Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub"

Transkript

1 Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub. 2. Valg 2.1 Valgbarhed følger DTK s love - dog med den indskrænkning, at valgbarhed og stemmeberettigelse kun finder sted inden for de enkelte racer. Stemmeberettigelse kræver min. 3 mdr.s medlemskab af DTK 2.2 Betingelsen for at være valgbar og stemmeberettiget i en race er, at man er ejer af den pågældende race og opfylder DTK s love 5 stk. 5 og 16 stk Der er valg til racerepræsentantskabet på lige år. 2.4 Forslag til kandidater skal være DTK s formand i hænde senest 1. juli i valgåret. 2.5 Kandidater, der ønsker at modtage valg, skal opstille deres kandidatur senest 1. juli i valgåret til DTK s formand, skriftligt. 2.6 Det påhviler den siddende ansvarshavende racerepræsentant at nævne dette i racespalten i TN nr. 3 og skriftligt til bestyrelsens kontaktperson og til TN inden 1/5. Her nævner han/hun ligeledes, om han/hun ønsker genvalg. 2.7 Kandidaterne nævnes i TN nr. 4. Her indsættes ligeledes en stemmeseddel for de racer, hvor der skal være valg. 2.8 Stemmesedlerne skal være DTK s eksterne revisor i hænde senest 31. August, her foretages første optælling, interne revisorer optæller 2. gang. Stemmesedlerne opbevares 30 dage hos intern revisor, herefter er der ikke længere mulighed for at fremkomme med klager i forhold til valget. 2.9 almindelige stemmeflertal blandt racegruppens medlemmer afgør, hvem af kandidaterne der skal beklæde posten som ansvarshavende racerepræsentant DTK s interne revisorer tæller stemmerne op og kontakter formanden. 1

2 2.11 Den ansvarshavende racerep. udpeger selv sin racerepræsentant for et år ad gangen. Ønsker den ansvarshavende racerep. at udskifte sin racerepræsentant, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsens kontaktperson senest 1. december Navnet på racerepræsentanten offentliggøres senest i TN nr. 1 ulige år Racerepræsentanten kan afsættes af bestyrelsen, såfremt bestyrelsen finder tungtvejende grunde hertil, herunder dokumenteret bevidst misligholdelse af retningslinjerne De valgte ansvarshavende racerepræsentanter offentliggøres i TN nr Er der ingen modkandidater, kan den siddende ansvarshavende racerep. fortsætte endnu en valgperiode såfremt de har meddelt deres kandidatur Er der ingen kandidater og ønsker den siddende racerepræsentant ikke at fortsætte, kan bestyrelsen udpege en ansvarshavende racerep Valgperioden er to år startende 1. januar - ulige år Tillidsposter indenfor racen kan besættes med medlemmer, der aktuelt ikke ejer racen, f.eks. gamle opdrættere, der ikke mere er aktive, men som har stor viden om racen. Racerepræsentantskabet skal give samtykke til dette og kan evt. tage bestyrelsen med på råd. 3. Fratræden 3.1 Hvis den ansvarshavende racerep. ønsker at fratræde midt i en valgperiode, skal dette meddeles bestyrelsen skriftligt. Når bestyrelsen har accepteret ønsket, vil det blive meddelt i førstkommende TN og på klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelse af kandidatforslag til nyvalg. Listen med kandidatforslag, vil blive offentliggjort i TN sammen med stemmeseddel og deadline for stemmeafgivelse. Den ansvarshavende racerepræsentant kan fortsætte arbejdet, til der er valgt en ny ansvarshavende racerep. 3.2 Såfremt racerepræsentanten ønsker at fratræde, meddeles dette skriftligt til bestyrelsen og den ansvarshavende racerep. Herefter kan sidstnævnte udpege en ny racerepræsentant for resten af valgperioden. 2

3 3.3 Når den ansvarshavende racerepræsentant fratræder, skal alt materiale han/hun har modtaget tilsendes den nye ansvarshavende racerepræsentant indenfor 14 dage. 3.4 Regnskab sendes til hovedkassereren, og pengene overføres til hovedkassen. 4. Rettigheder og pligter 4.1 Den ansvarshavende racerepræsentant får ved tiltræden udleveret diverse materialer tilhørende racen. Al modtaget materiale og materiale der i perioden udarbejdes af racerepræsentanten/racegruppen, tilhører til enhver tid Dansk Terrier Klub som har fuld brugsret til materialet. Ved fratrædelse skal al materiale overdrages til hovedbestyrelsen i DTK. Udarbejder racen sider på sociale medier, tilhører disse også Dansk Terrier Klub samt indholdet af disse. Der skal endvidere altid bruges klubbens officielle logo på materialet samt sider. Hjemmeside: Racen skal gøre brug af DTK s officielle hjemmeside og oprette/opdatere en sådan, via DTK Webteam. Det er ikke tilladt at oprette nye hjemmesider udenfor DTK regi, og det er ikke tilladt at bruge DTK midler til betaling af en ekstern hjemmeside. Endvidere er det ikke tilladt at oprette hjemmesider der ejes og drives i privat regi. Opdrætterliste på DTK s hjemmeside og racens hjemmeside må udelukkende nævne opdrættere, der er medlemmer af Dansk Terrier Klub. Sociale medier: Alle officielle sider der oprettes, er DTK ejendom og skal overdrages til DTK om nødvendigt. Al indhold, tekst og billeder på disse sider er til enhver tid DTK s ejendom. 4.2 Både den ansvarshavende og racerepræsentanten kan rekvirere en medlemsliste over racemedlemmerne i DTK s sekretariat, dog maksimum 6 gange årligt. Dog bør racerepræsentanten orientere den ansvarshavende om dette. Listen må kun 3

4 anvendes i DTK- regi og må på ingen måde anvendes kommercielt. Bestyrelsen kan i specielle tilfælde fravige dette. I perioden fra der er begæret/udskrevet valg og til valget er gennemført, udskrives der ikke medlemslister. Racegruppens medlemmer skal 1 x årligt meddele racerepræsentanten om ændringer i ejerskabsforhold. 4.3 Racerepræsentanterne er såvel racens som DTK s officielle ansigter/stemmer og forpligtiger sig til at arbejde for udbredelse af kendskab til såvel race som klub. 4.4 Racerepræsentanterne skal arbejde i racens interesse og vise loyalitet og samarbejdsvilje over for alle medlemmer af racen og klubben. 4.5 Den ansvarshavende racerepræsentant modtager fra DKK og DTK præmieringslister fra alle udstillinger samt alle papirer vedrørende racen. Disse papirer skal opbevares og tilbageleveres til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for racerne efter endt valgperiode. 4.6 Racerepræsentanterne skal afholde racemøde 1 x årligt, hvor alle medlemmer inviteres. Mødet kan aflyses ved mindre end 5 tilmeldinger. Hvis der blandt racemedlemmerne fremsendes ønske om det, kan der afholdes ekstraordinært racemøde. Indbydelse via TN eller i specielle tilfælde pr. brev. Bestyrelsen kan deltage i mødet. 4.7 I de racer, hvor der er tiltrådt ny ansvarshavende racerepræsentant, skal der indkaldes til racemøde i februar-nr. af TN, således at der kan afholdes racemøde inden for de første 6 mdr. i den nye valgperiode. Dog kan der efter aftale med bestyrelsen aftales andet. 4.8 Dagsorden for racemødet bør udsendes til deltagerne 14 dage inden mødet afholdes. Alle medlemmer i racegruppen kan sætte punkter på dagsordenen. 4.9 Racerepræsentanterne skal tages med på råd i fastsættelse af regler for avl og opdræt. De er i disse forhold ansvarlige for, at alles meninger forelægges bestyrelsen inden endelig beslutning tages. Praksis vil være, at bestyrelsen lægger forslag frem til afstemning for racens medlemmer ved annoncering i TN Der kan ikke foretages urafstemning i racegruppen om avlsrestriktioner, før emnet har været behandlet og vedtaget ved afstemning på et racemøde. 4

5 4.11 Sender racerepræsentanterne materiale ud til racegruppen, skal bestyrelsens kontaktperson have kopi Bestyrelsen skal rådføre sig med racerepræsentanterne i dispensationssager, der vedrører avlsgodkendelse Racerepræsentanterne har en forpligtigelse til at orientere om arrangementer under racen i TN og på racens hjemmeside, således at disse bliver bekendt for alle medlemmer af DTK, men specielt for racens medlemmer Hver racegruppe kan disponere over en side i TN. Yderligere pladsbehov aftales med redaktøren Racerepræsentanterne bestræber sig på at der sendes indlæg eller info om racen i racespalten i TN og på hjemmesiden Racerepræsentanterne opfordres til samarbejde med andre racer og med DTK s kredse Racerepræsentanterne skal besvare alle henvendelser vedrørende racen inden 14 dage Racerepræsentanterne er ansvarlige for at DTK s bestyrelse, racesiden og TN gøres bekendt med deres adresse-, telefon- og -ændringer, således at lister altid er ajourført Racerepræsentanterne kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver indenfor racen Racerepræsentanterne skal ved henvendelse vedr. hvalpeforespørgelse henvise til hvalpelister hos hhv. DKK og DTK og må ikke forfordele egne eller andres hvalpe Den ansvarshavende racerepræsentant kan kræve dokumentation for ejerskab af racen, såfremt der opstår tvivl om dette i forbindelse med valg indenfor racen. 5

6 5. Økonomi 5.1 Racegruppen har egen økonomi - baseret på indtægter ved aktiviteter i racen. Ved arrangementer der økonomisk har potentiale til at overstige racens kassebeholdning skal der forud for arrangementet foreligge en ansøgning samt et af bestyrelsen i DTK godkendt budget. DTK dækker efter et godkendt budget et evt. underskud. Regnskab skal udarbejdes for alle arrangementer uanset, type og skal indgå i årsregnskabet som tilgængelige bilag. DTK s officielle regnskabsark skal benyttes. 5.2 Racegruppen kan ansøge DTK s bestyrelse om økonomisk tilskud i forbindelse med afholdelse af et race-arrangement eller deltagelse for racerepræsentanterne i diverse møder. 5.3 Det påhviler den ansvarshavende racerepræsentant at føre regnskabet for racen. 5.4 Regnskabet skal være tilgængeligt for DTK s bestyrelse og revision, og på opfordring af bestyrelsen fremsendes inden 14 dage. 5.5 Regnskabet for racen lægges frem ved det årlige racemøde (såfremt et sådant afholdes). Årsregnskab kan rekvireres af racegruppens medlemmer. 5.6 Racegruppernes regnskabsår følger kalenderåret. 5.7 Regnskabet og kopi af årsopgørelse fra bank skal indsendes til DTK s bestyrelse (kasserer) senest den 1.februar. Regnskabet indgår i klubbens årsregnskab. 5.8 DTK s bestyrelse opretter i samarbejde med racerepræsentanterne en konto hvor begge racerepræsentanter har adgang. 5.9 DTK s bestyrelse godkender, at der bruges et max beløb på 350 kr pr. person fra racens kassebeholdning, til sociale arrangementer 1 x årligt. Den samlede udgift må max være 10 % af indestående. 6

7 Ønsker man i særtilfælde at øge beløbet, skal der indsendes ansøgning til DTK s bestyrelse, senest 1 måned før arrangementet afholdes. Sociale arrangementer kan være f.eks. julefrokost afslutning etc. 6. Internet 6.1 DTK har en officiel hjemmeside: Hver terrierrace har et link på denne hjemmeside. 6.3 Racerepræsentanterne kan udarbejde en officiel racehjemmeside, som de er ansvarlige for. Hjælp til udarbejdelse af en sådan hjemmeside fås ved henvendelse til DTK s web-master. 6.4 Racen må få sin web-adresse i TN under logoet i racespalten. 6.5 Racens hjemmeside må ikke være kommerciel. 6.6 Racens hjemmeside må ikke indeholde hvalpelister, men hvis de er opført på DTK s officielle hvalpeliste, kan opdrætteren få et link på racens hjemmeside til sine hvalpe på DTK s hvalpeliste. 6.7 Racens hjemmeside skal indeholde oplysninger om: Racen, arrangementer, oversigt over kenneler, hvor indehaveren er medlem af DTK samt oplysninger af almen interesse for racen, herunder racestandarden. Opdrætterliste på DTK s hjemmeside og racens hjemmeside må udelukkende nævne opdrættere, der er medlemmer af Dansk Terrier Klub. 6.8 Racerepræsentanterne er ansvarlige for opdateringer. Bestyrelsen i DTK er hovedansvarlig for racernes hjemmesider og dets indhold. Bestyrelsen kan pålægge racerepræsentanten at siden revideres ved at begære informationer sat på eller taget af. 7

8 7. Skuer 7.1 Skuer kan arrangeres af kredsbestyrelser eller racerepræsentanter, flere sammen eller hver for sig. 7.2 Ansøgningen om afholdelse af skue med oplysning om dommerønske, sted og dato sendes til bestyrelsens kontaktperson til udstillinger tidligst 12 måneder og senest 4 måneder før den ønskede afholdelse. 7.3 Efter modtagelse af en godkendelse udarbejdes der indbydelse til skuet til brug i Terrier Nyt og på hjemmesiden 7.4 Sker der ændringer vedr. dommer eller sted, skal dette straks meddeles bestyrelsens kontaktperson. 7.5 Der kan kun deltage racer, der er med i Dansk Terrier Klub, og de skal være stambogsført af DKK eller anden FCI-anerkendt organisation. 7.6 Afviklingen ledes af en af arrangøren udpeget skueleder, der skal sikre forsvarlige forhold samt forpligtiger sig til at følge DTK s /DKK s regler for skuer. 7.7 Kredsen/racerepræsentanten fastsætter selv deres anmeldelsesgebyrer. 7.8 Der kan på dagen arrangeres konkurrencer i f.eks. barn og hund, juniorhandling, parklasse, avls- og opdrætsklasse m.m. 7.9 Ved præmiering med kort/bånd følges DKK s regler for disse, bemærk at der ikke kan tildeles Certifikat på skuer Eksempel på klasseinddeling på skuer: Babyklasse 3-6 mdr. Hvalpeklasse 6-9 mdr. Juniorklasse 9-18 mdr. Mellemklasse 8

9 15-24 mdr. Åbenklasse over 15 mdr. Brugshundeklasse Champion klasse (alle danske og udenlandske champions) Veteranklasse fyldt 8 år Den klasseinddeling, der benyttes, skal fremgå af indbydelsen eller af tilmeldingsblanketten Vedr.: Godtgørelser og gebyrer: Skuelederen gebyr efter aftale med arrangør. Kørselsgodtgørelse til dommer, ringpersonale og skueleder efter Statens Høje Takst, med mindre andet er aftalt på forhånd. Dagpenge til dommer og ringpersonale efter DTK s regler, eller arrangøren kan ved indbydelsen lave en speciel betalingsordning, hvis dette er i klubbens interesse Penge vedr. skuet må ikke indsættes på privat konto, men skal indsættes på racens/kredsens konto. Senest 14 dage efter skuet Bestyrelsens kontaktperson tilsendes et katalog umiddelbart efter skuet. Der henvises endvidere til DKK s regler for skuer. 8. Raceudstillinger 8.1 De racer, der ønsker at afholde en certifikatudstilling selv eller sammen med enkelte andre racer, skal sende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen mindst 12 mdr. før udstillingen ønskes afholdt. 8.2 Samme race kan højst få godkendt en ansøgning hvert 3. år. 8.3 I ansøgningen skal dato, sted og dommer (navn og adresse) være anført. 9

10 8.4 Ansøgningen skal også indeholde en begrundelse for afholdelsen af udstillingen, f.eks. et jubilæum. 8.5 Det er racens opgave selv at indhente forhåndstilkendegivelse om den pågældende dommer. Derefter overgives ansøgningen til Udstillingsudvalget. 8.6 Ønsker racen efterfølgende at foretage dommerændring eller at flytte udstillingen, skal der søges skriftligt om dette. 8.7 Hvis det er en én dags DTK-udstilling, så kan raceudstillingen afholdes modsatte dag i samme weekend, hvis det er i samme landsdel. 8.8 Udstillingslederen skal naturligvis sørge for nøje at følge bestyrelsens anvisninger samt bestemmelserne i DKK s reglement for udstillinger. 9. Racerepræsentantskabsmøder 9.1 Afholdes 1 gang årligt, oftest inden for de første 3 mdr. af året. Der indkaldes via TN eller med et personligt brev eller på mail til alle. 9.2 På dette møde diskuteres alt vedrørende tillidshvervet som racerepræsentant. 9.3 DTK s bestyrelse yder fast tilskud på max kr. 500,00 pr. deltager for de racer, der ikke selv har kassebeholdning. 9.4 Ca. 14 dage inden mødet udsendes en deltagerliste samt en dagsorden, således at man har mulighed for at arrangere samkørsel og forberede sig. 10. Årskonkurrencer 10.1 Racerepræsentanterne kan arrangere årskonkurrencer i deres race, såfremt de selv eller et flertal af medlemmerne i racen ønsker det Årets hund/hunde i racen kåres ud fra disse konkurrencer Pointsystemet, der anvendes til ovennævnte konkurrence, er individuelt fra race til race. DTK har udarbejdet et pointsystem, der kan benyttes, såfremt racegruppen ønsker dette. Denne beregningsmodel offentliggøres i TN nr

11 10.4 I TN 3. juni indkalder redaktionen forslag til pointberegning. Disse forslag skal være den ansvarshavende racerepræsentant i hænde så betids, at forslagene kan offentliggøres i TN 4. august, debat og stemmeseddel i TN 5. oktober, offentliggørelse af gældende pointsystem for det kommende år i TN 6. december. Indkomne forslag skal til afstemning mod det eksisterende Ved stemmelighed er det det eksisterende der fortsætter Beregningerne er gældende fra 1. januar Pointberegningen kan ikke ændres midt i et udstillings år Racerepræsentanterne holder regnskab med pointtildeling til kåring af Årets Årets offentliggøres i TN 6 eller TN 1 meget gerne med billeder. Racerepræsentanterne er ansvarlige for dette Hvis racen afholder Årskonkurrence, er det den ansvarshavende racerepræsentants pligt at indsende oplysningerne om Årets hund i racen snarest efter, at årets sidste udstilling er afholdt, til bestyrelsens kontaktperson for racerne. Oplysningerne skal være: Hundens evt. titler, stambogsnavn og nummer samt ejers navn og adresse. 11. Diverse 11.1 Brevpapir med DTK s logo skal benyttes og kan rekvireres hos sekretariatet Mærkater til f.eks. kuverter med DTK s logo kan rekvireres hos sekretariatet Såfremt der i DTK sker ændringer, som vedkommer racerepræsentanterne, vil de modtage disse og andre relevante oplysninger via mail eller pr. brev Racerepræsentanterne kan indsende forslag til ændringer af retningslinjerne til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for racerne, senest den 31. december. (Forslagene behandles på et bestyrelsesmøde og forelægges på racerepræsentantskabsmødet.) Bestyrelsen. 11

12 April 2014 Opdateret den 27. april

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers samt Dansk Terrier Klubs særlige interesser. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers samt Dansk Terrier Klubs særlige interesser. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Vedtægter for DTK s kredse

Vedtægter for DTK s kredse 1 Vedtægter for DTK s kredse 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er og dens nummer er. 1. Kredsens hjemsted er kredsformandens adresse. 2. Kredsen er etableret jf. Dansk Terrier Klubs love 15. 2 Kredsens

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014 Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referant:MB Ordstyrer Julie Hasselby Velkomst Peter Nielsen bød velkommen til de 39 deltagere. Det

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der samarbejder med

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk.

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk. Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål. Stk. 1. At

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet (herefter kaldt Selskabet). Selskabet er stiftet

Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet (herefter kaldt Selskabet). Selskabet er stiftet Vedtægter for Broholmerselskabet 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet (herefter kaldt Selskabet). Selskabet er stiftet 20.4.1979. Stk. 2. Selskabets hjemsted er formandens

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN 1 Navn. 1.01 Medlemsforeningens navn er Muskelsvindfonden. 1.02 Foreningen har hjemsted i Århus. 2 Formål. 2.01 Det er Muskelsvindfondens formål at forbedre livsvilkårene

Læs mere

Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet

Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet Bilag 1 Valgregulativ - Repræsentantskabet 1. Indledning 1.1 Dette valgregulativ har til formål at fastlægge den nærmere valgprocedure, definitioner af valgområder og regler for valg til Selskabets repræsentantskab.

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2019 FriSe arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat. Der har i racegruppen kørt en personsag, som nu er lagt bag os, og vi vælger at se fremad og gøre 2017 til et godt år.

Referat. Der har i racegruppen kørt en personsag, som nu er lagt bag os, og vi vælger at se fremad og gøre 2017 til et godt år. Referat Staffordshire bull terrier racemøde 14. januar 2017 Referent: Betina Ahm Ordstyrer Louise V. Jacobsen Velkomst 2016 har været et godt år med gode arrangementer og aktiviteter. Der har i racegruppen

Læs mere

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017.

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Basset Klubbens love 1:Navn og hjemsted. Stk.1: Klubbens navn er: BASSET KLUBBEN. Klubben er stiftet d. 15. november 1968.

Læs mere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Vedtægter for Netværk Modermærkekræft (NeMo) 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Stk. 1. Foreningens navn er Netværk Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Indre Mission i Herlev.

Vedtægter for Indre Mission i Herlev. Indre Mission i Herlev Bethania Herlevgårdsvej 28 2730 Herlev Vedtægter for Indre Mission i Herlev. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Indre Mission i Herlev er en forening, der driver sit arbejde ud fra Missionshuset

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Indre Missions samfund i Voel.

Vedtægter for Indre Missions samfund i Voel. Vedtægter for Indre Missions samfund i Voel. Voel Missionshus 1 Navn og hjemsted: 1.1 Samfundets navn er Voel Indre Mission, kaldet Voel IM. 1.2 Samfundets hjemsted er Gjern kommune. 1.3 Samfundet er i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling Vedtægter Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2016-03-02 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Allerød Cykle Klub (ACK). ACK er stiftet d. 26. oktober 1993 og har hjemsted i Allerød

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE. FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion

VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE. FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion Side 1 af 6 VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Hjemsted er :Nivå Tursejlere :Nivå Havn, Fredensborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK MODEL SPORTS UNION

VEDTÆGTER FOR DANSK MODEL SPORTS UNION VEDTÆGTER FOR DANSK MODEL SPORTS UNION 1 Navn. Unionens navn er Dansk Model Sports Union (DMSU). Unionens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Medlemskab af andre organisationer. Ingen for nuværende. 3 Unionens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København.

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR PERSONALEFORENINGEN I FTF/A 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. 2. Personaleforeningen er en sektion

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Retrievernes Jagthundeklub.

Vedtægter for Retrievernes Jagthundeklub. Vedtægter for Retrievernes Jagthundeklub. 1 Navn 1. Klubbens navn er Retrievernes Jagthundeklub, herefter RJK. 2. RJKs hjemsted og værneting er den til enhver tid siddende formands postadresse. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter 1. Navn og hjemsted: Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter Stk. 1: Foreningen Rødovre Frivilligcenter er stiftet 24. maj 2007. Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune. 2. Formål: Formålet med foreningen

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter for tst Håndbold

Vedtægter for tst Håndbold Vedtægter for tst Håndbold 1. Afdelingens navn og hjemsted 1. Afdelingens navn er tst Håndbold (herefter kaldet afdelingen). Afdelingen er etableret som en afdeling under idrætsforeningen tst (herefter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Nysted Bådelaug

Vedtægter for Nysted Bådelaug Vedtægter for Nysted Bådelaug 28. februar 2014 Navn og formål 1 Navn og hjemsted 2 Bådelaugets formål Medlemmer 3 Optagelse af medlemmer 4 Udmeldelse og eksklusion af medlemmer 5 Æresmedlemmer Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Helsingør Motorbådsklub. Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR

Vedtægter. Helsingør Motorbådsklub.   Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR 2019 Vedtægter Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR VEDTÆGTER FOR HELSINGØR MOTORBÅDSKLUB 1. Navn og hjemsted 2. Formål Klubbens navn er HELSINGØR MOTORBÅDSKLUB(HMK). er stiftet den 7. august 1934. s hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014)

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) 1 Formål 1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter. Bækkensmerter.dk

Vedtægter. Bækkensmerter.dk Vedtægter Bækkensmerter.dk Navn og formål 1. Foreningens navn er: Bækkensmerter.dk (tidl. Foreningen til Oplysning om Bækkenløsning. ) 2. 1. At oplyse, vejlede og rådgive personer med bækkenrelaterede

Læs mere

Vedtægter for Broholmerselskabet

Vedtægter for Broholmerselskabet Vedtægter for Broholmerselskabet 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet. Broholmerselskabet er stiftet den 20.04.1979. Stk. 2. Broholmerselskabets hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd Det Frivillige Kulturelle Samråd Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd 1 Navn Stk. 1 Det Frivillige Kulturelle Samråd (FKS). FKS hjemsted er formandens eller sekretariatets adresse. 2 Formål Stk.

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Love for Welsh Corgi Klubben

Love for Welsh Corgi Klubben Love for Welsh Corgi Klubben Gældende fra 12.2.2010 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Welsh Corgi Klubben. Klubben er stiftet den d. 7.5.1974 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Foreningens navn er "HAVEBYEN PRÆSTEVANGEN". Dens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er HAVEBYEN PRÆSTEVANGEN. Dens hjemsted er Københavns Kommune. LOVE FOR HAVEBYEN PRÆSTEVANGEN Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "HAVEBYEN PRÆSTEVANGEN". Dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Foreningens formål er, at virke som grundejerforening i det

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Solvænget. Hundige. Stiftet den 5. august for

Vedtægter. Grundejerforeningen Solvænget. Hundige. Stiftet den 5. august for Vedtægter for Grundejerforeningen Solvænget Hundige Stiftet den 5. august 1944 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kapitel 2. Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kapitel

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Djurs Lærerforening. Vedtægter Djurs Lærerforening

Djurs Lærerforening. Vedtægter Djurs Lærerforening Djurs Lærerforening Vedtægter Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2012 Navn 1. Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter for Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift

Vedtægter for Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift Navn 1. Foreningens navn er Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift Formål og opgave 2. Det er foreningens formål og opgave - at arrangere møder, kurser og lignende, hvor menighedsrådenes virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019 Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019 Navn 1 Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Læs mere

Blåkildegårds regelsæt for klubber og andre aktiviteter

Blåkildegårds regelsæt for klubber og andre aktiviteter 2016 Oprettelse af klub eller beboeraktivitet Der skal søges afdelingsbestyrelsen om en forhåndstilkendegivelse. For at oprette en klub, skal man indkalde til en stiftende generalforsamling med mindst

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere