Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Galvanisk tæring. Bedst til anoder"

Transkript

1 Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder

2 Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk forbindelse med hinanden, dannes der galvaniske celler. Metallet med det laveste potentiale i den galvaniske celle er anodisk og tæres. Samme effekt kan opstå i områder med forskellige elektrokemiske potentialer i et enkelt stykke metal, f.eks. en stålplade. På ethvert fartøj, som ligger fortøjet og anvendes i fersk- eller saltvand eller ved flodmundinger, er der risiko for korrosion og konsekvenserne kan blive dyre. Korrosion på stål- & aluminiumfartøjer. Korrosion på stål- & aluminiumfartøjer kan identificeres enten som områder med lokaliseret grubetæring på skrogplader, ror, køl mv. eller mindre tydeligt i form af generelt svind af skrogpladerne, som ofte opstår under malingslaget. Grubetæring kan føre til fuldstændig gennemtrængning af skroget under vandlinien. Generelt svind af stålet kan være lige så kritisk og kan svække skroget, så det bliver nødvendigt at udskifte pladerne. Korrosion på alumimumfartøjer. Korrosion på aluminiumfartøjer er også generelt i form af lokaliseret grubetæring på skrogplader, ror, køl og især i nærheden af svejsesømme. Grubetæring kan føre til fuldstændig gennemtrængning af skroget under vandlinien, så det bliver nødvendigt at udskifte pladerne, hvilket er dyrt. På træ og glasfiberfartøjer. På træ- og glasfiberfartøjer er de problematiske områder hovedsagelig agtergrej, dvs. skruer, aksler, akselbeslag, stævnrør og ror, som er kostbare at udskifte og vitale for fartøjet. Hvis en skrue eller et ror svigter, kan det have katastrofale konsekvenser. Effekterne af korrosion kan variere fra grubetæring på skruer og aksler til nedbrydelse af skruens legeringsmetal. Noget så lille og billigt som en split kan svigte og medføre tab af skruen. Vagabonderende strømlækage Vagabonderende strømlækage nævnes ofte som årsagen til korrosion på alle fartøjstyper, men problemet kan dog oftere spores til en galvanisk virkning. Vagabonderende strømlækage er virkningen af elektrisk strøm fra en ekstern strømkilde, f.eks. et batteri eller en strømforsyning på land, som på grund af en elektrisk systemfejl ombord på fartøjet passerer ud gennem skroget eller et beslag i skroget og strømmer gennem vandet og forårsager elektrolytisk korrosion. Vagabonderende strømlækage er som regel et resultat af skader eller slid på ledningssystemet eller forkert installation af ledninger eller elektrisk udstyr. HVAD KAN MAN GØRE FOR AT FOREBYGGE KORROSION? Når fartøjet konstrueres, er det meget vigtigt, hvilke materialer der vælges. Generelt sikrer skibsbygningsingeniører og skibskonstruktører, at de vælger materialer, som så vidt muligt er kompatible med hinanden, og hvor dette ikke er muligt, skal metaller isoleres fra hinanden. Der vil altid være lejligheder, hvor det er nødvendigt at udskifte eller reparere beslag eller ståldele, og når det gøres, er det vigtigt, at der henledes opmærksomhed på samme kriterier. Især skal man sikre sig, at monteringsdele og splitter er kompatible og af højeste kvalitet. Malingssystemet er første vigtige barriere mod korrosion. Malingssystemet på en båd er den første vigtige barriere mod korrosion. Søg råd hos malingsfabrikanterne for at få deres anbefalinger om det mest hensigtsmæssige malingssystem og følg påføringsvejledningen nøje. Man skal sikre sig, at der påføres en god primer, der beskytter mod korrosion, og et middel, der hindrer begroning. Når der anvendes en kobberbaseret bundmaling, der hindrer begroning, må intet af malingen påføres direkte på bare metalflader. Selv om malinger, som er baseret på vegetabilsk olie, anvendes i langt mindre udstrækning end tidligere, bør de ikke anvendes med katodiske beskyttelsessystemer, da malingen har en tendens til at forsæbe. Anbefalinger til korrekt elektrisk installation. Den korrekte installation af elektrisk udstyr på en båd vil reducere risikoen for vagabonderende strømlækage og følgende handlinger anbefales: Anvend kun isolerede ledninger i høj kvalitet med passende kapacitet. Ledninger i understørrelse forårsager modstand og som følge deraf spændingsfald. Fastgør ledninger med clips eller understøt dem med passende mellemrum for at forhindre træthed og evt. brud. Brug kun korrosionsmodstandsdygtige tilslutningsklemmer og forbindelser og sørg for, at alle er rene og sidder godt fast. Sæt kun hovedbatteriledningerne fast på batteriklemmer. Montér en afbryder i batterikredsløbet. Sørg for, at alle batterikredsløb er udstyret med de korrekte sikringer. Hold alle ledninger, forbindelser og samledåser oven over kimmingsområdet og andre områder, som sandsynligvis vil blive våde. Sørg for, at arbejdet ved montering af ekstra udstyr udføres i henhold til fabrikantens vejledning. Forbindelsernes polaritet skal være korrekt og hvert kredsløb skal udstyres med de korrekte sikringer. Det er bedst at få elektrisk og elektronisk arbejde udført af en kvalificeret marineelektriker. Det er meget vigtigt, at der udføres løbende vedligeholdelse på båden. Metaldele, malingslag og elektriske installationer skal alle inspiceres jævnligt. Især skal vind- og vandlinieområdet inspiceres, hvis det drejer sig om et stålfartøj. Dette område er særlig sårbart, fordi der ofte sker mekaniske skader her, men da det ligger over vandlinien, er det ikke beskyttet af et anodesystem.

3 Hvad er katodisk beskyttelse? Katodisk beskyttelse er en elektrokemisk proces, som standser den naturlige korrosion (tæring) af metaller i et bestemt miljø ved at overlægge en elektrokemisk celle, som er kraftigere end korrosionscellen. Offeranoder monteres eller forbindes med det metal, der skal beskyttes, og fordi det har et større elektrisk potentiale end anodematerialet, bliver det katodisk og får anoden til at tære væk i stedet for sig selv. I et korrekt installeret MGDUFF katodisk beskyttelsessystem opstår der kun korrosion på offeranoden, som kan udskiftes. Kort og godt kan man sige: Metal korroderer (ruster) (det ved vi), vil man standse denne korrosion kan man forbinde det metal man gerne vil beskytte med et andet stykke metal af lavere værdi - det kaldet vi en offeranode. Når disse 2 metaller er forbundet vil offeranoden ofre sig og metallet vi vil beskytte forbliver intakt. Anodernes antal og størrelse afgøres efter typen af materiale og det overfladeområde, som skal beskyttes. Ordet forbindelse henviser til anodens forbindelse med en fjerntliggende metaldel, f.eks. skrueakslen eller rorstammen, og det bør huskes, at integriteten af forbindelsen er kritisk for effektiviteten af det katodiske beskyttelsessystem. Flere faktorer bestemmer, hvilken type Når man skal afgøre, hvor mange anoder man skal brug og hvor store de skal være, skal man tage fartøjets type i betragtning og vælge en anode, som egner sig til skruens størrelse og typen af vandet. TYPE A fartøjer har enkeltskrue med meget kort skrueaksel, som er i kontakt med vandet og udstyret med glasfibereller træror. Der skal bruges 1 anode til at beskytte skrue og aksel. bonded to the metal to be protected which in turn as it has a greater electrical potential than the anode material becomes cathodic and causes the anode to waste instead of itself. In a correctly installed MGDUFF Cathodic Protection System the only corrosion occurs to the sacrificial anode which is replaceable. The number and size of anodes is determined by the type of material and the surface area being protected. katodisk beskyttelsessystem der skal monteres. For det første skal man tænke på det miljø, hvori fartøjet anvendes, og for det andet konstruktionens størrelse og type og endeligt, hvor længe fartøjet sandsynligvis skal være i vandet før næste oplægning for vedligeholdelse. The term bonding refers to the connection of the anode to a remote metal component such as the propeller shaft or rudder stock and it should be remembered that the integrity of the bonding is critical to the effectiveness of the cathodic protection system. Several factors determine the type of cathodic protection system fitted. Firstly the environment in which the vessel is operating, secondly the size and type of construction and finally the length of time that the vessel is likely to be afloat before the next maintenance slipping. Monter det korrekte anodemateriale efter det vand fartøjet skal anvendes i. Som regel bør ejere montere anoder, som er egnede til det miljø, hvor de FIT THE CORRECT ANODE MATERIAL FOR THE WATERS YOUR VESSEL IS OPERATING IN As a general rule owners should fit the anodes suitable for the environment they most regularly berth in and the following table provides a useful guide: Saltvand Zink eller Aluminium Anoder Brak- eller Saltvand Aluminium Anoder Ferskvand Magnesium Anoder som regel fortøjes, og følgende skema er nyttig vejledning: Some vessels will from time to time move between salt and fresh water, others are berthed within marinas and behind tidal barriers where the water is enclosed and likely to be brackish or even virtually fresh. Owners must be aware of the effects that this may have on their boats and fit the correct cathodic protection system to avoid corrosion. Nogle fartøjer vil fra tid til anden sejle mellem salt- og ferskvand, andre ligger til kajs i marinaer og bag tidevandsbarrierer, hvor vandet er indelukket og sandsynligvis vil være brakvand eller endda praktisk talt ferskvand. Ejere må være klar over de virkninger, som det kan have for deres både, og montere det korrekte katodiske beskyttelsessystem for at undgå korrosion. Not all anodes are suitable for every environment, for example the surface of a zinc or aluminium anode will if left in fresh water for some time become covered with an off white crust of oxide which effectively seals the anode and stops it working even when returned to salt water. Zinc Anodes suffer a similar problem even in brackish conditions whereas Aluminium will continue to operate effectively in river estuaries and other areas of brackish water indefinitely. The consequences of this passivation of the anode are that the next most anodic item within the anode bonding system will start to sacrifice itself which could of course be very serious. It is therefore very important to check Zinc and Aluminium anodes after any trips into fresh water and if necessary clean off or change the anodes. Should a vessel move into fresh water for more than two weeks MGDUFF recommend that an alternative anode system is used suitable for fresh water situations. Ikke alle anoder egner sig til alle miljøer, f.eks. vil overfladen af en zinkeller aluminiumanode, hvis den efterlades i ferskvand i længere tid, blive dækket med en hvidlig oxidbelægning, som effektivt forsegler anoden og forhindrer den i at fungere, selv når den Magnesium Anodes on the other hand have a much higher driving voltage than zinc or aluminium making them highly suitable for use in Fresh Water, they will however become very active in salt water where they will probably only last a matter of months. Protected surfaces can build up a layer of off white calcarious deposit which will be difficult to remove. Magnesium anodes are not designed for prolonged use in sea water and if you are taking your boat into a salt water location for more than seven days (Fourteen days in any one year) you should consider changing the anodes. Magnesium Anodes should never be fitted to wooden hulled vessels as they can damage the timber. kommer tilbage til saltvand. Zinkanoder har et lignende problem selv under brakvandsforhold, hvorimod aluminium bliver ved med at fungere effektivt i flodmundinger og andre brakvandsområder næsten evigt. Konsekvenserne af denne passivisering af anoden er, at den næste mest anodiske del i anodesystemet begynder at ofre sig, hvilket naturligvis kan få alvorlige konsekvenser. Det er derfor meget vigtigt at kontrollere zink- og aluminiumanoder efter alle sejladser i ferskvand og om nødvendigt rense eller udskifte anoderne. Skulle et fartøj sejle i ferskvand længere end 2 uger, anbefaler MGDUFF, at der anvendes et alternativt anodesystem, som egner sig til ferskvandsforhold. Magnesiumanoder har på den anden side en meget højere driftsspænding end zink og aluminium, hvilket gør dem meget velegnede til brug i ferskvand. De vil dog blive meget aktive i saltvand, hvor de sandsynligvis kun vil kunne holde nogle få måneder. På beskyttede overflader kan der opbygges et lag af hvidlige kalkafsætninger, som vil være vanskelige at fjerne. Magnesiumanoder er ikke beregnet til længere tids brug i havvand, og hvis man tage båden ud i et saltvandsområde i over 7 dage (14 dage i løbet af 1 år), bør man overveje at udskifte anoderne. Magnesiumanoder må aldrig monteres på fartøjer med træskrog, da de kan beskadige træet. Hvor mange anoder skal jeg bruge og hvor store skal de være? DO NOT PAINT THE WORKING SURFACE OF THE ANODE 3 OVERMAL ALDRIG ANODENS ARBEJDSFLADE Type A fartøj

4 All schemes must be inspected annually and the anodes renewed if more than All 50% schemes wastedmust be inspected annually and the anodes renewed if more than 50% wasted n TYPE D Vessels are those fitted withfor saildrives, Type sterndrives A, B or CorVessels TYPE B fartøjer har enkelt- eller dobbeltskrue outboard med motors. lang skrueaksel, Most aresom fitted er withnsacrificial the TYPE following Danodes Vessels specifically anode are those selection fitted with table saildrives, appliessterndrives or i kontakt designed med for vandet them, og and understøttet MGDuffaf replacements outboardmay motors. befor found Most EACH onare pages PROPELLER fitted with sacrificial ASSEMBLY anodes FITspecifically ONE et akselbeslag. We recommend Der skal bruges regular 1 anode visual til at beskytte hver aksel. Bronzeror designed inspection Propel for of outboards them, Saltvand and andmgduff replacements Salt- eller may be Ferskvand found on pages eller sterndrives ror i rustfrit when stål eller moored, glasfiber at least med every Diameter 2-3 months, as the wear rate We recommend regular visual Brakvand inspection of outboards and stammer of the i anodes bronze eller can rustfrit be affected stål skal by a variety of factors: sterndrives også forbindes med samme anode. Til 250mm when moored, ZD56 at least every AD562-3 months, as MD56 the wear rate The degree of tilt of the drive anodes must be fully immersed. Zinc Anode Aluminium Anode Magnesium Anode ror i blødt stål skal der dog anvendes of the anodes can be affected by a variety of factors: Substitution of aluminium propellers by stainless steel versions. særskilte anoder. 500mm ZD77 AD77 MD77 Addition of stainless steel accessories The suchdegree as propeller of tiltguards of the drive anodes must be fully immersed. Zinc Anode Aluminium Anode Magnesium Anode TYPE C Loss fartøjer ofmed electrical enkeltskrue continuity og many sterndrives Substitution have ofsmall aluminium propellers by stainless steel Type versions. B fartøj lang continuity skrueaksel, wires som fitted er i kontakt between med the component 750mm ZD78B AD78B MD78B vandet og understøttet af et akselbeslag Addition parts which of stainless must be steel accessories such as propeller guards Zinc Anode Aluminium Anode Magnesium Anode replaced if broken, and stainless steel clips on rubber gaiters can ls og med glasfiberror med stamme i Loss of electrical continuity many sterndrives have small ction table bronze loosen eller through applies rustfrit pitting stål. Der corrosion. skal bruges All schemes must be inspected annually continuity 1 anode til at beskytte skrue, aksel og and the anodes wires fitted renewed between if more the than component 50% wasted parts which must be Saildrive anodes too can be OPELLER For ror. Type ASSEMBLY A, B or C Vessels FIT ONE replaced if broken, and stainless steel clips on rubber gaiters can theaffected followingby anode bronze selection propellers table applies n TYPE D Vessels are those fitted with saildrives, sterndrives or Salt- eller FOR EACHFerskvand loosen through pitting corrosion. and stainless steel PROPELLER rope cutters. ASSEMBLY FIT ONE outboard motors. Most are fitted with sacrificial anodes specifically Brakvand Propel Saltvand Salt- eller Ferskvand Diameter In these circumstances Saildrive Brakvand designedanodes for them, too and can MGDuff be replacements may be found on pages 250mm AD56 we recommend ZD56 that MD56 a AD56 affected MD We byrecommend bronze propellers regular visual inspection of outboards and Aluminium Anode Zinc Anode Magnesium Aluminium Anode Magnesium Anode supplementary anode is fitted 500mm ZD77 AD77 and MD77 sterndrives stainless when steel moored, rope cutters. at least every 2-3 months, as the wear rate AD77 Zinc Anode MD77 Aluminium Anode Magnesium Anode to the hull and bonded to the Aluminium 750mmAnode ZD78BMagnesiumAD78B Anode of anodes can be affected by a variety of factors: MD78B In these circumstances transom plate Zinc Anode or drivealuminium flanges Anode Magnesium Anode All AD78B schemes must be inspected MD78B we recommend The degreethat of tilt a of the drive anodes must be fullytype immersed. C fartøj as shown: annually Aluminium and theanode anodes renewed Magnesium if more than Anode 50% wasted Substitution of aluminium propellers by stainless steel versions. TYPE D fartøjer er udstyret med sejldrev, agterdrev eller påhængsmotor. De Addition of stainless steel accessories such as propeller guards supplementary Graden af drevets anode hældning is fitted anoder Sejldrevsanoder kan også påvirkes n TYPE D Vessels are those fitted with saildrives, sterndrives or ted annually outboard motors. Most are fitted with sacrificial anodes specifically to skal the være hull fuldt andneddykkede. bonded to the af bronzeskruer og skruebeskyttere i ore than fleste designed 50% er udstyret for them, wasted med offeranoder, som Udskiftning and MGDuff replacements may be found on pages Loss of af electrical aluminiumskruer continuity med many rustfrit sterndrives stål. have small er konstrueret We recommend specielt regular til visual dem, inspection og MGtransom of outboards versioner plate continuity and i rustfrit or stål. drive flanges Under disse omstændigheder anbefaler wires fitted between the component parts which must be itted with sterndrives Duff/ShipShop saildrives, when moored, udskiftningsdele sterndrives at least every or2-3 kan months, as as the Tilføjelse wear shown: rate af tilbehør i rustfrit stål, vi, at der monteres en ekstra anode på of the anodes can be affected by a variety of factors: replaced if broken, and stainless steel clips on rubber gaiters can ed with findes sacrificial på vore anodes sider. Vi specifically anbefaler jævnlig visuel The degree inspektion of tilt of the af drive påhængsmotorer anodes must be fully immersed. f.eks. skrueskærme. skroget, og at den forbindes med trimflaps eller drevflangerne som vist: loosen Mangel through på elektrisk pitting kontinuitet corrosion. ff replacements og agterdrev, Substitution may når of aluminium de beer found fortøjet, propellers ondvs. pages by stainless steel versions. mange agterdrev har små kontinuitetsledninger anodes mellem toode can enkelte be dele, Addition of stainless steel accessories such as propeller guards r visualmindst inspection hver 2. of - 3. outboards måned, da en and række Saildrive Loss of electrical continuity many sterndrives have small faktorer kan påvirke, hvor hurtigt anoderne east every continuity 2-3wires months, fitted between as the component wear rate parts whichaffected og disse must be by skal bronze udskiftes, propellers hvis de går i replaced if tæres broken, væk: and stainless steel clips on rubber gaiters stykker, can og clips i rustfrit stål på gummimanchetter kan blive løse på grund by a variety of factors: and stainless steel rope cutters. loosen through pitting corrosion. drive Saildrive anodes anodes must too can be fully immersed. In af these grubetæring. circumstances affected bronze propellers propellers by stainless steel versions. and Vælg stainless steel rope cutters. we recommend that a SELECT den korrekte APPROPRIATE anode til Type ANODE: D fartøj el accessories In these circumstances such as propeller guards supplementary anode is fitted we recommend that a ity many Propel sterndrivessaltvand have small Salt- eller Ferskvand to the hull and bonded to the supplementary Diameter anode is fitted Brakvand the component to the hull and bonded parts to which the must be transom plate or drive flanges transom 250mm plate or drive flangeszd56 AD56 MD56 ss steel clips on rubber gaiters can as shown: as shown: Zinc Anode Aluminium Anode Magnesium Anode Type D fartøj n. All schemes must be inspected annually SELECT APPROPRIATE ANODE: and the anodes renewed if more than 50% wasted Propel Saltvand Salt- Alle eller systemer Ferskvand skal s. CATHODIC PROTECTION OF WOODEN HULLED VESSELS Diameter Brakvand Wooden hulled vessels operating in fresh water are subject to inspiceres hvert år og the same corrosion problems as GRP 250mm craft. However the ZD56 fitting AD56 MD56 of magnesium anodes is NOT recommended as theyzinc will Anode have a Aluminium anoderne Anode skal Magnesium udskiftes, hvis mere end Anode damaging effect on the timbers around the fixings known as electro-chemical decay. SELECT APPROPRIATE ANODE: All schemes must be inspected annually MGDUFF advise that the appropriate Propel Saltvand Salt- eller Ferskvand andaction the anodes is to fit a magnesium renewed if more than 50% 50% af wasted anoden er Diameter shaft collar on the exposed Brakvand propeller shaft and if necessary to fit 250mm ZD56 anodes directly AD56to mild steel MD56 rudders CATHODIC and keels. PROTECTION OF WOODEN tæret væk HULLED VESSELS Zinc Anode Aluminium Anode Magnesium Anode Type D MAGNESIUM fartøj ANODES SHOULD NEVER Type D fartøj BE FITTED TO THE All schemes must be inspected annually Wooden hulled vessels operating in fresh water are subject to TIMBERS OF A WOODEN and the anodes renewed if more than 50% wasted SELECT HULLED the same APPROPRIATE VESSEL corrosion ANODE: problems as GRP craft. However the fitting CATHODIC PROTECTION OF WOODEN HULLED VESSELS of magnesium anodes is NOT recommended as they will have a

5 Montering og forbindelse af offeranoder Husk følgende, når der monteres anoder på fartøjer med træ- eller glasfiberskrog... Anoden skal placeres på ydersiden af skroget under vandlinien. Anoderne skal kunne se de dele, som skal beskyttes. Monteringsboltene skal placeres over kimmingerne. Anodeplaceringen skal sikre, at der kun anvendes det minimale stykke forbindelseskabel til de dele, som skal beskyttes. Der skal være rimelig intern adgang til boltene. Anoden må ikke placeres foran eller på linie med ekkolodstransducere eller log-skovlhjul. Når en anode monteres på et glasfiber- eller træskrog, skal der bruges en anodeankerplade for at styre tæringen af anoden og beskytte skroget. Anodeankerpladen skal udskiftes hver gang, anoden udskiftes. Sørg altid for, at anoden udstyres med de særlige MGDUFF underlagsskiver under monteringsmøtrikkerne, som vil medvirke til at sikre kontakten mellem anoden og det katodiske beskyttelsessystem. Underlagsskiverne og møtrikkerne skal udskiftes hver gang, anoden udskiftes. Beskyt anodemonteringsboltene på enheden med maling eller smørefedt inde i og uden på fartøjet. Hvor det er nødvendigt, skal indersiden af skroget forstærkes på det sted, hvor anoden skal monteres. Bor huller til at tage monteringsboltene ved de relevante centre. På fartøjer med træskrog skal boltene forsynes med muffer eller males for at isolere dem fra træet udenom. Når der anbringes muffer på boltene, skal der enten bruges et varmekrympet rør eller man skal sørge for, at indersiden af muffen pakkes med tætningsmiddel i marinekvalitet. Før hver bolt indsættes og fastgøres, skal der kommes en rigelig mængde tætningsmiddel i marinekvalitet på skaftet og kraven, hvor bolten er i berøring med skroget for at sikre god tætning. Forbindelse af det katodiske beskyttelsessystem Det er vigtigt, at det katodiske beskyttelsessystem forbindes korrekt. Brug 4 mm2 PVC-isoleret kobberkabel med flere tråde eller større. Sørg for, at alle forbindelser er rene og spændte. Den bedste måde at forbinde anoden med akslen på er ved hjælp af MGDUFF elektro-eliminator såvel som at forbinde anoden med gearkassen eller motorhuset. Isolerede fleksible koblinger skal forbindes ved hjælp af et kort stykke forbindelseskabel eller en kobberstrop for at bevare kontakten mellem anodeaksel og skrue. Ror, rorophæng og akselbeslag i bronze og rustfrit stål skal også forbindes med hovedanoderne. Trimflaps skal beskyttes med særskilte anoder. Forbind ikke samme anode med jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Stålror skal beskyttes med særskilte anoder.

6 8 8 WHEN DETERMINING C A T HTHE O D ICATHODIC C P R O T E CPROTECTION T I O N O F REQUIREMENTS FOR S T EAE LSTEEL H U L LHULLED E D V E SVESSEL S E L S THE FIRST CRITERION IS THE SURFACE AREA OF STEEL HULL BELOW THE WATER LINE - THE WETTED SURFACE AREA. WHEN This is DETERMINING calculated by multiplying THE CATHODIC the water PROTECTION line length by the sum REQUIREMENTS of the beam and draft FORi.e. A STEEL LWL x HULLED (Beam+Draft). VESSEL This THE calculation FIRST CRITERION will apply toismost THEmotor SURFACE cruisers AREA andof sailing STEEL boats. HULL BELOW THE WATER LINE - WETTED SURFACE AREA. Once the wetted surface area is calculated, it can be applied to This the selection is calculated tables bybelow multiplying from which the water the number line length of anodes by the sum of required the beam canand be taken. draft i.e. LWL x (Beam+Draft). This calculation will apply to most motor cruisers and sailing boats. Katodisk beskyttelse af fartøjer med stålskrog Når det katodiske beskyttelseskrav skal bestemmes for et fartøj med stålskrog er følgende faktorer afgørende: Det første kriterium er overfladearealet under vandlinien - DET VÅDE OVERFLADE AREAL. Dette beregnes ved at multiplicere vandlinielængden med summen af bredden og dybgangen, Det våde areal = vandlinielængde x (bredde + dybgang). Denne beregning gælder for de fleste motorbåde og sejlbåde. Once the wetted surface area is calculated, it can be applied to the For selection One Year tables in Salt belowwater from which fit the the following number Zinc of anodes Anodes required can be taken. Anodes Area Hull per Rudder Up to 28m For One Stud Fixed 2 x ZD78B 2 x ZD56 Year in Salt Water fit the following Zinc Anodes 2 ) Welded (2 x ZD78) (2 x ZD76) Anodes Area m 2 Stud Fixed 4 xhull ZD78B per 2 xrudder ZD56 2 ) Up to 28m 2 Welded Stud Fixed (4 x ZD78) 2 x ZD78B (2 x ZD76) 2 ZD ) 84m 2 Stud Welded Fixed 6(2x xzd78b ZD78) 2(2x ZD56 ZD76) ( ft 2 ) m 2 Welded Stud Fixed (6 x ZD78) 4 x ZD78B (2 x ZD76) 2 x ZD ) 102m 2 Stud Welded Fixed 4 (4 x ZD72BM x ZD78) 2 (2 x ZD58 ZD76) ( ft 2 ) m 2 Welded Stud Fixed (4 x ZD80) 6 x ZD78B (2 x ZD77) 2 x ZD56 ( ft 148m 2 ) Stud Welded Fixed 6 (6 x ZD72BM x ZD78) 2(2x ZD58 ZD76) ( ft 2 ) m 2 Welded Stud Fixed (6 x ZD80) 4 x ZD72BM (2 x ZD77) 2 x ZD58 ( ft 2 ) Welded (4 x ZD80) (2 x ZD77) m 2 Stud Fixed 6 x ZD72BM 2 x ZD58 (1100 For Two ft Years 2 ) Welded in Salt Water fit (6 xthe ZD80) following (2 Zinc x ZD77) Anodes Anodes Area Hull per Rudder Up to 28m For Two Stud Fixed 4 x ZD78B 2 x ZD58 Years in Salt Water fit the following Zinc Anodes 2 ) Welded (4 x ZD78) (2 x ZD77) Anodes Area m 2 Stud Fixed 8 xhull ZD78B per 2 xrudder ZD58 2 ) Up to 28m 2 Welded Stud Fixed (8 x ZD78) 4 x ZD78B (2 x ZD77) 2 ZD ) 84m 2 Stud Welded Fixed 4(4x xzd72b ZD78) 2(2x ZD58 ZD77) ( ft 2 ) m 2 Welded Stud Fixed (6 x ZD73) 8 x ZD78B (2 x ZD77) 2 x ZD ) 102mFor 2 Stud One Welded Fixed Year in Salt 6(8x or xzd72b ZD78) Brackish Water 2(2x xzd78b ZD77) ( ft 2 ) fit the m 2 Welded following Aluminium (6 x ZD73) Anodes (2 x ZD78) Stud Fixed 4 x ZD72B 2 x ZD58 ( ft 148m 2 ) ForStud One Welded Fixed Year in Salt 8(6x or xzd72b ZD73) Brackish Water 2(2Anodes xxzd78b ZD77) (1100 Area ft 2 ) m 2 fitstud the Welded Fixed following Aluminium (8 xhull ZD73) per 6 ZD72B Anodes (2 xrudder ZD78) 2 x ZD78B (900 Up to ft 28m 2 Stud Fixed 2 x AD78B 2 x AD56 2 ) Welded (6 x ZD73) (2Anodes x ZD78) Area ) For One Welded Year in Salt (2or x AD78) Brackish Water (2 x AD76) Hull per Rudder m 2 fit Stud thefixed following Aluminium 8 ZD72B Anodes 2 x ZD78B ( Up to- 56m 1600ft 28m Stud 2 ) Stud Fixed Welded Fixed 42 x (8 AD78B x 2 ZD73) (2 x AD56 x ZD78) AD56 ) 2 Welded Welded (4 (2 x AD78) AD78) (2 (2Anodes x AD76) AD76) Area Hull per Rudder m 56m Stud Up to 28m 2 Stud Fixed Fixed 64 x AD78B 2 x AD56 AD56 (600 Stud Fixed 2 AD78B 2 AD ft ) ) Welded (6 x AD78) (2 x AD76) Welded (4 AD78) (2 AD76) 2 ) Welded (2 x AD78) (2 x AD76) m m 2 Stud Fixed 6 x AD78B 2 x AD56 Stud Fixed 4 AD78B AD56 ( ft 2 ) Welded (6 x AD78) (2 x AD76) 2 ) Welded (4 x AD78) (2 x AD76) For Two Years in Salt or Brackish Water m 2 Stud Fixed 6 x AD78B 2 x AD56 ( ft 2 ) fit the following Aluminium Anodes Welded (6 x AD78) (2 x AD76) Area Anodes For Two Years in Salt or Brackish Water Hull per Rudder fit the following Aluminium Anodes Up to 28m 2 Stud Fixed 4 x AD78B 2 x AD58 Anodes Area ) For Two Welded Years in Salt (4 x Hull or AD78) Brackish Water (2 x AD77) per Rudder 28.1 Up to- 56m 28m fitstud the following Aluminium Anodes Stud Fixed Fixed 84 x AD78B 2 x AD58 AD58 ) 2 Welded Welded (4 (4 x AD78) AD78) (2 (2Anodes x AD77) AD77) Area Hull per Rudder m 56m Stud Up to 28m 2 Stud Fixed Fixed 48 x AD72B AD78B 2 x AD58 AD58 (600 Stud Fixed 4 AD78B 2 AD ft ) ) Welded (4 x AD73) (2 x AD77) DO Welded (4 AD78) (2 AD77) NOT 2 ) PAINT Welded THE WORKING(4SURFACE x AD78) OF THE (2 x AD77) ANODE m m 2 Stud Fixed 4 x AD72B 2 x AD58 Stud Fixed 8 AD78B AD58 ( ft 2 ) Welded (4 x AD73) (2 x AD77) 2 ) Welded (4 x AD78) (2 x AD77) DO 56.1NOT - 84mPAINT 2 Stud For THE Fixed Two WORKING Years 4inSURFACE xfresh AD72BWater OF THE 2 x AD58 ANODE ( ft 2 ) fit the Welded following Magnesium (4 x AD73) Anodes (2 x AD77) Anodes For Two Years in Fresh Water Area Hull per Rudder fit the following Magnesium Anodes Up to 28m 2 4 x MD78 2 x MD56 Anodes Area 2 ) For Two Years Hull in Fresh Water per Rudder 28.1 fit the following Magnesium Anodes Up to- 56m 28m 2 4 x MD73 MD78 2 x MD56 MD56 2 ) 2 Anodes Area Hull per Rudder m 56m 2 4 x MD72 MD73 2 x MD56 MD56 (450 Up to 28m 2 4 x MD78 2 x MD ft ) 2 ) 2 ) m 56m 2 64 x MD72 MD72 2 x MD77 MD56 ( m 2 x MD73 2 x MD56 ( ft 600ft 2 2 ) 2 ) m 2 6 x MD72 2 x MD m 2 4 MD72 MD56 ( ft 2 ) Metoder til fastgørelse af anoder på stålskrog: På stålbåde vælges normalt mellem 2 monteringsmetoder. Direkte påsvejsning af anode på stålskroget. Montering på påsvejst bolt. Akselanoder ShipShop/MGDUFF tilbyder det største udvalg af akselanoder med hensyn til type og størrelse samt materiale. Det bør forstås, at denne type katodisk beskyttelsessystem, selv om det er enkelt at montere, giver langt mindre beskyttelsesgrad end den beskyttelse der kan opnås ved brug af elektro eliminatorer (beskrives senere i denne artikel). For at få maksimal beskyttelse skal anodens overfladeareal have det korrekte forhold til arealet af de overflader, som den skal beskytte. Dette vil ofte være umulig at opnå på grund af design af den aksel og skrog, ror m.m. der skal beskyttes. Monteringen af flere end en akselanode kan somme tider løse dette problem. ZSC - akselkraver Disse er beregnet til at blive monteret, hvor kun et mindre stykke aksel er synligt. MGD Superakselanode med indbygget kernebjælke, som holder anoden fast på akslen i hele dens levetid Elektro eliminatorer Hvad enten båden er fremstillet af stål, træ eller glasfiber, så skal akslen, for at få den bedste beskyttelse af agterdrevet, udstyres med en MGDUFF elektro-eliminator børste. MGDuff elektro-eliminatorer giver den mest effektive akselforbindelse. Elektroeliminatoren kører direkte på skrueaksel og sætter anoden i konstant lavmodstandskontakt med skrueakslen. Kobbergrafitbørsterne giver mindst 2000 driftstimer under normale forhold. Elektro-eliminatorerne fjerner også den irriterende interferens med elektronisk udstyr, som opstår på grund af den roterende aksel. Elektro-eliminator nr. 1 Akseljordingsenhed for skrueaksler op til 50 mm dia. med monteringsstang. Varenr. EE1 Elektro-eliminator nr. 2 Akseljordingsenhed til skrueaksler over 40 mm dia. uden monteringsstang. Varenr. EE2/208

7 zinc alloy hull anodes zinc alloy hull anodes Euro Bolt on ZINC Anode CM-200-Z, 0.2 kg Bolt Centres 115 mm, M10 CM-500-Z, 0.5 kg Bolt Centres 140 mm, M10 CM-1000-Z, 1 kg Bolt Centres 185 mm, M10 ZD77-CP 2.1 kg Bolt on ZINC Anode, Studs, Backing sheet and bonding cable Bolt Centres m ZD78B-CP 7 kg Bolt on ZINC Anode, Studs, Backing sheet and bonding cable Bolt Centres mm ZD kg Bolt on ZINC Anode, Bolt Centres m ZD72B Bolt-On Zinc Anode 12 Kgs Nom Weight 229 mm bolt centres, M16 ZD72BM Bolt-On Zinc Anode 7 Kgs Nom Weight mm bolt centres M10 or M16 ZD72BMLP Low Profile Bolt-On Zinc Anode 7 Kgs Nom Weight mm bolt centres M10 or M16 40ZHD Bolt-On Zinc Anode 4.5 Kgs Nom Weight 110 mm bolt centres, M16 ZD76 Mini Euro 1.2 kg Bolt on ZINC Anode, Up to 110mm bolts centres. M10 ZD77 Euro 2.4 kg Bolt on ZINC Anode, mm bolts centres. M10 ZD Kgs Nom Weight ZD52 Zinc Disc Anodes (Pair) with bolt 50mm dia ZD51 Zinc Disc Anode 0.5 Kgs Nom Weight 70mm dia, M10 ZD59 Zinc Disc Anodes (Pair) with bolt 70mm dia ZD56 Zinc Disc Anode 1 Kgs Nom Weight 100mm dia, M10 ZD76 1 Kgs Nom Weight ZD78B Bolt-On Zinc Anode 4 Kgs Nom Weight 200 mm bolt centres, M10 ZD60 6 Kgs Nom Weight Zd Kgs Nom Weight ZD58 Zinc Disc Anode 2.2 Kgs Nom Weight 150mm dia, M10 ZD73 10 Kgs Nom Weight ZD55 Bolt-On Zinc Anode Zinc Disc Anode 7 Kgs Nom Weight 225mm dia, M10 ZD79 Bolt-On Zinc Anode 3 Kgs Nom Weig 200mm bolt centres, M10 ZD78B Bolt-On Zinc Anode 4 Kgs Nom Weight 200 mm bolt centres, M10 ZD72 14 Kgs Nom Weight ZD82 20 Kgs Nom Weight ZD90 30 Kgs Nom Weight ZD78BM Bolt-On Zinc Anode 5 Kgs Nom Weight 200 mm bolt centres, M10 ZD57 Zinc Hanging Anode 2.2 Kgs Nom Weight 3.0m cable and gib eye

8 zinc strip anodes martyr zinc shaft anodes ZD42/5-2H Drilled ZD42/6-1H Drilled ZD42/6 -U/D Undrilled ZD42/12-2H Drilled ZD42/12 -U/D Undrilled ZD42/15-2H Drilled ZD42/15 -U/D Undrilled ZD42/18-2H Drilled ZD42/18 -U/D Undrilled ZD42/24-2H Drilled ZD42/24-3H Drilled ZD42/24 -U/D Undrilled ZD42/36-2H Drilled ZD42/36-3H Drilled ZD42/36 -U/D Undrilled ZD42/54-3H Drilled ZD42/54 -U/D Undrilled ZD42/72 -U/D Undrilled ZSA75 shaft dia 3/4 (19mm) 0.35 Kgs ZSA88 shaft dia 7/8 (22mm) 0.40 Kgs ZSA98 shaft dia 25mm 0.50 Kgs ZSA100 shaft dia Kgs ZSA112 shaft dia 1 1/8 (28mm) 0.41 Kgs ZSA120 shaft dia 30mm 0.56 Kgs ZSA125 shaft dia 1 1/4 (31.7mm) 0.50 Kgs ZSA138 shaft dia 1 3/8 (35mm) 0.68 Kgs ZSA150 shaft dia 1 1/2 (38mm) 0.61 Kgs ZSA155 shaft dia 40mm 1.20 Kgs ZSA175 shaft dia 1 3/4 (44.4mm) 1.14 Kgs ZSA178 shaft dia 45mm 1.10 Kgs ZSA200 shaft dia 2 (50mm) 0.90 Kgs ZSA225 shaft dia 2 1/4 (57.2mm) 2.66 Kgs ZSA236 shaft dia 60mm 2.10 Kgs ZSA250 shaft dia 2 1/2 (63.5mm) 2.4 Kgs ZSA270 shaft dia 2 3/4 (70mm) 3.40 Kgs ZSA250 shaft dia 3 (76.2mm) 2.95 Kgs zinc rod castings 500mm long ZR20 ZR25 ZR30 ZR40 ZR50 ZR60 ZR70 ZR80 ZR100 ZR150 zinc shaft collars 20 mm dia 25 mm dia 30 mm dia 40 mm dia 50 mm dia 60 mm dia 70 mm dia 80 mm dia 100 mm dia 150 mm dia ZSC20 to suit shaft dia 20mm ZSC22 to suit shaft dia 22mm ZSC25 to suit shaft dia 25mm ZSC30 to suit shaft dia 30mm ZSC35 to suit shaft dia 35mm ZSC40 to suit shaft dia 40mm ZSC45 to suit shaft dia 45mm ZSC50 to suit shaft dia 50mm zinc shaft anodes with clamp insert galvion elements MGD3/4 to suit 3/4 (19mm) MGD7/8 to suit 7/8 (22mm) MGD25mm to suit 25mm MGD1 to suit 1 MGD1 1/8 to suit 1 1/8 (28mm) MGD30mm to suit 30mm MGD1 1/4 to suit 1 1/4 (31.7mm) MGD1 3/8 to suit 1 3/8 (35mm) MGD1 1/2 to suit 1 1/2 (38mm) MGD40mm to suit 40mm MGD1 3/4 to suit 1 3/4 (44.4mm) MGD2 to suit 2 (50mm) MGD60mm to suit 60mm MGD70mm to suit 70mm zinc pencil anodes and brass retaining plugs P375/2 3/8 dia x 2 (use with PP250B Plug) P375/3 3/8 dia x 3 (use with PP250B Plug) P375/4 3/8 dia x 4 (use with PP250B Plug) P500/2 1/2 dia x 2 (use with PP375B Plug) P500/4 1/2 dia x 4 (use with PP375B Plug) P500/6 1/2 dia x 6 (use with PP375B Plug) P625/2 5/8 dia x 2 (use with PP500B Plug) P625/3 5/8 dia x 3 (use with PP500B Plug) P625/4 5/8 dia x 4 (use with PP500B Plug) P625/6 5/8 dia x 6 (use with PP500B Plug) P750/2 3/4 dia x 2 (use with PP750B Plug) P750/3 3/4 dia x 3 (use with PP750B Plug) P750/4 3/4 dia x 4 (use with PP750B Plug) P750/6 3/4 dia x 6 (use with PP750B Plug) P1050/ dia x 2 (use with PP1000B Plug) P1050/ dia x 3 (use with PP1000B Plug) P1050/ dia x 4 (use with PP1000B Plug) P1050/ dia x 6 (use with PP1000B Plug) PP250B Brass Plug for P375 Anodes - 1/4 NPT Thread PP375B for P500 Anodes - 3/8 NPT Thread PP500B for P625 Anodes - 1/2 NPT Thread G625 L 0.75 x Dia G825 L 0.75 x Dia G1050 L 0.75 x Dia G1050M - - no stud PP750B for P750 Anodes - 3/4 NPT Thread PP1000B Brass Plug for P1050 Anodes - 1 NPT Thread 8

9 aluminium alloy hull anodes for salt and estuarine waters aluminium alloy hull anodes for salt and estuarine waters AD77 Bolt - On Aluminium Anode 1 Kgs Nom Weight 200mm bolt centres M10 AD73 Weld On Aluminium Anode 5 Kgs Nom Weight AD78B Bolt-On Aluminium Anode 1.7Kgs Nom Weight 200mm bolt centres M10 AD72 Weld On Aluminium Anode 6 Kgs Nom Weight AD72B Bolt - On Aluminium Anode 5 Kgs Nom Weight 229 mm bolt centres M16 AD80 Weld On Aluminium Anode 4 Kgs Nom Weight AD79 Bolt - On Aluminium Anode 1.5 Kgs Nom Weight 200mm bolt centres M10 AD82 Weld On Aluminium Anode 9 Kgs Nom Weight AD56 Aluminium Disc Anode 0.4 Kgs Nom Weight M10 AD90 Weld On Aluminium Anode 12.5 Kgs Nom Weight AD58 Aluminium Disc Anode 0.8 Kgs Nom Weight M10 aluminium shaft anodes with clamp in sert AD55 Aluminium Disc Anode 2.8 Kgs Nom Weight 225mm dia M10 ASA20mm To suit shaft dia 20mm ASA22mm To suit shaft dia 22mm ASA25mm To suit shaft dia 25mm AD76 Weld On Aluminium Anode 0.5 Kgs Nom Weight ASA30mm To suit shaft dia 30mm ASA35mm To suit shaft dia 35mm ASA40mm To suit shaft dia 40mm ASA45mm To suit shaft dia 45mm AD78 Weld On Aluminium Anode 2 Kgs Nom Weight ASA50mm To suit shaft dia 50mm AD60 Weld On Aluminium Anode 2.5 Kgs Nom Weight 9

10 magnesium alloy hull anodes for fresh water magnesium alloy hull anodes for fresh water MD76 Weld On Magnesium Anode 0.4 Kgs Nom Weight 140 mm bolt centres, M10 MD80 Weld On Magnesium Anode 2 Kgs Nom Weight MD77 Bolt - On Magnesium Anode 0.8 Kgs Nom Weight 200 mm bolt centres, M10 MD72 Weld On Magnesium Anode 3.5 Kgs Nom Weight MD78B Bolt - On Magnesium Anode 1.3 Kgs Nom Weight 200 mm bolt centres, M10 MD57 Magnesium Hanging Anode 0.8 Kgs Nom Weight with 3.0m cable and gib eye MD72B Bolt - On Magnesium Anode 3.5 Kgs Nom Weight 229 mm bolt centres, M16 MD56 Magnesium Disc Anode 0.25 Kgs Nom Weight 100 mm dia, M10 magnesium shaft collars and anodes MSA 1 1/2 to suit shaft dia 1 1/2 MD59 Disc Anodes (Pair) with bolt 70mm dia MSA 1 1/4 to suit shaft dia 1 1/4 MSA 1 to suit shaft dia 1 MSA 3/4 to suit shaft dia 3/4 martyr magnesium shaft anodes MD55 Magnesium Disc Anode 2 Kgs Nom Weight 225mm dia, M10 MSA 98 to suit shaft dia 25mm MD79 Bolt - On Magnesium Anode 1 Kgs Nom Weight 200 mm bolt centres, M10 MSA 100 to suit shaft dia 1 (25.4mm) MSA 125 to suit shaft dia 1 1/4 (31.7mm) MD78 Weld On Magnesium Anode 1.5 Kgs Nom Weight magnesium anode MD73 Weld On Magnesium Anode 2.5 Kgs Nom Weight MJE 1 For outboard and outdrive Leg (See engine listings for other magnesium anodes) 10

11 anode fixing studs electro eliminators M10B Zinc Plated Stud Assemblies c/w Nuts & Washers For Woodand GRP Vessels M16B Zinc Plated Stud Assemblies c/w Nuts & Washers For Wood and GRP Vessels M10BSS Stainless Steel Stud Assemblies c/w Nuts & Washers For Wood and GRP Vessels M10B Stud Packs (5) Carded Packs of five M10B Stud Assemblies M16BSS Stainless Steel Stud Assemblies c/w Nuts & Washers For Wood and GRP Vessels Electro Eliminator No1 Part No EE1 Shaft Earthing Assembly For Propeller Shafts up to 50mm Dia C/W Mounting Bar M16C Stud Assemblies c/w Nuts & Washers For Steel Vessels M10C Stud Assemblies c/w Nuts & Washers For Steel Vessels anode backing sheets M10NW Nuts & Washers Nuts & Washers Carded Packs of ten sets of two M10 Nuts and two M10 shakeproof washers Electro Eliminator No2 Part No EE2/208 Shaft Earthing Assembly For Propeller Shafts over 40mm Dia Excluding Mounting Bar B42/6 Backing Sheet for ZD42/6-1H B42/12 Backing Sheet for ZD42/12-2H B42/15 Backing Sheet for ZD42/15-2H B56 Backing Sheet for ZD56 B58 Backing Sheet for ZD58 B72/B72BMLP Backing Sheet for ZD72/ZD72BMLP ZINGARD B72B Backing Sheet for ZD72B ZINGARD SC Retail display pack containing 4 cans. B76Euro Backing Sheet for ZD76 Mini Euro B77 Backing Sheet for ZD77 B77Euro Backing Sheet for ZD77 Euro B78B Backing Sheet for ZD78B 11

12 mercury/mercruiser CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser & Honda - Standard Skeg CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser - Button CM Z Mercury/Mercruiser - Long Skeg CM Z Mercury/Mercruiser - Plate CM Z - CM Z CM A - CM A CM M - CM M Mercury/Mercruiser - Block CM Z Mercury/Mercruiser - Cut Down Skeg CM C2-Z CM C2-A CM C2-M Mercury/Mercruiser - Bravo Plate CM C-Z CM C-A CM M Mercury/Mercruiser - Alpha Plate Gen II CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser - Outboard bar CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser - Wedge - & Honda 75 CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser - Bravo Lift-Ram Horseshoe CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser - Alpha Lift-Ram Horseshoe - Gen II CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser - Bearing Carrier Anode - Alpha II CM Z CM A Mercury/Mercruiser - Circular Plate - New Generation (Threaded Hole) CM Z CM A CM M (2004+) Bravo 3 Plate (Through Bolt) CM Z CM M Mercury/Mercruiser - Circular Plate CM A CM M (2004+) Bravo 3 Prop Shaft Anode CM Z Mercury/Mercruiser - Bracket mercury/mercruiser kits All kits include fixing bolts and instructions. CM-VERADO4-KIT-A Mercury Verado - 4cyl Kit CM-VERADO6-KIT-A Mercury Verado - 6cyl Kit CM-BRAVO1-KIT-A CM-BRAVO1-KIT-M Anode Kit for Mercury Bravo 1 CM Z Mercury/Mercruiser - Waffle Bar CM Z Mercury/Mercruiser - Trim Tab - Merc hp CM Z Mercury/Mercruiser - Outboard Anodic Plate Bar CM-BRAVO23-KIT-A CM-BRAVO23-KIT-M Anode Kit for Mercury Bravo 2 & 3 CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser - Bearing Carrier Anode - Bravo I KEY Zinc Aluminium Magnesium 12

13 mercruiser kits volvo penta Volvo cross refs in brackets. CM Z CM M (873179) CM A Volvo Penta - Dogbone CM Z Volvo Penta - Pencil Anode CM-V15-Z (875810) Volvo Penta - Small Ring (100 Drive) CM-V16-Z (875809) Volvo Penta - Small Ring (200 Drive) CM-ALPHA-KIT-A CM-ALPHA-KIT-M Anode Kit for Mercury Alpha 1 Gen II CM-V17-Z (875805) Volvo Penta - Medium Ring (270 Drive) CM-V18 (875815) CM-V18-M (876137) CM-V18-A Volvo Penta - Large Ring (280/290 Drive) CM Z Volvo Penta - Pencil Anode CM-ALPHA-KIT-A1 CM-ALPHA-KIT-M1 Anode Kit for Alpha 1 Gen I CM Z ( ) CM M CM A Volvo Penta - Sail Drive Ring (130/150) CM Z CM M (876138) CM A CM Z CM M (873178) CM A Volvo Penta - Bar CM-BRAVO3-ADD-KIT-Z CM-BRAVO3-ADD-KIT-A CM-BRAVO3-ADD-KIT-M Bravo3 (2004+) Add-On Kit CM Z CM M (876604) CM A Volvo Penta - Sail Drive Ring (120) CM Z CM M (876603) CM A Volvo Penta - Sail Drive Ring (110) CM Z CM A Volvo Penta - Triangle for 290, 290DP, SX, DP-X CM Z CM A Volvo Penta - Bar for DP-X drive Anode Kits for Volvo and Mercruiser. CM Z CM A Volvo Penta - Transom Plate for SX drive CM Z CM A Volvo Penta - Gimbal Plate for SX drive CM Z Volvo Penta - Folding Prop 100S, 110S, 120S, S-B, S-C KEY Zinc Aluminium Magnesium 13

14 volvo kits honda All kits include fixing bolts. CM Z CM M Yamaha & Honda - Cut Down Skeg CM-6E Z Yamaha & Honda - Small Block CM-SX-KIT-Z CM-SX-KIT-A Anode Kit for Volvo SX (Also suits DP-S drives) CM Z CM A Mercury/Mercruiser - Wedge - Honda 75 CM-06411ZV5-Z Honda - Small Bar hp CM-06411ZW1-Z Honda - Large Bar hp CMV-280-KIT CMV-280-KIT-M CMV-280-KIT-A Anode Kit for Volvo 280 CM Z CM A CM M Mercury/Mercruiser & Honda - Standard Skeg max-prop CMMP63R-Z MULTIFIT Max-Prop - 63mm dia (38mm I.D.) CMV-280DP-KIT-Z CMV-280DP-KIT-M CMV-280DP-KIT-A Anode Kit for Volvo 280 DP For Original and New style Propellers CMMP70R-Z MULTIFIT Max-Prop - 70mm dia (42mm I.D.) CMMP83R-Z MULTIFIT Max-Prop - 83mm dia (46mm I.D.) suzuki/nissan/tohatsu CMV-290-KIT-Z CMV-290-KIT-M CMV-290-KIT-A Anode Kit for Volvo 290 CM Z Suzuki - Small Block CMS Z Suzuki - Cutdown Skeg CMS D00-Z Suzuki - Standard Skeg CMV-290DP-KIT-Z CMV-290DP-KIT-M CMV-290DP-KIT-A Anode Kit for Volvo 290 DP CM-3C A0-Z Suzuki/Nissan/Tohatsu Transom bar KEY Zinc Aluminium Magnesium 14

15 yamaha bombardier johnson / evinrude CM Z CM M Yamaha, Honda & Yanmar - Cut Down Skeg CM Z CM M Small Block CM-6G Z Yamaha - Handlebar CM-6H Z Yamaha - Bar CM Z CM M Yamaha - Skeg CM-6E Z Yamaha, Honda & Yanmar - Small Block CM-6E Z Yamaha - Small Block CM-6K Z Yamaha - Skeg CM-6E Z Yamaha - Skeg CM-6J Z CM-6J M Yamaha - Skeg CM Z Yamaha - Button CM-61N Z Yamaha - TrimTab Anode CM-367-Z Waffle bar CM Z Waffle block CM Z Small Horseshoe CM Z Half Moon CM Z Block CM Z Horseshoe CM Z Anode for Power Trim and Tilt Models CM Z CM M Horseshoe CM Z Block CM Z Block CM Z Plate CM-61A Z Yamaha - Skeg CM-69L Z Yamaha - HPDI / V Max Skeg CM Z Block CM Z Curved Block CM Z Block yanmar CM Z Block CM Z Donut CM Z CM M Yamaha, Honda & Yanmar - Cut Down Skeg CM Z Wedge CM-6E Z Yamaha, Honda & Yanmar - Small Block trim tab CM Z Yanmar - Pencil Anode CM Z Yanmar - Pencil Anode CM-BNT1A-Z Zinc anode for Bennett Trim Tabs and similar CM Z CM M Yanmar - Sail Drive Anode KEY Zinc Aluminium Magnesium 15

16 arneson p r o p e l l e r n u t a n o d e s ARNSMALL Arneson - Small teardrop ARNLARGE Arneson - Large teardrop replacement anode only CMPNZA CMPNAA CMPNHMA Replacement Prop Nut Type - A complete CMPNAZC13 CMPNAAC13 CMPNAMC13 Complete 1/2 NC13 Model beneteau bukh Johnson / Evinrude 20-35HP Johnson / Evinrude HP Mercury 35-65HP CMAN225 Beneteau Type - 22/25mm Replacement Anode CMAN230 Beneteau Type - 30mm Replacement Anode CMAN235 Beneteau Type - 35mm Replacement Anode CMAN240 Beneteau Type - 40mm Replacement Anode CMAN245 Beneteau Type - 45mm Replacement Anode ZBU1 Bukh - Zinc Pencil PROP NUT Q UICK GUIDE Johnson / Evinrude HP Mercury HP Mercruiser Alpha Drives & Bravo I Shaft diameter and thread type /4 x 1/2 NC 13tpi /8 x 5/8 NC 11tpi 1 x 3/4 NF 16tpi Fitting Instructions 1 Remove existing prop nut. 2 Keep locking pin and/or tab lock. 3 Substitute existing nut with special bronze insert. 4 Refit locking pin and/or tab lock. 5 Bolt anode to bronze insert with socket head bolt supplied. CMPNZB CMPNAB CMPNMB Replacement Prop Nut Type - B CMPNZC CMPNAC CMPNMC Replacement Prop Nut Type - C CMPNZD CMPNAD CMPNMD Replacement Prop Nut Type - D CMPNZE CMPNAE CMPNME Replacement Prop Nut Type - E CMPNZF CMPNAF CMPNMF Replacement Prop Nut Type - F CMPNZG CMPNAG CMPNMG Replacement Prop Nut Type - G CMPNZH CMPNAH CMPNMH Replacement Prop Nut Type - H CMPNBZC11 CMPNBAC11 CMPNBMC11 Complete 5/8 NC11 CMPNCZF16 CMPNCAF16 CMPNCMF16 Complete 3/4 NF16 CMPNDZC09 CMPNDAC09 CMPNDMC09 Complete 7/8 NC9 CMPNEZC08 CMPNEAC08 CMPNEMC08 Complete 1 NC8 CMPNFZC07 CMPNFAC07 CMPNFMC07 Complete 1 1/8 NC8 CMPNGZC07 CMPNGAC07 CMPNGMC07 Complete 1 1/4 NC7 CMPNHZC06 CMPNHAC06 CMPNHMC06 Complete 1 1/2 NC6 PROP NUT er den mest optimale løsning da den galvaniske kontakt mellem emnet der skal beskyttes og tærematerialet bibeholdes i hele materialets levetid. Montage vejledning: 1. Fjern F ern eksisterende møtrik m trik 2. Behold sikkerheds pind 3. Erstat eksisterende møtrik m trik med Propeller Nut Bronze møtrik 4. Isæt Is t igen sikkerhedspind 5. Monter anoden p p bronze møtrik med medfølgende bolt. Tekst og billeder fra dette katalog må ikke bruges uden skriftelig tilladelse fra ShipShop KEY Zinc Aluminium Magnesium 16 KEY Zinc Aluminium Magnesium

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Michigan Vortex. 2015 www.propeller.dk Tlf. 58370934 13. inkl. moms. ekskl. moms. Nyhed Varenr. Størrelse Rot. Blade Materiale Motortype

Michigan Vortex. 2015 www.propeller.dk Tlf. 58370934 13. inkl. moms. ekskl. moms. Nyhed Varenr. Størrelse Rot. Blade Materiale Motortype Michigan Vortex 3- og 4-bladede aluminium outboard propeller fra amerikanske MICHIGAN. Den nye forbedrede type VORTEX med pulverlakering og udskifteligt nav. En komplet propel består af en propel og et

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Præsentation af Fast set coatings

Præsentation af Fast set coatings Præsentation af Fast set coatings Om LINE-X Udviklet I USA til Pickups og varebiler LINE-X er førende inden for fastset coatings. Ca. 550 udførende forhandlere over hele verden Hvad er LINE-X LINE-X er

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere