Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser"

Transkript

1 Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Endelig er erhvervsuddannelsesreformudspillet blevet offentliggjort. Der er mange spændende takter i udspillet, og samtidig er der ting, vi er nødt til at være særligt opmærksomme på. Et af de helt centrale formål med reformen er, at erhvervsuddannelserne skal være mere attraktive for de unge blandt andet som følge af øget kvalitet i erhvervsuddannelserne. Derfor har regeringen opstillet skærpede krav til at blive optaget på en erhvervsuddannelse, og det er helt udtalt regeringens intention, at der er en målgruppe, som ikke kan og skal optages på erhvervsuddannelserne. Dette er en tydelig præmis igennem reformudspillet. I det følgende gennemgår vi hovedelementerne i udspillet, og vi forsøger at opstille de ændringer, der er specifikke for social- og sundhedsskolerne. Derudover giver vi en skitse af processen frem mod implementeringen af reformen medio 2015 og endelig har vi opstillet en række spørgsmål, som vi aktuelt forsøger at få besvaret i ministeriet. Hovedelementer i reformudspillet Erhvervsuddannelse målrettet de unge uddannelsessøgende Udspillet lægger vægt på, at erhvervsuddannelserne målrettes de unge under 25 år. Det betyder, at erhvervsuddannelserne med grundforløb og hovedforløb forbeholdes de unge under 25 år med et særligt tilbud til de elever, der kommer direkte fra grundskolens 9. og 10. klasse. Elever over 25 år skal søge en erhvervsuddannelse på voksenvilkår. Adgangskrav Adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse er de samme for alle uanset aldersgruppe. Eleven skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og skal have opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dans og matematik i afsluttende prøve fra enten 9. eller 10. klasse. Elever der selv har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, og elever der har gennemført en ungdomsuddannelse i forvejen er undtaget de nye adgangskrav. Herudover er der mulighed for optagelse efter en prøve i dansk og matematik og en personlig samtale og helhedsvurdering. Prøven i dansk og matematik bliver en centralt stillet og elektronisk prøve. Derudover indføres en forsøgsordning med betinget optag for elever, der ikke har bestået optagelsesprøven, men vurderes at kunne komme til det. Det betingede optag betyder, at elevens

2 optagelse betinges af et gennemført supplerende kursusforløb og en bestået optagelsesprøve i dansk og matematik. Ny struktur Model fra Faglært til fremtiden s. 27 De nuværende 12 indgange reduceres til fire hovedområder: Social, sundhed og pædagogik, Handel og servicefag, Landbrug og fødevarer samt Teknologi, byggeri og transport. For de unge For elever der kommer direkte fra 9. og 10. klasse består grundforløbet af 40 uger fordelt ved 30 uger på Grundforløb 1 og 10 uger på Grundforløb 2. Undervisningen skal forankres i hold og regeringen anbefaler øget brug af campusmiljøer. Grundforløb 1 tænkes som en tragt, der gradvist bliver mere og mere fagrettet i takt med at eleverne forventes at blive mere afklarede. Det forlyder, at det reelt er de første fire uger af Grundforløb 1, der bliver bredt introducerende til hele hovedområdet. Derefter vælger eleverne en fagretning, som er stærk tonet mod den endelige uddannelse. Grundforløb 1 kan kun tages én gang og er kun for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløb 2 varer i udgangspunktet 10 uger og er for alle elever under 25 år. Grundforløb 2 giver faglige kompetencer inden for det valgte hovedforløb. Det betyder, at adgangsbegrænsninger og kvoter herunder også til skolepraktik til det valgte hovedforløb gælder ved optaget til Grundforløb 2. Hvis eleven ikke optages på det ønskede Grundforløb 2 kan eleven vælge et andet Grundforløb 2 inden for ét af de fire hovedområder, så længe eleven opfylder de specifikke faglige krav til det pågældende Grundforløb 2. Dette gælder også, hvis eleven efter Grundforløb 1 ønsker en anden erhvervsuddannelse.

3 For elever der ikke kommer direkte fra Grundforløb 1 er det mulighed for at planlægge en individuel supplering på maksimalt 10 uger af Grundforløb 2, så det i alt varer 20 uger. Andre nye tilbud for de unge Der etableres en ny erhvervsrettet 10. klasse, EUD10, som er et særlig tilbud målrettet de unge, der ikke opfylder adgangsforudsætningerne til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse, men som med målrettet undervisning kan komme til at opfylde forudsætningerne for at begynde på en erhvervsuddannelse. Derudover foreslår regeringen at der oprettes en flexuddannelse for de unge, som ikke vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Flexuddannelsen er en fuld ungdomsuddannelse og giver de unge kompetencer til at varetage et ufaglært job. Regeringen forestiller sig at op til 2500 elever pr. år kan komme på flexuddannelsen. Flexuddannelsen lægges an til at være en regional tonet uddannelse, der retter sig mod beskæftigelsesmulighederne for ufaglært uddannelse i lokalområdet. Uddannelsen tilrettelægges mellem flere uddannelsesinstitutioner, men med fokus på at etablere holdfællesskaber. For de voksne Reformudspillet vægter at uddannelsen af de voksne elever skal bygge videre på de kompetencer, som den enkelte voksne har opnået gennem erhvervserfaring eller tidligere uddannelsesforløb. Elever over 25 år får i udgangspunktet tre forskellige veje ind i erhvervsuddannelserne: 1) For voksne med 2 års relevant erhvervserfaring planlægges et standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløb og uden praktik. Uddannelsesforløbet skal være kortere end hovedforløbet på den tilsvarende ordinære erhvervsuddannelse. 2) For voksne uden 2 års relevant erhvervserfaring, men med noget erhvervserfaring eller gennemført uddannelse planlægges et standardiseret uddannelsesforløb eventuelt med Grundforløb 2 (med mulighed for individuelt supplering på 10 uger)og en kortere praktikperiode. 3) For voksne uden erhvervserfaring eller forudgående uddannelse planlægges et uddannelsesforløb der svarer til de unges, dog kun Grundforløb 2 med eventuelt supplering og derefter det fulde hovedforløb med praktik. Det er tanken, at voksenuddannelsen skal tilrettelægges med højere anvendelse af voksenpædagogik. Det forlyder, at det fortsat bliver muligt at lave hold med unge og voksne. Dog er Regeringen meget opmærksomme på, at der etableres noget særligt for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse, på Grundforløb 1.

4 Bedre videreuddannelsesmuligheder Et formål med reformen har været at sikre bedre videreuddannelsesmuligheder for flere erhvervsuddannelser. Det skal blandt andet ske ved at udbrede EUX til flere uddannelser og inden for alle hovedområder og for alle aldersgrupper. Det foreslås endvidere, at alle erhvervsuddannelser over tre års varighed er adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser, forudsat de specifikke adgangskrav er opfyldt. Endelig arbejdes der videre med en afklaring af, hvordan erhvervsuddannelserne kan blive adgangsgivende til relevante universitetsbacheloruddannelser og flere professionsbacheloruddannelser. Kvalitet på erhvervsuddannelserne Regeringen lægger vægt på, at kvaliteten på erhvervsuddannelserne øges. Det skal blandt andet ske ved: - Et minimumstimetal på grundforløbet på 25 timer ugentligt i 2015 og 26 timer ugentligt i Lærernes pædagogiske kompetencer skal løftes markant. - Lærernes faglige kompetencer skal styrekse ved kortere virksomhedsforløb. - Ledelserne skal have mere solid og fremsynet ledelseskompetence samt pædagogisk ledelse. - Differentieret undervisning. - Praksisorienteret undervisning - Styrket statsligt kvalitetstilsyn. Praktikpladsindsatsen Udspillet referer i høj grad til Erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger under Fase 1 i beskrivelsen af praktikpladsindsatse. Herunder nævnes de 50 praktikpladscentre og styrkelsen af erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde. Derudover foreslås blandt andet flere skolepraktikpladser, en omlægning af skolepraktiktaxametret og en forhøjelse af det tilskud, som skolerne får pr. elev, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Specifikke ændringer for sosu-området Ovenfor er nævnt de generelle ændringer for det samlede erhvervsuddannelsessystem. Ændringerne i reformudspillet får imidlertid også specifikke konsekvenser for sosu-området, som bestyrelsen vil sætte særligt fokus på. Afkortning uddannelsesforløb: Reformudspillet indregner en forkortelse af trin 1 på både social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Konkret flyttes 7 uger af grundfagsundervisningen fra trin 1 ned i grundforløbet. Dette betyder, at eleverne skal opnå de tilstrækkelige kompetencer i grundfagene på kortere tid. Særligt ramt bliver gruppen af unge under 25 år, der ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse, fordi de kun tilbydes

5 Grundforløb 2 på 10 uger, hvilket er 10 uger kortere end grundforløbet er i dag. Således vil der være en gruppe af unge, som kommer til at få forkortet deres uddannelsesforløb med 17 uger. Dette får endvidere den konsekvens for den pågældende målgruppe, at de som færdiguddannede hjælpere ikke får dimittendstatus, fordi deres uddannelsesforløb bliver for kort. Det har stor betydning for målgruppens forsørgelsesgrundlag i beskæftigelsessystemet. Bestyrelsen er særligt opmærksom på det afkortede uddannelsesforløb: For det første er bestyrelsen opmærksom på, om det bliver muligt for elever under 25 år, som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse at opnå kompetencemålene for trin 1, når de får et væsentligt kortere uddannelsesforløb. Selv hvis alle elever i målgruppen får individuelle suppleringer på 10 uger, vil deres uddannelsesforløb stadig være afkortet med 7 uger, men med samme kompetencemål. For det andet er bestyrelsen opmærksom på, hvilken betydning det får, hvis hjælperuddannelsen for nogle aldersgrupper mister sin dimittendstatus, både for den enkelte elev og for attraktiviteten til vores uddannelsestilbud. Grundforløbet og opkvalificering Mulighederne for at oprette grundforløbspakker fjernes generelt. Samtidig tilbydes voksne og unge under 25 år, der ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse, kun Grundforløb 2, som med individuel supplering maksimalt kan vare 20 uger. Det betyder, at der ingen mulighed for at forlænge grundforløbet, som vi kender det i dag, hvor nogle målgrupper har særligt behov for et forlænget grundforløb for eksempelvis at opnå kompetencer om dansk arbejdsmarkedskultur og andet. Af udspillet fremgår det, at gruppen af unge, som kun er berettiget til Grundforløb 2 og de voksne i øvrigt, skal tage eventuelt supplerende undervisning på VUC for at opnå de rette kompetencer til et hovedforløb. Hidtil har mange social- og sundhedsskoler haft mulighed for at tilbyde supplerende undervisning for målgrupper, hvor det har været nødvendigt. Bestyrelsen er særligt opmærksom på de ændrede vilkår omkring grundforløbet: Bestyrelsen er opmærksom på, hvilke uddannelsesmuligheder der eksisterer for unge under 25 år, som ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse, og som hidtil har haft brug for længere grundforløb eksempelvis i form af grundforløbspakker. Bestyrelsen er opmærksom på, at opkvalificeringsmuligheder passende kan foregår på erhvervsskolerne i stedet for langt fra den erhvervsrettede kontekst.

6 EUD10 og flexuddannelsen Den nye erhvervsrettede 10. klasse bliver et kommunalt ansvar, og minimum 30% af undervisningen på EUD10 skal foregår i samarbejde med en erhvervsskole. Samtidig er det uvist, hvor flexuddannelsen placeres ud over. Bestyrelsen er særligt opmærksom på EUD10: Bestyrelsen er opmærksom på at denne 10.klassesmodel samt de øvrige ændringer af strukturen for erhvervsuddannelserne kan får markant betydning for den kendte 10. klasse EUD/ modellen, idet attraktiviteten i dette tilbud risikere at falde grundet de nye muligheder for aldersgruppen. Bestyrelsen er endvidere opmærksom på, hvordan de gode erfaringer med modellen eventuelt vil kunne bruges i forhold til at afvikle den nye EUD10 på en erhvervsskole. Bestyrelsen er opmærksom på, at flexsuddannelsen meningsfuldt kan placeres på en erhvervsskole. EUX På de merkantile uddannelser er der foreslået en model for en særlig EUX, som giver eleven studiekompetencer efter grundforløb + et år på hovedforløbet. Først derefter skal eleven i praktik på hovedforløbet. Såfremt eleven ikke får en praktikplads kan eleven søge andre videregående uddannelser, både korte og lange, fordi eleven har opnået studiekompetencer svarende til HF. Det fremgår i øvrigt, at der skal være et EUX-tilbud inden for hvert hovedområde: Bestyrelsen er særligt opmærksom på EUX: I bestyrelsen ser vi meget gerne at den merkantile EUX-model også bliver udbudt på sosu, da det er er attraktivt alternativt til gymnasiet. Bestyrelsen er endvidere opmærksom på, hvilke uddannelser der inden for vores hovedområde får mulighed for at udbyde den ordinære EUX og bestyrelsen ser meget gerne, at det bliver på socialog sundhedsskolerne. Voksenuddannelse Som en del af voksenuddannelsen indgår tankerne om standardmerit og GVU for voksne med erfaring. I den forbindelse er det en udfordring, at trin 2 på social- og sundhedsuddannelsen ikke kan opnås med en GVU. Bestyrelsen er særlig opmærksom på voksenuddannelsen: Bestyrelsen er opmærksom på, hvordan social- og sundhedsuddannelsens trin 2 kan nås via de forskellige adgange til voksensporet. Bestyrelsen er meget opmærksom på problematikken med, at social- og sundhedsuddannelsens trin 2 ikke kan nås med GVU.

7 Skolepraktik En stor del af regeringens praktikpladsindsats ligger i oprettelsen af de 50 praktikcentre. Desværre har social- og sundhedsskolerne ikke mulighed for at tilbyde skolepraktik på deres uddannelser og får derfor heller ikke gavn af praktikcentrene. Bestyrelsen er opmærksom på skolepraktik: Bestyrelsen er opmærksom på, at social- og sundhedsskolerne ikke har mulighed for at tilbyde skolepraktik på de to uddannelser. Bestyrelsen vil arbejde for, at der oprettes skolepratikmuligheder på både social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Optag Ændringen af grundforløbet betyder, at der sandsynligvis kun kan udbydes Grundforløb 1 én gang om året, idet forløbet er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløb 2 kan sandsynligvis udbydes flere gange om året. Bestyrelsen mener, det er nødvendigt at social- og sundhedsskolerne er opmærksomme på dette forhold, fordi det er en markant ændring af social- og sundhedsskolernes hidtidige optagsmønster. Attraktivitet Et af hovedformålene ved reformen er at øge attraktiviteten på erhvervsuddannelserne for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne eksempelvis frem for STX. Bestyrelsen er opmærksom på attraktiviteten i erhvervsuddannelserne: Bestyrelsen er opmærksom op, hvor attraktive erhvervsuddannelserne fremstår, når de helt unge elever på Grundforløb 1 tvinges til at vælge uddannelsesretning efter kun 4 uger, hvorimod elever på gymnasiet får 3 år til at vælge. Det giver ikke den bebudede tid til afklaring. For målgruppe af unge under 25 år, som ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse er det ligeledes være svært at se attraktiviteten i erhvervsuddannelserne: For det første tilbydes målgruppen som udgangspunkt kun et 10 ugers grundforløb. Derved får de ikke et ungdomsmiljø, som kan konkurrere med ungemiljøet på STX. For det andet tvinges målgruppen til at tage et uddannelsesvalg allerede ved optaget til Grundforløb 2, hvilket er væsentligt anderledes end på STX.

8 Den statslige styring I reformudspillet fremgår det, at regeringen vil i dialog med parterne om et alternativ til den statslige styring på sosu-området. Samtidig foreslås det, at 50/50-reglen og den institutionsfordelte dimensionering ophæves. Bestyrelsen er særligt opmærksom på den statslige styring: Bestyrelsen er meget opmærksom på, hvilke muligheder der kommer på tale som alternativ til den statslige styring. Bestyrelsen er meget opmærksom på hvornår og med hvilken betydning, den institutionsfordelte dimensionering ophæves. Processen frem mod implementeringen medio 2015 Erhvervsuddannelsesreformen er sat til at skulle iværksættes medio 2015, hvilket passer med et optag af ny udklækkede 9. og 10. klasseelever. Lovforslaget om erhvervsuddannelsesreformen skal til behandling i Folketinget til februar Forhandlingerne om reformen går i gang allerede nu. Det første sættemøde har allerede fundet sted (4/10), mens de egentlige forhandlinger forventes at gå i gang efter uge 42. Forhandlingsparterne bliver hovedsagligt de politiske partier, men også arbejdsmarkedsparter kan forventes at få en rolle, om end de offentligt har erklæret deres støtte til reformen. Danske SOSU-skoler forsøger så vidt muligt at få sine opmærksomhedspunkter bragt til torvs over for de politiske partier og Undervisningsministeriet. Dette arbejde er gået i gang. Vi er aktuelt i gang med at få afklaret nedenstående spørgsmål til reformen i Undervisningsministeriet.

9 Spørgsmål til EUD-reformudspillet Grundforløbet Hvordan er grundforløb 1 mere specifikt opbygget hvor lang tid er der til den brede hovedområdeintroduktion og hvornår begynder fagretningen? Hvordan skal skolerne introducere til hele hovedområdet på grundforløb 1? o Skal skolerne kun introducere til de uddannelser, skolerne har udbudsret til? o Hvordan foregår introduktionen til uddannelser, som skolen ikke har udbudsret til skal eleverne i den forbindelse modtage undervisning på flere erhvervsskoler? Og hvordan skal samarbejdet mellem erhvervsskolerne arrangeres økonomisk som udlagt undervisning? o Kan en skole tilbyde den fagrettede del af grundforløb 1, såfremt skolen ikke har udbudsret til den gruppe uddannelser eller skal eleven skifte skole i løbet af grundforløb 1? Hvordan får grundforløbsprøven konkret en øget betydning fremover? (s. 16) Trindelte uddannelser Hvordan håndteres trindelte uddannelser? o Hvis en social- og sundhedshjælper over 25 år ønsker at tage trin 2, hvordan kan vedkommende så gøre dette? Skal vedkommende have et EUV-forløb med skole- og praktikdel svarende til den ordinære trin 2, eller er det den afkortede version af EUVforløbet, der skal bruges? o Gælder der i den forbindelse noget særligt i forhold til en social- og sundhedshjælper under 25 år, der ønsker trin 2? Voksensporet Hvad er det mere præcist, parterne i erhvervsuddannelsessystemet skal drøfte med hensyn til den konkrete indretning af den nye voksenuddannelse? o Er det eksempelvis optag og standardmeritter eller er det de forskellige veje til voksenuddannelsen? Hvordan finansieres de voksnes uddannelse på skolerne kommer der et særligt voksensporstaxameter? Og vil det modsvare EUD-taxameteret? Tænker man i forbindelse med voksenuddannelsen at sidestille taxametrene for GVU og enkeltfag med taxametrene på EUD? Hvad er forsørgelsesgrundlaget for de voksne elever? o Er det det samme uanset, hvilken vej igennem voksenuddannelsen den voksne går? Har det nogen betydning for eleven og skolen, når en elev fylder 25 år undervejs i enten grundeller hovedforløb?

10 Restgruppe Hvad skal der ske med alle de uddannelsessøgende under 25 år, som ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne og ikke er i flexuddannelsesmålgruppen? o Kan de opkvalificeres indenfor erhvervsuddannelsessystemet, så de bliver klar til en erhvervsuddannelse,? EUX EUX-modellen for de merkantile uddannelser er en rigtig god model, som vil kunne tiltrække mange unge, der ellers ville have valgt gymnasiet. Hvilke muligheder er der for at den særlige EUX-model også kan ligge på SOSU og det tekniske område? Hvordan sikres det, at der kommer til at ligge en (normal) EUX-mulighed i samtlige hovedområder? Betinget optag Hvordan besluttes det, hvilke kommuner der får lov til at deltage i forsøgsordningen med betinget optag? Er det tanken at de faglige kursusforløb, som kvalificerer elever med betinget optag til at bestå en faglig optagelsesprøve i dansk og matematik, skal ligge på erhvervsskolerne? Vejledning/ kendskab til erhvervsuddannelserne Hvordan konkret vil elever, forældre, grundskoler og kommuner få øget opmærksomhed på, hvad der skal til for at blive klar til en ungdomsuddannelse? (s.16) Digital strategi Hvornår regner man med at strategien for Den Digitale Erhvervsuddannelse ligger klar. (s.18) Elevtrivsel Hvad er processen for udviklingen af en fælles metode for trivselsmålinger, som skal anvendes af alle skoler? Udbudsrunde Hvornår gennemføres den bebudede udbudsrunde, og hvilke uddannelser samt øvrige uddannelseselementer forventes i den forbindelse at skulle i udbud? Justeringer på SOSU-området Hvad træder i stedet for den institutionsfordelte dimensionering? Er der gjort overvejelser om, hvilken model der kan bruges til fremtidig dimensionering? Hvornår forventes 50/50-reglen og den institutionsfordelte dimensionering at blive ophævet?

11 Central resultatstyring Bliver der opsat måltal for virksomhedsforløb for lærere?

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE Der blev mandag den 24. februar 2014 indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Enhedslisten

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

o Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Der indføres et fælles mål for trivsel på alle erhvervsskoler.

o Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Der indføres et fælles mål for trivsel på alle erhvervsskoler. INTERNT NOT AT Sagsbehandler Til JHP/UMM SUP 29. oktober 2013 Kommentarer til regeringens forslag til EUD-reform: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Regeringens længe ventede

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Indledning Uddannelse står højt på den politiske dagsorden i Danmark. Dagsordenen

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fem hovedindsatser (forklæde)

Fem hovedindsatser (forklæde) Fem hovedindsatser (forklæde) DE-L er godt tilfreds med, at regeringen nu har fremlagt sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, og der er mange gode takter i oplægget, hvor der bl.a. foreslås

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

Høringssvar vedr. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Høringssvar vedr. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Høringssvar vedr. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser kvitterer med dette høringssvar for Undervisningsministeriets henvendelse vedrørende forslag til lov om lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter Reformarbejdet - version 1, april indspark 2014 #3 Reformarbejdet Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014 Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, EPUC epuc Erhvervspædagogisk udviklingscenter

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer 27. februar 2014 HL s vurdering af erhvervsuddannelsesreformen: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Med et fremtidigt HG på kun 20-40 uger har de merkantile erhvervsuddannelser betalt for

Læs mere

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT Baggrunden

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 31. august 2015

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 31. august 2015 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 31. august 2015 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 1.01 1.02 1.03 1.01 Baselinemåling elevtrivselsmåling

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

De unge få r åttråktive uddånnelser

De unge få r åttråktive uddånnelser Pressemeddelelse om forliget om EUD-reform De unge få r åttråktive uddånnelser Uddannelsesgarantien og et nyt basisforløb for eleverne fra folkeskolen sender et klart signal til de unge om, at en erhvervsuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Erhvervsuddannelserne. fakta og muligheder

Erhvervsuddannelserne. fakta og muligheder Erhvervsuddannelserne fakta og muligheder Undervisningsministeriet 2011 1 Erhvervsuddannelserne fakta og muligheder Undervisningsministeriet 2011 Erhvervsuddannelserne fakta og muligheder Redaktion: Christina

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere