Abraham, den første missionær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abraham, den første missionær"

Transkript

1 2 TIL SABBATTEN 11. JULI 2015 Abraham, den første missionær Ugens vers Introduktion Det er som med Abraham: Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da Skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: I dig skal alle folkeslagene velsignes. (Gal 3,6-8). Det er ingen tilfældighed, at tre af verdens største trosretninger, jødedommen, kristendommen og islam, af og til kaldes abrahamitiske trosretninger. Alle tre kan på en eller anden måde spore deres rødder tilbage til denne Guds store mand. Selv om Abraham beundres som et afgørende eksempel på tro, vil vi i denne uges studium betragte hans trofasthed fra en lidt anden synsvinkel. Vi ønsker at se ham som missionær, som en person, der var kaldt af Gud til at rejse til et andet land og vidne for mennesker om den sande Gud, verdens skaber og frelser. Gud gav Abraham og senere hans familie (se Gal 3,29) en trefoldig opgave. 1) De skulle modtage og vogte den guddommelige sandhed om Guds rige, som var gået tabt i menneskehedens tidlige historie; 2) de skulle være den kanal, hvor igennem Frelseren ville komme ind i menneskenes historie; og 3) de skulle som Guds trofaste tjenere være et lys for alle folkeslag, et lys for dem der havde brug for at kende Herren. Ugens tekster 1 Mos 12,1-3; 14,8-24 Hebr 11,8-19 Gal 3,6 1 Mos 12,6-7; 18,

2 SØNDAG 5. JULI 2015 Abrahams kald Herren sagde til Abram: Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes (1 Mos 12,1-3). Abram, hvis navn betød den ophøjede far, og hvis navn blev ændret til Abraham, far til mange, voksede op i Ur i, hvad der i dag er Irak. Gud kaldte ham til at fjerne sig fra den sociale og åndelige sammenhæng, han var vant til, og rejse til et ukendt land, hvor Gud foretog en et hundrede år lang åndelig fornyelse og gjorde ham til de troendes far. Midt i personlige og familiemæssige vanskeligheder blev Abraham prototypen på en missionær for flere befolkningsgrupper samt en respekteret leder, der vidnede om sin tro på Gud. 1 Mos 12,1-3 Hebr 11,8-10 Hvilke principper finder vi her, som kunne anvendes på os alle i vores individuelle situationer? Hvilke erfaringer havde Abraham, som vi også kan komme til at opleve? Patriarken blev kaldt til at forlade sin fortid, gå ud i tro, tro på noget, der syntes utroligt, for at udføre det, Gud kaldte ham til. Som et resultat af hans trofasthed ville alle jordens slægter velsignes. Ligesom Abraham bliver mange af os udsat for prøvelser. Selvfølgelig kommer vi måske ikke til at høre Guds stemme tale direkte til os; men han kalder os gennem sit ords undervisning og hans forsyns begivenheder. Måske bliver vi bedt om at give afkald på en karriere, der lover rigdom og ære; måske bliver vi bedt om at give afkald på fordelagtige forbindelser og adskilles fra venner og familie. Måske skal vi gøre noget, der ser ud til kun at medføre selvfornægtelse, vanskeligheder og opofrelse. Men hvordan kan vi afslå, hvis vi bliver kaldt? Til at tænke over I 1. Mosebog står der på hebraisk: og Gud sagde til Abraham: Gå for dig selv fra dit land Han blev bedt om at gå for sig selv, det vil sige for sin egen skyld. Hvordan skal vi forstå dette, og hvordan kan vi anvende det på os selv? 19

3 MANDAG 6. JULI 2015 Abrahams vidnesbyrd over for kongerne Lot var en af Abrahams slægtninge og fulgte med ham på hans rejser. Da han valgte den vandrige Jordandal, kom han i kontakt med Sodomas onde indbyggere (1 Mos 13,1-13). Han blev først reddet af Abraham (1 Mos 14,11-16) og senere af to engle (1 Mos 19). Da Abraham hørte, at hans slægtning Lot var i vanskeligheder, besluttede han sig for at hjælpe ham. I sin redningsaktion stod Abraham i spidsen for en militærstyrke på mere end tre hundrede mand fra sin egen husholdning. Adskillige konger var involveret i kampen om Sodoma, og Abraham var den, der sejrede. 1 Mos 14,8-24 Hvad fortæller Abrahams handlinger om hans karakter og dermed også om hans tro og hans Gud? Over for de konger, Abraham besejrede, åbenbarede han Guds kraft. Selv under denne redningsaktion tabte de troendes far ikke sit guddommelige kald om at være en velsignelse for alle folkeslag af syne. Han, som tilbad Herren, havde ikke alene gjort landet en stor tjeneste, men havde også vist sig som en modig mand. Man kunne se, at retfærdighed ikke betyder fejhed, og at Abrahams religion gav ham mod til at hævde retten og forsvare de undertrykte. Hans heltedåd sikrede ham en udbredt indflydelse blandt de omkringliggende stammer. Ved tilbagekomsten gik kongen af Sodoma ud med sit hof for at ære sejrherren. Han bad ham tage byttet og ønskede kun, at fangerne skulle tilbagegives. Efter almindelig krigsskik tilhørte byttet sejrherrerne; men Abraham havde ikke foretaget dette felttog for at skaffe sig vinding. Han afslog at benytte sig af andres ulykke og foreslog kun, at hans forbundsfæller skulle have den del, som de havde krav på. (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 68). Til at tænke over Tænk over din omgang med andre mennesker. Hvilken slags vidnesbyrd giver du andre om din tro? 20

4 TIRSDAG 7. JULI 2015 Et eksempel på tro Selv om Abraham ikke var fuldkommen, var han en Guds mand, og gentagne gange, også i Det Nye Testamente, bruges han som eksempel på trofasthed og på, hvad det vil sige at blive frelst af tro (se 1 Mos 15,6; Gal 3,6). Hebr 11,8-19 Hvad siges der om Abraham og hans tro, der har afgørende betydning for alle, der ønsker at være missionær for Gud på enhver mulig måde? Gud ønskede at bruge Abraham; men først var han nødt til at få ham til at forlade sin fortid. Der ligger en tydelig lærdom i dette for os alle, især for dem af os, der har en fortid, der ikke er i harmoni med Guds vilje og lov, og det indbefatter jo os alle sammen. Det er også forbløffende, at da Abraham tog af sted, var det uden at vide, hvor han kom hen (Hebr 11,8). Selv om de fleste missionærer ved, hvor de skal hen, i alle fald rent geografisk, ved ingen af os på kort sigt rigtigt, hvor vi kommer til at ende, når vi tager det store spring i tro og giver vores hjerte til Gud. Men på lang sigt har vi en fuldstændig sikkerhed. Hvis vi vidste alt, ville det ikke kræve så stor en tro; derfor er uvisheden en forudsætning for helt at kunne leve i tro. En anden afgørende pointe er, at Abraham ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud (vers 10). Abraham havde den store sammenhæng for øje. Han vidste, at uanset, hvad han skulle møde af vanskeligheder og kampe, ville det alt sammen til sidst være det værd. Han vidste også, at han ikke kun var en fremmed i det lovede land, men at han var en af mange fremmede og udlændinge på jorden (vers 13). Hvor stor pris, vi end sætter på, hvad der trods alt er det eneste, vi har her og nu, er vores liv i denne verden langt fra enden på historien. Og det største eksempel på tro i Det Gamle Testamente er selvfølgelig, hvad Abraham på Guds befaling var villig til at gøre med sin søn på Morija bjerg. Til at tænke over Hvordan har du erfaret, hvad det vil sige at handle i tro? Hvilke vanskeligheder har du mødt? Hvilke glæder har du oplevet? Hvad ville du have gjort anderledes, når du nu ser tilbage med et større overblik? 21

5 ONSDAG 8. JULI 2015 Vandringsmanden Abraham Et studium af Abrahams liv viser, at hans tro indbefattede vanskelige kampe med tvivl og manglende tillid til Guds kraft. Abrahams forfædre var afgudsdyrkere (Jos 24,2), og måske forklarer denne baggrund, hvorfor han ikke altid havde fuldstændig tillid til Guds magt. To gange viste han fejhed ved at bede Sara om at fortælle en halv sandhed (1 Mos 12,11-13; 20,2). Han lo (1 Mos 17,17), da han fik at vide, at han skulle få en søn med Sara. Men på trods af sine fejl blev Abraham brugt af Gud; for Abraham ønskede at blive brugt af Gud. Derfor kunne Gud forme hans karakter. Et af de midler, Gud benyttede for at forandre Abraham til en reformator og missionær, var hans mange vandringer. At rejse er i sig selv en uddannelse. Det gør en person åben over for nye ideer og muligheder for forandring. Pilgrimsrejserne til Jerusalem var en vigtig og påkrævet del af israelitternes tilbedelse. De forandringer, pilgrimmene erfarede, når de skulle gå lange afstande, sove på fremmede steder, spise anderledes mad, opleve en anden slags klima og møde andre mennesker, styrkede deres tro gennem deres sårbarhed. Deres tilbedelse med dens ofringer og gaver, hellig dans og fremsigelse af salmer, var med til at hjælpe Guds folk i at bekræfte deres identitet og traditioner. På sine rejser fra sit fødested Ur til sin gravplads i Hebron besøgte Abraham mindst 15 forskellige geografiske områder. De fleste og mest betydningsfulde episoder i forbindelse med hans reformation og mission er knyttet til hans rejser. Hvilke åndelige lærdomme oplevede Abraham på følgende steder? Orakel-egen ved Sikem (1 Mos 12,6-7) Hebron (1 Mos 13,18-14,20) Mamre (1 Mos 18, ) Morija bjerg (1 Mos 22,1-14) 22

6 TORSDAG 9. JULI 2015 Abraham, en missionær i sit eget hus Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham (1 Mos 18,18-19). Hvilken vigtig lærdom om trofasthed og villigheden til at tjene Gud finder vi i denne tekst? Gud kaldte Abraham til at undervise i sit ord. Han udvalgte ham til at være far for et stort folk, fordi han så, at Abraham ville oplære sine børn og sit hus efter grundreglerne i Guds lov. Og det, som gav Abrahams undervisning kraft, var hans personlige livs indflydelse. Hans store husholdning omfattede mere end tusind mennesker, hvoraf mange var familieoverhoveder og ikke få af dem var for nyligt blevet omvendt fra hedenskabet. (Ellen White, Uddannelse, s. 189). Missionsaktiviteter vil være langt mere effektive, hvis de understøttes af et familieliv, der er i overensstemmelse med Guds mønster. Både Bibelen og kirkehistorien viser, at de fleste af de første kristne kirker var husmenigheder og familiegrupper. En af årsagerne til, at Abraham blev udvalgt, var at Gud så hans evne til at lede sine børn og sit hus på Herrens vej. Guds hensigt med familien svarer til hans hensigt med mission, nemlig at der øves retfærdighed og ret (Ordsp 21,3). Hebr 11,11.20 Hvilke eksempler kan du finde fra Abrahams familie, hvor de viste trofasthed mod Gud? Vi kan selvfølgelig også finde eksempler i Bibelen på personer, hvis familie ikke fulgte Herrens vej. Ikke desto mindre er pointen i teksten for i dag tydelig. Abrahams tro og eksempel var stærk nok til, at hans hus lærte at følge Herrens vej (1 Mos 18,19). Til at tænke over Hvad betyder udtrykket at følge Herrens vej for dig? Hvordan følger vi Herrens vej? 23

7 FREDAG 10. JULI 2015 Læs Ellen White Gud kaldte Abraham og velsignede og ærede ham, og patriarkens troskab var et lys for folkene i alle de lande, hvor han kom til at bo. Abraham isolerede sig ikke fra de mennesker, der boede omkring ham. Han havde venskabelig forbindelse med de omkringboende folks konger, og nogle af dem behandlede ham med stor respekt. Hans retskaffenhed og uselviskhed, hans mod og velvilje repræsenterede Guds karakter. I Mesopotamien, i Kana an, i Egypten, ja selv over for Sodomas indbyggere åbenbarede Himlens Gud sig gennem sin repræsentant. (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 185). Spørgsmål til drøftelse 1. I tusinder af år har historien om Abraham og Isak på Morijabjerget fascineret og udfordret de troende samtidigt med, at det har fremkaldt hån og foragt hos dem, der har set det som en ond og barbarisk handling. Læs beretningen i 1 Mos 22 igen. Hvilke store lærdomme finder vi i den? Hvad lærer den os om korset og den ufattelige pris, synden koster? Hvad lærer den os om, hvad det indebærer at handle i blind tro? Hvorfor har mange problemer med denne beretning? 2. Læs 1 Mos 12,11-13; 20,2, to beretninger hvor Abraham, en Guds mand, udviste manglende tro. Hvad kan vi lære af disse beretninger? 3. En af de mest kendte tekster i Bibelen er 1 Mos 15,6. Hvad siger den? I hvilken sammenhæng er den givet? Hvordan bruges denne tekst i Det Nye Testamente? (Se Rom 4,3; Gal 3,6; Jak 2,23.) Hvad lærer den os om tro, gerninger og frelse? 4. Nævn nogle store religiøse ledere, hvis familie ikke fulgte Herrens vej. Hvad kan vi lære ud fra deres eksempel, som kan hjælpe enhver, der kæmper for at hjælpe deres familiemedlemmer til at være trofaste? 24

8 DIALOG TIL SABBATTEN 11. JULI 2015 Aktiviteter og dialog Guds Ord og klassens aktiviteter To beretninger i 1 Mosebog er centrale, når det gælder Abrahams kald til at følge Gud. Begge indeholder på hebraisk et udtryk, der kun findes i disse to bibeltekster. Det er vanskeligt at oversætte og svært at genfinde på dansk, men af afgørende betydning for beretningerne om Abraham. I både 1 Mos 12,1 og 22,2 beder Gud Abraham om at gå for dig selv (hebraisk lek leka). Abrahams reaktion på Guds to kald er med til at bestemme, hvem han bliver. Hans identitet som menneske og missionær er afhængigt deraf. I den første beretning modtager Abraham sit grundlæggende kald som missionær og Guds løfte og befaling om at være en velsignelse for andre. I den anden beretning i 1 Mos 22 lærer Abraham gennem sin tros-lydighed, at frelsen og det sande offer bringes os af Gud alene. Hvordan påvirker din og min reaktion på Guds kald vores identitet som mennesker? Beretningerne i 1 Mosebog afslører, at hedningerne i Palæstina/ Kana an endnu på patriarkernes tid af og til var ligeså hæderlige som Abraham, Isak og Jakob. Først senere blev indbyggerne så degenererede, at de var hinsides muligheden for social-moralsk reform (jf. 1 Mos 15,16). Find eksempler i 1 Mosebog på episoder, der viser forholdet mellem patriarkerne og de lokale indbyggere. Uddybende spørgsmål Hvis du har prøvet at flytte fra en by til en anden, at skifte job eller omgangskreds, så kender du de udfordringer, en flytning indebærer. En missionær står over for tilsvarende almenmenneskelige udfordringer. Men er man udsendt af Kristus, gør særlige forhold sig gældende. Drøft hvad der er enestående for en missionær, der rejser til et nyt sted. Mødet med dagligdagen Hvad tror du udøver den stærkeste indflydelse: missionærens aktiviteter eller hans/hendes personlige liv, deri indbefattet den inspiration, en kristen familie giver? Tænk over dit eget liv som Kristi udsending: lægger du mest vægt på, hvad du gør for Kristus, eller hvad du er som kristen? 25

9 DIALOG TIL SABBATTEN 11. JULI 2015 Drøft hvad du/i har lært ved at møde mennesker fra andre kulturer eller med en anden baggrund. - Hvad har det betydet for din forståelse af, hvem du selv er? Personligt kristenliv Forstå det bedre Til at tænke over Baggrund Bed i denne uge personligt og/eller i klassen for nogle af vores udsendte missionærer. Abrahams udrejse fra Mesopotamiens bykulturer var exceptionel. I datiden var Mesopotamien det område, hvortil alle fra de omkringliggende ørkennationer flokkedes. Befolkningen søgte til de opdyrkede og højt civiliserede samfund for at nyde godt af den materielle velstand. Abrahams flytning foregik på tværs af kulturen. Når du læser Bibelen, foretager du en kulturel rejse til en anden tid og et andet sted. Ligesom når du besøger et andet land, som turist eller missionær, har du brug for at lære noget om den kultur, du besøger. I denne proces lærer du ikke bare om andre, du lærer også mere om, hvem du selv er; for det er ved at kende andre, at vi opdager os selv det er ved at kende Jesus, at vi lærer os selv at kende, som vi er. Sangen Måske det ej er på bjergetind finder du i den gamle Adventungdommens Sangbog (nr. 187). I 1901 var den kendte sangevangelist Ira D. Sankey, hjælper for Dwight L. Moody, patient på adventisternes sanatorium i Battle Creek. Han fortæller, hvordan denne sang var blevet et kendemærke for en klasse på mere end 100 sygeplejersker, der hver søndag eftermiddag samledes og altid til deres møde sang, Jeg går, hvor du viser mig vej, o Gud! Det blev klassens sang, og klassens elever, der kom fra alle dele af verden med repræsentanter fra USA, Australien, Sydafrika, Sydamerika, Bulgarien, Armenien og de fleste af Europas lande, besluttede, at de, hvor de end var i verden, altid søndag eftermiddag ville synge denne missionssang som et minde om deres lykkelige skoletid sammen. De tog som adventister omkvædets indstilling til Guds kald med sig til de fjerneste missionsmarker på kloden: Jeg går, hvor du viser mig vej, o Gud, over bjerg, over bølgerne ud; jeg taler dit ord, som du siger til, jeg vil kun, hvad du, Herre, vil. 26

10 NOTER TIL SABBATTEN 11. JULI

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Jesus og de socialt udstødte

Jesus og de socialt udstødte 7 TIL SABBATTEN 15. FEBRUAR 2014 Jesus og de socialt udstødte Ugens vers Introduktion Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk: Kom og se en mand, som har fortalt mig alt,

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Jeremias profetiske kald

Jeremias profetiske kald 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

I skal græde og jamre!

I skal græde og jamre! 10 TIL SABBATTEN 6. DECEMBER 2014 I skal græde og jamre! Ugens vers Introduktion For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21). Fjernsynsprogrammet Hvem vil være millionær er populært

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 BIBEL STUDIUM 1. 1. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Alle tings oprindelse L.

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere