g DEC O DEC Aarestrup Planteskole Aarestrupvej Karup J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J"

Transkript

1 Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon Fax Aarestrup Planteskole Aarestrupvej Karup J CVR-nr EAN-nr Vibeke Persson Dir. telefon J. nr O DEC g DEC Afgørelse De har klaget over Skattecenter Skives afgørelse af 5. marts 2007 for Aarestrup Planteskole, CVR-nr Landsskatteretten har nu truffet afgørelse i sagen. Kopi af afgørelsen vedlægges. Hvis klageren har fået helt eller delvis medhold, skal klageafgiften betales tilbage. Det fremgår af skatteforvaltningslovens 42a, stk. 4. Klageafgiften på kr. er derfor vedlagt i check. Vejledning om sagsanlæg Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgøreisens dato. Reglerne om domstolsprøvelse fremgår af skatteforvaltningslovens Sagen anlægges ved byretten som 1. instans. Stævning skal sendes til den ret, hvor skatteyderen har hjemting, når sagen anlægges. Stævning skal udtages mod Skatteministeriet.

2 Adresser Skatteministeriet, Nicolai Eigtvedsgade 28, 1402 København K. Byretterne - der henvises til domstolenes hjemmeside Med venlig hilsen (J\;~~ Vibeke Persson

3 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN I 9 DEC.2009 Klager: Indkomstår: Klage over: Aarestrup Planteskole 2006 Skattecenter Skives afgørelse af 5. marts 2007 Klagen vedrører indeholdelsespligt vedrørende A-skat i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft fra Litauen. Der er tale om genoptagelse af Landsskatterettens kendelse i sagen SKAT har anset klageren for forpligtet til at indeholde A-skat i vederlag betalt til den litauiske virksomhed Saruno Noreikos II for arbejde udført i perioden fra august til december Det indeholdelsespligtige beløb er opgjort til kr. Sagens oplysninger Klageren er registreret som gartneri. Virksomheden er personligt ejet af Kurt Christensen. På årsplan har virksomheden ca. 17 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Heraf er 3 funktionærer, medens resten er beskæftiget i produktionen. Endvidere har virksomheden en del

4 løst ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt "B-lønnere" i form af lokale landmænd, som virksomhedens har afregnet med som selvstændigt erhvervsdrivende. Endelig har virksomheden siden 2005 anvendt arbejdskraft fra en litauisk virksomhed, Saruno Noreikos II. Landsskatteretten har ved en kendelse af 25. september 2007 i sagen stadfæstet, at klageren er pålagt indeholdelsespligt vedrørende arbejde udført af Saruno Noreikos II i perioden fra juni 2005 til juli Den foreliggende sag vedrører arbejde udført i august og november-december Der foreligger to kontrakter vedrørende arbejderne. Transplants: Lifting of plants, preparation in planting box and transplanting during the summer of of aprox. 2,000,000 plants A transplanting plan will be handed out at the first meeting between the supervisors of SN andaap. Transport of plants between place of lifting, place of transplanting and Tinghøjvej 36 in planting boxes suitable for transplanting. 3. Basis of contract. The following basis in writing shah hold for this contract: The present contract and AB92. (... ) SN shah be responsible for conforming to the regulations about work performed by foreign companies in Denmark. SN's contact to the Danish authorities shah be of no concern toaap. 4. Contract sum. Transplanting etc. of 2,000,000 plants at 0.21 DKK per plant Side 2

5 The work shah be performed VATof for at total sum excl. SN shah be entitled to invoice AAP on account for every 400,000 plants sorted or once a month. Before the final settlement, the quality of the performed work shah be examined and any faults shah be deducted from the final settlement. 5. Time Schedule The work shah be performed during the period of July-August Delay/Breach of contract In case of delays on the part of SN giving rise to liability, damages shah be paid in accordance with the Danish generallaw of damages. 7. Foremanship etc. SN shah complete the agreed contract using the number of workers SN deems necessary in order to complete the work within the period of time allowed. SN shah inform AAP ofthe names of one or two SN employees who have been assigned foremanship responsabilities on behalf of SN. The foreman shah be responsible for day-to-day contact between SN and AAP and must be able to speak and write English. The foreman shah be authorised by SN to make agreements on its behalf with AAP on general matters regarding the work. Beside such agreements, AAP shah have no authority to give SN personnel specific or general instructions regarding the work. 8. Contact persons. Contact persons authorised to bind the company: For AAP: Kurt Christensen For SN: Vidas Simasius 8. Security. It has been agreed that AAP an SN shah not provide the securities mentioned 6-7. in AB 92 s 9. Insurance. AAP shah not take out any separate insurance pursuant to AB 92 s 8." "2. Contract work: Lifting of plants: Lifting of plants and preparation of the plants in planting boxes before the plants are send to a co Id store - aprox. 2,000,000 broadleaf species Side 3

6 Plant sorting: Plant sorting of 400,000 conifer and broadleaf species according to sorting instructions. A sorting plan will be handed out at the first meeting between the supervisors of SN and AAP. Transport of plants between place of delivery, place of lifting and sorting room at Tinghøjvej Contract sum. Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant Lifting of plants and preparation for cold store of 2.000,000 broadleafspecies at 0.10 per plant The work shah be performed for at total sum excl. VATof SN shah be entitled to invoice AAP on account for every 400,000 plants sorted or once a month. Before the final settlement, the quality of the performed work shah be examined and any faults shah be deducted from the final settlement. SN will receive an extra provision of 10% of the contract sum conceming sorting of plants, if there are no complaints from APP's costumers conceming the plants SN have sorted. 5. Time schedule The work shah be performed during the period ofnovember-december It is of no concem for AAP, if there are days due to the weather, where SN are not able to perform their work mentioned in this contract. For så vidt angår de ikke citerede punkter har kontrakten samme indhold som kontrakten af29. juni Side 4

7 Saruno Noreikos har ifølge fakturaer dateret henholdsvis den 11. august 2006, den 25. august 2005, den 20. november 2006 og den 5. december 2006 faktureret klageren således: Faktura Beskrivelse Antal Pris Sum 27 Transplanting of plants planter 0,21 kr ,99 kr. 28 Transplanting of plants planter 0,21 kr ,00 kr. 29 Lifting of plants and preparation for cold store planter 0,10 kr ,00 kr. 30 Lifting of plants and preparation for cold store planter 0,10 kr ,00 kr ,99 kr. Klageren har ved et brev af 6. december 2006 meddelt SKAT, at han har besluttet ikke længere at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende Saruno Noreikos II's ansatte, da forholdene har ændret sig siden SKAT traf afgørelse om klagerens indeholdelsespligt, idet Saruno Noreikos II pr. 1. august 2006 har anskaffet egne maskiner til udførelse af opgaverne. Klageren har endvidere anmodet om tilbagebetaling af indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for august måned. Der foreligger en aftale dateret den 24. juni 2006, hvorefter klageren pr. den 24. juli 2006 har solgt i alt 10 maskiner til Saruno Noreikos II for i alt kr. plus moms, kr., i alt kr. Ifølge aftalen er kr. betalt ved leveringen, medens det resterende beløb skal betales over ti år med årlige afdrag på kr. hver den 1. august. Beløbet inkluderer en rente på 5,5%. Maskinerne er af varierende alder; de ældste er fra 1994 og den yngste fra Af aftalen fremgår endvidere bl.a., at klageren beholder ejendomsretten til maskinerne, indtil hele købesummen inkl. renter er betalt, og at Saruno Noreikos II skal tegne forsikring på maskinerne Side 5

8 Kopi af en faktura dateret den 20. december 2006 vedrørende klagerens salg af benzin til Saruno Noreikos II, - Kopi af opkrævning dateret den 8. december 2006 på 3.017,50 kr. fra Alm. Brand til Saruno Noreikos II. Opkrævningen vedrører driftsudstyr for perioden 1. janyar 2007 til 1.januar Et brev dateret den 18. januar 2007 fra SKAT til klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at SKAT mener, at kontrakten om prikling med maskiner, samt optagning og klargøring i plantekasser, kan anses for entreprise, medens kontakten vedrørende plantesortering fortsat anses for at være arbejdsudlej e, da der udelukkende er tale om manuel arbejdskraft. - Et brev fra SKAT fra august 2008 (datoen er ikke læselig), hvoraf bl.a. fremgår, at SKAT var på besøg på virksomheden den 28. juli 2008 uden at træffe nogen på kontoret. I stedet havde SKAT talt med nogen litauiske byggearbejdere fra firmaet Jazuka II. Afgørelse af 19. december 2007 fra Landsskatteretten vedrørende jordbærplukning. En mail dateret den 24. oktober 2008 fra Ramute-Agne Simasiene til klageren, hvoraf fremgår: "We paid employees for their work - wage per month. This system is mostly applied in Lituanian." ToldSkat har ved en afgørelse dateret den 25. august 2005 med virkning fra den 1. april 2005 pålagt klageren indeholdelsespligt i forbindelse med aflønning af udenlandsk arbejdskraft. Landsskatteretten har ved en kendelse af 25. september 2007 statueret, at klageren var forpligtet til at indeholde A-skat vedrørende kontrakter, klageren havde indgået med Saruno Noreikos i 2003 (j.nr ). Klageren indbragte kendelsen for domstolene, og Vestre Landsret statuerede ved en dom dateret 10. september 2009 bl.a., at klagerens Side 6

9 kontrakter med Saruno Noreikos skulle anses for entreprisekontrakter, ikke var indeholdelsespligtig. Af præmisserne fremgår bl.a. følgende: hvorfor klageren "Kontrakterne for 2005 og 2006 mellem planteskolen og Saruno Noreikos n indeholder i modsætning til kontrakterne med Adrian Thomas detaljerede beskrivelser bl.a. med hensyn til hvilket arbejde, der er omfattet af kontrakterne, kontraktsgrundlaget, tidsplan, erstatningspligt ved forsinkelser fra Saruno Noreikos n's side, regler om ophævelse af kontrakten ved brud på denne og angivelse at kontaktpersoner for begge parter. Det fremgår også af kontrakterne, at Saruno Noreikos n skal være momsregistreret i Danmark, og at firmaet skulle leje en traktor, en plantemaskine og et værksted af planteskolen for en nærmere angiven leje, samt at Saruno Noreikos II skulle stå for vedligeholdelse af disse maskiner. Betalingen var angivet "pr. plante", og før endelig afregning skulle kvaliteten af arbejdet evalueres og eventuelle fejl fratrækkes den endelige afregning. I kontrakten for 2006 var tilføjet et afsnit om "Formandskab". Under hensyn hertil og efter bevisførelsen i øvrigt lægges det til grund, at Saruno Noreikos n havde den helt overvejende risiko for arbejdets udførelse. Efter forklaringen fra vidnet Vidas Simasius lægges det endvidere til grund, at de litauiske arbejdere var aflønnet med en fast månedsløn, der således var uafhængig af betalingen efter kontrakten. Planteskolen havde efter det fremkomne ikke indflydelse på hvem og hvor mange medarbejdere, som Saruno Noreikos n anvendte til arbejdets udførelse, og landsretten lægger endvidere til grund, at planteskolen ikke havde ansvaret for den daglige ledelse af arbejdet, men alene foretog kontrol af det udførte arbejde i tilknytning til afregning med Saruno Noreikos II. Det lægges endelig til grund, at Saruno Noreikos n havde lejet maskinerne af planteskolen, betalte leje herfor og var eneansvarlig for vedligeholdelse af disse. Efter en samlet vurdering af disse momenter, og da det efter karakteren af det arbejde, der skulle udføres, ikke kan tillægge vægt, at arbejdet skulle udføres på planteskolens ejendom, og at planteskolens ledelse angav, hvad der skulle udføres og de overordnede retningslinjer herfor, findes planteskolen at have løftet sin bevisbyrde for, at arbejde er udført i entreprise. Landsretten tager herefter planteskolens principale påstand til følge vedrørende Saruno Noreikos II." SKA Ts afgørelse Klageren er forpligtet til at indeholde A-skat i forbindelse med anvendelsen af den litauiske arbejdskraft, da der fortsat foreligger arbejdsudleje. Det indeholdelsespligtige beløb er opgjort til ( x 30%) kr. Der foreligger arbejdsudleje fordi klageren bærer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er problemer med de pågældende planter, enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, er det klageren, der lider det økonomiske tab herved. Det vil ikke være muligt at gøre et krav gældende mod den litaui Side 7

10 ske arbejdskraft til dækning af tabet på baggrund af den indgåede aftale, idet man alene har udført en præcis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret af klageren. Når arbejdet er udført og kontrolleret afregnes der for arbejdsydeisen, hvorefter forholdet er endeligt afsluttet mellem parterne. Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler klageren. Det er klageren, der træffer alle beslutninger omkring plantningen. Eksempelvis hvornår arbejdet skal udføres, hvad der skal plantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, og hvor mange der skal betjene maskinerne. De udstationerede udenlandske medarbejdere arbejder på en dansk arbejdsplads på nøjagtig samme arbejdsvilkår som danske kolleger, baseret på akkordlignede vilkår. Det fremgår af aftalen, at Vidas Simasius er Saruno Noreikos li's repræsentant i Danmark og at han er berettiget til at planlægge arbejdet efter aftale med Kurt Christensen, der dagligt/ugentligt er involveret i arbejdstilrettelæggelsen. Kurt Christensen opholder sig dagligt på planteskolen og har til forskel fra Saruno Noreikos II mulighed for at lede og fordele det daglige arbejde. Arbejdets omfang og mere detaljerede indhold er heller ikke nærmere beskrevet i kontrakterne. Det er de reelle arbejdsforhold, der skal tillægges betydning i relation til bedømmelse af de skattemæssige forhold, hvorfor Kurt Christensen må anses for at have instruktionsbeføjelsen. Det fremgår af kontrakterne, at klageren kan opsige kontrakten omgående, hvis opgaven ikke er udført tilfredsstillende. Dette tyder på, at planteskolen fører løbende tilsyn med det arbejde, der udføres. Det fremgår af kontakten for november-december, at Saruno Noreikos II vil modtage en ekstra provision på 10% af kontaktsummen vedrørende plantesorteringen, hvis der ikke er nogen reklamationer fra klagerens kunder vedrørende planter sorteret af Saruno Noreikos Side 8

11 II. Dette viser kun, at der finder en kontrol sted, hvilket helt er i tråd med akkordarbejdernes vilkår samt en almindelig bonus, såfremt arbejdet er udført korrekt og tilfredsstillende. Saruno Noreikos II (udlejer) har ikke nogen erhvervsmæssig risiko i forbindelse med arbejdet og hæfter således ikke for evt. fejl begået af arbejderne, ligesom der ikke stilles nogen bankgaranti er eller lignende i denne anledning. Saruno Noreikos II har nu købt de maskiner, som de tidligere har lejet. Det har i den forbindelse efter SKATs opfattelse ingen betydning, at man beregner en leje for brug af maskiner eller anvender en afdragsprofil på 10 år, hvilket giver den samme lejeudgift over en årrække. Klagerens påstand og argumenter Selskabets repræsentant har anmodet om, at Landsskatteretten genoptager sagen vedrørende selskabets indkomstansætteise for indkomståret 2006, hvori der blev afsagt kendelse den 8. december 2008, med henblik på at der gives medhold i, at klageren ikke var indeholdelsespligtig. Vestre Landsret har den 10. september 2009 afsagt dom om, at klageren ikke havde pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat for så vidt angår perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, og det er en direkte følge af dommen, at klageren heller ikke for den efterfølgende periode har haft pligt til at indeholde A-skat. Klageren har indgået en entreprisekontrakt med Saruno Noreikos II, der driver selvsændig virksomhed i Danmark. De ansatte i Saruno Noreikos II står ikke i et tjenesteforhold til klageren, og udbetalingerne til Saruno Noreikos II kan ikke karakteriseres som A- indkomst for de ansatte i den litauiske virksomhed Side 9

12 Klageren solgte i juli måned 2006 de maskiner, der anvendes til det arbejde, der udføres af Saruno Noreikos II, til Saruno Noreikos II. Maskinerne er forsikrede af Saruno Noreikos II, og man er endvidere begyndt at lave særskilte fakturaer vedrørende salg af benzin til Saruno Noreikos II. På denne baggrund fik klageren ved et brev af 18. januar 2007 fra Skattecenter Skive besked om, at kontrakten vedrørende arbejdet med prikling udført i august 2006 kunne anses for en entreprisekontrakt. Efter at have set kontrakten vedrørende salget af maskinerne, skiftede Skattecenter Skive imidlertid opfattelse, og med henvisning til den tidligere givne begrundelse, traf centret herefter den 5. marts 2007 afgørelse om, at der alligevel foreligger arbejdsudleje. Afgørelsen er uforståelig, da klageren jo har indrettet sig efter de tidligere afgørelser, hvorefter det var et problem, at klageren ejede maskinerne. I øvrigt er det ikke korrekt, at Saruno Noreikos II ikke løb nogen risiko. Som det fremgår af kontraktens punkt 5 har Saruno Noreikos II risikoen, hvis det på grund af vejrliget ikke er muligt at udføre arbejdet, og kontrakten henviser også til AB 92, hvorefter Saruno Noreikos II bl.a. kan ifalde erstatningsansvar. Det er forkert at sige, at klageren havde instruktionsbeføjelsen. Dette kan bl.a. udledes af, at klageren holdt ferielukket i uge 29-30, men der var stadig var folk fra Saruno Noreikos II, der udførte arbejde ifølge kontrakten for denne periode. Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Bestemmelserne om genoptagelse af en sag, som Landsskatteretten har afgjort eller afvist, fremgår af skatteforvaltningslovens 46, stk. 1 og 2, der har følgende ordlyd: "Landsskatteretten kan efter anmodning fra klageren genoptage en sag, der er afgjort eller afvist af Landsskatteretten, når der forelægges retten oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, uden at dette kan lægges klageren til last, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere Side 10

13 Stk. 2. Landsskatteretten kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, selvom betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis retten skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor. " Ved Vestre Landsrets dom af 10. september 2009 foreligger sådanne nye oplysninger af retlig karakter, at der er grundlag for at genoptage sagen i henhold til skatteforvaltningslovens 46, stk. 1. Herefter og i overensstemmelse med Vestre Landsrets dom ændres Landsskatterettens kendelse af 8. december 2008 således, at klageren ikke anses for indeholdelsespligtig, da de indgåede kontrakter med Saruno Noreikos II anses for entreprisekontrakter. Der gives således medhold i klagen. ~~~ Vibeke Persson Specialkonsulent Side 11

14 Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndighederne. Landsskatteretten skal i henhold til skatteforvaltningslovens 56, jf. 52, afgive en udtalelse om, hvorvidt der er givet "fuldt medhold eller medhold i overvejende grad" til brug ved myndighedernes afgørelse af, om der kan gives fuld omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand. Udtalelsen afgives af en kontorchef. Medholdsvurderingen er vejledende. Endelig afgørelse træffes af de regionale skattecentre, hvortil ansøgning skal indsendes Side 12

15 Aarestrup Planteskole, Aarestrupvej 162, 7470 Karup J Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj Side 13

16 Det fremgår af Landsskatterettens forretningsorden, at klageren, samtidig med kendeisens fremsendelse skal underrettes om fristerne for at indbringe Landsskatterettens afgørelse for domstolene. 48. Medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, kan en afgørelse truffet af en skattemyndighed først indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af den øverste administrative klageinstans på området. Retten kan dog tillade, at et nyt spørgsmål inddrages under retssagen, hvis det har en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten. Stk. 2. Er der forløbet mere end 6 måneder efter den påklagede afgøreises indbringelse for den endelige administrative instans, kan afgørelsen dog indbringes for domstolene, selvom den endelige administrati ve instans endnu ikke har truffet en afgørelse. Stk 3. En endelig administrativ afgørelse kan ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Har den endelige administrative instans afvist at behandle sagen, kan afvisningen ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afvisningen er sket. 49. Spørgsmål, som er afgjort af Landsskatteretten, kan skatteministeren indbringe for domstolene senest 3 måneder efter, at Landsskatteretten har truffet afgørelse.

17 Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon Fax Aarestrup Planteskole Aarestrupvej Karup J CVR-nr EAN-nr Vibeke Persson Dir. telefon J. nr g DEC Afgørelse De har klaget over Skatterådet's afgørelse af 22. april Landsskatteretten har nu truffet afgørelse i sagen. Kopi af afgørelsen vedlægges. Hvis klageren har fået helt eller delvis medhold, skal klageafgiften betales tilbage. Det fremgår af skatteforvaltningslovens 42a, stk. 4. Klageafgiften på kr. er derfor vedlagt i check. Vejledning om sagsanlæg Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgøreisens dato. Reglerne om domstolsprøvelse fremgår af skatteforvaltningslovens Sagen anlægges ved byretten som 1. instans. Stævning skal sendes til den ret, hvor skatteyderen har hjemting, når sagen anlægges. Stævning skal udtages mod Skatteministeriet.

18 Adresser Skatteministeriet, Nicolai Eigtvedsgade 28, 1402 København K. Byretterne - der henvises til domstolenes hjemmeside Med venlig hilsen ~,~~- Vibeke persson

19 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN g DEC Klager: Klage over: Aarestrup Planteskole Skatterådets afgørelse af 22. april 2008 Klagen skyldes et bindende ligningssvar vedrørende klagerens pligt til at indeholde A-skat i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft fra Litauen. Der er tale om en genoptagelse aflandsskatterettens kendelse i sagen Klageren har stillet følgende spørgsmål: "Skal Aarestrup Planteskole indeholde arbejdsudlejeskat i relation til den som bilag l vedlagte kontrakt?" Sagens oplysninger Klageren har gennem en årrække entreret med en litauisk virksomhed vedrørende udførelse af arbejde for klageren. Det drejer sig hovedsageligt om prikling og plantesortering.

20 SKAT har truffet afgørelse om, at klageren skulle have indeholdt arbejdsudlejeskat i relation til kontrakterne indgået frem til og med juli SKATs afgørelse er stadfæstet af Landsskatteretten i en kendelse af25. september De faktiske omstændigheder vedrørende arbejdets udførelse er beskrevet i Landsskatterettens kendelse. Den kontrakt, der er vedlagt som bilag 1, og som der ønskes bindende svar i relation til, er identisk med de kontrakter, der er omfattet af Landsskatterettens kendelse af 25. september 2007, bortset fra følgende modifikationer: 1. Den litauiske virksomhed anvender nu egne maskiner til arbejdets udførelse, mens der tidligere var tale om, at den litauiske virksomhed lejede maskinerne af klage- 2. Der er i kontraktens punkt 4, indføjet en bestemmelse om, at Aarestrup Planteskole tilbageholder en del af kontraktsummen, indtil det er konstateret, om arbejdet er udført tilfredsstillende. I forbindelse med behandlingen af det bindende svar har SKAT anmodet om indsendelse af yderligere oplysninger. Spørgsmålene og svarene er følgende: 1. Har Aarestrup Planteskole ansatte, der udfører det samme arbejde, som det arbejde, der udføres af ansatte i den litauiske virksomhed, når disse udfører arbejde på Aarestrup Planteskole? Svar: Plantesorteringen deles op, således at plantepartier over planter, som er egnet for udlicitering, sorteres af Saruno Noreikos II. Småpartier/specialsorteringer sortere s af vores ansatte. 2. I bekræftende fald i relation til spørgsmål 1, hvorledes aflønnes disse ansatte for det samme arbejde? Der ønskes en talmæssig opgørelse. Svar: Det er ikke samme arbejde, da vores ansatte udfører specialsorteringer samt pakning/udlevering af planter til kunderne Side 2

21 3. Den litauiske virksomhed har tidligere lejet maskiner til brug for arbejdet hos Aarestrup Planteskole. Er det de samme maskiner, som nu anvendes og i bekræftende fald, hvornår har den litauiske virksomhed anskaffet maskinerne, til hvilken pris og hvordan er maskinerne finansieret? Svar: Et af SKATs anklagepunkter mod Aarestrup Planteskole har tidligere været, at Saruno Noreikos II ikke havde egne maskiner. Vi har derfor solgt maskinerne til Saruno Noreikos II, som nu har fuld råderet, betaler for brændstof, forsikringer og har selv ansvar for maskinerne. De kan derfor til hver en tid vælge at transportere maskinerne hjem til Litauen. Maskinerne er finansieret via Aarestrup Planteskole, men hvis dette er et problem vil Nordania Leasing gerne gå ind i leasing arrangement med Saruno Noreikos II. 4. Hvor befinder maskinerne sig, når den litauiske virksomhed ikke udfører arbejde for Aarestrup Planteskole? Svar: Maskinerne opbevares på Tinghøjvej 36. De er ikke til disposition for Aarestrup Planteskole. 5. Er der stillet særlige bygninger eller faciliteter til rådighed for maskinerne under arbejdet og i givet fald hvilke? Svar: De lejer bygninger på Tinghøjvej 36, hvor de sorterer planter. Prikling foregår i marken. 6. Hvorledes aflønner den litauiske virksomhed sine ansatte, når disse arbejder i Danmark? Er der tale om timelønsbasis, i forhold til det udførte arbejde eller på andre måder og i givet fald hvilke. Svar: Det er Aarestrup Planteskole ubekendt, hvorledes Saruno Noreikos II aflønner deres medarbejdere. SKAT far oplysninger via 7E registreret samt momsbetaling. Landsskatteretten har fået kopi af de aftaler, hvorved klagerens solgte de maskiner, der anvendes til arbejdet Side 3

22 Der er tale om en aftale dateret den 24. juni 2006, hvorefter klageren pr. den 24. juli 2006 har solgt i alt 10 maskiner til Saruno Noreikos II for i alt kr. plus moms, kr., i alt kr. Ifølge aftalen er kr. betalt ved leveringen, medens det resterende beløb skal betales over ti år med årlige afdrag på kr. hver den 1. august. Beløbet inkluderer en rente på 5,5%. Maskinerne er af varierende alder; de ældste er fra 1994 og den yngste fra Af aftalen fremgår endvidere bl.a., at klageren beholder ejendomsretten til maskinerne, indtil hele købesummen inkl. renter er betalt, og at Saruno Noreikos II skal tegne forsikring på maskinerne. Endvidere er der tale om en aftale dateret den 23. juli 2007, hvorefter klageren solgte en maskine til Saruno Noreikos II for kr., og købte en anden, som ifølge kontrakten af 24. juni 2006 var solgt til Saruno Noreikos II for kr., tilbage for kr. Overdragelsessummen skal ligeledes erlægges i afdrag over ti år, lige som det er bestemt, at klageren beholder ejendomsretten indtil hele købesummen er betalt. I forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten har repræsentanten fremlagt kopi af en dateret den 24. oktober 2008 fra Ramute-Agne Simasiene til klageren, hvoraf fremgår følgende: "We paid employees for their work - wage per month. This system is mostly applied in Lithuanian." Landsskatteretten har ved en kendelse af 25. september 2007 statueret, at klageren var forpligtet til at indeholde A-skat vedrørende kontrakter, klageren havde indgået med Saruno Noreikos i 2003 O.nr ). Klageren indbragte kendelsen for domstolene, og Vestre Landsret statuerede ved en dom dateret 10. september 2009 bl.a., at klagerens kontrakter med Saruno Noreikos skulle anses for entreprisekontrakter, hvorfor klageren ikke var indeholdelsespligtig. Af præmisserne fremgår bl.a. følgende: "Kontrakterne for 2005 og 2006 mellem planteskolen og Saruno Noreikos II indeholder i modsætning til kontrakterne med Adrian Thomas detaljerede beskrivelser bl.a. med hensyn til hvilket arbejde, der er omfattet af kontrakterne, kontraktsgrundlaget, tidsplan, erstatningspligt ved forsinkelser fra Saruno Noreikos II's side, regler om ophævelse af kontrakten ved brud på denne og angivelse at kontaktpersoner for begge parter. Det fremgår også af kontrakterne, at Samno Noreikos II skal være momsregistreret i Danmark, og at firmaet skulle leje en traktor, en plantemaskine og et værksted af plantesko Side 4

23 len for en nærmere angiven leje, samt at Saruno Noreikos II skulle stå for vedligeholdelse af disse maskiner. Betalingen var angivet "pr. plante", og før endelig afregning skulle kvaliteten af arbejdet evalueres og eventuelle fejl fratrækkes den endelige afregning. I kontrakten for 2006 var tilføjet et afsnit om "Formandskab". Under hensyn hertil og efter bevisførelsen i øvrigt lægges det til grund, at Saruno Noreikos II havde den helt overvejende risiko for arbejdets udførelse. Efter forklaringen fra vidnet Vidas Simasius lægges det endvidere til grund, at de litauiske arbejdere var aflønnet med en fast månedsløn, der således var uafhængig af betalingen efter kontrakten. Planteskolen havde efter det fremkomne ikke indflydelse på hvem og hvor mange medarbejdere, som Saruno Noreikos II anvendte til arbejdets udførelse, og landsretten lægger endvidere til grund, at planteskolen ikke havde ansvaret for den daglige ledelse af arbejdet, men alene foretog kontrol af det udførte arbejde i tilknytning til afregning med Saruno Noreikos II. Det lægges endelig til grund, at Saruno Noreikos II havde lejet maskinerne af planteskolen, betalte leje herfor og var eneansvarlig for vedligeholdelse af disse. Efter en samlet vurdering af disse momenter, og da det efter karakteren af det arbejde, der skulle udføres, ikke kan tillægge vægt, at arbejdet skulle udføres på planteskolens ejendom, og at planteskolens ledelse angav, hvad der skulle udføres og de overordnede retningslinjer herfor, findes planteskolen at have løftet sin bevisbyrde for, at arbejde er udført i entreprise. Landsretten tager herefter planteskolens principale påstand til følge vedrørende Saruno Noreikos II." Skatterådets afgørelse Aarestup Planteskole har i årene indgået aftale med et engelsk foretagende om plantning af frøplanter af nåletræer og løvtræer. Arbejdet foregik med en maskine ejet af Aarestrup Planteskole. Landsskatteretten har den 25. september 2007 truffet afgørelse om, at de personer, der udførte arbejdet hos Aarestrup Planteskole for det engelske foretagende var arbejdsudlejede. Samme dato har Landsskatterettens vedrørende årene truffet afgørelse om, at personer, der er ansat hos Saruno Noreikos II, men arbejder hos Aarestrup Planteskole med optagning og omplantning i kasser samt sortering af forskellige grundstammer af træer er arbejdsudlejet til Aarestrup Planteskole. Det arbejde, som udførtes i årene er stort set det samme arbejde, som udførtes i Arbejdet i årene adskilte sig imidlertid fra arbejdet i de tidligere år derved, at arbejdet nu udførtes med lejet materiel. Det er dog stadig planteskolens materiel, idet materiellet lejes af planteskolen. Det gjorde imidlertid ikke nogen forskel i Landsskatterettens vurdering af, om der var tale om arbejdsudleje eller entreprise. Det hænger Side 5

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle 06/11 '07 TIlE 08: 39 FAX --... Advokatfir.maet Tommy V Christiansen 1. The parties: As Nursery Denmark CVR No. DK53035914 Sara no Noreikos II Taikos pro 127-6, K1aipede Lithuania CVRNo. LT100001246211

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K.

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Svarskrift Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Supplerende sagsfremstilling 09 opfordringer Som det fremg~r af stcevningen

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT Troels Lind Pedersen Advokat Sillen Frichs Vej 42A 8230 Abyh0j, Arhus TIt: 7011 0800 Fax 7011 0801 26.11.2008 67616/ MST/ins AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT TIL VESTRE LANDSRET Aarestrup Planteskole Aarestrupvej

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST - 1 Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM2016.300.SANST Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen tiltrådte ved en afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

AdJlokll./fi r-p.1fj4? t TonuKY V', Chnw.r:.ns'l!!1

AdJlokll./fi r-p.1fj4? t TonuKY V', Chnw.r:.ns'l!!1 AdJlokll./fi r-p.1fj4? t TonuKY V', Chnw.r:.ns'l!!1 1. The parties: As Nursery Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 DK 7470 Karup Denmark CVRDK53035914 Saruno Noreikos II Taikos pro 127 16 Klaipeda.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere