Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl Virksomhedsbesøg på Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, Vordingborg - kl Virksomhedsbesøg på Brænderigården, Algade 104, Vordingborg. - kl Ordinært møde som afholdes i mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Virksomhedsbesøg Rosenvang og Brænderigården Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni Pleje og Omsorg Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø Sundhedsaftalen Orienteringssag - Ældre i tal Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat Orientering fra formanden - september Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Tiltrådt. 2

4 Socialudvalget Virksomhedsbesøg Rosenvang og Brænderigården Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Tiltrådt. Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område. Virksomhedsbesøget den 2. september 2014 sker på Rosenvang. Distriktet yder hjælp til borgere på plejecentret, i aktivitetscentret Brænderigården og til borgere udenfor plejecentret. Programmet for besøget er: kl Virksomhedsbesøg på Rosenvang, Sankelmarksvej 6, Vordingborg kl Besøg på Brænderigården, Algade 104, Vordingborg. hvor distriktslederen præsenterer stedet. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøg til efterretning. Tiltrådt. 3

5 Socialudvalget Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni Pleje og Omsorg Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Halvårsregnskab 2014 Regnskabet for 1. halvår viser at 51,1 pct. af årets samlede budget er blevet brugt indenfor årets første seks måneder. Det er forbruget på ramme 2, som er årsag til at lidt mere end halvdelen af budgettet er forbrugt i 1. halvår. Under ramme 2 indgår lejeindtægter vedr. ældreboliger og da de budgetterede lejeindtægter normalt først bogføres i september som en samlet årsindtægt, vil der derfor inden denne bogføring finder sted, være et naturligt merforbrug på ramme 2. Til sammenligning var der efter 1. halvår 2013 brugt 53,2 % af det samlede korrigerede budget på daværende tidspunkt. Kvartalsrapportering pr. 30. juni 2014 Drift 2014 Det forventes at budgettet for 2014 kan holdes indenfor rammen. De aktuelle forventninger peger på et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 er nettoeffekten af et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Virksomhederne og et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på Øvrig udvalgsramme. Mindreforbruget for Virksomhederne skyldes i særlig grad, at der forventes et mindreforbrug på 6,1 mio.kr. i forhold til det afsatte budget til Hjælpemidler, Vordingborg Madservice og Forebyggelse & Aktivitetscentre. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 2,8 mio.kr. for Distrikterne. Merforbruget på Øvrig udvalgsramme skyldes i særlig grad den nuværende forventning om at den mellemkommunale afregning vil være årsag til et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Det forventede merforbrug er dermed mere end halvanden gange større end det afsatte budget og der er derfor behov for at se nærmere på dette. Frem mod årets sidste kvartalsrapportering i oktober, vil årsagerne til det forventede store merforbrug blive gransket af Team Styring og Analyse i samarbejde med Afdelingen for Pleje og Omsorg. Generelt så oplever Distrikterne en mere rolig drift i år, fordi det store kompetenceudviklingsprojekt på SOSU-området er overstået. Det stigende antal borgere over 65 år, lægger dog et pres på mulighederne for budgetoverholdelse og der findes særligt tre overordnede usikkerheder i forhold til budgetoverholdelse: 1. Holder visitationsniveauet. Der gøres en stor indsats med forebyggelse og rehabilitering, samt brug af velfærdsteknologi for at give borgerne en mulighed for at blive helt eller delvist selvhjulpne. Denne indsats skal lykkes for at bevare visitationsniveauet for servicelovsydelserne. Der forventes en stigning i antal sundhedslovsydelser, både i år og i de kommende år bl.a. som følge af den fortsatte opgaveflytning fra sygehuse, flere borgere med kroniske lidelser med behov for sygepleje mv. 2. Hjælpemidler. 4

6 Socialudvalget Forbruget af hjælpemidler svinger med millioner over årene, alt efter den enkelte borgers behov for udskiftning af hjælpemiddel, nytilkomne borgere, samt indsatsområderne rehabilitering og tidlig indsats. Det er ikke muligt at operere med et præcist aktivitetsbaseret budget, men med et estimat på baggrund af foregående to års regnskab. 3. Mellemkommunal afregning. Denne post kan heller ikke forudsiges præcist, da der fortsat ses meget store forskelle i afregningspriserne på tværs af kommunerne. Dette skyldes, at der ikke er fastlagt et statsligt loft for betaling, at der er forskel i omkostningsniveau og der er en vis fortolkningsmulighed i beregningsmodellen. Anlæg 2014 Samlet set forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. de planlagte demens-plejeboliger på plejecenter Solvang og et merforbrug på 4,3 mio. kr. ifm. nybygningen af Multicenter Præstø og de dertilhørende servicearealer. Mindreforbruget vedrørende demens-plejeboliger skyldes at afdelingen for Kommunale bygninger ikke har kapacitet til at starte projektet op i 2014, da de er beskæftiget med en række andre byggerier. Bevillingen overføres til Det nuværende forventede merforbrug vedrørende Præstø Multicenter er estimeret af afdelingen for Kommunale bygninger, der samtidig påpeger, at der endnu ikke er fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Afdelingen for Kommunale bygninger har endvidere forklaret, at den administrative styregruppe tidligere er blevet orienteret om udsigten til et merforbrug og at denne orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe. For så vidt angår anlægsregnskabet for Præstø Multicenter forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. I forbindelse med det endelige regnskab vil sagen blive forelagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til endelig behandling med indstilling om, at overskridelsen finansieres af kassebeholdningen. Handleplaner Ikke aktuelt. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab pr. 30. juni Ældre 79497/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender halvårsregnskabet og kvartalsrapporteringen. Tiltrådt. 5

7 Socialudvalget Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Der er til ejendomskomplekset Præstø Multicenter udarbejdet et foreløbigt driftsbudget for de kommunale fælles- og servicearealer. Lejekontrakter for det støttede byggeri er under udarbejdelse ved Boligselskabet Sjælland. Driftsbudgettet for samtlige driftskonti for ejendomskomplekset Præstø Multicenter er samlet og konteres under afdelingen for Pleje og Omsorgs konti, således at den administrative opgave reduceres mest muligt. Det samlede driftsbudget udgør i kr. finansieret af: Sundhed med kr. Skole hal med kr. Heraf udgør løn kr., der fortsat konteres på Præstø Skole. Vej, Park og Havneservice med kr. Jvnf. teknisk korrektion de første 3 år, herefter kr. i efterfølgende år. Pleje og Omsorg Fjordgården med kr. Heraf oprindeligt budgetteret med omkostninger på Fjordgården med kr., hvor der ikke var taget højde for plejehjemsbeboernes betaling. Hertil kommer at de samlede driftsomkostninger på servicearealer i boligområdet forventes at blive højere end de var på Fjordgården. Der foreslås derfor tilført forskellen i over- og underskud på drift inklusiv Pleje og Omsorgs merudgifter på kr. Der resterer overførsel af hallens nettobudget kr., hvilket iværksættes pr. 1. januar Lønbudget for skolens brug af hal bliver fortsat på Præstø skole. Pågældende medarbejder og medarbejder tilknyttet ejendomskomplekset i øvrigt samarbejder tæt om de samlede opgaver i byggeriet. Der resterer stadig en række usikkerheder i driftsbudgettet i forhold til tekniske installationer, samt el, vand og varmeforbrug. Omkostninger er estimeret på baggrund af erfaring fra byggeri i samme kategori. Den samlede vurdering er, at der til ejendomskomplekset er et manglende budget på 1,901 mio. kr. årligt. Meromkostningen foreslås indarbejdet i den almindelige drift under Socialudvalgets område fra Konsekvensen vil sammen med den aftalte budgetreduktion fra 2015 på 4,48 mio. kr. betyde, at områdets budget stort set er det samme som budget Der vil derfor være en begrænset mulighed for investering i bilpark og kompetenceudvikling. Sagen er tillige sendt til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget samt i Børne-, Unge- og Familieudvalget. Bilag: 1 Åben Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget 97628/14 Indstilling Administrationen indstiller, 6

8 Socialudvalget at driftsbudget 2015 og overslagsår godkendes og de manglende midler finansieres af Socialudvalgets driftsbudget. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Tiltrådt. 7

9 Socialudvalget Sundhedsaftalen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftale i høring med høringsfrist den 15. september Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i novemberdecember 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region. Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, Kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder vidensdeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange. Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske indsatsområder. Det aktuelle forslag til sundhedsaftalen for skal konkret betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb. De overordnede mål for Sundhedsaftalen er: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsnet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt at borgeren oplever, at ansatte pa tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt 8

10 Socialudvalget Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet. Forslaget til sundhedsaftalen består af: Den politiske aftale o Vision o Politiske mål og strategi o De politiske mål o Sammenhæng og effekt Vi får det, vi måler på Den administrative aftale 1. Tværgående temaer 2. Obligatoriske indsatsområder 3. Udviklingsprojekter -spilleregler 4. Organisering af samarbejdet 5. Implementering 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor 7. Læsevejledning Afsnit 8. Værktøjskassen indgår som en del af den samlede aftale, men har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Værktøjskassen er fortsat under udarbejdelse og indgår ikke i høringsmaterialet. Sammenhængen mellem de forskellige dele af aftalen kan ses i vedhæftede bilag, Sundhedsaftalen : Indsatser fordelt på mål. På Socialudvalgets område har aftalen stor betydning i forhold til udskrivelse og indlæggelse med sikring af sammenhængende og koordinerede patient- og plejeforløb. Indsats af høj kvalitet, der sikrer alternativ til genindlæggelse og sikrer rehabilitering og forebyggelse, så målet for Region Sjælland med flere gode leveår til borgerne kan opnås. I materialet indgår organisationsplanen ikke, en skitse er derfor udarbejdet af administrationen og vedhæftet. Seniorråd og Handicapråd Sideløbende med høring i fagudvalg er udkast til sundhedsaftale ligeledes sendt til Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet til det ordinære møde 15. august Seniorrådet gennemgik materialet og deltager i processen ved repræsentant i regionsældrerådet. Proces Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Bilag: 1 Åben Høringsliste( , ) 96269/14 2 Åben Overordnede mål og indsatser - Sundhedsaftalen - puljede indsatser 96273/14 3 Åben Høringsudkast til sundhedsaftale /14 4 Åben Høring af Sundhedsaftalen Høringsbrev 96282/14 5 Åben Diagram v/administrationen 96289/14 Indstilling Administrationen indstiller, at den politiske del af aftalen drøftes og at der eventuelt afgives høringssvar. Udvalget udtrykker bekymring ved at der forsat nedlægges medicinske sengeplader. 9

11 Socialudvalget Udover dette, anbefales den politiske del af sundhedsaftalen. 10

12 Socialudvalget Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Til mødet er vedlagt èn statistik som bilag, baseret på data fra omsorgssystemet. Et bilag viser ledelsesinformationen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats. Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder. Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Bilag: 1 Åben Ledelsesinformation, aktivitetsbestemte budget 95926/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Tiltrådt. 11

13 Socialudvalget Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Fondsloven. Resumé Jfr. fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen. Danske Forvaltning har, i henhold til Fondsloven, fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for H.P. Poulsens Legat. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Socialudvalget. Bilag: 1 Åben Årsregnskab H.P. Poulsens Legat 2013.pdf 99055/14 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Tiltrådt. 12

14 Socialudvalget Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Fondsloven Resumé Jfr. Fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen. Danske Forvaltning har, i henhold til Fondsloven, fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Socialudvalget. Bilag: 1 Åben Årsregnskab Skomager Jens Jensen 2013.pdf 99065/14 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Tiltrådt. 13

15 Socialudvalget Orientering fra formanden - september 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. a) Caféerne og Vordingborg Madservice leverer maden til Naturens Spisekammer den 24. september Et arrangement ved naturvejleder fra Afdelingen for Sundhed. Der serveres smagsprøver fremstillet af nødder, bær, frugt, mv. som kan findes i naturen netop nu. Der bages kager med nødder og æbler, samt brød hvortil der er hybenmarmelade. Der kan smages på hyldebærsuppe med kanel, vaniljeis og ristede nødder og meget andet. Smagsprøverne kan nydes i skoven, men også caféerne vil tilbyde et strejf af eftersommerens spiselige glæder. Der inviteres med: Kom og prøv os og tag din nabo med. b) Hændelsen med dødsfald grundet Listeriabakterie har medført en landsækkende indsats for at hindre flere tilfælde. Ved Vordingborg Madservice blev rullepølser kasseret. Fødevareregionen var på tilsyn 13. august 2014, og der var ingen anmærkninger, og der er ingen borgere, der er blevet syge. c) Rundt Om Vordingborg Kommune i uge 39 en konkurrence om at gå og gætte hvem der går længst - er sat i gang som en udfordring og generationsaktivitet, hvor aktivitetscentrene bliver et omdrejningspunkt i Frivilligugen. Skoleområdet er kontaktet med håb om mange aktive hold til følge. Pressemeddelelse vil komme og tilmeldinger sker i uge 37 og 38. Udfordringen skal ses som et nyt tiltag indenfor sundhed og leg med begrebet Gamification. d) Den 18. september 2014 indvies daghjemmet for demente på Klintholm Havn Centret. e) Vordingborg Kommune har ansøgt om at deltage i et projekt om erindringsdans for demente. Det sker i et samarbejde med Alzheimerforeningen. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Tiltrådt. 14

16 Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen. Intet. 15

17 Socialudvalget Bilagsoversigt 3. Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni Pleje og Omsorg 1. Halvårsregnskab pr. 30. juni Ældre (79497/14) 4. Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø 1. Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget (97628/14) 5. Sundhedsaftalen Høringsliste( , ) (96269/14) 2. Overordnede mål og indsatser - Sundhedsaftalen - puljede indsatser (96273/14) 3. Høringsudkast til sundhedsaftale (96279/14) 4. Høring af Sundhedsaftalen Høringsbrev (96282/14) 5. Diagram v/administrationen (96289/14) 6. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Ledelsesinformation, aktivitetsbestemte budget (95926/14) 7. Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat 1. Årsregnskab H.P. Poulsens Legat 2013.pdf (99055/14) 8. Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat 1. Årsregnskab Skomager Jens Jensen 2013.pdf (99065/14) 16

18 Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 17

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Socialudvalget Refer Do 03. februar 2015 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret,

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret, Socialudvalget Refer Do 04. marts 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 17:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Budgettering og prognoser Afdeling for Pleje og Omsorg har siden 2009 anvendt en økonomistyringsmodel baseret på aktivitetsbaserede budgetter. Modellen er forfinet og udbygget gennem årene i takt med at

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 24. november 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:00 Sluttidspunkt 17:15 Salen, Stege administrationsbygning Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. december 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 møde d. 6. juni 2014 Anders Broholm Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen skal sikre koordinering og sammenhæng

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 09. august :00 Sluttidspunkt 18:00. Mødetidspun kt. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 09. august :00 Sluttidspunkt 18:00. Mødetidspun kt. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 09. august 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere