g DEC O DEC Aarestrup Planteskole Aarestrupvej Karup J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J"

Transkript

1 Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon Fax Aarestrup Planteskole Aarestrupvej Karup J CVR-nr EAN-nr Vibeke Persson Dir. telefon J. nr O DEC g DEC Afgørelse De har klaget over Skattecenter Skives afgørelse af 5. marts 2007 for Aarestrup Planteskole, CVR-nr Landsskatteretten har nu truffet afgørelse i sagen. Kopi af afgørelsen vedlægges. Hvis klageren har fået helt eller delvis medhold, skal klageafgiften betales tilbage. Det fremgår af skatteforvaltningslovens 42a, stk. 4. Klageafgiften på kr. er derfor vedlagt i check. Vejledning om sagsanlæg Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgøreisens dato. Reglerne om domstolsprøvelse fremgår af skatteforvaltningslovens Sagen anlægges ved byretten som 1. instans. Stævning skal sendes til den ret, hvor skatteyderen har hjemting, når sagen anlægges. Stævning skal udtages mod Skatteministeriet.

2 Adresser Skatteministeriet, Nicolai Eigtvedsgade 28, 1402 København K. Byretterne - der henvises til domstolenes hjemmeside Med venlig hilsen (J\;~~ Vibeke Persson

3 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN I 9 DEC.2009 Klager: Indkomstår: Klage over: Aarestrup Planteskole 2006 Skattecenter Skives afgørelse af 5. marts 2007 Klagen vedrører indeholdelsespligt vedrørende A-skat i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft fra Litauen. Der er tale om genoptagelse af Landsskatterettens kendelse i sagen SKAT har anset klageren for forpligtet til at indeholde A-skat i vederlag betalt til den litauiske virksomhed Saruno Noreikos II for arbejde udført i perioden fra august til december Det indeholdelsespligtige beløb er opgjort til kr. Sagens oplysninger Klageren er registreret som gartneri. Virksomheden er personligt ejet af Kurt Christensen. På årsplan har virksomheden ca. 17 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Heraf er 3 funktionærer, medens resten er beskæftiget i produktionen. Endvidere har virksomheden en del

4 løst ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt "B-lønnere" i form af lokale landmænd, som virksomhedens har afregnet med som selvstændigt erhvervsdrivende. Endelig har virksomheden siden 2005 anvendt arbejdskraft fra en litauisk virksomhed, Saruno Noreikos II. Landsskatteretten har ved en kendelse af 25. september 2007 i sagen stadfæstet, at klageren er pålagt indeholdelsespligt vedrørende arbejde udført af Saruno Noreikos II i perioden fra juni 2005 til juli Den foreliggende sag vedrører arbejde udført i august og november-december Der foreligger to kontrakter vedrørende arbejderne. Transplants: Lifting of plants, preparation in planting box and transplanting during the summer of of aprox. 2,000,000 plants A transplanting plan will be handed out at the first meeting between the supervisors of SN andaap. Transport of plants between place of lifting, place of transplanting and Tinghøjvej 36 in planting boxes suitable for transplanting. 3. Basis of contract. The following basis in writing shah hold for this contract: The present contract and AB92. (... ) SN shah be responsible for conforming to the regulations about work performed by foreign companies in Denmark. SN's contact to the Danish authorities shah be of no concern toaap. 4. Contract sum. Transplanting etc. of 2,000,000 plants at 0.21 DKK per plant Side 2

5 The work shah be performed VATof for at total sum excl. SN shah be entitled to invoice AAP on account for every 400,000 plants sorted or once a month. Before the final settlement, the quality of the performed work shah be examined and any faults shah be deducted from the final settlement. 5. Time Schedule The work shah be performed during the period of July-August Delay/Breach of contract In case of delays on the part of SN giving rise to liability, damages shah be paid in accordance with the Danish generallaw of damages. 7. Foremanship etc. SN shah complete the agreed contract using the number of workers SN deems necessary in order to complete the work within the period of time allowed. SN shah inform AAP ofthe names of one or two SN employees who have been assigned foremanship responsabilities on behalf of SN. The foreman shah be responsible for day-to-day contact between SN and AAP and must be able to speak and write English. The foreman shah be authorised by SN to make agreements on its behalf with AAP on general matters regarding the work. Beside such agreements, AAP shah have no authority to give SN personnel specific or general instructions regarding the work. 8. Contact persons. Contact persons authorised to bind the company: For AAP: Kurt Christensen For SN: Vidas Simasius 8. Security. It has been agreed that AAP an SN shah not provide the securities mentioned 6-7. in AB 92 s 9. Insurance. AAP shah not take out any separate insurance pursuant to AB 92 s 8." "2. Contract work: Lifting of plants: Lifting of plants and preparation of the plants in planting boxes before the plants are send to a co Id store - aprox. 2,000,000 broadleaf species Side 3

6 Plant sorting: Plant sorting of 400,000 conifer and broadleaf species according to sorting instructions. A sorting plan will be handed out at the first meeting between the supervisors of SN and AAP. Transport of plants between place of delivery, place of lifting and sorting room at Tinghøjvej Contract sum. Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant Lifting of plants and preparation for cold store of 2.000,000 broadleafspecies at 0.10 per plant The work shah be performed for at total sum excl. VATof SN shah be entitled to invoice AAP on account for every 400,000 plants sorted or once a month. Before the final settlement, the quality of the performed work shah be examined and any faults shah be deducted from the final settlement. SN will receive an extra provision of 10% of the contract sum conceming sorting of plants, if there are no complaints from APP's costumers conceming the plants SN have sorted. 5. Time schedule The work shah be performed during the period ofnovember-december It is of no concem for AAP, if there are days due to the weather, where SN are not able to perform their work mentioned in this contract. For så vidt angår de ikke citerede punkter har kontrakten samme indhold som kontrakten af29. juni Side 4

7 Saruno Noreikos har ifølge fakturaer dateret henholdsvis den 11. august 2006, den 25. august 2005, den 20. november 2006 og den 5. december 2006 faktureret klageren således: Faktura Beskrivelse Antal Pris Sum 27 Transplanting of plants planter 0,21 kr ,99 kr. 28 Transplanting of plants planter 0,21 kr ,00 kr. 29 Lifting of plants and preparation for cold store planter 0,10 kr ,00 kr. 30 Lifting of plants and preparation for cold store planter 0,10 kr ,00 kr ,99 kr. Klageren har ved et brev af 6. december 2006 meddelt SKAT, at han har besluttet ikke længere at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende Saruno Noreikos II's ansatte, da forholdene har ændret sig siden SKAT traf afgørelse om klagerens indeholdelsespligt, idet Saruno Noreikos II pr. 1. august 2006 har anskaffet egne maskiner til udførelse af opgaverne. Klageren har endvidere anmodet om tilbagebetaling af indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for august måned. Der foreligger en aftale dateret den 24. juni 2006, hvorefter klageren pr. den 24. juli 2006 har solgt i alt 10 maskiner til Saruno Noreikos II for i alt kr. plus moms, kr., i alt kr. Ifølge aftalen er kr. betalt ved leveringen, medens det resterende beløb skal betales over ti år med årlige afdrag på kr. hver den 1. august. Beløbet inkluderer en rente på 5,5%. Maskinerne er af varierende alder; de ældste er fra 1994 og den yngste fra Af aftalen fremgår endvidere bl.a., at klageren beholder ejendomsretten til maskinerne, indtil hele købesummen inkl. renter er betalt, og at Saruno Noreikos II skal tegne forsikring på maskinerne Side 5

8 Kopi af en faktura dateret den 20. december 2006 vedrørende klagerens salg af benzin til Saruno Noreikos II, - Kopi af opkrævning dateret den 8. december 2006 på 3.017,50 kr. fra Alm. Brand til Saruno Noreikos II. Opkrævningen vedrører driftsudstyr for perioden 1. janyar 2007 til 1.januar Et brev dateret den 18. januar 2007 fra SKAT til klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at SKAT mener, at kontrakten om prikling med maskiner, samt optagning og klargøring i plantekasser, kan anses for entreprise, medens kontakten vedrørende plantesortering fortsat anses for at være arbejdsudlej e, da der udelukkende er tale om manuel arbejdskraft. - Et brev fra SKAT fra august 2008 (datoen er ikke læselig), hvoraf bl.a. fremgår, at SKAT var på besøg på virksomheden den 28. juli 2008 uden at træffe nogen på kontoret. I stedet havde SKAT talt med nogen litauiske byggearbejdere fra firmaet Jazuka II. Afgørelse af 19. december 2007 fra Landsskatteretten vedrørende jordbærplukning. En mail dateret den 24. oktober 2008 fra Ramute-Agne Simasiene til klageren, hvoraf fremgår: "We paid employees for their work - wage per month. This system is mostly applied in Lituanian." ToldSkat har ved en afgørelse dateret den 25. august 2005 med virkning fra den 1. april 2005 pålagt klageren indeholdelsespligt i forbindelse med aflønning af udenlandsk arbejdskraft. Landsskatteretten har ved en kendelse af 25. september 2007 statueret, at klageren var forpligtet til at indeholde A-skat vedrørende kontrakter, klageren havde indgået med Saruno Noreikos i 2003 (j.nr ). Klageren indbragte kendelsen for domstolene, og Vestre Landsret statuerede ved en dom dateret 10. september 2009 bl.a., at klagerens Side 6

9 kontrakter med Saruno Noreikos skulle anses for entreprisekontrakter, ikke var indeholdelsespligtig. Af præmisserne fremgår bl.a. følgende: hvorfor klageren "Kontrakterne for 2005 og 2006 mellem planteskolen og Saruno Noreikos n indeholder i modsætning til kontrakterne med Adrian Thomas detaljerede beskrivelser bl.a. med hensyn til hvilket arbejde, der er omfattet af kontrakterne, kontraktsgrundlaget, tidsplan, erstatningspligt ved forsinkelser fra Saruno Noreikos n's side, regler om ophævelse af kontrakten ved brud på denne og angivelse at kontaktpersoner for begge parter. Det fremgår også af kontrakterne, at Saruno Noreikos n skal være momsregistreret i Danmark, og at firmaet skulle leje en traktor, en plantemaskine og et værksted af planteskolen for en nærmere angiven leje, samt at Saruno Noreikos II skulle stå for vedligeholdelse af disse maskiner. Betalingen var angivet "pr. plante", og før endelig afregning skulle kvaliteten af arbejdet evalueres og eventuelle fejl fratrækkes den endelige afregning. I kontrakten for 2006 var tilføjet et afsnit om "Formandskab". Under hensyn hertil og efter bevisførelsen i øvrigt lægges det til grund, at Saruno Noreikos n havde den helt overvejende risiko for arbejdets udførelse. Efter forklaringen fra vidnet Vidas Simasius lægges det endvidere til grund, at de litauiske arbejdere var aflønnet med en fast månedsløn, der således var uafhængig af betalingen efter kontrakten. Planteskolen havde efter det fremkomne ikke indflydelse på hvem og hvor mange medarbejdere, som Saruno Noreikos n anvendte til arbejdets udførelse, og landsretten lægger endvidere til grund, at planteskolen ikke havde ansvaret for den daglige ledelse af arbejdet, men alene foretog kontrol af det udførte arbejde i tilknytning til afregning med Saruno Noreikos II. Det lægges endelig til grund, at Saruno Noreikos n havde lejet maskinerne af planteskolen, betalte leje herfor og var eneansvarlig for vedligeholdelse af disse. Efter en samlet vurdering af disse momenter, og da det efter karakteren af det arbejde, der skulle udføres, ikke kan tillægge vægt, at arbejdet skulle udføres på planteskolens ejendom, og at planteskolens ledelse angav, hvad der skulle udføres og de overordnede retningslinjer herfor, findes planteskolen at have løftet sin bevisbyrde for, at arbejde er udført i entreprise. Landsretten tager herefter planteskolens principale påstand til følge vedrørende Saruno Noreikos II." SKA Ts afgørelse Klageren er forpligtet til at indeholde A-skat i forbindelse med anvendelsen af den litauiske arbejdskraft, da der fortsat foreligger arbejdsudleje. Det indeholdelsespligtige beløb er opgjort til ( x 30%) kr. Der foreligger arbejdsudleje fordi klageren bærer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er problemer med de pågældende planter, enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, er det klageren, der lider det økonomiske tab herved. Det vil ikke være muligt at gøre et krav gældende mod den litaui Side 7

10 ske arbejdskraft til dækning af tabet på baggrund af den indgåede aftale, idet man alene har udført en præcis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret af klageren. Når arbejdet er udført og kontrolleret afregnes der for arbejdsydeisen, hvorefter forholdet er endeligt afsluttet mellem parterne. Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler klageren. Det er klageren, der træffer alle beslutninger omkring plantningen. Eksempelvis hvornår arbejdet skal udføres, hvad der skal plantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, og hvor mange der skal betjene maskinerne. De udstationerede udenlandske medarbejdere arbejder på en dansk arbejdsplads på nøjagtig samme arbejdsvilkår som danske kolleger, baseret på akkordlignede vilkår. Det fremgår af aftalen, at Vidas Simasius er Saruno Noreikos li's repræsentant i Danmark og at han er berettiget til at planlægge arbejdet efter aftale med Kurt Christensen, der dagligt/ugentligt er involveret i arbejdstilrettelæggelsen. Kurt Christensen opholder sig dagligt på planteskolen og har til forskel fra Saruno Noreikos II mulighed for at lede og fordele det daglige arbejde. Arbejdets omfang og mere detaljerede indhold er heller ikke nærmere beskrevet i kontrakterne. Det er de reelle arbejdsforhold, der skal tillægges betydning i relation til bedømmelse af de skattemæssige forhold, hvorfor Kurt Christensen må anses for at have instruktionsbeføjelsen. Det fremgår af kontrakterne, at klageren kan opsige kontrakten omgående, hvis opgaven ikke er udført tilfredsstillende. Dette tyder på, at planteskolen fører løbende tilsyn med det arbejde, der udføres. Det fremgår af kontakten for november-december, at Saruno Noreikos II vil modtage en ekstra provision på 10% af kontaktsummen vedrørende plantesorteringen, hvis der ikke er nogen reklamationer fra klagerens kunder vedrørende planter sorteret af Saruno Noreikos Side 8

11 II. Dette viser kun, at der finder en kontrol sted, hvilket helt er i tråd med akkordarbejdernes vilkår samt en almindelig bonus, såfremt arbejdet er udført korrekt og tilfredsstillende. Saruno Noreikos II (udlejer) har ikke nogen erhvervsmæssig risiko i forbindelse med arbejdet og hæfter således ikke for evt. fejl begået af arbejderne, ligesom der ikke stilles nogen bankgaranti er eller lignende i denne anledning. Saruno Noreikos II har nu købt de maskiner, som de tidligere har lejet. Det har i den forbindelse efter SKATs opfattelse ingen betydning, at man beregner en leje for brug af maskiner eller anvender en afdragsprofil på 10 år, hvilket giver den samme lejeudgift over en årrække. Klagerens påstand og argumenter Selskabets repræsentant har anmodet om, at Landsskatteretten genoptager sagen vedrørende selskabets indkomstansætteise for indkomståret 2006, hvori der blev afsagt kendelse den 8. december 2008, med henblik på at der gives medhold i, at klageren ikke var indeholdelsespligtig. Vestre Landsret har den 10. september 2009 afsagt dom om, at klageren ikke havde pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat for så vidt angår perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, og det er en direkte følge af dommen, at klageren heller ikke for den efterfølgende periode har haft pligt til at indeholde A-skat. Klageren har indgået en entreprisekontrakt med Saruno Noreikos II, der driver selvsændig virksomhed i Danmark. De ansatte i Saruno Noreikos II står ikke i et tjenesteforhold til klageren, og udbetalingerne til Saruno Noreikos II kan ikke karakteriseres som A- indkomst for de ansatte i den litauiske virksomhed Side 9

12 Klageren solgte i juli måned 2006 de maskiner, der anvendes til det arbejde, der udføres af Saruno Noreikos II, til Saruno Noreikos II. Maskinerne er forsikrede af Saruno Noreikos II, og man er endvidere begyndt at lave særskilte fakturaer vedrørende salg af benzin til Saruno Noreikos II. På denne baggrund fik klageren ved et brev af 18. januar 2007 fra Skattecenter Skive besked om, at kontrakten vedrørende arbejdet med prikling udført i august 2006 kunne anses for en entreprisekontrakt. Efter at have set kontrakten vedrørende salget af maskinerne, skiftede Skattecenter Skive imidlertid opfattelse, og med henvisning til den tidligere givne begrundelse, traf centret herefter den 5. marts 2007 afgørelse om, at der alligevel foreligger arbejdsudleje. Afgørelsen er uforståelig, da klageren jo har indrettet sig efter de tidligere afgørelser, hvorefter det var et problem, at klageren ejede maskinerne. I øvrigt er det ikke korrekt, at Saruno Noreikos II ikke løb nogen risiko. Som det fremgår af kontraktens punkt 5 har Saruno Noreikos II risikoen, hvis det på grund af vejrliget ikke er muligt at udføre arbejdet, og kontrakten henviser også til AB 92, hvorefter Saruno Noreikos II bl.a. kan ifalde erstatningsansvar. Det er forkert at sige, at klageren havde instruktionsbeføjelsen. Dette kan bl.a. udledes af, at klageren holdt ferielukket i uge 29-30, men der var stadig var folk fra Saruno Noreikos II, der udførte arbejde ifølge kontrakten for denne periode. Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Bestemmelserne om genoptagelse af en sag, som Landsskatteretten har afgjort eller afvist, fremgår af skatteforvaltningslovens 46, stk. 1 og 2, der har følgende ordlyd: "Landsskatteretten kan efter anmodning fra klageren genoptage en sag, der er afgjort eller afvist af Landsskatteretten, når der forelægges retten oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, uden at dette kan lægges klageren til last, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere Side 10

13 Stk. 2. Landsskatteretten kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, selvom betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis retten skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor. " Ved Vestre Landsrets dom af 10. september 2009 foreligger sådanne nye oplysninger af retlig karakter, at der er grundlag for at genoptage sagen i henhold til skatteforvaltningslovens 46, stk. 1. Herefter og i overensstemmelse med Vestre Landsrets dom ændres Landsskatterettens kendelse af 8. december 2008 således, at klageren ikke anses for indeholdelsespligtig, da de indgåede kontrakter med Saruno Noreikos II anses for entreprisekontrakter. Der gives således medhold i klagen. ~~~ Vibeke Persson Specialkonsulent Side 11

14 Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndighederne. Landsskatteretten skal i henhold til skatteforvaltningslovens 56, jf. 52, afgive en udtalelse om, hvorvidt der er givet "fuldt medhold eller medhold i overvejende grad" til brug ved myndighedernes afgørelse af, om der kan gives fuld omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand. Udtalelsen afgives af en kontorchef. Medholdsvurderingen er vejledende. Endelig afgørelse træffes af de regionale skattecentre, hvortil ansøgning skal indsendes Side 12

15 Aarestrup Planteskole, Aarestrupvej 162, 7470 Karup J Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj Side 13

16 Det fremgår af Landsskatterettens forretningsorden, at klageren, samtidig med kendeisens fremsendelse skal underrettes om fristerne for at indbringe Landsskatterettens afgørelse for domstolene. 48. Medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, kan en afgørelse truffet af en skattemyndighed først indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af den øverste administrative klageinstans på området. Retten kan dog tillade, at et nyt spørgsmål inddrages under retssagen, hvis det har en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten. Stk. 2. Er der forløbet mere end 6 måneder efter den påklagede afgøreises indbringelse for den endelige administrative instans, kan afgørelsen dog indbringes for domstolene, selvom den endelige administrati ve instans endnu ikke har truffet en afgørelse. Stk 3. En endelig administrativ afgørelse kan ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Har den endelige administrative instans afvist at behandle sagen, kan afvisningen ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afvisningen er sket. 49. Spørgsmål, som er afgjort af Landsskatteretten, kan skatteministeren indbringe for domstolene senest 3 måneder efter, at Landsskatteretten har truffet afgørelse.

17 Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon Fax Aarestrup Planteskole Aarestrupvej Karup J CVR-nr EAN-nr Vibeke Persson Dir. telefon J. nr g DEC Afgørelse De har klaget over Skatterådet's afgørelse af 22. april Landsskatteretten har nu truffet afgørelse i sagen. Kopi af afgørelsen vedlægges. Hvis klageren har fået helt eller delvis medhold, skal klageafgiften betales tilbage. Det fremgår af skatteforvaltningslovens 42a, stk. 4. Klageafgiften på kr. er derfor vedlagt i check. Vejledning om sagsanlæg Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgøreisens dato. Reglerne om domstolsprøvelse fremgår af skatteforvaltningslovens Sagen anlægges ved byretten som 1. instans. Stævning skal sendes til den ret, hvor skatteyderen har hjemting, når sagen anlægges. Stævning skal udtages mod Skatteministeriet.

18 Adresser Skatteministeriet, Nicolai Eigtvedsgade 28, 1402 København K. Byretterne - der henvises til domstolenes hjemmeside Med venlig hilsen ~,~~- Vibeke persson

19 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN g DEC Klager: Klage over: Aarestrup Planteskole Skatterådets afgørelse af 22. april 2008 Klagen skyldes et bindende ligningssvar vedrørende klagerens pligt til at indeholde A-skat i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft fra Litauen. Der er tale om en genoptagelse aflandsskatterettens kendelse i sagen Klageren har stillet følgende spørgsmål: "Skal Aarestrup Planteskole indeholde arbejdsudlejeskat i relation til den som bilag l vedlagte kontrakt?" Sagens oplysninger Klageren har gennem en årrække entreret med en litauisk virksomhed vedrørende udførelse af arbejde for klageren. Det drejer sig hovedsageligt om prikling og plantesortering.

20 SKAT har truffet afgørelse om, at klageren skulle have indeholdt arbejdsudlejeskat i relation til kontrakterne indgået frem til og med juli SKATs afgørelse er stadfæstet af Landsskatteretten i en kendelse af25. september De faktiske omstændigheder vedrørende arbejdets udførelse er beskrevet i Landsskatterettens kendelse. Den kontrakt, der er vedlagt som bilag 1, og som der ønskes bindende svar i relation til, er identisk med de kontrakter, der er omfattet af Landsskatterettens kendelse af 25. september 2007, bortset fra følgende modifikationer: 1. Den litauiske virksomhed anvender nu egne maskiner til arbejdets udførelse, mens der tidligere var tale om, at den litauiske virksomhed lejede maskinerne af klage- 2. Der er i kontraktens punkt 4, indføjet en bestemmelse om, at Aarestrup Planteskole tilbageholder en del af kontraktsummen, indtil det er konstateret, om arbejdet er udført tilfredsstillende. I forbindelse med behandlingen af det bindende svar har SKAT anmodet om indsendelse af yderligere oplysninger. Spørgsmålene og svarene er følgende: 1. Har Aarestrup Planteskole ansatte, der udfører det samme arbejde, som det arbejde, der udføres af ansatte i den litauiske virksomhed, når disse udfører arbejde på Aarestrup Planteskole? Svar: Plantesorteringen deles op, således at plantepartier over planter, som er egnet for udlicitering, sorteres af Saruno Noreikos II. Småpartier/specialsorteringer sortere s af vores ansatte. 2. I bekræftende fald i relation til spørgsmål 1, hvorledes aflønnes disse ansatte for det samme arbejde? Der ønskes en talmæssig opgørelse. Svar: Det er ikke samme arbejde, da vores ansatte udfører specialsorteringer samt pakning/udlevering af planter til kunderne Side 2

21 3. Den litauiske virksomhed har tidligere lejet maskiner til brug for arbejdet hos Aarestrup Planteskole. Er det de samme maskiner, som nu anvendes og i bekræftende fald, hvornår har den litauiske virksomhed anskaffet maskinerne, til hvilken pris og hvordan er maskinerne finansieret? Svar: Et af SKATs anklagepunkter mod Aarestrup Planteskole har tidligere været, at Saruno Noreikos II ikke havde egne maskiner. Vi har derfor solgt maskinerne til Saruno Noreikos II, som nu har fuld råderet, betaler for brændstof, forsikringer og har selv ansvar for maskinerne. De kan derfor til hver en tid vælge at transportere maskinerne hjem til Litauen. Maskinerne er finansieret via Aarestrup Planteskole, men hvis dette er et problem vil Nordania Leasing gerne gå ind i leasing arrangement med Saruno Noreikos II. 4. Hvor befinder maskinerne sig, når den litauiske virksomhed ikke udfører arbejde for Aarestrup Planteskole? Svar: Maskinerne opbevares på Tinghøjvej 36. De er ikke til disposition for Aarestrup Planteskole. 5. Er der stillet særlige bygninger eller faciliteter til rådighed for maskinerne under arbejdet og i givet fald hvilke? Svar: De lejer bygninger på Tinghøjvej 36, hvor de sorterer planter. Prikling foregår i marken. 6. Hvorledes aflønner den litauiske virksomhed sine ansatte, når disse arbejder i Danmark? Er der tale om timelønsbasis, i forhold til det udførte arbejde eller på andre måder og i givet fald hvilke. Svar: Det er Aarestrup Planteskole ubekendt, hvorledes Saruno Noreikos II aflønner deres medarbejdere. SKAT far oplysninger via 7E registreret samt momsbetaling. Landsskatteretten har fået kopi af de aftaler, hvorved klagerens solgte de maskiner, der anvendes til arbejdet Side 3

22 Der er tale om en aftale dateret den 24. juni 2006, hvorefter klageren pr. den 24. juli 2006 har solgt i alt 10 maskiner til Saruno Noreikos II for i alt kr. plus moms, kr., i alt kr. Ifølge aftalen er kr. betalt ved leveringen, medens det resterende beløb skal betales over ti år med årlige afdrag på kr. hver den 1. august. Beløbet inkluderer en rente på 5,5%. Maskinerne er af varierende alder; de ældste er fra 1994 og den yngste fra Af aftalen fremgår endvidere bl.a., at klageren beholder ejendomsretten til maskinerne, indtil hele købesummen inkl. renter er betalt, og at Saruno Noreikos II skal tegne forsikring på maskinerne. Endvidere er der tale om en aftale dateret den 23. juli 2007, hvorefter klageren solgte en maskine til Saruno Noreikos II for kr., og købte en anden, som ifølge kontrakten af 24. juni 2006 var solgt til Saruno Noreikos II for kr., tilbage for kr. Overdragelsessummen skal ligeledes erlægges i afdrag over ti år, lige som det er bestemt, at klageren beholder ejendomsretten indtil hele købesummen er betalt. I forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten har repræsentanten fremlagt kopi af en dateret den 24. oktober 2008 fra Ramute-Agne Simasiene til klageren, hvoraf fremgår følgende: "We paid employees for their work - wage per month. This system is mostly applied in Lithuanian." Landsskatteretten har ved en kendelse af 25. september 2007 statueret, at klageren var forpligtet til at indeholde A-skat vedrørende kontrakter, klageren havde indgået med Saruno Noreikos i 2003 O.nr ). Klageren indbragte kendelsen for domstolene, og Vestre Landsret statuerede ved en dom dateret 10. september 2009 bl.a., at klagerens kontrakter med Saruno Noreikos skulle anses for entreprisekontrakter, hvorfor klageren ikke var indeholdelsespligtig. Af præmisserne fremgår bl.a. følgende: "Kontrakterne for 2005 og 2006 mellem planteskolen og Saruno Noreikos II indeholder i modsætning til kontrakterne med Adrian Thomas detaljerede beskrivelser bl.a. med hensyn til hvilket arbejde, der er omfattet af kontrakterne, kontraktsgrundlaget, tidsplan, erstatningspligt ved forsinkelser fra Saruno Noreikos II's side, regler om ophævelse af kontrakten ved brud på denne og angivelse at kontaktpersoner for begge parter. Det fremgår også af kontrakterne, at Samno Noreikos II skal være momsregistreret i Danmark, og at firmaet skulle leje en traktor, en plantemaskine og et værksted af plantesko Side 4

23 len for en nærmere angiven leje, samt at Saruno Noreikos II skulle stå for vedligeholdelse af disse maskiner. Betalingen var angivet "pr. plante", og før endelig afregning skulle kvaliteten af arbejdet evalueres og eventuelle fejl fratrækkes den endelige afregning. I kontrakten for 2006 var tilføjet et afsnit om "Formandskab". Under hensyn hertil og efter bevisførelsen i øvrigt lægges det til grund, at Saruno Noreikos II havde den helt overvejende risiko for arbejdets udførelse. Efter forklaringen fra vidnet Vidas Simasius lægges det endvidere til grund, at de litauiske arbejdere var aflønnet med en fast månedsløn, der således var uafhængig af betalingen efter kontrakten. Planteskolen havde efter det fremkomne ikke indflydelse på hvem og hvor mange medarbejdere, som Saruno Noreikos II anvendte til arbejdets udførelse, og landsretten lægger endvidere til grund, at planteskolen ikke havde ansvaret for den daglige ledelse af arbejdet, men alene foretog kontrol af det udførte arbejde i tilknytning til afregning med Saruno Noreikos II. Det lægges endelig til grund, at Saruno Noreikos II havde lejet maskinerne af planteskolen, betalte leje herfor og var eneansvarlig for vedligeholdelse af disse. Efter en samlet vurdering af disse momenter, og da det efter karakteren af det arbejde, der skulle udføres, ikke kan tillægge vægt, at arbejdet skulle udføres på planteskolens ejendom, og at planteskolens ledelse angav, hvad der skulle udføres og de overordnede retningslinjer herfor, findes planteskolen at have løftet sin bevisbyrde for, at arbejde er udført i entreprise. Landsretten tager herefter planteskolens principale påstand til følge vedrørende Saruno Noreikos II." Skatterådets afgørelse Aarestup Planteskole har i årene indgået aftale med et engelsk foretagende om plantning af frøplanter af nåletræer og løvtræer. Arbejdet foregik med en maskine ejet af Aarestrup Planteskole. Landsskatteretten har den 25. september 2007 truffet afgørelse om, at de personer, der udførte arbejdet hos Aarestrup Planteskole for det engelske foretagende var arbejdsudlejede. Samme dato har Landsskatterettens vedrørende årene truffet afgørelse om, at personer, der er ansat hos Saruno Noreikos II, men arbejder hos Aarestrup Planteskole med optagning og omplantning i kasser samt sortering af forskellige grundstammer af træer er arbejdsudlejet til Aarestrup Planteskole. Det arbejde, som udførtes i årene er stort set det samme arbejde, som udførtes i Arbejdet i årene adskilte sig imidlertid fra arbejdet i de tidligere år derved, at arbejdet nu udførtes med lejet materiel. Det er dog stadig planteskolens materiel, idet materiellet lejes af planteskolen. Det gjorde imidlertid ikke nogen forskel i Landsskatterettens vurdering af, om der var tale om arbejdsudleje eller entreprise. Det hænger Side 5

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant Laodsskatteretteos kendejse af 25. september 2007, j.or. 2-4-1686-0344 Indelwldelsespligt, A-skat, udenlandsk, arbejdskraft Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren var forpligtet til at indeholde A-skat

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)).

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). D O M Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). 21. afd. nr. B-1588-12: T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang)

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). D O M Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). 5. afd. nr. B-1151-11: Dracco Company Ltd. (advokat Martin

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger Af: Allan Bjergene Christensen Vejleder: John Engsig Indholdsfortegnelse 1. Forord...5 2. Resume / Summary...6 3. Indledning...9 3.1. Problemformulering...10 3.2. Afgrænsning...10 3.3. Metodevalg...11

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere