Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen"

Transkript

1 Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Danmarks Forvaltningshojskoles Forlag, 1999

2 Indhold Forord 13 Anvendte f orkortelser Generei orientering Bindende forhändsbesked Skattemyndighederne Skatteforvaltningen (skatteadministrationen) Told- og skatteregionerne Told- og Skattestyrelsen Den kommunale skatteforvaltning (skatteadministrationen) Skatteforvaltningens opgaver Skatteforvaltningens edb-systemer vrige opgaver i skatteforvaltningen Budgettering og udskrivningsgrundlag Ejendomsbeskatning BBR (bygge-bolig-registret) Ejendomsvurdering Principperne for opgorelse af den skattepligtige indkomst Statsskattelovens Statsskattelovens Statsskattelovens Afskrivninger Driftstab Tab pä udlän og kaution Periodesporgsmäl Fradragstidspunkt Afkald pä indtasgt Underskud Gaeldssanering Konkursskatteloven 36

3 Skattepligt efter konkursskatteloven Opgorelse af konkursindkomst Beskatning af konkursindkomst Selvangivelse af konkursindkomsten 38 Subjektiv skattepligt Fuld skattepligt Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Bopael i Danmark Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 2. Ophold mindst 6 mäneder Kildeskattelovens 8, stk. 2. Den seerlige turistregel Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 3. Somaend Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 4. Udsendt af den danske stat Kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 5. D0dsboer, der skiftes her i landet Begraenset skattepligt Kildeskattelovens 2, stk. 1, a. A-indkomst her fra landet for arbejde udfort i landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, b. A-indkomst her fra landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, c. Arbejdsudleje Kildeskattelovens 2, stk. 1, d. Erhverv med fast driftssted Kildeskattelovens 2, stk. 1, e. Ejer fast ejendom Kildeskattelovens 2, stk. 1, f. Udbytte Kildeskattelovens 2, stk. 1, h. Renteindteegter her fra landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, i. Royalty her fra landet Kildeskattelovens 2, stk. 1, j Somaend pä skibe med hjemsted her i landet Formue Indkomstopgarelsen for begraanset skattepligtige Undtaget fra skattepligten International dobbeltbeskatning Lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst Ligningslovens Ligningslovens 33 A 47

4 3.7 Fradrag for arbejde i udlandet Graensegaengere Personlig indkomst - lonmodtagere Skattefrie godtg0relser Befordringsgodtgorelse Rejsegodtg0relse Personalegoder Fri kost og logi Fribolig Vaerdi af fri bil Tilskud til telefonudgifter Fritelefon Vaerdi af fri sommerbolig Tilskud til repraesentation Andre personalegoder Jubilasumsgratialer Fratraedelsesgodtgorelser Fradrag for pensionsordninger Pensionsordninger med lobende udbetaling Ratepension Kapitalpensionsordninger Indeksordninger Beskatning ved ophaavelse i utide B0rneopsparingskonti Selvpensioneringskonti Arbejdsmarkedsbidrag ATP-opsparing Realrenteafgift Beskatning af aegtef aeller, born og ovrig personlig indkomst Beskatning af aegtefaeller Fordelingen af indkomster og fradrag Overf0rsler mellem aegtefaeller Selvstaendig erhvervsvirksomhed og medarbejdende aegtefaelle B0rns beskatning 68

5 5.2.1 B0rns gave fra foraeldre B0rns l0n fra foraeldre Overforselsindkomster Pensioner Kontanthjaalp Understettelse Erstatninger D0gnplejevederlag Bidrag Legater Gaver Gevinster 73 Kapitalindkomst Renteindtaegter og renteudgifter Lovgrundlaget for beskatning afrenteindtaegter Lovgrundlaget for fradrag for renteudgifter Generelle betingelser for rentefradrag Hvor periodiseringsprincippet kan anvendes Hvor periodiseringsprincippet skal anvendes Principskifte fra forfaldsprincip til periodiseringsprincip Debitors insolvens Tvangsauktion mv Obligationer Indkomstskattefrie renteindtaegter Pensionsopsparingskonti Selvpensionerings- og b0rneopsparingskonti Boligspare- og uddannelseskonti Gravstedskonti Renteindtaegt af bändlagte formuer Procentgodtg0relse ved rilbagebetaling af overskydende skat Rentegodtg0relser i forbindelse med tilbagebetaling af skatter og afgifter Rentenydelse Ikke fradragsberettigede renter Renter til livsarvinger mv 82

6 6.3.2 Renter af län med sikkerhed i livsforsikringspolicer Renter af skatter og told- og forbrugsafgifter Renter af län til betaling af ejendomsskatter Renter af boligydelseslän Procenttillaegget til restskat Statslän og studielän fra SU-styrelsen Statsgaranterede studielän När studielän indfries af Hypotekbanken Tilskud til afvikling af studiegeeld Rentefritagelse og henstand med betalingen af renter Provisioner, läneafgifter og kautionsforsikringspraemier Ligningsmaessige fradrag vrige lenmodtagerudgifter Generelle betingelser for lefnmodtagernes fradrag Rejseudgifter Fradrag for merudgifter ved lonarbejde i udlandet Dobbelt husforelse Kursusudgifter Faglitteratur Arbejdsvaerelse Afskrivning pä driftsmidier, herunder pc'er Repraesentationsudgifter Handelsreisende Dagpleje Befordringsfradrag Befordring mellem hjem og arbejdsplads Erhvervsmaessig befordring Invaliders og kronisk syges befordringsudgifter Fagforeningskontingenter og udgifter til arbejdslashedsforsikring Klubkontingenter Bidrag til efterlonsordninger Bidrag og lobende ydelser Bidrag i anledning af Separation eller skilsmisse Bidrag i anledning af faktisk samlivsophaevelse 104

7 7.4.3 Bidrag til b0rn uden for aegteskab Aftaegts- og underholdsydelser Personlig indkomst - selvstaendigt erhvervsdrivende Selvstaendig erhvervsvirksomhed Selvstaendigt erhvervsdrivende ctr. lernmodtagere Selvstaendigt erhvervsdrivende ctr. hobbyvirksomhed Indtaegten ved selvstaendig erhvervsvirksomhed Bogferings- og regnskabspligtige krav (krav til regnskab og regnskabsgrundlag mv.) Virksomhedstyper Omsaetning og vareforbrug Indtaegtskriteriet Vareforbruget Varelagernedskrivning Igangvasrende arbejder Andre indtaegter og udgifter Driftsomkostninger Lon- og personaleomkostninger Rejseudgifter Lokaleudgifter Reklameudgifter Repreesentationsudgifter Privatforbrug Virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Arbejdsmarkedsfondsloven Ejendomme, herunder afstäelse af ejendomme Lejevaerdi og standardfradrag Reglerne for beregning af egen lejevaerdi Reglerne for beregning af standardfradrag Udlejning af sommerhuse Ejendomme i sameje Fredede ejendomme Fremlejereglerne 133

8 9.1.7 Begraensninger i den ärlige stigning i lejevaardien Beskatningen af ejerboliger fra og med indkomstäret Afstäelse af fast ejendom Tidspunktet for ejendommens overdragelse Opgorelse af saelgers afstäelsessum Opgorelse af saslgers anskaffelsessum Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven Beskatning efter naeringsreglerne Renteudgifter Kurstab ved indfrielse af kontantlän Renteudgifter ved overdragelse Renteudgifter ved tvangsauktion Beskatning ved dodsfald Anmeldelse og registrering af dodsfald Skifteformer Beskatning af afdode Äret for dodsäret Beskatning i dodsäret Beskatning af efterlevende aegtefaelle Äret for dodsäret Beskatning i dodsäret ved skiftet bo Beskatning i dodsäret ved uskiftet bo Beskatning af dodsbo Skattefritagne dodsboer Skattepligtige dodsboer Insolvente dodsboer Beskatning af arvinger Boafgift Personskatteloven Indkomstformerne Personlig indkomst Kapitalindkomst Skattepligtig indkomst Aktieindkomst CFC-indkomst 157

9 11.2 Skatteberegning Indkomstskat Aktieindkomstskat Formueskat Afskrivninger Afskrivningsprincipperne Den lineaere metode Saldometoden Forskudsafskrivning Forlods afskrivning Udelukkende erhvervsmaessigt anvendte driftsmidier og skibe Afskrivningsgrundlaget Afskrivningen Genvundne afskrivninger mv Forskudsafskrivning Driftsmidier med Wandet benyttelse Afskrivningsgrundlaget Afskrivningen Genvundne afskrivninger mv Bygninger og installationer Afskrivningsberettigede bygninger Afskrivningsgrundlaget Afskrivningssatsen Afskrivningsberettigede installationer Afskrivningsgrundlaget Afskrivningssatsen Ombygnings- og forbedringsudgifter Straksfradrag Blandede bygninger Nedrivningsfradrag Genvundne afskrivninger Indretning af lejede lokaler Goodwill Efterfolgende aendringer i de foretagne afskrivninger mv 177

10 13. Investeringsfond og etableringskonto Henlaeggelser til investeringsfond Anvendelse af henlaeggelsen Efterbeskatning Indskud pä etableringskonto Beregning af indskuddet Indskud pä spaerret konto Benyttelse ved etablering Efterbeskatning Selvangivelse,skatteansaettelse og klagemuligheder Selvangivelsesproceduren De lokale skattemyndigheder De statslige skattemyndigheder Ligningskompetencen Ligningsfristen Forventningsprincippet Habilitet Sagsbehandlingsreglerne Offentlighed og tavshedspligt Ansaettelsesaendringer Klage til skatteankenaavnet Genoptagelse af skatteansa2ttelser Genoptagelse pä foranledning af skatteforvaltningen Genoptagelse pä den skattepligtiges foranledning Landsskatteretten Ombudsmanden Henstand ved klage over en skatteansasttelse Ornkostningsdaekning Forskudsregistrering Ordinaer forskudsregistrering /^ndret forskudsregistrering Forskudsopgorelse og skattekort/girokort Beregning af traakprocenten Beregning af skattekortfradraget Frikort 201

11 B-skatteydere ^Endring af forskudsregistreringen i ärets lob Indregnet restskat Forlods udbetaling af overskydende skat, kildeskattelovens Arsopgorelsen Overskydende skat Restskat Udsendelse af ärsopgorelser Klage over ärsopgorelsen Frivillig indbetaling af restskat Äaidret ärsopgorelse Morarenter Rentegodtg0relse af aendrede skatteansaettelser Skattekommune 210 Stikord 213

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red.

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Danmarks Forvaltningsh0jskoles Förlag 2004 Indhold Anvendteforkortelser 16 1. Generel orientering......17 1.1

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014 Informationsmøde for rådgivere Forår 2014 Program Velkommen Selvangivelse og TastSelv Nyt om moms og afgifter Nyt om skat SKAT har fokus på Side 2 Forår 2014 Selvangivelse og TastSelv Side 3 Forår 2014

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver...

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver... Skatteret Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Begreber...3 1.1.1 Realitetsgrundsætningen...3 1.2 Systematik...3 1.3 Retskilder...4 1.4 Retsanvendelse...4

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2012/2013 Det konstruktive alternativ: KREN DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere