Årsberetning 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014/2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014/2015

2 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy Indhold 3 Indledning 4 Konjunktur og marked 5 Politisk indflydelse 9 Arbejdsmarked og uddannelse 11 Klima, energi og miljø 12 Udvikling af branchen 13 Dansk Byggeri internt 14 Økonomiske nøgletal 14 Dansk Byggeris bestyrelse Foto Ditte Brøndum 2

3 Indledning Selv om der langt om længe er vækst i dansk økonomi, er byggeriet endnu ikke nået til det punkt, hvor der kan tales om entydig fremgang og et konjunkturbåret økonomisk opsving. endnu mere effektiv og professionel erhvervsorganisation, der formår at fastholde og tiltrække medlemmer og i endnu højere grad præge den politiske dagsorden og gøre det lønsomt at drive virksomhed. Vi har dermed udsigt til endnu et år med vigende aktivitet og beskæftigelse. Regeringen har annonceret, at den vil komme med forslag til, hvordan der kommer gang i vækst og beskæftigelse i Danmark. Dansk Byggeri har udarbejdet et katalog med 16 konkrete forslag, der kan skubbe yderligere gang i økonomien. Forslagene har fokus på erhvervslivets arbejdsvilkår, skatter og investeringer, så vi kan få økonomien op i gear. Globalisering er et af fokusområderne i strategien, og i den forbindelse har vi sat nye initiativer i værk, der skal udbrede forståelsen for, at både udenlandske og danske virksomheder skal arbejde under ordnede forhold. 2 Dansk Byggeri har i året, der er gået, også markeret sig politisk på andre områder. Vi har blandt andet sat vigtige fingeraftryk på erhvervsvenligheden i kommunerne, på debatten om en genindførelse af BoligJob-ordningen, skat på arbejdsudleje, regeringens boligaftale samt på klima- og energiområdet. Internt er Dansk Byggeri i gang med at føre strategien "Mod nye løsninger" ud i livet. Målet med strategien er, at Dansk Byggeri skal udvikles til at være en Lars Storr-Hansen Adm. direktør Claus Bering Næstformand 3

4 Konjunktur og marked Den økonomiske situation i bygge- og anlægsbranchen Dansk økonomi er på vej til højere vækst, især på grund af den lave oliepris og lave renter, men det går langsomt. Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca arbejdere, funktionærer og mestre i 2015 og derefter stige med ca i Dermed vil der til næste år være lige så mange beskæftigede som i fjor, dog vil sammensætningen være anderledes. I 2016 er der udsigt til stigende byggeaktivitet i de største byer og markant vækst i anlægsaktiviteten, primært på grund af Femern Bælt-projektet, hvis arbejdet for alvor går i gang. Nybyggeriet af boliger vil stige i moderat tempo fra et rekordlavt niveau i 2013, og det offentlige nybyggeri vil stige på grund af fremgang i investeringerne i universiteter og hospitaler. Erhvervsbyggeriet er i de senere år blevet reduceret til ukendelighed og vil foreløbigt forblive på et meget lavt niveau. Det skyldes de mange ledige lokaler og på grund af udflytning af både produktion af varer og administrative funktioner til udlandet. Hvad angår erhvervslivets investeringer i nybyggeri og hovedreparation har disse i stigende grad ikke kunnet opveje den løbende nedslidning. Aktiviteten ved bygningsreparation vil falde i år, fordi effekterne af stormene og BoligJob-ordningen er ophørt. Der vil i år og til næste år være tilbagegang i renovering af almene boliger, og hertil kommer, at både boligejerne og erhvervene holder igen. Renoveringerne af de offentlige bygninger lægger en bund under aktiviteten. Aktiviteten ved anlægsvirksomhed vil stige moderat i år, og til næste år vil den stige markant, hvis anlægsarbejderne med den faste forbindelse under Femern Bælt for alvor går i gang. 2 $ Gamle siloer i ny beklædning. Copenhagen Towers i Nordhavn i København er bygget om og har fået nyt liv af NCC. Foto Per Bøjgaard Sørensen 4

5 Politisk indflydelse Dansk Byggeri arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen. Det politiske arbejde sker i dialog med både regeringen og oppositionen med politikere, rådgivere og embedsmænd på Christiansborg, i kommunerne og i EU. Vi deltager i centrale råd og udvalg, og vi er en markant aktør i den offentlige debat. BoligJob-ordningen Regeringen valgte med udgangen af 2014 at lukke BoligJobordningen, hvilket resulterer i knap fyresedler af dem i byggeriet. Dansk Byggeri finder det vanskeligt at forstå begrundelsen for at fjerne et så effektivt og jobskabende initiativ, som mere end danskere hvert år har haft glæde af. Dansk Byggeri har kæmpet for at holde liv i BoligJob-ordningen og er ikke blevet træt af at gentage de mange argumenter, der er for at bevare ordningen. Nu tyder meget på, at danskerne får mulighed for at stemme ordningen tilbage, idet den nuværende opposition har sagt, at de går til valg på en genindførelse af BoligJob-ordningen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Kommunernes erhvervsvenlighed Et sted, hvor Dansk Byggeri efterhånden har fået sat et markant politisk spor, er på den kommunale dagsorden. Nogle bliver sure, og andre bliver glade, når der hvert år gives karakterer for erhvervsvenlighed ud fra en analyse af alt fra kommunernes skattetryk til åbningstider på genbrugsstationer. I sommer var der glæde i Billund, som løb med titlen som danmarksmester i erhvervsvenlighed. Dansk Byggeris analyse af erhvervsvenligheden viser, at mange kommuner har forbedret sig, hvilket de skal have stor ros for. Vi har haft en konstruktiv dialog med mange kommuner, der har henvendt sig direkte for at få gode råd, og forhåbentligt ser vi endnu flere fremskridt i Efter analysen har vi blandt andet kunnet konstatere, at rekordmange kommuner har sænket dækningsafgiften. Flere kommuner eksperimenterer med afskaffelse af byggesagsgebyr, og regeringen har på Dansk Byggeris anbefaling indført krav om betaling per time for byggesager. Flere kommuner har udvidet åbningstiderne på affaldspladserne, og flere arbejder på at etablere én samlet indgang for erhvervslivet. Og på udliciteringsområdet for vej og park er der sket den største stigning siden kommunalreformen. Skat på arbejdsudleje Efter en ihærdig indsats fra blandt andre Dansk Byggeri har SKAT erkendt, at reglerne om skat på arbejdsudleje er blevet administreret for stramt. I næsten to år har der hersket en usikker retstilstand for virksomheder og udenlandske vikarer i Danmark på grund af skatten på arbejdsudleje en dansk særskat, man ikke har i andre EU-lande. Dansk Byggeri har været i god og tæt dialog med SKAT, og det medvirkede i sommer til, at SKAT offentliggjorde et nyt såkaldt "styresignal" om fortolkningen af arbejdsudlejereglerne. Her erkendes det, at den danske praksis i visse situationer ikke har været i overensstemmelse med de fælles OECD-aftaler, og det slås fast, at entrepriser og reelle udenlandske underleverandører fx på bygge- og anlægsområdet ikke længere som udgangspunkt er omfattet af skat på arbejdsudleje. Dansk Byggeris vækstkatalog Statsministeren annoncerede i sin nytårstale, at regeringen vil fremlægge en række nye initiativer til vækst. Dansk Byggeri har i den forbindelse udarbejdet et katalog med 16 konkrete forslag, som kan skubbe yderligere gang i økonomien. Vi har lagt vægt på, at forslagene er konkrete og mulige at iværksætte hurtigt de fleste af forslagene vil kunne have effekt allerede i år. Det er ikke muligt at beregne den umiddelbare beskæftigelseseffekt for alle forslag, men de vil alle enten skabe beskæftigelse direkte eller forbedre erhvervsvilkårene og øge effektiviteten og således bidrage til vækst og beskæftigelse. Boligaftale på plads Mange almene boliger er utidssvarende og med en ringe energistandard. Dansk Byggeri glæder sig derfor over, at regeringen i november indgik en fornuftig aftale om flere penge til renoveringer af almene boliger. Vi har gjort vores for at overbevise politikerne om, at da pengene kommer fra Landsbyggefonden, og byggebranchen har kapaciteten, så er det fornuftigt at sætte gang i mere renovering. Den nye boligaftale skaber i alt arbejdspladser fordelt over årene

6 Politisk indflydelse fortsat EU fylder stadigt mere i lovgivningen. Dansk Byggeri har etableret en tættere dialog med European Construction Industry Federation, FIEC, og vi har øget kontakten til både Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Medarbejdere med relation til EU har været på besøg i Bruxelles, og FIEC kommer også til København. I international sammenhæng har Dansk Byggeri blandt andet rejst sager på energi-, arbejdsmiljø- og udbudsområdet, og ikke mindst sager om fartskrivere. Kreditsituationen i branchen Kreditsituationen er stadig en udfordring for mange i branchen, og bankerne er fortsat tilbageholdende med både kredit og garantistillelse. Dansk Byggeri har bearbejdet kommunerne for, at de skal sætte den nedre grænse til mindst 1 mio. kr. for projekter, hvor de som bygherrer forlanger arbejdsgaranti. Mange borgmestre har vist sig at være lydhøre. Over halvdelen af Dansk Byggeris medlemmer giver udtryk for, at nogle af deres offentlige kunder ikke overholder betalingsfristerne. Dansk Byggeri er i dialog med KL og flere kommuner om at få vendt tendensen og få kommuner og andre offentlige bygherrer til at betale virksomhederne til tiden. Det er kritisabelt, at virksomheder på den måde skal agere kassekredit for offentlige myndigheder. Byggeriets fremtidige aftalesystem Revisionen af aftaledokumenterne ABR 89, AB 92 og ABT 93 forventes at gå i gang medio 2015, og Dansk Byggeri har en central rolle i forhandlingen af aftalerne. For os har det betydning, at aftaledokumenterne kommer til at leve op til de fremtidige udfordringer, som branchen står overfor, herunder nye samarbejdsformer. Vi ønsker også, at tvistløsning bliver forenklet, og at processer afsluttes hurtigere, end tilfældet er i dag. Dansk Byggeri har arbejdet for større gennemsigtighed i udbuddene, hvilket kommer til at betyde, at udbyderne fremover skal fremlægge evalueringsmodellerne samt oplyse om vægtene på underkriterierne. Herudover skal udbudsmaterialet være fuldt tilgængeligt allerede når man ansøger om prækvalifikation. Desuden bliver det muligt via forhandlingsadgang at inddrage de bydende tidligere i forløbet. Konkurrencesituationen i byggeriet Det er afgørende for Dansk Byggeri, at der er en sund og effektiv konkurrence i byggeriet. Men det er virksomhedernes eget ansvar at overholde konkurrencereglerne. Vi har et stort fokus på at udbrede kendskabet til konkurrencelovens bestemmelser til alle medlemmer og medarbejdere. Vi har udgivet flere publikationer om konkurrenceloven og de rammer for adfærd, som loven opstiller, og vi holder løbende kurser om konkurrenceret. Dansk Byggeri har også udarbejdet et såkaldt "Code of Conduct" samt en "Compliance"-erklæring, som medlemsvirksomheder kan bruge i bestræbelserne på at overholde konkurrenceloven. Vi yder rådgivning til virksomheder, der har behov for bistand på det konkurrenceretlige område. Af flere omgange har vi rettet henvendelse til medlemsvirksomheder, der ifølge medierne var under mistanke for kartelvirksomhed, for at oplyse om, hvordan de kunne forholde sig i forhold til myndighederne og pressen. 2 Forslag til ny udbudslov Dansk Byggeri har også været repræsenteret i regeringens udbudsudvalg, som havde til opgave at komme med forslag til en ny udbudslov. Udvalget har færdiggjort sit arbejde og fremsat et forslag til en udbudslov, som ud over større indkøb af varer og tjenesteydelser også gælder for udbud af bygge- og anlægsopgaver over ca. 40 mio. kr. Lovforslaget er sendt i offentlig høring og forventes vedtaget med virkning fra oktober

7 Mens de fleste ligger i sengen om natten, er Barslunds folk ofte på arbejde. Her er det formand Kim Petersen sammen med nedbryderne Karl Johan Zøllner og Martin Thunø på natarbejde på Køge Bugt Motorvejen. Foto Ricky John Molloy NCC s Dome of Visions har været opført både i Aarhus og nu i København og er et bud på, hvordan bæredygtigt byggeri kan præge fremtiden. Behovet for isolering er minimalt, og klimaskærmen sørger for, at der i domen er et middelhavslignende klima store dele af året. Foto Søren Aagaard 7

8 Bygningskonstruktørlærlingene Casper Priisholm Bertelsen fra CG Jensen A/S og Jimmie Rosengaard Andersen fra Per Aarsleff A/S var blandt vinderne ved DM i Skills Foto Ricky John Molloy Danmarks største faunapassage opføres af Per Aarsleff A/S i Dyrehaven ved Silkeborg. Hensigten har været at skabe en række åbne konstruktioner, der harmonerer med landskabet i det naturskønne område. Foto Mette Skovgaard Petersen 8

9 Arbejdsmarked og uddannelse Dansk Byggeri arbejder for at sikre, at byggeerhvervets vigtigste resurse - arbejdskraften - rekrutteres, udvikles og fastholdes i branchen. Det er afgørende, at erhvervet kan tiltrække dygtige unge, der kan bruge både hovedet og hænderne. Partnerskabsaftaler skaber praktikpladser 31 af landets kommuner har sagt ja til at indgå i en partnerskabsaftale. Det er i den grad positivt, at kommunerne vælger at indgå frivillige partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri frem for at indføre tvungne uddannelsesklausuler. Partnerskabsaftalerne bidrager til at skabe praktikpladser, men også til at markedsføre bygge- og anlægsbranchen og vores uddannelser over for folkeskoleelever, lærere og forældre. Praktikpladstallene viser, at vi fortsat står over for en stor praktikpladsudfordring. Hvis erhvervsuddannelsesreformen skal blive en succes, er det nødvendigt, at der skaffes flere praktikpladser. Dansk Byggeri arbejder blandt andet via partnerskabsaftalerne aktivt for, at det sker. Desuden arbejder vi politisk for, at det gøres attraktivt for virksomheder at tage lærlinge. Byggekoordinatoruddannelse Sidste år startede de første elever på den nye 2-årige erhvervsakademiuddannelse som byggekoordinator. Uddannelsen henvender sig til erhvervsuddannede inden for byggeri og anlæg, som ønsker at læse videre, og den har især fokus på styring, logistik og ledelse. Dansk Byggeri har været med til at udvikle uddannelsen, som udbydes på seks erhvervsakademier landet over. Sikkerhed i byggeriet Sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne skal prioriteres lige så højt som kvalitet og effektivitet. Der sker stadig for mange ulykker på byggepladserne, og Dansk Byggeri har derfor deltaget aktivt i arbejdet med at få udarbejdet en handlingsplan for, hvordan ulykkeskurven skal knækkes. Her er der fokus på at få ændret de ansattes adfærd på pladserne og at få sikkerheden indarbejdet allerede når byggeriet planlægges og projekteres. Og så skal der mere fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed allerede i læretiden. Dog må vi også konstatere, at der er ved at ske et positivt skifte i branchen. Stadig flere virksomheder giver udtryk for, at arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø er vigtigt og samtidig giver en forretningsmæssig fordel. Bygherrer kræver, at der tages hånd om sikkerhed og arbejdsmiljø. Det betyder bedre planlægning, og sideeffekten heraf er netop gode byggeprocesser, god kvalitet og bedre bundlinje. Sikkerhedskort Sidste år indgik regeringen en aftale om, at alle medarbejdere på landets byggepladser skal bære et sikkerhedskort, der dokumenterer, at de er omfattet af social sikring og arbejdsskadeforsikring. Dansk Byggeri arbejder for, at udbredelsen og administrationen af det nye sikkerhedskort bliver så fleksibel, smidig og billig for virksomhederne som muligt. Arbejdet med at få sikkerhedskortet klar til sommeren 2015 er i gang, og Dansk Byggeri arbejder også for, at sikkerhedskortet kan blive en del af det uddannelseskort, der blev introduceret i Ordnede forhold på byggepladserne De kommunale bygherrer opfordres i kommuneaftalen fra 2013 mellem regeringen og KL til i højere grad at gøre brug af arbejdsklausuler. Dansk Byggeri er i diskussionerne om arbejdsklausuler og kædeansvar blevet skudt i skoene, at vi arbejder imod overenskomstmæssige forhold. Det er forkert, og Dansk Byggeri har taget kraftigt til genmæle. Dansk Byggeri er i tæt dialog med kommunerne og arbejder for at sikre, at færrest muligt indfører kædeansvar. 9

10 Et halvfærdigt modul køres fra den ene produktionshal til den anden. Det tager normalt syv uger at producere et modul for virksomheden BM Byggeindustri A/S i Hobro. Foto Per Bøjgaard Sørensen Med rappellingsnor og fugeudstyr lægger Nicolaj Jensen fra Munks Fugeservice ApS sidste hånd på en 45 meter høj facade på et boligprojekt ved Amager Strand. Foto Mette Mens Rasmussen 10

11 Klima, energi og miljø Der er bred politisk enighed om, at energiforbruget i Danmark skal omstilles til at være baseret på fossilfrie energikilder i Det er en ambitiøs målsætning, og byggeriet er en vigtig spiller for, at målet kan realiseres. Allerede om 20 år skal 100 % af den energi, som bygninger bliver forsynet med, være vedvarende energi. Og vi kommer til at opleve et stigende antal ekstreme vejrfænomener, som udfordrer kloakker, veje, baner og bygninger. Det skal vi som erhverv også være i stand til at imødegå konsekvenserne af. BR15 Arbejdet med at skærpe energikravene i Bygningsreglementet er godt i gang. Energistyrelsen har i foråret 2015 udsendt et forslag til indholdet i det bygningsreglement, der skal afløse BR10. Målsætningen er at reducere energiforbruget med 25 % i forhold til de gældende krav. Dansk Byggeri deltager aktivt i arbejdet for at sikre, at stramningerne af Bygningsreglementet sker på et realistisk grundlag, og så der levnes tid og rum til udvikling af produkter og løsninger. For byggeerhvervet handler det om at blive så dygtig som muligt til at levere de nødvendige løsninger inden for energioptimering, bæredygtighed og klimatilpasning. Dansk Byggeri lægger mange kræfter i opgaven med at klæde byggeog anlægsbranchen på, så virksomhederne er gearet til opgaven med at klimasikre samfundet. Og vi gør vores til at fremme de ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet og bane vej for, at Danmark opnår en global førerposition. En ansvarlig miljøpolitik Dansk Byggeri tager sin del af ansvaret for, at bygge- og anlægsbranchen arbejder for en bæredygtig udvikling og har i den sammenhæng udarbejdet en miljøpolitik, som er både ansvarlig og håndterbar. Et af målene med miljøpolitikken er at løfte det generelle videnniveau i branchen, når det gælder miljøfarlige stoffer og affald. Et nødvendigt videncenter for farlige stoffer og materialer Det er ikke kun de udførende, der mangler viden. Dansk Byggeri arbejder derfor aktivt for at få etableret et videncenter, som kan vejlede både bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner om korrekt håndtering af farlige stoffer og materialer. Bygningsreglement 2015 forventes at træde i kraft den 1. juli 2015 med en overgangsperiode sammen med BR10 frem til 1. januar Herefter vil BR15 stå alene som gældende bygningsreglement. Byggeriets energianalyse Dansk Byggeri offentliggjorde i starten af 2015 en energianalyse, som sætter fokus på bygningers rolle i omstillingen til et fossilfrit energisystem. Analysen konkluderer, at der er store potentialer for energirenovering og peger på politiske initiativer, der kan være med til at udløse potentialerne. Analysen blev præsenteret på en velbesøgt konference på Christiansborg i januar, hvor klima-, energi- og bygningsministeren og en lang række politiske ordførere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk var til stede og tog godt imod. Der er dermed grundlag for, at Byggeriets Energianalyse fremover bliver et vigtigt bidrag til debatten om, hvordan omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler sker mest hensigtsmæssigt. 2 Regeringens strategi for energirenovering I maj 2014 fremlagde regeringen den i bygge- og anlægsbranchen længe ventede strategi for energirenovering af bygninger, som ifølge Dansk Byggeri har mange rigtige elementer. Blandt andet en målsætning om at reducere energiforbruget i bygninger med 35 %. Dansk Byggeri deltog aktivt i forarbejdet til den nye strategi og bliver løbende inddraget i de aktiviteter, der skal realisere strategien. 11

12 Udvikling af branchen Ny byggepolitisk strategi Regeringen har endelig lanceret den længe ventede Byggepolitiske Strategi. Dermed har branchen fået et indblik i regeringens plan for en forbedring af byggeriets rammevilkår og et bud på, hvordan produktivitet og kvalitet kan forbedres. I Dansk Byggeri er vi overvejende positive over for strategien og ser frem til, at regeringen tager seriøst fat på opgaven med at gøre op med det bureaukrati, der er med til at fordyre byggeriet. Vi glæder os over, at der i strategien er fokus på arbejdsmiljø som en del af projekteringen, men savner et tilsvarende fokus på kvaliteten i udbudsmaterialet samt på implementering af digital kommunikation og videndeling i byggeriet. Dansk Byggeris branchedage Dansk Byggeri holdt i november måned 2014 et velbesøgt arrangement om effektiv virksomhedsdrift og veje til bedre bundlinje. Arrangementet var fordelt over to dage i henholdsvis Taastrup og Aarhus, og her kunne de besøgende blive klogere på, hvordan de får maksimalt udbytte af deres medlemskab hos Dansk Byggeri. It-messe Også it-messen i januar var populær. Her var en lang række udvalgte leverandører af it-værktøjer målrettet bygge- og anlægsbranchen samlet for at vise deres løsninger frem og hjælpe virksomhederne med at implementere brugen af it med det formål at gøre hverdagen lettere, mindske fejl og mangler og i det hele taget få en bedre bundlinje. Projekt Bedre Bundlinje 3.0 Udviklingsprojektet Bedre Bundlinje 2.0 følges i år op af en version 3.0, som har som formål at hjælpe virksomheder i byggeriet til at få en bedre bundlinje. Projektet, der er skabt i samarbejde mellem 3F og Dansk Byggeri og med støtte fra bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond, ventes at nå ud til omkring 200 virksomheder, som vil få tilbudt konsulenthjælp samt deltagelse i et udviklingsforløb. Bedre Bundlinje 3.0 tager udgangspunkt i resultaterne fra version 2.0, hvor 15 virksomheder deltog. En del af strækningen på den kommende motorvej mellem Aarhus og Herning går gennem Silkeborg. Arkil A/S og Per Aarsleff A/S er nogle af de entreprenører, der er tilknyttet det store infrastrukturprojekt, som er det dyreste i Vejdirektoratets historie. Foto Per Aarsleff A/S Renovering på dagsordenen Dansk Byggeri fremlagde i starten af året, i samarbejde med IDA, MT Højgaard og NCC, en analyse af mulige produktivitetsgevinster ved bygningsrenovering baseret på interview med 277 virksomheder i branchen. Analysen blev præsenteret ved en velbesøgt renoveringskonference i januar, hvor der kom gode og konstruktive ideer og forslag på bordet til, hvordan bygningsrenovering gøres mere effektiv, så samfundet får råd til mere og bedre renovering. 2 12

13 Dansk Byggeri internt Nye løsninger i byggebranchen Dansk Byggeris bestyrelse udarbejdede sidste år en ny strategi, der skal gennemføres frem mod Internt skal Dansk Byggeri udvikles til at være en endnu mere effektiv og professionel erhvervsorganisation, der formår at fastholde og tiltrække medlemmer. På den eksterne front sætter strategien mål for, hvordan Dansk Byggeri i endnu højere grad kan præge den politiske dagsorden og gøre det lønsomt at drive virksomhed. Vi har i den forbindelse iværksat mere end 30 nye initiativer i Blandt dem er blandt andet tre nye analyser og en strategi for udbredelse af forståelsen for, at man skal arbejde under ordnede forhold i branchen. Der er også åbnet op for initiativer, der skal gøre det nemmere og mere lønsomt at drive virksomhed, og herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe blandt medlemmerne om øget risikostyring og udbud af kurser i blandt andet Lean og bedre bundlinje. Medlemssituation og -akkvisition Dansk Byggeri havde ved udgangen af 2014 knap medlemmer med en samlet lønsum på 24 mia. kr. Akkvisitionsindsatsen blandt bygge- og anlægsvirksomheder resulterede i godt 500 nye medlemmer og dermed en lille fremgang i medlemstallet i forhold til Mediedækning og synlighed Dansk Byggeri har et mål om større synlighed i pressen. I 2014 nåede vi for første gang over artikler om måneden. Den regionale presse hjælper også godt med cirka halvdelen af al omtale. De landsdækkende aviser, deres web-sider og radio/tv skaber dog fortsat hovedparten af Dansk Byggeris omtale i medierne. Medlemmernes Dag Som noget nyt gennemførte Dansk Byggeri i 2014 konceptet Medlemmernes Dag. Langt fra alle medlemmer er løbende i kontakt med os, og Dansk Byggeris medarbejdere satte sig derfor til telefonen den 7. november 2014 med det formål at ringe til så mange medlemmer som muligt, få en god dialog og derved mulighed for at øge medlemstilfredsheden. Det blev til mere end samtaler, og de fleste medlemmer reagerede positivt på henvendelsen. Medlemmernes Dag gentages igen i efteråret Byg Garanti Dansk Byggeri har i 2014 kørt en landsdækkende kampagne for Byg Garanti, som kunne ses og høres på både tv og i radio, på reklamer på busser, internettet samt i aviser. Inden kampagnen gik i luften svarede 60 % af boligejerne, at de kender Byg Garanti. Det tal er nu steget til 66 %. Og 84 % siger, at de foretrækker en håndværker med Byg Garanti. Så der er fortsat god grund til at bruge Byg Garanti som markedsføring. Byggeriets Ankenævn I 2014 indkom der i alt 573 klagesager til Byggeriets Ankenævn. Det er et fald på 14 % i forhold til året før. Klager over tømrer- og snedkerarbejde udgør 42 % af sagerne og omhandler hovedsageligt tagarbejde, opførelse af hele tilbygninger og gulvopbygning. Klager over murerarbejde udgør 26 % af de indkomne sager og omhandler mangler ved facadebehandlinger og lægning af fliser, klinker og vådrumsmembraner. Klager over vinduer og yderdøre udgør 9 % og omhandler oftest utætheder grundet forkert montering. Køkkenområdet udgør 9 %, og her klages der oftest over forkert montering af bordplader og revnede køkkenvaske. Formandsskabet i Dansk Byggeri Efter tre måneders orlov valgte Martins Skou Heidemann i januar at trække sig fra posten som Dansk Byggeris formand på grund af en tiltale i den verserende sag om overtrædelser af konkurrencereglerne i bygge- og anlægsbranchen. Formandsskabet i Dansk Byggeris bestyrelse tegnes indtil repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 af næstformand Claus Bering, adm. direktør i CRH Concrete A/S. Byggeriets Ankenævn har i 2014 afsluttet 580 sager. Halvdelen af disse blev afvist eller henlagt. 63 % af alle afviste sager afvises som bevismæssigt uegnede til behandling i ankenævnet. Af de 293 sager, der er blevet realitetsbehandlet, fik forbrugerne i 77 % af tilfældene helt eller delvist medhold. Det er et fald på 5 procentpoint i forhold til

14 Økonomiske nøgletal Resultat 2014 Resultat før finansielle poster blev et underskud på 6,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 5,9 mio. kr. Resultat af finansielle poster blev 28,5 mio. kr., hvorefter resultat før skat blev 22,2 mio. kr. Året skat udgjorde 5,6 mio. kr. Årets resultat efter skat blev herefter 16,5 mio. kr. mod 16,7 mio. kr. i Dansk Byggeris egenkapital udgjorde pr. 31. december ,4 mio. kr., heraf 320,1 mio. kr. i Faglig Hjælpefond. Regnskab for 2014 Tusind kr Kontingentindtægter Medlemsarrangementer Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Konfliktstøtte Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver Stratetiske projekter Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Indtægter af kapitalandele associerede virksomheder 0-1 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Dansk Byggeris bestyrelse april 2014 Fra venstre: Klaus Kaae, Jacob Skovborg Knudsen, Martin Skou Heidemann, Mads Storgaard Mehlsen, Jette Rohde, Flemming Skøtt, Michael Ancher, Christian Dahl Pedersen, Carsten Rokkjær, Claus Bering og Lars M. Carlsen. Bestyrelsesmedlem Michael L. Kristensen var ikke til stede ved fotograferingen. Foto Ricky John Molloy 14

15 Smukke former, sammenhæng, overskuelighed og transparens. Ny Nørreport Station i København har været tre år undervejs og blev indviet den 10. januar Foto Per Bøjgaard Sørensen 15

16 Vi samler byggeri, anlæg og industri Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med knap medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Marts 2015

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 4 Den økonomiske situation side 4 Politisk

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Årsberetning 2012/2013

Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Bæredygtig Beton Prisen 2013, Rabalder Parken

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen onsdag den 18. marts 2015 på Frederiksdal Hotel, Lyngby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars E. Andersen 3. Indkomne

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri store virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 5 Politisk indflydelse 6 Overenskomstdækning 7 Rådgivning 8 Netværk 9 Uddannelse

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri små virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Rådgivning 5 Markedsføring med Byg Garanti 6 Rabataftaler 7 Netværk 8 Overenskomstdækning

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl.

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. 15-18 i København Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 - Input fra Dansk Byggeri Redaktion: Dansk Byggeri/Torben Liborius, Mogens Hjelm, Andreas

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Regnskabsanalysen 2014

Regnskabsanalysen 2014 Regnskabsanalysen 2014 Fem regnskabsår i den danske byggesektor Sektorbeskrivelse: Byggeri (ikke håndværk): Bygge- og anlægsvirksomhed [segmentering: størrelse] Fakta om dataudtrækket 45.511 virksomheder

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Fremtidens konflikthåndtering og revisionen af AB-systemet

Fremtidens konflikthåndtering og revisionen af AB-systemet Fremtidens konflikthåndtering og revisionen af AB-systemet Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen Konferencen Strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg Den 19. marts 2015, Bella Sky Comwell

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere