Klaus Vilner Telefon: Pallies Telefax: F Le Clapier France

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France"

Transkript

1 Klaus Vilner Telefon: Pallies Telefax: Le Bourg F Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren, 200, rue de la Loi, B 1049 Bruxelles Belgique. Ang: Klage over at man hindres i sin fri bevægelighed indenfor EU ved som pensionist bosiddende i Frankrig at blive udsat for dobbeltbeskatning af sine pensioner fra Danmark efter at dobbeltbeskatnings-overenskomsten mellem Frankrig og Danmark er blevet opsagt af Danmark Hvis man i dag bosætter sig i Frankrig og modtager pensioner fra Danmark, udsættes man for dobbeltbeskatning, idet man bliver fuldt ud beskattet af disse pensioner både til Danmark og til Frankrig. Det samme gør sig gældende, såfremt man allerede er bosiddende i Frankrig men først begynder at modtage pensioner fra Danmark på nuværende tidspunkt. Denne dobbeltbeskatning er efter min opfattelse en alvorlig hindring for, at man kan bosætte sig i Frankrig og derfor en hindring af den fri bevægelighed for personer, som gælder indenfor Fællesskabet, og jeg skal på denne baggrund anmode Europa Kommissionen om at se på dette spørgsmål og tage initiativ til, at denne dobbeltbeskatning bringes til ophør, og, hvis det ikke er muligt at opnå tilslutning til dette fra Danmark og eller fra Frankrig, da at indlede sag mod Danmark og eller mod Frankrig ved Den Europæiske Unions Domstol med henblik på at få denne dobbeltbeskatning erklæret for uforenelig med reglerne indenfor EU-retten om fri bevægelighed for personer m. v., som fastsat i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Efter min opfattelse er dobbeltbeskatningen en hindring for den fri bevægelighed for personer indenfor Fællesskabet på følgende områder: 1) Dobbeltbeskatningen indebærer en tilsidesættelse af artikel 21 i TEUF, der fastslår, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger, der fremgår af EU-traktaterne, idet denne dobbeltbeskatning indebærer en de facto indskrænkning i denne ret. 2) Dobbeltbeskatningen indebærer en tilsidesættelse af artikel 45 i TEUF, der fastslår arbejdskraftens frie bevægelighed, hvorved arbejdstagere i medlemsstaterne har ret til frit at bevæge sig indenfor medlemsstaternes område for at have beskæftigelse på lige fod med indenlandske arbejdstagere. Endvidere fastslår bestemmelsen retten til at blive 1

2 boende på medlemsstatens område efter at have haft ansættelse der. Denne dobbeltbeskatning indebærer en de facto indskrænkning i denne ret. 3) Dobbeltbeskatningen indebærer en tilsidesættelse af artikel 49 i TEUF, der fastslår den fri etableringsret med frihed til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder på de vilkår, som gælder for landets egne statsborgere. Denne dobbeltbeskatning indebærer en de facto indskrænkning i denne ret. 4) Dobbeltbeskatningen indebærer formentlig også en tilsidesættelse af artikel 18 i TEUF, der fastslår, at al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, og som ikke fremgår af de særlige bestemmelser i traktaterne, er forbudt. Selvom dobbeltbeskatningen er generel, rammer den de facto fortrinsvis danske statsborgere og til en vis grad også franske statsborgere, og den indebærer derfor en de facto tilsidesættelse af dette forbud for så vidt angår disse to nationaliteter. 5) Endelig sker der og er der ved dobbeltbeskatningen sket en de facto tilsidesættelse af de henstillinger, som er gældende og specielt har været gældende såvel indenfor EU som indenfor OECD om, at medlemslandene i det omfang det er nødvendigt bør indlede indbyrdes forhandlinger med henblik på en afskaffelse af dobbeltbeskatning af borgerne indenfor medlemslandene. Hvis man tænker sig en dansk pensionist, der er skattepligtig i Frankrig og med en normal dansk pension på omkring kr. om året, hvortil kommer dansk folkepension på kr. om året, svarende til i alt euros om året, vil den typiske skat til Frankrig af denne pensionsindkomst lidt afhængigt af, om vedkommende er gift eller enlig, udgøre mellem 25 % og 40 %. Den danske skat af den samme indkomst vil typisk udgøre mellem 30 % og 40 % af indkomsten. Totalt set vil man altså for den typiske pensionists vedkommende kunne komme op på at skulle betale i nærheden af 80 % af hele sin pensionsindkomst i skatter. Og når det drejer sig om personer med lidt højere indkomster, kan disse komme op på at skulle betale mere end 100 % af deres pensionsindkomst fra Danmark som samlede marginalskatter. Da både Danmark og Frankrig har indkomstskat med progressive skatteskalaer, der kommer op på at beskatte mere end 50 % af indkomsten i toppen af skatteskalaerne, vil dette komme til at betyde, at man kommer til at skulle betale mere i samlet skat til de to lande af det yderst modtagne beløb, end man rent faktisk modtager i pension. Den gældende franske skatteskala for indkomstskatter og sociale skatter når i 2011 op på 53,3 % af indkomsten, og den tilsvarende danske skat når op på godt 52 % af indkomsten, og summen heraf bliver godt 105,3 % i marginalskat af pensionsindkomst. Tager man det franske sygekassebidrag med på 8 % af indkomsten, som man skal betale som medlem af en fransk sygekasse, som de fleste i Frankrig skal være medlem af, kommer man op på i alt over 113,3 % af indkomsten som marginalskat eller i alt mere end 13,3 % mere end man får udbetalt. Det kan normale modtagere af dansk pension naturligvis ikke holde til, og man vil derfor kunne konstatere, at udvandringen af danske pensionister fra Danmark til Frankrig nu stort set er stoppet, ligesom jeg nu oplever, at den ene danske familie efter den anden, som allerede er flyttet til Frankrig, må give op og flytte fra Frankrig igen til et andet land eller tilbage til Danmark på grund af, at deres økonomi nu ikke længere kan holde til, at en meget væsentlig andel af deres pensionsindkomster beslaglægges af skatter. Det er derfor temmelig oplagt, at dobbeltbeskatningen udgør en meget væsentlig hindring for at man kan flytte til Frankrig eller forblive boende i Frankrig som dansk pensionist, og at denne dobbeltbeskatning derfor i sig selv udgør en væsentlig hindring i retten til at bevæge sig frit på medlemsstaternes område. 2

3 Naturligvis må man være forberedt på, at skatteniveauet kan ændre sig, hvis man flytter fra et medlemsland indenfor EU til et andet. Men der er en forskel på at tilpasse sig til et lidt anderledes skatteniveau i denne situation og på at skulle betale skat af den samme indkomst til to lande, således at hovedparten af ens pensionsindkomster går til betaling af skatter. Der klages derfor ikke over skattens højde i hvert af de to lande men over samspillet mellem at såvel Danmark som Frankrig beskatter den samme indtægt fuldt ud, således at man udsættes for dobbeltbeskatning. Frankrig er i dag blevet det land i verden, hvor man på grund af dobbeltbeskatningen som modtager af pensioner fra Danmark skal betale den højeste skat af sine pensioner. Og denne beskatning er en reel hindring for at man kan bosætte sig i Frankrig både som erhvervsaktiv og som pensionist. Skat er i dag et nationalt anliggende indenfor EU, som EU ikke har indflydelse på. Men derfor må medlemsstaterne alligevel ikke gennemføre foranstaltninger, som vil kunne være en hindring for, at unionsborgere frit kan bosætte sig overalt på Fællesskabets område, med mindre noget sådant har hjemmel i EU-traktaterne. Dobbeltbeskatningen udgør i dag de facto en sådan hindring. Der skal i sagens natur to lande til for at kunne gennemføre dobbeltbeskatning, og derfor retter min klage sig såvel mod Kongeriget Danmark som mod Den Franske Republik for at gennemføre dobbeltbeskatning af personer, som er skattepligtige til Frankrig og modtager pensionsudbetalinger fra Danmark, idet dobbeltbeskatningen indebærer en de facto tilsidesættelse af de regler, som gælder indenfor Den Europæiske Union om fri ret til at kunne bosætte sig overalt på Unionens område og fri ret til at kunne udøve erhvervsmæssige aktiviteter overalt på Unionens område. Hvis en fransk familie bestående af ægtemand og hustru, der begge er franske statsborgere, har bosat sig for at arbejde i Danmark i en almindelig stilling, hvortil der er knyttet en pensionsordning samt optjening af dansk folkepension, som det er sædvanligt i Danmark, må de nu efter at have arbejdet i Danmark i en årrække erkende, at de ikke længere har mulighed for at rejse tilbage til Frankrig, der er deres fædreland, når de bliver pensionister, idet de så vil blive dobbeltbeskattede af deres danske pensioner. Dobbeltbeskatningen er derfor en hindring for deres fri bevægelighed som pensionister og må derved betragtes som en de facto hindring af den ret til fri bevægelighed for borgere indenfor EU, som fremgår af TEUF artikel 21. På tilsvarende måde vil den være en hindring for den fri bevægelighed for arbejdskraft og for den fri etableringsret, som fremgår af TEUF artikel 45 og artikel 49. Den franske familie, som får tilbudt en udstationering til Danmark for at arbejde der i en årrække under danske arbejdsmarkedsvilkår med optjening af danske pensionsrettigheder, vil afstå fra at tage mod dette tilbud, når de indser, at de vil blive så hårdt beskattet af deres pensioner i deres alderdom, hvis de flytter tilbage Frankrig, at de ikke har råd til at tilbringe deres pensionisttilværelse i deres hjemland. På samme måde vil den franske familie, som får mulighed for at etablere sig med egen virksomhed i Danmark, og som under dette ophold ønsker at spare op til deres alderdom gennem selvpensionering i Danmark, afstå fra denne mulighed, når det går op for dem, at deres danske pensionsopsparing vil blive ædt op af danske og franske skatter, når de flytter tilbage til Frankrig som pensionister. Dette vil betyde, at den franske familie hverken vil kunne påtage sig arbejde i Danmark eller vil kunne etablere sig med selvstændig virksomhed i Danmark på grund af dobbeltbeskatningen, og dette ville ikke gøre sig gældende, hvis de flyttede til et hvilket som helst andet land indenfor Unionen. Derfor er dobbeltbeskatningen en de facto hindring i at kunne udøve sin ret til at flytte til Danmark i erhvervsøjemed, som er fastslået i EU-retten. Og denne dobbeltbeskatning gør sig indenfor Fællesskabet udelukkende gældende mellem Danmark og Frankrig, idet der eksisterer dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem samtlige andre lande indenfor EU, som regulerer forholdet (bortset fra mellem Danmark og Spanien). 3

4 Den danske familie, som nærmer sig pensionsalderen, og som gennem mange år har tilbragt deres ferier i Frankrig, og som har anskaffet sig en bolig i Frankrig, som de havde planlagt at flytte ind i permanent, når de gik på pension, må nu erkende, at de bliver fuldt dobbeltbeskattet af deres danske pension, hvis de realiserer deres forehavende, og at dette betyder, at de nu ikke længere har råd til at flytte til Frankrig og tilbringe deres pensionisttilværelse der. De vælger at blive boende i Danmark i modstrid med deres egentlige ønsker, og dobbeltbeskatningen er derfor en de facto hindring for den fri adgang til at kunne bosætte sig overalt på Unionens område, som den fremgår af TEUF artikel 21. Den danske familie, som får mulighed for at få et arbejde i Frankrig, eller som ønsker at etablere sig med egen virksomhed i Frankrig, må nu erkende, at de vil blive fuldt dobbeltbeskattet af den danske pension, som de har optjent inden de flytter til Frankrig, hvis de ønsker at blive boende i Frankrig og tilbringe deres pensionisttilværelse der. Den vil indse, at det har den ikke råd til, og derfor vil den afstå for muligheden for at flytte til Frankrig på grund af dobbeltbeskatningen, der derved de facto bliver en hindring af den fri ret til at påtage sig arbejde eller til at etablere sig overalt indenfor Fællesskabet, som den fremgår af TEUF artikel 45 og artikel 49. Og dobbeltbeskatningen bliver ligeledes en de facto hindring i arbejdstagerens ret i medfør af TEUF artikel 45 til at kunne forblive boende i Frankrig også efter at arbejdsforholdet er ophørt. Den danske statsborger, som tidligere har været beskæftiget i en pensionsgivende stilling i Danmark, men som dernæst er flyttet til Frankrig for at påtage sig arbejde der, som er blevet fransk gift og har fået børn, der går i fransk skole, og hvor også ægtefællen har beskæftigelse i Frankrig, må indse, at han vil blive dobbeltbeskattet af sin danske pension, når pensionsalderen indtræffer, og at han for at undgå dette bliver nødsaget til at flytte fra Frankrig til sin tid til Danmark eller til et andet land. På grund af dobbeltbeskatningen har han ikke længere mulighed for at blive boende i Frankrig, og derved er dobbeltbeskatningen de facto en hindring for den ret, som han har efter TEUF artikel 45 til at blive boende i Frankrig, når arbejdsforholdet ophører og pensionsalderen indtræffer. I alle de tilfælde, som jeg har nævnt ovenfor, er det dobbeltbeskatningen, som man udsættes for i Frankrig af danske pensioner, som er den direkte årsag til, at man ikke rent økonomisk har mulighed for at benytte sig af sin ret til fri bevægelighed indenfor Fællesskabet som unionsborger, som arbejdstager, som erhvervsdrivende eller som pensionist. Det er ikke de normale forskelle i beskatningsniveauerne, som er den udslagsgivende årsag, det er det forhold, at to lande kræver den fulde skat af den samme indtægt. Dette er et særkende alene for personer, som er skattepligtige i Frankrig og modtager pensioner fra Danmark. En tilsvarende situation gør sig ikke gældende, hvis man bosætter sig i et eneste af de andre medlemslande indenfor Den Europæiske Union. Den vil heller ikke gøre sig gældende, hvis man som dansk pensionsmodtager bliver boende i Danmark, for så kommer man alene til at betale dansk skat af sine danske pensioner. Det er derfor kun den omstændighed, at man ønsker at udnytte sin ret efter Fællesskabsretten til at kunne bosætte sig i Frankrig samtidig med, at man modtager pension fra Danmark, der udløser den dobbeltbeskatning, der er en reel hindring for den fri bevægelsesfrihed indenfor EU. Og dobbeltbeskatningen er så alvorlig, at den udgør en de facto hindring for, at man kan bosætte sig i Danmark eller i Frankrig, således som de anførte eksempler har vist, hvis man skal kunne tilbringe sin pensionisttilværelse i Frankrig baseret på danske pensioner. I Den Europæiske Unions Domstols dom af 10. september 2009 (sag C-269/07) anføres det, at det fremgår af fast retspraksis, at artikel 18 EF (nu artikel 21 TEUF), som generelt fastslår retten for enhver unionsborger til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, nærmere er udmøntet i artikel 39 EF (nu artikel 45 TEUF) for så vidt angår arbejdskraftens frie bevægelighed. Bestemmelser, som forhindrer en statsborger i en medlemsstat i at forlade sin oprindelsesstat med henblik på at udøve retten til fri bevægelighed, eller som får ham til at afholde sig fra dette 4

5 forehavende, udgør derfor hindringer i denne frihed, uanset om de finder anvendelse uafhængigt af de pågældende arbejdstageres nationalitet. I den korte version af dommen har dette givet anledning til følgende kommentar: Denne forskelsbehandling kan afholde arbejdstagere, der er statsborgere i denne medlemsstat, fra at optage lønnet beskæftigelse uden for det nationale område, og kan følgelig hindre arbejdskraftens frie bevægelighed. Den samme konklusion gælder med samme begrundelse for ikke-aktive personer med hensyn til tilsidesættelse af artikel 18 EF (nu 21 TEUF). Dommen synes at give udtryk for, at der er fast retspraksis for, at den samme beskyttelse, som gælder for arbejdstagere med hensyn til at udøve retten til fri bevægelighed på medlemsstaternes område, i samme omfang også gælder for pensionister og andre ikke-erhvervsaktive unionsborgeres ret til at færdes og opholde sig over alt på medlemsstaternes område, og at dette ikke må hindres uanset om det sker uafhængigt af de pågældende arbejdstageres nationalitet.. Med dette som udgangspunkt må dobbeltbeskatningen uanset nationalitet ifølge dommens argumentation udgøre den samme form for retsstridig hindring af unionsborgeres ret til fri bevægelighed overalt indenfor Unionens område, hvad enten der er tale om arbejdstagere eller om ikke-erhvervsaktive unionsborgere, herunder pensionister. Opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark fra 1957 blev opsagt fra dansk side ad diplomatisk vej ved en meddelelse til det franske Finansministerium den 10. juni 2008, således at overenskomsten ophørte med at være gældende i sin helhed den 31. december 2008, og siden da har der ikke været nogen form for dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Dette betyder, at såvel Danmark som Frankrig fra og med den 1. januar 2009 kan beskatte indtægter, som skattepligtige i Frankrig modtager fra Danmark, i sin helhed i overensstemmelse med den nationale danske og franske lovgivning, og at der derfor ikke længere er nogen beskyttelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst mod at der finder dobbeltbeskatning sted. Inden opsigelsen oplyste den danske skatteminister til det danske Folketing, at opsigelsen kun ville finde sted, såfremt det ikke ved fornyede forhandlinger mellem Danmark og Frankrig lykkedes at nå frem til en for Danmark acceptabel løsning. Det er oplyst, at der har fundet et enkelt indledende møde sted mellem parterne i januar måned 2008, men udover dette har der til trods for skatteministerens løfte - ikke fundet nogen deciderede forhandlinger sted, men alene uformelle følinger og lignende. Det skal derfor være kommet for Frankrig som noget af en overraskelse, at Danmark opsagde overenskomsten uden reelle forhandlinger om en ny overenskomst. Det er aldrig oplevet tidligere, at noget land har opsagt sin dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig. I artikel 13 i den opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig fra 1957 er det fastslået, at private pensioner og livrenter, der hidrører fra en af de kontraherende stater og udbetales til personer, der har deres skatteretlige domicil i den anden stat, er fritaget for beskatning i den første stat. Med andre ord var pensioner, som man som skattepligtig i Frankrig modtog fra Danmark, dengang fritaget for beskatning i Danmark og kunne derfor alene beskattes i Frankrig. Det var denne bestemmelse, der gav anledning til opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, idet Danmark ønskede adgang til at kunne beskatte pensionsudbetalinger fra Danmark, selvom man bosatte sig i Frankrig, med den begrundelse, at der i sin tid var givet fradrag for 5

6 indbetalingerne i Danmark til pensionerne (som det er tilfældet med hensyn til almindelige pensioner) eller at pensionerne finansieres af den danske stat (som det er tilfældet med hensyn til dansk folkepension eller anden dansk social pension). Danmark har i de senere år fået ændret en række af sine dobbeltbeskatningsoverenskomster og således fået indført kildelandsbeskatning af pensioner i disse, og Danmark havde i en del år givet udtryk for, at man ønskede det samme med hensyn til Frankrig. Frankrig havde dog stedse afvist dette, efter hvad jeg har kunnet få oplyst med den begrundelse, at det var Frankrig, der havde udgifterne til de danske pensionister, når de boede på fransk territorium, og at man derfor ønskede også at kunne beskatte deres pensionsindtægter. Frankrig ønskede derfor at fastholde den hidtidige bopælslandsbeskatning eller domicilbeskatning af de danske pensioner. Inden opsigelsen fandt sted gennemførtes i Danmark en særlig lov om bemyndigelse til den danske skatteminister til at kunne opsige de hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien, lov nummer 85 af 20. februar Loven er blevet ændret to gange, nemlig ved lov nummer 351 af 6. maj 2009 og ved lov nummer 253 af 30. marts I det følgende kaldes dette lovkompleks for opsigelsesloven. Ved opsigelsesloven er gennemført nogle overgangsordninger, som (lidt forenklet) går ud på, at man fritages for dansk beskatning af sine danske pensioner så længe man forbliver bosiddende i Frankrig, forudsat at man a) var bosiddende i Frankrig den 28. november 2007 og b) modtog efterløn eller pension den 31. januar Endvidere er der gennemført en tilsvarende overgangsordning for ægtefæller forudsat at også de boede i Frankrig den 28. november Er man omfattet af overgangsordningerne, bliver man alene beskattet af sine danske pensioner i Frankrig. Men er man ikke omfattet af overgangsordningerne, bliver man dobbeltbeskattet af sine danske pensioner, idet man bliver beskattet både i Danmark og i Frankrig. Denne dobbeltbeskatning gælder enhver, som flytter til Frankrig efter den 27. november 2007 for så vidt angår pensioner fra Danmark, og den gælder ligeledes for enhver, som allerede boede i Frankrig, og som først begynder at modtage pensioner efter den 31. januar 2008, idet disse personer bliver dobbeltbeskattet af deres pensioner fra Danmark. Det stod allerede klart, da opsigelsesloven blev vedtaget i det danske Folketing i sin oprindelige form i januar måned 2008 og ved Danmarks senere opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig i juni måned 2008, at dette skridt ville medføre dobbeltbeskatning af danske pensioner for skatteborgere i Frankrig. I den forbindelse henviser jeg til min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af den 14. januar 2008 (bilag 1), hvor jeg gør opmærksom på de alvorlige konsekvenser, som en opsigelse ville kunne få for en række personer, som er pensionsberettigede fra Danmark, og til Skatteministerens svar på min henvendelse af 16. januar 2008 (bilag 2). Som det fremgår af svaret afviser Skatteministeren at ville tage hensyn til disse personer, idet han giver udtryk for, at det er et fransk problem, og at man derfor i stedet bør henvende sig til de franske politikere om dette spørgsmål. Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at den oplysning, som Skatteministeren giver om, at Frankrig i modsætning til langt de fleste andre lande alene giver fradrag for udenlandsk skat ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i stedet for at nedsætte den franske skat af den udenlandske indkomst med den udenlandske skat af denne indkomst har vist sig ikke at være rigtig. Frankrig giver ikke fradrag for udenlandsk skat ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for så vidt angår pensioner, men beskatter pensioner modtaget fra Danmark i sin helhed, og den oplysning, som jeg havde givet i min henvendelse om, at man kunne komme op på en samlet marginalskat på 119 % af sine pensionsindkomster fra Danmark var derfor rigtig efter de daværende skattesatser. 6

7 Den 13. januar 2009 udstedtes i Frankrig et dekret nummer om den danske opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark. Meddelelsen derom i Journal Officiel de la République Française af 15. januar 2009 vedlægges som bilag 3. Af dekretet fremgår også den skriftveksling mellem Danmark og Frankrig, som fandt sted om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Den 4. december 2008 meddelte den franske Finansminister på en forespørgsel fra et medlem af det franske senat, at man i Finansministeriet i Paris havde under overvejelse at indføre regler i Frankrig, som skulle ophæve dobbeltbeskatningen for personer, der var skattepligtige i Frankrig, af deres indtægter fra Danmark som følge af bortfaldet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de to lande. Forespørgslen med ministerens svar er vedlagt som bilag 4. Et foreløbigt udkast til sådanne regler blev udsendt til offentligheden i begyndelsen af februar måned 2009 og offentliggjort på internettet i form af et udkast til en såkaldt instruktion i Bulletin Officiel des Impôts. Dette udkast er vedlagt som bilag 5. Det fremgår af reglerne i artiklerne 24 til 39, at det her blev foreslået at indføre midlertidige regler i Frankrig, som skulle gælde fra og med den 1. januar 2009, det tidspunkt, hvor dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark ophørte med at være gældende, og så længe som der ikke var nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Frankrig og Danmark, hvorefter der for personer, der var skattepligtige i Frankrig, indførtes en credit-regel (såkaldt crédit d impôt), så de fik adgang til at nedsætte den franske skat af indkomst fra Danmark med den danske skat af denne indkomst. Man bør her bemærke sig, at denne nedsættelsesregel foresloges at skulle gælde for alle former for indkomst, som man modtog fra Danmark, og var dette forslag blevet gennemført, ville det have resulteret i, at man ikke ville være blevet dobbeltbeskattet, idet man alene ville skulle betale samlede skatter efter dansk skatteniveau, hvis dette havde været det højeste, eller efter fransk skatteniveau, hvis dette havde været det højeste. Jeg havde en del kontakter med Finansministeriet i Paris i løbet af efteråret 2009 om dette forslag til instruktion (med Jean François LATOUR og med Aymeric BOUARD fra Finansministeriets Direction Générale des Impôts, Bureau E 1), og man forklarede mig under disse telefonsamtaler, at årsagen til, at man foreslog disse regler indført, var hensynet til de regler, som gjaldt indenfor Den Europæiske Union, og som man mente, at man var forpligtet til at respektere. Man oplyste i øvrigt, at man planlagde, at instruktionen skulle udkomme i november 2009, således at dens regler var i kraft i god tid inden man i Frankrig i maj måned 2010 skulle udfylde selvangivelsen for så vidt angår indtægter for året Efter disse oplysninger at dømme ville man i Frankrig have indført regler, som eliminerede dobbeltbeskatning allerede fra det tidspunkt, hvor dobbeltbeskatningsoverenskomsten ophørte med at være gældende, og man gav ikke på noget tidspunkt udtryk for, at man overvejede at indføre en form for indskrænkning i den foreslåede credit-regel. Tværtimod henholdt man sig til, at man var forpligtet til at indføre en sådan regel for at overholde sine internationale forpligtelser indenfor EU. Offentliggørelsen af den foreslåede instruktion lod imidlertid vente på sig og blev udsat den ene gang efter den anden. I foråret 2010 rettede jeg derfor henvendelse til Folketingets Skatteudvalg i Danmark og opfordrede til, at såfremt man ikke i Frankrig offentliggjorde den foreslåede instruktion, som skulle lempe beskatningen i Frankrig af indtægter fra Danmark, så måtte man i Danmark indføre credit under en eller anden form, som medførte det samme. Jeg henviser i den forbindelse til min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 23. marts 2010 (bilag 6), til Skatteministerens besvarelse deraf af 6. april 2010 (bilag 7), til min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 9. maj 2010 (bilag 8), og til Skatteministerens besvarelse deraf af 4. juni 2010 (bilag 9), der alle er vedlagt som bilag. 7

8 Jeg skal i den forbindelse specifikt henvise til, at også den danske Skatteminister i sin besvarelse af 6. april 2010 (bilag 7) direkte oplyser, at Frankrig er altså tvunget til at indføre reglerne for at overholde sine EU-forpligtelser. Fra dansk side var man altså enig i det synspunkt, som jeg også havde fået oplyst fra Finansministeriet i Paris, at der var pligt til at indføre de regler, som Frankrig havde foreslået i forslaget til instruktionen, for at man skulle kunne overholde sine EU-forpligtelser. Det fremgår i øvrigt af Skatteministerens besvarelse, at han mener, at det er Frankrig og ikke Danmark, som skal gennemføre dobbeltbeskatningslempelsen, så EU-forpligtelserne overholdes, hvilket Frankrig formentlig ikke er enig i. Alligevel lod instruktionen fortsat vente på sig, og skatteyderne i Frankrig måtte derfor i sommeren 2010 udfylde deres selvangivelser uden at have fået indrømmet det fradrag for betalte danske skatter, som var blevet foreslået i instruktionen, og man måtte så desuden indstille sig på, at man ville blive dobbeltbeskattet, i hvert fald midlertidigt, og dette specielt efter at Finansministeriet i Paris i en mail til mig havde oplyst, at man ikke ville kunne opgive nogen form for credit for de danske skatter på sin franske selvangivelse før den nye instruktion var blevet udstedt, jfr. herom omtalen af dette i min henvendelse af 9. maj 2010, bilag 8. Den 2. august 2010 blev den franske instruktion omsider offentliggjort i Bulletin Officiel des Impôts som instruktion nummer 14 B-2-10 af 29. juli Instruktionen vedlægges som bilag 10. Instruktionen er en del omarbejdet i forhold til det tidligere udsendte udkast, og den omtalte creditregel for danske skatter, der nu fremgår af artiklerne 27 til 39, udmærker sig nu ved at omfatte indtægter fra danske kilder, autres que les pensions, det vil sige bortset fra pensioner, jfr. artikel 27. Det vil sige, at pensionsudbetalinger, som skattepligtige i Frankrig modtager fra Danmark, fortsat er skattepligtige i Frankrig, selv efter tilkomsten af den nye franske instruktion, og at de derfor er genstand for dobbeltbeskatning, da de også er skattepligtige i Danmark, hvor der betales dansk kildeskat af disse allerede ved udbetalingen af pensionerne. Man er derfor nu kommet i en situation, hvor man udsættes for dobbeltbeskatning som en permanent foreteelse, hvis man som skattepligtig i Frankrig modtager pensioner fra Danmark. Forhandlingerne mellem Frankrig og Danmark om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst En væsentlig motivering for, at Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig var, at man ønskede med dette skridt at ændre forhandlingssituationen, således at man derved fik en bedre udgangsposition for at kunne få gennemført en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor Danmark fik retten til som kildeland at beskatte udbetaling af danske pensioner til pensionister bosiddende i Frankrig. Kort tid efter at noterne om opsigelse af overenskomsterne var udvekslet havde Danmark derfor kontakt til Frankrig, hvor man på ny rejste kravet om i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst at kunne få indføjet, at det skulle være kildelandet, der havde ret til at beskatte pensionsudbetalinger. Frankrig afviste imidlertid fortsat at give sig i dette spørgsmål og fastholdt sin ret til fortsat at kunne beskatte pensionsudbetalinger efter bopælslandsprincippet som Frankrig havde gjort hidtil, og som man havde fastholdt at ville vedblive med at gøre også under de tidligere kontakter om dette spørgsmål. Efter en forholdsvis kort tid måtte det konstateres, at det ikke var muligt at opnå overensstemmelse mellem Danmark og Frankrig om dette spørgsmål, og forhandlingerne om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster blev derfor sat i bero på ubestemt tid. Så vidt vides har der 8

9 ikke siden sommeren 2008 været nogen form for forhandlinger mellem Danmark og Frankrig om dette spørgsmål i det hele taget, men kun uformelle kontakter, når man alligevel mødtes til internationale møder og konferencer, hvilket dog heller ikke har givet noget resultat. Begge parter har givet udtryk for, at de er indstillede på at skulle leve uden dobbeltbeskatningsoverenskomster i en meget lang årrække fremover. Jeg har forespurgt de danske forhandlere, om man kunne tænke sig en situation uden dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig i de kommende 15 år, og jeg har fået det svar, at det kunne man udmærket forestille sig, muligvis endda endnu længere. Og de franske forhandlere har givet udtryk for noget tilsvarende. Det er derfor ikke usandsynligt, at landene kommer til at stå uden dobbeltbeskatningsoverenskomster i et meget betragteligt antal år. Muligvis lykkes det aldrig nogensinde at nå frem til overensstemmelse om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Og begge parter giver udtryk for, at det alene er spørgsmålet om beskatning af pensioner, der skiller parterne. Fra begge sider har man beredvilligt givet udtryk for, at der allerede på nuværende tidspunkt er tilvejebragt principoverensstemmelse mellem landene om samtlige øvrige bestemmelser i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der er i OECD-regi udformet en modeloverenskomst, og efter hvad jeg har erfaret, er landene indstillet på at følge hovedretningslinierne i denne modeloverenskomst på alle væsentlige punkter, men med undtagelse af pensionsbeskatningen, hvor Frankrig ønsker at følge modeloverenskomstens hovedregel om bopælslandsbeskatning, medens Danmark ønsker at følge en af modeloverenskomstens undtagelsesbestemmelser om kildelandsbeskatning. Der skal desuden være udvekslet et udkast mellem landene til nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor der er principoverensstemmelse om alle bestemmelser bortset fra bestemmelsen om pensionsbeskatningen. Det er derfor alene denne bestemmelse, der er årsag til at der ikke kan afsluttes nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem landene, og at både Danmark og Frankrig nu beskatter indkomster fra Danmark fuldt ud i overensstemmelse med den nationale lovgivning med det resultat, at personer, der er skattepligtige i Frankrig, bliver dobbeltbeskattede af deres pensioner fra Danmark. Fra dansk side gøres det gældende, at der er international tradition for, at det i tilfælde af dobbeltbeskatning er bopælslandet, og altså Frankrig, der skal give dobbeltbeskatningslempelse, og at det altså er Frankrig og ikke Danmark, som skal tage initiativ til at få dobbeltbeskatningssituationen bragt til ophør. Desuden henviser man til, at der ved etableringen af pensionerne i Danmark er givet skattefradrag for indbetalingerne, hvorfor det også må være rimeligt, at det er Danmark, som får beskatningsretten af pensionerne, når de udbetales, selvom den pågældende i mellemtiden er flyttet til udlandet. Og i Frankrig, der (sammen med Spanien) er det land i Europa, der modtager flest udenlandske pensionister, gøres det heroverfor gældende, at det er dette land, der har udgifterne til pensionisterne, når de bor der, herunder til hospitaler, ældreforsorg, velfærdsudgifter, veje og anlæg med videre. Derfor kan Frankrig ikke acceptere, at udenlandske pensionister skal kunne bo der uden at skulle betale skat til landet. Desuden vil det kunne have følgevirkninger for de overenskomster, som man har med de fleste andre lande, såfremt man giver sig i dette spørgsmål. Derfor har man fastholdt kravet om fortsat at kunne beskatte pensionsindtægter for pensionister, som er skattepligtige i landet, selvom dette resulterer i dobbeltbeskatning. Og denne situation ser nu ud til at blive permanent eller i hvert fald at ville vare ved i en helt uoverskuelig tid fremover. Hver af parterne holder på sin egen ret i konflikten, og ingen af dem er villig til at give sig. Konflikten er i dag helt fastlåst, og parterne står i dag lige så langt fra hinanden i dette spørgsmål, som de hele tiden har gjort. Der er formentlig også en del prestige i ikke at være den part, som må give sig. Og offeret for denne konflikt er blevet personer, som har optjent 9

10 pensioner fra Danmark, og som er flyttet til eller på et senere tidspunkt ønsker at flytte til Frankrig som pensionister, således at de udsættes for dobbeltbeskatning. Da parterne er i en forhandlingssituation, er der kommet ganske lidt frem om de mulige forslag til løsninger af pensionsspørgsmålet, og de oplysninger, som er kommet frem, er derfor ganske usikre og ofte ikke bekræftede fra den anden side. Det forekommer dog rimeligt sikkert, at der skal have været drøftet forskellige løsninger på spørgsmålet om beskatning af pensioner. På et ganske tidligt tidspunkt skal Danmark have foreslået Frankrig, at man, som en konsekvens af at det ikke var muligt at opnå en løsning på spørgsmålet om pensionsbeskatning, afsluttede en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor man ganske udelod spørgsmålet om beskatning af pensioner. Dette ville komme til at betyde, at man fik nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, men at pensionsspørgsmålet stadig var uløst, og at hvert af landene så fortsat kunne beskatte pensionerne efter sine egne regler. Efter kort overvejelse skal Frankrig have meddelt, at man ikke kunne acceptere noget sådant. Det ville nemlig kunne have følgevirkninger for dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med en række andre lande, som så ville kunne kræve det samme, således at også de fik adgang til at beskatte pensionsindkomster for personer, der var skattepligtige i Frankrig. Frankrig ønsker derfor tilsyneladende ikke at indgå nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, før spørgsmålet om pensionsbeskatning er løst. Danmark har tidligere indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Portugal efter i en årrække at have stået uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med dette land som følge af, at Danmark opsagde den hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomst på grund af uenighed om beskatningen af pensioner. I den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst løstes spørgsmålet om pensionsbeskatning ved indførelse af et princip om omvendt credit, således at pensionsmodtagere i Portugal betaler skat til Portugal efter portugisiske regler af deres pensionsindtægter fra Danmark, og derudover skat til Danmark af disse indtægter i det omfang den danske skat er højere end den portugisiske skat. Pensionsmodtagerne bliver derfor ikke længere dobbeltbeskattede af deres danske pensionsindtægter, men bliver samlet set beskattet efter dansk skatteniveau forudsat at dette i det konkrete tilfælde er højere end det portugisiske skatteniveau. Som det fremgår af min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 29. januar 2011 (bilag 11) og af Skatteministerens svar herpå af 8. februar 2011 (bilag 12), samt af min fornyede henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 20. februar 2011 (bilag 13) og Skatteministerens svar herpå af 22. februar 2011 (bilag 14), har jeg stillet forslag om, at det overvejes at genoptage forhandlingerne med Frankrig med henblik på at få afsluttet nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor beskatningen af pensioner søges løst ved at indføre et princip om omvendt credit på samme måde som det er sket med Portugal. Hvis dette forsøg lykkedes, ville det komme til at betyde, at man fik løst konflikten om beskatning af pensioner, således at dobbeltbeskatningen af danske pensionister i Frankrig kunne ophøre. Som det fremgår af Skatteministerens svar, skulle der ikke være udsigt til, at Frankrig vil acceptere en sådan løsning, idet danske pensionister i Frankrig så samlet ville komme til at betale skat efter dansk skatteniveau. Der er derfor ifølge ministeren ikke planer om at anmode om forhandlinger med Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det fremgår endvidere, at Frankrig skulle have tilbudt Danmark at løse spørgsmålet om beskatning af pensioner derved, at kildelandet måtte beskatte pensioner fra dette land med maksimalt 15 %, og hvor bopælslandet så nedsatte sin skat af pensionen med kildelandets skat. Det ville komme til at betyde, at de danske pensionister i Frankrig kom til at betale skat efter fransk skatteniveau, dog mindst 15 %, og i så fald ville det være attraktivt for danske pensionister at flytte til landet. 10

11 Ministeren har dog ikke fundet anledning til at indlede forhandlinger på baggrund af dette forslag. Selvom jeg ikke har fået bekræftet fra fransk side, at der skulle være stillet et sådant forslag, stemmer dette ganske godt med andre indikationer, som jeg har modtaget fra Frankrig. Disse indikationer går ud på, at man fra fransk side skulle holde fuldstændigt fast på, at det er Frankrig, der bestemmer, hvorledes man skal kunne beskatte pensionerne for pensionister, der bor i Frankrig, og at man ikke agter at give køb overhovedet på, at Frankrig skal kunne beskatte disse pensioner efter franske regler. Man agter altså at holde fast i det hovedprincip, som gælder i OECD s modeloverenskomst om, at pensioner skal beskattes efter bopælslandsprincippet, og at pensionsmodtagere i Frankrig derfor skal beskattes efter franske regler. Desuden er man noget konsterneret over, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev opsagt stort set uden forudgående forhandlinger, og man ønsker at undgå en situation, hvor dette kan have en afsmittende virkning, som kan føre til at, andre lande, som man har dobbeltbeskatningsoverenskomster med, kan gøre det samme. Man skal imidlertid være opmærksom på, at de 15 %, som Frankrig har tilbudt, ikke ligger så forfærdeligt langt fra, at Danmark kunne få ca. 50 % af pensionsindtægterne i normale tilfælde. Man har altså været tæt på at foreslå, at man delte midt over, således at Danmark og Frankrig fik halvdelen af skatten hver. Jeg har foran oplyst, at den typiske beskatning i Frankrig er mellem 25 % og 40 %, og at den typiske beskatning i Danmark er mellem 30 % og 40 %. Skulle man forsøge at nå frem til en form for kompromis, hvor man forsøgte at fordele ligeligt mellem parterne, kunne en af vejene være at foreslå, at de 15 % hævedes til 20 % eller et tal deromkring. Derved ville Danmark få, hvad der svarede til halvdelen af den højeste beskatning af danske pensioner i de normale tilfælde, og Frankrig ville fortsat kunne få en rimelig beskatning, selv hvis landet fik adgang til fortsat at beskatte pensionerne efter fransk skatteniveau. Det franske forslag er altså ikke så forfærdeligt langt fra noget, som kunne synes at være et rimeligt kompromis til løsning af konflikten. Afslutning Som jeg har redegjort for, anser jeg den opståede situation, hvor danske pensionsmodtagere med bopæl i Frankrig skal betale fuld skat af deres pensioner både til Danmark og til Frankrig, som en alvorlig hindring for, at man skal kunne bosætte sig både i Danmark og i Frankrig, idet man derved kommer ud for at blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner i Frankrig. Denne dobbeltbeskatning er derfor en alvorlig hindring af den fri bevægelighed, som gælder for personer indenfor EU til at kunne færdes og bosætte sig overalt på Unionens område og derved en overtrædelse af de regler, som gælder i EU-retten på dette felt. På denne baggrund skal jeg opfordre Europa Kommissionen til at se på dette spørgsmål og tage initiativ til ved kontakt til de to lande at søge at få denne dobbeltbeskatning bragt til ophør. En mulig vej til at opnå dette kunne være at opfordre de to lande til på ny at optage forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster ud fra givne retningslinier, og jeg har på denne baggrund forsøgt at beskrive, hvordan denne forhandlingssituation er, og hvilke muligheder der er for at kunne nå frem til et forhandlingsresultat. 11

12 Skulle et sådant forsøg på at opfordre parterne til at få konflikten løst gennem etablering af en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke give resultat, skal jeg opfordre til, at der træffes foranstaltninger til, at der indledes sag mod Danmark og eller mod Frankrig for ved dobbeltbeskatningen at have truffet dispositioner, der er uforenelige med de regler, der er knæsat indenfor Den Europæiske Union om fri bevægelighed for personer m. v. som fastsat i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde. Jeg skal venligst anmode om at måtte blive holdt underrettet om, hvad der videre passerer i denne sag. Med venlig hilsen Klaus Vilner Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 14. januar 2008 Bilag 2 Skatteministerens besvarelse af 16. januar 2008 Bilag 3 Dekret nummer fra Journal Officiel de la République Française Bilag 4 Den franske Finansministers svar på en forespørgsel af 4. december 2008 Bilag 5 Forslag til Instruktion til Bulletin Officiel des Impôts Bilag 6 Henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 23. marts 2010 Bilag 7 Skatteministerens besvarelse af 6. april 2010 Bilag 8 Henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 9. maj 2010 Bilag 9 Skatteministerens besvarelse af 4. juni 2010 Bilag 10 Instruction 14 B-2-10 offentliggjort i Bulletin Officiel des Impôts Bilag 11 Henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 29. januar 2011 Bilag 12 Skatteministerens besvarelse af 8. februar 2011 Bilag 13 Henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 20. februar 2011 Bilag 14 Skatteministerens besvarelse af 22. februar

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde På Redans generalforsamling 25. marts. 2011 var der fremmødt 51, heraf var 7 repræsenteret ved fuldmagt. Formanden

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København

Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København Skatteudvalget L 125 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København Spørgsmål og kommentarer til lovforslag L 125. De af mig nedenfor rejste spørgsmål og kommentarer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Foreningens formand Carl Erik Knutsson bød velkommen og foreslog Hans Schimmelmann som dirigent.

Foreningens formand Carl Erik Knutsson bød velkommen og foreslog Hans Schimmelmann som dirigent. Referat fra Redan Españas ordinære generalforsamling Afholdt fredag den 2. marts 2012 Foreningens formand Carl Erik Knutsson bød velkommen og foreslog Hans Schimmelmann som dirigent. Hans Schimmelmann

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere