Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt."

Transkript

1 Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt : Udarbejdet : RUD Kontrolleret : DOR Godkendt : RUD

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING 4 2 RESUMÉ 4 3 BASIS FOR SKITSEPROJEKTET Højvandsstatistik Vurdering af beskyttelses niveau Vurdering af kombination af stormflod og ekstrem regn Eksisterende spilde- og regnvandsudløb Analyse af eksisterende forhold Vurdering af jordbundsforhold 11 4 SKITSERING AF LOKALE LØSNINGER Fase 1 - Terrænregulering langs fjord og å til kote +1,40 m DVR90 overbygget med en mobil sikring på 0,8 m Fase 2 Dige og spunsvæg langs Roskidle Fjord og Værebro Å Fase 2 - Dige og spunsvæg langs fjord og å til kote +1,95 m DVR90 overbygget med en mobil sikring på 0,8 m Fastsættelse af det nødvendige beredskab og vedligeholdelse 22 5 SKITSERING AF REGIONALE LØSNINGER 22 6 NATUR- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD Roskilde Fjord Jyllinge Nordmark Værebro Å Fredede områder 24 7 PLAN- OG LOVMÆSSIGE RAMMER Planmæssige forhold Lovmæssige rammer 27 8 UDREDNING AF BEHOV FOR OPDATERING AF PLANER Kommuneplan og lokalplan 37

3 Side 3 9 TIDSPLAN Tidsplan for fase Tidsplan for fase ØKONOMI Fase 1 Terrænregulering og mobil løsning Fase 2 Dige og spuns Fase 2 Dige, spuns og mobilløsning Overslagspris på anlægsomkostninger og drift og vedligehold Partsfordeling og juridisk vurdering KONKLUSION 44 BILAG Bilag 1: Ref.6 Juridisk redegørelse af Codex Advokater P/S af

4 Side 4 1 INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet af Grontmij for Roskilde Kommune og omfatter sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Roskilde Fjord og Værebro Å. Rapporten har til formål at give Roskilde Kommune og dens borgere overblik over mulige tiltag, der kan udføres for at opretholde et tilstrækkeligt sikringsniveau, dels ved forhøjet vandstand i Roskilde Fjord forårsaget af stormflod med tilskrivning af fremtidige klimapåvirkning og dels ved forhøjet vandstand i Værebro Å forårsaget af ekstrem regn. Som følge af stormen Bodil, forekom der den 6. december 2013 ekstreme stormflodsvandstande i Isefjorden og i Roskilde Fjord, med betydelig højere vandstande end registreret nogensinde før. Konsekvensen var oversvømmelser på mange lokaliteter med omfattende skader til følge. I særlig grad blev de lavtliggende boligområder i Jyllinge Nordmark ramt af oversvømmelser som følge af Bodil, men også områder i Roskilde Inderfjord var berørt og bl.a. var Vikingeskibsmuseet truet. Grontmij har i denne rapport, med afsæt i eksisterende data, vurderet mulige tekniske løsninger til sikring mod oversvømmelse af Jyllinge Nordmark. Løsningerne og behovet for tilhørende tilladelse er vurderet i forhold til gældende lovgivning på området og i forhold til eventuelle miljø- og naturmæssige påvirkninger. Endvidere er de økonomiske omkostninger ved de forslåede løsninger vurderet (inkl. i forhold til de beskyttede værdier). Skitseforslag for sikring mod oversvømmelse i Roskilde Inderfjord sammen med skitseforslag til regional stormflodsbeskyttelse er beskrevet i separat rapport. 2 RESUMÉ Skitseprojektet omfatter mulige lokale løsninger for sikring imod oversvømmelser af Jyllinge Nordmark fra ekstreme vandstande i Roskilde Fjord og Værebro Å. Der er arbejdet ud fra flere løsningsmuligheder med afsæt i en fase 1 og fase 2. De skitserede løsningsforslag er vurderet ud fra deres beskyttelseseffekt samt planlægningsmæssige, naturmæssige, miljømæssig, økonomiske og tidsmæssige forhold. Skitseprojektet tager afsæt i en fase 1 karakteriseret ved løsninger, der kan implementeres inden for en tidshorisont på ½ - 3 år. Med afsæt i højvandsstatikker og historik anbefales en beskyttelse til kote +2,2 m DVR90. Såfremt en regional løsning senere kan realiseres er det etablerede sikringsniveau under fase 1 tilstrækkelig, og de etablerede foranstaltninger opretholdes uden væsentlige ændringer.

5 Side 5 I fase 2 forudsættes at der ligger en afklaring af om en regional løsning bliver etableret og såfremt en regional løsning ikke lader sig realisere er der derfor i nærværende skitseprojekt peget på lokale løsninger, der både er mobile, permanente og fleksible således at de valgte løsninger i fase 1 nemt kan tilpasses en øget sikrings kote til hhv. +2,75 DVR90 langs Roskilde Fjord og +2,40 DVR90 langs Værebro Å. Dog skal de geotekniske forhold undersøges nærmere før den stationære lokale højvandssikring udført i fase 1 forhøjes. Af de tre regionale løsninger der er undersøgt (i skitseprojektet for sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse), nemlig Hundested Rørvig, Sølager - Kulhuse samt Kronprins Frederiks Bro (ved Frederiksund), vurderes og anbefales de to sidstnævnte løsninger som de mest fordelagtige løsninger der harmonerer bedst med den eksisterende infrastruktur og med mindst mulig negativ effekt på natur og miljø. Den regionale løsning anbefales i kombination med mindre lokale løsninger fremfor enkeltstående lokale løsninger, primært fordi hele Inderfjorden samt Jyllinge Nordmark herved sikres mod stormflod, og uden omfattende og for beboerne til tider lidt generende lokale løsninger. Med afsæt i højvandsstatistikker og historik og fremtidig havstigning anbefales for den regionale løsning en højvandssikring til kote +2,6 +3,4 m DVR90 (afhængig af lokaliteten af den valgte regionale løsning). Dette svarer til fremtidige storme af samme karakter som stormen Bodil. Det anbefales at beredskabet håndterer de mobile løsninger (f.eks. i form af watertube løsning eller søjle-bjælke løsning). Det vurderes at 6 til 8 mand kan etablere 1 km mobil højvandssikring på ca. 4 timer, hvilket betyder at 6 8 mand kan have den mobile højvandssikring plads på ca. 12 timer efter højvandsvarsel. Vedligehold af græsbeklædte diger vil kræve vedligehold og pleje af grundejerforeningerne eller digelag. Området Jyllinge Nordmark ligger i Natura 2000 område, hvilket betyder, at de skitserede forslag skal igennem en VVM screening og formentlig, afhængig af endelig design løsning, en VVM redegørelse som en af godkendelsen efter kystbeskyttelsesloven. Den økonomiske analyse af løsningsforslagene, der er skitseret for begge faser i denne rapport, er økonomiske rentable.

6 Side 6 3 BASIS FOR SKITSEPROJEKTET 3.1 Højvandsstatistik Højeste vandstand under stormen Bodil den december 2013 blev i Roskilde Fjord målt til +2,06 m DVR90. Dette er i henhold til Kystdirektoratets højvandsstatistik fra 2012, dækkende Roskilde Fjord, en 1000 års hændelse. Imidlertid er datagrundlaget for højvandsstatistikken noget begrænset, idet måleperioden er relativ kort ( ) og ydermere er der udfald i målingerne, således at den effektive måleperiode kun er 17,8 år. Derfor vurderes måleserien fra Roskilde målestation ikke at have tilstrækkelig varighed til alene at danne grundlag for en vurdering af risikoen for højvande i Roskilde Fjord. Grundet den korte effektive måleperiode er vandstandsmålingerne fra Roskilde målestation blevet korreleret med vandstandsmålingerne fra to andre målestationer med lidt længere måleserie, henholdsvis Holbæk og Hundested målestationer. Da der er en rimelig god korrelation de tre målestationer imellem, er målestationen med den længste måleserie anvendt i de videre analyser, nemlig Holbæk målestation med en måleperiode fra 1972 til Der er imidlertid også en del udfald i måleperioden ved Holbæk målestation, således at den effektive måleperiode kun er 28,8 år. Figur 3.1-1: Højvandsstatistik for Holbæk Havn En effektiv måleperiode på 28,8 år er dog stadig en kort måleperiode i forhold til at klassificere en hændelse som en 1000 års hændelse.

7 Side 7 Ifølge lokale kilder viser det sig at der har været flere stormflodshændelser i Roskilde Fjord af samme karakter som Bodil, men disse menes dog ikke at have genereret de samme høje vandstande som Bodil gjorde. Vandstandene ved disse stormflodshændelser er blevet estimeret af Roskilde Kommune baseret på arkiv informationer som er sammenlignet med informationer indsamlet under stormen Bodil. De estimerede højvandsniveauer er som følger: 1. januar 1922: + 1,90 m 18. februar 1962: + 2,00 m 30. oktober 1969: + 1,75 m 20. november 1973: + 1,75 m 16. december 1982: + 1,50 m Den højeste af ovenstående estimerede vandstande svarer i henhold til højvandsstatistikken ca. til en 400 års hændelse. 3.2 Vurdering af beskyttelses niveau Baseret på ovenstående højvandsstatistik og estimerede højvandsniveauer anbefales det at stormflodssikre til en kote +2,10 m DVR90 (der dækker alle de kendte stormflodshændelser), tillagt en forventet fremtidig havstigning samt et tillæg for bølgehøjde Vurdering af havstigning og bølgehøjde Ifølge IPCC var den globale gennemsnitlige havniveaustigning 1,8 mm pr. år i gennemsnit hen over perioden I perioden 1993 til 2003 var den gennemsnitlige havstigning 3,1 mm/år. Over de sidste 100 år er havniveauet steget mellem 10 og 20 cm. Ifølge IPCC er usikkerheden stor, når man skal beregne, hvor stor den fremtidige havstigning vil blive. Den fremtidige havstigning frem til år 2100 er af IPCC skønnet at være 9-88 cm. En havstigning på 30 cm anses for at være et realistisk skøn, hvilket derfor er anvendt i det følgende for den fremtidige havstigning. Bølgehøjden er vurderet i hvert enkelt tilfælde baseret på lokaliteten og kritiske vindretninger Fase 1 - Anbefalet beskyttelsesniveau Indtil en regional løsning er afklaret anbefales en kote for de midlertidige lokale løsninger i Jyllinge Nordmark på +2,2 m DVR90, inklusiv bølgehøjde, der dækker alle de kendte stormflodshændelser Fase 2 - Anbefalet beskyttelsesniveau, lokale løsninger Ved etablering af lokale løsninger langs Roskilde Fjord og Værebro Å, uden regional løsning, er de anbefalede sikringskoter (i DVR90):

8 Side 8 Mod Roskilde Fjord: 2,1 m + 0,3 m havstigning + 0,35 m bølgehøjde = +2,75 m Mod Værebro Å: 2,1 m + 0,3 m havstigning = +2,4 m Fase 2 - Anbefalet beskyttelsesniveau, regional løsning Ved etablering af en regional løsning har Grontmij undersøgt tre lokaliter hvor der kan etableres højvandslukke (jævnfør skitseprojektet for sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse). For disse tre lokaliteter anbefales følgende sikringskoter (i DVR90): Rørvig - Hundested: 2,1 m + 0,3 m havstigning + 1,0 m bølgehøjde = +3,4 m Kulhuse Sølvager: 2,1 m + 0,3 m havstigning + 0,4 m bølgehøjde = +2,8 m Frederikssund: 2,1 m + 0,3 m havstigning + 0,2 m bølgehøjde = +2,6 m 3.3 Vurdering af kombination af stormflod og ekstrem regn Sandsynlighed for sammenfald af stormflod og ekstrem regn er sjælden, idet stormflod forekommer primært i vinter månederne, modsat skybrud som primært forekommer i sommer månederne. Derfor er sandsynligheden for sammenfald af højvande i fjorden og høj vandstand i åen meget lille. Det vurderes derfor at det ikke er nødvendigt at sikre mod en kombination af disse to hændelser. 3.4 Eksisterende spilde- og regnvandsudløb Der skal for alle regnvandsudløb sikres mod tilbagestuvning op igennem rørsystemet fra højvande i fjorden og i åen. Endvidere skal der for alle udløb sikres udledning fra systemet ved pumpeanordninger. Roskilde Kommune er i øjeblikket i gang med at indgå aftale med Roskilde Forsyning om at revidere spildevansplanen for Jyllinge Nordmark området, hvor der lægges op til at etableres et regnvandssystem til opsamling af regnvand i området. Området er per tiden kun kloakeret for huspildevand, hvorfor Roskilde Forsynings eventuelle etablering af regnvandsafløb vil udløse tilslutningsbidrag på kr. pr. ejendom (inkl. moms). 3.5 Analyse af eksisterende forhold Området Jyllinge Nordmark er et relativt lavtliggende beboelsesområde, med kompleks problemstilling med hensyn til havstigning, grundvand og afstrømning fra Værebro Å. Området har ingen nuværende beskyttelse mod oversvømmelse. Området er et sommerhusområde der senere er udlagt til helårsbeboelse (jf. lokalplan 1.37). Langs fjorden ligger en strandeng og langs åen er friholdte grønne arealer primært ejet af grundejerforeningerne. Kommunen overvejer at etablere naturstier i områder i samarbejde med grundejerforeningerne og med godkendelse fra relevante myndigheder. Den rekreative sti er udlagt i lokalplanen og i kommuneplanen.

9 Side 9 Figur 3.5-1: Oversigtskort, Jyllinge Nordmark Langs Værebro Å er der anlagt 5 små jollehavne (se nedenstående figur). Figur 3.5-2: Småhavne ved Værebro Å

10 Side 10 Terrænforholdene viser, at dele af området er lavt beliggende, med to højdedrag skærende igennem området. Aflejringerne stammer tilbage fra istiden, hvilket afspejles i landskabet. Figur 3.5-3: Terrænkort, Jyllinge Nordmark Af ovenstående figur kan ses at allerede ved vandstande over 1 m bliver de første ejendomme oversvømmet, hvilket statistisk set forekommer årligt. Under stormen Bodil den december 2013 meldte ejendommene vist på nedenstående figur om vand inde i husets stueplan.

11 Side 11 Figur 3.5-4: Oversvømmede ejendomme i forbindelse med Bodi, Jyllinge Nordmarkl 3.6 Vurdering af jordbundsforhold Jordbundsforholdene varier afhængigt af den geografiske placering baseret på jordbundsprofiler af nogle af de få eksisterende boringer i området. Før detailprojektering er det nødvendigt at undersøge jordbundsforholdene ved udførsel af geotekniske boringer. Der er rapporteret blødbund til stor dybde i de lavest liggende områder i Jyllinge Nordmark, hvilket formodentlig er gamle vandløbs aflejringer. Det anbefales derfor at der udføres en geoteknisk undersøgelse af områderne hvor der skal etableres stormflodsbeskyttelse. Disse undersøgelser skal afklare jordbundsforholdene for en kommende stormflodsbeskyttelse (både mht. dige og evt. spunsvæg) og hvilke geotekniske tiltag der skal udføres ved etableringen af stormflodsbeskyttelsen. Indflydelse på prissætning af disse tekniske tiltag afklares i projektforslaget (efter de geotekniske undersøgelser er blevet udført). Der er især behov for afklaring af behovet for sikring mod det rapporterede fænomen, at grundvand presses op over terræn ved høj vandstand i fjord og å selvom der er etableret sikring ved terrænhævning. 4 SKITSERING AF LOKALE LØSNINGER Der findes forskellige tekniske løsninger til sikring af Jylling Nordmark, både stationære og mobile. Ved mobil højvandssikring forstås løsninger som kun er i funktion i forbindelse med stormflod og derfor kun er midlertidig installerede.

12 Side 12 Idé skitserne tager afsæt i eksisterende lokalplaner. Der er arbejdet ud fra flere løsningsmuligheder med afsæt i en fase 1 og fase 2. Fase 1 er karakteriseret ved løsningsforslag, der kan iværksættes inden for en kort tidshorisont med en beskyttelses kote fastsat til +2,2 m DVR90 (jævnfør afsnit 3.2.2) og som kan forhøjes afhængig af udviklingen op til fase 2. Fase 1 dækker således områder, der ligger under kote +2,2 m DVR90. Fase 2 er karakteriseret ved, at der på dette tidspunkt ligger en afklaring på hvorvidt en regional løsning gennemføres. Nedenstående løsningsforslag i fase 2 er med afsæt i et scenarie uden regional løsning. Beskyttelseskoten er fastsat til +2,75 m DVR90 ud mod fjorden, inkl. havvandstigning og bølgehøjde, og kote +2,40 m DVR90 ud mod åen, inkl. havvandstigning (jf. afsnit 3.2.3). Der er lagt vægt på fleksibilitet i løsningerne i fase 1 således at såfremt en regional løsning ikke er rammesættende for fase 2 vil de forslåede løsninger kunne udvides til at dække den højere sikringskote. I tilfælde af at en regional løsning realiseres, forventes det ikke at der er behov for yderligere lokale højvandssikringer i Jyllinge Nordmark (med mindre specielle forhold uden for Roskilde Kommune kræver dette), dvs. den stationære lokale højvandssikring etableret under fase 1 skulle være tilstrækkelig. I tilfælde af at en regional løsning ikke realiseres skal den stationære lokale højvandssikring udført i fase 1 forhøjes (med eller uden mobil løsning). I forbindelse med forhøjelse må der påregnes udgifter til fundering mv. af anlæggene. Løsningsforslaget for fase 1 (for perioden indtil det vides om en regional løsning genrealiseres eller ej) er som følger: 1) Terrænregulering langs fjord og å til terræn kote på +1,40 m DVR90 overbygget med en mobil sikring på 0,8 m. Baseret på de informationer der er modtaget fra kommunen skulle en sikringskote på +1,40 m DVR90 være tilstrækkelig sikring imod oversvømmelse fra Værebro Å ved skybrud. Ved varsling om ekstrem regnhændelse kan der dog være behov for at aktivere den mobile overbygning. Geotekniske undersøgelser skal afklare hvorvidt der er områder der skal sikres imod optrængende grundvand bag højvandssikringen ved høj vandstand i fjord og å. Dette kan f.eks. gøres ved etablering af en spunsvæg eller mindre pumpeboringer i kritiske områder.

13 Side 13 For fase 2, når der foreligger en afklaring på hvorvidt en regional løsning skal gennemføres, forventes der som tidligere nævnt kun at skulle foretages yderligere lokale sikringer hvis en regional løsning ikke lader sig realisere. I tilfælde af at en regional løsning ikke realiseres foreslås følgende to lokale alternativer: 2) Stationært dige og korte strækninger med spunsvæg langs fjord og vandløb med dige / terræn kote +2,75 m DVR90 ud mod fjorden og kote +2,4 m DVR90 ud mod åen. 3) Stationært dige langs fjord og vandløb med dige / terræn kote på +1,95 m DVR90 overbygget med en mobil sikring på 0,8 m DVR90. Generelt anbefales det at diger og spunsvægge placeres så tilbagetrukket som muligt hvorved både påvirkning af natur og miljøforhold samt terræn regulering / dige højde minimeres fra strandbred og å-brink. Som tidligere nævnt (jf. afsnit 3.6) skal geotekniske undersøgelser afklare hvorvidt jordbundsforholdene er gode nok til en yderligere højvandssikring i fase 2. Overskyl og regnvand, evt. fra et nyt fælles regnvandssystem, opsamles bag digerne og ledes ved normal vandstand ud via udløb med tilbageløbssikring. Ved højvande pumpe alt overskyl og regnvand ud. Alle lokale løsninger er beliggende inden for det markerede skitseprojektområde, vist på nedenstående figur. Disse løsninger vil blive nærmere beskrevet i det følgende. Figur 4-1: Skitseprojektområde - foreslået strækning med højvandssikring

14 Side 14 På nedenstående kort er terrænkoten sammenholdt med matriklerne i Jyllinge Nordmark. Figur 4-2: Terrænindikationsgivende kort med matrikelgrænser 4.1 Fase 1 - Terrænregulering langs fjord og å til kote +1,40 m DVR90 overbygget med en mobil sikring på 0,8 m Indtil der foreligger en afklaring på hvorvidt en regional løsning skal gennemføres eller ej, anbefales en lokal løsning bestående af en terrænregulering til kote +1,4 m DVR90 overbygget med en mobil sikring på 0,8 m. Afhængig af placering betyder dette en mindre terrænregulering på strandengen, grundejerforeningernes fællesarealer samt enkelte private matrikler (se nedenstående figur). Geotekniske undersøgelser skal afklare hvorvidt der er områder bag terræn reguleringen der skal sikres imod optrængende grundvand ved høj vandstand i fjord og å.

15 Side 15 Figur Skitseprojektområde, fase 1 med terrænregulring og mobilløsning Koten er fastsat således at den påvirker eksisterede natur og matrikler minimalt og hindrer oversvømmelse af området ved Værebro Å forårsaget af ekstreme regnhændelser. Som mobil løsning anbefales water-tube løsningen (se figur 4.1-2), der kan give den nødvendige ekstra sikringshøjde på 80 cm og som er nem og enkel at rulle ud. Andre mobile løsninger kan også anvendes såsom søjle bjælke løsningen (se nedenstående figur) eller en kombination af disse. I forbindelse med detailprojektering og efterfølgende udbud vil kriterier for løsning og priser blive præciseret. For en optimal funktion af den mobile højvandssikring, skal udlægningsarealet defineres og terrænet planeres og de nødvendige indledende tiltag udføres således at den mobile løsning nemt kan installeres. Endvidere skal det sikres at der er nem adgang til området hvor den mobile løsning skal udlægges. Der skal i detailprojektering ses nærmere på valg af løsninger i de områder hvor der er meget begrænset plads mellem ejendomme og å-bred.

16 Side 16 F i g u r 3. Figur 4.1-2: Eksempler på mobile løsninger ( water tube / søjle-bjælke løsninger) Nedenstående principskitser viser water-tube løsningen i området langs fjorden og ved Værebro Å efter en terrænregulering. Figur 4.1-3: Fase 1, principskitse af mobil højvandssikring ved brug af water-tube løsningen langs Roskilde Fjord Figur 4.1-4: Fase 1, principskitse af mobil højvandssikring ved brug af water-tube løsningen langs Værebro Å Ved etablering af højvandssikring langs Værebro å skal man være opmærksom på, at der i dag er 5 små jollehavne på strækningen der skal tænkes ind i højvandssikringen. Afhængig af om jollehavnene bevares i udbredelse og antal, forslås det at terræn reguleringen forstærkes, således opkørsel / passage med båd er muligt.

17 Side 17 Det gøres opmærksom på at etablering af højvandsikring ved Værebro Å kan påvirke Tangbjerg boligområde med forhøjet vandstand ved ekstrem regn. Dette skyldes at et indsnævret tværsnit forårsaget af højvandssikringen kan forårsage en forøget vandstand med oversvømmelser til følge. Hvor stor denne påvirkning vil blive og dens konsekvenser bliver i øjeblikket undersøgt i et andet igangværende projekt. 4.2 Fase 2 Dige og spunsvæg langs Roskilde Fjord og Værebro Å Et dige til en kote på henholdsvis +2,75 m DVR 90 langs fjorden (inkl. havstigning og bølgepåvirkning) og +2,40 m DVR 90 langs åen (inkl. havstigning) forventes at optage et areal på m langs fjord og å. Derfor kan det på udvalgte strækninger være relevant at overveje en spunsvægsløsning. Fordelen ved en spunsvæg er at den er en væsentlig mindre konstruktion end et dige og dermed mindre pladskrævende og sikrer underløb af å og havvand. Selve spunsvæggen kan udformes på forskellig vis og kan påmonteres siddemøbler og trapper eller ramper. Både diget og spunsvæggen anbefales placeret tilbagetrukket, så tæt på skel og matrikel som mulig. Geotekniske undersøgelser skal afklare hvilke geotekniske tiltag der skal udføres ved etableringen af diget og hvorvidt der er områder bag diget der skal sikres imod optrængende grundvand ved høj vandstand i fjord og å. Både et dige og en spunsvægsløsning op til de nævnte koter vil være markante tiltag på strandengen, grundejerforeningernes fællesarealer samt enkelte private matrikler. Det skal bemærkes at anlægsudgifter forbundet med denne løsning er relativ dyr (jf. kapitel 10) Fase 2 - Dige og spunsvæg langs Roskilde Fjord Med udgangspunkt i det regulerede terræn etableret i fase 1, kan et symmetrisk græsbeklædt dige langs fjorden med topkote på +2,75 m DVR90 etableres.

18 Side 18 Figur Skitseprojektområde, Fase 2 med dige overbygget med mobil sikring Diget anbefales placeret så tilbagetrukket som muligt, da dette giver mulighed for at det foran liggende areal kan afbøde de værste bølgepåvirkninger, samt at indgrebet i strandengen bliver minimeret. Principskitsen nedenfor giver et eksempel på et tilbagetrukket fjorddige. Figur : Fase 2, principskitse af fjorddige i Jyllinge Nordmark ved daglig vande På enkelte delstrækninger langs fjorden kan et alternativ til diget være etablering af en spunsvæg. En kombination af spunsvæg og dige sikrer minimum påvirkning af særlige beskyttede naturtyper langs fjorden. Principskitsen nedenfor giver eksempel på en spunsløsning.

19 Side 19 Figur : Fase 2, principskitse af spunsvæg langs fjorden i Jyllinge Nordmark ved daglig vande Fase 2 - Dige og spunsvæg langs Værebro Å Langs Værebro Å foreslås etablering af et symmetrisk græsbeklædt dige med topkote på +2,40 m DVR90. Diget skal som udgangspunkt placeres så tilbagetrukket som muligt (så tæt på parcellerne som muligt), således at de grønne arealer foran diget kan fungere som en form for forsinkelsesbassiner. Principskitserne nedenfor giver et eksempel på et tilbagetrukket dige. Figur : Fase 2, principskitse af å-dige i Jyllinge Nordmark ved normal vandstand På enkelte delstrækninger langs åen, især hvor ejendommene ligger tæt på åen, kan et alternativ til diget være etablering af en spunsvæg. Spunsvæggen skal placeres så tilbagetrukket som muligt. Principskitserne nedenfor giver et eksempel på en tilbagetrukket spunsvæg. Figur : Fase, principskitse af å-spunsvæg i Jyllinge Nordmark ved normal vandstand Fordelen ved en spunsvæg er at den er en væsentlig mindre konstruktion end et dige og dermed mindre pladskrævende og sikrer underløb af å- og havvand.

20 Side 20 Som tidligere nævnt skal de 5 små jollehavne tænkes ind i stormflodssikringen langs Værebro Å. Afhængig af om jollehavnene bevares i udbredelse og antal, foreslås det at diget forstærkes eller at der etableres et skot i en evt. spunsvæg, således passage med båd er muligt. Der gøres opmærksom på at etablering af højvandsikring ved Værebro Å kan påvirke Tangbjerg boligområde med forhøjet vandstand ved ekstrem regn af tidligere nævnte årsager. 4.3 Fase 2 - Dige og spunsvæg langs fjord og å til kote +1,95 m DVR90 overbygget med en mobil sikring på 0,8 m I tilfælde af en regional løsning fravælges, vil en stationær lokal løsning blive et ret markant tiltag i landskabet. Ønskes en lavere stationær lokal løsning, er det muligt at kombinere etablering af et lavere dige / terrænregulering med en mobil højvandssikring. Figur Skitseprojektområde, Fase 2 med dige overbygget med mobil sikring Uden regional løsning og med overbygning af en mobil løsning anbefales en stationær sikringskote på min. +1,95 m DVR90. Bredden af diget er afhængig af den valgte mobile højvandsløsning og lokaliteten. En dige bredde på 5-10 m kan blive nødvendig.

21 Side 21 Geotekniske undersøgelser skal afklare hvilke geotekniske tiltag der skal udføres ved etableringen af diget og hvorvidt der er områder bag diget der skal sikres imod optrængende grundvand ved høj vandstand i fjord og å. Diget / terrænreguleringen anbefales som tidligere nævnt placeres så tilbagetrukket som muligt. Ved varsling om ekstremt højvande (> m DVR90) kan denne løsning kombineres med en mobil sikring (water-tube eller lignende) med en sikringshøjde på ca. 0,8 m (se nedenstående figur). Figur 4.3-2: Fase 2, principskitse af fjorddige ved daglig vande Figur 4.3-3: Fase 2, principskitse af fjorddige ved højvande med mobil water-tube. Ved etablering af et mindre dige / terræn regulering overbygget med en mobil højvandssikring, berøres beboerne i mindre grad end ved en stationær løsning til fuld sikringshøjde. For en optimal funktion af den mobile højvandssikring, skal udlægningsarealet defineres og terrænet planeres og de nødvendige indledende tiltag udføres således at den mobile løsning nemt kan installeres. Denne løsning kan naturligvis kombineres med den foregående løsning, således at der etableres en stationær løsning til fuld sikringskote, hvor det er hensigtsmæssigt, mens løsningen med den mobile overbygning udføres i områder, hvor det af en eller anden årsag er uhensigtsmæssig at udføre en stationær løsning til fuld sikringskote. Ved en kombineret løsning skal det sikres at den mobile løsning kan forankres til den stationære løsning samt at der er den nødvendige adgang til områder med mobil løsning. De samme forhold omkring de 5 små jollehavne og Tangbjerg boligområde som nævnt under den foregående løsningmodel er selvfølgelig også gældende for dette løsningsforslag.

22 Side Fastsættelse af det nødvendige beredskab og vedligeholdelse For at en mobil løsning kan fungere skal beredskabet erhverve den nødvendige mobile højvandssikring samt det nødvendige kommunale materiel til en hurtig og sikker udlægning både i fase 1 og 2. Vælges den mobile water-tube løsning kræver denne ikke videre vedligeholdelse men anbefales (af leverandøren) udskiftet efter 5 år. Terminalerne som hæfter sektionerne sammen har en minimumslevetid på 20 år. En søjle-bjælke løsning har en væsentlig længere levetid (mere end 20 år). Græsbeklædt terræn / diger vil kræve vedligehold og pleje af grundejerforeninger eller digelag Fase 1 - Terrænregulering og mobil beredskabsløsning Ved varsling af højvande over kote +1.4 m DVR90 skal der, indtil den regionale løsning er afklaret, igangsættes en koordineret og prioriteret indsats for etablering af en mobil højvandssikring i Jyllinge Nordmark. Det vurderes at 6 til 8 mand kan etablere 1 km mobil stormflodssikring på 4 timer Fase 2 - Dige / spunsvæg og mobil beredskabsløsning (uden regional løsning) Ved varsling af højvande over kote m DVR90 skal ved kombination af permanent og mobil højvandssikring i gangsættes en koordineret og prioriteret indsats for etablering af en mobil højvandssikring i Jyllinge Nordmark. Det vurderes således at 6 til 8 mand kan etablere 1 km mobil stormflodssikring på 4 timer. Ved fuld permanente og funktionsdygtige højvandssikringer, som dige/spunsvæg forventes ingen beredskab. 5 SKITSERING AF REGIONALE LØSNINGER Et ønske om en regional løsning (fase 2) til sikring af oversvømmelse af Jyllinge Nordmark (og Inderfjorden) er primært skabt grundet de omfattende skader som forekom i forbindelse med stormen Bodil og fremtidsudsigterne til hyppigere og voldsommere storme. Tre alternative regionale løsninger er vurderet i forhold til beskyttelseseffekt samt planlægningsmæssige, naturmæssige, miljømæssig, økonomiske og tidsmæssige forhold. Der er andre mulige regionale løsninger, men de tre valgte alternativer er de mest åbenlyse ud fra beskyttelseseffekt, natur og miljømæssige hensyn samt eksisterende konstruktioner. Disse tre regionale løsninger, der er præsenteret i skitseprojektet for sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse, er beliggende som følger:

23 Side 23 Rørvig - Hundested Kulhuse Sølvager Kronprins Frederiks Bro (ved Frederikssund) 6 NATUR- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 6.1 Roskilde Fjord Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. I den lavvandede fjord ligger ca. 30 små øer og holme. På holmene yngler hvert år par fugle fordelt på arter. Området har et areal på ha, hvoraf den marine del udgør ha. Området er domineret af marine områder med store lavvandede bugter og vige med sandbanker med vedvarende vanddække. I disse områder ses store forekomster af ålegræs og blåmuslinger, som også er karakteristisk for Roskilde Fjord. Udover sine naturværdier og landskabelige kvaliteter har fjorden også stor rekreativ betydning både lokalt og for hele hovedstadsregionen. I området ved Roskilde Fjord findes en række naturtyper, som i kraft af deres størrelse eller rige flora er af regional eller national betydning. Dette gælder bl.a. de store sammenhængende strandengsarealer langs fjorden og den særligt prioriterede naturtype 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund. Beskyttelsestyperne for naturområder omkring Roskilde Fjord består af Natura 2000-områder, 3- områder, fredskov, fredede fortidsminder, samt fredninger og bygningsfredninger, der inkluderer grønne områder. Desuden er der i hele Roskilde Kommune registreret beskyttede dyre- og plantearter. 6.2 Jyllinge Nordmark Jyllinge Nordmark ligger i den nordlige del af Roskilde Kommune og afgrænses af Roskilde Fjord, Værebro Å og Værebrovej. Mens næsten halvdelen af Jyllinge Nordmark er lavtliggende, fladt terræn er resten fordelt på to højdedrag. Det ene ligger mellem Nordmarksvej og fjorden (op til 16 m), det andet udgør områdets sydøstlige del (op til 31 m). Enkelte steder er der stejle partier dannet af istidens gletschere og smeltevand som terrænformende faktorer, ligesom jordbundens beskaffenhed skyldes aflejringer i istiden og stenalderen samt den efterfølgende landhævning. Dele af kyststrækningen mod Roskilde Fjord består af strandeng og overdrev. Strandengene og overdrev ved Jyllinge Nordmark er en del af Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord, Kattinge Vig, Kattinge Sø, Jægerspris Nordskov og Kongens Lyng. Bl.a. naturtypen 1330 Strandeng er på områdets udpegningsgrundlag.

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST Side 1 Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse Skitseprojekt Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Revision : 0 Projekt : 30.6792.09 Udarbejdet : DOR Kontrolleret

Læs mere

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 Side 1 Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt : 30.6792.09 Udarbejdet : DOR Kontrolleret : RUD

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger.

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger. NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2027981 Ref. JNAL / 8LD NOTAT - Redegørelse og anbefalinger til sikring mod stormflod 8. januar 2015 Byrådet vedtog

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

2012 Hotel Storebælt i Nyborg.

2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Oplæg til højvandssikring af Udarbejdet i juni 2013 2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Siolit A/S Fuglebakken 43 DK 5610 Assens Telefon: +45 64711115 Henrik J. Eriksen og Christian Jensen E-mail: Siolit@siolit.com

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere