NOTAT. Horsens Kommune. Virksomheder J.nr. MST Ref. surhe/mooes Den 8. august Sendt pr. mail til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Horsens Kommune. Virksomheder J.nr. MST Ref. surhe/mooes Den 8. august Sendt pr. mail til:"

Transkript

1 NOTAT Horsens Kommune Sendt pr. mail til: Virksomheder J.nr. MST Ref. surhe/mooes Den 8. august 2016 Sammenfattende redegørelse for VVM for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med et nyt biomasseværk (VVM anlæg) i Horsens Kommune Dette notat indeholder Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse for VVM for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med et nyt biomasseværk i Horsens Kommune med følgende tilhørende bilag: 1. Indkomne høringssvar 2. Miljøstyrelsens besvarelse af høringssvar 3. Udkast til miljøgodkendelse 4. VVM-redegørelse fra offentlig høring 5. Notat Høringssvar Horsens Kommune af 4. juli 2016 Figur 1: Områdets placering og afgrænsning. Matrikel nr. 872 omfatter det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, mens det nye biomassevarmeværk med tilhørende anlæg etableres på arealer indenfor matrikel 880d, 880b og 880e.

2 Miljøstyrelsen har den 24. april 2015 modtaget anmeldelsen af projektet om et nyt biomassefyret kraftvarmeværk fra Fjernvarme Horsens. Projektet forudsætter, at der tilvejebringes et fornyet plangrundlag for området, som fastlægger arealanvendelsen og det bygnings- og anlægsmæssige omfang for det nye biomassevarmeværk. Horsens Kommune har på den baggrund besluttet at gennemføre en kommune- og lokalplanlægning af området med tilhørende miljørapport. Projektet er desuden VVM-pligtigt og Miljøstyrelsen, som er VVM-myndighed, har derfor udarbejdet en VVM-redegørelse, hvor de miljømæssige virkninger af projektet er vurderet. VVM-tilladelsen til projektet erstattes i den forbindelse af miljøgodkendelsen. Da kravene til indholdet i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen stort set identisk, udarbejdes en miljøvurdering i form af en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport, der opfylder kravene i henhold til begge lovgivninger. Miljøstyrelsen er VVM-myndighed efter VVM-bekendtgørelsen, mens Horsens Kommune er myndighed for miljøvurderingen af kommuneplantillæg og lokalplan efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med denne sammenfattende redegørelse er at behandle de indkomne indsigelser og bemærkninger samt at sammenfatte de miljømæssige begrundelser for den forventede afgørelse, så de kan indgå i det videre grundlag for beslutning i sagen. Redegørelsen skal ligeledes ligge til grund for den udtalelse som Horsens Kommune skal have lejlighed til at komme med, inden der træffes afgørelse i sagen 1. Den forventede afgørelse Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgende høring fremkommet oplysninger, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. På den baggrund forventer Miljøstyrelsen at træffe afgørelse om, at projektet kan gennemføres på de vilkår, som meddeles i godkendelsen. Miljøstyrelsens afgørelse vil omfatte afslutningen af VVM-processen, herunder miljøgodkendelse af projektet, som i den konkrete sag erstatter VVM-tilladelsen til det ansøgte projekt jf. VVM-bekendtgørelsens 8 stk Det vil være en forudsætning for Miljøstyrelsens afgørelse, at projektet kan etableres indenfor den på tidspunktet for afgørelsen gældende lokalplan. Sagsfremstilling Processen Miljøstyrelsen har den 24. april 2015 modtaget anmeldelse via Horsens Kommune om udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk. 1 I henhold til VVM-bekendtgørelsens 12 skal Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse. Den skal sendes til de berørte kommuner sammen med en kopi af indkomne forslag, indsigelser og bemærkninger, og kommunalbestyrelserne skal gives lejlighed til at afgive en udtalelse. 2 Bekendtgørelse nr. 957 af 27/06/2016 2

3 Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt. VVMpligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er gennemført en VVMproces, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt godkendelse/tilladelse til projektet. Projektet kræver desuden tilladelse fra anden lovgivning. Det nye biomasseværk er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3a) Energiindustrien: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Biomasseværket er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.1b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 3. Der er foretaget en screening efter reglerne i habitatbekendtgørelsen 4. Da det kan afvises, at der vil være en væsentlig påvirkning på de nærliggende Natura-2000 områder, er der ikke udarbejdet en egentlig konsekvensvurdering. Der har i perioden 26. juni 2015 til 7. august 2015 været gennemført en idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges, inden projektet realiseres. Der var indkommet enkelte høringssvar med synspunkter, forslag og idéer til projektet ved idéfasens ophør. På baggrund af Miljøstyrelsens gennemgang af projektet samt indkomne idéer og forslag, er Fjernvarme Horsens blevet anmodet om i en VVM-redegørelse at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs- og driftsfasen. VVM-redegørelsens vurderinger og hovedkonklusioner er sammenfattet i et kortere; Ikke-teknisk resume. VVM-redegørelse og Miljøstyrelsens udkast til miljøgodkendelse har herefter været i offentlig høring i perioden den 4. maj 2016 til den 30. juni En opsamling på den offentlige høring fremgår af bilag 2. Planforhold Horsens Kommune har parallelt med VVM- og miljøgodkendelsesproces igangsat udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Plandokumenterne omfatter det anmeldte projekt, og det er i Miljøstyrelsens sagsbehandling forudsat at kommunens kommune- og lokalplanlægning af området færdiggøres, inden VVM- og miljøgodkendelsesprocessen er afsluttet. Kommune- og lokalplanlægning Det ansøgte projekt er kun delvist i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og forudsætter derfor en ændring af kommuneplanen. Horsens Kommunes kommuneplantillæg Teknisk Anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk indeholder derfor en udvidelse af arealet til teknisk anlæg på Endelavevej, fra det eksisterende kraftvarmeværk mod øst, langs med Endelavevej og mod nord op til havnebassinet. Der gives mulighed for byggeri op til 37 meters højde samt mulighed for skorstene på op til 90 meters højde. 3 Retsinformation: BEK. nr. 514 af 27/05/2016, link 4 Retsinformation: Habitatbekendtgørelsen, BEK. 926 af 27/06/2016, link: 3

4 Arealet skal jf. kommuneplantillægget anvendes til kraftvarmeværk, til produktion af el og varme, som hovedforsyning til Horsens by. Der gives også mulighed for at etablere udendørs oplag af brændsler. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 85, der udlægger områder til industri, erhverv og losseplads. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, og projektet forudsætter derfor udarbejdelse af ny lokalplan for projektområdet. Horsens Kommune tilvejebringer derfor lokalplan Teknisk Anlæg, Varmeværk, Endelavevej, Horsens, som skal skabe de planlægningsmæssige rammer og muliggøre etableringen af et nyt biomasseværk med tilhørende udendørs oplag af flis. Lokalplanen fastlægger bebyggelsens placering og højder mv. Horsens Kommunes kommune- og lokalplanlægning forudsættes endeligt vedtaget inden Miljøstyrelsens endelige afgørelse i sagen. Figur 2: Kort over lokalplanens delområder (Lokalplan Teknisk Anlæg, Varmeværk, Endelavevej, Horsens) Med den ændrede kommune- og lokalplanlægning, vil de areal- og planlægningsmæssige rammer for udvidelsen af Kraftvarmeværket være tilvejebragt. Projektet Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret varmeværk med en indfyret effekt på 60 MW. Anlægget baseres på 100 % flis eller en kombination af halm og flis. Der etableres 30 MW eller 2 x 15 MW i 2017 og 30 MW eller 2x 15 MW i Der etableres en bygning, der skal rumme kedelanlæg, indendørs lager til oplag af flis og halm samt anlæg til røggasrensning. Bygningen får et samlet areal på op til m2 og en bygningshøjde på op til 27 meter. Endvidere etableres der en skorsten med en højde på minimum 70 meter. Den maksimale skorstenshøjde er i lokalplanen sat til 90 meter, nogenlunde svarende til højden på eksisterende skorsten ved Horsens Kraftvarmeværk. 4

5 Endvidere etableres der et udendørs oplag af flis med et areal på ca m2. På figur 3 er desuden vist placeringen af et fremtidigt udendørs flislager. Etableringen af dette lager kræver særskilt godkendelsesproces. Flislageret forventes at rumme ca m3 flis. Flis lageres i en højde på maksimalt 8 meter. Figur 3. Illustrationsplan for det fuldt udbyggede anlæg. Figur 4. Et eksempel på anlæggets udformning det nye biomasseværk placeres øst for eksisterende kraftvarmeværk. Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger til at forhindre, reducere eller afbøde miljøpåvirkninger er beskrevet i de relevante afsnit i VVM-redegørelsen. Afværgeforanstaltninger har været med til at danne udgangspunkt for fastsættelsen af vilkår i udkastet til miljøgodkendelse, der ligeledes har været offentliggjort sammen med VVMredegørelsen. 5

6 Vilkår I miljøgodkendelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpåvirkninger, vil vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget. Et udkast til miljøgodkendelse er vedlagt som bilag 3. Offentlig høring Miljøstyrelsen har haft offentliggjort VVM-redegørelse (inkl. ikke teknisk resume) samt udkast til miljøgodkendelse for udvidelsen. Materialet har været i offentlig høring i perioden fra 4. maj 2016 til den 30. juni 2016 og er annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Horsens Kommune har i samme periode som VVM-høringen afholdt høring over lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering for det nye biomassefyrede varmeværk. (Lokalplan Teknisk Anlæg, Varmeværk, Endelavevej, Horsens og Horsens Kommunes kommuneplantillæg Teknisk Anlæg, Endelavej, Horsens, Varmeværk). Horsens Kommune har den 18. juli 2016 fremsendt kommunens besvarelse af høringssvarene til plandokumenterne. Kommunens besvarelse er vedlagt som bilag 5 til denne redegørelse. Der er indkommet 5 høringssvar til Miljøstyrelsen og Horsens Kommune i høringsperioden. Høringssvarene omhandler kystsikring og havvandsstigninger, trafikforhold på, risikoen for støj-, støv- og lugtgener fra anlægget, bygningshøjder og visuelle virkninger samt CO-emissionsgrænseværdier. De enkelte høringssvar fremgår af bilag 1, mens Miljøstyrelsens enkeltvise besvarelse af de indkomne høringssvar fremgår af bilag 2 til denne redegørelse. Udkastet til miljøgodkendelse har været vedlagt som bilag til VVM-redegørelsen og indgik i den 8 ugers offentlige høring. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til udkastet. Bemærkningerne til udkastet til miljøgodkendelse og Miljøstyrelsens besvarelse af de konkrete spørgsmål fremgår ligeledes af bilag 2 til dette notat. I det omfang at høringssvarene har givet anledning til ændringer i de fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen, vil det fremgå af miljøgodkendelsen. Baggrund og forudsætninger for afgørelsen Fjernvarme Horsens A/S har udarbejdet et projektforslag efter varmeforsyningsloven for etablering af fjernvarmeforsyning til den del af Horsens by, der i dag ikke forsynes med fjernvarme. Projektet omfatter konverteringen af ca boligers varmeforsyning, hvilket vil medføre etablering af ca. 205 km ledningsarbejde og medfører en samlet CO 2-reduktion på tons i løbet af de kommende 20 år. Projektet omfatter endvidere etableringen af et biomassefyret varmeværk med en effekt på 60 MW i tilknytning til det eksisterende kraftvarmeværk på Endelavevej. Projektforslaget blev godkendt af Horsens Byråd den 6. oktober Det anmeldte VVM-projekt omfatter en udvidelse af det eksisterende kraftvarmeværk med etableringen af et nyt biomasseværk (flis eller en kombination af flis og halm) med en indfyret effekt på 60 MW med tilhørende anlæg og arealer herunder udendørs oplag af flis. 6

7 Det eksisterende kraftvarmeværk har siden 1991 ligget på Endelavevej 7 ved Horsens Havn og har godkendelse til at forbrænde dagrenovation og forbrændingsegnet erhvervsaffald. Det nye anlæg er ansøgt etableret umiddelbart øst herfor. Det eksisterende kraftvarmeværk består af to ens ovnlinjer til forbrænding af affald og en gasturbine med naturgas som brændsel. Den indfyrede effekt er ca. 25, 6 MW på affald og ca. 60,2 MW på naturgas. Gasturbinen anvendes i perioder, hvor varmebehovet er så stort, at affaldsanlægget ikke kan levere tilstrækkelig fjernvarme. Værket er udstyret med tør røggasrensning til fjernelse af sure gasser, støv og dioxiner, og et SNCR-anlæg til fjernelse af NOX samt røggaskondenseringsanlæg. Begrundelsen for placeringen ved det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg er at fjernvarmefordelingsnettet i forvejen udgår fra herfra og det medfører derfor et minimum af ændringer af fjernvarmefordelingsnettet for at dække det øgede forsyningsområde. Det nye biomasseværk placeres indenfor et eksisterende erhvervs- og industriområde med god vejadgang og kort afstand til blandt andet Horsens Havn. Placeringen tæt på eksisterende kraftvarmeværk muliggør styring af anlægget fra eksisterende kraftvarmeværk, og derved opnås der driftsmæssige fordele ved at eksisterende personale på kraftvarmeværket kan styre og kontrollere anlægget. Eksisterende brovægt og tankanlæg kan også indgå i driften af det nye anlæg. I forbindelse med røggasrensningen produceres der store mængder spildevand (kondensat) som skal afledes til Horsens Vands renseanlæg, der er placeret tæt på det nye biomasseværk. Projektet kan ikke rummes indenfor den eksisterende kommune- og lokalplanlægning i området. Horsens Kommune er derfor i gang med planlægningen af området, og Horsens Kommunes endelige vedtagelse af nyt kommuneplantillæg og lokalplan er i den forbindelse en forudsætning for Miljøstyrelsens godkendelse og projektets gennemførelse. En mere detaljeret beskrivelse af projektet og projektets forudsætninger fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 3 og 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 27. juni 2016 offentliggjort Vandområdeplaner for planperioden med tilhørende bekendtgørelser om blandt andet miljømål og indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne indeholder blandt andet oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål. Vandområdeplanerne udgør en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode (vandplaner for perioden vedtaget endeligt den 30. oktober 2014). I VVM-redegørelse og miljørapport er der i afsnit 8.5 og 8.6 redegjort for og foretaget vurdering af projektets potentielle påvirkninger af grundvand og overfladevand. Miljømålene for de relevante vandområder er uændrede i de offentliggjorte vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser. Der findes 7

8 endvidere ikke at være andre ændringer i oplysningsgrundlag i indsatser eller andet i de vedtagne vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser, som vil medføre en anden vurdering end foretaget i afsnit 8.5 og 8.6. De nyligt vedtagne vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser ændrer derfor ikke på vurderingerne af den potentielle påvirkning af vandområderne, som er foretaget i VVM-redegørelse og miljørapport afsnit 8.5 og 8.6. Miljøhensyn i afgørelsen Horsens Kommune udlægger rammerne for arealanvendelsen samt anlæggets bygnings- og anlægsmæssige udstrækning og dimensioner i planlægningen. Horsens Kommune foretager dermed de overordnede afvejninger af hensyn ved arealanvendelsen. I VVM-redegørelsens afsnit 8 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er i forbindelse med offentlighedsfasen ikke fremkommet oplysninger eller bemærkninger, som ændrer på de foretagne vurderinger af miljøpåvirkningerne eller oplyst om andre væsentlige forhold, som der ikke i forvejen er redegjort for. En udvidelse af kraftvarmeværket i den pågældende størrelsesorden medfører i sagens natur samtidigt miljøpåvirkninger af omgivelserne. Miljøpåvirkningerne ved udvidelsen er vurderet enkeltvist og samlet i VVMredegørelsen, og der er ikke konstateret miljøpåvirkninger af en karakter, der betyder, at projektet ikke kan godkendes. Det skyldes blandt andet, at de vejledende miljøkrav fx til støj og lugt kan overholdes, og at projektet kan gennemføres indenfor den kommune- og lokalplanlægning, som Horsens Kommune har vedtaget forslag til. De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen. Miljøstyrelsen lægger i afgørelsen særlig vægt på, at; virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, projektet kan overholde vejledende grænseværdier for luft, støj og lugt, risikoen for lugtgener i omgivelserne fra diffuse lugtkilder er begrænset, risikoen for jord- og grundvandsforurening fra anlægget er begrænset, risikoen for forurening af vandområder, Horsens Havn og Horsens Fjord er begrænset, projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af vandområder og natur i og omkring projektområdet, de forureningsbegrænsende foranstaltninger skal være etableret forud for påbegyndelse af den godkendte drift, plangrundlaget for en udvidelse af anlægget er endeligt tilvejebragt ved tidspunktet for Miljøstyrelsens miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen fører løbende tilsyn med virksomheden. Overvågning Overvågningen af potentielle miljøpåvirkninger som en konsekvens af projektet følger af virksomhedens egenkontrol og myndighedernes tilsyn med virksomheden 8

9 efter miljøbeskyttelsesloven, samt myndighedernes overvågning efter anden lovgivning fx NOVANA. De detaljerede krav om egenkontrol og indberetning af data fremgår af miljøgodkendelsen. Der er i miljøgodkendelsen vilkår for, hvordan og hvor ofte Fjernvarme Horsens skal dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår under drift af anlægget. Det vurderes at denne overvågning vil være tilstrækkelig til at følge virkningerne på miljøet som følge af anlæggets drift. Horsens Kommune vil som myndighed for byggetilladelser og jordarbejder være tilsynsmyndighed i forbindelse med byggeriets anlægsfase. Alternativer Alternative løsninger er vurderet i processen. Muligheden for at anvende alternative energikilder er blandt andet undersøgt. I dag anvendes typisk kul, naturgas, biomasse og solvarme som energikilder i fjernvarmesektoren. Etablering af solfangeranlæg som et alternativ til et nyt biomasseværk er vurderet i den indledende fase. Alternativet er blandt andet fravalgt, da et solfangeranlæg primært producerer energi i de perioder hvor varme fra affaldsforbrændingen dækker det primære varmebehov i forsyningsområdet. Brug af billig overskudsstrøm fra vindmøller vil fremover åbne op for nye muligheder til at producere billig varme. Etablering af el-kedler er ikke vurderet som et alternativ til det nye biomaseværk, men det vurderes, at de kommende års energisystemer vil blive præget af mere vindkraft suppleret med effektiv kraftvarme. Fjernvarme Horsens betragter fyring med biomasse som en overgangsløsning, der med tiden i stigende grad skal udskiftes med brug af f.eks. solvarme, elvarmepumper, el-kedler, efterhånden som disse teknologier bliver mere modne. I forbindelse med fordebatten er der stillet en del spørgsmål til blandt andet bæredygtigt indkøb af biomasse samt om de ønskede ressourcer til rådighed i fremtiden. Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har indgået en rammeaftale, der fastlægger krav til bæredygtig biomasse, og derigennem understøtte markante og vedvarende CO2 reduktioner i forhold til fossile brændsler. Aftalen skal sikre, at der fremadrettet anvendes bæredygtig biomasse i det danske energisystem. Det sker ved at stille krav om bæredygtig skovdrift og til de samlede udledninger af CO2 fra biomassens forsyningskæde. Aftalen gavner både klimaet og miljøet, når biomasse erstatter kul og naturgas på danske kraftværker. Der stilles krav om, at de skove, der leverer biomasse til energiproduktion, skal genplantes. Brancheaftalen vil samtidig bidrage til at bevare biodiversiteten i de mest sensitive skovområder og i de skove, hvor biomassen hentes fra. I miljøvurderingen sammenlignes projektet med 0-alternativet. 0-alternativet svarer til den situation, hvor projektet ikke gennemføres, og/eller lokalplan og kommuneplantillægget ikke vedtages. Det vil sige den situation, hvor der ikke etableres et nyt biomasseværk i Horsens. 9

10 En manglende realisering af projektet, dvs. 0-alternativet, vil medføre, at et større konverteringsprojekt fra naturgas til fjernvarme ikke kan gennemføres. Det betyder, at der fortsat skal anvendes naturgas og olie til opvarmning af eksisterende og ny bebyggelse i Horsens. Der vil således ikke ske en væsentlig reduktion af CO 2-udledningen i Horsens. De miljømæssige konsekvenser af at gennemføre 0-alternativet er beskrevet under de enkelte fagkapitler i VVM-redegørelse og miljørapport. På det eksisterende Horsens Kraftvarmeværk sker der ingen drifts- og anlægsændringer i 0- alternativet. Konklusion Miljøhensynet er integreret i afgørelsen i form af vilkår stillet i miljøgodkendelsen, og de miljømæssige konsekvenser ved projektet er vurderet til at ligge inden for de rammer, der fremgår af VVM-redegørelse og miljørapport. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af VVM-redegørelsen, den offentlige høring, samt med de stillede vilkår i udkast til miljøgodkendelse, at der kan meddeles miljøgodkendelse, der muliggør den anmeldte udvidelse med et 60 MW biomassevarmeværk af det eksisterende kraftvarmeværk ved Horsens Havn, når det planlægningsmæssige grundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan er endeligt tilvejebragt af Horsens Kommune. Den videre proces Miljøstyrelsen sender den sammenfattende redegørelse til Horsens Kommune, som har mulighed for at afgive en udtalelse. Herefter vil Miljøstyrelsen tage stilling til om, der skal træffes afgørelse om meddelelse af en miljøgodkendelse, der muliggør projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med miljøgodkendelsen, der erstatter VVM-tilladelsen og sikrer, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres. Det er en forudsætning for at Miljøstyrelsen kan meddele godkendelse til projektet, at Horsens Kommune på det tidspunkt har tilvejebragt og vedtaget det fornødne plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Bilag 1. Indkomne høringssvar 2. Miljøstyrelsens besvarelse af høringssvar 3. Udkast til miljøgodkendelse 4. VVM-redegørelse og miljørapport fra offentlig høring 5. Notat Høringssvar Horsens Kommune af 4. juli

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Ikke teknisk resume. Af VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk

Ikke teknisk resume. Af VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk Ikke teknisk resume Af VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse og miljørapport Maj 2016 Udgiver: Horsens

Læs mere

Ikke teknisk resume. Af VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk

Ikke teknisk resume. Af VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk Ikke teknisk resume Af VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse og miljørapport Maj 2016 Udgiver: Horsens

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Nyt biomassevarmeværk i Horsens Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM og Kommuneplantillæg for nyt biomassevarmeværk i Horsens Udgivet juni 2015 af Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen)

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Indledning VVM for udvidelse af Aalborg Portland Del 1: Indledning Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Del 3: Forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse for udvidelse af Aalborg Portland

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn

VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn Notat Billund Kommune Natur og Miljø VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn Den 17. marts 2011 Billund Lufthavn A/S har ved brev modtaget af Billund Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel.

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00238 Ref. anjhe/anaar Den 15. juni 2010 VVM-screening af ændring på kedelanlæg DONG Energy,

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Bilag 2 - VVM-screening Projektforslag for Klokkergården

Bilag 2 - VVM-screening Projektforslag for Klokkergården Bilag 2 - VVM-screening Projektforslag for Klokkergården VVM Myndighed Sorø Kommune Basis oplysninger Projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg (Lp SK 47)

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort

Læs mere

Vand og Affald Ryttervej 21, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune, CETS.

Vand og Affald Ryttervej 21, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune, CETS. Vand og Affald Ryttervej 21, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune, CETS. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-02107 Ref. BJENS/anbri Den 21. februar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for ændret indfyring af biomasseaffald på

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn Cowi A/S har på vegne af Bestseller A/S den 30. november 2011 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til etablering

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Debatoplæg. Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg

Debatoplæg. Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Debatoplæg Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 6 ÆNDRING AF KOMMUNE- PLANENS RAMMER 10 MYNDIGHEDSBEHANDLNG 12 Etablering af et

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere