RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer"

Transkript

1 L 41/ RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/231 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2015/39) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1 og 3.3, artikel 5.1, 12.1, 14.3 og artikel 16, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ), særlig artikel 4 og 8, og ud fra følgende betragtninger: (1) Eksterne statistikker anvendes i stigende grad til andre formål end pengepolitiske, herunder makroprudentiel analyse og overvågning af uforholdsmæssigt store økonomiske ubalancer. Disse aktiviteter samt andre aktiviteter inden for internationalt samarbejde og forskning fremmes ved Den Europæiske Centralbanks offentliggørelse af de aggregater for euroområdet, der er opstillet på grundlag af retningslinje ECB/2011/23 ( 2 ) og de nationale data, der er indsamlet i den forbindelse. (2) Henset til balancen mellem fordele og omkostninger vil den reduktion af rapporteringsperioden for overførslen af kvartalsvise data for betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet, som i henhold til retningslinje ECB/2011/23 skulle gælde fra 2019, ikke længere finde anvendelse. (3) Retningslinje ECB/2011/23 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE: Artikel 1 Ændringer Retningslinje ECB/2011/23 ændres således: 1) I artikel 1 tilføjes følgende definition:»17.»nationale datasæt, som kan offentliggøres«: dataene svarende til tabel 2A og 4A i bilag II, der er undergrupper af de data, som indgår i henholdsvis tabel 2 og 4 i bilag II.«2) Artikel 2 ændres således: a) Stk. 1 affattes således:»1. De nationale centralbanker skal over for ECB tilvejebringe data for de internationale transaktioner, positioner og omvurderinger samt for beholdninger af reserveaktiver, andre valutaaktiver og reserverelaterede passiver. Dataene skal forelægges som defineret i tabel 1 til 5 i bilag II og i overensstemmelse med fristerne defineret i artikel 3.«( 1 ) EFT L 318 af , s. 8. ( 2 ) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2011/23 af 9. december 2011 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (EUT L 65 af , s. 1).

2 L 41/29 b) Som stk. 1a indsættes:»1a. De undergrupper, der indgår i tabel 2A og 4A i bilag II, skal tilvejebringes til ECB sammen med indberetningen af data, som indgår i henholdsvis tabel 2 og 4 i samme bilag. Disse undergrupper omfatter kvartalsvise internationale transaktioner og positioner, som skal overføres i overensstemmelse med de frister, der er fastsat for dataene vedrørende den kvartårlige betalingsbalance og kapitalbalance over for udlandet i artikel 3.«3) Artikel 3, stk. 2, ændres således: a) Litra b) affattes således:»b) den 82. kalenderdag efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører, fra og med 2017,«b) Litra c) udgår. 4) Som artikel 3a indsættes:»artikel 3a ECB's overførsel og offentliggørelse af data 1. ECB overfører de aggregater for euroområdet, som den offentliggør, samt de nationale datasæt, som kan offentliggøres, der er indsamlet i henhold til artikel 2, til de nationale centralbanker. 2. ECB kan offentliggøre nationale datasæt, som kan offentliggøres, efter offentliggørelsen af de respektive aggregater for euroområdet.«5) Artikel 6, stk. 3, affattes således:»3. Hvis dataene for en post i tabel 1 til 5 i bilag II er af ubetydelig eller uanselig størrelse i forhold til statistikker for euroområdet eller nationale statistikker, eller hvis det er urimeligt omkostningskrævende at indsamle data for posten, tillades det at indberette bedste skøn på grundlag af solid statistisk metodik, forudsat at den analytiske værdi af statistikkerne ikke bringes i fare. Desuden er et bedste skøn tilladt for følgende opdelinger i tabel 1, 2, 2A og 6 i bilag II: a) delposter under primær indkomst fra andre investeringer b) delposter under anden primær indkomst og under sekundær indkomst c) delposter under kapitaloverførsler i kapitalkontoen d) geografisk opdeling af passiver under finansielle derivater e) reinvesteret indtjening på andele i investeringsforeninger uden en ISIN-kode f) investeringsindkomst på andele i investeringsforeninger uden en ISIN-kode (indtil CSDB anses for egnet til passende udledning af denne post) g) opdeling af grænseoverskridende forsendelser af sedler efter pålydende værdi.«6) Bilag I og II ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje. Artikel 2 Virkning og gennemførelse 1. Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta. 2. Centralbankerne i Eurosystemet skal overholde denne retningslinje fra den 1. juni 2016.

3 L 41/ Artikel 3 Adressater Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. november For ECB's Styrelsesråd Mario DRAGHI Formand for ECB

4 L 41/31 BILAG Bilag I og II til retningslinje ECB/2011/23 ændres således: 1. Bilag I ændres således: a) Afsnit 1.2 affattes således:»1.2. Kvartalsvis betalingsbalancestatistik Formål Formålet med den kvartalsvise betalingsbalancestatistik for euroområdet er at fremlægge mere detaljeret information, der skal gøre det muligt at foretage en nærmere analyse af internationale transaktioner. Kvartalsvise betalingsbalancedata danner også grundlag for en detaljeret landespecifik økonomisk overvågning. Denne statistik bidrager navnlig til opstillingen af euroområdets sektorkonti og finansielle konti og til den fælles offentliggørelse af betalingsbalancen for EU/euroområdet i samarbejde med Kommissionen (Eurostat). Krav Den kvartalsvise betalingsbalancestatistik opstilles i videst muligt omfang i overensstemmelse med internationale standarder (jf. artikel 2, stk. 4, i denne retningslinje). Den krævede opdeling af den kvartalsvise betalingsbalancestatistik fremgår af bilag II, tabel 2 og 2A. Harmoniserede begreber og definitioner, der er anvendt i kapitalkontoen og den finansielle konto, er beskrevet i bilag III. Opdelingen af de kvartårlige løbende poster svarer til den opdeling, der kræves for månedsopgørelsen. På kvartalsbasis er det dog nødvendigt med en mere detaljeret opdeling for indkomster. I posten»andre investeringer«i den finansielle konto følger ECB kravene i henhold til Den Internationale Valutafonds (IMF) 6. Betalings- og kapitalbalancemanual (herefter»bpm6«). Der er en forskel i opdelingsformen (dvs. med sektor som førsteprioritet). Denne sektoropdeling er imidlertid forenelig med opdelingen i BPM6, hvor instrumenter prioriteres højest. Som i BPM6 sondres der mellem på den ene side sedler og mønt samt indskud og på den anden side lån og andre investeringer. Nationale centralbanker skal sondre mellem transaktioner med medlemsstater i euroområdet og alle andre internationale transaktioner. Statistik over nettotransaktioner i porteføljeinvesteringsaktiver for euroområdet opstilles ved at aggregere de indberettede nettotransaktioner i værdipapirer udstedt af residenter uden for euroområdet. Statistik over nettotransaktioner i porteføljeinvesteringer på passivsiden for euroområdet opstilles ved at konsolidere nettotransaktionerne i de samlede nationale passiver og nettotransaktionerne i værdipapirer, der er udstedt og erhvervet af residenter i euroområdet. Et tilsvarende krav til indberetning og opstillingsmetode for de aggregerede data gælder for porteføljeinvesteringsindkomst. Ved direkte investeringer skal de nationale centralbanker kvartalsvis fremsende oplysninger om følgende sektoropdeling: a) pengeinstitutter, undtagen centralbanken, b) offentlig forvaltning og service, c) finansielle selskaber bortset fra MFI'er, d) ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger. Opdelingen efter institutionel sektor ved»porteføljeinvesteringer på aktivsiden«og»andre investeringer«følger IMF's standardopbygning, herunder a) centralbanken, b) pengeinstitutter, undtagen centralbanken, c) pengemarkedsforeninger, d) offentlig forvaltning og service, e) finansielle selskaber bortset fra MFI'er, f) ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger. Ved udarbejdelse af statistik over euroområdets nettotransaktioner i porteføljeinvesteringer på passivsiden for residenter i euroområdet, bestemt efter udstedernes sektor, svarer kravene for de kvartalsvise data til kravene for den månedlige betalingsbalance. I lighed med nationalregnskabssystemet henstiller BPM6, at renter registreres efter optjeningstidspunkt. Dette krav påvirker de løbende poster (investeringsindkomst) såvel som den finansielle konto.«

5 L 41/ b) Afsnit 3 affattes således:»3. Statistik over kapitalbalancen over for udlandet Formål Kapitalbalancen over for udlandet er en opgørelse over de udenlandske aktiver og passiver for euroområdet betragtet som helhed til brug for analyse af pengepolitik og valutamarkederne. Den bidrager navnlig til vurderingen af medlemsstaternes eksterne sårbarhed og til overvågningen af udviklingen i den pengeholdende sektors beholdninger af likvide aktiver i udlandet. Denne statistiske information er nøglen til opstillingen af resten af verden-kontoen i euroområdets kvartalsvise finansielle konti og kan også bidrage til opstillingen af betalingsbalancestrømme. Kvartalsvis statistik over kapitalbalancen over for udlandet danner også grundlag for en detaljeret landespecifik økonomisk overvågning. Krav De nationale centralbanker skal levere kvartalsvis statistik over kapitalbalancen over for udlandet vedrørende beholdninger ultimo perioden og omvurderinger som følge af valutakursændringer eller andre prisændringer. Dataene i kapitalbalancen over for udlandet opstilles i videst muligt omfang i overensstemmelse med internationale standarder (jf. artikel 2, stk. 4, i denne retningslinje). ECB opstiller kapitalbalancen over for udlandet for euroområdet som helhed. Opdelingen af statistikken for kapitalbalancen over for udlandet for euroområdet fremgår af bilag II, tabel 4 og 4A. Kapitalbalancen over for udlandet viser de finansielle beholdninger ved udgangen af referenceperioden, opgjort til priser pr. ultimo perioden. Ændringer i værdien af beholdninger kan skyldes følgende faktorer. For det første vil en del af ændringen i værdi i løbet af referenceperioden hidrøre fra de finansielle transaktioner, der har fundet sted, og som er blevet registreret i betalingsbalancen. For det andet vil en del af ændringerne i primo- og ultimopositionerne for en given periode skyldes ændringer i priserne på de viste finansielle aktiver og passiver. For det tredje vil ændringerne i valutakurserne i forhold til andre valutaer, hvor beholdninger er udtrykt i andre valutaer end den regningsenhed, der anvendes for kapitalbalancen over for udlandet, ligeledes påvirke disse beholdningers værdi. Endelig vil enhver anden ændring, som ikke skyldes ovennævnte faktorer, blive betragtet som hidrørende fra andre ændringer i volumen i perioden. En korrekt afstemning mellem de finansielle strømme og euroområdets beholdninger kræver, at ændringer i værdien på grund af pris, valutakursændringer og andre mængdeændringer fremgår særskilt. Kapitalbalancen over for udlandet skal, i videst muligt omfang, opgøres på samme måde som de kvartalsvise betalingsbalancestrømme. Begreberne, definitionerne og opdelingerne er i overensstemmelse med dem, der anvendes for de kvartalsvise betalingsbalancestrømme. Så vidt det er muligt, skal dataene for kapitalbalancen over for udlandet være i overensstemmelse med andre statistikker, såsom penge- og bankstatistikker, finansielle statuskonti og nationalregnskaber. For så vidt angår de månedlige og kvartalsvise betalingsbalancer, skal de nationale centralbanker i deres statistikker over kapitalbalancen over for udlandet sondre mellem beholdninger over for medlemsstater i euroområdet og alle andre internationale positioner. I kontiene for porteføljeinvesteringer skal der sondres mellem værdipapirbeholdninger udstedt af residenter i euroområdet og residenter uden for euroområdet. Statistik over nettoaktiver i porteføljeinvesteringer for euroområdet opstilles ved at aggregere de indberettede nettoaktiver i værdipapirer udstedt af residenter uden for euroområdet. Statistikker over nettopassiver i porteføljeinvesteringer for euroområdet opgøres ved at konsolidere de samlede nationale nettopassiver og nettobeholdninger i værdipapirer, der er udstedt og erhvervet af residenter i euroområdet. Porteføljeinvesteringsaktiver og -passiver i kapitalbalancen over for udlandet opstilles alene på baggrund af beholdningsdata. De nationale centralbanker (og andre kompetente statistiske myndigheder, hvor dette er relevant) indsamler, som et minimum, kvartalsvise porteføljeinvesteringsbeholdninger af aktiver og passiver, værdipapir for værdipapir, i henhold til en af de modeller, der er angivet i tabellen i bilag VI.«

6 L 41/33 2. Bilag II ændres således: a) Tabel 2 affattes således:»tabel 2 Kvartalsvis betalingsbalance Kredit Debet 1. Løbende poster ( 1 ) Varer Geo 4 ( 2 ) Geo 4 Almindelige varer på betalingsbalancegrundlag Geo 3 Geo 3 Nettoeksport af varer købt/solgt ved merchanting Geo 3 Varer købt ved merchanting (negativ kredit) Geo 3 Varer solgt ved merchanting Geo 3 Ikke-monetært guld Geo 3 Geo 3 Branding kvasitransit handelsjusteringer Geo 4 Geo 4 Tjenester Geo 4 Geo 4 Produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre Geo 4 Geo 4 Vedligeholdelses- og reparationstjenester ikke omfattet andetsteds (i.o.a.) Geo 4 Geo 4 Transport Geo 4 Geo 4 Rejser Geo 4 Geo 4 Bygge- og anlægsvirksomhed Geo 4 Geo 4 Forsikrings- og pensionstjenester Geo 4 Geo 4 Finansielle tjenester Geo 4 Geo 4 Tjenester, for hvilke der kræves særskilte gebyrer, og andre finansielle tjenester Geo 3 Geo 3 Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) Geo 3 Geo 3 Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret (i.o.a.) Geo 4 Geo 4 Telekommunikation, computer- og informationstjenester Geo 4 Geo 4

7 L 41/ Kredit Debet Anden forretningsservice Geo 4 Geo 4 Forsknings- og udviklingstjenester Geo 3 Geo 3 Liberale tjenester og virksomhedsrådgivningstjenester Geo 3 Geo 3 Tekniske, handelsrelaterede og andre virksomhedsrelaterede tjenester Geo 3 Geo 3 Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter Geo 4 Geo 4 Offentlige varer og tjenester (i.o.a.) Geo 4 Geo 4 Primær indkomst Aflønning af ansatte Geo 4 Geo 4 Investeringsindkomst Direkte investeringer Egenkapital Geo 4 Geo 4 Udbytte og udtræk af indkomst fra kvasiselskaber I foretagender, der er genstand for direkte investeringer Geo 3 Geo 3 I direkte investor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3 Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«) Geo 3 Geo 3 Efter resident sektor (Sek 2) ( 3 ) Geo 2 Geo 2 Reinvesteret indtjening Geo 4 Geo 4 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Gældsinstrumenter Geo 4 Geo 4 I foretagender, der er genstand for direkte investeringer Geo 3 Geo 3 I direkte investor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3 Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«) Geo 3 Geo 3 Heraf: renter Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2

8 L 41/35 Kredit Debet Porteføljeinvesteringer Ejerandele og andele i investeringsforeninger Geo 4 Geo 1 Ejerandelsinstrumenter Udbytte Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Andele i investeringsforeninger Udbytte Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Reinvesteret indtjening Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Gældsværdipapirer Kortfristede Geo 4 Geo 1 Renter Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Langfristede Geo 4 Geo 1 Renter Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Andre investeringer Geo 4 Geo 4 Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber Geo 3 Geo 3 Renter Geo 3 Geo 3 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2

9 L 41/ Kredit Debet Heraf: renter af SDR'er Geo 1 Heraf: renter før FISIM Geo 3 Geo 3 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Investeringsindkomst henført til forsikringstagere, pensionsopsparere og indehavere af standardiserede garantier Geo 3 Geo 3 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Reserveaktiver Geo 3 Heraf: renter Geo 3 Anden primær indkomst Geo 4 Geo 4 Offentlig forvaltning og service Geo 3 Geo 3 Produktions- og importskatter Produktskatter Andre produktionsskatter Subsidier Produktsubsidier Andre produktionssubsidier Jordrente mv. Geo 3 Geo 3 Andre sektorer Geo 3 Geo 3 Produktions- og importskatter Produktskatter Andre produktionsskatter

10 L 41/37 Kredit Debet Subsidier Produktsubsidier Andre produktionssubsidier Jordrente mv. Geo 3 Geo 3 Sekundær indkomst Geo 4 Geo 4 Offentlig forvaltning og service Geo 3 Geo 3 Løbende indkomst- og formueskatter mv. Geo 3 Geo 3 Bidrag til sociale ordninger Geo 3 Geo 3 Ydelser fra sociale ordninger Geo 3 Geo 3 Løbende internationalt samarbejde Geo 3 Geo 3 Heraf: med EU-institutionerne (undtagen ECB) EU-institutioner EU-institutioner Diverse løbende overførsler Geo 3 Geo 3 Moms og BNI-baserede egne EU-indtægter EU-institutioner EU-institutioner Andre sektorer Geo 3 Geo 3 Løbende indkomst- og formueskatter mv. Geo 3 Geo 3 Bidrag til sociale ordninger Geo 3 Geo 3 Ydelser fra sociale ordninger Geo 3 Geo 3 Skadesforsikringspræmier, netto Geo 3 Geo 3 Skadesforsikringserstatninger Geo 3 Geo 3 Diverse løbende overførsler Geo 3 Geo 3 Heraf: Personlige overførsler (mellem residente og ikke-residente husholdninger) Geo 3 Geo 3 Heraf: arbejdstageres pengeoverførsler Geo 4 Geo 4 Korrektion for ændringer i pensionsrettigheder Geo 3 Geo 3

11 L 41/ Kredit Debet 2. Kapitalkonto Geo 4 Geo 4 Brutto anskaffelser/afhændelser af ikke-producerede ikke-finansielle aktiver Geo 3 Geo 3 Kapitaloverførelser Geo 3 Geo 3 Offentlig forvaltning og service Geo 3 Geo 3 Kapitalskatter Geo 3 Geo 3 Investeringstilskud Geo 3 Geo 3 Andre kapitaloverførsler Geo 3 Geo 3 Heraf: gældseftergivelse Geo 3 Geo 3 Andre sektorer Geo 3 Geo 3 Kapitalskatter Geo 3 Geo 3 Investeringstilskud Geo 3 Geo 3 Andre kapitaloverførsler Geo 3 Geo 3 Heraf: gældseftergivelse Geo 3 Geo 3 Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto 3. Finansiel konto Direkte investeringer Geo 4 Geo 4 Ejerandele og andele i investeringsforeninger Geo 4 Geo 4 a. Egenkapital Geo 2 Geo 2 Noterede Geo 2 Geo 2 Unoterede Geo 2 Geo 2 Andre (f.eks. fast ejendom) Geo 2 Geo 2 b. Andele i investeringsforeninger Geo 2 Geo 2 1. Egenkapital bortset fra reinvesteret indtjening I foretagender, der er genstand for direkte investeringer Geo 3 Geo 3 I direkte investor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3 Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«) Geo 3 Geo 3 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2

12 L 41/39 Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto 2. Reinvesteret indtjening Geo 4 Geo 4 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Gældsinstrumenter Geo 4 Geo 4 I foretagender, der er genstand for direkte investeringer Geo 3 Geo 3 I direkte investor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3 Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«) Geo 3 Geo 3 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Porteføljeinvesteringer Geo 4 Geo 1 Ejerandele og andele i investeringsforeninger Geo 4 Geo 1 Ejerandelsinstrumenter Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Noterede Geo 2 Geo 1 Unoterede Geo 2 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Noterede Geo 2 Unoterede Geo 2 Andele i investeringsforeninger Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Heraf: reinvesteret indtjening Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Heraf: reinvesteret indtjening Geo 2 Gældsværdipapirer Kortfristede Geo 4 Geo 1 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2

13 L 41/ Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto Langfristede Geo 4 Geo 1 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Andre investeringer Geo 4 Geo 4 Efter resident sektor (Sek 1) Geo 4 Geo 4 Andre ejerandelsbeviser Geo 3 Geo 3 Sedler og mønt samt indskud Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3 Geo 3 Langfristede Geo 3 Geo 3 Lån Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3, IMF Geo 3, IMF Langfristede Geo 3, IMF Geo 3, IMF Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 3 Handelskreditter og forudbetalinger Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3 Geo 3 Langfristede Geo 3 Geo 3 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

14 L 41/41 Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3 Geo 3 Langfristede Geo 3 Geo 3 SDR'er Geo 1 Reserveaktiver Geo 3 4. Saldoposter Vare- og tjenestebalancen Geo 4 Balancen for de løbende poster Geo 1 Nettolångivning (+) / nettolåntagning ( ) (balancen for de løbende poster og kapitalkonti) Nettolångivning (+) / nettolåntagning ( ) (de finansielle konti) Geo 1 Geo 1 Fejl og udeladelser, netto Geo 1 ( 1 ) Principper for og definitioner af udvalgte poster er angivet i bilag III. ( 2 ) Detaljerne for de krævede geografiske opdelinger er angivet i tabel 7. ( 3 ) Detaljerne for de krævede opdelinger efter institutionel sektor er angivet i tabel 8.«b) Som tabel 2a indsættes:»tabel 2A Kvartalsvis betalingsbalance undergruppe, som kan offentliggøres Kredit Debet Balance/Netto 1. Løbende poster Geo 2 Geo 1 Varer Geo 2 Geo 2 Almindelige varer på betalingsbalancegrundlag Nettoeksport af varer købt/solgt ved merchanting Geo 1 Tjenester Geo 2 Geo 2 Produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre Vedligeholdelses- og reparationstjenester ikke omfattet andetsteds (i.o.a.) Transport Rejser Bygge- og anlægsvirksomhed Forsikrings- og pensionstjenester

15 L 41/ Kredit Debet Balance/Netto Finansielle tjenester Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret (i.o.a.) Telekommunikation, computer- og informationstjenester Anden forretningsservice Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter Offentlige varer og tjenester (i.o.a.) Ikke opdelte tjenester Primær indkomst Geo 2 Geo 1 Aflønning af ansatte Geo 2 Geo 2 Investeringsindkomst Geo 2 Geo 1 Centralbank Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Direkte investeringer Geo 2 Geo 2 Egenkapital Geo 2 Geo 2 Udbytte og udtræk af indkomst fra kvasiselskaber Reinvesteret indtjening Gældsinstrumenter Geo 2 Geo 2 Porteføljeinvesteringer Geo 2 Geo 1 Ejerandele og andele i investeringsforeninger Geo 2 Geo 1 Udbytte af ejerandelsinstrumenter Indkomst fra andele i investeringsforeninger

16 L 41/43 Kredit Debet Balance/Netto Gældsværdipapirer Geo 2 Geo 1 Kortfristede Geo 2 Geo 1 Langfristede Geo 2 Geo 1 Andre investeringer Geo 2 Geo 2 Renter Heraf: renter før FISIM Reserveaktiver Geo 1 Anden primær indkomst Geo 2 Geo 2 Sekundær indkomst Geo 2 Geo 2 Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Heraf: arbejdstageres pengeoverførsler 2. Kapitalkonto Geo 2 Geo 2 Brutto anskaffelser/afhændelser af ikke-producerede ikke-finansielle aktiver Kapitaloverførelser Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto 3. Finansiel konto Geo 2 ( 1 ) Geo 1 Direkte investeringer Geo 2 Geo 2 Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Egenkapital Geo 2 Geo 2 Gældsinstrumenter Geo 2 Geo 2 Porteføljeinvesteringer Geo 2 Geo 1 Ejerandele og andele i investeringsforeninger Geo 2 Geo 1

17 L 41/ Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto Ejerandelsinstrumenter Centralbank Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Andele i investeringsforeninger Centralbank Geo 1 Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Geo 1 Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Geo 1 Udstedende modparts sektor: Andre MFI'er Geo 1 Gældsværdipapirer Geo 2 Geo 1 Kortfristede Geo 2 Geo 1 Centralbank Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Langfristede Geo 2 Geo 1 Centralbank Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service

18 L 41/45 Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner Geo 1 Centralbank Geo 1 Andre MFI'er Geo 1 Offentlig forvaltning og service Geo 1 Andre sektorer Geo 1 Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Geo 1 Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Geo 1 Andre investeringer Geo 2 Geo 2 Andre ejerandelsbeviser Sedler og mønt samt indskud Geo 2 Geo 2 Centralbank Kortfristede Langfristede Andre MFI'er Kortfristede Langfristede Offentlig forvaltning og service Kortfristede Langfristede Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Kortfristede Langfristede Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Kortfristede Langfristede

19 L 41/ Nettoanskaffelse af finansielle aktiver Nettoindgåelse af forpligtelser Netto Lån Geo 2 Geo 2 Centralbank Geo 1 Kortfristede Geo 1 Langfristede Geo 1 Andre MFI'er Geo 1 Kortfristede Geo 1 Langfristede Geo 1 Offentlig forvaltning og service Kortfristede Langfristede Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Kortfristede Langfristede Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Kortfristede Langfristede Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger Handelskreditter og forudbetalinger Geo 2 Geo 2 Heraf: Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender SDR'er Geo 1 Reserveaktiver Geo 1 4. Saldoposter Vare- og tjenestebalancen Geo 2 Balancen for de løbende poster Geo 1 Nettolångivning (+) / nettolåntagning ( ) (balancen for de løbende poster og kapitalkonti) Nettolångivning (+) / nettolåntagning ( ) (de finansielle konti) Geo 1 Geo 1 Fejl og udeladelser, netto Geo 1 ( 1 ) Inklusive»finansielle derivater netto«.«

20 L 41/47 a) Tabel 4 affattes således:»tabel 4 Kvartalsvis kapitalbalance over for udlandet Aktiver Passiver Netto Positioner Positioner Omvurderinger, valutakursændringer Omvurderinger andre prisændringer Omvurderinger, valutakursændringer Omvurderinger andre prisændringer Omvurderinger andre prisændringer Finansiel konto ( 1 ) Geo 1 ( 2 ) Geo 1 Direkte investeringer Geo 4 Geo 4 Ejerandele og andele i investeringsforeninger I foretagender, der er genstand for direkte investeringer I direkte investor (omvendt investering) Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«) Geo 4 Geo 2 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Efter resident sektor (Sek 2) ( 3 ) Geo 2 Geo 2 a. Egenkapital Noterede Geo 2 Geo 2 Unoterede Geo 2 Geo 2 Andre (f.eks. fast ejendom) Geo 2 Geo 2 b. Andele i investeringsforeninger Geo 2 Geo 2 Gældsinstrumenter Geo 4 Geo 2 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Geo 2 I foretagender, der er genstand for direkte investeringer I direkte investor (omvendt investering) Mellem søsterselskaber (»fellow enterprises«) Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Porteføljeinvesteringer Geo 4 Geo 1 Ejerandele og andele i investeringsforeninger Geo 4 Geo 1 Ejerandelsinstrumenter Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 1 Noterede Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Unoterede Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Noterede Geo 2 Geo 2 Geo 2 Unoterede Geo 2 Geo 2 Geo 2

21 L 41/ Aktiver Passiver Netto Positioner Positioner Omvurderinger, valutakursændringer Omvurderinger andre prisændringer Omvurderinger, valutakursændringer Omvurderinger andre prisændringer Omvurderinger andre prisændringer Andele i investeringsforeninger Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Geo 2 Gældsværdipapirer Kortfristede Geo 4 Geo 1 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Geo 2 Efter valuta: Euro Geo 2 Geo 1 Amerikanske dollar Geo 2 Geo 1 Andre valutaer Geo 2 Geo 1 Langfristede Geo 4 Geo 1 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Med indfrielse inden for højst et år Med indfrielse efter mere end et år Geo 1 Geo 1 Efter udstedende modparts sektor (Sek 2) Med indfrielse inden for højst et år Med indfrielse efter mere end et år Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Efter valuta: Euro Geo 2 Geo 1 Amerikanske dollar Geo 2 Geo 1 Andre valutaer Geo 2 Geo 1 Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner Geo 4 Geo 4 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Geo 2

22 L 41/49 Aktiver Passiver Netto Positioner Positioner Omvurderinger, valutakursændringer Omvurderinger andre prisændringer Omvurderinger, valutakursændringer Omvurderinger andre prisændringer Omvurderinger andre prisændringer Andre investeringer Geo 4 Geo 4 Efter resident sektor (Sek 1) Geo 4 Geo 4 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Andre ejerandelsbeviser Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Sedler og mønt samt indskud Geo 4 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3 Geo 3 Langfristede Geo 3 Geo 3 Lån Geo 4 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3, IMF Langfristede Geo 3, IMF Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger Geo 3, IMF Geo 3, IMF Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Efter resident sektor (Sek 2) Geo 3 Geo 3 Handelskreditter og forudbetalinger Geo 4 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3 Geo 3 Langfristede Geo 3 Geo 3 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Geo 2 Geo 2 Efter resident sektor (Sek 2) Kortfristede Geo 3 Geo 3 Langfristede Geo 3 Geo 3 SDR'er ( 1 ) Principper for og definitioner af udvalgte poster er angivet i bilag III. ( 2 ) Detaljerne for de krævede geografiske opdelinger er angivet i tabel 7. ( 3 ) Detaljerne for de krævede opdelinger efter institutionel sektor er angivet i tabel 8.«

23 L 41/ d) Som tabel 4a indsættes:»tabel 4A Kvartalsvis kapitalbalance over for udlandet undergruppe, som kan offentliggøres Positioner Aktiver Passiver Netto Finansiel konto Geo 2 Geo 1 Direkte investeringer Geo 2 Geo 2 Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Egenkapital Geo 2 Geo 2 Gældsinstrumenter Geo 2 Geo 2 Porteføljeinvesteringer Geo 2 Geo 1 Ejerandele og andele i investeringsforeninger Geo 2 Geo 1 Ejerandelsinstrumenter Centralbank Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Andele i investeringsforeninger Centralbank Geo 1 Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Geo 1 Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Geo 1 Udstedende modparts sektor: Andre MFI'er Geo 1

24 L 41/51 Positioner Aktiver Passiver Netto Gældsværdipapirer Geo 2 Geo 1 Kortfristede Geo 2 Geo 1 Centralbank Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Langfristede Geo 2 Geo 1 Centralbank Andre MFI'er Offentlig forvaltning og service Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner Geo 1 Centralbank Geo 1 Andre MFI'er Geo 1 Offentlig forvaltning og service Geo 1 Andre sektorer Geo 1 Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Geo 1 Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Geo 1 Andre investeringer Geo 2 Geo 2 Andre ejerandelsbeviser Sedler og mønt samt indskud Geo 2 Geo 2 Centralbank Kortfristede Langfristede

25 L 41/ Positioner Aktiver Passiver Netto Andre MFI'er Kortfristede Langfristede Offentlig forvaltning og service Kortfristede Langfristede Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Kortfristede Langfristede Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Kortfristede Langfristede Lån Geo 2 Geo 2 Centralbank Geo 1 Kortfristede Geo 1 Langfristede Geo 1 Andre MFI'er Geo 1 Kortfristede Geo 1 Langfristede Geo 1 Offentlig forvaltning og service Kortfristede Langfristede Andre sektorer Finansielle selskaber bortset fra MFI'er Kortfristede Langfristede Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Kortfristede Langfristede

26 L 41/53 Positioner Aktiver Passiver Netto Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger Handelskreditter og forudbetalinger Geo 2 Geo 2 Heraf: Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender SDR'er Geo 1«

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 136/6 HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 31. maj 2007 om ændring af henstilling ECB/2004/16 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 228/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE DA L 2/34 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise sektorkonti

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2005O0005 DA 01.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 17. februar 2005 om Den Europæiske

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 18 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 168/25 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 11. maj 2000 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) L 305/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.11.2012 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) STYRELSESRÅDET

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5, L 222/24 17.8.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22)

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

BILAG A til. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../...

BILAG A til. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 05 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om det europæiske national-

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013O0007 DA 27.05.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 22. marts 2013 om statistik

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 2012R0024 DA 27.05.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

National- regnskab og offentlige finanser

National- regnskab og offentlige finanser National- regnskab og offentlige finanser Dansk økonomi Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og afgifter Opgave-

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2016 COM(2016) 163 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN om vurdering af kvaliteten af de data, som medlemsstaterne indberettede

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2002 6 5 4 3 2 1 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har siden

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver

Læs mere

Kvartalsoversigt - 1. kvartal 2010

Kvartalsoversigt - 1. kvartal 2010 Tabelafsnit Renter og aktiekursindeks... 1 Udvalgte poster fra Nationalbankens balance... 2 Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0078/2003 2002/0109(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57

29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57 29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14 december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2009/29)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2001 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2001 6 5 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har igennem det

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 28.1.2009 C 21/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 6. januar 2009 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner

Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner 3 Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner Kjeld Ole Nielsen og Anders Mølgaard Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Statistik opstillet efter internationale retningslinjer er et

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr EBA/GL/2015/01 11.05.2015 EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr 1 Efterlevelses-

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 21. maj 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) LEX 1338 PE-CONS 77/12 ADD 5 REV 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 202/54 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 17. juli 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab

Læs mere

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EUmedlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 354/34 Den Europæiske Unions Tidende 30.11.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 16. juli 2004 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) L 250/10 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

RETNINGSLINJER. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser. (omarbejdning)

RETNINGSLINJER. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser. (omarbejdning) L 2/12 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser (omarbejdning) (ECB/2013/23) (2014/2/EU) STYRELSESRÅDET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 131/20 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. maj 2003 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik

Læs mere