Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 32 29 27 71"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Årsrapport 2011 CVR-nr

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. januar december 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi henleder opmærksomheden på note 9 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed omkring indregning af udskudt skat vedrørende selskabets anlægsaktiver. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lyngby, den 24. april 2012 Direktion: Per Plannthin Bestyrelse: Henrik Brade Johansen formand Jesper Andersen-Rosendal Henrik Peter Bang Peter Christian Linde Hans Henrik Madsen 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 9 i regnskabet, som beskriver en væsentlig usikkerhed vedrørende indregning af udskudt skat vedrørende selskabets anlægsaktiver. 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 24. april 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 4

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 2009 Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Henrik Brade Johansen (formand) Jesper Andersen-Rosendal Henrik Peter Bang Peter Christian Linde Hans Henrik Madsen Direktion Per Plannthin Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade Aarhus C Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 25. april

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad 38,4 % 22,7 % 37,8 % Afkast af den investerede kapital 3,3 % 1,5 % 2,7 % Soliditetsgrad 86,8 % 86,9 % 89,6 % Egenkapitalforrentning 3,0 % 1,4 % 6,7 % Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Virksomhedens hovedaktivitet Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S omfatter afledning og transport af spildevand. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling. Taksterne godkendes årligt af kommunalbestyrelsen. Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller måling Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsperioden. Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2011 er selskabets tredje, efter at selskabet blev udskilt fra Lyngby Taarbæk Kommune pr. 1. januar Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S er underlagt vandsektorlovgivningen, hvori de mest centrale elementer beskriver reglerne for fastsættelsen af selskabets takster i et prisloft ud fra de afholdte og prisfremskrevne omkostninger i perioden samt afskrivninger på de eksisterende materielle anlægsaktiver i selskabet pr. 1. januar Implementeringen af prisloftet har medført et loft over den årlige takst, som må opkræves hos forbrugerne. Prisloftet udmeldes og kontrolleres årligt af Forsyningssekretariatet. Regnskabsåret 2011 er således det første år, hvor selskabet er omfattet af prisloftreguleringen. Det medfører, at selskabet for 2011 er forpligtet til at aflægge investerings- og reguleringsregnskaber. Året 2011 er gået med fokus på planlægning og udvidelse af investeringsaktiviteterne. Der blev således ansat yderligere en projektleder med henblik på, at investeringerne kan gennemføres hurtigere. De fleste projekter vil dog tidsmæssigt være styret af den tilhørende myndighedsbehandling, før de enkelte projekter kan igangsættes. På grund af skybruddet i juli 2011 er der ændret i forhold til prioriteringerne i strategiplanen. Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har i fællesskab med Nordvand deltaget i et projekt i området Enghaverenden i Fæstningskanalen, hvor ledningerne blev renoveret ved strømpeforinger. Projektet blev igangsat på grund af konstaterede utætte ledninger og en tiltrængt renovering. Renovering af bassinet ved Lyngby Sø er færdiggjort i Da dette bassin ejes i fællesskab med Nordvand, er projektet forløbet i et samarbejde med Nordvand som bygherre. Formålet med renoveringen har blandt andet været at opdatere bassinet til bedre miljøstandarder, imødekomme klager over lugtgener og forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte ved at automatisere forskellige arbejdsgange. I forbindelse med øgede regnmængder har viadukten ved Buddingevej været oversvømmet. Der er i 2011 gennemført forskellige tiltag i kloakkens opland for sænkning af opstuvningsniveauet under kraftig regn. Der er i 2011 afsluttet renovering af 6,3 km ledninger med tilhørende stikledninger for i alt 7

9 Ledelsesberetning Beretning tkr. En stor del af disse renoverede ledninger er primært strømpeforet i den eksisterende ledningsdimension. Det vil sige, at man genbruger den eksisterende ledning ved at fore den med en ny ledning indefra. En mindre del af ledningerne er blevet "cracket", hvor man fjerner en eksisterende spildevandsledning og anlægger en ny ledning med større dimension. Man dimensionerer med større ledninger de steder, hvor man forventer øgede vandmængder som følge af klimaforandringer. Derudover er nogle spildevandsledninger renoveret på grund af blandt andet trærødder, som har ødelagt, stoppet eller forsinket afløbet af regnvand og spildevand. Resultatet for 2011 udviser et overskud på tkr. og egenkapitalen udgør tkr. pr. 31. december Den likviditetsmæssige effekt af årets aktivitet udgør et likviditetsoverskud på tkr. og samlede investeringer i materielle anlægsaktiver på tkr. Anlægsinvesteringerne udgjorde i tkr. mod tkr. i 2010 og tkr. i Årets omsætning på tkr. er lidt højere end forventet i forhold til budgettet for 2011 på tkr. og skyldes blandt andet en højere indtægt fra vejafvanding, mindre opgaver for andre og import af spildevand fra andre forsyninger. Der blev i 2011 transporteret m³ vand. Med baggrund i nye regler fra Erhvervsstyrelsen om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering skal der indregnes en akkumuleret over- eller underdækning i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' balance på tkr. pr. 31. december Heraf udgør den historiske overdækning i alt tkr. og overdækningen for 2011 udgør i alt tkr. Det er fra Forsyningssekretariatet afgjort, at den historiske overdækning skal indregnes i selskabets takster over en 9-årig periode, mens underdækningen for 2011 indregnes fuldt i taksten for Udviklingen i over-/underdækningen er i årsrapporten indregnet under "nettoomsætningen" og har påvirket årets resultat med tkr. Det medfører en ændring i regnskabspraksis, og sammenligningstallene er derfor tilrettede. Der henvises til afsnittet "anvendt regnskabspraksis", hvor det fremgår, hvilke tal, som er korrigeret. Regulering af materielle anlægsaktiver Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har i henhold til vandsektorlovgivningen opgjort og fremsendt en reguleringsmæssig åbningsbalance pr. 1. januar 2010, hvori værdien af de materielle anlægsaktiver blev godkendt af Forsyningssekretariatet. For at synliggøre værdierne i selskabet er det besluttet at opskrive selskabets materielle an- 8

10 Ledelsesberetning Beretning lægsaktiver til de af Forsyningssekretariatet godkendte værdier og indregne dem i årsrapporten for 2011 som udtryk for dagsværdien i tilsvarende forsyningsvirksomheder. Reguleringen på tkr. henlægges til overført resultat på egenkapitalen. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten. Virksomhedens forventede udvikling Selskabets væsentlige udfordringer er fremtidens miljøkrav, herunder håndtering af større regnmængder som følge af klimaforandringerne, renovering og udbygning af spildevandsledningsnettet samt omlægning af små utidssvarende anlæg. Selskabets tiltag er i al væsentlighed fastlagt gennem den gældende spildevandsplan, som har resulteret i udformning af en strategiplan for området. Selskabet er bekendt med, at Lyngby-Taarbæk Kommune som myndighed overvejer at udarbejde en ny spildevandsplan, som skal erstatte den nuværende. Det må derfor forventes, at selskabets strategiplan for området skal revideres. Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S forventer fortsat et højt og stigende investeringsniveau og har i 2012 budgetteret med at anvende tkr. på udbygning og renovering af bassiner, ledninger, pumper og klimaforandringer. I 2012 igangsættes således flere større projekter i blandt andet områderne Virumparken, Sorgenfrigårdskvarteret samt Fortunen for at imødekomme klimaforandringerne ved blandt andet at anvende lokal afledning af regnvand (LAR). Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har også planlagt at udbygge bassinet ved Frem, så der sammen med et allerede udført projekt i området ved Peter Rørdamsvej sker en nedsættelse af opstuvning af spildevand i oplandet. Fæstningskanalen planlægges inddraget delvist til område for lokal afledning af regnvand. Dette forventes at ske i samspil med natur- og fredningsinteresser samt byudvikling på området. 9

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra nedenstående forhold. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af ny praksis ændret på følgende områder: 1. Indregning af over-/underdækning Der er foretaget indregning af overdækning over for vandforbrugerne. Ændringen er foretaget som følge af præciseringer i notat udsendt af Erhvervsstyrelsen den 18. maj 2011 vedrørende indregning af over-/underdækning for forsyningsvirksomheder. Den gennemførte ændring af regnskabspraksis har medført en regulering af egenkapitalen primo 2011 med tkr. og en forøgelse af nettoomsætningen i 2011 med tkr. samt en ny passivpost i balancen "Over-/underdækning" med en saldo på tkr. Sammenligningstallenene er tilpasset. 2. Værdiansættelse af anlægsaktiver Selskabet har med henvisning til Erhvervsstyrelsens udtalelse af 18. maj 2011 revurderet genindvindingsværdien af selskabets anlægsaktiver, herunder revurderet metoden, hvorpå anlægsaktivernes dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger skal opgøres. Denne revurdering har medført, at tidligere foretagne nedskrivninger af anlægsaktiver er korrigeret/reduceret med tkr. Korrektionen af tidligere foretagne nedskrivninger påvirker anlægsaktiverne før afskrivninger med tkr. og egenkapitalen med tkr., hvortil 272 tkr. kan henføres til øgede afskrivninger. Sammenligningstallene er tilpasset. 3. Indregning af udskudt skat Der er foretaget indregning af udskudt skat som følge af måden, hvorpå selskabets anlægsaktiver værdiansættes. Til forskel fra tidligere sker der nu en regnskabsmæssig indregning efter samme benyttede værdiansættelsesprincip som den skattemæssige indgangsværdi på anlægsaktiverne. Den gennemførte ændring af regnskabspraksis har medført en regulering af egenkapitalen primo 2011 på tkr. Årets resultat er påvirket med tkr. ved regulering af årets udskudte skat. 10

12 Anvendt regnskabspraksis Sammenligningstallene er tilpasset. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg og distribution af spildevand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Årets eventuelle over-/underdækning reguleres i omsætningen. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, drift af pumpestationer, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver. Administrationsomkostninger Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens virksomheder. Virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konso- 11

13 Anvendt regnskabspraksis lideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Balance Materielle anlægsaktiver Grunde er værdiansat til kostpris. Produktions- og distributionsanlæg udgøres af netaktiver, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, øvrige tekniske anlæg og maskiner. Andre anlæg, driftsmidler og inventar udgøres af specialudstyr, transportmidler, it og inventar. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Spildevandsledninger Forsinkelsesbassiner Rensningsanlæg Pumpestationer Øvrige tekniske anlæg Maskiner Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr Andre anlæg, driftsmidler og inventar år år 50 år år år år år 5-10 år 3-8 år Der afskrives ikke på grunde. Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at tages i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke. Fortjeneste eller tab ved afgangsføring af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under den aktivi- 12

14 Anvendt regnskabspraksis tet, anlægsaktivet hidrører fra. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Over-/underdækning En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for spildevandsbehandling og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er særskilt gjort op. En eventuel over- eller underdækning er indregnet i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende perioder. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af periodens skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning 13

15 Anvendt regnskabspraksis i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktivitet samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket kortfristet bankgæld. Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Afkast af den investerede kapital Egenkapitalforrentning Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo 14

16 Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Distributionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

17 Balance Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 5 Grunde og bygninger Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under udførelse Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 Balance Note PASSIVER Egenkapital 6 Virksomhedskapital Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Overdækning Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af overdækning Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter og usikkerheder 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10 Nærtstående parter 11 17

19 Pengestrømsopgørelse Note Årets resultat Reguleringer Pengestrøm fra primær drift før ændring af arbejdskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra ordinær primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra ordinær drift Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Årets pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet Likvider, primo Likvider, ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele. 18

20 Noter Nettoomsætning Årets omsætning Årets over-/underdækning Finansielle indtægter Renteindtægter fra bank Finansielle omkostninger Øvrige renteomkostninger m.v Skat af årets resultat Specificeres således: Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 Årets regulering af udskudt skat

21 Noter 5 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributions anlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under udførelse I alt Kostpris 1. januar Årets tilgang Overført Årets afgang Kostpris 31. december Nedskrivninger 1. januar Regulering til primo Nedskrivninger 31. december Afskrivninger 1. januar Regulering til primo Årets afskrivninger Akk. afskrivninger tilbageført Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over år 3-8 år Specifikation af afskrivninger: Distributionsanlæg nedskrivning på afgang Andre anlæg, driftsmateriel og inventar nedskrivning på afgang Fordeles således i resultatopgørelsen: Distributionsomkostninger

22 Noter 6 Egenkapital Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Regulering til primo som følge af ændring i regnskabspraksis Korrigeret egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Aktiekapital Aktiekapitalen er fordelt således: aktier af nom kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Ændring i udskudt skat primo som følge af ændring i regnskabspraksis Korrigeret udskudt skat 1. januar Årets udskudte skat Udskudt skat 31. december Over-/underdækning Over-/underdækning, primo Regulering til primo Årets over-/underdækning

23 Noter 9 Eventualposter og usikkerheder SKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni De nævnte sager er alle påklaget til Landsskatteretten. Det er derfor SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er lavere end de regnskabsmæssige. År 2011 er første år, hvor over-/underdækning opgøres på baggrund af indberettede data i Forsynings Data Online (FDO). Som følge af overgang til nyt reguleringsregime er der usikkerhed om opgørelse af over-/underdækningen. Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler. 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 11 Nærtstående parter Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S, der er hovedaktionær. Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' bestyrelse og direktion. Øvrige nærtstående parter, som selskabet har haft transaktioner med, er Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Lyngby-Taarbæk Kommune. Selskabets transaktioner med nærtstående parter Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen: Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby 22

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ...

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 32 10 26 54 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 64 59 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere