne Januar 2013 Arbejdsgruppens forslag sendes i høring 22. april 2013 Forslaget fremsættes formelt 1. januar 2014 Forventet ikrafttræden 2017 Den nye klagestruktur skal evalueres

4 Lovforslagets tilblivelse hovedelementerne Den interne arbejdsgruppes mandat Spare 25 mio. kr. Bevare ankenævnene Indføre et 1. instans klagesystem Hovedelementerne i forslaget Indførelse af et 1. instans administrativt klagesystem Valgfrihed mellem ankenævn og Landsskatteretten Etablering af et selvstændigt og fælles sekretariat Systematikken i lovforslaget Justering af reglerne for ankenævn Justering af reglerne for Landsskatteretten Nyt kapitel 4 a om Skatteankeforvaltningen Nyt kapitel 13 a med fælles regler for klage

5 L 212 Ændringer vedrørende ankenævnene Ankenævnene i dag 29 skatteankenævn (245 medlemmer) 14 vurderingsankenævn (94 medlemmer) 1. fælles skatte- og vurderingsankenævn (7 medlemmer) 4 motorankenævn (12 medlemmer) Forslaget Ankenævnene opretholdes uændret Antallet af nævn reduceres (fremover kun 266 medlemmer) Sekretariatsfunktionen overgår fra Skat til den nye Skatteankeforvaltning Sekretariatsfunktionen centraliseres Ankenævnene bliver øverste administrative klageinstans inden for deres kompetenceområde Kompetenceområdet er som hovedregel uændret med undtagelse af Principielle sager Sager, der har sammenhæng med sager verserende for Landsskatteretten Klager vælger Landsskatteretten

6 L 212 Ændringer vedrørende Landsskatteretten Landsskatteretten i dag 1 retspræsident og 3 retsformænd 30 eksterne medlemmer (11 valgt af Folketinget og 19 udnævnt af skatteministeren) Integreret sekretariat Øverste klageinstans på alle sager på skatteområdet Forslaget Ikke længere øverste klageinstans, men sideordnet ankenævnene Dog fortsat klageinstans for skatterådets afgørelser Sekretariatet udskilles til Skatteankeforvaltningen Landskatteretten skal fremover kun afgøre nævnssager Kontorsager afgøres af Skatteankeforvaltningen Medarbejdere i Skatteankeforvaltningen kan deltage som nævnsmedlemmer

7 L 212 Ændringer vedrørende Landsskatteretten Stillingen som retspræsident nedlægges og erstattes af En ledende retsformand og En direktør for Skatteankeforvaltningen Kompetencer Forskudsregistreringer kan behandles i Landsskatteretten Landsskatterettens kompetence er negativt afgrænset Landsskatteretten kan ikke træffe afgørelse i sager, der afgøres af et ankenævn, medmindre klager vælger dette Landsskatteretten kan ikke træffe afgørelse i kontorsager, idet disse afgøres af Skatteankeforvaltningen

8 L 212 Den nye Skatteankeforvaltning ( 4 a) Fælles sekretariat for ankenævn og Landsskatteretten Enheden overtager sekretariatsmedarbejdere fra Landsskatteretten og de nuværende ankenævnssekretariater Myndigheden er selvstændig og sagligt uafhængig af Skat, ligesom Landsskatteretten Myndigheden vil fysisk være placeret flere steder i landet Kompetencer Udarbejde indstillinger til ankenævn og Landsskatteretten Træffe afgørelse i kontorsager Visitere sager til Landsskatteretten

9 Nye fælles regler om klage ( 35 a - 35 g) Indgivelse af klage ( 35 a, stk. 1) I dag indgives klage til henholdsvis Landsskatteretten, ankenævnene eller til Skat (årsopgørelser, inddrivelsessager, vurderings- og motorankenævnssager) Nyt; alle klager skal fremover indgives til Skatteankeforvaltningen Udformning af klagen ( 35 a, stk. 3) Klagen skal være skriftlig og begrundet, og afgørelse og eventuel sagsfremstilling skal vedlægges Formkravene svarer til det, der i dag gælder for klage til skatteankenævnene Klagefristen 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen Nyt; hvis klager ikke har modtaget afgørelsen, er fristen 4 måneder fra afsendelsen af afgørelsen Fristoverskridelser ( 35 a, stk. 6) Der kan som hidtil ses bort fra fristoverskridelser, når særlige omstændigheder taler herfor Nyt; Kompetencen til at se bort fra fristoverskridelser er hos Skatteankeforvaltningen og ikke hos den myndighed, der træffer afgørelse Gebyr ( 35 c) Nyt; Generelt klagegebyr på 300 kroner for alle sager

10 Visitering af sager ( 35 b) Visitering af sager ( 35 b) Skatteankeforvaltningen skal visitere sagen til ankenævnene, henholdsvis Landsskatteretten efter de hidtil gældende kompetenceregler Kontorsager visiteres til afgørelse i Skatteankeforvaltningen Sagen visiteres til Landsskatteretten, hvis principiel (jf. 21, stk. 4, nr. 1 5) Klagen kan have konsekvenser for et større antal skattepligtige Klagen vedrører større økonomiske værdier Klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen (Nyt; også ældre lovgivning samt væsentlighedskrav) Sagen vedrører EU-retlige spørgsmål af væsentlig rækkevidde Klagen skønnes at påkalde sig offentlig interesse Sagen visiteres til Landsskatteretten, hvis den har sammenhæng med en sag, der verserer ved Landsskatteretten Skatteforvaltningen kan omvisitere en sag, indtil afgørelse er truffet

11 Visitering af sager ( 35 b) Klager kan vælge Landsskatteretten, jf. 35 b, stk. 4 gælder ikke kontorsager gælder ikke motorankenævnssager Meddelelse skal gives 14 dage efter, sagen er visiteret til Skatte- eller vurderingsankenævnet Ikke adgang til at vælge ankenævn, hvis sagen er visiteret til Landsskatteretten

12 Nye fællesregler om klage ( 35 a - 35 g) Høring af Skat ( 35 a, stk. 4) Skatteankeforvaltningen kan vælge at høre den myndighed, der har truffet afgørelse, men høring er ikke længere obligatorisk Høringsfristen fastsættes af Skatteankeforvaltningen (og kan således være længere end den 14 dages frist, der gælder i dag) Remonstration ( 35 a, stk. 5) Myndigheden kan som hidtil i forbindelse med høring genoptage og ændre sin afgørelse, hvis klager får fuldt medhold og er enig heri Nyt; For vurderings-, motor- og inddrivelsessager samt klager over årsopgørelser (typisk maskinelle afgørelser) kan der ske genoptagelse og ændring, selvom der ikke gives fuldt medhold, såfremt klager er enig heri

13 Nye fællesregler om klage ( 35 a - 35 g) Høring af klager ( 35 e) Klager har generelt krav på møde med sagsbehandleren i Skatteankeforvaltningen (Nyt for så vidt angår ankenævnssagerne) Sagsfremstilling ( 35 d) Reglerne om udarbejdelse af sagsfremstilling harmoniseres Skatteankeforvaltningen udarbejder sagsfremstilling i de sager, hvor Skat ikke har udarbejdet en sådan Sagsfremstilling skal ikke forelægges ankenævn/landsskatteretten, inden den sendes til høring hos klager Sagsfremstilling kan undlades, hvis der indstilles medhold, og at ankenævnet/landskatteretten følger indstillingen Sagsfremstilling skal ikke udarbejdes i kontorsager

14 Øvrige forhold Kendelse Skatteankenævnenes afgørelser skal indeholde oplysninger om dissens ( 38) Omkostningsgodtgørelse ( 55) Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse ved klage til vurderings- og motorankenævn Der ydes dog omkostningsgodtgørelse ved klage til Landsskatteretten Ved at vælge Landsskatteretten i vurderingssagerne opnås således omkostningsgodtgørelse Hvis en motorankenævnssag visiteres til Landsskatteretten, ydes ligeledes omkostningsgodtgørelse

15 København Aarhus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-8000 Aarhus C Tlf Tlf Fax Fax

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Skatteministeriets sektoranalyse

Skatteministeriets sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Skatteministeriets sektoranalyse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 8 1.1. Baggrund og formål... 8 1.2. Synopsis for sektoranalysen på skatteområdet... 9 1.3.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere