Som en Maage paa Vandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som en Maage paa Vandet"

Transkript

1 Benjamin Asmussen Som en Maage paa Vandet nyt materiale om skoleskibet KØBENHAVN Benjamin Asmussen er historiker og museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet. Han har modtaget og registreret de nytilkomne arkivalier om skoleskibet KØBENHAVN og skriver her både om de nye fotos og beretninger, og om hvilke kilder til skibets historie der findes. Et af de mest interessante og velbeskrevne skibe i dansk søfartshistorie er skoleskibet KØ- BENHAVN. Det blev søsat i 1921 og var for sin tid et topmoderne sejlskib af stål; en femmastet bark med indbygget dieselhjælpemotor. Skibet var meget omtalt i hele sin levetid, især i slutningen af 1920 erne, da det var verdens største sejlskib. KØBENHAVN skulle dog få et trist endeligt, der kun gjorde det endnu mere kendt. Et sted mellem Buenos Aires i Argentina og Adelaide i Australien kom den sidste meddelelse fra skibet ved juletid 1928 via den trådløse telegraf, og dette signal var det sidste, man nogensinde hørte til det mægtige skib med dets 60 mand store besætning, heraf 45 elever. Efter skibets forsvinden blev en stor eftersøgning sat i gang. Alle skibe i området holdt ekstra udkig efter KØBENHAVN, og rederiet, ØK Østasiatisk Kompagni indsatte et specialudrustet skib til eftersøgningen. Fra Australien blev der endda, som noget ganske nyt på dette tidspunkt, indsat fly i eftersøgningen, men på trods af alt dette blev intet spor af skibet fundet. På Handels- og Søfartsmuseet befinder sig i dag en større samling arkivalier vedrørende skoleskibet KØBENHAVN, dets forlis samt eftersøgningen. Det er altid en glæde at modtage nye relevante gaver til museets samling, og i den seneste tid har vi været så heldige at modtage en lang række genstande vedrørende skoleskibet KØBENHAVN. En central person i KØBENHAVNS historie er kaptajn Hjalmar Kristian Christensen (HKC), som var kaptajn på to af skibets rejser og ledte eftersøgningen efter det forsvundne skib. Fra hans efterkommere har vi modtaget to dagbøger fra rejserne samt en række breve og postkort til kaptajnens familie i Danmark. H.K. Kristensens dagbøger er interessant læsning. På skibets 6. rejse førte han KØBEN- HAVN ud fra Danzig lastet med træ og noterede kort efter i sin dagbog d. 12. oktober 1925: Vi fik altsaa Skuden op paa 11 Mil i Timen for 7 Mærssejl og en tvær Vind. Jeg tror, at den kan sejle. Skibet havde virkelig gode sejlegenskaber, men alligevel var det, ligesom for alle andre skibe, undertiden nødvendigt at tage lods om bord. D. 13. oktober fortæller kaptajnen følgende om lodsen i sin dagbog: Ved Drogden tog vi Lods og gik saa gennem Flinterenden. Da som en maage på vandet 131

2 Fire både er i vandet i stille vejr tæt under en kyst. Vi kender hverken det præcise år, fotografen eller baggrunden for billedet, men billedet kan alligevel tale til os. Jollerne ser ud til at bugsere KØBENHAVN fremad. Ca. 40 mand er ved årene og har nok ganske langsomt kunnet bevæge det kæmpemæssige skib fremad. Er motoren eller måske skruen gået i stykker, som vi har hørt om fra dagbøger? Eller er det mon en del af elevernes træning? Four boats are in the water in quiet weather close to the coast. We do not know the exact year, the name of the photographer or the background for the picture, but it can still tell us something. The boats look as if they are towing the KØBENHAVN forward. There are about 40 crew members at the oars and they could probably only move the enormous ship forward quite slowly. Is the engine or possibly the propeller broken, as we have heard about in diaries? Or is it part of the training programme for the trainees. Med sekstanter tager officerer og elever middagshøjden om bord på KØBENHAVN. Solens højde ved middagstid blev taget hver dag for at bestemme skibets breddegrad. Brugen af sekstant var en vigtig del af undervisningen, og samtidig blev målingen mere præcis, jo flere der udførte den samtidig. (Foto H&S.Ukendt fotograf) Officers and trainees are taking the meridian altitude with sextants on board the KØBENHAVN. The altitude of the sun at midday was taken every day to determine the ship s latitude. The use of the sextant was an important part of the teaching on board, and the measurements were more accurate the more people who took them simultaneously. 132 Årbog 2009

3 Lodsen blev sat af, ved det svenske Fyrskib udfor Malmø, bad han om en Flaske Rom ikke til ham selv Gud bevare os; men han vidste, at Besætningen i Lodsskibet gerne vilde drikke en Toddy paa mit Velgaaende og en lykkelig rejse. Det er sku rørende, at der endnu findes rare Mennesker, som vil gøre sig al den Ulejlighed for en Fremmed, saa han fik Rom en. På trods af den rare lods og hans besætnings skål for kaptajnen og rejsen blev det alligevel en hård tur. Undervejs udbrød der brand om bord, hvorved en del af agterskibets aptering blev kraftigt beskadiget, og desuden var vejret absolut ikke med den nye kaptajn og hans besætning. Den 25. oktober noterer HKC: [ ] [Strait of Dover] var det farligste Sted på hele Rejsen. Springer der en Storm op, er vor Maskine ikke stærk nok til at holde os imod den, og der er ikke Plads til at drive paa. [ ] Har i Dag været 14 Dage i søen fra Danzig. Det har været 14 drøje Dage. Ikke desto mindre var kaptajnen godt tilfreds med både skibet og dets besætning. Efter d. 17. december i flere timer at have holdt en fantastisk fart af 13 knob, noterer han i sin dagbog: [ ] Jeg har faaet prøvet skibet, Besætningen og mig selv. Jeg er tilfreds med alle Dele, men mest med Skibet. Giv mig en Chance, saa skal jeg slaa en hvilken som helst Verdensrekord, med dette Skib, men jeg maa have 40 voksne Sejlskibsmatroser. Det var en Fornøjelse. [ ] Nu ligger den som en Maage paa Vandet, og det blæser saa Luften gnistrer [ ]. Man kan lære meget om sejladsen og skibet gennem dagbøgerne, men samtidig giver de også et fint indblik i tiden og dagliglivet. F.eks. beretter HKC irriteret op mod jul i 1925: [ ]Bageren har med graadkvalt Stemme tilstaaet at han ikke kan bage Klejner. Højt til vejrs i KØBENHAVNs rigning skaber vindens tryk på et af de øvre råsejl en flade, der er så stabil, at man kan stå på den. Det udnytter tre vovehalse blandt skibets elever til at posere for fotografen, der sandsynligvis står på mærset. Læg mærke til, at alle, på trods af vovemodet, har fornuftigt fat med mindst én hånd. Det står i nogen kontrast til til nutidens sikkerhedsregulativer på skoleskibe, hvor sikkerhedsliner altid er påbudt ved arbejde i riggen. High in the sky in the KØBENHAVN s rigging the pressure of the wind on one of the upper square sails creates a flat surface that is so stable that it is possible to stand on it. Three daredevils among the trainees use the situation to pose for the photographer, who is probably standing on the top of the lower mast. Notice that, despite their daring, they are holding on with at least one hand. This is something of a contrast to present-day safety regulations on training ships, where safety lines are always mandatory when working in the rigging. Altsaa ingen Jul i Aar. Hvad er en Jul uden Klejner. Det er Fanden til Bager. Jeg kan lave Klejner, det har jeg lært af min lille Kone. Det vil sige, jeg ved ikke, hvad Dejen røres sammen af; men er den først rørt, kan jeg sgu bage Klejnerne. Det kan alle gifte Mænd. Bageren er ugift. Julen blev som en maage på vandet 133

4 En dag i stille vejr er en fotograf kravlet ud i nettet yderst på bovsprydet for at fange en sikkert typisk hverdagssituation. Forskibet er inddraget til tørreplads, ligesom et af stagene er brugt som tørresnor til en uniform. Midt i billedet står en officer i arbejdstøj og kigger på fotografen med et udtryksfyldt blik, samtidig med at en anden elev iført den karakteristiske skoleskibshue med kvast på toppen kigger samme vej som fotografen. Det er stille vejr, og for at give mest mulig fremdrift er der i forlængelse af råsejlene sat læsejl, som ses til højre i billedet. Læsejlene øgede sejlarealet betydeligt, men blev ikke brugt så ofte, og det er derfor sjældent at se et fotografi af dem i brug på KØBENHAVN. One day in quiet weather a photographer has crawled out in the net at the outermost edge of the bowsprit to capture what was probably a typical situation from everyday life on board. The forebody has been put into use as a drying place and one of the stays is being used as a clothes line for a uniform. In the middle of the picture there is an officer in work clothes standing watching the photographer with an expressive look on his face, and at the same time a trainee wearing the characteristic trainee s cap with a tassel on the top is looking in the same direction as the photographer. The weather is calm, and in order to give maximum propulsion the studding sails to the right of the picture have been set as an extension of the square sails. The studding sails increased the spread of canvas significantly but they were not used so often, so it is unusual to see a photograph of them in use on the KØBENHAVN. dog heldigvis reddet, da både løjtnanten og 1. mesteren heldigvis også havde skjulte talenter som klejnebagere og fik fremstillet et passende antal til hele besætningen. De to dagbøger, fra henholdsvis den sjette og ottende rejse, fortæller både om dagligdagen for en kaptajn i den sidste sejlskibstid, om disciplinen om bord, om de sejladstekniske udfordringer ved de lange rejser og om kaptajnens bestræbelser på at vise over for omverdenen, at KØBENHAVN under hans ledelse kunne være et effektivt og lynhurtigt skib, samtidigt med at eleverne på én gang blev dygtige søfolk og gode samfundsborgere. På KØBENHAVNs fjerde rejse, der gik fra København til Sydafrika via Finland og derfra 134 Årbog 2009

5 til London via Mozambique i årene , skrev matros Jørgen Reedtz Funder dagbog. Fra hans familie har museet modtaget dagbogen, der dækker sejladsen fra Beira i Mozambique til London. Dagbogen er omhyggeligt ført i en tætskrevet notesbog, og hver dag noteres skibets position, antal sømil tilbaglagt og beskrivelser af vejret og arbejdet med sejlene og skibet. Sejladsen ser ud til at gøre et stort indtryk på den unge matros, der 1. juledag 1924 skriver: [ ] Nu begynder der at komme Bevægelse og Fart i Skuden den tager Vand over for og agter Skumstriben bliver bredere nu skal der sejles igen! Hvor er det dog et herligt Liv! En NØ Passat i Julegave! Blæse være med Regnen og Vandet og det ekstra Arbejde der kommer; det bliver vejet mange mange Gange op ved den Sejlads vi faar! Sejle! Sejle! Naar først vi sejler igen i NØsten aah saa ønsker jeg mange Gange, at Tiden kunde gaa i staa! [ ] Sammen med dagbogen har museet også modtaget en fantastisk billedsamling vedrørende skibet. Flere hundrede billeder, hvoraf en del er taget af Jørgen Reedtz Funder selv og andre samlet ind blandt de øvrige elever, giver et fantastisk indblik i livet om bord. Billederne i denne artikel stammer alle fra denne samling og giver et indtryk både af skønheden i det store skib og vindens stærke kræfter. Med billederne fulgte også et huebånd med skibets navn og giverens linjedåbsattest fra hans første passage af ækvator i Ad omveje har museet også modtaget en række breve fra Aage Schwanenflügel, der blandt andet var elev på KØBENHAVN og med om bord på skibets sidste rejse. De sidste breve Med en mur af sejl rejser KØBENHAVNs master sig højt i vejret på en flot solskinsdag. Måske er det en af eleverne, der har ladet sig fotografere nærmest ikonisk i silhouet mod den næste masts øverste råsejl? Op til den højeste mastetop var der næsten 60 meter, og blandt eleverne blev det anset som en manddomsprøve at berøre den højeste flagknop. With its wall of sail the masts of the KØBENHAVN soar up high in the sky on a fine sunny day. Perhaps it is one of the trainees who has had the photograph taken almost in the form of an icon in silhouette against the highest square sail of the next mast? It was almost 60 metres from the deck to the top of the highest mast, and among the trainees it was considered a test of manhood to touch the highest truck at the masthead. som en maage på vandet 135

6 KØBENHAVN var, udover i en periode at være verdens største sejlskib, også et af de hurtigste. Igennem århundreder var sejlskibenes rigning blevet forfinet og nærmede sig perfektionen i de store barkskibe i den sidste sejlskibstid. KØBENHAVN kunne ifølge dagbøgerne tilbagelægge helt op til 300 sømil på en dag, hvilket svarer til 12,5 knob i alle døgnets 24 timer! Flere steder i dagbøgerne bemærkes det da også, at man overhaler dampskibe undervejs. På billedet sejler skibet i relativ høj sø i bidevind, dvs, vind der kommer skråt forfra. Fotografen befinder sig i fokkemasten, den forreste mast. Besides being for a period the world s largest sailing ship the KØBENHAVN was also one of the fastest. Through the centuries the rigging of sailing ships had been refined to near perfection in the big barks towards the end of the sailing-ship era. According to the diaries the KØBENHAVN could cover a distance of up to 300 nautical miles in a day, which is 12.5 knots 24 hours a day! Several times the diaries remark that the ship overtakes steamships along the way. In the picture the ship is sailing close-hauled in relatively heavy sea, which means that the wind is blowing diagonally from the front. The photographer is in the foremast. til og fra familien får en helt andet betydning, når de læses i lyset af forliset. Enkelte bliver direkte uhyggelige, f.eks. det sidste brev, som elevens mor sendte til ham kort før jul i 1928, hvori hun bekymret fortæller om de mange forlis, der for nyligt havde været. Brevet kom senere retur efter en tur verden rundt uden at finde modtageren og har været i familiens eje indtil nu. Nu er materialet sikret at blive bevaret for eftertiden ved at være afleveret til et statsanerkendt museum, og er samtidigt tilgængeligt for forskere og andre med interesse for historien. Vi sætter stor pris på, at materiale og genstande fra Danmarks vidtrækkende søfartshistorie gives eller testamenteres til museet. Andet materiale om KØBENHAVN Hvis du vil vide mere om skoleskibet KØBEN- HAVN er der en række muligheder. Skibet er som sagt et af de mest velbeskrevne skibe i den danske søfarts historie. Lige fra de første 136 Årbog 2009

7 planer om bygningen af et nyt stort skoleskib i 1913 over det tragiske forlis og helt frem til i dag fortsætter skibet med at fascinere. Antallet af avisartikler om skibet og dets skæbne skal sandsynligvis tælles i tusinder, og der er endda skrevet flere bøger om emnet. Nedenfor findes en oversigt over den væsenligste litteratur om KØBENHAVN. Vil man dykke dybere ned i detaljerne om sejladsen, forliset og eftertiden, er der en række muligheder. På Handels- og Søfartsmuseets arkiv findes, udover de nævnte netop indkomne arkivalier, en større mængde materiale, der belyser skibets historie. ØK s arkiv om skibet er doneret til museet i 1994 og rummer meget materiale. Derudover er flere dagbøger samt avisudklip fra tiden bevaret, ligesom en større mængde erindringer samlet ind blandt tidligere elever af tidligere museumsinspektør Hanne Poulsen. I arkivet kan også læses rapporter og beregninger fra skibets sejladser, certifikater, kopier af logbøger og ansøgninger fra elever. Desuden findes mange arkivalier vedrørende eftersøgningen, herunder en kopi af kortet brugt undervejs samt rapporter om resultaterne. Arkivalierne kan frit beses efter aftale på Handels- og Søfartsmuseets arkiv. Litteratur Palle Bruus Jensen med Erik Jensen: Skoleskibet København Historie, forlis, tragedie, København 2005 Erik Jensen: Skoleskibet KØBENHAVN med vægt på skibets tilknytning til Buenos Aires artikelserie fra DKkommunikation, Svendborg 2001 Hanne Poulsen: Femmastet bark m/s København i Hans Jeppesen et al (red): Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog 1988, Helsingør 1988 Thomas Minto & Eric Stevens: The Search for the Kobenhaven and other true sea stories of the Depression years, New South Wales 1984 Jens Ervø: Fem-masteren København fra Buenos Aires til?, København 1932 Hother Scharling: Med femmastet Bark København Jorden rundt, København 1923 som en maage på vandet 137

8 Benjamin Asmussen Like a Seagull on the Water Summary One of the most famous Danish ships is the training ship KØBENHAVN, which was a five-masted bark from the Danish East Asiatic Company (EAC). The ship disappeared on its tenth voyage from Buenos Aires to Adelaide, and to this day no trace of this large ship has been found. The Danish Maritime Museum has a number of documents, diaries, and other papers about the ship and its crew, and this year a number of new objects have entered the museum s collection. The museum has received two diaries from one of the ship s captains, a diary from a trainee and several letters from a trainee who died on the ship s last voyage. The documents can be seen in the museum s archives by appointment. 138 Årbog 2009

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber Historisk analyse Når der foretages en historisk analyse, er det nødvendigt, at der anvendes kildeanalyse, og her er det oplagt at udvælge nogle få kilder, som der arbejdes i dybden med. Analysen skal

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere