Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger"

Transkript

1 4-årsbudget Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: Dok.nr: (ny udgave) Budgetbilag Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger herunder kirkeskat Grundlaget for de beløb for skatter samt generelle tilskud og kommunal udligning, der indgår i det foreliggende budgetforslag, jf. budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2009, fremgår af budgetbilag nr. 5 af 12. august Det er heri forudsat, at Kommunen vælger statsgaranti for 2010, men samtidig bemærket, at det endelige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti senest skal træffes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Desuden blev det anført, at der inden budgetvedtagelsen ville ske en ajourføring af Kommunens indkomstprognose på basis af yderligere slutlignede indkomster for 2008 og eventuelle nye centrale skøn for væksten på baggrund af nye økonomiske nøgletal mv. Provenu af kommunal indkomstskat I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, der blev udsendt i slutningen af august 2009, har Regeringen foretaget en nedjustering af forventningerne til væksten i det kommunale skattegrundlag fra 2007 til På denne baggrund har også Kommunernes Landsforening primo september 2009 revideret de skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, som lå til grund for Kommunens indkomstprognose, jf. budgetbilag nr. 5. De nye skøn betyder, at væksten fra 2007 til 2010 samlet reduceres med 0,5 procentpoints i forhold til det tidligere skøn, og KL oplyser samtidig, at de nye skøn bør få flere kommuner til at overveje at vælge statsgaranti for 2010.

2 De nu udmeldte centrale vækstskøn sammenholdt med de tidligere skøn fremgår af følgende oversigt: Tabel 1. Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget Pct Budgetbilag 5: KL-skøn juli ,6-0,9 7,2 2,8 2,7 2,7 Nu forventet: KL-skøn september ,8-0,1 6,7 2,7 2,6 2,6 Note: Skønnet for 2008 og 2009 er efterreguleringsgrundlaget På baggrund af de nye centrale vækstskøn er Kommunens egen indkomstprognose blevet revideret. Samtidig er udgangspunktet for prognosen blevet mere sikker, idet der nu er foretaget indberetning af 98,8 pct. af samtlige selvangivelser for De reviderede forventninger til udskrivningsgrundlaget og dermed til indkomstskatteprovenuet fremgår af følgende oversigt. Tabel 2. Udskrivningsgrundlag og provenu af indkomstskat Mio. kr Udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering Budgetbilag nr , , , , ,0 Nu forventet 6.745, , , , ,1 Provenu ved 25,5 pct. Budgetbilag nr , , , , ,7 Nu forventet 1.720, , , , ,1 Provenuændring 7,0 0,6-2,8-4,8-6,6 Som det fremgår, forventes nu et højere provenu for Provenuet ligger dog fortsat væsentligt lavere end det statsgaranterede provenu, som Kommunen valgte for Provenuforventningerne er marginalt bedre i 2010, men må nedjusteres for de følgende år i forhold til budgetbilag nr. 5. For 2010 er det statsgaranterede provenu 1.820,5 mio. kr., og det blev i budgetbilag nr. 5 forudsat, at Kommunen skulle vælge statsgaranti for Med de nye skøn er provenuet fortsat klart større ved statsgaranti, men ved valget mellem statsgaranti og selvbudgettering skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskuds- og udligningsbeløbene, jf. nedenfor. Bloktilskud og kommunal udligning For 2010 er bloktilskud og de beløb, der ligger til grund for beregningen af udligningsbeløb, fastlagt med udmeldingen fra Indenrigs- og Socialministeriet den 30. juni Derimod har de nye lavere vækstskøn for udskrivningsgrundlaget konsekvenser for udligningsbeløbene og for udviklingen i bloktilskuddet i overslagsårene. De lavere skatteindtægter betyder, at KL har opjusteret sine forventninger til balancetilskuddet. Samlet set forøges bloktilskuddet med 2,6 mia. kr. i 2011, 1,5 mia. kr. i 2012 og 1,7 mia. kr. i Opjusteringen af balancetilskuddet bliver dog i nogen grad modvirket af, at de lavere skatteindtægter vil øge den del af bloktilskuddet, der skal anvendes til finansiering af landsudligningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Side 2

3 Den marginale ændring af indtægtsskønnet for 2010 bliver stort set modsvaret af en tilsvarende ændring i den kommunale udligning. I overslagsårene bliver de lavere skatteindtægter ikke fuldt modsvaret af stigende udligningsbeløb, men det mere end opvejes af en pæn forøgelse af bloktilskuddet. Endelig betyder de nye forventninger negative efterreguleringer i 2011 og Da Ballerup Kommune har valgt statsgaranti for 2009, er der ingen efterregulering i Vælges statsgaranti for 2010, bliver der heller ingen efterregulering i I 2010 sker der en yderligere forøgelse af indtægterne, idet Indenrigs- og Socialministeriet har tildelt Ballerup Kommune et tilskud på 6 mio. kr. fra puljen for tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Samlet set bliver nettoindtægten ved selvbudgettering af skatter og tilskud og udligning i 2010 forøget med 5,9 mio. kr., i 2011 med 4,5 mio. kr. og i 2012 med 4,2 mio. kr., mens der i 2013 sker en reduktion på 15,4 mio. kr. i forhold til forventningerne i budgetbilag nr. 5. Reduktionen i 2013 skyldes især en korrektion vedrørende grundskyld, jf. nedenfor. Selvbudgettering kontra statsgaranti Statsgarantibeløb for udskrivningsgrundlaget beregnes med en landsgennemsnitlig fremskrivning fra det faktiske udskrivningsgrundlag 3 år tidligere. Da væksten generelt falder, og da Ballerup Kommune har en lavere vækst end landsgennemsnittet, betyder statsgaranti med de nuværende prognoser, at den lavere vækst slår igennem med forsinkelse, og at indtægtstabet i overslagsårene derfor begrænses, såfremt der også i disse år vælges statsgaranti. Provenuet af indkomstskat ved selvbudgettering og statsgaranti fremgår af følgende opstilling: Tabel 3. Udskrivningsgrundlag og provenu af indkomstskat Mio. kr Udskrivningsgrundlag Statsgaranti 7.139, , , ,9 Selvbudgettering 6.969, , , ,1 Provenu ved 25,5 pct. Statsgaranti 1.820, , , ,4 Selvbudgettering 1.777, , , ,1 Gevinst ved statsgaranti 43,2 74,1 83,3 30,3 Statsgarantien er kun udmeldt for 2010, så overslagsårene er beregnet ud fra de nu foreliggende vækstskøn. Den store provenugevinst på indkomstskatten bliver dog i nogen grad modvirket af den kommunale udligning, men der bliver fortsat en nettogevinst ved statsgaranti i forhold til selvbudgettering. Side 3

4 Tabel 4. Nettoeffekt ved statsgaranti i forhold til selvbudgettering Mio. kr Nettogevinst skatter 43,2 74,1 83,3 30,3 Nettotab tilskud/udligning -38,5-67,0-75,0-27,3 Samlet nettogevinst ved statsgaranti 4,7 7,1 8,3 3,0 For 2010 forøges den umiddelbare gevinst på 4,7 mio. kr. ved at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering til 7,0 mio. kr. i alt, idet selvbudgettering vil give en negativ efterregulering på 2,3 mio. kr. i 2013, som ikke udløses ved statsgaranti. Samlet set er der derfor en klar fordel ved at vælge statsgaranti, jf. nedenstående opstilling. Tabel 5. Selvbudgettering kontra statsgaranti i 2010 Mio. kr. Selvbudgettering Statsgaranti Gevinst ved statsgaranti Indkomstskat (ved 25,5 pct.) 1.777, ,5 43,3 Tilskud og udligning i alt 483,0 444,4-38,6 Nettoprovenu 2.260, ,9 4,7 Forventet efterregulering i ,3 0 2,3 I alt inkl. efterregulering 2.257, ,9 7,0 Anm. Tabellens tal er afrundede Med mindre konjunkturerne i 2010 bliver væsentligt bedre end forventet, vil der således være en klar fordel ved at vælge statsgaranti. Med den økonomiske krise er usikkerheden omkring den fremtidige udvikling ekstraordinært stor. Selv om nogle indikatorer tyder på, at lavkonjunkturen er ved at nå bunden, kan ingen sige noget sikkert endnu, og de fleste forventer en fortsat stigning i arbejdsløsheden i Desuden er der stor usikkerhed omkring, hvor hurtigt samfundsøkonomien vil rette sig, når konjunkturerne vender. På denne baggrund indstilles det, at Kommunen i forbindelse med budgetvedtagelsen vælger statsgaranti for Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages for et år ad gangen, og der sker ingen forhåndsudmelding af vilkårene for statsgaranti i budgetoverslagsårene, men ud fra de foranstående beregninger vil statsgaranti også være en fordel de kommende år, og det vil derfor rent teknisk blive lagt til grund for beregningen af budgetoverslagsårene. Øvrige skatter og afgifter Bortset fra grundskyld og dækningsafgifter er der ikke foretaget ændringer i skønnene for de øvrige skattearter i forhold til budgetbilag nr. 5. For grundskyld betyder nye skøn for reguleringsprocenterne, at loftet for stigningerne i grundskylden sænkes med 0,1 procentpoints i forhold til det tidligere forudsatte. Side 4

5 Desuden er der for grundskyld og dækningsafgifter sket en mindre nedjustering af beregningsgrundlaget som følge af klager over vurderingen mv. Endelig er der foretaget en korrektion af en fejl i beregningen af grundskyldsprovenuet i 2013 i opgørelsen i budgetbilag nr. 5. Samlet set resulterer dette i følgende ændring: Tabel 6. Provenu af grundskyld og dækningsafgift Mio. kr Nu forventet Grundskyld 296,1 313,1 330,6 349,1 Dækningsafgift erhverv 127,8 127,8 127,8 127,8 Dækningsafgift offentlige ejendomme 11,6 11,6 11,6 11,6 I alt nu forventet 435,6 452,5 470,0 488,5 Ændring i samlet provenu -0,3-0,6-1,0-13,5 De kirkelige ligningsbeløb og kirkeskat Når der vælges statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag, skal dette også, jf. Indenrigs- og Socialministeriets udmelding, anvendes i relation til de kirkelige ligninger. Ansvaret for fastsættelse af ligningsbeløbet til kirkekasserne i kommunen ligger alene hos Provstiudvalget, mens Kommunalbestyrelsen fastsætter kirkeskatteprocenten ud fra det fastsatte ligningsbeløb. Efter gældende praksis drøfter Provstiudvalget dog på forhånd ligningsbeløbets fastsættelse og grundlaget herfor med Kommunalbestyrelsen/administrationen. Ud over ligningsbeløbet til de lokale kirkekasser opkræves en landskirkeskat. Størrelsen heraf fastsættes af Kirkeministeren. Provstiudvalgets endelige budgetforslag indeholder en stigning i det samlede ligningsbeløb på 1,5 mio. kr. eller 4,7 pct. i forhold til Ligningsbeløbet for 2010 er dermed fastsat til kr. Landskirkeskatten for 2010 er fastsat til kr., hvilket er en stigning på 2,1 mio. kr. eller hele 34,7 pct. i forhold til Stigningen skyldes især reguleringen for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten, herunder Forårspakke 2.0. Herudover var forskudsbeløbet af kirkeskat i 2007 for højt, hvorfor der i 2010 sker afregning af en negativ efterregulering på kr. Med disse ligningsbeløb indstiller provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten øges med 0,04 procentpoints til 0,75. Dette vil ikke give fuld dækning for de udmeldte ligningsbeløb inkl. den negative efterregulering, men da kirkekasserne primo 2010 vil have et tilgodehavende i kommunekassen på kr., indstilles det, at kirkeskatteprocenten fastsættes i overensstemmelse med Provstiudvalgets ønske. Side 5

6 Fastsættes kirkeskatteprocenten til 0,75 vil kirkekassernes mellemværende med kommunekassen herefter udvikle sig således (1.000 kr.): Mellemregning i kommunekassens favør primo Udbetalinger til de kirkelige myndigheder, jf. ovenfor Efterregulering af kirkeskat vedr Skatteprovenu ved en kirkeskatteprocent på 0, Årets resultat 467 Mellemregning i kommunekassens favør ultimo Den forventede mellemregningssaldo ultimo 2010 bliver dermed et lille tilgodehavende for kommunekassen, mens det ved årets start var kirkekasserne, der havde et tilgodehavende. Saldoen ligger dog klart indenfor de grænser for udsving på mellemregningskontoen, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt. Bilag: Specifikation af skatter, tilskud og udligning Side 6

7 Nr. 1 SKATTER NU FORVENTET VED STATSGARANTI (1.000 kr.) TEKST Kommunal indkomstskat * Forskudsbeløb * Efterregulering vedrørende 3 år før Kommunal indkomstskat i alt Grundskyld Dækningsafgift Selskabsskat *) Øvrige skatter og afgifter Skat i alt *) heraf ekstraordinær indtægt på t.kr. i 2010, jf. budgetbilag nr. 5 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning 18. september 2009 KS Underbilag til budgetbilag nr. 9

8 Nr. 2 GENERELLE TILSKUD, KOMMUNAL UDLIGNING MV. NU FORVENTET VED STATSGARANTI (1.000 kr.) TEKST Generelle tilskud, kommunal udligning mv. Kommunal udligning * Landsudligning * Hovedstadsudligning * Korrektion af overudligning Kommunal udligning i alt Statstilskud Efterregulering Udligning af selskabsskat *) Bidrag til regionerne: * Grundbidrag til sundhedsvæsnet * Kommunalt udviklingsbidrag Udligning vedr. udlændinge Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder * Tilsvar * Tilskud Tilskud vedr. ældreområdet Beskæftigelsestilskud Tilskud vedr. kvalitetsfond Efterregulering af særlige tilskud Tilskud og udligning i alt *) heraf ekstraordinær udgift på t. kr. i 2010, jf. budgetbilag nr. 5 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning 18. september 2009 KS Underbilag til budgetbilag nr. 9

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere